Ing. Václav Nárovec, CSc.

Ing. Václav Nárovec, CSc. (1960) po absolvování dvou ročníků Lesnického odborného učiliště v Abertamech (1977) a Střední lesnické technické školy v Písku (1981) pokračoval ve studiu lesního inženýrství na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. Po ukončení studií (1985) nastoupil jako interní vědecký aspirant do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivost - Výzkumné stanice Opočno. V letech 1988 až 1994 spolupracoval s Ing. Vratislavem Duškem, CSc. na řešení problematiky Hnojení v lesních školkách (evidenční číslo resortního výzkumného úkolu: R-331-109-02) a Udržování produkční schopnosti půd v lesních školkách (N03-329-869-03-08). Pod vedením školitele Doc. Ing. Vladimíra Peřiny, CSc. a Ing. Františka Šacha, CSc. se ve stejném období ve spolupráci s Ing. Stanislavem Štěničkou podílel na řešení resortních výzkumných úkolů Příprava a meliorace půd pro umělou obnovu (R-331-108-02) a Meliorace lesních půd k zlepšení funkční účinnosti lesního fondu (N03-329-869-03). Od roku 1995 byl řešitelem výzkumného projektu Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností (RE329-92-9206-03), na němž se podílel také Ing. Jan Kaňák, Ph.D. z pracoviště Arboretum Sofronka. Na úseku přenášení výsledků výzkumu do hospodářské praxe při zakládání lesních porostů realizoval v letech 1995 až 2011 na VS Opočno úkoly a zadání, vyplývající z pověření MZe ČR k výkonům expertizní a poradenské činnost pro vlastníky lesa (2008-2011: Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin). V jejím rámci často úzce spolupracoval s Ing. Vlastislavem Jančaříkem, CSc. a s pracovníky Lesní ochranné služby (VÚLHM, v. v. i.) na řešení a studiu některých aktuálních problémů ochrany lesa v oblasti Orlických hor a Podorlicka (podrobněji např. O nálezu houby Ascocalyx abietina v orlickohorských smrčinách; Čeká jasany chřadnutí?). V rámci kolektivu VS Opočno participoval na řešení výzkumného záměru Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí, jehož hlavním koordinátorem byl doc. Ing. A. Jurásek, CSc. Po roce 2013 profesně spolupracuje se specialisty z odboru šlechtění a pěstebních technologií Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice (VÚKOZ) a s pracovníky výrobního podniku Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem a Rašelina a. s. Soběslav na problematice přípravy organických pěstebních substrátů na bázi tmavých tuzemských rašelin a dále se podílí na inovacích soustav hnojení při pěstování prostokořenných školkařských výpěstků tradičními technologiemi na minerálních půdách. Od roku 2017 se účastní řešení úkolů a grantů, týkajících se výzkumu a vývoje hnojiv pro podporu úrodnosti půd ve školkách a testování účinnosti pomalupůsobících hnojiv v lesních kulturách (spolupráce s Ing. Radkem Novotným, Ph.D., Ing. Martinem Dubským, Ph.D., Ing. Jiřím Valentou a s podnikem Lovochemie, a. s. Lovosice). Do spektra aktuálně řešených témat a spoluprací náleží také problematika pěstování poloodrostků tzv. nové generace (Ing. Pavel Burda, Ph.D. a Ing. Ivo Machovič), optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa, poškozování výsadeb lesních dřevin černou zvěří (doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. a kolektiv Ústavu ochrany lesů a myslivosti MENDELU v Brně), ekofyziologické a pedologické aspekty zakládání lesních porostů (Ing. Martin Čermák, Ph.D.) a další.


[Informations in English].

[Fachcurriculum und Publikationen auf Deutsch].


Závěrečné a výroční zprávy (výběr z oponovaných výzkumných zpráv a sdělení)


On-line publikace (vybrané problémy pěstování a ochrany lesa)


Realizace výsledků výzkumu v hospodářské praxi (poradenská činnost)


Úplný seznam publikací (vstup do databáze)


Publikační výstupy některých výzkumných projektů ukončených v posledním období:


VÝSTUPY PROJEKTU TH02030253 (2017-2019),
VÝSTUPY PROJEKTU TA04021467 (2014-2017),
VÝSTUPY PROJEKTU TA04021671 (2014-2017),
VÝSTUPY PROJEKTU TA03020551 (2013-2016),
VÝSTUPY PROJEKTU QJ12220331 (2012-2016),
VÝSTUPY PROJEKTU TA02020335 (2012-2015).


Výběr z publikovaných prací:


2019:


NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Normativní hlediska při posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (excerpce z tuzemských technických norem). [Normative aspects in the assessment of the quality of forest planting stock (excerption from the Czech technical standards]. Informace pro lesnickou praxi. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Sest. P. Martinec, J. Nárovcová a P. Němec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 59-74. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).

NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Listnaté poloodrostky - návrh na zpětné doplnění výškového rozpětí 51-80 cm u standardů morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. [Semisaplings of broadleaves - proposal for supplement of morfological standards of planting stock quality]. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. května 2019. Sest. P. Martinec, J. Nárovcová a P. Němec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 75-82. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).


2018:


NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sestavil P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54-65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Dostupné on-line).

NÁROVEC, V., NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J.: Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Výstup za TA04021467) (Dostupné on-line).


2017:


NÁROVEC, V.: Východiska pro návrhy soustav hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [A basis for the design of fertilization systems and soil management in forest nurseries]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2017. 80 s. (Výstup za TA04021467) (Publikaci je možné objednávat v nakladatelství Lesnická práce).

NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J. - DUBSKÝ, M.: Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny - ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč - Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 55-64. (Výstup za TA03020551) (Dostupné on-line).


2016:


NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách České republiky. [The development of requirements on soil in forest nurseries in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467). (Dostupné on-line).

NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. [Detecting parameters of soil fertility in forest nursery management in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467). (K dispozici on-line).


2015:


BURDA, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - KUNEŠ, I. - BALÁŠ, M. - MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. [Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. Lesnický průvodce 3/2015. (Metodika on-line).

ŠRÁMEK, F. - DUBSKÝ, M. - JANOUŠEK, J.- HORŇÁK, P. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Substrát s podílem tmavé rašeliny pro pěstování krytokořenné sadby lesních dřevin. Užitný vzor č. 28708. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2015. [Číslo přihlášky: 2015-31440; Datum přihlášení: 21.08.2015; Číslo zápisu: 28708; Datum zápisu: 13.10.2015; MPT:C 05 F 11/04 (2006.01)]. 2 s.


2014:


NĚMEC, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. Lesnický průvodce 2/2014. [ISBN 978-80-7417-080-5]. (Metodika on-line).

NÁROVEC, V.: Požadavky na kvalitu závlahové vody v lesních školkách. In: Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Sest. M. Pacovský. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 12 - 15. - ISBN 978-80-7458-060-4. [Výstup za projekt MZe ČR - Rozhodnutí č. RO0114 (č.j. 8653/2014-MZE-17011)]. (Příspěvek on-line).


2013:


NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. Lesnický průvodce 7/2013. [ISBN 978-80-7417-076-8]. (Metodika on-line).

DUBSKÝ, M. - ŠRÁMEK, F. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti organických pěstebních substrátů používaných při výrobě krytokořenného materiálu lesních dřevin. In: Certifikace PEFC - trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. [Sborník referátů]. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 18 - 30. [ISBN 978-80-02-02444-6]. (K dispozici on-line).


2012:


NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. Lesnický průvodce 6/2012. [ISBN 978-80-7417-061-4]. (Metodika on-line).

JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012. 23 s.


2011:


NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Needle longevity as a criterion of response to a climatic fluctuation (so called heat wave) in Scots pine populations at early phases of ontogeny. Journal of Forest Science, 58, 2012, č. 1, s. 27 - 34.

SOUČEK, J. - KRIEGEL, H. - NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Obnova lesa na lokalitách ohrožených introskeletovou erozí. [Forest regeneration on sites affected by introskeletal erosion]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2010 [2011]. 35 s. Lesnický průvodce 2/2010. [ISBN 978-80-7417-029-4]. (Metodika on-line).


2010:


JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - ČÍŽKOVÁ, L.: ČSN 48 2115. Změna Z2. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115, amendment Z2]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2010. 7 s.

NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: A trend of proliferation of proleptic shoots in partial populations of Scots pine. Journal of Forest Science, 56, 2010, č. 12, s. 571 - 579. [K dispozici on-line na serveru vydavatele periodika].


2009:


NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Kontrola kvality sadebního materiálu borovice lesní. [Quality control of planting stock of Scots pine]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2009. Sborník referátů ze semináře. Měřín (Jablonná nad Vltavou), 23. - 24. 11. 2009. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2009, s. 35 - 39. [ISBN 978-80-7399-874-5]. [Příspěvek ke stažení v PDF (145 kB)].

NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Posuzování kvality semenáčků a sazenic. [Quality control of planting stock]. Lesu zdar (Hradec Králové), 15, 2009, č. 2 (na Internetu zveřejněno 26. 2. 2009). [Dostupné v PDF (801 kB) na serveru www.lesycr.cz].


2008:


NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - NÁROVCOVÁ, J. - MARTINCOVÁ, J.: Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree planting stock]. In: SLODIČÁK, M., BALCAR, V., NOVÁK, J., ŠRÁMEK, V. a kol.: Lesnické hospodaření v Krušných horách. [Forestry management in the Krušné hory Mts.]. 1. vyd. Strnady, VÚLHM, v. v. i. 2008, s. 277 - 302. - ISBN 978-86461-91-5. [Rukopis statě ke stažení v PDF (4 MB)].

NÁROVEC, V. - TREJTNAROVÁ, J. - JANČAŘÍK, V.: Čeká jasany chřadnutí? [Are ash stands expected to decline?]. Lesu zdar (Hradec Králové), 14, 2008, č. 5, s. 4 - 6. [Text příspěvku v HTML nebo ke stažení v PDF (4 MB) ze serveru www.lesycr.cz. Pozdější pokračování tohoto příspěvku vyšlo v listopadu 2008 a bylo doplněno o nové poznatky z postižených států: ke stažení v PDF (456 kB)].


2007:


JURÁSEK, A. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Expertizní služby poskytované VÚLHM, v. v. i. - Výzkumnou stanici Opočno lesním školkařům. [Consultancy of FGMRI - Forest Research Station at Opocno for a forest nurserymans]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2007. Sborník referátů ze semináře. Měřín (Jablonná nad Vltavou), 26. - 27. 11. 2007. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2007, s. 22 - 25. [ISBN 978-80-87154-04-5]. [Krácený text přednášky v HTML].

ŠIMERDA, L. - NÁROVEC, V.: K loňské sněhové kalamitě v Orlických horách. [To last years's snow calamity in Orlické Mountains]. Lesnická práce, 86, 2007, č. 3, s. 158 - 159. [Text příspěvku v HTML].


2006:


NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006. [Present advisory activity of the specialized laboratory Forest nursery control]. In: Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2006. Sborník referátů ze semináře. Třebíč, 7. - 8. 12. 2006. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2006, s. 65 - 68. - ISBN 80-86386-84-8. [Elektronická verze referátu ve formátu HTML je k dispozici ZDE].

NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - ČERMÁK, M.: Jak velké budou po zimě škody mrazem? [What will be the extent of frost damage after winter?]. Lesnická práce, 85, 2006, č. 5, s. 254 - 255. [Text příspěvku v HTML].


2005:


REMEŠ, J. - ZAHRADNÍK, D. - PODRÁZSKÝ, V. - KUBÍČEK, J. - NÁROVEC, V.: Účinky pomalu rozpustných tabletovaných hnojiv. [Effects of slow release fertilizing tablets]. Lesnická práce, 84, 2005, č. 6, s. 312 - 314. [Text příspěvku v HTML].
Rozšířený komentář k výsledkům hnojivářského pokusu na LS Horní Blatná, popisovaným v tomto příspěvku (LP 6/2005), otisknul také Las Polski č. 12/2005 na str. 26 - 28: Działanie wolno rozpuszczalnych tabletek nawozowych na plantacjach świerka i buka. [Orig. v polštině ke stažení jako pdf: ZDE (3,246 MB)]. Tytéž výsledky hornoblatenského hnojivářského srovnávacího testu z období let 2001 - 2004 byly později interpretovány i dalšími autory. [Ke stažení jako pdf: (610 kB)].


ČERMÁK, M. - MARTINKOVÁ, M. - NÁROVEC, V.: Patologický účinek mrazu a sněhu na smrčiny. [Pathological effect of frost and snow on spruce stands]. Lesnická práce, 84, 2005, č. 3, s. 126 - 128. [Orig. ke stažení jako pdf: (667 kB); článek v HTML; kritika této práce od Ing. Miloše Duška - viz rubrika Listárna v Lesnické práci č. 4/2005]. [Danou problematiku zdravotního stavu mladých smrčin v Orlických horách shrnuje také poster (PDF: 368 kB): Declining and injured needles in young spruce outplantings and their causes, popř. další práce (ČERMÁK a kol. 2005).]


2004:


NÁROVEC, V.: Hnojivé tablety v soustavách hnojení lesních kultur. [Fertilizing tablets in the systems of fertilization of forest plantations]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 128 - 129. [Orig. ke stažení jako pdf: (104 kB)].

NÁROVEC, V., ŠACH, F.: K aplikacím bazických mouček po deseti letech. [On application of basic rock powders after ten years]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 130 - 131. [Orig. ke stažení jako pdf: (81 kB)].

2003:


NÁROVEC, V.: O půdách v lesních školkách. [About soils in forest tree nurseries]. Vyd. 2. Kostelec nad Černými lesy, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce 2003. 27 s. - ISBN 80-86386-36-8. [Orig. ke stažení jako pdf: (226 kB)].

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Stránky o bejlomorce Contarinia fagi. [Websites about gall midge, Contarinia fagi (Diptera, Cecidomyiidae)]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 74 - 76. - ISBN 80-86461-27-0. [Orig. ke stažení jako pdf: (231 kB)].

2002:


NÁROVEC, V.: Zkušenosti se zakládáním a pěstováním borových porostů prvního věkového stupně. [Experience with establishment and cultivation of pine stands of the first age degree]. In: Borovice - semenářství, školkařství, pěstování. Sborník referátů z celostátního semináře. Mimoň, 25. 6. 2002. Sest. J. Janota. Praha, Česká lesnická společnost 2002, s. 32 - 43. [Rukopis ke stažení jako pdf: (228 kB)].

NÁROVEC, V.: Ohlasy na nález houby Ascocalyx abietina v Orlických horách. [Response to the find of the fungus Ascocalyx abietina in the Orlické hory Mts]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2001/2002. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 21. 3. 2002. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002, s. 62 - 65. - ISBN 80-86461-21-1. [Orig. ke stažení jako pdf: (240 kB)].

2001:


NÁROVEC, V.: 100x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. [Hundredfold about forest fertilization. Principles of forest soils improvement and forest stands nutrition by fertilizing]. Vyd. 2. Kostelec nad Černými lesy, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce 2001. 31 s. - ISBN 80-86386-16-3.

NÁROVEC, V.: K nálezu houby Ascocalyx abietina v Orlických horách. [Comments to the find of the fungus Ascocalyx abietina (Lagerb.) Schläpfer-Bernhard in the Orlické hory Mts.]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 6, s. 268 - 270. [prohlížení článku je možné v archivu na serveru www.lesprace.cz].

2000:


NÁROVEC, V.: Dicyklický růst výhonů u borovice a nápravná pěstební opatření v nejmladších kulturách. [Dicyclic growth of shoots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and the improvement silvicultural measures in the youngest pine cultures]. Kostelec nad Černými lesy, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce 2000. 31 s. - ISBN 80-86386-07-4.

NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Několik poznámek k přihnojování lesních kultur. [Some notes on fertilizing of forest plantations]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 4, s. 176 - 177.

1999:


NÁROVEC, V.: Poškozování mladých borových kultur václavkou obecnou. [Infestation of young pine plantations by Armillaria mellea]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 24. 3. 1999. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 59 - 63. [Separát ke stažení jako pdf: (339 kB)].

1998:


NÁROVEC, V.: Průběh a závěry pochůzky po hřebenu Orlických hor dne 24. října 1997. [Run and conclusions from the trip past the Orlické hory Mts ridges in October - 24, 1997]. Poradenská zpráva pro Správu Kolowratských lesů v Rychnově nad Kněžnou. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 5 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (173 kB)].

1997:


ŠTĚNIČKA, S. - NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Mortalita borovice lesní po napadení václavkou obecnou a testování účinnosti sanačních opatření v mladých borových kulturách. [Mortality of Scotch pine after attack of Armillaria mellea s. l. and testing efficiency of control methods in young pine forest stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 2, s. 19 - 22. [Orig. ke stažení jako pdf: (313 kB)].

1996:


NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Ochrana půdy proti introskeletové erozi aplikací přírodních melioračních hmot při zalesňování. [Soil conservation against introskeletal erosion using the natural ameliorative materials at reforestation]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z celostátní konference. Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 180 - 185. - ISBN 80-902200-7-X. [Orig. ke stažení jako pdf: (233 kB)].

1995:


NÁROVEC, V. et al.: Zlepšování produkčních vlastností půd bazickými silikátovými horninami. [Improvement of soil productive properties using basic silicate rocks]. In: Strom a jeho životní podmínky ve městě. Sborník přednášek 21. semináře Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Klatovy, 6. - 8. září 1995. Klatovy, Městský úřad 1995, s. 17 - 28. [Podrobněji].

1994:


NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Poznámky k systému agrochemické půdní kontroly v lesních školkách. [Notes to the system of agrochemical soil testing in forest tree nurseries]. In: Nové směry v pěstování a ochraně sadebního materiálu ve školkách. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 26. - 27. října 1994. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 67 - 78. [Text referátu].

1993:


NÁROVEC, V.: Vývoj kritérií pro posuzování vhodnosti půdních podmínek k zakládání lesních školek. [Criteria development for appreciation of soil-condition suitability for forest nursery establishment]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 1, s. 40 - 42. [Celý článek].

1992:


NÁROVEC, V.: Výsledky testování hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. [Results of the Preform fertilizer tablets testing in forest plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 1, s. 18 - 21. [Celý článek].

1991:


NÁROVEC, V. et al.: Zkušenosti s lesnickou rekultivací pozemků devastovaných těžbou písků. [Experiences with silvicultural reclamation on the land devasted by the sand digging]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 7, s. 200 - 205. [Podrobněji].

1990:


NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Ověřování agrochemické účinnosti nových druhů hnojiv z Chemopetrolu PřCHZ Přerov. [Agrochemical effectiveness of new sorts of fertilizers from enterprise Chemopetrol Prerov]. Závěrečná zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 51 s.

1989:


DUŠEK, V. - NÁROVEC, V.: Pokyny pro využití výsledků analýz půdních vzorků z lesních školek prováděných zemědělskými laboratořemi. [Instructions for using the results of soil analyses from forest nurseries performed by agricultural laboratories]. Lesnický průvodce č. 2/1989. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1989. 33 s.

1988:


DUŠEK, V. - NÁROVEC, V.: Optimalizace výživy sazenic pěstovaných na minerální půdě. [Improvement of plant nutrition during their growing on mineral soil]. Závěrečná zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1988. 106 s.

1987:


NÁROVEC, V.: Výsledky pokusných aplikací tabletovaného hnojiva Preform, granulovaného hnojiva Arbovit D a kapalného hnojiva Titavin. [Results of experimental applications of the fertilizer named Preform, Arbovit D and Titavin]. Zpráva pro Přerovské chemické závody k. p. Přerov. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1987. 21 s.


* * *

[Návrat na hlavní stránku: VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno].

[Informations in English].

[Fachcurriculum und Publikationen auf Deutsch].


* * *


Poslední aktualizace stránky: 18. října 2019