Přenášení výsledků výzkumu do hospodářské praxe terénním poradenstvím

Ing. Václav Nárovec, CSc.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno

Opočenské výzkumné pracoviště má dlouholetou tradici v zavádění a realizaci výsledků výzkumu do hospodářské (lesnické) praxe. Již při samotném zrodu a budování VS Opočno byla na pracovišti uplatňována rozsáhlá poradenská a instruktážní činnost, kterou v 50. letech reprezentovaly zejména tzv. "Opočenské pěstební kurzy" (více podrobností).
V jednotlivých obdobích nabýval charakter poradenství různých podob včetně přímé účasti pracovníků výzkumné stanice na činnosti komplexních racionalizačních brigád (KRB) u organizačních jednotek státních lesů či na řešení samostatných (tématických) úkolů vědecko-technického rozvoje.
Po dokončení výchozí etapy transformace lesního hospodářství (po roce 1994) přešel technologický výzkum a technický vývoj v lesním hospodářství na nově vznikající podnikatelské subjekty a v rámci resortního výzkumného pracoviště byly tyto aktivity víceméně ukončeny. Při přenášení výsledků výzkumu do společenské praxe dnes VÚLHM - VS Opočno plní jednak úlohu servisního pracoviště pro státní správu lesního hospodářství, jednak roli poradenského pracoviště pro vlastníky lesa. Poradenství pro vlastníky lesa je realizováno s podporou MZe ČR jako tzv. pověření k výkonům expertní a poradenské činnosti (podrobněji). Zpravidla nabývá charakteru terénního poradenství, zaměřeného na řešení konkrétních požadavků zadavatele (vlastníka lesa) v konkrétních stanovištních, lesopěstebních a ekonomických poměrech.
Novému charakteru poradenství odpovídá rozsah i podoba písemných výstupů této činnosti(poradenských zpráv). Ty z původně rozsáhlých studií a projektů vědecko-technického rozvoje (60. - 80. léta minulého století) směřují ke krátkým (několikastránkovým) "poradenským sdělením", které rekapitulují průběh, výsledky a závěry konkrétních poradenských aktivit.

Níže uvedený přehled vlastních poradenských zpráv a sdělení (z období let 1987 - 2002) ilustruje současné i předchozí zaměření některých poradenských aktivit opočenského pracoviště. Citované poradenské zprávy jsou dostupné u jednotlivých zadavatelů poradenského úkolu. Prameny dostupné ve fondu knihovny VS Opočno uvádí oddíl poradenské zprávy.


On-line publikace


Realizace výsledků výzkumu v hospodářské praxi (přehled poradenských zpráv a sdělení):


2002:


[114] NÁROVEC, V.: Výsledky laboratorních analýz půdních vzorků odebraných v lesní školce Žamberk dne 13. května 2002. [Zpráva pro Správu Parishových lesů v Žamberku]. 4 s.

[113] NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Pravděpodobné příčiny mortality olší ve výsadbách na lokalitě "Požářiště" (LZ Týniště nad Orlicí). [Zpráva pro Správu majetku HS s. r. o. Častolovice]. 4 s.

[112] NÁROVEC, V.: Aktuální stav výživy v nejmladších borových kulturách na LZ Týniště nad Orlicí. [Zpráva pro Správu majetku HS s. r. o. Častolovice]. 5 s.

2001:


[111] NÁROVEC, V., JANČAŘÍK, V.: Pravděpodobné příčiny nevyhovujícího zdravotního stavu jedlí Abies grandis na lokalitě Skvrňov. [Zpráva pro Správu majetku HS s. r. o. Častolovice]. 9 s.

[110] NÁROVEC, V.: Uplatnění produkce smrku ztepilého z lesní školky Plandry. [Zpráva pro soukromého vlastníka lesa pana Pavla Misaře]. 5 s.

[109] NÁROVEC, V.: Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda. [Zpráva pro Lesy Krnov a. s., divizi Jeseníky se sídlem ve Vápenné]. 4 s.

2000:


[108] NÁROVEC, V.: Pravděpodobné příčiny nevyhovujícího zdravotního stavu jedlí Abies grandis na lokalitě Ptačí ostrovy. [Zpráva pro ZO ČSOP Chrudim]. 4 s.

[107] NÁROVEC, V.: Závěry terénních šetření v lesní školce Bílá Voda. [Zpráva pro Lesy Krnov a. s., divizi Jeseníky se sídlem ve Vápenné]. 4 s.

[106] NÁROVEC, V.: Závěry terénní pochůzky na lokalitě Na Spáleništi dne 30. března 2000. [Zpráva pro Lesy města Prostějova, s. r. o.]. 4 s.

[105] NÁROVEC, V.: Vyšetření příčin odumírání jedle Abies concolor na pozemku u domu čp. 562 v Opočně. [Zpráva pro pro p. Vladimíra Vávru, Palackého 562, Opočno]. 2 s.

[104] NÁROVEC, V.: Vyšetření příčin neuspokojivého zdravotního stavu bukových sazenic v lesní školce Krnov. [Zpráva pro TILIA - LDS, a. s. Město Albrechtice]. 6 s.

[103] NÁROVEC, V.: Úrodnost půdy a stav výživy sadebního materiálu smrku ztepilého na vybraných produkčních plochách lesní školky Seč. [Zpráva pro Lesy města Prostějova, s. r. o.]. 7 s.

[102] NÁROVEC, V.: Testování účinnosti tabletovaných hnojiv v lesních kulturách. 1. Návrh postupu při přípravě, založení a vedení srovnávacího testu s tabletovanými hnojivy v lesních kulturách s. p. LČR - LS Horní Blatná. [Zpráva pro Ecolab Znojmo, spol. s r. o.]. 10 s.

[101] NÁROVEC, V.: Pravděpodobné příčiny poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda během zimy 1999/2000. [Zpráva pro Lesy Krnov a. s., divizi Jeseníky se sídlem ve Vápenné]. 5 s.

[100] NÁROVEC, V.: Poznámky k provozu lesní školky Plandry. [Zpráva pro soukromého vlastníka lesa pana Pavla Misaře]. 6 s.

[99] NÁROVEC, V.: Poznámky k podnikatelskému záměru předloženému Ing. Karlem Dědkem dne 24. února 2000. [Zpráva pro Ecointeres Brno, s. r. o.]. 4 s.

[98] NÁROVEC, V.: Návrh regeneračního přihnojování smrkových a borových kultur s projevy deficitu dusíku. [Zpráva pro Lesy města Prostějova, s. r. o.]. 5 s.

[97] NÁROVEC, V.: Komentář k výsledkům agrochemické půdní kontroly v lesních školkách obhospodařovaných občanským sdružením Suchopýr. [Zpráva pro občanské sdružení Suchopýr se sídlem v Liberci]. 6 s.

[96] NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., TOŠOVSKÁ, V.: Aktuální stav úrodnosti půd na vybraných pozemcích lesních školek Dolní Orlice a Bystřina v dubnu 2000. [Zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s.]. 6 s.

[95] NÁROVEC, V.: Aktuální stav školkařské výroby u LDP Vltava, a. s. Vlašim a náměty na její výhledovou optimalizaci s ohledem na disponibilní zdroje a předpokládané odbytové možnosti. [Zpráva pro LDP VLTAVA, a. s. Vlašim]. 42 s.

[94] NÁROVEC, V.: Aktuální stav úrodnosti půd v lesních školkách obhospodařovaných občanským sdružením SOJH Liberec. [Zpráva pro občanské sdružení Staří ochránci Jizerských hor se sídlem v Liberci]. 5 s.

1999:


[93] NÁROVEC, V.: Poškození výsadeb lesních dřevin na lokalitě "U Koridoru" repelentním přípravkem Morsuvin. [Zpráva pro Krušnohorské lesy, a. s. Litvínov - pěstební středisko Žatec a pro Mosteckou uhelnou společnost, a. s., Most]. 4 s.

[92] NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Pozdní hnojení dusíkem v lesní školce Dolní Orlice. [Zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s. Hanušovice]. 3 s.

[91] NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Posouzení příčin nevyhovujícího zdravotního stavu sazenic javoru stříbrného v lesní školce Žamberk. [Zpráva pro Správu Parishových lesů v Žamberku]. 4 s.

[90] NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Vývoj smrkových kultur poškozených repelentním přípravkem Morsuvin. [Zpráva pro Městský úřad Rychnov nad Kněžnou - správu lesů]. 5 s.

[89] NÁROVEC, V.: Škody suchem v letošních výsadbách borovice lesní na vybraných lokalitách LDP Vltava, a. s. - divize 02 Vlašim. [Zpráva pro LDP VLTAVA, a. s. - divizi 02 Vlašim]. 5 s.

[88] NÁROVEC, V.: Výsledky laboratorních analýz půdních vzorků odebraných v lesní školce Žamberk dne 25. května 1999. [Zpráva pro Správu Parishových lesů v Žamberku]. 4 s.

[87] NÁROVEC, V.: Návrh hnojení v lesních školkách Obora a Česká Čermná. [Zpráva pro Statky Bartoň Nové Město nad Metují, s. r. o.]. 6 s.

[86] NÁROVEC, V.: Interpretace výsledků rozborů půdních vzorků odebraných dne 20. dubna 1999 na lokalitách Ctiboř a Jinošov. [Zpráva pro LDP VLTAVA, a. s. - divizi 02 Vlašim]. 4 s.

[85] NÁROVEC, V.: Heterogenita antropogenních půdních substrátů na lesnicky rekultivované výsypce "U Koridoru" včetně závěrů doplňujících pěstebních šetření. [Zpráva pro Krušnohorské lesy, a. s. Litvínov - pěstební středisko Žatec a pro Mosteckou uhelnou společnost, a. s., Most]. 6 s.

[84] NÁROVEC, V.: Dílčí poznámky k "Zásadám extenzivního hospodaření v malých lesních školkách" uváděných v elaborátu ing. Jana Dudy "Program podpory extenzivního hospodaření v malých lesních školkách Jizerských hor. [Zpráva pro Správu Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a pro Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor]. 8 s.

[83] NÁROVEC, V.: Aktuální stav úrodnosti půd v lesní školce Dolní Orlice. [Zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s.]. 6 s.

[82] NÁROVEC, V.: Aktuální problémy pěstování a uplatnění sadebního materiálu borovice lesní ve školkařském provozu Mcely. [Zpráva pro Lesy Mělník, a. s., Polabské lesy Dymokury]. 7 s.

[81] NÁROVEC, V.: Technická zpráva o způsobu provedení agrochemického zkoušení půd na pozemcích společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany n. L. ve dnech 27. a 28. března 1995. [Zpráva pro Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem]. 4 s.

1998:


[80] NÁROVEC, V.: Výsledky laboratorních analýz půdních vzorků odebraných v lesních školkách Klenč a Jesenný. [Zpráva pro Podkrkonošskou lesní, a. s. Vrchlabí, divizi Harrachov]. 7 s.

[79] NÁROVEC, V.: Průběh a závěry pochůzky po hřebenu Orlických hor dne 24. října 1997. [Zpráva pro Správu Kolowratských lesů v Rychnově nad Kněžnou]. 5 s.

[78] NÁROVEC, V.: Průběh a závěry kontroly kvality sadebního materiálu v lesní školce Orlice včetně návrhu nápravných opatření. [Zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s.]. 5 s.

[77] NÁROVEC, V.: Návrh hnojivářských opatření ve vybraných lesních školkách závodu Vlašim na rok 1998. [Zpráva pro Lesnicko-dřevařský podnik Vltava, a. s., divizi Vlašim]. 6 s.

[76] NÁROVEC, V.: Kontrola úrodnosti půd a posouzení možností dalšího rozvoje školkařské výroby v lesní školce Klášter. [Zpráva pro odbor správy lesů ŠUNAP ve Vimperku]. 7 s.

[75] NÁROVEC, V.: Kontrola kvality sadebního materiálu v lesní školce Žatec. [Zpráva pro Krušnohorské lesy, a. s. Litvínov]. 6 s.

[74] NÁROVEC, V.: Komentář k elaborátu ing. Dušana Vavříčka "Fyzikální poměry půdy a návrh opatření pro založení lesní školky obora Sokolnice". [Zpráva pro Školní lesní podnik "Masarykův les" Křtiny]. 5 s.

[73] NÁROVEC, V.: Interpretace výsledků půdních rozborů pro zpracování projektu rekultivace pískovny na lokalitě Spytihněv. Výsledky doplňujících půdních analýz. [Zpráva pro Florart Uherský Brod]. 3 s.

[72] NÁROVEC, V.: Interpretace výsledků půdních rozborů pro zpracování projektu rekultivace pískovny na lokalitě Spytihněv. [Zpráva pro Florart Uherský Brod]. 3 s.

1997:


[71] NÁROVEC, V.: Výsledky pedologického průzkumu na lokalitě "Udánky - polní škola II" ze dne 12. září 1997. [Zpráva pro Lesní společnost a. s. Svitavy]. 4 s.

[70] NÁROVEC, V.: Výsledky pedologického průzkumu na lokalitě Křížov a posouzení záměru rozšíření lesní školky o nové produkční plochy. [Zpráva pro Lesy Vlašim, a. s.]. 5 s.

[69] NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půd ve vybraných lesních školkách Podkrkonošské lesní, a. s. Vrchlabí. [Zpráva pro Podkrkonošskou lesní, a. s. Vrchlabí]. 4 s.

[68] NÁROVEC, V.: Průběžná kontrola úrodnosti půd na vybraných produkčních plochách lesní školky Udánky. [Zpráva pro Lesní společnost Svitavy, a. s.]. 8 s.

[67] NÁROVEC, V.: Hnojení lesních výsadeb tabletovanými hnojivy. [Zpráva pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o.]. 3 s.

[66] NÁROVEC, V.: Posouzení rozsahu poškození sadebního materiálu borovice lesní krupobitím v lesní školce Vrapice. [Zpráva pro Českou pojišťovnu a. s. a pro Lesy Mělník, a. s.]. 3 s.

1996:


[65] NÁROVEC, V.: Přihnojování lesních kultur tvarovanými hnojivy. [Zpráva pro ECOLAB Znojmo, spol. s r. o.]. 16 s.

1995:


[64] NÁROVEC, V.: Kontrola úrodnosti půd, kvality sazenic a zalesňovacích prací. [Zpráva pro MZe ČR]. Nestr.

[63] NÁROVEC, V.: Výsledky šetření příčin ztrát sazenic borovice lesní v porostu 302D12/2 dne 8. června 1995. [Zpráva pro LČR - Lesní správu Opočno]. 2 s.

[62] NÁROVEC, V. a kol.: Výsledky průzkumu podmínek výživy dřevin na lokalitě "Udánky - polní školka" dne 5. června 1995. [Zpráva pro Lesní společnost Svitavy, a. s.]. 4 s.

[61] NÁROVEC, V.: Podklady pro jednání přípravného výboru Sdružení pěstitelů sadbového materiálu lesních dřevin dne 20. října 1995 v Řečanech nad Labem. [Zpráva pro Sdružení pěstitelů sadbového materiálu lesních dřevin]. 17 s.

[60] NÁROVEC, V.: Návrh hnojivářských opatření v semenné plantáži Višňová na období let 1995 - 1996. [Zpráva pro LČR - Oblastní inspektorát Benešov]. 5 s.

[59] NÁROVEC, V.: Použití kalů z ČOV Bohuslavice k aplikaci na lesní pozemky. [Zpráva pro KRNAP Vrchlabí]. 3 s.

[58] NÁROVEC, V.: Použití popílků ze spalování dřeva jako přísady do kompostů v lesních školkách. [Zpráva pro Lesy Vlašim, a. s.]. 4 s.

[57] NÁROVEC, V.: Předběžný návrh hnojivářských opatření k odstranění poruch ve výživě douglasky tisolisté v semenné plantáži Načeradec. [Zpráva pro Lesy Vlašim, a. s.]. 4 s.

[56] NÁROVEC, V.: Technická zpráva o způsobu provedení agrochemického zkoušení půd na pozemcích společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem ve dnech 27. a 28. března 1995. [Zpráva pro Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem]. 4 s.

[55] NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půd na lokalitě Tišice. [Zpráva pro LČR - ŠZ Brandýs nad Labem]. 3 s.

[54] NÁROVEC, V.: Podmínky rozvoje školkařské výroby u akciové společnosti Lesy Vlašim. [Zpráva pro Lesy Vlašim, a. s.]. 5 s.

[53] NÁROVEC, V.: .: Výsledky agrochemického zkoušení půd z lesní školky Hostinné. [Zpráva pro Lesní závod Vrchlabí]. 4 s.

[52] NÁROVEC, V.: Výsledky průzkumu podmínek výživy dřevin na lokalitě Nový Ples - Střelnice dne 10. dubna 1995. [Zpráva pro LČR - Lesní správu Opočno]. 4 s.

[51] NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půd z lesních školek a. s. Lesy Vlašim. [Zpráva pro Lesy Vlašim, a. s.]. 5 s.

[50] NÁROVEC, V. a kol.: Alternativa rozvoje agrochemické půdní kontroly v lesních školkách. [Zpráva pro MZe ČR]. 4 s.

[49] NÁROVEC, V., JURÁSEK, A.: Vývoj agrochemického testování půd v lesních školkách. [Zpráva pro MZe ČR]. Nestr.

1994:


[48] NÁROVEC, V.: Zpracování návrhu podnikových norem pro horninové produkty Bazanit L - M a Bazanit L - D 02 (výrobce Bioagra - Mineral Šumperk). [Zpráva pro Bioagra - Mineral Šumperk]. 3 s., příl.

[47] NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půd z lesní školky Hostinné (Lesní závod Vrchlabí). [Zpráva pro Lesní závod Vrchlabí]. 7 s.

[46] NÁROVEC, V.: Vyhodnocení výsledků agrochemických rozborů vzorků půd ze školky Kačerov (Lesní společnost Rychnov n. Kn.) včetně vyšetření příčin úhynu sazenic na školkařských polích a návrhu nápravných pěstebních a melioračních opatření. [Zpráva pro Lesní společnost Rychnov nad Kněžnou, a. s.]. 6 s.

[45] NÁROVEC, V.: Posouzení vhodnosti půdních podmínek lokality Jankovská Lhota pro založení lesní školky. Agrochemické zkoušení půd ve vybraných školkách a doplňující poznámky ke koncepci školkařské výroby v regionu akciové společnosti Lesy Vlašim, a. s.. [Zpráva pro Lesy Vlašim, a. s.]. 6 s.

[44] NÁROVEC, V., ŠACH, F.: Přehled poznatků o využívání silikátových horninových mouček k zúrodňování půd a hnojení lesních kultur. [Zpráva pro Krosil, s. r. o. Hradec Králové]. 18 s.

[43] NÁROVEC, V.: Interpretace výsledků agrochemického zkoušení půd z lokality Křížov a Loreta, Lesy Vlašim. [Zpráva pro Lesy Vlašim, a. s.]. 5 s.

[42] NÁROVEC, V.: Pěstování sazenic lesních dřevin v substrátových sáčcích Fertil. Zpracování návrhu výzkumného projektu pro společnost Fertil CS. [Zpráva pro Fertil CS, s. r. o.]. 8 s.

[41] NÁROVEC, V.: Vybrané problémy lesního školkařství. [Soubor poradenských zpráv pro MZe ČR]. Nestr.

1993:


[40] ŠTĚNIČKA, S.: Návrh programu využití amfibolitu z kamenolomu v Markovicích u Čáslavi k melioračním účelům. [Zpráva pro Krofian, a. s. Hradec Králové]. 22 s.

[39] NÁROVEC, V.: Zúrodňování půd pomocí horninových mouček jako opatření podporující kultivaci listnatých dřevin při obnově lesních porostů. [Zpráva pro Odbor tvorby lesa MZe ČR]. 16 s.

[38] ŠTĚNIČKA, S., NÁROVEC, V.: Amfibolit z lomu v Markovicích u Čáslavi. [Zpráva pro s. p. VIA NOVA Čáslav]. 22 s.

1992:


[37] NÁROVEC, V.: Stručný souhrn dřívějších zkušeností s meliorací lesních půd pomocí diabasové moučky z lomu v Cholticích u Přelouče. [Zpráva pro CEVA, a. s. Prachovice]. 36 s.

[36] ŠTĚNIČKA, S., NÁROVEC, V.: Růst smrkových a borových kultur přihnojovaných tabletovaným hnojivem Preform, granulovanými hnojivy Arbovit D a Granomag a kapalnými hnojivy Titavin a Premag N-10 v průběhu roku 1991. (6. sdělení). [Zpráva pro Precheza, a. s. Přerov]. 19 s.

[35] ŠTĚNIČKA, S., NÁROVEC, V.: Horninové drtě a moučky pro lesní hospodářství "Diabas Choltice". [Návrh technických podmínek pro CEVA, a. s. Prachovice]. 6 s.

[34] ŠTĚNIČKA, S., NÁROVEC, V.: Horninové produkty "Diachol" pro lesní hospodářství. [Návrh podnikové normy pro CEVA, a. s. Prachovice]. 8 s., příl.

1991:


[33] NÁROVEC, V.: Posouzení vhodnosti půdních podmínek na lokalitě Šárovcova Lhota pro založení lesní školky. [Zpráva pro VčSL Lesní závod Hořice]. 11 s.

[32] NÁROVEC, V.: Rozbor vybraných charakteristik půdní úrodnosti ve velkoškolce Zelená Bouda a návrh strategie melioračních a výživářských opatření. [Zpráva pro Školkařský závod Brandýs nad Labem]. 57 s.

[31] NÁROVEC, V.: Návrh koncepce výroby sadebního materiálu v závodové genofondní školce v Opočně. (3. sdělení). [Zpráva pro Povodí Labe Hradec Králové]. 13 s.

[30] NÁROVEC, V.: Posouzení půdních podmínek v genofondní lesní školce v Opočně a návrh soustavy zúrodňujících opatření včetně úvodního návrhu na prostorové uspořádání školky. (2. sdělení). [Zpráva pro Povodí Labe Hradec Králové]. 14 s.

[29] NÁROVEC, V.: Vyhodnocení výsledků agrochemických rozborů vzorků půd ze školek "PASA" (LZ Broumov) a návrh strategie dalších pěstebních a agrochemických opatření. [Zpráva pro VčSL Lesní závod Broumov]. 12 s.

[28] NÁROVEC, V.: Vyhodnocení výsledků agrochemických rozborů vzorků půd z lesních školek LZ Litvínov. [Zpráva pro SevčSL Lesní závod Litvínov]. 4 s.

[27] NÁROVEC, V., ČERNOHOUS, V.: Náměty pro vybavení lesní školky v Opočně závlahovým zařízením. (1. sdělení). [Zpráva pro Povodí Labe Hradec Králové]. 9 s.

[26] NÁROVEC, V., ŠTĚNIČKA, S.: Vyhodnocení výsledků agrochemických rozborů půdních vzorků z lesní školky "Chloumky" (LZ Hořice) včetně návrhu melioračních opatření na nově zakládaných i stávajících produkčních plochách. [Zpráva pro VčSL Lesní závod Hořice]. 12 s.

[25] NÁROVEC, V., ŠTĚNIČKA, S.: Závěry 1. etapy aplikačních zkoušek tabletovaného hnojiva Preform, granulovaných hnojiv Arbovit D a Granomag a kapalných hnojiv Titavin a Premag N-10 v lesních kulturách. (5. sdělení). [Zpráva pro Precheza, a. s. Přerov]. 18 s.

[24] ŠTĚNIČKA, S., NÁROVEC, V.: Vyhodnocení výsledků fyzikálních a agrochemických rozborů vzorků půd odebraných ze sdružených lesních školek "Udánky" (LZ Svitavy, LS Nová Ves) a návrh strategie melioračních a agrochemických opatření. [Zpráva pro Lesní závod Svitavy]. 61 s.

1990:


[23] NÁROVEC, V.: Doporučení pro využití rašelinného substrátu B v lesním školkařství podle výsledků rozboru vzorku č. 4. [Zpráva pro LZ Rožnov pod Radhošťem]. 4 s.

[22] NÁROVEC, V.: Posouzení možnosti aplikace kalů z ČOV Turnov v lesních kulturách LS Český Dub (LZ NISA v Liberci). [Zpráva pro PŘ VčSL Hradec Králové]. 3 s.

[21] NÁROVEC, V.: Komentář k výsledkům anorganických rozborů vzorků nadzemních částí semenáčků a sazenic odebraných dne 8. 3. 1990 ve velkoškolce Zelená bouda a návrh hnojivářských opatření. [Zpráva pro Školkařský závod Brandýs nad Labem]. 6 s.

[20] NÁROVEC, V., ŠACH, F.: Vyjádření k aplikaci odvodněných kalů z kanalizační čistírny odpadních vod Turnov na lesní pozemky. [Zpráva pro s. p. Preciosa Jablonec nad Nisou]. 11 s.

[19] NÁROVEC, V.: Návrh opatření k řešení tzv. metlovitosti sazenic borovice lesní v kulturách na LS Týniště (LZ Opočno) a na LZ Vysoké Chvojno. [Zpráva pro PŘ VčSL Hradec Králové]. 32 s.

[18] NÁROVEC, V., ŠTĚNIČKA, S.: Náměty k zaměření dalšího šetření v problematice růstových odchylek borových kultur na LS Týniště (LZ Opočno) a na LZ Vysoké Chvojno. [Zpráva pro PŘ VčSL Hradec Králové]. 6 s.

[17] NÁROVEC, V., ŠTĚNIČKA, S.: Souhrn dosavadních výsledků testování agrochemické účinnosti tabletovaného hnojiva Preform, kapalného hnojiva Titavin a granulovaného hnojiva Arbovit D. (4. sdělení). [Zpráva pro PřCHZ k. p. Přerov]. 51 s.

[16] NÁROVEC, V., ŠTĚNIČKA, S.: Návrh opatření k řešení růstových poruch kultur borovice lesní na rekultivované pískovně v Rašovicích. (3. sdělení). [Zpráva pro PŘ VčSL Hradec Králové]. 34 s.

[15] NÁROVEC, V., ŠTĚNIČKA, S.: Rozbor příčin neuspokojivého stavu kultur borovice lesní na vybraných lokalitách LS Týniště (LZ Opočno) a LZ Vysoké Chvojno a návrh nápravných a preventivních opatření. [Zpráva pro PŘ VčSL Hradec Králové]. 155 s.

[14] NÁROVEC, V., ŠTĚNIČKA, S.: Vyhodnocení stavu a podmínek výživy kultur borovice lesní na rekultivované pískovně v Rašovicích a návrh pěstebně-melioračních opatření při zalesňování na lokalitě Lípa II. (2. sdělení). [Zpráva pro KRB při LZ Opočno]. 17 s.

[13] ŠTĚNIČKA, S., NÁROVEC, V.: Vyšetření stavu výživy borových kultur na vybraných lokalitách LZ Opočno (LS Týniště nad Orlicí) a LZ Vysoké Chvojno. [Zpráva pro PŘ VčSL Hradec Králové]. 22 s.

[12] ŠTĚNIČKA, S., NÁROVEC, V.: Vyšetření příčin nadměrného prořeďování, výškové a plošné diferenciace borových kultur na vybraných lokalitách LS Týniště a návrh nápravných a preventivních pěstebních opatření. [Zpráva pro PŘ VčSL Hradec Králové]. 13 s.

1989:


[11] NÁROVEC, V., ŠTĚNIČKA, S: Výroční zpráva úkolů řešených v roce 1989 v rámci HS č. 5/89. [Zpráva pro PřCHZ k. p. Přerov]. 41 s.

[10] NÁROVEC, V.: Výsledky testování tabletovaného hnojiva Preform, granulovaného hnojiva Arbovit D a kapalného hnojiva Titavin v lesních kulturách. (3. sdělení). [Zpráva pro PřCHZ k. p. Přerov]. 14 s.

[9] NÁROVEC, V.: Posouzení přihlášky zlepšovacího návrhu autora Ing. Jana Žďárského s názvem "Náhrada rašeliny v substrátu pro obalování sazenic pilinami". [Zpráva pro ODNS při VÚLHM Jíloviště-Strnady]. 3 s.

[8] NÁROVEC, V.: Orientační posouzení stavu a podmínek výživy semenné plantáže smrku (lokalita Branišov) a borovice (lokalita Šibeňák) na LS Čerňák (LZ Ledeč nad Sázavou). [Zpráva pro PŘ VčSL Hradec Králové]. 3 s.

[7] NÁROVEC, V.: Metodické pokyny pro založení poloprovozního pokusu s přihnojováním smrkové kultury v porostu 606 D 1 na LZ Jeseník. [Zpráva pro KRB při LZ Jeseník]. 5 s.

1988:


[6] NÁROVEC, V.: Výsledky pokusných aplikací tabletovaného hnojiva Preform, granulovaného hnojiva Arbovit D a kapalného hnojiva Titavin. (2. sdělení). [Zpráva pro Přerovské chemické závody k. p. Přerov]. 13 s.

[5] NÁROVEC, V.: Doplňující metodické údaje k pokusným aplikacím testovaných hnojiv a popis dosažených výsledků. [Zpráva pro PřCHZ k. p. Přerov]. 23 s.

[4] NÁROVEC, V.: Metodika poloprovozního ověřování hnojivých tablet pro hnojení kultur lesních dřevin. [Zpráva pro KRB při LZ Jeseník]. 3 s.

1987:


[3] NÁROVEC, V.: Výsledky pokusných aplikací tabletovaného hnojiva Preform, granulovaného hnojiva Arbovit D a kapalného hnojiva Titavin. (1. sdělení). [Zpráva pro Přerovské chemické závody k. p. Přerov]. 21 s.

[2] NÁROVEC, V.: Předběžné výsledky pokusů a zkušenosti s ověřováním tabletovaného hnojiva Preform v roce 1987. [Zpráva pro PŘ VčSL Hradec Králové]. 3 s.

[1] NÁROVEC, V.: Posouzení stavu výživy kultur borovice lesní a výživných podmínek na rekultivované pískovně v Rašovicích a návrh melioračních opatření pro rok 1988. (1. sdělení). [Zpráva pro KRB při LZ Opočno]. 7 s.


* * *

Foto v titulu: Ing. Jarmila Nárovcová, 13. 7. 2001, Týnišťské bory (LZ Týniště nad Orlicí, Hospodářství Sternberg)


* * *

Poslední aktualizace stránky: 7. února 2003