"Školkařská kontrola" (Aktivity a aktuality akreditované Zkušební laboratoře č. 1175.2)

S účinností od 1. 1. 2014 byla veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště (IČ: 00020702, DIČ: CZ00020702) odborem hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství ČR pověřena zjišťováním kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin podle § 1 odst. 3 a 7 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, v nezávislých laboratořích akreditovaných mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin. (Podrobnosti uvádí kopie citovaného pověření ze dne 16. prosince 2013, evidovaná na MZe ČR pod číslem jednacím 81860/2013-MZE-16212).

Zkušební laboratoř č. 1175.2 "Školkařská kontrola" (ZL ŠK) při Výzkumné stanici Opočno zajišťuje hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Činnost zkušební laboratoře je na Výzkumné stanici Opočno organizována především jako služba pro vlastníky lesa a pro držitele licencí, udělovaných podle hlavy páté zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významný druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), a dále je rovněž na vyžádání orgánů státní správy podpůrnou součástí jejich dozorování (kontrolního systému státní správy) nad kvalitou reprodukčního materiálu lesních dřevin, uváděného v ČR do oběhu. Kvalita sadebního materiálu je v laboratoři posuzována podle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Činnost ZL ŠK zajišťují pověření pracovníci skupiny (oddělení) lesního školkařství a zalesňování.


Kontaktní osoby:

Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (vedoucí zkušební laboratoře)
Telefon: 494 668 391 linka 126; 602 748 722
E-mail: narovcova@vulhmop.cz
Ing. Jan Leugner, Ph.D. (manažér systémů řízení jakosti)
Telefon: 494 668 391 linka 137; 602 783 429
E-mail: leugner@vulhmop.cz
David Šimek (laboratorní technik)
Telefon: 494 668 391 linka 119; 725 047 048
E-mail: simek@vulhmop.cz


* * *

Informace Zkušební laboratoře Školkařská kontrola (zkr. ZL ŠK) pro vlastníky a správce lesa:


Aktuality a informace z činnosti ZL ŠK začaly být počínaje červencem 2016 (od pořadového č. 201 do č. 233) prezentovány již pouze na webovém serveru Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady. Administrátoři tohoto serveru v období mezi dubnem a červnem 2019 přistoupili k úplné přestavbě serveru, která zahrnovala přechod na jiný redakční systém a tedy i na novou vizualizaci původních webových prezentací (další detaily).

Informace 1 - 50, 51 - 100, 201 a další

(200) Prezentační aktivity pracovníků ZL ŠK a některé připravované akce (červen 2016):

Dne 24. června 2016 tato webová stránka, referující o zaměření a aktivitách Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola při VS Opočno, završila 5000 dní monitorování přístupů a vyhodnocování zájmu veřejnosti o průběžně publikované krátké informace. Počítadlo návštěvnosti stránky zobrazilo údaj o souhrnných 30 tisích vizitacích (tedy o dlohodobé průměrné denní návštěvnosti této stránky na hodnotě 6 vizitorů). Pro všechny tyto zájemce o aktuality z práce ZL ŠK tak můžeme za červen 2016 doplnit následující: V květnu a červnu 2016 pracovníci ZL ŠK (mimo standarní laboratorní výkony při hodnocení kvality SMLD pro lesnickou praxi) zaměřili svoji pozornost také na prezentaci svých zkušeností (řešených výzkumných projektů a pověření). Na školkařském semináři Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016, který se konal 22. a 23. června 2016 v Liptovském Jánu (pořadatelem bylo Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky), referovali např. o zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky (aut.: J. Nárovcová a V. Nárovec), o zásadách manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin před výsadbou včetně optimalizace postupů přímých výsevů do porostů a výsadeb (aut.: A. Jurásek a O. Mauer), o ověřovaných metodách hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu (aut.: J. Leugner, J. Martincová a E. Erbanová), o vývoji požadavků na půdy v lesních školkách České republiky (aut.: J. Nárovcová a V. Nárovec) a o některých dalších tématech. Ve shodný den (22. června 2016) uspořádalo v lesní školce Vlčí luka u Třeboně svůj oborový seminář Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví I. také Sdružení lesních školkařů ČR. Náš diskusní příspěvek pro tuto školkařskou akci nesl název Prověřování kvality zdroje závlahové vody v lesních školkách (aut.: V. Nárovec). Akce bude mít své příští pokračování (II.) již zanedlouho - v září 2016 (pravděpodobně v Řečanech nad Labem). Na 13.09.2016 se těšíme na Školkařský den VLS 2016 (pořádají VLS ČR s. p. ve středisku Lhota). V říjnu 2016 kalendář připravovaných školkařských seminářů uvádí akci Problematika semenáčků a sazenic (pořádá ČLS dne 05.10.2016 v Brandýse nad Labem) a také Quo vadis lesnictví? II. Zakládání, pěstění a výchova porostů (pořádá ČLS dne 20.10.2016 v Brně). I tady bude možné pracovníky ZL ŠK potkávat a přímo je kontaktovat. Těšíme se na společné setkávání. (24. 6. 2016)


(199) Přihlášky projektů podávané do Programu EPSILON (TA ČR) pracovníky VS Opočno (duben 2016):

V průběhu dubna 2016 věnovali pracovníci VS Opočno velkou pozornost přípravě přihlášek výzkumných projektů do 2. kola veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (TA ČR). K termínu ukončení soutěžní lhůty (27. 4. 2016) odeslali následujících pět přihlášek projektů (témat): TH02030253 - Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa (koordinace: J. Nárovcová a kol.); TH02030785 - Hnojiva pro lesní hospodářství (R. Novotný a kol.); TH02030823 - Vývoj metodicko-technických postupů minimalizace dopadů lesního hospodářství na kvalitu podzemních vod v důsledku nadbytečné migrace reaktivních forem dusíku a fosforu (J. Leugner); TH02030617 - Vývoj přístrojového monitoringu a regulace produkčního prostředí krytokořenného sadebního materiálu (V. Černohous) a TH02030618 - Vývoj zařízení pro měření složek porostních srážek v lesních porostech (V. Černohous). (29. 4. 2016)


(198) Na informace o školkařském výzkumu odkazují mnohé jiné lesnické servery (březen 2016):

V březnu 2016 publikoval server Les aktuálně informaci o výzkumných šetřeních pracovníků VS Opočno (aut.: J. Leugner - A. Jurásek - J. Martincová), kteří v oblasti Broumovska porovnávali odrůstání kultur buku lesního, pěstovaného v odlišných světelných poměrech jak ve fázi výroby sadebního materiálu ve školkách, tak na trvalém stanovišti po výsadbě. Server Infodatasys.cz nově přinesl příspěvek na téma Udržení biodiverzity porostu (aut.: A. Jurásek - J. Leugner). Na tomto serveru se rovněž shromažďují všechny ostatní výsledky řešení projektu EHP-CZ02-OV-1-015-2014: Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v chráněných územích. Pozvánka na závěrečný seminář k tomuto projektu, který je naplánován na 30. března 2016, je umístěna tamtéž. Server Lesní školky.cz avízuje nabídku metodických příruček pro lesní školkaře, mezi kterými nechybějí Lesnický průvodce 3/2015 (aut.: P. Burda - J. Nárovcová a kol.), Lesnický průvodce 2/2014 (aut.: P. Němec - J. Nárovcová a kol.) či Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty (aut.: P. Zahradník a kol. 2014). (17. 3. 2016)


(197) Vyhlášení výsledků veřejné soutěže NAZV (únor 2016):

Na stránkách NAZV byly publikovány výsledky veřejné souteže ve výzkumu a vývoji v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ("KUS" - projekty zahajované v roce 2016). Z 310 podaných přihlášek jich 8 bylo pro formální nedostatky vyřazeno a ze zbývajících 302 přihlášek (I. podprogram - 186 přihlášek; II. podprogram - 49 přihlášek a III. podprogram - 67 přihlášek) jich bylo celkem 29 vybráno k realizaci (I. - 17; II. - 7 a III. - 5). V podprogramu II. Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství byl k realizaci vybrán projekt Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně (QJ1620415), který podávala VS Opočno (Ing. J. Novák, Ph.D. a kol.) spolu s Lesy města Olomouce, a. s. V podprogramu III. Podpora politiky agrárního sektoru agentura vybrala k realizaci přihlášku projektu Metody hodnocení sucha v lesních porostech (QJ1630441), kterou vypracoval kolektiv pracovníků VÚLHM, v. v. i. Strnady pod koordinací doc. Ing. V. Šrámka, Ph.D. a která se umístila jako 4. v pořadí (přijato bylo 5 přihlášek). V témže podprogramu (III.) dominoval projekt Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin, kde je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady jedním ze spoluřešitelů. (25. 2. 2016)


(196) SLŠ ČR si připomnělo 20 let od svého založení (únor 2016):

Pracovníci VÚLHM, v. v. i. Strnady (J. Cafourek; A. Jurásek; P. Kotrla; J. Nárovcová; V. Nárovec a další) přijali pozvání předsednictva SLŠ ČR, z. s. na setkání se členy sdružení, které se uskutečnilo v podvečer 11. února 2016 v Kostelci nad Černými lesy. (12. 2. 2016)


(195) Odborné posouzení kvality výpěstků buku lesního pro SLŠ ČR (leden 2016):

Na stránkách SLŠ ČR byla publikována studie Ing. Jana Leugnera, Ph.D. a doc. Ing. Antonína Juráska, CSc. ze dne 20. ledna 2016, věnovaná zhodnocení kvality sadebního materiálu buku lesního ve vybraných lesních školkách členských subjektů SLŠ ČR, z. s. (3. 2. 2016)


(194) PF 2016 (prosinec 2015):


(193) Listopadové aktivity ZL ŠK a aktuálně řešené výzkumné úkoly (listopad 2015):

Závěr kalendářního roku a často i jeho přelom do roku příštího (listopad až leden) ve výzkumných organizacích doprovázejí nejrůznější finalizace řešených úkolů a obvykle v tomto období vrcholí i tvorba výstupů výzkumných projektů. Ve ZL ŠK tomu není jinak, a tak nyní například pokračujeme (až do 15.01.2017) v řešení výzkumného projektu Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu lesních dřevin (úkol inter. označ. 03/8815; koordinátor: J. Leugner; řešitelé: V. Černohous, E. Erbanová, J. Martincová a další), jehož vyhlašovatelem byla Grantová služba Lesů České republiky. Nový návrh projektu pro tuto agenturu, kterým v říjnu 2015 ZL ŠK ve spolupráci se SLŠ ČR zareagovala na mimořádný srpnový termín vypsaní tematického výzkumného zadání [to mělo v srpnové soutěži poslední pořadové číslo 10 a doslovně znělo: "Tvorba katalogu vad sadebního materiálu (povolených a nepovolených deformací)"], nebyl Grantovou službou Lesů České republiky vybrán k realizaci. Kolektiv pracovníků ZL ŠK (A. Jurásek a kol.) nyní v rámci projektu Aktualizace studie "Lesnické hospodaření v Krušných horách (02/6610; řešitelé: M. Slodičák, J. Novák a kol.) dokončuje kapitolu, popisující požadavky na standardní sadební materiál lesních dřevin a také zahrnující doporučení pro pěstování a užití sadebního materiálu smrku ztepilého původem z 8. lesního vegetačního stupně. Velká pozornost je věnována také finalizaci programu Inventarizace SMLD v lesních školkách (02/6642; A. Jurásek, J. Nárovcová, J. Leugner a kol.) a pověření MZe ČR Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního školkařství ... (02/6620; J. Leugner, J. Novák a kol.). V rámci Ústavního výzkumného projektu rovněž vrcholí práce na úkolu DVP 06 Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí (01/9206; J. Leugner, A. Jurásek a kol.). Pro Národní agenturu pro zemědělský výzkum pak probíhají i práce na úkolu QJ1230330 Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa, ve kterém naše pracoviště pod koordinací doc. Ing. A. Juráska, CSc. úzce spolupracuje např. s Mendelovou univerzitou v Brně a s dalšími výzkumnými a vědecko-akademickými organizacemi. V listopadu 2015 rovněž Lesnické informační centrum pro lesní školkaře vydalo certifikovanou metodiku na téma Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách (aut.: P. Burda, J. Nárovcová a kol.). Přehled ostatních výzkumných projektů se školkařským zaměřením uvádějí webové stránky řešitelského pracoviště. (19. 11. 2015)


(192) Kam kráčí lesní semenářství a školkařství? (15. října 2015):

Česká lesnická společnost, z. s. ve spolupráci s LČR, s. p. a VLS ČR, s. p. a za podpory MZe ČR pořádala dne 15. října 2015 v aule Mendelovy univerzity v Brně seminář s názvem Kam kráčí lesní semenářství a školkařství?. Jednalo se o úvodní akci 6dílného cyklu seminářů, věnovaných společnému tématu Quo vadis lesnictví?. Tyto akce ČLS mají postupně zdokumentovat vývoj hlavních lesnických úseků (oborů, vědních disciplin atd.) a nastínit vize jejich dalšího směřování. Pořadatel přednášející vybral z okruhu nejerudovanějších tuzemskéch odborníků, a to jak ze sféry hospodářské, tak i z vědeckovýzkumné a akademické oblasti. Patřili k nim Ing. Lada Krnáčová, Ing. Vladimír Foltánek, Ing. Miloš Pařízek, Ing. Přemysl Němec, Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. a prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D. (posledně jmenovaní se ve svých přednáškách věnovali především lesnímu semenářství); za obor lesního školkařství vystoupili Ing. Václav Lidický, Ing. Pavel Češka, Ph.D., Ing. Martin Rozmánek a prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (16. 10. 2015)


(191) ZL ŠK předložila GS LČR nabídku na realizaci výzkumného projektu (říjen 2015):

Pracovníci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola reagovali na mimořádné srpnové vyhlášení témat výzkumných úkolů, poptávaných od Grantové služby státního podniku Lesy České republiky. Jejich výzva pro podání nabídek na řešení výzkumných úkolů totiž zahrnovala i název tématu, kterým byla "Tvorba katalogu vad sadebního materiálu (povolených a nepovolených deformací)". Návrh projektu na takhle formulované zadání připravila Ing. J. Nárovcová, Ph.D. ve spolupráci se SLŠ ČR. (12. 10. 2015)


(190) Bylo zahájeno připomínkové řízení k ZORMu (od 11. září 2015):

Od 11.09.2015 do 12.10.2015 probíhá pod gescí Úřadu vlády České republiky meziresortní připomínkové řízení k materiálu, jehož předkladatelem je Ministerstvo zemědělství ČR (Č.j. 48867/2015-MZE-12152): Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. (12. 9. 2015)


(189) Webové stránky naší výzkumné stanice Vás informují již téměř 14 let (srpen 2015):

Dne 28. srpna 2015 dosáhly webové stránky VS Opočno trvání 5000 dnů (téměř 14 let), během kterých ve více méně nezměněné struktuře a designu přinášely základní okruh informací o výzkumné stanici, o aktuálně řešených pěstebních lesnických výzkumných úkolech, o jejich personálním obsazení a o publikovaných praktických výstupech. Návštěvnost webových stránek VS Opočno, evidovaná prostřednictvím monitoringu na serveru TopList.cz, k tomuto datu dosáhla 154,6 tis. individuálních vizitací. Zájem o publikované informace nadále projevuje kolem 20 až 40 vizitorů denně, přičemž dlouhodobá průmerná návštěvnost stránek obvykle činí 10-12 tis. případů za rok (tj. průměrných cca 27-31 návštěv za den). Ambice záměru z výchozího období (z podzimu roku 2001) tak do jisté míry dnes můžeme považovat již za naplněné. (28. 8. 2015)


(188) Inventarizace sadebního materiálu v lesních školkách - nový projekt (srpen 2015):

Pracovníci zkušební laboratoře nyní během července a srpna 2015 intenzivně spolupracují s řadou producentů sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) na ověřování praktických postupů při zjišťování počtů SMLD, rozpěstovaného během výrobní fáze v lesních školkách. Nově (v červenci 2015) byl tento program zahájen pod názvem Inventarizace SMLD v lesních školkách (interní označ. projektu: 02/6642, resp. SOD O-22/2015), a to pod přímou gescí ZL Školkařská kontrola. Na tomto výzkumu (řešení projektu) spolupracujeme také se Sdružením lesních školkažů ČR, z. s. (26. 8. 2015)


(187) VLS ČR uspořádají 9. školkařský den ve Lhotě (srpen 2015):

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. dne 8. září 2015 pořádají tradiční setkání ve svém školkařském provozu ve Lhotě. Podrobnosti uvádějí na svých webových stránkách. (19. 8. 2015)


(186) Ohlédnutí za červencovou a srpnovou vlnou horka a sucha (srpen 2015):

Několikatýdenní období velmi teplých dní s minimálním množstvím spadlých srážek teprve nyní přerušily deště, které s větší či menší vydatností na většinu území ČR dorazily s frontou od jihovýchodu ve dnech kolem 16. srpna 2015. V několika předchozích dnech této vlny horka u nás se prostřednictvím médií pozornost laické a odborné veřejnosti obracela také k mnohým specifickým dopadům meteorologických extrémů na stav a vývoj lesních ekosystémů. Patřily k nim také četné úvahy o aktuální situaci u Pramenů Vltavy. Tu ilustrovaly např. tyto odkazy z mediálního prostoru: Přítok k Pramenům Vltavy vyschl (13.08.; Silvarium.cz); Může za vysychání pramenů Vltavy „ekologický experiment“? (14.08.; Česká lesnická společnost, z. s.); Pramen Vltavy nevyschl jen kvůli suchu, přívodní trubka byla ucpaná (16.08.; Novinky.cz) a další. Následně např. Vodu z pramene Vltavy by neodčerpaly zelené stromy, ucpaná trubka je lež (19.08.; Aut.: Petr Martan, Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.) a o den později také Tak nám vyschnul pramen Vltavy, milí čtenáři. Anebo ne? (20.08.; Aut.: Zuzana Vlasatá, Deník Referendum) a také Sucho? Nic, co bychom neznali (20.08.; Aut.: Jakub Hruška, Lidové noviny). V jiné souvislosti (migrační vlna v Evropě) pak dne 17. srpna 2015 zveřejnili reprezentanti tuzemské vědecko-akademické sféry svoji výzvu Vědci proti strachu a lhostejnosti, ve které mimo jiné apelují na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. I tento zveřejněný názor vyvolal četné komentáře v médiích. Z lesnické praxe pak v polovině srpna přicházejí do ZL ŠK signály o tom, že nekrotické poškozování bází kmínků, které v uplynulých 5 letech popsali pracovníci LOS u bukových sazenic ve výsadbách (např. Ing. Jan Liška a Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D. v Lesnické práci č. 2/2015; strana 116-117), má pokračování i v letošním roce. (18. 8. 2015; doplněno 24. 8. 2015)


(185) Podrobnosti o projektu EHP-CZ02-OV-1-015-2014 vycházejí v Lesnické práci (červenec 2015):

Červencové číslo Lesnické práce na str. 25 rozvádí další podrobnosti o projektu - Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (EHP-CZ02-OV-1-015-2014), na kterém se od 1. ledna 2015 spolupodílí i kolektiv řešitelů z VS Opočno. Publikovaný článek rozšiřuje informace o průběhu řešení projektu, které již byly zveřejněny např. na webových stránkách ministerstva financí, na portálu Silvarium.cz i jinde. (11. 7. 2015)


(184) Tisková zpráva o výsledcích řešení výzkumného projektu KUS QJ1230330 (červen 2015):

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (Strnady) vydal dne 23. června 2015 tiskovou zprávu, ve které rekapituloval nejdůležitější závěry a výsledky aktivit výzkumného projektu Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (NAZV-KUS: QJ1230330). Hlavním koordinátorem projektu je doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. (VS Opočno). Tisková zpráva odkazuje zejména na dvě nové české technické normy (ČSN 48 2116 a ČSN 48 2117) a na certifikované metodiky, které v letech 2014-2015 řešitelé předložili jako svýstupy řešení výzkumného projektu. Publikovaný dokument a další podrobnosti lze vyhledat na webových stránkách výzkumného ústavu. (26. 6. 2015)


(183) Proběhl Lesnický den v Ralsku (červen 2015):

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. ve dnech 19. a 20. června 2015 v areálu Skelná Huť zorganizovaly Lesnický den v Ralsku 2015 (39. ročník), určený pro nejširší lesnickou i laickou veřejnost. Pěstitelé sadebního materiálu (např. UNILES Rumburk, a. s.; WOTAN-FOREST, a. s.; LESCUS Cetkovice, s. r. o.) zde mimo jiné prezentovali některé své školkařské výpěstky a také nářadí pro pěstební činnost. (22. 6. 2015)


(182) Den otevřených dveří v lesní školce společnosti LESCUS Cetkovice, s. r. o. (červen 2015):

Společnost LESCUS Certovice, s. r. o. pořádala ve dnech 10. a 11. června 2015 v areálu lesní školky v Cetkovicích Den otevřených dveří. Pracovníci ZL č. 1175.2 Školkařská kontrola přijali pozvání od jednatele společnosti, pana Ing. Martina Rozmánka, a uvítali možnost seznamit se s rozvojem tohoto moderního tuzemského školkařského provozu. (11. 6. 2015)


(181) Aktuální název spolku, jeho adresa a obsazení předsednictva SLŠ ČR, z. s. (červen 2015):

Sdružení lesních školkařů ČR, zapsaný spolek (zkr. SLŠ ČR, z. s.) avízuje na svých webových stránkách, že v prvním čtvrtletí letošního roku došlo k některým dílčím změnám v počtu členských organizací spolku, v obsazení předsednictva spolku a v neposlední řadě došlo také ke změně názvu spolku:
Název spolku: Sdružení lesních školkařů ČR, z. s. (identifikační číslo: 64271463)
Sídlo spolku a kontakty: čp. 349, 763 02 Tečovice, tel.: +420 606 723 664
Předsednictvo spolku: Ing. Přemysl Němec (předseda předsednictva), Ing. Josef Cafourek, Ph.D. (místopředseda předsednictva), Ing. Jan Téra (místopředseda předsednictva)
Členové předsednictva: Ing. Václav Červinka, Ing. Zdeněk Hradecký, Robert Fišera, Miroslav Votruba, DiS. Manažer spolku: Ing. Petr Martinec, tel. +420 606 723 664, info@lesniskolky.cz
Způsob jednání: Navenek za SLŠ ČR, z. s. jednají předseda a místopředsedové předsednictva. V období mezi jednáním předsednictva pak manažer spolku, Ing. Petr Martinec (čp. 349, 763 02 Tečovice).


(180) V červnu se uskuteční semináře k nové ČSN 48 2116 Umělá obnova lesa a zalesňování (květen 2015):

V březnu 2015 vydal ÚNMZ novou českou technickou normu ČSN 48 2116 Umělá obnova lesa a zalesňování. Na jejím vypracování se spolupodílela Mendelova univerzita v Brně (prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.) a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.). Tato norma specifikuje postupy umělé obnovy lesa a zalesňování pomocí síjí a výsadby sadebního materiálu lesních dřevin. Popisuje biologicky vhodné metody manipulace s osivem a sadebním materiálem lesních dřevin před jejich použitím k obnově lesa a technologické parametry provádění síjí a výsadby dřevin. Sdružení lesních školkařů České republiky, z. s. připravuje k této normě, jejíž účinnost započala již 1. 4. 2015, pro své členy dva pracovní semináře (uskuteční se 25. 6. ve Zlíně a 30. 6. v Brandýse nad Labem), na kterých budou účastníkům blíže osvětleny jednotlivá ustanovení normy i jejich implementace do pěstební praxe. (27. 5. 2015)


(179) Životní jubileum Ing. Václava Mareše, CSc. (květen 2015):

Ing. Václav Mareš, CSc. ml., syn Václava Mareše staršího, který byl příslušníkem generace zakladatelů Výzkumného ústavu pro pěstování lesů, lesní semenářství a školkařství v Opočně (pracoviště ustanoveno v roce 1951), působil na Výzkumné stanici Opočno v letech 1964-1994. Notnou část své 30leté vědecké profesní kariéry věnoval úkolům na úseku přirozené obnovy lesa, převodům a přeměnám lesních porostů, a to zejména na lesním hospodářském celku Opočno. V roce 1979 vypracoval kandidátskou disertaci Vliv obnovních sečí na produkci obnovovaných porostů ve stupni smrkobukovém a bukosmrkovém. Dne 25. května 2015 se Ing. Václav Mareš, CSc. dožívá 80. narozenin. Srdečně blahopřejeme! (25. 5. 2015)


(178) Úvodní seminář k projektu „Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích“ (květen 2015):

Kolektiv řešitelů z VS Opočno a z dalších spolupracujících lesnických výzkumných pracovišť zorganizoval zahajovací seminář k projektu - Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (EHP-CZ02-OV-1-015-2014). Projekt je realizován v rámci EHP fondů, konkrétně programu CZ02: Biodiverzita a ekosystémové služby - Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí - Adaptace na změnu klimatu. Součástí semináře byla také prezentace pana doktora Ivana Gjerdeho, který zastupuje spolupracující organizaci Norwegian Forest and Landscape Institute. Podrobnější informace o semináři i o průběhu řešení projektu jsou publikovány např. na webových stránkách ministerstva financí i jinde. (11. 5. 2015)


(177) Mezinárodní seminář v lesní školce společnosti LESCUS Cetkovice, s. r. o. (květen 2015):

Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s LESCUS Certovice, s. r. o. uspořádá dne 11. června 2015 od 10:00 hodin v areálu lesní školky v Cetkovicích mezinárodní seminář na téma Manipulace a uskladňování sadebního materiálu. Akce mimo jiné připomíná 5. výročí zahájení kontejnerové produkce krytokořenných semenáčků lesních dřevin v obalech BCC ve zdějším moderním školkařském provozu. Podrobnější informace k avízovanému semináři uvádí webové stránky pořadatele. (11. 5. 2015)


(176) Tisková zpráva o výsledcích řešení ústavního výzkumného projektu (duben 2015):

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (Strnady) vydal dne 13. dubna 2015 tiskovou zprávu, ve které rekapituloval nejdůležitější závěry a výsledky všech dílčích aktivit ústavního výzkumného projektu Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí (Rozhodnutí č. RO0115 - č.j. 5774/2015-MZE-17011), jehož hlavním koordinátorem je doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. Publikovaný dokument a další podrobnosti lze vyhledat na webových stránkách výzkumného ústavu. (24. 4. 2015)


(175) Životní jubileum a přínos vědecké práce Ing. Jaroslava Ferdy, CSc. (duben 2015):

Dubnové vydání Lesnické práce (LP 4/2015, strana 275) v rubrice Osobní zprávy přináší krátké připomenutí blížících se devadesátin Ing. Jaroslava Ferdy, CSc. (narodil se 2. června 1925 v Trnovci nad Váhom). Připomíná jeho studium na Fakultě lesního inženýrství ČVUT v Praze (1945-1948), poté působení na VI. odboru Ministerstva zemědělství (1948-1952) a od roku 1952 práci v oddělení agromeliorací VÚLH, které se později (1954) včlenilo do nově vytvořeného Výzkumného ústavu zemědělsko-lesnických meliorací ČSAZV v Praze-Zbraslavi. V roce 1960 jubilant obhájil titul CSc. a v roce 1968 předložil doktorskou disertační práci (téma: Hydrologická funkce československých rašelinišť), jejíž obhajoba po srpnové okupaci již ovšem neproběhla. Ve zbraslavském výzkumném ústavu působil až do roku 1986 (tedy do svých 61 let), kdy odešel do důchodu. Spolupracovníkem Jaroslava Ferdy na VS Opočno byl Ing. Vladimír Peřina, CSc., se kterým publikovali v edici TEI např. podrobný návod (recepturu) k výrobě kůrorašelinných kompostů a kůrorašelinných substrátů v lesnických školkařských provozech (PEŘINA, V., FERDA, J., ŘEHOUNEK, J.: Výroba kůrorašelinných kompostů a substrátů. TEI - Bulletin technickoekonomických infomací, č. 1/1978.). (8. 4. 2015)


(174) Nově zahajované výzkumné projekty a granty na VS Opočno (únor 2015):

Pod gescí Ing. Jana Leugnera, Ph.D. bude Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola v letech 2015 - 2016 participovat na řešení dvou nově přijatých výzkumných projektů. Pro Grantovou službu LČR, s. p. budou pracovníci VS Opočno (Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.; Ing. Evelína Erbanová a další) řešit problematiku Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu lesních dřevin. V období od 1. ledna 2015 do 30. dubna 2016 pak bude pracovní kapacity zaměstnanců VS Opočno nově naplňovat především projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (EHP-CZ02-OV-1-015-2014), který je ministerstvem financí dotován částkou přes 6,3 mil. Kč a který je součástí programů poskytujících finanční pomoc v rámci EHP fondů obbobí 2009 - 2014 (Program EHP období 2009 - 2014 pro oblasti: Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu). Doplňující informace o uvedených výzkumných grantech uvádějí webové stránky výzkumného ústavu. (24. 2. 2015)


(173) Účast na školkařském semináři a valné hromadě SLŠ ČR (leden 2015):

Pracovníci VS Opočno (doc. Ing. A. Jurásek, CSc. a kol.) přijali pozvání od předsednictva SLŠ ČR zúčastnit se tradičního výročního školkařského semináře Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2014, který se uskutečnil dne 20. ledna 2015 v hotelu Skalský dvůr (Lísek u Bystřice nad Pernštejnem). Podrobnosti uvádí pořadatel na těchto webových stránkách. (20. 1. 2015)


(172) Fúze školkařských středisek Blata obiloviny s. r. o. sloučením (leden 2015):

Školkařská střediska společnosti Blata obiloviny s. r. o. (např. Lesní školka Mírovka; střediska v obcích Sušice, Brumov-Bylnice, Tišice, Hostinné, Čikov atd.) přešla stejně jako veškeré další jmění Blata obiloviny s. r. o. (se sídlem Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 27588327) na nástupnickou společnost Wotan Forest, a. s. Převzato ze zprávy, uveřejněné dne 5. ledna 2015 na těchto webových stránkách. (9. 1. 2015)


(171) PF 2015 (prosinec 2014):


(170) Nový název pro býv. útvar informatiky - nyní Lesnické informační centrum (prosinec 2014):

Dne 4. prosince 2014 byla Radou instituce Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady projednána změna názvu útvaru informatiky. Podpisem schvalovací doložky k dodatku č. 8 organizačního řádu výzkumného ústavu pak dnem 9. prosince 2014 tato změna nabyla účinnosti. Nyní se býv. útvar informatiky nově označuje jako utvar Lesnické informační centrum. Podrobnosti na serveru www.vulhm.cz. (11. 12. 2014)


(169) Čekáme na výsledky veřejných soutěží vyhlášených grantovými agenturami (listopad 2014):

Pracovníci VS Opočno stejně jako řada jejich kolegů z vědecko-akademické sféry v nejrůznějších organizacích, zabývajících se výzkumem a vývojem, netrpělivě vyčkávají na vyhlášení výsledků veřejných soutěží, do kterých během letošního roku zaslali své přihlášky výzkumných projektů. Do Programu EPSILON (TA ČR) to bylo např. Cílené pěstování energeticky využitelných dřevin pod elektrovody a na dalších plochách s omezením v hospodaření na PUPFL (J. Leugner a kol.), Využití elitních genetických zdrojů smrku ztepilého pro zvýšení stability horských lesních ekosystémů (J. Leugner a kol.), Optimalizace postupů měření dříví v procesu jeho dodávek od producenta ke zpracovateli (J. Novák a kol.), Optimalizace skladby, vlastností a účinků nových typů průmyslových hnojiv pro lesnický sektor (R. Novotný a kol.), Regulace prostředí a optimalizace provozu závlahových soustav ve vegetačních halách určených pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin (L. Daneš a kol.) a řada dalších návrhů výzkumných a vývojových realizačních projektů. Do veřejné soutěže MŽP - EHP fondy a Norské fondy pracovníci VÚLHM, v. v. i. přihlásili 2 projekty: Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (J. Leugner a kol.) a Biodiverzita lesních ekosystémů ve vztahu k předpokládaným změnám klimatu - vzdělávací environmentální program zaměřený na různé cílové skupiny (P. Máchová a kol.). Do veřejné soutěže, kde vyhlašovatelem je NAZV ("KUS") a termínem předkládání přihlášek projektů byl 29. srpen 2014, pracovníci VÚLHM, v. v. i. Strnady předložili celkem 22 přihlášek projektů (z toho 5 projektů do podprogramu III). Z oboru zakládání a pěstování lesních porostů k nim patřila např. tato témata (názvy projektů): Objektivizace period sucha a fyziologické kvality sadebního materiálu při umělé obnově lesa (V. Černohous a kol.), Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR (J. Novák a kol.), Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech (M. Slodičák a kol.). V roli dílčích spoluřešitelů pracovníci VÚLHM v. v. i. - VS Opočno participovali i v přihláškách mnoha jiných projektů: Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR (J. Souček), Agrolesnictví jako komplexní hospodářský systém k harmonizaci produkční a environmentální funkce krajiny (D. Kacálek a kol.), Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí v České republice (V. Černohous a kol.) atd. Výsledky veřejných soutěží budou zveřejněny dne 20. ledna 2015 (NAZV), event. do konce roku 2014. (24. 11. 2014)


(168) Významné životní jubileum Ing. Jana Materny, CSc. (říjen 2014):

Dlouholetý vědecký pracovník VÚLHM Jíloviště-Strnady, Ing. Jan Materna, CSc., oslavil dne 23. října 2014 své významné životní jubileum - 90 let. Zcela příznačně své oslavy vyplnil tvořivou prací - účastí na mezinárodní vědecké konferenci Zdravotní stav lesů a vývoj lesních půd – regenerace a rizika pro budoucnost, která se uskutečnila v Kongresovém centru Floret v Průhonicích. Podrobnosti uveřejnil server www.vulhm.cz. (12. 11. 2014)


(167) STALO SE: 8. školkařský den ve školkách Lhota a účinnost nové ČSN 48 2117 (říjen 2014):

Další etapa rozvoje moderních technologií pěstování prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin u státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p. byla prezentována na 8. školkařském dni, který se konal dne 9. října 2014 ve školkách Lhota u obce Dřísy ve středních Čechách).

Dnem 1. října 2014 vstoupila v účinnost nová česká technická norma ČSN 48 2117 Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování. Norma, kterou spolu s ÚNMZ připravili pracovníci Mendelovy univerzity v Brně (prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.) a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (Ing. Jan Leugner, Ph.D.), je spolu s připravovanou ČSN 48 2116 Umělá obnova lesa a zalesňování plánovaným výstupem grantu Národní agentury zemědělského výzkumu. Řešení tohoto výzkumného projektu koordinuje Výzkumná stanice Opočno a spolupodílí se na něm přední lesničtí odborníci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, České zemědělské univerzity v Praze a dalších pracovišť (evid. č. projektu: KUS QJ1230330; název projektu: Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa; doba řešení: 2012-2016; hlavní koordinátor: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.; spoluřešitelé: D. Dušek, J. Leugner, J. Nárovcová, J. Souček, O. Špulák, L. Dobrovolný, V. Hurt, V. Kupčák, A. Martiník, O. Mauer, K. Pulkrab, R. Sloup, L. Šišák). (9. 10. 2014)


(166) SLŠ ČR připravuje svůj tradiční výroční seminář (říjen 2014):

Na webových stránkách SLŠ ČR byla publikována informace o připravovaném mimořádném jednání valné hromady SLŠ ČR, které se uskuteční dne 20. ledna 2015 v hotelu Skalský dvůr na Vysočině. Nedílnou součástí tohoto (dnes již lze bezesporu říci tradičního) setkání lesních školkařů bude i odborný seminář s názvem Aktuální problematika lesního školkařství České republiky, jehož tradici a obsahovou náplň postupně v předchozích 10 letech vybudoval Ing. Vladimír Foltánek, donedávna (do 30. 6. 2014) výkonný manažér sdružení. Organizaci avízovaného 11. ročníku tohoto semináře zajišťuje Ing. Petr Martinec, který post manažéra sdružení převzal v polovině letošního roku. (6. 10. 2014)


(165) Novým náměstkem ministra zemědělství pro úsek LH je Mgr. Patrik Mlynář (říjen 2014):

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka (*1981) do funkce svého náměstka pro úsek lesního hospodářství jmenoval Mgr. Patrika Mlynáře (*1981), absolventa Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na post, který byl v předchozích téměř 15 měsících (od 15. července 2013 po odvolání Radka Brauma) neobsazen, nastoupí od 1. října 2014 dosavadní výkonný ředitel Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků a Asociace českého papírenského průmyslu ... (podrobněji viz tisková zpráva MZe ČR). (2. 10. 2014)


(164) Výsledek doplňujících voleb do rady instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady (září 2014):

Z doplňujících voleb do rady instituce našeho výzkumného ústavy, které se uskutečnily dne 30. září 2014 v hotelu Luna (Kouty u Ledče nad Sázavou), vzešel nový člen rady: Ing. Miloš Pařízek, zástupce ředitele pobočky ÚHÚL v Hradci Králové. Od 34 volitelů získal nadpolovičních 28 hlasů. V radě instituce nahradí předčasně zesnulého Ing. Jiřího Nováka. (30. 9. 2014)


(163) Poradenská činnost Lesní ochranné služby pro lesní školkařství (září 2014):

Dne 25. září 2014 byla na Ministerstvu zemědělství ČR podepsána smlouva, která pověřuje Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady výkonem expertní a poradenské činnosti pro vlastníky lesa všech kategorií na úseku Lesní ochranné služby. Přehled aktivit této služby, určené pro vlastníky lesů všech kategorií, je nově k dispozici na webových stránkách výzkumného ústavu. Další nabídku specializovaných služeb terénního poradenství pro školkařské subjekty zájemci naleznou mimo jiné také na webových stránkách útvaru ekologie lesa (blíže viz informační leták). (26. 9. 2014)


(162) Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR 2013 (září 2014):

Od 16. září 2014 je na stránkách ministerstva zemědělství k dispozici finální verze Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2013, která v obvyklém rozsahu a struktuře poskytuje všechny nejdůležitejší sumární údaje o hospodářských výsledcích lesního hospodářství ČR, o hlavních produkčních činitelích, o faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, o ekonomice, o trhu se surovým dřívím, o navazujících odvětvích a v neposlední řadě i o mezinárodních aktivitách a nových legislativních dokumentech v lesním hospodářství. (22. 9. 2014)


(161) Odborný seminář na téma "Malé lesní školky, ano či ne?" (září 2014):

Středočeská regionální organizace SVOL v ČR pořádala dne 10. září 2014 na zámku v Jemniště odborný seminář na téma "Malé lesní školky, ano či ne?". Hlavnímu organizátorovi semináře se podařilo z přednesených příspěvků sestavit sborník, jehož vydání zajistilo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce v Kostelci nad Černými lesy [editor sborníku: Ing. Miroslav Pacovský; ISBN 978-80-7458-060-4]. Pracovníci VS Opočno pro seminář vypracovali 2 příspěvky: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách (aut.: J. Nárovcová et al.) a Požadavky na kvalitu závlahové vody v lesních školkách (aut.: V. Nárovec). (19. 9. 2014)


(160) Skupina Wotan Forest a. s. převzala provozy školek od koncernu LESS a. s. (září 2014):

Střediska okrasných a lesních školek společnosti LESS a. s. nově (od 1. září 2014) provozuje dceřinná společnost Wotan Forest a. s. - Blata obiloviny s. r. o. Opolany (IČ: 27588327). Nové kontakty na školkařská střediska Blata obiloviny s. r. o. (vč. lesní školky Mírovka; středisek v obcích Sušice, Brumov-Bylnice, Tišice, Hostinné, Čikov atd.) uvádí webový server společnosti Wotan Forest a. s. (viz soubor ke stažení). (10. 9. 2014)


(159) Ministr zemědělství ocenil ověřování biologické nezávadnosti pěstebních obalů (srpen 2014):

Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014 svým 3. místem ve stejnojmenné soutěži MZe a ČAZV získaly aktivity Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola, spojené s ověřováním biologické nezávadnosti pěstebních obalů KSM (blíže viz KATALOG BIOLOGICKY OVĚŘENÝCH TYPŮ OBALŮ pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin). Toto významné ocenění převzal vedoucí našeho pracoviště, doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., dne 28. srpna 2014 v Českých Budějovicích při slavnostním zahájení 41. ročníku výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2014, kterého se zúčastnil i prezident České republiky a rovněž ostatní nejvyšší představitelé státu a vlády. [Fotogalerie a další podrobnosti byly publikovány na serveru eagri.cz a také na www.vulhm.cz]. (29. 8. 2014)(158) TA ČR - Výsledky 4. veřejné soutěže Programu ALFA (červen 2014):

Technologická agentura ČR dne 16. června 2014 na svém webovém portálu zveřejnila výsledky čtvrté veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, která byla zahájena dne 1. listopadu 2013. Celkem bylo do soutěže v prosinci 2013 přijato 1019 návrhů projektů; do hodnocení poté postoupilo 972 návrhů projektů. Z nich bude agenturou finančně podpořeno celkem 298 projektů (tzn. 29 % návrhů projektů bylo přijato). ZL ŠK se bude spolupodílet na řešení dvou školkařsky orientovaných výzkumných projektů. (19. 6. 2014)


(157) Prezentace monitoringu sucha na webových stránkách ČHMÚ (duben 2014):

26. března 2014 na svém webovém portálu spustil ČHMÚ prezentaci k problematice monitoringu sucha. Prezentace je členěna na sucho klimatické, půdní a hydrologické. Výstupy ve formě map a grafů zahrnují modelové i měřené hodnoty prvků a charakteristik umožňujících posoudit z různých hledisek výskyt a intenzitu sucha na území ČR. Stránky jsou aktualizovány u výstupů z denních měřených hodnot denně, u ostatních výstupů vždy v úterý s platností k neděli uplynulého týdne. (16. 4. 2014)


(156) Příprava výzkumného projektu pro Lesy České republiky, s. p. (duben 2014):

Objektivizace úrovně vodního stresu při umělé obnově lesních porostů se stala ústředním tématem projektu, který nyní pracovníci ZL ŠK aktuálně připravují pro generální ředitelství státního podniku Lesy České republiky. Návrhy tohoto i dalších pěstebně orientovaných projektů z VS Opočno budou v nejbližším období předloženy ke kritické analýze vrcholovému managementu státního podniku, do jehož čela byl dne 14. dubna 2014 nově jmenován pan Ing. Daniel Szórád, Ph.D. (blíže viz odkaz na Silv@rium.cz). (15. 4. 2014)


(155) Redakce Lesnické práce se na možné dopady letošní zimy ptala odborníků (březen 2014):

Redakce Lesnické práce se na možné dopady letošní zimy a na způsoby minimalizace negativních důsledků klimatického a hydrologického sucha na lesní porosty zeptala odborníků na ochranu a pěstování lesa. Za Výzkumnou stanici Opočno v anketě Lesnické práce vystupoval doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. Jeho komentář přináší dubnové číslo časopisu a je ke zhlédnutí na Silv@riu.cz. (7. 4. 2014)


(154) Webové stránky naší zkušební laboratoře zhlédnul již 100tisící uživatel (únor 2014):

Návštěvnost webových stránek Zkušební laboratoře Školkařská kontrola, evidovaná prostřednictvím monitoringu na serveru TopList.cz, se nyní obvykle pohybuje kolem 20 až 30 vizitorů denně. Dne 20. února 2014 (v 9:27) překročil souhrnný počet individuálních vizitací našich stránek hodnotu 100.000 případů. Jubilejní (stotisící) přístup na naše stránky vzešel (od IP 93.99.63.62) prostřednictvím fulltextového vyhledávání na serveru Centrum.cz, přičemž vyhledávaným slovem byly "meliorace". (20. 2. 2014)


(153) Poslední rozloučení s Ing. Jiřím Novákem (únor 2014):

V úterý 11. února 2014 nečekaně ve věku 53 let zemřel Ing. Jiří Novák, člen Rady instituce Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady a dlouholetý spolupracovník Výzkumné stanice Opočno. Poslední rozloučení se zesnulým kolegou se uskuteční ve středu 19. února 2014 od 12:00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích. (13. 2. 2014)


(152) Průběh 4. veřejné soutěže programu ALFA od Technologické agentury ČR (únor 2014):

Ve 4. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (TA ČR) podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postoupilo 967 návrhů projektů z celkového počtu 1019 podaných (přihlašovaných) návrhů projektů. Pracovníci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola (J. Nárovcová a kol.) přihlásili do této veřejné soutěže 4 návrhy projektů, zaměřených na rozvoj tuzemského lesního školkařství. Jednalo se např. o projekt Dlouhodobé skladování sadebního materiálu lesních dřevin při teplotách pod bodem mrazu, podaný společně se spol. s r. o. LESOŠKOLKY Řečany nad Labem. Kolektiv pracovníků VS Opočno přihlásil do soutěže další 3 pěstebně orientované výzkumné projekty. (13. 2. 2014)


(151) Biologické a ekonomické aspekty zalesňování zemědělských půd (únor 2014):

Zalesňování a stabilizace výsadeb lesních dřevin na nelesních půdách bude i nadále jedním z nosných směrů zaměření výzkumné činnosti útvaru pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno) v nejbližším období. Na Fakultě lesnické a dřevařské ČTZ v Praze nyní ukončil vědeckou přípravu v doktorském studijním programu Pěstování lesa blízký spolupracovník VS Opočno, pan Ing. Jan Bartoš, a dne 30. ledna 2014 zde obhájil svoji disertační práci na téma Biologické a ekonomické aspekty zalesňování zemědělských půd. Srdečně mu k tomuto úspěchu blahopřejeme! (7. 2. 2014)


(150) Výsledek doplňujících voleb do rady instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady (leden 2014):

V doplňujících volbách do rady instituce našeho výzkumného ústavy, které se uskutečnily dne 20. ledna 2014 ve Strnadech, byl novým členem rady instituce zvolen Ing. Radek Novotný, Ph.D., vědecký pracovník útvaru ekologie lesa. Od 36 zúčastněných volitelů získal nadpolovičních 20 hlasů a v radě nahradí doc. Ing. Jaroslava Holušu, Ph.D. z pracoviště Frýdek-Místek, který na VÚLHM, v. v. i. Strnady k datu 31. 12. 2013 ukončil pracovní poměr. (24. 1. 2014)


(149) Rozhovor s Ing. Milošem Knížkem, Ph.D. o službách útvaru Lesní ochranné služby (leden 2014):

V aktuálním čísle časopisu Lesnická práce (LP č. 1/2014) je na str. 18 až 21 publikován rozhovor s Ing. Milošem Knížkem, Ph.D., vedoucím útvaru Lesní ochranné služby (LOS) Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady. Předmětem dotazů redaktorů LP byl mimo jiné také aktuální stav zajišťování služeb pro vlastníky a správce lesních majetků poté, co k 31. 12. 2013 vypršela platnost smluvních závazků (veřejné soutěže) na celorepublikové zabezpečení výkonů a aktivit lesní ochranné služby. (6. 1. 2014)


(148) SLŠ ČR hledá vhodnou osobu na pozici manažéra sdružení (leden 2014):

Lednové vydání časopisu Lesnická práce ve své inzertní rubrice přináší informaci, že Sdružení lesních školkařů ČR hledá vhodnou osobu na pozici manažéra sdružení. Od uchazeče se požaduje lesnické vzdělání a minimálně 5letá praxe v oboru, základní orientace v provozní a legislativní problematice lesního školkařství, samostatnost v jednání, dobré komunikační a organizační schopnosti. Podmínkou výkonu manažérské práce pro sdružení je pracovněprávní vztah podle mandátní smlouvy, uzavřené sdružením s osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Přihlášky kandidátů na pozici manažéra sdružení (doplněné profesním životopisem) přijímá SLŠ ČR do 20. ledna 2014 na své e-mailové adrese sls@quick.cz. (3. 1. 2014)


(147) PF 2014 (prosinec 2013):


(146) Poradenství útvaru ekologie lesa na úseku výživy a hnojení v lesních školkách (prosinec 2013):

Na výročním semináři SLŠ ČR v hotelu Skalský dvůr (Název semináře: Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2013. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 27. 11. 2013. Editor sborníku: Ing. V. Foltánek.) byla diskutovaným tématem také problematika plánování a realizace výživy a hnojení v soudobých lesních školkách, orientovaných na intenzivní pěstování krytokořenného materiálu lesních dřevin. Nabídku specializovaných služeb a terénního poradenství z tohoto úseku školkařské činnosti zájemci naleznou mimo jiné také na webových stránkách útvaru ekologie lesa (podrobněji viz informační leták). V souvislosti s problematikou aplikací hnojiv na PUPFL je dále nutné vlastníky a správce lesních pozemků aktuálně upozornit také na to, že 25. listopadu 2013 byla schválena vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv (vyšlo ve Sbírce zákonů, částce 149/2013 ze dne 29. listopadu 2013). Tato vyhláška ruší celou řadou předchozích podzákonných právních předpisů, kterými se v období let 2002-2009 měnila a upravovala původní vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv. Účinnost nové vyhlášky začíná již od 1. ledna 2014. (4. 12. 2013)


(145) Připravovaná veřejná zakázka pro lesnický výzkum (prosinec 2013):

Server Silv@rium.cz v Monitoringu médií ze dne 3. 12. 2013 prezentoval komentář, otištěný v příloze Zemědělec a týkající se připravované veřejné zakázky MZe ČR s názvem "Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu využitelných pro praxi a zajištění dostupnosti nových poznatků lesnického a mysliveckého výzkumu a lesnicky využitelných informací pro vlastníky lesa a subjekty hospodařící v lesích v letech 2014 – 2016". (3. 12. 2013)


(144) Seminář s názvem "Aktuální problémy pěstování lesa" na VS Opočno (listopad 2013):

Dne 28. 11. 2013 uspořádal kolektiv pracovníků VS Opočno odborný seminář s názvem Aktuální problémy pěstování lesa. Organizátoři semináře do programu zařadili rovněž témata, týkající se zakládání lesních porostů a lesního školkařství. K prezentovaným školkařským tématům patřila přednáška Poznatky o potřebné kvalitě krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro úspěšnou umělou obnovu lesa a zalesňování (autor: A. Jurásek), Katalog obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (aut.: J. Nárovcová), Poloodrostky a odrostky nové generace (J. Nárovcová) a další. Sborník přednášek avízovaného odborného semináře je (pod pořadovým číslem 107) k dispozici na webových stránkách pořadatele. (26. 11. 2013)


(143) Výsledek doplňujících voleb do rady instituce VÚLHM, v. v. i. Strnady (říjen 2013):

Z doplňujících voleb do rady instituce našeho výzkumného ústavy, které se uskutečnily dne 24. října 2013 ve Strnadech, vzešel nový člen rady: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., vedoucí Výzkumné stanice Kunovice. Od 38 volitelů získal nadpolovičních 23 hlasů a v radě tak nahradí prom. biol. Zdeňku Procházkovou, CSc., která na VS Kunovice k 30. 6. 2013 ukončila pracovní poměr. (24. 10. 2013)


(142) Rozhovor (nejen o situaci ve výzkumu) s doc. RNDr. Marianem Slodičákem, CSc. (říjen 2013):

Server Novinky.cz publikoval dne 23. října 2013 rozhovor s dlouholetým pracovníkem Výzkumné stanice Opočno, panem doc. RNDr. Marianem Slodičákem, CSc. Přepis rozhovoru je zájemcům k dispozici on-line např. také v přehledech Monitoringu médií na Silv@riu.cz a v širším kontextu také v ostatních příspěvcích od novinářky Dany Ehlové (viz např. Rychnovský deník.cz ze dne 12. října 2013).


(141) 7. školkařský den ve školkách Lhota (říjen 2013):

Rozvoj moderních technologií pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin bude dne 15. října 2013 prezentován na 7. školkařském dni, který organizuje a pořádá státní podnik Vojenské lesy a statky ČR ve školkách Lhota u obce Dřísy ve středních Čechách (okres Praha - východ). (11. 10. 2013)


(140) Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2012 (srpen 2013):

Vláda ČR na svém jednání dne 31. července 2013 přijala usnesení č. 571 ke Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012. Zprávu vzala na vědomí a ministru zemědělství uložila ji zveřejnit. Služby, kterými stát podporuje hospodaření v lesích (do kterých se v předchozích letech řadily i služby ZL ŠK poskytované vlastníkům lesa), jsou v stejnojmenné tištěné publikaci (která projde distribucí v průběhu srpna, nejpozději v září) zevrubně popsány na str. 73 až 74. (20. 9. 2013)


(139) Prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc. osmdesátiletý (červenec 2013):

Prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc. oslavil v plné tvůrčí aktivitě své významné životní jubileum - 80 let. Blízcí rodinní příslušníci, přátelé, četní profesní spolupracovníci, bývalí i současní lesničtí a pedagogičtí kolegové si toto významné výročí společně připomněli na setkání, které oslavenec uspořádal dne 18. července 2013 v prostorách zámku ve Křtinách u Brna. V četném zástupu gratulantů byli i zástupci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumné stanice Opočno, kde jubilant před svým odchodem na Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně téměř 30 let působil (1957 - 1986). Jubilantovi za jeho práci ve prospěch lesního hospodářství a za jeho součinnost s VS Opočno srdečně děkujeme a přejeme mu do dalších let především hodně zdraví, elánu a životní spokojenosti! (23. 7. 2013)


(138) Provozní seminář SLŠ ČR ve školkařském provozu v Cetkovicích (červen 2013):

Pracovníci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola navštívili dne 13. června 2013 školkařské provozy společnosti LESCUS Cetkovice, s. r. o. Bylo to v rámci provozního semináře Nové poznatky v použití chemických prostředků proti škodlivým činitelům v lesních školkách, který zde uspořádalo SLŠ ČR. (23. 7. 2013)


(137) Prezentace výzkumných poznatků na mezinárodním semináři v Liptovském Jánu (červen 2013):

V červnu 2013 se zástupci Výzkumné stanice Opočno a Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola (doc. Ing. A. Jurásek, CSc. a Ing. J. Leugner, Ph.D.) zúčastnili mezinárodního semináře Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2013, který uspořádalo Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky v Liptovském Jánu. (Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky v březnu loňského roku /2012/ obnovilo svoji činnost). Jmenovaní přednesli dva referáty, a to na téma Vliv vysychání během manipulace na růst sazenic smrku ztepilého a jedle bělokoré a Specifika prvních pěstebních zásahů v mladých porostech smrku ve vyšších horských podmínkách. Příspěvky, které odezněly na semináři v Liptovském Jánu (12. a 13. června 2013), jsou publikovávány jednak ve sborníku abstraktů (editorkou je Ing. Miriam Sušková, PhD.) a jednak na kompaktním disku, který má k dispozici knihovna VS Opočno. (10. 7. 2013)


(136) Poděkování za finanční podporu výzkumného projektu TA03020551 (duben 2013):

V dubnu 2013 se stala Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola partnerem výzkumného projektu Standardizované pěstební substráty pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin., jehož poskytovatelem je Technologická agentura České republiky (TA03020551) a hlavním řešitelem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice. Našemu přistoupení k projektu napomohly mimo jiné také dva peněžní dary, které v uplynulých dnech na podporu řešení projektu Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady poskytnuli soukromí vlastníci a správci lesních majetků. Byli to: Jan Kolowrat Krakowský z Rychnova nad Kněžnou a společnost Hedera Zima, spol. s r. o. (p. Lumír Zima), sídlící v obci Velvěty v severních Čechách. Oběma jmenovaným za vstřícnost směrem k Výzkumné stanici Opočno a za přímou finanční podporu jejích výzkumných aktivit děkujeme. (16. dubna 2013)


(135) Vychází Oprava 1 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (březen 2013):

Oznámení č. 26/13 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), zveřejněné dne 8. března 2013 ve Věstníku ÚNMZ č. 3/2013, informuje (na straně 26 pod pořadovým číslem 108) o vydání Opravy 1 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (kat. č. 92477). V textu revidované normy byly Opravou 1 upraveny pouze některé formální náležitosti normy, nikoliv její obsah či interpretace z hlediska reálných uživatelů. (26. března 2013)


(134) Poslední rozloučení s Ing. Theodorem Lokvencem, CSc. (únor 2013):

V pátek 15. února 2013 neočekávaně a náhle zemřel Ing. Theodor Lokvenc, CSc., dlouholetý vědecký pracovník Výzkumné stanice Opočno (1951 - 1990). Poslední rozloučení se zesnulým kolegou se uskuteční v pátek 22. února 2013 od 13:00 hodin v obřadní síni v Novém Městě nad Metují. (20. února 2013)
Viz také Vzpomínka na Ing. Theodora Lokvence, otištěná v Opočenských novinách č. 4/2013, s. 5 (autorka: Mgr. Jitka Součková).


(133) PF 2013 (prosinec 2012):


(132) Vychází revidovaná ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (listopad 2012):

Oznámení č. 114/12 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), zveřejněné dne 8. listopadu 2012 ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2012, zahrnuje aktuální informaci o vydání revidovaného znění normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Prvním prosincem tohoto roku tak vstupují v platnost některé nové doplňky, týkající se specifikací (např. označování výpěstků pěstebním vzorcem) a upřesněných požadavků na kvalitu semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků hlavních druhů lesních dřevin určených k obnově lesa a pro zalesňování. (22. listopadu 2012)


(131) Průběh veřejné soutěže u programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (září 2012):

Ve veřejné soutěži Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 (zkratka „KUS“) postoupilo do dalšího hodnocení 201 z celkem 270 podaných (přihlašovaných) návrhů projektů. Své "želízko v ohni" zde má i kolektiv pracovníků naší zkušební laboratoře. Výsledky soutěže mají být zveřejněny na stránkách NAZV (www.nazv.cz) teprve dne 16. 11. 2012. (1. října 2012)


(130) Systémy řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2008 po 31. 8. 2012 (srpen 2012):

S platností od 1. září 2012 byla ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady ukončena účinnost systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality, a to v rozsahu certifikátu číslo 8976QM8001CZ vydaném dne 6. 12. 2010 společností ISOQAR (Manchester) pro plnění požadavků normy. (31. srpna 2012)


(129) Příprava a předložení návrhů projektů do soutěže vyhlašované TA ČR (červenec 2012):

3. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI) Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhlásila dne 6. června 2012 Technologická agentura České republiky. Soutěžní lhůta byla stanovena na období do 24. července 2012. K tomuto datu agentura přijala 995 návrhů projektů, z nichž po formální kontrole do dalšího hodnocení postupilo 972 návrhů projektů. Pracovníci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola v průběhu července 2012 pro tuto veřejnou soutěž připravili tři návrhy výzkumných projektů. Upínají k jejich přijetí do jisté míry i vlastní existenční naděje, neboť se stále zřetelněji ukazuje, že předchozí model zajišťování výkonů Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin nebude mít pokračování (podrobněji viz rozhovor s novým ředitelem výzkumného ústavu, který publikoval server Silv@rium). (24. srpna 2012)


(128) Příprava projektů v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (červen 2012):

Službové činnosti, které pro vlastníky lesa Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola v uplynulých 4 letech vykonávala v rámci úkolu Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin, pozbyly v prosinci loňského roku svoji obsahovou náplň i smluvní platnost poté, co účinnost pověření MZe ČR č. 26694/2008-16210/VZ-38 termínově vypršela. Pracovníci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola proto nyní v průběhu května a června 2012 intenzivně připravovali návrhy projektů do jednostupňové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 (zkratka „KUS“). Partnery v soutěži, která vyžaduje nejméně třetinovou spoluúčast neveřejného sektoru na dofinancování projektů, jsme nalezli mezi progresívně se rozvijejícími producenty organických pěstebních substrátů i sadebního materiálu lesních dřevin a připravili jsme s nimi návrhy na řešení problematiky Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek a Minimalizace zátěže životního prostředí při užití organických pěstebních substrátů v lesním školkařství. (27. 6. 2012)


(127) Exkurze lesních školkařů na Výzkumné stanici Opočno (červen 2012):

Pracovníci ZL Školkařská kontrola pro Sdružení lesních školkařů ČR zajišťovali ve školkařském zázemí VS Opočno exkurzi pro provozní technické pracovníky, kteří absolvují 3. tématický vzdělávací cyklus nazvaný Inovace kvalifikačních znalostí v oboru lesního školkařství 2012. Akce se na VS Opočno uskutečnila dne 4. června 2012 díky úzké spolupráci SLŠ ČR (Ing. Vladimír Foltánek) s Institutem celoživotního vzdělávání při MENDELU v Brně (Ing. Kamil Nechuta) a s využitím finančního příspěvku Programu rozvoje venkova (Státní zemědělský a lesnický intervenční fond). Podrobnosti uvádějí webové stránky SLŠ ČR. (6. 6. 2012)


(126) Ředitelem našeho výzkumného ústavu byl jmenován doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc. (1. 6. 2012):

Ministr zemědělství ČR, Ing. Petr Bendl, jmenoval k datu 1. 6. 2012 do funkce ředitele Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady pana doc. RNDr. Bohumíra Lomského, CSc. (1. 6. 2012)


(125) Udělení Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku za rok 2011 (duben 2012):

Po loňské premiéře byla dne 12. 4. 2012 ve Vrchlabí již napodruhé udělována Cena ředitele Správy Krkonošského národního parku. Cena je každoročně určena pro 3 - 4 osobnosti, které systematickou prací, případně výraznými jednorázovými počiny mimořádně přispěly nebo stále přispívají uchování a rozvoji Krkonošského národního parku i celého krkonošského regionu. Cena je čestná, není spojena s finanční odměnou. Její laureáti obdrží diplom a originální sošku, vytvořenou na motivy nejstarší známé podoby ducha hor – Krakonoše - z roku 1561. Nositelem Ceny ředitele Správy Krkonošského národního parku za rok 2011 se spolu s dalšími (Marie Kubátová, Jiří Havel, Oldřich Lábek) stal také Ing. Theodor Lokvenc, CSc. z opočenského pracoviště resortního lesnického výzkumného ústavu. Podrobnosti z udílení ceny převzaty ze serveru www.krnap.cz; některé bližší údaje v této souvislosti publikoval také Rychnovský deník. (30. 4. 2012)


(124) Ministr zemědělství ocenil celoživotní práci Ing. Theodora Lokvence, CSc. (březen 2012):

Při slavnostní zahájení 12. ročníku mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu SILVA REGINA, které se uskutečnilo dne 31.března 2012 na BVV v režii významných veletržních hostů v čele s náměstkem ministra zemědělství Radkem Braumem, hejtmanem Moravskoslezského kraje a předsedou Českomoravské myslivecké jednoty Jaroslavem Palasem, jednatelem Českomoravské myslivecké jednoty Jaroslavem Kostečkou a děkanem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Petrem Horáčkem, obdrželi Ing. Josef Balek a Ing. Theodor Lokvenc, CSc. resortní Uznání za zásluhy o les a významný přínos českému lesnictví. (31. 3. 2012)(123) Reorganizační opatření na sesterské výzkumné stanici na Slovensku (1. února 2012):

Činnosti a služby, které pro státní správu lesního hospodářství a pro vlastníky lesa v ČR Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola při Výzkumné stanici Opočno doposud vykonávala, zajišťovalo na území Slovenské republiky pracoviště s velmi podobnou stukturou a vybaveností, které sídlilo v Liptovském Hrádku (Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu bylo v posledních letech samostatným specializovaným pracovištěm NLC Zvolen). Od našich slovenských kolegů aktuálně přichází zpráva, že "na základe rozhodnutia vedenia NLC a LVÚ z 24. 1. 2012 bolo k 1. 2. 2012 zrušené pracovisko SKLRM Liptovský Hrádok a všetci jeho pracovníci dostali k 1. 2. 2012 výpoveď. Celá náplň pracoviska sa ničmenej presúva na NLC do Zvolena. So všetkým ďalším je preto potrebné obracať sa na Ing. Jaroslava Jankoviča, CSc., ktorý bude od 1. 2. 2012 vedúcim odboru, ktorý bude zabezpečovať činnosti bývalého Strediska kontroly LRM v Liptovskom Hrádku, resp. priamo na Ing. Dagmar Bednárovú, PhD., ktorá prevezme pracovnú problematiku SKLRM." (1. 2. 2012)


(122) VÚLHM, v. v. i. Strnady připravuje volby do rady instituce (únor 2012):

Rada instituce je významným voleným orgánem každé veřejné výzkumné instituce. Její poslání a hlavní povinnosti jsou stanoveny v § 18 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Pětileté funkční období dosavadní rady instituce vyprší v letošním únoru, a proto ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady vypsal na 21. února 2012 volby do rady instituce. Z množiny 29 vědeckých pracovníků ústavu bude o zvolení do osmičlenné interní sekce rady instituce usilovat 14 kandidátů (doc. Ing. P. Zahradník, CSc.; doc. RNDr. B. Lomský, CSc.; doc. Ing. A. Jurásek, CSc.; doc. Ing. J. Holuša, Ph.D.; doc. Ing. V. Šrámek, Ph.D.; Ing. J. Frýdl, CSc.; Mgr. K. Hellebrandová, Ph.D.; Ing. M. Knížek, Ph.D.; Ing. Z. Lachmanová, Ph.D.; Ing. P. Máchová, Ph.D.; prom. biol. Zd. Procházková, CSc.; Ing. Radek Novotný, Ph.D.; Ing. J. Novák, Ph.D. a Ing. Petr Novotný, Ph.D.). 12člennou radu instituce doplní další 4 členové z externí sekce rady instituce. (1. 2. 2012)


(121) Aktualizace čtyř katalogových listů v Katalogu obalů KSM (20. ledna 2012):

Nové výsledky testování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu (KSM), získané v průběhu roku 2011 akreditovanou Zkušební laboratoří č. 1175.2 Školkařská kontrola při VS Opočno , byly dne 20. 1. 2012 včleněny do aktualizované elektronické verze Katalogu obalů KSM. Změny doznaly některé dílčí závěry po testech obalů, označovaných jako QUICK POT 24 T, TUBUS JEDNOTLIVÝ, KAZETA V 300/53 a KAZETA V 200/74 (posledně jmenované obaly pocházejí z produkce polské společnosti MARBET). (20. 1. 2012)


(120) 10 let publikujeme na této stránce informace pro vlastníky lesa o činnosti ZL ŠK (prosínec 2011):

Průběžné informace z činnosti Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola publikujeme na tomto místě již desátým rokem. V každém kalendářním měsící se snažíme vybrat některou školkařskou aktualitu, informaci, zajímavost či jinou lesnickou událost, o kterou bychom se mohli se svými čtenáři podělit. Za 10leté období od uvedení našeho webového serveru do provozu (tj. za posledních 3652 dní) jej navštívilo již 118590 vizitorů z řad odborné i laické veřejnosti. (28. 12. 2011)


(119) PF 2012 (prosinec 2011):


(118) Poslední rozloučení s Ing. Bohuslavem Švarcem (prosínec 2011):

Ing. Bohuslav Švarc zemřel v neděli 18. prosince 2011. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve čtvrtek 22. prosince 2011 od 14:40 hodin v obřadní síni českobudějovického krematoria. (20. 12. 2011)


(117) Životní jubileum Ing. Bohuslava Švarce (prosínec 2011):

6. prosince tohoto roku slaví významné životní jubileum - 90 let - přední český lesnický odborník, ochránce přírody a pěstitel lesů z jihočeských Nových Hradů, pan Ing. Bohuslav Švarc. V letech 1951 - 1954 byl členem kolektivu zakladatelů Výzkumného ústavu pro pěstování lesů, lesní semenářství a školkařství v Opočně. Stal se tehdy asistentem Huga Koniase. V roce 1954 z Opočna odešel na Správu lesního hospodářství v Nových Hradech (nejprve jako vedoucí provozu) a v r. 1956 se tamtéž stal ředitelem lesního závodu (LZ Dolní Hvozd, později LZ Nové Hrady). V odlišných přírodních a porostních podmínkách (v porovnání s Podorlickem) během svého následného 28letého (1954 - 1982) pěstování lesů a řízení lesního hospodářství v Novohradských horách důsledně uplatňoval Koniasovy poznatky přírodě blízkého hospodářství, a to až do svého penzionování v r. 1982. V březnu 2010 mu ministr zemědělství ČR udělil uznání za zásluhy o les a významný přínos českému lesnictví. Přejeme pevné zdraví v dalších letech! (6. 12. 2011)


(116) Výroční seminář SLŠ ČR v hotelu Skalský dvůr (listopad 2011):

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2011 uspořádalo Sdružení lesních školkařů ČR odborný seminář Aktuální problenatika lesního školkařství v roce 2011. Na semináři vystoupil vedoucí opočenského výzkumného pracoviště, pan doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., s aktuálními informacemi o současné úloze a možnostech veřejných výzkumných institucí při získávání nových poznatků a při rozvoji úrovně hospodářské praxe v oboru lesního školkařství. Ve sborníku, vydávaném pořadatelem akce, byl pro členy sdružení otištěn příspěvek, referující o hlavních poradenských aktivitách Zkušební laboratoře Školkařská kontrola během roku 2011 (aut.: Nárovcová, J. a kol.).


(115) Životní jubileum Ing. Theodora Lokvence, CSc. (říjen 2011):

27. října tohoto roku oslaví významné životní jubileum - 85 let - dlouholetý vědecký pracovník VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno, pan Ing. Theodor Lokvenc, CSc. Narodil se 27. 10. 1926 v Náchodě. Po ukončení studia Státní vyšší lesnické školy v Písku (1948) pracoval v lesnickém provozu, od roku 1950 jako vedoucí polesí Lesního závodu Broumov. V roce 1951 přešel jako jeden z prvních zaměstnanců do nově zakládaného Výzkumného ústavu pro pěstování lesů, lesní semenářství a školkařství v Opočně. Jako výzkumník se profesně zabýval především problematikou zalesňování v horských oblastech; v rámci svých rozsáhlých pokusů a studií např. podrobně rozpracoval použití obalené sadby pro umělou obnovu lesa. Významně svými poznatky přispěl na úseku posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Prosazoval diferenciaci jeho typů pro rozdílné podmínky zalesňovaných stanovišť. Nové poznatky, získané při řešení výzkumných úkolů, publikoval v mnoha vědeckých i populárně-naučných publikacích. Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví a životní optimismus. Srdečně blahopřejeme! (17. 10. 2011)


(114) Publikování informací na serveru www.vulhm.cz (září 2011):

Ke zvýšení efektivnosti přenášení výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu do hospodářské praxe a ke zlepšení dostupnosti nových poznatků a lesnicky využitelných informací pro vlastníky lesa a subjekty hospodařící v lesích slouží mimo jiné také např. Registr aktivit v lesnictví v ČR, On-line knihovna VÚLHM a další aplikace, provozované na webovém serveru výzkumného ústavu. (1. 9. 2011)


(113) Technologická agentura ČR zahájila příjímání návrhů projektů programu ALFA (červenec 2011):

2. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích (VaVaI) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhlásila dne 20. července 2011 Technologická agentura České republiky. Soutěžní lhůta je stanovena na období od 21. července 2011 do 2. září 2011 (do 16:30 hod.). Návrhy projektů budou do soutěže přijímány prostřednictvím elektronického systému, dostupného přes webové stránky poskytovatele. (25. 7. 2011)


(112) Příprava projektů v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (červen 2011):

Pracovníci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola v průběhu května a června 2011 připravovali návrhy projektů do nově vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 (zkratka „KUS“). Zájemce o inovace při pěstování a užití poloodrostků a odrostků lesních dřevin v zalesňovací praxi jsme nalezli mezi progresívně se rozvijejícími producenty sadebního materiálu lesních dřevin (Dendria s. r. o.; Ing. Pavel Burda, Ph.D.), kteří vyslovili souhlas se spoluúčastí na dofinancování projektů. (8. 6. 2011)


(111) Změna Z2 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin na stránkách SLŠ ČR (květen 2011):

Změna Z2 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin vstoupila v platnost již 1. září 2010 (viz Oznámení č. 80/10 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, zveřejněné dne 8. srpna 2010 ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2010). Zahrnovala některé nové doplňky, týkající se specifikací a upřesněných požadavků na kvalitu semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků hlavních druhů lesních dřevin určených k obnově lesa a pro zalesňování. Pracovníci ZL ŠK, kteří se na novelizaci této české technické normy v minulém roce spolupodíleli také jako autoři vybraných pasáží, k tomuto tématu zpracovali aktualitu. Tu nyní přijalo Sdružení lesních školkařů České republiky a pro členy sdružení ji publikovalo na svých webových stránkách jako Změna Z2 - ČSN 48 2115. (19. 5. 2011)


(110) Posuzování kvality sadebního materiálu pro LČR, s. p. - KŘ Choceň (duben 2011):

Pracovníci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola v průběhu dubna a května 2011 realizují poradenskou činnost na úseku posuzování kvality semenáčků a sazenic lesních dřevin pro tři lesní správy Krajského ředitelství Lesů České republiky v Chocni. Odběry kontrolních vzorků SMLD se zaměřují především na větrnou kalamitou postižené revíry v regionu Železných hor (LS Nasavrky) a také na problematiku aktuální kvality semenáčků a sazenic buku lesního od pověřených pěstitelů pro obnovu lesů na Svitavsku a na Lanškrounsku. (10. května 2011)


(109) AZL ŠK připravuje ve spolupráci se ČLS, o. s. odborný seminář (březen 2011):

Ve čtvrtek 10. března 2011 se bude v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) v Praze 1 na Novotného lávce 5 konat celostátní odborný seminář NOVÉ POZNATKY VÝZKUMU V KVALITĚ SADEBNÍHO MATERIÁLU A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI. Seminář poskytne informace o výsledcích aplikovaného výzkumu, které se týkají kvality výsadbyschopného sadebního materiálu lesních dřevin, zejména možností uplatnění krytokořenných semenáčků a sazenic z moderních školkařských technologií pro umělou obnovu lesa a použitelnosti výpěstků smrku, buku a dubu z vegetativního množení řízkováním. Pozornost bude věnovanýma i problematice kvality sadebního materiálu smrku pro vyšší horské oblasti a standardů kvality odrostků lesních dřevin. Součástí prezentace budou i ukázky kvality kořenových systémů dřevin a možností eliminace deformací kořenů. Podrobné informace uvádějí webové stránky ČSL včetně pozvánky a přihlášky na seminář ve formátu *.DOC, popřípadě je najdete také ke stažení ZDE (PDF; 228 kB). (18. února 2011)


(108) Výzkumná stanice Opočno si připomíná 60. výročí svého vzniku (únor 2011):

Výzkumná stanice Opočno navazuje svojí činností na Výzkumný ústav pro pěstování lesů, semenářství a školkařství, který byl dne 28. února 1951 v Opočně zřízen ústředním ředitelstvím národního podniku Československé státní lesy. K ústavu byl rozhodnutím Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství tehdy přičleněn také Pokusný lesní závod Opočno (hospodařící na výměře téměř 13 tisíc hektarů lesních pozemků). Již v následujícím roce (1952) v souvislosti se zřízením samostatného Ministerstva lesů a dřevařského průmyslu došlo ke zrušení všech stávajících lesnických sektorových ústavů a k 1. 4. 1952 byly tyto ústavy (včetně pracoviště v Opočně) včleněny do nově zřizovaného Výzkumného ústavu lesního hospodářství ve Zbraslavi-Strnadech. K 1. lednu 1959 pak došlo ke sloučení Výzkumného ústavu lesního hospodářství ve Zbraslavi-Strnadech a Výzkumného ústavu lesa a myslivosti ve Zbraslavi do jednoho ústavu pod současným názvem Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Výzkumná stanice Opočno od doby zrodu své existence vychovala řadu předních odborníků v obor pěstování lesa. (1. 2. 2011)(107) Výběrové řízení na pozici vedoucího útvaru Lesní ochranné služby (leden 2011):

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady vypsal výběrové řízení na pozici vedoucího útvaru Lesní ochranné služby.

Kvalifikační předpoklady:
- VŠ vzdělání, výhodou lesnické popř. přírodovědecké, vědecká hodnost;
- odborná praxe min. 7 let;
- zkušenosti s vedením kolektivu;
- dobrá orientace v oboru ochrana lesa;
- zaměření na testování pesticidních látek výhodou;
- znalost anglického jazyka, znalost dalšího světového jazyka vítána;
- řidičské oprávnění pro skupinu B.

Strukturované CV (Curriculum Vitae) v písemné podobě mohou uchazeči do 31. ledna 2011 zasílat k rukám pí. Jaroslavy Kratochvílové na adresu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i, Strnady 136, 156 04 Praha 5 – Zbraslav nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu kratochvilova@vulhm.cz. Konzultace a doplňující informace k nabízené pracovní pozici jsou možné na telefonních číslech 257892209 nebo 257922636. (18. 1. 2011)


(106) Nově byl spuštěn web-server ústředí výzkumného ústavu ve Strnadech (leden 2011):

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady dne 5. ledna 2011 spustil svoji novou webovou prezentaci, inovovanou od společnosti Cittadella Production. Paralelně tak budeme i na tomto webu publikovat některé aktuality a informace, týkající se činnosti a služeb Zkušební laboratoře Školkařská kontrola včetně těch aktivit, na kterých se pracovníci oddělení lesního školkařství a zalesňování spolu s ostatními odbornými útvary výzkumného ústavu podíleli. Nový web-server tak nyní např. v sekci Aktuality připomíná potvrzení výskytu houbového patogena Cenangium ferruginosum v oblasti Lesního závodu Týniště nad Orlicí nebo novelizaci parametrů kvality SMLD prostřednictvím Změny Z2 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. (5. 1. 2011)


(105) Plnění požadavků normy ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality (leden 2011):

Výzkumná stanice Opočno byla dne 6. 12. 2010 prověřena společností ISOQAR pro plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality. Certifikát číslo 8976QM8002CZ byl vydán na tříleté období - je platný do 6. prosince 2013. (3. 1. 2011)


(104) PF 2011 (prosinec 2010):


(103) SLŠ ČR připravuje výroční školkařský seminář na Vysočině (listopad 2010):

Sdružení lesních školkařů ČR pořádá ve dnech 25. a 26. listopadu 2010 tradiční výroční setkání (seminář) "Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2010". Místem setkání bude tentokrát Hotel Skalský dvůr na Českomoravské vrchovině. Podrobnosti o semináři byly v předstihu publikovány na webových stránkách SLŠ ČR. (3. 11. 2010)


(102) Terénní šetření pracovníků ZL ŠK (říjen 2010):

Mezi služby, spojené s výjezdy konzultantů ZL ŠK do terénu, se ve 2. polovině měsíce října (19. až 21. října 2010) zařadilo např. poradenství pro Lesy České republiky, s. p. - Krajské ředitelství Choceň. Na vyžádání a za účasti zástupců KŘ Choceň se dne 19. 10. 2010 uskutečnilo terénní šetření na zájmových pozemcích KŘ Choceň (50°8'33.221"N, 15°53'37.909"E) a LS Lanškroun (49°56'35.126"N, 16°27'43.855"E). Námětem bylo posouzení zdravotního stavu sadebního materiálu, použitého k zakládání lesních kultur. Průzkum zadaných lokalit ve východním Polabí prokázal mimo jiné také na silné poškození kořenů vysazovaných prostokořenných sazenic listnatých i jehličnatých druhů dřevin ponravami chroustů. To je předzvěstí možného rojení brouků v příštích letech. Proto byla ke spolupráci přizvána také Lesní ochranná služba z ústředí našeho pracoviště ve Strnadech. (22. 10. 2010)


(101) Kurz členských subjektů SLŠ ČR ve ZL ŠK při VS Opočno (září 2010):

Dne 3. září 2010 uspořádalo Sdružení lesních školkařů České republiky pro své členy na Výzkumné stanici Opočno jednodenní kurz "Praktické zjišťování a ověřování kvality sadebního materiálu lesních dřevin". Kurz organizovaný manažerem sdružení, panem Ing. Vladimírem Foltánkem, měl za cíl seznámit jeho účastníky s aktuálními požadavky na kvalitu sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) a na konkrétních příkladech je měl naučit správně aplikovat a interpretovat metody zjišťování kvality SMLD podle platných ustanovení novelizované české technické normy. (6. 9. 2010)


* * *

Poslední aktualizace stránky: 29. 6. 2019 (10:30)