EXPERTIZNÍ ČINNOST PRO VLASTNÍKY A SPRÁVCE LESNÍCH MAJETKŮ:

Expertní a poradenská činnost, zajišťovaná Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady:

Problematiku rozvádějí centrálně administrované webové stránky výzkumného ústavu, např. jde o podrobnosti o dalších službách pro vlastníky a správce lesů specialistů Útvaru ekologie lesa, o služby Lesní ochranné služby, o četné a různorodé výkony zkušebních laboratoří, o specializované činnosti pro lesní školkařství, výchovu a obnovu lesních porostů (včetně aktualizací Katalogu obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin), lesní semenářství a podobně.

Expertní činnost, zajišťovaná na VS Opočno v období od 1. dubna 2015:

Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařtví, zakládání, obnovy a výchovy lesa, zalesňování, biotechnologii, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin a využití demonstračních objektů
(koordinátor: Ing. J. Leugner, Ph.D.; číslo interního označení: 6620)


V rámci aktivity jsou pro vlastníky lesa na VS Opočno vykonávány následující činnosti:
 • Zajišťování zkoušek kvality sadebního materiálu lesních dřevin v akreditované Zkušební laboratoři č. 1175.2 Školkařská kontrola podle požadavků směrnice Rady 1999/105/ES, zákona č. 149/2003 Sb., vyhlášky č. 29/2004 Sb. a ČSN 48 2115.
 • Ověřování biologické nezávadnosti nových typů obalů ve školkařských provozovnách, terénní hodnocení vlivu pěstebního obalu na kvalitu krytokořenného sadebního materiálu, destrukční analýzy vzorků v akreditované laboratoři, vyhodnocení a prezentace výsledků, zveřejnění aktuálních informací v Katalogu obalů.
 • Expertní, poradenský a informační servis podle rozsahu a typu požadavků na poskytnutí služeb včetně komunikace s žadatelem, zpracování zadané problematiky s využitím průběžně doplňované databáze vědeckých a odborných informací z domácích i zahraničních zdrojů, zpracování výsledků a předání objednateli služby.
 • Zajištění a průběžná aktualizace databáze informačních zdrojů domácích i zahraničních poznatků v problematice obnovy, výchovy lesa a zalesňování. Příprava vyžádaných seminářů nebo školení, příprava přednášek, vlastní přednášky, příprava textů do sborníku, předtisková příprava a tisk sborníku či průvodce. Součástí činnosti je také publikování nových poznatků z expertní činnosti vč. aktuálních informací z lesního školkařství, obnovy, výchovy lesa a zalesňování.
 • Zajišťování funkčnosti demonstračních objektů pro obnovu a výchovu lesa. Demonstračním objektem (DO) pro obnovu a výchovu lesa se rozumí dlouhodobě sledovaný objekt, který je zdrojem exaktních informací o vlivu pěstebních opatření v interakci se změnami růstových podmínek. V systému demonstračních objektů jsou variantně v sériích ověřovány a na požádání prezentovány pěstební postupy doporučované vlastníkům lesa a dalším subjektům hospodařícím v lese. Do souboru demonstračních objektů náleží také objekty založené podle metodiky mezinárodní instituce IUFRO, kde je ČR zastoupena. Součástí péče o DO je také průběžné zajišťování a aktualizace experimentálních dat z dlouhodobě sledovaných objektů jako zdroje exaktních informací z dlouhodobého vývoje lesních ekosystémů.
S žádostmi o poradenství v oborech ochrana lesa, lesnická fytopatologie nebo ekologie lesa (včetně výživy a hnojení lesních dřevin) se vlastníci lesa a správci lesních majetků i nadále obracejí na specializované odborné útvary a na Lesní ochrannou službu ve Strnadech.


Expertní činnost, zajišťovaná na VS Opočno v období od 25. 10. do 16. 12. 2013:

Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství, obnovy lesa a zalesňování
(koordinátor: Ing. J. Leugner, Ph.D.; číslo interního označení: 6620)


Jako státem podporovaná (financovaná a zajišťovaná) službová činnost pro vlastníky lesa (ve smyslu § 46, odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů) byla pro období od 25. října 2013 do 16. prosince 2013 obnovena tradiční poradenská služba na úseku lesního školkařství a zakládání lesních porostů. Činnost je zajišťována na VS Opočno v rámci veřejné zakázky č. 938-2013-16212 s názvem "Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, obnovy lesa a zalesňování, včetně uplatění biotechnologií", na které se podílejí i specialisté z útvaru reprodukčních zdrojů (VS Kunovice) a z útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin. S žádostmi o poradenství v oborech ochrana lesa, lesnická fytopatologie nebo ekologie lesa se vlastníci lesa a správci lesních majetků mohou i nadále obracet na specializované odborné útvary a na Lesní ochrannou službu ve Strnadech.


Expertní činnost, zajišťovaná na VS Opočno v období od 1. 1. do 31. 3. 2012:

Expertní a poradenská činnost a komplexní informační servis v oblasti zajišťování biomasy
(koordinátor: doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.; č. interního označení: 6640)

 • V rámci činnosti jsou zajišťovány podklady k plnění požadavků mezinárodních institucí a závazků České republiky, vyplývající z mezinárodních smluv (FAO, Ministerské konference, Kjótský protokol), na zjišťování množství akumulovaného uhlíku v nadzemní i podzemní biomase lesních ekosystémů v ČR ve vazbě na způsob managementu. Za účelem plnění výše uvedených požadavků je zajišťována aktualizace databází o opadu a jeho akumulaci a dekompozici v lesních půdách na 19ti lokalitách 1. až 8. LVS pod porosty hlavních hospodářských dřevin (SM, BK, BO, MD, DB) a v náhradních porostech BR a SMP. Průběžně jsou aktualizována a vyhodnocována data ze sledování opadu v porostech hlavních hospodářských dřevin (SM, BK, BO, MD, DB) a akumulace biomasy v lesních půdách. Dále jsou odvozovány a zpřesňovány expanzní koeficienty pro výpočet biomasy v lesích ČR na základě dat Národní inventarizace lesů (IL 2000-2004; viz Nařízení vlády České republiky číslo 193 ze dne 7.června 2000) a databáze LHP. S využitím výsledků půdních rozborů a dat z Národní inventarizace lesů je také stanovováno množství biomasy a uhlíku v lesních půdách.
ARCHIV EXPERTIZNÍCH ČINNOSTÍ Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ:

Nabídka expertizních služeb VS Opočno pro vlastníky a správce lesních majetků na období od 29. 7. 2008 do 31. 12. 2011:

(1) Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin

(koordinátor: Ing. V. Nárovec, CSc.; č. interního označení: 6620)

 • Provádění rozborů morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) v terénu (v lesních školkách a na zalesňovaných plochách) a ve specializované akreditované Zkušební laboratoři č. 1175.2 Školkařská kontrola při VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno. Služba je určena pro široký okruh subjektů, jenž se podílejí na uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu a na jeho kontrole, tj. využívají ji vlastníci, nájemci a správci lesů, držitelé licencí ministerstva zemědělství k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu, orgány státní správy lesů a ochrany přírody, úřady obcí s rozšířenou působností, celní orgány atd.
 • Ověřování biologické nezávadnosti nových typů pěstebních obalů (zejména sadbovačů) pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin používaný držiteli lesa pro umělou obnovu lesa a zalesňování; jako součást plnění bude zveřejňována na webových stránkách zhotovitele a průběžně aktualizována elektronická verze "Katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin", tj. pěstebních obalů, které nezpůsobují deformace kořenů a tím i následně neúspěšnou obnovu lesa.
 • Expertizní činnost a informační servis pro držitele lesa a držitele licencí pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu v problematice posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (standardů), optimalizace způsobů pěstování semenáčků a sazenic lesnicky významných druhů dřevin, udržování optimálního růstového prostředí ve školce, dodržování pravidel a zásad manipulace se sadebním materiálem během pěstování ve školce, vyzvedávání, dopravě a při výsadbě na holiny, atd.
 • Expertizní a poradenský servis pro držitele lesa (správci, vlastníci, nájemci, příp. podnájemci lesa a další) v problematice umělé obnovy lesa a zalesňování vč. posuzování a odhalování příčin neúspěšné obnovy lesa.
 • Správa databází parametrů kvality (obvyklé obchodní jakosti) sadebního materiálu lesních dřevin pro účely standardizace a certifikace.

Formy poskytovaných služeb:

 • konzultace,
 • sdělení informací na vyžádání telefonem, faxem, e-mailem nebo písemným sdělením,
 • na písemné vyžádání rovněž expertní zprávy, krátké rešerše a souhrny odborných informací, vypracování protokolu o zkoušce sadebního materiálu lesních dřevin atd.

Kontakt na pracoviště zajišťující výše uvedené služby:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Výzkumná stanice Opočno
Zkušební laboratoř Školkařská kontrola
Na Olivě 550
517 73 Opočno

Telefon: 494 668 391
E-mail: nurserylabor@vulhm.opocno.cz

Kontaktní osoby:

doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
Telefon: 494 668 391 linka 141, 602 299 930
E-mail: jurasek@vulhmop.cz
Ing. Jan Leugner, Ph.D.
Telefon: 494 668 391 linka 137, 602 783 429
E-mail: leugner@vulhmop.cz
Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Telefon: 494 668 391 linka 126, 602 748 722
E-mail: narovcova@vulhmop.cz
Ing. Václav Nárovec, CSc.
Telefon: 494 668 391 linka 132, 602 783 432
E-mail: narovec@vulhm.opocno.cz
David Šimek (laboratoř Školkařská kontrola)
Telefon: 494 668 391 linka 120
E-mail: simek@vulhmop.cz

(2) Expertní a poradenská činnost při obnově a výchově lesních porostů, udržování a využití demonstračních objektů

(koordinátor: Ing. J. Novák, Ph.D.; č. interního označení: 6630)

V rámci nabízené služby je poradenství orientováno zejména na:

 • poskytování odborných informací držitelům lesa nejen k aktuálním problémům v oboru obnovy a výchovy lesa, ale nově také při zalesňování bývalých zemědělských pozemků,
 • doporučování jemnějších způsobů pěstování lesních porostů, tj. poradenství je orientováno na podrostní hospodářství a na další přírodě blízké formy hospodářství,
 • rozpracování konkrétních výchovných programů pro jednotlivé regiony s ohledem na stav a dřevinnou skladbu porostů a na úroveň antropogenní zátěže,
 • praktické ukázky pro držitele (vlastníky a nájemce) lesa s využíváním demonstračních objektů a ověřovacích ploch pro konkrétní postupy obnovy a výchovy zaměřené na plnění produkční i mimoprodukčních funkcí lesa,
 • údržba sítě demonstračních objektů pro obnovu a výchovu lesa (celkem 117 objektů) a objektů využívaných pro plnění úkolů v mezinárodních institucích (celkem 13 objektů), aktualizace a zdokonalování databází a software pro evidenci a zpracování biometrických dat ze sítě objektů a další služby.

Formy poskytovaných služeb:

 • konzultace (včetně terénních),
 • sdělení informací na požádání telefonem, faxem, e-mailem a písemným sdělením,
 • vypracování expertní zprávy, krátké rešerše a souhrnu odborných informací na písemné požádání držitele lesa,
 • příprava a realizace seminářů a školení pro držitele lesů a další subjekty k aktuálním problémům obnovy a výchovy lesa včetně vydávání odborných sborníků a průvodců,
 • příprava a realizace ukázek doporučovaných pěstebních opatření na demonstračních objektech včetně objektů založených podle mezinárodní metodiky.

Kontakt na pracoviště zajišťující výše uvedené služby:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Výzkumná stanice Opočno
Na Olivě 550
517 73 Opočno

Telefon: 494 668 391
E-mail: info@vulhmop.cz

Kontaktní osoby:

Ing. Jiří Novák, Ph.D. (koordinátor, výchova lesa)
Telefon: 494 668 391 linka 135, 724 907 649
E-mail: novak@vulhmop.cz
Ing. Vratislav Balcar, CSc. (obnova lesa)
Telefon: 494 668 391 linka 149, 602 783 462
E-mail: balcarv@vulhmop.cz
Ing. Vladimír Černohous, Ph.D. (lesnické meliorace)
Telefon: 494 668 392 linka 142, 602 754 211
E-mail: cernohous@vulhmop.cz
Ing. David Dušek, Ph.D. (výchova lesa)
Telefon: 494 668 391 linka 143
E-mail: dusek@vulhmop.cz
Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. (zalesňování zemědělských půd)
Telefon: 494 668 391 linka 127
E-mail: kacalek@vulhmop.cz
Tomáš Petr (správa demonstračních objektů)
Telefon: 494 668 392 linka 158
E-mail: petr@vulhmop.cz
doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. (výchova lesa)
Telefon: 494 668 391 linka 143, 602 299 931
E-mail: slodicak@vulhmop.cz
Ing. Jiří Souček, Ph.D. (obnova lesa)
Telefon: 494 668 391 linka 147, 602 102 273
E-mail: soucek@vulhmop.cz
Ing. František Šach, CSc. (lesnické meliorace)
Telefon: 494 668 391 linka 139, 602 783 437
E-mail: sach@vulhmop.cz
Ing. Ondřej Špulák, Ph.D. (obnova lesa)
Telefon: 494 668 391 linka 155
E-mail: spulak@vulhmop.cz

Poslední aktualizace stránky: 20. 6. 2019 (15:45 hod.)