Ing. Václav Nárovec, CSc.

Ing. Václav Nárovec, CSc. (1960) po absolvování dvou ročníků Lesnického odborného učiliště v Abertamech (1977) a Střední lesnické technické školy v Písku (1981) pokračoval ve studiu lesního inženýrství na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. Po ukončení studií (1985) nastoupil jako interní vědecký aspirant do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivost - Výzkumné stanice Opočno. V letech 1988 až 1994 spolupracoval s Ing. Vratislavem Duškem, CSc. na řešení problematiky Hnojení v lesních školkách (evidenční číslo resortního výzkumného úkolu: R-331-109-02) a Udržování produkční schopnosti půd v lesních školkách (N03-329-869-03-08). Pod vedením školitele Doc. Ing. Vladimíra Peřiny, CSc. a Ing. Františka Šacha, CSc. se ve stejném období ve spolupráci s Ing. Stanislavem Štěničkou podílel na řešení resortních výzkumných úkolů Příprava a meliorace půd pro umělou obnovu (R-331-108-02) a Meliorace lesních půd k zlepšení funkční účinnosti lesního fondu (N03-329-869-03). Od roku 1995 byl řešitelem výzkumného projektu Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností (RE329-92-9206-03), na němž se podílel také Ing. Jan Kaňák, Ph.D. z pracoviště Arboretum Sofronka. Na úseku přenášení výsledků výzkumu do hospodářské praxe realizoval v letech 1995 až 2011 na VS Opočno úkoly a zadání, vyplývající z pověření MZe ČR k výkonům expertizní a poradenské činnost pro vlastníky lesa (v letech 2008-2011 zajišťoval s prom. biol. Zdeňkou Procházkovou, CSc. např. úkol Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin). Při terénním poradenství také často a úzce spolupracoval s Ing. Vlastislavem Jančaříkem, CSc. a s pracovníky Lesní ochranné služby (VÚLHM, v. v. i.) na řešení a studiu některých aktuálních problémů ochrany lesa v oblasti Orlických hor a Podorlicka (podrobněji např. O nálezu houby Ascocalyx abietina v orlickohorských smrčinách; Čeká jasany chřadnutí?). V rámci kolektivu VS Opočno se spolupodílel na řešení ústavního výzkumného záměru Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí (2009-2013), jehož hlavním koordinátorem byl dlouholetý vedoucí VS Opočno, doc. Ing. A. Jurásek, CSc. Po roce 2013 profesně spolupracuje se specialisty z odboru šlechtění a pěstebních technologií Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice (VÚKOZ) a s pracovníky výrobního podniku Rašelina a. s. Soběslav na problematice přípravy organických pěstebních substrátů na bázi tmavých tuzemských rašelin. Souběžně (2013-2016) ve školkařském podniku Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem iniciuje inovace soustav hnojení pro pěstování prostokořenných školkařských výpěstků tradičními technologiemi na minerálních půdách. Od roku 2017 se účastní řešení vysoutěžených úkolů a grantů, týkajících se výzkumu a vývoje hnojiv pro podporu úrodnosti půd ve školkách a testování účinnosti pomalupůsobících hnojiv v lesních kulturách (spolupráce s Ing. Radkem Novotným, Ph.D., Ing. Martinem Dubským, Ph.D., Ing. Jiřím Valentou a s podnikem Lovochemie, a. s. Lovosice). Do spektra aktuálně řešených témat a spoluprací náleží také problematika pěstování poloodrostků tzv. nové generace (realizace ve výrobní praxi: Ing. Pavel Burda, Ph.D. - Školky Milevsko a Ing. Ivo Machovič - Dendria s. r. o. Frýdlant), optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (Kloboucká lesní s. r. o.), poškozování výsadeb lesních dřevin černou zvěří (řešitelé: prof. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. a kolektiv Ústavu ochrany lesů a myslivosti MENDELU v Brně), ekofyziologické a pedologické aspekty zakládání lesních porostů (spolupráce: Ing. Martin Čermák, Ph.D. - MENDELU v Brně) a některá další aktuální témata obnovy lesa.


[Informations in English].

[Fachcurriculum und Publikationen auf Deutsch].


Závěrečné a výroční zprávy (výběr z oponovaných výzkumných zpráv a sdělení)


On-line publikace (vybrané problémy pěstování a ochrany lesa)


Realizace výsledků výzkumu v hospodářské praxi (poradenská činnost)


Úplný seznam publikací (vstup do databáze knihovny VS Opočno)Publikační výstupy 11 výzkumných projektů ukončených v posledních 10 letech:


Monografie o hledání přístupů k udržitelné péči o půdy v tuzemských lesních školkách:

NÁROVEC V. 2022: Kapitoly o sazenicích a půdách v lesních školkách. On-line verze. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno: 170 s. – ISBN 978-80-7417-232-8 (on-line). (Výstup za TH04030346)

NÁROVEC V. 2017: Východiska pro návrhy soustav hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce: 80 s. – ISBN 978-80-7458-093-2. (Výstup za TA04021467)

Metodiky pro hospodářskou praxi u projektů, řešených v letech 2019-2022 s podporou TAČR:

PROJEKT TH04030217 (2019-2022): Certifikovaná metodika pro web, resp. vstup do databáze,
PROJEKT TH04030346 (2019-2022): Lesnický průvodce 6/2022, resp. Lesn. průvodce 6/2021,
PROJEKT TH04030444 (2019-2022): Lesnický průvodce 2/2022, resp. vstup do databáze.

Výstupy pro hospodářskou praxi u projektů, řešených v letech 2012-2020 (TAČR a GS LČR):

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU GS-LČR-085 (2018-2020),
VÝSTUPY PROJEKTU TH02030785 (2017-2020),
VÝSTUPY PROJEKTU TH02030253 (2017-2019),
VÝSTUPY PROJEKTU TA04021467 (2014-2017),
VÝSTUPY PROJEKTU TA04021671 (2014-2017),
VÝSTUPY PROJEKTU TA03020551 (2013-2016),
VÝSTUPY PROJEKTU QJ12220331 (2012-2016),
VÝSTUPY PROJEKTU TA02020335 (2012-2015).


Výběr z publikovaných prací:


2023:


HREUS, S., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. 2023. Vybrané aspekty zúrodňování půd v lesních školkách pomocí bazických silikátových hornin. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice-Starý Dvůr, 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 14–17. – ISBN [on-line] 978-80-908196-4-1. (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0123) (Dostupné on-line).

NÁROVEC, V. 2023. O půdní úrodnosti, ekologickém zemědělství a perspektivním udržitelném hospodaření na půdách lesních školek. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice-Starý Dvůr, 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 31–35. – ISBN [on-line] 978-80-908196-4-1. (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0123) (Dostupné on-line).


2022:


HREUS, S., NÁROVEC, V., NĚMEC, P. 2022. Zkušenosti z aplikačních zkoušek pomocné půdní látky Brozit. [Experience from application tests of soil improver Brozit]. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2022. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 29-33. - ISBN [print] 978-80-908196-0-3; ISBN [on-line] 978-80-908196-1-0. (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0118) (Dostupné on-line).

NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V. 2022. Vybrané aktivity Výzkumné stanice Opočno na úseku inovací systémů hnojení půd v lesních školkách. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2022. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 46-51. - ISBN [print] 978-80-908196-0-3; ISBN [on-line] 978-80-908196-1-0. (Výstup za za TH02030785 a MZE-RO0118) (Dostupné on-line).


2021:


HREUS, S., NÁROVEC, V. 2021. Představení pomocné půdní látky Brozit - amfibolitové bazické moučky z lomu Mirošov. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sborník odborných příspěvků. Digitální verze. 1. vydání. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 29-34. (Výstup za MZE-RO0118) (Dostupné on-line).

NÁROVEC, V. 2021. Kdy příště se budou upravovat kritéria pro třídění sadebního materiálu lesních dřevin? In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sborník odborných příspěvků. 1. vydání. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 71-78. - ISBN 978-80-906781-9-4. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).


2020:


NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., DUBSKÝ, M., REICH, J., VALENTA, J.: Efektivní užití nových granulovaných směsných hnojiv typu NKMg v lesních školkách. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2020. 30 s. (Výstup za TH02030785) (Dostupné on-line).

NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Sadební materiál lesních dřevin obchodovatelné a standardní jakosti - názvoslovné interpretace (2. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2020. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2020. Třebíč, 5. - 6. 2. 2020. Sest. J. Kostelníková (ed.). Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2020, s. 63-68. (Výstup za MZE-RO0118) (Dostupné on-line).


2019:


NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Normativní hlediska při posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (excerpce z tuzemských technických norem). [Normative aspects in the assessment of the quality of forest planting stock (excerption from the Czech technical standards]. Informace pro lesnickou praxi. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Sest. P. Martinec, J. Nárovcová a P. Němec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 59-74. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).

NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Listnaté poloodrostky - návrh na zpětné doplnění výškového rozpětí 51-80 cm u standardů morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. [Semisaplings of broadleaves - proposal for supplement of morfological standards of planting stock quality]. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. května 2019. Sest. P. Martinec, J. Nárovcová a P. Němec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 75-82. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).


2018:


NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sestavil P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54-65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Dostupné on-line).

NÁROVEC, V., NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J.: Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Výstup za TA04021467) (Dostupné on-line).


2017:


NÁROVEC, V.: Východiska pro návrhy soustav hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [A basis for the design of fertilization systems and soil management in forest nurseries]. 1. vydání. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2017. 80 s. (Výstup za TA04021467) (Publikaci je možné objednávat v nakladatelství Lesnická práce).

NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J. - DUBSKÝ, M.: Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny - ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč - Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 55-64. (Výstup za TA03020551) (Dostupné on-line).


2016:


NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách České republiky. [The development of requirements on soil in forest nurseries in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467). (Dostupné on-line).

NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. [Detecting parameters of soil fertility in forest nursery management in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467). (K dispozici on-line).


2015:


BURDA, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - KUNEŠ, I. - BALÁŠ, M. - MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. [Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. Lesnický průvodce 3/2015. (Metodika on-line).

ŠRÁMEK, F. - DUBSKÝ, M. - JANOUŠEK, J.- HORŇÁK, P. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Substrát s podílem tmavé rašeliny pro pěstování krytokořenné sadby lesních dřevin. Užitný vzor č. 28708. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2015. [Číslo přihlášky: 2015-31440; Datum přihlášení: 21.08.2015; Číslo zápisu: 28708; Datum zápisu: 13.10.2015; MPT:C 05 F 11/04 (2006.01)]. 2 s.


2014:


NĚMEC, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. Lesnický průvodce 2/2014. [ISBN 978-80-7417-080-5]. (Metodika on-line).

NÁROVEC, V.: Požadavky na kvalitu závlahové vody v lesních školkách. In: Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Sest. M. Pacovský. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 12 - 15. - ISBN 978-80-7458-060-4. [Výstup za projekt MZe ČR - Rozhodnutí č. RO0114 (č.j. 8653/2014-MZE-17011)]. (Příspěvek on-line).


2013:


NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. Lesnický průvodce 7/2013. [ISBN 978-80-7417-076-8]. (Metodika on-line).

DUBSKÝ, M. - ŠRÁMEK, F. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti organických pěstebních substrátů používaných při výrobě krytokořenného materiálu lesních dřevin. In: Certifikace PEFC - trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. [Sborník referátů]. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 18 - 30. [ISBN 978-80-02-02444-6]. (K dispozici on-line).


2012:


NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. Lesnický průvodce 6/2012. [ISBN 978-80-7417-061-4]. (Metodika on-line).

JURÁSEK, A. - MAUER, O. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012. 23 s. [24 s.]


2011:


NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Needle longevity as a criterion of response to a climatic fluctuation (so called heat wave) in Scots pine populations at early phases of ontogeny. Journal of Forest Science, 58, 2012, č. 1, s. 27 - 34. [K dispozici on-line na serveru vydavatele periodika].

SOUČEK, J. - KRIEGEL, H. - NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Obnova lesa na lokalitách ohrožených introskeletovou erozí. [Forest regeneration on sites affected by introskeletal erosion]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2010 [2011]. 35 s. Lesnický průvodce 2/2010. [ISBN 978-80-7417-029-4]. (Metodika on-line).


2010:


JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - ČÍŽKOVÁ, L.: ČSN 48 2115. Změna Z2. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115, amendment Z2]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2010. 7 s.

NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: A trend of proliferation of proleptic shoots in partial populations of Scots pine. Journal of Forest Science, 56, 2010, č. 12, s. 571 - 579. [K dispozici on-line na serveru vydavatele periodika].


2009:


NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Kontrola kvality sadebního materiálu borovice lesní. [Quality control of planting stock of Scots pine]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2009. Sborník referátů ze semináře. Měřín (Jablonná nad Vltavou), 23. - 24. 11. 2009. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2009, s. 35 - 39. [ISBN 978-80-7399-874-5]. [Příspěvek ke stažení v PDF (145 kB)].

NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Posuzování kvality semenáčků a sazenic. [Quality control of planting stock]. Lesu zdar (Hradec Králové), 15, 2009, č. 2 (na Internetu zveřejněno 26. 2. 2009). [Dostupné v PDF (801 kB) na serveru www.lesycr.cz].


2008:


NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - NÁROVCOVÁ, J. - MARTINCOVÁ, J.: Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree planting stock]. In: SLODIČÁK, M., BALCAR, V., NOVÁK, J., ŠRÁMEK, V. a kol.: Lesnické hospodaření v Krušných horách. [Forestry management in the Krušné hory Mts.]. 1. vyd. Strnady, VÚLHM, v. v. i. 2008, s. 277 - 302. - ISBN 978-86461-91-5. [Rukopis statě ke stažení v PDF (4 MB)].

NÁROVEC, V. - TREJTNAROVÁ, J. - JANČAŘÍK, V.: Čeká jasany chřadnutí? [Are ash stands expected to decline?]. Lesu zdar (Hradec Králové), 14, 2008, č. 5, s. 4 - 6. [Text příspěvku v HTML, popř. na serveru www.lesycr.cz. Pozdější pokračování tohoto příspěvku vyšlo v listopadu 2008 a bylo doplněno o nové poznatky z postižených států: ke stažení v PDF (456 kB)].


2007:


JURÁSEK, A. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Expertizní služby poskytované VÚLHM, v. v. i. - Výzkumnou stanici Opočno lesním školkařům. [Consultancy of FGMRI - Forest Research Station at Opocno for a forest nurserymans]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2007. Sborník referátů ze semináře. Měřín (Jablonná nad Vltavou), 26. - 27. 11. 2007. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2007, s. 22 - 25. [ISBN 978-80-87154-04-5]. [Krácený text přednášky v HTML].

ŠIMERDA, L. - NÁROVEC, V.: K loňské sněhové kalamitě v Orlických horách. [To last years's snow calamity in Orlické Mountains]. Lesnická práce, 86, 2007, č. 3, s. 158 - 159. [Text příspěvku v HTML].


2006:


NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006. [Present advisory activity of the specialized laboratory Forest nursery control]. In: Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2006. Sborník referátů ze semináře. Třebíč, 7. - 8. 12. 2006. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2006, s. 65 - 68. - ISBN 80-86386-84-8. [Elektronická verze referátu ve formátu HTML je k dispozici ZDE].

NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - ČERMÁK, M.: Jak velké budou po zimě škody mrazem? [What will be the extent of frost damage after winter?]. Lesnická práce, 85, 2006, č. 5, s. 254 - 255. [Text příspěvku v HTML].


2005:


REMEŠ, J. - ZAHRADNÍK, D. - PODRÁZSKÝ, V. - KUBÍČEK, J. - NÁROVEC, V.: Účinky pomalu rozpustných tabletovaných hnojiv. [Effects of slow release fertilizing tablets]. Lesnická práce, 84, 2005, č. 6, s. 312 - 314. [Text příspěvku v HTML].
Rozšířený komentář k výsledkům hnojivářského pokusu na LS Horní Blatná, popisovaným v tomto příspěvku (LP 6/2005), otisknul také Las Polski č. 12/2005 na str. 26 - 28: Działanie wolno rozpuszczalnych tabletek nawozowych na plantacjach świerka i buka. [Orig. v polštině ke stažení jako pdf: ZDE (3,246 MB)]. Tytéž výsledky hornoblatenského hnojivářského srovnávacího testu z období let 2001 - 2004 byly později interpretovány i dalšími autory. [Ke stažení jako pdf: (610 kB)].


ČERMÁK, M. - MARTINKOVÁ, M. - NÁROVEC, V.: Patologický účinek mrazu a sněhu na smrčiny. [Pathological effect of frost and snow on spruce stands]. Lesnická práce, 84, 2005, č. 3, s. 126 - 128. [Orig. ke stažení jako pdf: (667 kB); článek v HTML; kritika této práce od Ing. Miloše Duška - viz rubrika Listárna v Lesnické práci č. 4/2005]. [Danou problematiku zdravotního stavu mladých smrčin v Orlických horách shrnuje také poster (PDF: 368 kB): Declining and injured needles in young spruce outplantings and their causes, popř. další práce (ČERMÁK a kol. 2005).]


2004:


NÁROVEC, V.: Hnojivé tablety v soustavách hnojení lesních kultur. [Fertilizing tablets in the systems of fertilization of forest plantations]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 128 - 129. [Orig. ke stažení jako pdf: (104 kB)].

NÁROVEC, V., ŠACH, F.: K aplikacím bazických mouček po deseti letech. [On application of basic rock powders after ten years]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 130 - 131. [Orig. ke stažení jako pdf: (81 kB)].


2003:


NÁROVEC, V.: O půdách v lesních školkách. [About soils in forest tree nurseries]. Vyd. 2. Kostelec nad Černými lesy, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce 2003. 27 s. - ISBN 80-86386-36-8. [Orig. ke stažení jako pdf: (226 kB)].

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Stránky o bejlomorce Contarinia fagi. [Websites about gall midge, Contarinia fagi (Diptera, Cecidomyiidae)]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 74 - 76. - ISBN 80-86461-27-0. [Orig. ke stažení jako pdf: (231 kB)].


2002:


NÁROVEC, V.: Zkušenosti se zakládáním a pěstováním borových porostů prvního věkového stupně. [Experience with establishment and cultivation of pine stands of the first age degree]. In: Borovice - semenářství, školkařství, pěstování. Sborník referátů z celostátního semináře. Mimoň, 25. 6. 2002. Sest. J. Janota. Praha, Česká lesnická společnost 2002, s. 32 - 43. [Rukopis ke stažení jako pdf: (228 kB)].

NÁROVEC, V.: Ohlasy na nález houby Ascocalyx abietina v Orlických horách. [Response to the find of the fungus Ascocalyx abietina in the Orlické hory Mts]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2001/2002. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 21. 3. 2002. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002, s. 62 - 65. - ISBN 80-86461-21-1. [Orig. ke stažení jako pdf: (240 kB)].


2001:


NÁROVEC, V.: 100x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. [Hundredfold about forest fertilization. Principles of forest soils improvement and forest stands nutrition by fertilizing]. Vyd. 2. Kostelec nad Černými lesy, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce 2001. 31 s. - ISBN 80-86386-16-3.

NÁROVEC, V.: K nálezu houby Ascocalyx abietina v Orlických horách. [Comments to the find of the fungus Ascocalyx abietina (Lagerb.) Schläpfer-Bernhard in the Orlické hory Mts.]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 6, s. 268 - 270. [prohlížení článku je možné v archivu na serveru www.lesprace.cz].


2000:


NÁROVEC, V.: Dicyklický růst výhonů u borovice a nápravná pěstební opatření v nejmladších kulturách. [Dicyclic growth of shoots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and the improvement silvicultural measures in the youngest pine cultures]. Kostelec nad Černými lesy, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce 2000. 31 s. - ISBN 80-86386-07-4.

NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Několik poznámek k přihnojování lesních kultur. [Some notes on fertilizing of forest plantations]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 4, s. 176 - 177.


1999:


NÁROVEC, V.: Poškozování mladých borových kultur václavkou obecnou. [Infestation of young pine plantations by Armillaria mellea]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 24. 3. 1999. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 59 - 63. [Separát ke stažení jako pdf: (339 kB)].


1998:


NÁROVEC, V.: Průběh a závěry pochůzky po hřebenu Orlických hor dne 24. října 1997. [Run and conclusions from the trip past the Orlické hory Mts ridges in October - 24, 1997]. Poradenská zpráva pro Správu Kolowratských lesů v Rychnově nad Kněžnou. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 5 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (173 kB)].


1997:


ŠTĚNIČKA, S. - NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Mortalita borovice lesní po napadení václavkou obecnou a testování účinnosti sanačních opatření v mladých borových kulturách. [Mortality of Scotch pine after attack of Armillaria mellea s. l. and testing efficiency of control methods in young pine forest stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 2, s. 19 - 22. [Orig. ke stažení jako pdf: (313 kB)].


1996:


NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Ochrana půdy proti introskeletové erozi aplikací přírodních melioračních hmot při zalesňování. [Soil conservation against introskeletal erosion using the natural ameliorative materials at reforestation]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z celostátní konference. Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 180 - 185. - ISBN 80-902200-7-X. [Orig. ke stažení jako pdf: (233 kB)].


1995:


NÁROVEC, V. et al.: Zlepšování produkčních vlastností půd bazickými silikátovými horninami. [Improvement of soil productive properties using basic silicate rocks]. In: Strom a jeho životní podmínky ve městě. Sborník přednášek 21. semináře Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Klatovy, 6. - 8. září 1995. Klatovy, Městský úřad 1995, s. 17 - 28. [Podrobněji].


1994:


NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Poznámky k systému agrochemické půdní kontroly v lesních školkách. [Notes to the system of agrochemical soil testing in forest tree nurseries]. In: Nové směry v pěstování a ochraně sadebního materiálu ve školkách. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 26. - 27. října 1994. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 67 - 78. [Text referátu].


1993:


NÁROVEC, V.: Vývoj kritérií pro posuzování vhodnosti půdních podmínek k zakládání lesních školek. [Criteria development for appreciation of soil-condition suitability for forest nursery establishment]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 1, s. 40 - 42. [Celý článek].


1992:


NÁROVEC, V.: Výsledky testování hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. [Results of the Preform fertilizer tablets testing in forest plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 1, s. 18 - 21. [Celý článek].


1991:


NÁROVEC, V. et al.: Zkušenosti s lesnickou rekultivací pozemků devastovaných těžbou písků. [Experiences with silvicultural reclamation on the land devasted by the sand digging]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 7, s. 200 - 205. [Podrobněji].


1990:


NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Ověřování agrochemické účinnosti nových druhů hnojiv z Chemopetrolu PřCHZ Přerov. [Agrochemical effectiveness of new sorts of fertilizers from enterprise Chemopetrol Prerov]. Závěrečná zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 51 s.


1989:


DUŠEK, V. - NÁROVEC, V.: Pokyny pro využití výsledků analýz půdních vzorků z lesních školek prováděných zemědělskými laboratořemi. [Instructions for using the results of soil analyses from forest nurseries performed by agricultural laboratories]. Lesnický průvodce č. 2/1989. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1989. 33 s.


1988:


DUŠEK, V. - NÁROVEC, V.: Optimalizace výživy sazenic pěstovaných na minerální půdě. [Improvement of plant nutrition during their growing on mineral soil]. Závěrečná zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1988. 106 s.


1987:


NÁROVEC, V.: Výsledky pokusných aplikací tabletovaného hnojiva Preform, granulovaného hnojiva Arbovit D a kapalného hnojiva Titavin. [Results of experimental applications of the fertilizer named Preform, Arbovit D and Titavin]. Zpráva pro Přerovské chemické závody k. p. Přerov. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1987. 21 s.


* * *

[Návrat na hlavní stránku: VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno].

[Informations in English].

[Fachcurriculum und Publikationen auf Deutsch].


* * *


Poslední aktualizace stránky: 24. dubna 2024