PORADENSKÉ ZPRÁVY 1981 - 2000

 1. BALCAR, V.: Sledování vlivu imisí na lesní ekosystémy v oblasti těžby a úpravy uranových rud - Stráž p. Ralskem. Dynamika zdravotního stavu porostů na TVP. [Observation under air pollution effect on forest ecosystems near uranous ore mine and factory near Stráž pod Ralskem]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1991. 8 s.
 2. BALCAR, V.: Výsledky analýz vzorků jehličí smrku ztepilého a celkové zhodnocení dosavadních šetření. [Results of Norway spruce leaf analyses and survey of hitherto relative activities]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. Nestr.
 3. BALCAR, V.: Monitoring - skládka České Libchavy. Část F. Lesní porosty. [Monitoring - Region rubbish tip České Libchavy. Part F. Forest stands]. Zpráva o monitoračním šetření v 1. pololetí 1995. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 11 s., příl.
 4. BALCAR, V.: Hodnocení vitality lesních porostů v okolí Českých Libchav. [Vitality assessment of forest stands near České Libchavy Village]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996. 25 s.
 5. BALCAR, V.: Zpráva o výsledcích analýz jehličí smrku a borovice v Městských lesích Hradce Králové. [Report on results of spruce and pine needle analysis in Hradec Králové Town Forests]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996. 6 s.
 6. BALCAR, V.: Zpráva o výsledcích šetření příčin poškození dřevin v Husově čtvrti Litomyšl. [Report on observation of damage to woody species in Litomyšl Town]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996. 5 s.
 7. BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Hodnocení vitality lesních porostů v okolí Českých Libchav. [Vitality assessment of forest stands near České Libchavy Village]. Zpráva za rok 1997. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 14 s., obr.
 8. BALCAR, V.: Analýzy smrkového jehličí v horách Sudetské soustavy v roce 1999. [Leaf-analyses of Norway spruce in the Sudeten Mts in 1999]. První zpráva o výsledcích - květen 1999. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 6 s.
 9. BALCAR, V.: Analýza příčin poškození listnatých stromů v blízkosti Centrální skládky odpadů České Libchavy. [Analysis of damage to broadleaf trees in vicinity of the central waste dump near České Libchavy Village]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 3, 2 s. příl.
 10. BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Analýza příčin poškození smrkových porostů v blízkosti komunikací na LS Nové Město na Moravě. [Analysis of damage to Norway spruce stands near the road in the region of Nové Město na Moravě Forest District]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. [6] s., barev. fot.
 11. BALCAR, V.: Aplikace dolomitického vápence při výsadbě cílových listnáčů v horských hřebenových polohách. [Support of target broadleaved tree species plantations in the mountain ridges by dolomitic limestone]. Informace o výsledcích výzkumu s doporučením pro praxi. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 8 s.
 12. BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - ČERNOHOUS, V.: Posouzení vlivu provozu centrální skládky odpadu EKOLA, a. s. u Českých Libchav na lesní porosty v okolí. Expertní posudek. [Assessment of the České Libchavy Central Waste Dump activity impact on forest stands near by]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 14, [4] s. příl.
  Balcar jako spoluautor viz: 14.
 13. FAIMAN, Z. - ŠACH, F. et al.: Dynamika úbytku lesních porostů, narušení půdy těžebně dopravní erozí a hydrologické poměry lesního závodu Smědava v CHKO Jizerské hory. [Dynamics of forest stand disappearance, of soil disturbance with logging erosion, and hydrologic regime in the Jizerské hory Mts]. Praha, Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky 1990. 48 s.
 14. FRIEB, L. - NEHYBA, J. st. - GREGOR, J. - NEHYBA, J. (ml.) - TESAŘ, V. - BALCAR, V.: Všeobecná část LHP Demonstračního objektu na LZ Broumov. Platnost 1987 - 1996. [Forest Management Plan for the Broumov Demonstration Object. Period 1987 - 1996]. Hradec Králové, Lesprojekt [1987]. 212 s.
 15. KACÁLEK, D.: Lesnická inventarizace navrhované přírodní rezervace Hlodný. [Forest review in the proposal Natural Reserve Hlodný]. Průběžná zpráva. Dobré, Natura, Botanická sekce 1999. 6 s.
 16. KACÁLEK, D.: Lesnická inventarizace navrhované přírodní rezervace Hlodný. [Forest review in the proposal Natural Reserve Hlodný]. Závěrečná zpráva. Dobré, Natura, Botanická sekce 2000. 11 s.
  Kacálek jako spoluautor viz: 7, 10, 12.
 17. KRIEGEL, H.: Vyhodnocení tolerance dřevin vůči vlivu hydrochemické těžby na prostředí z hlediska konečné rekultivace vyluhovacích polí. [Evaluation of tree species tolerance to environmental changes as effected by hydrochemical extraction with respect to recultivation of extraction fields]. Stráž pod Ralskem, Výzkumný a vývojový ústav 1988. 24 s.
 18. KRIEGEL, H. - JURÁSEK, A.: Zpráva o používání aminokyselin Aminol forte, Fosnutren a Kadostim firmy Jaminex, a. s. v roce 1992 u smrku ztepilého a borovice lesní. [Report of application the Aminol forte, Fosnutren, and Kadostim amino acids produced by the Jaminex comp. to Norway spruce and Scots pine in 1992]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 8 s., příl.
 19. KRIEGEL, H. - JURÁSEK, A.: Zpráva o používání biostimulátorů Bioalgeen na lesní dřeviny v juvenilním stadiu v letech 1989 - 1991. [Report of application the stimulator Bioalgeen to young forest trees in 1989 - 1991]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 6 s., příl.
 20. KRIEGEL, H. - JURÁSEK, A.: Zpráva o testování aminokyselin Aminol forte, Fosnutren, Kadostim, Humiforte N 6 a Quelato c. forte firmy Jaminex, a. s. v roce 1993 na smrku ztepilém, borovici lesní a buku lesním. [Report of application the Aminol forte, Fosnutren, Kadostim, Humiforte N 6, and Quelato c. forte amino acids produced by the Jaminex comp. to Norway spruce, Scots pine, and European beech]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 52 s.
 21. KRIEGEL, H.: Informativní zpráva o pracích realizovaných v roce 1998 na projektu Využití introdukovaných lesních dřevin z Dálného východu pro obnovu lesa v imisních oblastech ČR. [Informative report of work realized in 1998 in frame of the project Utilization of tree species introduced from Far East for reforestation of air polluted areas in the Czech Republic]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 4 s.
 22. KRIEGEL, H.: Zpráva o využití introdukovaných lesních dřevin z Dálného východu pro obnovu lesa v imisních oblastech ČR za rok 1999. [Utilization of tree species introduced from the Far East for reforestation of air polluted areas in the Czech Republic]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 10 s.
 23. LOKVENC, T.: Podklady pro rozšíření sortimentu autochtonních dřevin pro zalesňování v Krkonoších a Orlických horách. [Knowledge of assortment enlargement of autochthonous species applicable to forest regeneration in the Krkonoše Mts and the Orlické hory Mts]. Hradec Králové, Východočeské státní lesy 1987. 16 s.
 24. MARTINCOVÁ, J.: Metody hodnocení fyziologické kvality sadebního materiálu. [Methods of assessment the physiological quality of nursery planting stock]. Dílčí závěrečná zpráva vypracovaná na základě Pověření k expertní, poradní a kontrolní činnosti v oboru lesního školkařství. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 6 s., tb.
 25. MARTINCOVÁ, J.: Posouzení vhodnosti zimního vyzvedávání sadebního materiálu borovice lesní. [Evaluation of Scots pine seedlings sustainability for winter lifting]. Sdělení vypracované na základě Pověření k expertní, poradní a kontrolní činnosti v oboru lesního školkařství. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 7 s.
 26. NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Posouzení příčin nevyhovujícího zdravotního stavu sazenic javoru stříbrného v lesní školce Žamberk. [Assessment of causes of unsatisfactory state of silver maple plants in forest tree nursery Žamberk]. Poradenská zpráva pro Správu Parishových lesů v Žamberku. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 4 s., příl.
 27. NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Vývoj smrkových kultur poškozených repelentním přípravkem Morsuvin. [Development of spruce plantations damaged by the repellent Morsuvin]. Poradenská zpráva pro Městský úřad Rychnov nad Kněžnou - správu lesů. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 5 s., příl.
  Nárovcová jako spoluautorka viz: 69, 73.
 28. NÁROVEC, V.: Interpretace výsledků agrochemického zkoušení půd z lokality Křížov a Loreta, Lesy Vlašim. [Result interpretation of agrochemical analyses of soil sampling on the localities Křížov and Loreta, Forest Comp. Vlašim]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 5 s.
 29. NÁROVEC, V.: Pěstování sazenic lesních dřevin v substrátových sáčcích Fertil. Zpracování návrhu výzkumného projektu pro společnost Fertil CS. [Cultivation of forest tree plants in substrate bags Fertil. Elaboration of the proposal of the research project for Fertil CS Company]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 8 s.
 30. NÁROVEC, V.: Posouzení vhodnosti půdních podmínek lokality Jankovská Lhota pro založení lesní školky. Agrochemické zkoušení půd ve vybraných školkách a doplňující poznámky ke koncepci školkařské výroby v regionu akciové společnosti Lesy Vlašim. [Judgement of soil conditions on the locality Jankovská Lhota for establishment of forest nursery. Agrochemical soil testing in selected nurseries and supplemental notes about nursery production in the region of Forest Comp. Vlašim]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 6 s.
 31. NÁROVEC, V.: Vyhodnocení výsledků agrochemických rozborů vzorků půd ze školky Kačerov (Lesní společnost Rychnov n. Kn.) včetně vyšetření příčin úhynu sazenic na školkařských polích a návrhu nápravných pěstebních a melioračních opatření. [Result evaluation of agrochemical analyses of soil samplings in the nursery Kačerov (Forest Comp. Rychnov) including detection of plant mortality causes on nursery fields and proposal of remedial silvicultural and ameliorative measures]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 6 s.
 32. NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půd z lesní školky Hostinné (Lesní závod Vrchlabí). [Results of agrochemical soil testing in the forest nursery in Hostinné, Forest Enterprise Vrchlabí]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 7 s.
 33. NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Zpracování návrhu podnikových norem pro horninové produkty Bazanit L - M a Bazanit L - D 02 (výrobce Bioagra - Mineral Šumperk). [Elaboration of the proposal of the concern standards on rock products Bazanit L - M a Bazanit L - D 02, produced Bioagra - Mineral Šumperk]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 3 s.
 34. NÁROVEC, V.: Návrh hnojivářských opatření v semenné plantáži Višňová na období let 1995 - 1996. [Proposal of fertilizing measures on the seed orchard Višňová in the years 1995 - 1996]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 5 s.
 35. NÁROVEC, V.: Podklady pro jednání přípravného výboru Sdružení pěstitelů sadbového materiálu lesních dřevin dne 20. října 1995 v Řečanech nad Labem. [Bases for discussion of preparatory committee of Corporation of Forest Plant Stock Planters ...]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 17 s.
 36. NÁROVEC, V.: Podmínky rozvoje školkařské výroby u akciové společnosti Lesy Vlašim. [Conditions of nursery production development at Forest Comp. Vlašim]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 5 s.
 37. NÁROVEC, V.: Použití kalů z ČOV Bohuslavice k aplikaci na lesní pozemky. [Sludge using from Sevage Plant Bohuslavice for application on forest lands]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 3 s.
 38. NÁROVEC, V.: Použití popílků ze spalování dřeva jako přísady do kompostů v lesních školkách. [Ash from wood combustion using as addition into composts in forest nurseries]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 4 s.
 39. NÁROVEC, V.: Předběžný návrh hnojivářských opatření k odstranění poruch ve výživě douglasky tisolisté v semenné plantáži Načeradec. [Preliminary proposal of fertilizing measures for suppression of nutrition disorder of Douglas fir on the seed orchard Načeradec]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 4 s.
 40. NÁROVEC, V.: Technická zpráva o způsobu provedení agrochemického zkoušení půd na pozemcích společnosti Lesoškolky, s. r. o. Řečany nad Labem ve dnech 27. a 28. března 1995. [Technical report about agrochemical soil testing on lands of Forest Nursery Comp. Řečany nad Labem ...]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 4 s.
 41. NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půd na lokalitě Tišice. [Results of agrochemical soil testing in the locality Tišice]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 3 s.
 42. NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půd z lesní školky Hostinné. [Results of agrochemical soil testing in the forest nursery Hostinné]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 4 s.
 43. NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půd z lesních školek a. s. Lesy Vlašim. [Results of agrochemical soil testing in the forest nurseries of Forest Company Vlašim]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 5 s.
 44. NÁROVEC, V.: Výsledky průzkumu podmínek výživy dřevin na lokalitě Nový Ples - Střelnice dne 10. dubna 1995. [Results of condition survey of tree nutrition in the locality Nový Ples ...]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 4 s.
 45. NÁROVEC, V. - ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Výsledky průzkumu podmínek výživy dřevin na lokalitě "Udánky - polní školka" dne 5. června 1995. [Results of condition survey of tree nutrition in the Udánky - Field Nursery ...]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 4 s.
 46. NÁROVEC, V.: Výsledky šetření příčin ztrát sazenic borovice lesní v porostu 302D12/2 dne 8. června 1995. [Investigation results of pine plant mortality in the forest stand ...]. Poradenská zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 2 s.
 47. NÁROVEC, V.: Hnojení lesních výsadeb tabletovanými hnojivy. [Forest plantation fertilization by tableted fertilizers]. Zpráva pro Ecolab Znojmo. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 3 s.
 48. NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Posouzení rozsahu poškození sadebního materiálu borovice lesní krupobitím v lesní školce Vrapice. [Assessment of Pinus sylvestris planting stock damage by hailstorm in the forest tree nursery Vrapice]. Poradenská zpráva pro Českou pojišťovnu a Lesy Mělník. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 3 s.
 49. NÁROVEC, V.: Průběžná kontrola úrodnosti půd na vybraných produkčních plochách lesní školky Udánky. [Regular check of soil fertility on choice production plots in the forest tree nursery Udánky]. Poradenská zpráva pro Lesní společnost Svitavy. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 8 s., 1 tb.
 50. NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půd ve vybraných lesních školkách Podkrkonošské lesní, a. s. Vrchlabí. [Results of agrochemical tests of soils in the choice forest tree nurseries in the Podkrkonošská lesní, a. s. Vrchlabí]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 4 s., 3 tb.
 51. NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Výsledky pedologického průzkumu na lokalitě Křížov a posouzení záměru rozšíření lesní školky o nové produkční plochy. [Results of pedological prospecting on the Křížov Locality and assessment of the intention to extend the forest tree nursery by adding new production plots]. Poradenská zpráva pro Lesy Vlašim, a. s. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 5 s., příl. 1 mp., 3 tb.
 52. NÁROVEC, V.: Výsledky pedologického průzkumu na lokalitě "Udánky - polní škola II" ze dne 12. září 1997. [Results of pedological prospecting on the Udánky locality in September, 1997]. Poradenská zpráva pro Lesní společnost Svitavy. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 4 s., 5 tb.
 53. NÁROVEC, V.: Interpretace výsledků půdních rozborů pro zpracování projektu rekultivace pískovny na lokalitě Spytihněv. [Result explication of soil analyses for elaboration of the project of reclamation of the sandpit on the Spytihněv locality]. Poradenská zpráva pro Florart Uherský Brod. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 3 s., příl.
 54. NÁROVEC, V.: Interpretace výsledků půdních rozborů pro zpracování projektu rekultivace pískovny na lokalitě Spytihněv. Výsledky doplňujících půdních analýz. [Result explication of soil analyses for elaboration of the project of reclamation of the sandpit on the Spytihněv locality. Results of complementary soil analyses]. Poradenská zpráva pro Florart Uherský Brod. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 3 s., příl.
 55. NÁROVEC, V.: Komentář k elaborátu ing. Dušana Vavříčka "Fyzikální poměry půdy a návrh opatření pro založení lesní školky obora Sokolnice". [Commentary on Dušan Vavříček´s report on physical properties of soil and proposal of measures for forest tree nursery establishment on the Game Preserve Sokolnice]. Poradenská zpráva pro Školní lesní podnik "Masarykův les" Křtiny. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 5 s.
 56. NÁROVEC, V.: Kontrola kvality sadebního materiálu v lesní školce Žatec. [Quality control of planting stock in the Žatec forest tree nursery]. Poradenská zpráva pro Krušnohorské lesy, a. s. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 3, 6 s., příl.
 57. NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Kontrola úrodnosti půd a posouzení možností dalšího rozvoje školkařské výroby v lesní školce Klášterec. [Check of soil fertility and assessment of possibilities of next development of planting stock production in Klášterec forest tree nursery]. Poradenská zpráva pro odbor správy lesů ŠUNAP ve Vimperku. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 7 s., příl.
 58. NÁROVEC, V.: Návrh hnojivářských opatření ve vybraných lesních školkách závodu Vlašim na rok 1998. [Design of fertilizing measures in choice forest tree nurseries of Forest Enterprise Vlašim for the year 1998]. Poradenská zpráva pro Lesnicko-dřevařský podnik Vltava, a. s., divizi Vlašim. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 6 s., příl.
 59. NÁROVEC, V.: Průběh a závěry kontroly kvality sadebního materiálu v lesní školce Orlice včetně návrhu nápravných opatření. [Run and conclusions of planting stock quality control in the forest tree nursery Orlice including proposal of remedial measures]. Poradenská zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 5 s.
 60. NÁROVEC, V.: Průběh a závěry pochůzky po hřebenu Orlických hor dne 24. října 1997. [Run and conclusions from the trip past the Orlické hory Mts ridges in October, 1997]. Poradenská zpráva pro Správu Kolowratských lesů v Rychnově nad Kněžnou. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 5 s., příl.
 61. NÁROVEC, V.: Výsledky laboratorních analýz půdních vzorků odebraných v lesních školkách Klenč a Jesenný. [Results of laboratory analyses of soil cores sampled in the forest tree nurseries Klenč and Jesenný]. Poradenská zpráva pro Podkrkonošskou lesní, a. s. Vrchlabí, divizi Harrachov. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 7 s., příl.
 62. NÁROVEC, V.: Aktuální problémy pěstování a uplatnění sadebního materiálu borovice lesní ve školkařském provozu Mcely. [Actual problems of cultivating and marketing planting stock from forest tree nursery enterprise Mcely]. Poradenská zpráva pro Lesy Mělník, a. s., Polabské lesy Dymokury. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 7 s.
 63. NÁROVEC, V.: Aktuální stav úrodnosti půd v lesní školce Dolní Orlice. [Actual state of soil fertility in the forest tree nursery Dolní Orlice]. Poradenská zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 6 s., příl.
 64. NÁROVEC, V.: Dílčí poznámky k "Zásadám extenzivního hospodaření v malých lesních školkách" uváděných v elaborátu ing. Jana Dudy "Program podpory extenzivního hospodaření v malých lesních školkách Jizerských hor. [Commentary on Principles of extensive management in small forest tree nurseries …]. Poradenská zpráva pro Správu Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a pro Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 8 s., příl.
 65. NÁROVEC, V.: Heterogenita antropogenních půdních substrátů na lesnicky rekultivované výsypce "U Koridoru" včetně závěrů doplňujících pěstebních šetření. [Heterogeneity of soil substrates made by man on the reclamated spoil heap U Koridoru and silvicultural conclusions]. Poradenská zpráva pro Krušnohorské lesy, a. s. Litvínov - pěstební středisko Žatec a Mosteckou uhelnou společnost, a. s. Most. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 6 s., příl.
 66. NÁROVEC, V.: Interpretace výsledků rozborů půdních vzorků odebraných dne 20. dubna 1999 na lokalitách Ctiboř a Jinošov. [Result explication of soil core analyses sampled on the Ctiboř and Jinošov localities in April, 1999]. Poradenská zpráva pro LDP Vltava, divizi Vlašim. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 4 s., příl.
 67. NÁROVEC, V.: Návrh hnojení v lesních školkách Obora a Česká Čermná. [Fertilization proposal in forest tree nurseries Obora and Česká Čermná]. Poradenská zpráva pro Statky Bartoň Nové Město nad Metují, s. r. o. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 6 s., příl.
 68. NÁROVEC, V.: Poškození výsadeb lesních dřevin na lokalitě "U Koridoru" repelentním přípravkem Morsuvin. [Injury of forest tree plantations on the locality U Koridoru by the repellent Morsuvin]. Poradenská zpráva pro Krušnohorské lesy, a. s. Litvínov - pěstební středisko Žatec a Mosteckou uhelnou společnost, a. s., Most. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 4 s., příl.
 69. NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Pozdní hnojení dusíkem v lesní školce Dolní Orlice. [Late fertilization by nitrogen in the forest tree nursery Dolní Orlice]. Poradenská zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s. Hanušovice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 3 s.
 70. NÁROVEC, V.: Škody suchem v letošních výsadbách borovice lesní na vybraných lokalitách LDP Vltava, a. s. - divize 02 Vlašim. [Injury by draught in the recent Scotch pine plantations on choice localities of LDP Vltava, a. s.]. Poradenská zpráva pro LDP Vltava, a. s. - divizi 02 Vlašim. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 5 s.
 71. NÁROVEC, V.: Výsledky laboratorních analýz půdních vzorků odebraných v lesní školce Žamberk dne 25. května 1999. [Results of laboratory analyses of soil cores sampled in the forest tree nursery Žamberk in May, 1999]. Poradenská zpráva pro Správu Parishových lesů v Žamberku. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 4 s.
 72. NÁROVEC, V.: Aktuální stav školkařské výroby u LDP Vltava, a. s. Vlašim a náměty na její výhledovou optimalizaci s ohledem na disponibilní zdroje a předpokládané odbytové možnosti. [Actual state of forest nursery production at the LDP Vltava, a. s. Vlašim and proposals of production optimizing with regard to dispensable sources and supposable market]. Poradenská zpráva pro LDP Vltava, a. s. se sídlem ve Vlašimi. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 42 s.
 73. NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J. - TOŠOVSKÁ, V.: Aktuální stav úrodnosti půd na vybraných pozemcích lesních školek Dolní Orlice a Bystřina v dubnu 2000. [Actual state of soil fertility on selected plots of the forest nurseries Dolní Orlice and Bystřina in April, 2000]. Poradenská zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 6 s., příl.
 74. NÁROVEC, V.: Aktuální stav úrodnosti půd v lesních školkách obhospodařovaných občanským sdružením SOJH Liberec. [Actual state of soil fertility in the forest nurseries managed by citizen pool SOJH Liberec]. Poradenská zpráva pro občanské sdružení Staří ochránci Jizerských hor se sídlem v Liberci. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 5 s.
 75. NÁROVEC, V.: Komentář k výsledkům agrochemické půdní kontroly v lesních školkách obhospodařovaných občanským sdružením Suchopýr. [Commentary on results of agrochemical soil control in the forest nurseries managed by the citizen pool Suchopýr]. Poradenská zpráva pro občanské sdružení Suchopýr se sídlem v Liberci. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 6 s., příl.
 76. NÁROVEC, V.: Návrh regeneračního přihnojování smrkových a borových kultur s projevy deficitu dusíku. [Proposal of regenerative fertilization of Norway spruce and Scotch pine plantations showing nitrogen deficiency]. Poradenská zpráva pro Lesy města Prostějova, s. r. o. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 5 s., příl.
 77. NÁROVEC, V.: Poznámky k podnikatelskému záměru předloženému Ing. Karlem Dědkem dne 24. února 2000. [Remarks on entrepreneurial intention submitted by Ing. Karel Dědek in February 24, 2000]. Poradenská zpráva pro Ecointeres Brno, s. r. o. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 4 s.
 78. NÁROVEC, V.: Poznámky k provozu lesní školky Plandry. [Remarks on working of the forest nursery Plandry]. Poradenská zpráva pro soukromého vlastníka lesa ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 6 s., příl.
 79. NÁROVEC, V.: Pravděpodobné příčiny nevyhovujícího zdravotního stavu jedlí Abies grandis na lokalitě Ptačí ostrovy. [Presumable causes of unsatisfactory health state of Abies grandis trees on the Ptačí ostrovy locality]. Poradenská zpráva pro ZO ČSOP Chrudim. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 4 s., příl.
 80. NÁROVEC, V.: Pravděpodobné příčiny poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda během zimy 1999/2000. [Probable causes of Norway spruce seedlings injury in the forest nursery Bílá Voda during winter 1999/2000]. Poradenská zpráva pro Lesy Krnov, a. s. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 5 s., příl.
 81. NÁROVEC, V.: Testování účinnosti tabletovaných hnojiv v lesních kulturách. 1. Návrh postupu při přípravě, založení a vedení srovnávacího testu s tabletovanými hnojivy v lesních kulturách s. p. LČR - LS Horní Blatná. [Tests of tablet fertilization efficiency in forest plantations. 1. Proposal of preparation, establishment, and performance procedure of the comparative test with tablet fertilization in forest plantations of s. p. LČR - LS Horní Blatná]. Poradenská zpráva pro Ecolab Znojmo, spol. s r. o. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 10, 3 s.
 82. NÁROVEC, V.: Úrodnost půdy a stav výživy sadebního materiálu smrku ztepilého na vybraných produkčních plochách lesní školky Seč. [Soil fertility and nutrition state of Norway spruce planting stock on selected plots of the forest nursery Seč]. Poradenská zpráva pro Lesy města Prostějova, s. r. o. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 7 s., příl.
 83. NÁROVEC, V.: Vyšetření příčin neuspokojivého zdravotního stavu bukových sazenic v lesní školce Krnov. [Ascertainment of causes of unsatisfactory health state of beech seedlings in the forest nursery Krnov]. Poradenská zpráva pro TILIA - LDS, a. s. Město Albrechtice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 6 s., příl.
 84. NÁROVEC, V.: Závěry terénní pochůzky na lokalitě Na Spáleništi dne 30. března 2000. [Conclusions of field trip past the Na Spáleništi locality]. Poradenská zpráva pro Lesy města Prostějova, s. r. o. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 4 s.
 85. NÁROVEC, V.: Závěry terénních šetření v lesní školce Bílá Voda. [Conclusions of field ascertainments in the forest nursery Bílá Voda]. Poradenská zpráva pro Lesy Krnov, a. s. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 4 s.
  Nárovec jako spoluautor viz: 26, 27.
 86. NEHYBA, J. (ml.) - VACEK, S. - BURANSKÝ, M.: Plán péče přírodní rezervace Peklo. [Managing project for Nature Preserve Peklo]. Zpráva pro Okresní úřad Náchod. Hradec Králové, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 1994. 26 s., příl.
 87. PODRÁZSKÝ, V. - KLIMO, E. - LANGR, M.: Vápnění. [Liming]. In: Regionální projekt záchrany a obnovy lesních ekosystémů v imisemi postižené oblasti Jizerských hor. Jablonec nad Nisou, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 1994. Přeruš. str. [6 s.].
  Podrázský jako spoluautor viz: 89, 90, 91, 92.
 88. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Odborný posudek ke škodám na lesním půdním fondu při provádění terénních úprav na stavbě Rekonstrukce a prodloužení lyžařského vleku ve Sv. Petru. [An expert's account of damages on forest soil fund at performing of terrain changes on the construction named Reconstruction and renewal of ski-lift in the Svatý Petr locality]. Zpráva pro Správu KRNAP. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 17 s., 1 mp.
  Šach jako spoluautor viz: 13, 33, 45.
 89. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Plán péče na období 1994 - 2005. Sedloňovský vrch. [Managing project for 1994 - 2005. Nature Preserve Sedloňovský vrch]. Zpráva pro Chráněnou krajinnou oblast Orlické hory. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 11 s., příl.
 90. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Plán péče na období 1994 - 2005. Šestajovická stráň. [Managing project for 1994 - 2005. Nature Preserve Šestajovická stráň]. Zpráva pro Okresní úřad Náchod. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 8 s., příl.
 91. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Plán péče na období 1994 - 2000. Trčkov. [Managing project for 1994 - 2000. Nature Preserve Trčkov]. Zpráva pro Chráněnou krajinnou oblast Orlické hory. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 10 s., příl.
 92. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - KRAHULEC, F.: Plán péče přírodní rezervace Zbytka. [Managing project for Nature Preserve Zbytka]. Zpráva pro Okresní úřad Náchod. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 9 s., příl.