Zkušební laboratoř "Školkařská kontrola"

Zkušební laboratoř č. 1175.2 "Školkařská kontrola" (ZL ŠK) zajišťuje hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD). Činnost laboratoře je organizována jako služba pro vlastníky lesa a také je součástí kontrolního systému státní správy. Kvalita sadebního materiálu je v laboratoři posuzována podle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Činnost zkušební laboratoře zajišťují pověření pracovníci oddělení školkařství a zalesňování.

S účinností od 1. 1. 2014 byla veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště (IČ: 00020702, DIČ: CZ00020702) odborem hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství ČR pověřena zjišťováním kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin podle § 1 odst. 3 a 7 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, v nezávislých laboratořích akreditovaných mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin. (Podrobnosti uvádí kopie citovaného pověření ze dne 16. prosince 2013, evidovaná na MZe ČR pod číslem jednacím 81860/2013-MZE-16212).

Se vstupem ČR do EU a se začleněním požadavků Směrnice Rady 1999/105/ES o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin do naší legislativy posílila kontrolní role veřejné a státní správy nad úsekem SMLD. Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (ZORM; zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů) ve školkařských provozech ČR vykonávají od roku 2004 pověřené státní instituce a také orgány veřejné samosprávy. Role ZL ŠK a dalších odborných útvarů VÚLHM, v. v. i. Strnady při posuzování kvality SMLD se počínaje rokem 2006 výrazně změnila a posílila směrem k výkonům specializovaných expertizních a poradenských služeb pro vlastníky lesa.

Výchozí rámec služeb ZL ŠK pro vlastníky lesa spočívá v nezávislém, objektivním a metodicky bezchybném zhodnocení aktuálních morfologických a fyziologických parametrů semenáčků a sazenic lesních dřevin, uváděných do oběhu. Posouzení kvality SMLD, které ZL ŠK při VS Opočno vlastníkům lesa nabízí již od roku 1995, zahrnuje řadu různých testů a služeb. Jejich součástí bývají také tzv. kontrolní výsadby. V rámci této služby jsou kontrolní parcely ve školkařském zázemí VS Opočno na přání zadavatele osazovány shodným sadebním materiálem jako v provozních podmínkách. To umožňuje vzájemné porovnávání ujímavosti a odrůstání obou paralelních výsadeb. Kontrolní výsadby se tak stávají východiskem pro objektivizaci příčin nezdaru zalesnění na zalesňovaných a obnovovaných lesních pozemcích a podkladem pro přejímky pěstebních prací mezi dodavatelskými subjekty.

Kontaktní osoby:

Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (vedoucí laboratoře)
Telefon: 494 668 391 linka 126; 602 748 722
E-mail: narovcova@vulhmop.cz
Ing. Jan Leugner, Ph.D. (odpovědnost za úsek kontrola jakosti)
Telefon: 494 668 391 linka 137; 602 783 429
E-mail: leugner@vulhmop.cz
doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. (koncepční rozvoj a kontrolní činnost laboratoře)
Telefon: 494 668 391 linka 141; 602 299 930
E-mail: nurserylabor@vulhmop.cz


Základní informace o hodnocení kvality sadebního materiálu:

Základní informace o činnosti akreditované laboratoře "Školkařská kontrola" na úseku hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin jsou shrnuty ve dvou referátech, přednesených na celostátním semináři Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin (Opočno, 7. - 8. 3. 2000). Zahrnují přehled nabízených služeb, informace o používaných metodách hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin, popis správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality sadebního materiálu v akreditované laboratoři i aktuální poznatky ze školkařské praxe.

Tyto referáty jsou k dispozici ke stažení (ve formátu PDF):

1. Referát: Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. Jurásek, A., Martincová, J., Nárovcová, J. 2000. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů. Opočno, 7. - 8. 3. 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 43 - 46. (Ke stažení zde: 137 kB)

2. Referát: Informace o používaných metodách hodnocení kvality sadebního materiálu, instruktáž správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality. Martincová, J., Nárovcová, J. 2000. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 65 - 74. (Ke stažení zde: 239 kB)

Podrobnější, průběžně doplňované informace o činnosti, službách a aktivitách akreditované Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola.

Poslední aktualizace stránky: 29. 6. 2019