Závěrečné a výroční zprávy řešených výzkumných úkolů

Ing. Václav Nárovec, CSc.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno


On-line publikace


Přehled poradenských zpráv a sdělení


Výběr z oponovaných závěrečných a výročních zpráv:


2002:


NÁROVEC, V. a kol.: Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. [Výroční zpráva o postupu řešení resortního výzkumného záměru]. 11 s.

2001:


NÁROVEC, V. a kol.: Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. [Výroční zpráva o postupu řešení resortního výzkumného záměru]. 18 s.

2000:


NÁROVEC, V. a kol.: Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. [Výroční zpráva o postupu řešení resortního výzkumného záměru]. 22 s.

1999:


NÁROVEC, V. a kol.: Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. [Výroční zpráva o postupu řešení resortního výzkumného záměru]. 29 s.

1998:


NÁROVEC, V.: Zásady pěstební péče v nejmladších borových kulturách s vysokým podílem jedinců s pozdněsezónním růstem proleptických výhonů. [Realizační výstup etapy resortního výzkumného projektu RE329-92-9206-03]. 19 s.

1997:


NÁROVEC, V. a kol.: Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. [Výroční zpráva o postupu řešení výzkumného projektu RE329-92-9206-03]. 30 s.

1996:


NÁROVEC, V. a kol.: Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. [Výroční zpráva o postupu řešení výzkumného projektu RE329-92-9206-03]. 25 s.

1995:


NÁROVEC, V.: Pokyny pro udržování produkční schopnosti půd v lesních školkách hnojením. [Realizační výstup etapy E 08 resortního výzkumného projektu N 03-329-869-03]. 36 s.

1994:


NÁROVEC, V.: Vymezení a kvantifikace škodlivých činitelů a stresových faktorů v borových porostech prvního věkového stupně ve změněných imisně ekologických poměrech východní části lesní oblasti Polabí. [Výroční zpráva stejnojmenného výzkumného úkolu]. 73 s., příl.

1993:


NÁROVEC, V.: Soil fertility conservation and management in forest nurseries. In: Slodčák, M.: Stabilization and development of wood-producing and other functions of forest unter the stress of air pollution. [Zpráva o průběhu řešení projektu N 03-329-869]. s. 76 - 79.

1992:


NÁROVEC, V.: Růst a vývoj smrkových a borových kultur hnojených tabletami. [KDP]. 130 s.

1991:


NÁROVEC, V.: Udržování produkční schopnosti půd v lesních školkách. In: Slodčák, M.: Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů pod vlivem imisí. [Zpráva o průběhu řešení projektu N 03-329-869]. s. 73 - 76.

1990:


NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Ověřování agrochemické účinnosti nových druhů hnojiv z Chemopetrolu PŘCHZ Přerov. [Závěrečná zpráva za subetapu výzk. úkolu R-331-108-02-01]. 51 s.

1989:


DUŠEK, V., NÁROVEC, V.: Návrh směrnice pro hnojení semenáčků a sazenic pěstovaných na minerální půdě. [Realizační výstup resortního výzkumného úkolu R-331-109/02]. 12 s.

1988:


DUŠEK, V., NÁROVEC, V.: Optimalizace výživy sazenic pěstovaných na minerální půdě. [Dílčí závěrečná zpráva resortního výzkumného úkolu R-331-109/02/02]. 106 s.


* * *

Foto v titulu: Ing. Jarmila Nárovcová, 19. 3. 2001, Týnišťské bory (LZ Týniště nad Orlicí, Hospodářství Sternberg, pokusná plocha Ing. L. Chrousta, CSc. v Bědovicích)


* * *

Poslední aktualizace stránky: 17. února 2003