"Školkařská kontrola"

Zkušební laboratoř č. 1175.2 "Školkařská kontrola" (ZL ŠK) při Výzkumné stanici Opočno zajišťuje hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Činnost zkušební laboratoře je organizována jako služba pro vlastníky lesa a pro držitele licencí, udělovaných podle hlavy páté zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významný druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), a také je na vyžádání orgánů státní správy podpůrnou součástí jejich dozorování (kontrolního systému státní správy) nad kvalitou reprodukčního materiálu lesních dřevin, uváděného v ČR do oběhu. Kvalita sadebního materiálu je v laboratoři posuzována podle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Činnost ZL ŠK zajišťují pověření pracovníci skupiny (oddělení) lesního školkařství a zalesňování.

Kontaktní osoby:

Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (vedoucí laboratoře)
Telefon: 494 668 392 linka 126; 602 748 722
E-mail: narovcova@vulhmop.cz
Ing. Jan Leugner, Ph.D. (kontrola jakosti)
Telefon: 494 668 392 linka 150; 602 783 429
E-mail: leugner@vulhmop.cz
Věra Tošovská (laboratorní technik)
Telefon: 494 668 392 linka 120
E-mail: tosovska@vulhmop.cz


* * *

Informace Zkušební laboratoře Školkařská kontrola pro vlastníky a správce lesa:


Informace 1 - 50, 101+,

(100) Vychází Změna Z2 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (srpen 2010):

Oznámení č. 80/10 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), zveřejněné dne 8. srpna 2010 ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2010, zahrnuje informaci o vydání Změny Z2 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Prvním zářím tohoto roku tak vstoupily v platnost některé nové doplňky, týkající se specifikací a upřesněných požadavků na kvalitu semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků hlavních druhů lesních dřevin určených k obnově lesa a pro zalesňování.

Hlediska a kritéria, jimiž se na kvalitu sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) nahlíží a jimiž je kvalita SMLD v hospodářské praxi hodnocena, se postupně rozvíjejí v kontextu upřesňování požadavků na zakládané lesní porosty, v souladu s trendy technologického rozvoje pěstování SMLD ve školkařských provozech i ve vazbě na rozvíjející se obchodní a dodavatelské vztahy mezi producenty a uživateli SMLD. Nejinak tomu bylo i při přípravě a při projednávání nynějších doplňků, zahrnutých do Změny Z2 ČSN 48 2115.

Přípravou podkladových materiálů pověřilo ministerstvo zemědělství ČR kolektiv pracovníků Výzkumné stanice (VS) Opočno a VS Kunovice, vedený doc. Ing. Antonínem Juráskem, CSc. (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady). Připomínkového řízení k připraveným návrhům se zúčastnili zástupci státní správy a organizačních složek státu (ÚNMZ; MZe ČR; ÚHÚL Brandýs nad Labem), reprezentanti vlastníků a správců lesních majetků (LČR, s. p.; VLS ČR, s. p.; SVOL), představitelé vědecko-akademické sféry (ČZU v Praze; MENDELU v Brně) i zástupci producentů SMLD (SLŠ ČR). Náplní doplňků, zahrnutých do Změny Z2 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin, bylo na podkladě nových poznatků, požadavků hospodářské praxe a v souladu se závaznými směrnicemi Evropského společenství upřesnit kritéria (rozměry) standardního sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti pro dodavatelsko-odběratelské vztahy ve smyslu vyhlášky MZe ČR č. 29/2004 Sb. ze dne 20. ledna 2004, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (ZORM).

K nejdůležitějším doplňkům aktuálně vydané Změny Z2 ČSN 48 2115 patří:

· nové tolerance pro rozpětí výšky nadzemní části u výsadbyschopných semenáčků a sazenic borovice lesní a borovice černé (nyní je u borovic povolena výšková tolerance semenáčků a sazenic o minimální výšce 10 cm, resp. 15 cm směrem dolů, a to až o 3 cm),

· nové minimální tloušťky kořenových krčků u krytokořenných semenáčků pěstovaných technologiemi zamezujícími vzniku deformací kořenů (u krytokořenných semenáčků pěstovaných maximálně jeden rok z výsevů do pěstebních obalů je s výjimkou semenáčků smrku povolena tolerance nejmenší tloušťky kořenového krčku směrem dolů až o 1 mm; to ale neplatí v případě, kdy je minimální tloušťka kořenového krčku stanovena na 3 mm),

· upřesnění minimální tloušťky kořenového krčku pro 2leté krytokořenné sazenice smrku ztepilého ve výškové třídě 26 - 35 cm (u 2letých krytokořenných sazenic smrku ztepilého z výsevů do pěstebních obalů se připouští nejmenší tloušťka kořenového krčku 4 mm),

· specifikace priorit parametrů kvality pro výsadbyschopné sazenice smrku ztepilého původem z 8. lesního vegetačního stupně (vzhledem ke geneticky podmíněné růstové variabilitě sazenic smrku ztepilého původem z 8. LVS je nyní hlavním kritériem výsadbyschopnosti především tloušťka kořenového krčku a dodržení ostatních parametrů kvality; u všech rozpětí výšek nadzemní části těchto sazenic se připouští tolerance 10 cm směrem nahoru i dolů),

· upřesnění parametrů kvality kořenových systémů semenáčků smrku a douglasky,

· úprava hodnot minimálního poměru objemu kořenového systému k objemu nadzemní části (KS : NČ) u sazenic DB, BK, JV a JS ve výškovém rozpětí 15 - 35 cm (poměr KS:NČ byl upraven z 2 : 1 na 1 : 1),

· nově Změna 2 ČSN 48 2115 zahrnuje kritéria standardní kvality odrostků lesních dřevin, osních řízků a výsadbyschopných výpěstků topolů a stromových vrb,

· doplnění hodnot u doporučených rozměrů pěstebních obalů pro semenáčky douglasky,

· úpravy v některých textových pasážích normy (upřesněny a doplněny byly některé dílčí formulace a pojmy; Změna Z2 ČSN 48 2115 rovněž akceptovala doplňující značení pro pěstební vzorce SMLD, uvedené v novele vyhlášky č. 29/2004 Sb.).


(99) Přednáška doc. A. Juráska o sadebním materiálu lesních dřevin (červen 2010):

Podnikový internetový časopis Lesu zdar (LČR, s. p.) ve svém dubnovém čísle referuje o spolupráci Výzkumné stanice Opočno s Lesní správou Jeseník na úseku hodnocení kvality SMLD. Podrobnosti ze společné akce, která se uskutečnila dne 20. 4. 2010 v Hotelu Stará pošta, publikoval webový server Lesů České republiky, s. p. v sekci Lesu zdar. (4. 6. 2010)


(98) Připomenutí 20 let od úmrtí doc. Ing. Vladimíra Peřiny, CSc. (květen 2010):

Dne 16. května 2010 uplynulo 20 let od smrti dlouholetého vedoucího Výzkumné stanice Opočno, docenta Ing. Vladimíra Peřiny, CSc. (1927 - 1990). Zemřel předčasně na zákeřnou chorobu plic v opočenské nemocnici v nedožitých 63 letech. Jeho popel odpočívá v rodinném hrobě manželčiných příbuzných v urnovém háji v Opočně. Byla to významná osobnost naší lesnické vědy, které osud nedopřál uplatnit své kvality a zkušenosti zralého věku. (17. 5. 2010)


(97) Posuzování kvality sadebního materiálu pro LČR, s. p. - LS Nasavrky (duben 2010):

V průběhu dubna a května 2010 vykonávali pracovníci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola rozsáhlou poradenskou a expertizní činnost pro Krajské ředitelství Lesů České republiky v Chocni. Ústředním zadáním bylo posuzování kvality semenáčků a sazenic lesních dřevin, dodávaných pověřenými pěstiteli SMLD Lesů České republiky na větrnou kalamitou postižené revíry v regionu Železných hor (LS Nasavrky). Vzorky do regionu distribuovaných semenáčků a sazenic zejména borovice lesní a smrku ztepilého byly odebírány standardními operačními postupy zkušební laboratoře. Laboratorní šetření zahrnovala testy vitality rostlin v růstových komorách a na tzv. kontrolních výsadbách (pokusné záhony ve školkařském zázemí VS Opočno). Vyhodnocení této rozsáhlé poradenské akce je naplánováno až na období po ukončení zalesňovacích prací (v polovině června), nicméně již nyní poznatky z terénu i výsledky laboratorních testů poukazují na neopomenutelnou nutnost důsledného dodržování všech pravidel bezeškodné manipulace se SMLD (prezentace ve formátu PPT; velikost souboru: 20,1 MB) při zakládání lesních porostů. (4. 5. 2010)


(96) Webové stránky VS Opočno překročily 100 tisíc případů registrovaných návštěv:

Dne 15. března 2010 (v 9:44 hod.) překročila souhrnná návštěvnost webových stránek Výzkumné stanice Opočno hodnotu 100.000 případů vizitací. Jubilejním (stotisícím) uživatelem námi prezentovaných informací a poskytovaných dat byl státní podnik Lesy České republiky, z jehož podnikového počítače byl odeslán požadavek na stahování údajů publikovaných akreditovanou Zkušební laboratoří č. 1175.2 Školkařská kontrola v KATALOGU BIOLOGICKY OVĚŘENÝCH OBALŮ pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. (15. 3. 2010)


(95) Valná hromada Sdružení lesních školkařů ČR (únor 2010):

Dne 25. února 2010 se v Rytířském sále zámku v Kostelci nad Černými lesy uskutečnila v pořadí již 15. valná hromada zástupců členských subjektů SLŠ ČR. K účasti na jednání byla přizvána řada hostů a spolupracujících organizací včetně zástupců ZL č. 1175.2 Školkařská kontrola při VS Opočno. (Podrobněji: www.lesniskolky.cz).


(94) Školící činnost pro provozní pracovníky školkařských provozů (leden 2010):

Loňská spolupráce pracovníků ZL ŠK s Krajským ředitelství Lesů České republiky v Teplicích, spočívající v laboratorním posuzování aktuální kvality semenáčků a sazenic lesních dřevin u jejich dodavatelů během jarní etapy (2009) zakládání lesních porostů v Krušných horách, vyúsťuje nyní v sérii školení pro provozní zaměstnance zainteresovaných školkařských provozů. Přenášení poznatků výzkumu a výkladu zásad správné výrobní praxe na úseku manipulace se SMLD (prezentace ve formátu PPT; velikost souboru: 20,1 MB) se za Zkušební laboratoř Školkařská kontrola ujal její manažér jakosti, Ing. Jan Leugner. (23. 1. 2010)


(93) PF 2010 (prosinec 2009):


(92) Z naší účasti na školkařském semináři ve VOZ Měřín (listopad 2009):

Na semináři "Aktuální problematika lesního školkařství v České republice v roce 2009", který se uskutečnil ve dnech 23. a 24. listopadu 2009 ve Vojenské zotavovně Měřín u Jablonné nad Vltavou (okres Benešov), referovali pracovníci VS Opočno (Jurásek, A. a kol.) o účasti Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola při aktivitách MZe ČR, týkajících se Doplnění a úpravy standardů kvality SMLD v ČSN 48 2115 a jejich uplatnění v novele vyhlášky č. 29/2004 Sb. (PDF; 149 kB). Zevrubně pak téma Připravované novely právních předpisů vztahujících se k produkci a obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin (PDF; 135 kB) popsala ve svém vystoupení na uváděném školkařském semináři zástupkyně MZe ČR, paní Ing. Lada Krnáčová. Sborník s přednesenými referáty případným zájemcům nabízí na svých webových stránkách Sdružení lesních školkařů ČR. (24. 11. 2009)


(91) Projednávání úprav v přílohách č. 2 a 3 k vyhlášce č. 29/2004 Sb. na MZe ČR (říjen 2009):

Z iniciativy pracovníků sekce lesního hospodářství MZe ČR se dne 29. října 2009 na ministerstvu zemědělství projednávaly návrhy úprav v přílohách č. 2 a 3 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., které předložili pracovníci VS Opočno. Jednání řídil JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc. spolu s Ing. Ladou Krnáčovou (oba MZe) a zúčastnili se jej: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. Jarmila Nárovcová, Ing. Václav Nárovec, CSc. (všichni VÚLHM VS Opočno); Ing. Ivan Kuneš, PhD. (FLD ČZU v Praze); Ing. Pavel Kotrla, PhD., Zbyněk Elingr, Dis. (oba ÚHÚL Brandýs nad Labem); Ing. Ladislav Půlpán (Lesy ČR s.p. Hradec Králové); Ing. Pavel Indra (Lesy ČR s. p., Krajské ředitelství Šumperk); Ing. Češka Pavel (Vojenské lesy a statky ČR s. p.); Ing. Karel Kovář (Sdružení vlastníků obecních lesů); Ing. Vladimír Foltánek, Ing Ladislav Kec, Ing. Ladislav Němec, Ing. Jan Hanzák a Ing. Milan Hotovec (všichni za Sdružení lesních školkařů ČR). Připomínkové řízení k navrhovaným úpravám některých kvalitativních parametrů výsadbyschopného sadebního materiálu lesních dřevin bude pokračovat i v následujícím měsíci. (4. 11. 2009)


(90) SLŠ ČR připravuje školkařský seminář (září 2009):

Vlastníkům a provozovatelům lesních školek, uživatelům semenáčků a sazenic lesních dřevin a všem dalším zájemcům, kterým není obor lesního školkařství lhostejný, je určen dvoudenní odborný seminář "Aktuální problematika lesního školkařství v České republice v roce 2009", který se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2009 ve Vojenské zotavovně Měřín u Jablonné nad Vltavou a který obdobně jako v předchozích letech pořádá Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ ČR) pod záštitou MZe ČR - sekce lesního hospodářství. Předsednictvo Sdružení lesních školkařů ČR se prostřednictvím svého manažera dne 22. září 2009 obrátilo na VS Opočno s žádostí o navržení náplně, vypracování a následné přednesení dvou samostatných referátů. Vybrána byla problematika (1) Doplnění a úpravy standardů kvality sadebního materiálu lesních dřevin v ČSN 48 2115 (aut.: Jurásek, A. a kol.) a také (2) téma Kontrola kvality semenáčků a sazenic borovice lesní (Nárovcová, J. a kol.). Příspěvky vznikly v rámci řešení výzkumného záměru Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí (MZE0002070203) a při plnění úkolů pověření Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin, financovaných z rozpočtu MZe ČR. (23. 9. 2009).


(89) Prázdninové praxe studentů na VS Opočno (srpen 2009):

Na přelomu července a srpna vykonávala dvoutýdenní letní prázdninovou praxi ve Zkušební laboratoři č. 1175.2 Školkařská kontrola u útvaru pěstování lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (Výzkumná stanice Opočno) slečna Eliška Janská, studentka 2. ročníku Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Aktuálně absolvují na VS Opočno další 4 studenti nejrůznějších biologicky a ekologicky zaměřených oborů našich vysokých škol svoje studentské praxe. (24. 8. 2009)


(88) Kvalita sadebního materiálu lesních dřevin pro Krušné hory (červenec 2009):

Za účasti zástupců VS Opočno proběhlo dne 9. července 2009 na Krajském ředitelství Lesů České republiky v Teplicích vyhodnocení terénních šetření, uskutečněných ZL ŠK v období od 15. dubna do 1. června 2009 a věnovaných tématu posuzování aktuální kvality semenáčků a sazenic dodávaných pověřenými pěstiteli Lesů České republiky pro jarní etapu obnovy lesů v Krušných horách. Doc. A. Jurásek na tomto jednání zástupců LČR - KŘ Teplice se smluvními dodavateli pěstebních prací a sadebního materiálu lesních dřevin shrnul dosažené poznatky (prezentace ve formátu PPT; velikost souboru: 5,08 MB). (10. 7. 2009)


(87) Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2009:

Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2009 byl název mezinárodní konference, pořádané Národným lesníckym centrem (Zvolen) ve dnech 10. a 11. června 2009 v Liptovskom Jáne. Výzkumnou stanici Opočno na této konferenci reprezentovali doc. Ing. A. Jurásek, CSc. (1. referát) a Ing. Jan Leugner (2. referát). Oba se ve svých referátech zaměřili na vybrané aspekty vegetativního množení lesních dřevin. (12. 6. 2009)


(86) Posuzování kvality sadebního materiálu pro LČR, s. p. - KŘ Teplice (duben - květen 2009):

V průběhu dubna a května 2009 vykonávali pracovníci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola rozsáhlou poradenskou a expertizní činnost pro Krajské ředitelství Lesů České republiky v Teplicích. Hlavním tématem zadání bylo posuzování kvality semenáčků a sazenic lesních dřevin, dodávaných pověřenými pěstiteli SMLD Lesů České republiky na vybrané lesní správy v regionu Krušných hor (LS Litvínov, LS Klášterec nad Ohří). Vzorky do regionu distribuovaných semenáčků a sazenic byly odebírány plně v souladu se standardními operačními postupy zkušební laboratoře a laboratorní šetření vedle morfologických analýz zahrnovala i popis vitality rostlin v růstových komorách a na tzv. kontrolních výsadbách (pokusné záhony ve školkařském zázemí VS Opočno). Vyhodnocení celé této rozsáhlé poradenské akce plánujeme provést ve spolupráci s KŘ Teplice formou tématických školení pro výkonný personál dotčených územních jednotek.


(85) Posuzování kvality sadebního materiálu - obecná východiska (březen 2009):

Pro nejširší okruh uživatelů SMLD zpracovali pracovníci ZL ŠK informaci na téma Organizace a metody posuzování kvality semenáčků a sazenic lesních dřevin. Příspěvek byl nabídnul redakci časopisu Lesu zdar (vydávají LČR, s. p. Hradec Králové), která jej zařadila do únorového výtisku, resp. do jeho novější elektronické podoby. (Odkaz na website časopisu na serveru www.lesycr.cz). (5. března 2009)


(84) Stanovisko České lesnické společnosti k lednovému Prohlášení České botanické společnosti k biologickým a ekologickým aspektům hospodaření v českých lesích (únor/březen 2009):

V lednu 2009 zveřejnil Hlavní výbor České botanické společnosti Prohlášení České botanické společnosti k biologickým a ekologickým aspektům hospodaření v českých lesích, které bylo podnětem k zamyšlení nejen pro celou řadu botaniků, ale také pro mnohé z vlastníků a správců lesa, kteří se věnují obnově a pěstování lesních porostů. Již od 28. 1. 2009 tak lze na Silvariu.cz vyhledat např. Stanovisko k Prohlášení České botanické společnosti od Ing. Františka Morávka, později (z 9. února 2009) také společnou Reakci na Prohlášení České botanické společnosti ... od Ing. Františka Kučery (SVOL), Ing. Vladimíra Krečmera, CSc. (NLK), Ing. Jaromíra Vašíčka, CSc. (ÚHÚL Brandýs nad Labem) a od doc. Ing. Petra Zahradníka, CSc. (VÚLHM, v. v. i. Strnady) a v neposlední řadě bylo v uplynulých dnech (25. 2. 2009) na Silvariu.cz zveřejněno také Stanovisko České lesnické společnosti k „Prohlášení České botanické společnosti k biologickým a ekologickým aspektům hospodaření v českých lesích“. (3. března 2009)


(83) Valná hromada Sdružení lesních školkařů ČR (únor 2009):

Dne 24. února 2009 se v Rytířském sále zámku v Kostelci nad Černými lesy uskutečnila v pořadí již 14. valná hromada zástupců členských subjektů SLŠ ČR. K účasti na jednání byla přizvána řada čestných hostů včetně náměstka ministra zemědělství ČR Ing. J. Nováka, ředitele ÚHÚL Ing. Jaromíra Vašíčka a dalších. V rámci souběžného programu s valnou hromadou se v přilehlých prostorách jednacího sálu uskutečnila i prezentace výrobků a služeb firem, spolupracujících s provozovnami lesního školkařství. (Převzato z www.lesniskolky.cz).


(82) Nová metodika použití plastových chráničů SMLD (únor 2009):

Kolektiv pracovníků VS Opočno (A. Jurásek, J. Bartoš, J. Leugner a J. Martincová) aktualizoval a publikoval v periodiku Lesnický průvodce č. 6/2008 recenzovanou Metodiku použití plastových chráničů sadebního materiálu lesních dřevin při umělé obnově lesa a zalesňování [Manual for use of treeshelters in afforestation and reforestation. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2008. 28 s. Lesnický průvodce 6/2008. - ISBN 978-80-7417-002-7]. (24. února 2008).


(81) Výhled požadavků na množství a druh SMLD pro potřeby s. p. LČR (únor 2009):

Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové publikují na svých webových stránkách výhled vlastních potřeb sadebního materiálu lesních dřevin při obnově lesa. Přehled je primárně rozčleněn do dílčích tabulek podle jednotlivých přírodních lesních oblastí a uvádí data pro období let 2008 – 2011. [Ke stažení tabulka ve formátu *.xls pro rok 2009: 1,118 MB, resp. ZDE].


(80) Vydání sborníku z konference "Jasan - strom roku 2008" (prosinec 2008):

Dne 26. listopadu 2008 v Kostelci nad Černými lesy (ČZU v Praze) probíhala konference, nazvaná "Jasan - strom roku 2008". Sborník přednášek, prezentovaných na této konferenci, zahrnuje také příspěvek autorského kolektivu L. Jankovský - P. Šťastný - D. Palovčíková (LDF MZLU v Brně) s názvem "Chřadnutí a choroby jasanů v ČR" (str. 34 - 39). Přináší aktuální informace k tématice novodobého chřadnutí jasanů, popisuje symptomy infekce Chalara fraxinea Kow. a uvádí celou řadu dalších podrobností pro onemocnění, které jmenovaní autoři navrhují označovat jako "nekróza jasanů". Sborník z konference vyšel v nákladu 120 kusů (ISBN 978-80-213-1847-2) a vydala jej Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze. (31. prosince 2008).


(79) PF 2009 (prosinec 2008):


(78) Zapůjčení sbírky exponátů kořenových soustav výpěstků KSM (prosinec 2008):

Do spektra letošních aktivit, souvisejících s popularizací ověřování vhodnosti nových typů pěstebních obalů pro produkci biologicky nezávadné krytokořenné sadby lesních dřevin, náleží také praktické prezentace výsledků testování biologické nezávadnosti nových typů pěstebních obalů, nabízených na tuzemském trhu. O zapůjčení sbírky exponátů kořenových soustav výpěstků krytokořenného sadebního materiálu (KSM), kterou shromáždili pracovníci ZL ŠK v uplynulých letech, projevil nyní zájem Ústav zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně (prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.). Sbírka byla instalována v prosklených vitrínách na chodbách ústavu jako praktická učební pomůcka pro studenty univerzity a další zájemce. (3. prosince 2008)


(77) Prezentace výsledků výzkumu na školkařském semináři v Mikulově (listopad 2008):

Na školkařském semináři Aktuální problematika lesního školkařství České republiky z roce 2008, který se konal pod patronací Sdružení lesních školkařů ČR ve dnech 25. až 27. listopadu 2008 v Mikulově, prezentovala Výzkumná stanice Opočno aktuální poznatky výzkumu v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin (aut. přednášky: doc. Ing. A. Jurásek, CSc.). Prezentaci k tomuto tématu ve formátu PDF (1,666 MB) lze prohlížet ZDE. (27. listopadu 2008)


(76) Chřadnutí jasanů zůstává nadále aktuálním problémem (říjen 2008):

Před rokem (v říjnu 2007) Zkušební laboratoř Školkařská kontrola na tomto místě upozorňovala na široce rozšířený jev chřadnutí jasanů. Tehdy se např. ještě uvádělo, že ze širokého souborů zemí severní, západní, střední i východní Evropy nebyl tento novodobý nadregionální fenomén pozorován např. v Norsku. Jen s odstupem několika měsíců však již byly z území Norska oznámeny verifikované nálezy houby Ch. fraxinea Kow. na chřadnoucích jasanech (blíže např. TALGO, V. et al.: Soppen som ein meiner forer til askeskotsjuke i store delar av Europa er no funnen i Ostfold. Bioforsk Plantehelse, 3, 2008, č. 20, s. 1 - 5. - ISSN 0809-8654) a nyní jsme zde svědky vyhlášení fytosanitárních opatření při obchodování s reprodukčním materiálem jasanů a aplikací dalších regulačních opatření, zaměřených vůči šíření Chalara fraxinea Kow. v postižených oblastech. Je pravděpodobné, že podobný scenář se brzy naplní i v případě našeho území. Bez zajímavosti není ani fakt, že zahraniční práce (např. KIRISITS et al. 2008) Českou republiku, Slovensko, Slovinsko i další země již řadí po bok států, novodobým onemocněním jasanů postižených. Podrobněji zde! (27. října 2008)


(75) Význam kvality sadebního materiálu a její uplatnění v současné legislativě (září 2008):

Pro monotématické říjnové vydání Lesnické práce (LP), věnované problematice lesního školkařství, připravil vedoucí VS Opočno, docent Ing. A. Jurásek, CSc., příspěvek Význam kvality sadebního materiálu a její uplatnění v současné legislativě. Příspěvek připomíná posloupnost, podle které byla kvalita sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) v uplynulých letech řešena, a uvádí základní kritéria kvality SMLD, která byla zapracována do nynějších legislativních předpisů. Práce navazuje na předchozí sdělení, publikované v LP č. 3/2007 - str. 154. (17. 9. 2008)

(74) Expertní a poradenská činnost pro vlastníky lesa (srpen 2008):

Dne 29. 7. 2008 uzavřel Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady smlouvu na výkon služeb pro vlastníky lesa, označovaných jako Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. V rámci těchto služeb bude VS Opočno i v letošním roce (a) ověřovat biologickou nezávadnost nových typů pěstebních obalů pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin, (b) vykonávat expertizní, poradenský a informační servis pro držitele lesa (vlastníky a nájemce lesa) při umělé obnově a zalesňování a (c) pro uživatele sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) bude ve Zkušební laboratoři č. 1175.2 Školkařská kontrola vyhodnocovat kvalitu SMLD ve smyslu porovnání aktuálních dat s požadavky (údaji) platného znění ČSN 48 2115 na sadební materiál obvyklé obchodní jakosti. (4. 8. 2008)

(73) Aktualizovaný seznam držitelů licencí pro uvádění RMLD do oběhu (červenec 2008):

Na webových stránkách MZe ČR (zde článek č. 20432 vydaný dne 27. 7. 2008) byl včera publikován odkaz na aktualizovaný seznam držitelů licencí udělovaných podle hlavy páté (§ 20) zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významný druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). Seznam držitelů licencí ve formátu PDF je uspořádaný dle jednotného registru firem a je platný ke dni 22. 7. 2008. (28. 7. 2008)

(72) Celostátní konference Lesnické hospodaření v Krušných horách (červen 2008):

Konference se zahraniční účastí, organizovaná Grantovou službou Lesů České republiky s. p., Krajským ředitelstvím Lesů České republiky s. p. se sídlem v Teplicích a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i, Strnady - Výzkumnou stanicí v Opočně, se uskutečnila ve dnech 3. a 4. června 2008 v Mostě. Vycházela z řešení tříletého grantového úkolu „Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných horách“ (Slodičák a kol. 2005 - 2007), na kterém se spolupodíleli také zástupci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola a řešitelé odd. školkařství a zalesňování VS Opočno. Úkol byl dokončen v roce 2007 a celostátní konference Lesnické hospodaření v Krušných horách byla jedním z jeho realizačních výstupů a praktických výsledků. Jednání konference se zúčastnilo přes 80 zástupců z lesnické provozní praxe, dále pak oboroví specialisté z pracovišť hospodářské úpravy lesů, ochrany přírody, státní správy lesního hospodářství, lesnického výzkum a z obou našich zemědělských univerzit. První jednací den konference byl věnován plenárním přednáškám. Po úvodních informacích o problematice lesnického hospodaření v Krušných horách z pohledu Lesů České republiky s. p. následovaly přednášky v tématických blocích, dotýkajících se např. také popisu klimatu, imisní zátěže, stavu lesních půd, porostů náhradních dřevin, myslivosti, pěstování lesa a ekonomiky lesnického hospodaření v zájmové oblasti. Tyto tématické bloky kopírovaly názvy jednotlivých oddílů a kapitol monografie „Lesnické hospodaření v Krušných horách“ (ISBN 978-80-86945-04-0 LČR, s. p., Hradec Králové, ISBN 978-80-86461-91-5 VÚLHM, v. v. i. Strnady), vydané na jaře 2008 jako hlavní realizační výstup uvedeného grantu. Kromě vyžádaných přednášek byly v krátkých upoutávkách představeny postery a zazněly prezentace a diskusní příspěvky dalších účastníků. Druhý jednací den konference se uskutečnila exkurze do vybraných lokalit a demonstračních objektů v Krušných horách (viz fotogalerie). (18. 6. 2008)(71) Naše účast na terénním školkařském semináři v Sepekově (červen 2008):

Pracovníci ZL ŠK byli představiteli SLŠ ČR přizváni k účasti na terénním školkařském semináři, tématicky zaměřeném na Pěstování poloodrostků a odrostků sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách. Výjezdní seminář se konal 5. června 2008 v lesních školkách Ing. Pavla Burdy v Sepekově u Milevska a za ZL ŠK zde Ing. Jarmila Nárovcová referovala na téma Kvalitativní znaky poloodrostků a odrostků. Sadební materiál typu poloodrostlů a odrostků bývá produkován jednak lesními školkami (tj. školkařskými provozy nacházejícími se na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ve smyslu § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů), jednak ale také školkami okrasnými, provozovanými zemědělskými podnikateli na zemědělském půdním fondu podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Lesnické školkařské provozy pohlížejí na kvalitu lesnicky významných druhů dřevin a umělých kříženců, určených k obnově lesa a k zalesňování, zejména ze zorného úhlu české technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (vydání z roku 1998, aktualizované v roce 2002 tzv. Změnou 1). Okrasní školkaři se obvykle při své pěstební činnosti řídí kvalitativními požadavky a ukazeteli jakosti výpěstků, definovanými technickou normou Výpěstky okrasných rostlin - Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti (ČSN 46 4902-1; rok vydání 2001). Pro spotřebitele, resp. pro posouzení jakosti výpěstků je rozhodující, dle které z výše uvedených norem dodavatelé označují a deklarují druh a kvalitu jimi na trh uváděného zboží. (Aktualizace ze dne 6. 6. 2008)


(70) Aktualizovaný přehled publikační činnosti zaměstnanců VS Opočno (duben 2008):

Ve složkách Výstupy - Publikační činnost byl zveřejněn bibliografický seznam prací [ve formátu PDF; velikost souboru: 187 kB], publikovaných v roce 2007 současnými i bývalými zaměstnanci VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno. (Aktualizace ze dne 17. 4. 2008)


(69) Rozšiřující se onemocnění jasanů v lesních školkách SRN (duben 2008):

Na rozšiřující se onemocnění jasanů, jehož předpokládaným původcem by měla být houba Chalara fraxinea Kow., v lesních školkách sousedního Německa upozorňuje sdělení, publikované dne 5. 3. 2008 na serveru http://www.baumpflege-online.de/. Uvádí se zde, že choroba se do Německa pozvolna rozšiřuje z Polska a Skandinávie (zejména ze Švédska a Dánska). Aktuální informace na toto téma uvedl před týdnem (News ze dne 3. dubna 2008) také server http://www.deutschebaumschule.de/. Vzhledem k zeměpisné poloze ČR je předvídatelné, že problémy, týkající se zdravotního stavu jasanů a popisované v posledním období ve většině okolních zemí (Polsko, Rakousko, Švýcarsko aj.), se dříve či později dotknou i našeho území. Tento předpoklad zatím předznamenávají i některá dílčí (jednorázová) a lokální pozorovaní, uskutečněná pracovníky ZL ŠK v průběhu loňského roku v rámci poradenských aktivit VS Opočno pro vlastníky lesa. Jedná se například o dosud nevyjasněné příčiny mortality výsadeb jasanu ztepilého v porostech Sázavského údolí (LČR - LS Lanškroun; květen 2007) a podél toku Divoké Orlice u Potštejna (LS Rychnov nad Kněžnou; říjen 2007). Doprovodné grafické soubory, dokreslující symptomy poškození a zahrnující také mapku dosavadních nálezů houby Chalara fraxinea Kow. v Evropě, byly převzaty ze serveru http://phytorive.cra.wallonie.be/. (10. 4. 2008)


(68) Příprava nabídek pro veřejné zakázky (březen 2008):

Až do prosince loňského roku vycházela činnost ZL ŠK ze smluvních závazků pověření, označovaného jako Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včrtně hodnocení kvality sadebního materiálu. Pro letošní rok má být struktura tohoto pověření kompletně přepracována. Zejména má být rozšířena i o problematiku lesního semenářství, a tedy o spoluúčast specialistů akreditované Zkušební laboratoře č. 1175.1 Semenářská kontrola (ZL SeK při VS Kunovice). Výzvu k jednání o veřejné zakázce, slučující problematiku lesního školkařství s lesním semenářstvím, očekáváme v některém z příštích týdnů či měsíců a věnujeme její přípravě již nyní velkou pozornost. (28. 3. 2008)


(67) Účast pracovníků ZL ŠK na inspekcích v lesních školkách (únor 2008):

I v letošním roce narůstají požadavky orgánů veřejné správy na účast specialistů akreditované ZL ŠK při výkonech kontrolní a inspekční činnosti na úseku uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu (aktualizovaný přehled držitelů licencí ke dni 21. 1. 2008). Úzká spolupráce se rozvíjí zejména s oddělením ochrany lesa Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.


(66) Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných horách (leden a únor 2008):

Pracovníci Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola se v letech 2006 a 2007 spolupodíleli na řešení projektu Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných horách, který v roce 2005 vyhlásila Grantová služba LČR, s. p.. Podrobné informace o průběhu a výsledcích projektu uvádějí některé příspěvky, otištěné v lednovém vydání Lesnické práce (Slodičák, M.: Lesnické hospodaření v Krušných horách. LP č. 1/2008, s. 8; Slodičák, M., Jurásek, A., Balcar, V., Šrámek, V., Šišák, L., Sloup, M.: Hospodářská opatření v lesních porostech Krušných hor. LP č. 1/2008, s. 13 - 15.). Ze souhrnných výsledků projektu je aktuálně sestavována monografie (Slodičák, M. a kol.: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných horách.). Její kapitola 13 bude věnována tématice posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin a bude uvádět soubor poznatků, které vyplynuly z terénních šetření pracovníků zkušební laboratoře Školkařská kontrola (ZL ŠK) v krušnohorských lesních školkách a na obnovovaných lokalitách v Krušných horách.


(65) Expertizní služby poskytované lesním školkařům (listopad 2007):

Na školkařském semináři Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2007, který se koná ve dnech 26. a 27. 11. 2007 ve Vojenské zotavovně Měřín, bude prezentován přehled expertizních služeb, které VÚLHM, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno poskytuje lesním školkařům. Písemný referát na toto téma (Jurásek, A. a kol.: Expertizní služby poskytované VÚLHM, v. v. i., Výzkumnou stanicí Opočno lesním školkařům.) bude publikován ve sborníku, který pro účastníky semináře připravuje SLŠ ČR. Bližší informace o připravovaném semináři lze získat u organizátora akce (www.lesniskolky.cz).


(64) Chřadnutí jasanů je aktuálním a široce rozšířeným problémem (říjen 2007):

V rámci evropských druhů listnatých dřevin je nynější chřadnutí jasanů (Fraxinus excelsior L.) označováno za nejnápadnější, hojný a široce rozšířený jev. S výjimkou Grónska, Norska a kontinentálního Finska byl v nedávné době tento fenomén s velmi variabilní intenzitou i charakterem poškození stromů pozorovaný prakticky ve všech částech severní, západní, střední i východní Evropy. [Bližší podrobnosti publikovali před několika týdny např. rakouští specialisté Thomas L. Cech a Ute Hoyer-Tomiczek (2007: Forstschutz Aktuell 40, s. 8 - 10) a uvádějí je i na webových stránkách serveru www.waldwissen.net]. Dotýká se prakticky všech věkových kategorií jasanů včetně těch nejmladších v lesních školkách.


(63) Seminář Obhospodarovanie lesa v meniacich sa podmienkach prostredia (září 2007):

Kolektiv pracovníků Výzkumné stanice Opočno (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jíloviště) je každoročně v měsíci září účastníkem tzv. Setkání pěstitelů lesa z ČR a SR. Pořadatelství této akce letos připadnulo Technické univerzitě ve Zvolenu. Ta nynější pracovní setkání nazvala "Obhospodarovanie lesa v meniacich sa podmienkach prostredia" a v jeho rámci vydala stejnojmenný sborník. Obsahuje širokou škálu recenzovaných vedeckých příspěvků, z nichž mnohé se věnují aktuálním otázkám lesního školkařství nebo problematice obnovy lesa a zalesňování. [Jeden z příkladů publikací pracovníků ZL ŠK ve formátu PDF ke stažení ZDE (202 kB)].


(62) Naše referáty na semináři Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin (září 2007):

Vedle terénních ukázek (viz informace 61) se pracovníci Výzkumné stanice Opočno (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště) na semináří Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin (Strážnice, 11. a 12. září 2007) prezentovali i přednáškami. Doc. A. Jurásek referoval na téma Úspěšnost výsevů bukvic v souvislosti s jejich víceletým skladováním [orig. ve formátu PDF ke stažení ZDE (140 kB)] a Ing. Nárovcová účastníkům semináře přiblížila Morfologické parametry krytokořenných semenáčků buku lesního pěstovaných ve třinácti typech obalů [orig. ve formátu PDF ke stažení ZDE (165 kB)]. Obojí práce vycházely z aktivit, které jsou v letošním roce akreditovanou zkušební laboratoří Školkařská kontrola (VS Opočno) zajišťovány jako služba pro vlastníky lesa a školkařské subjekty v rámci pověření Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin. (14. 9. 2007)


(61) Seminář Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin (srpen 2007):

Pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola při Výzkumné stanice Opočno (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště) se budou ukázkami odběrů vzorků sadebního materiálu lesních dřevin pro hodnocení kvality akreditovanou laboratoří (VS Opočno) a také praktickými ukázkami krytokořenného sadebního materiálu z různých typů pěstebních obalů (sadbovačů) podílet na organizaci mezinárodního školkařského semináře Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin, který se bude konat ve dnech 11. a 12. září 2007 ve Strážnici a ve Velkoškolce Kladíkov u Moravského Písku (CEWOOD, a. s.). Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. exkurzní část semináře obohatí o prezentaci ucelené nabídky služeb VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno držitelům lesa a vlastníkům licencí pro obchodování s RMLD na úseku lesního školkařství a zalesňování. Podrobné informace o avízovaném semináři uvádějí webové prezentace ostatních spoluorganizátorů semináře: Výzkumná stanice Kunovice (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště) a Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ ČR).


(60) Odhalení pamětní desky doc. Vladimírovi Peřinovi (květen 2007):

Odhalením pamětní desky ve vestibulu Výzkumné stanice Opočno vrcholil vzpomínkový seminář Odkaz doc. Ing. Vladimíra Peřiny, CSc. pro lesnický výzkum v historii a současnosti. Seminář, pořádaný ve spolupráci s LDF MZLU v Brně a FLE ČZU v Praze, se uskutečnil 3. května 2007 v Opočně při příležitosti nedožitých osmdesátin jubilanta a měl za cíl připomenout nejdůležitější momenty vědecké, odborné a manažerské práce dlouholetého vedoucího VS Opočno a jeho podíl na rozvoji lesního hospodářství v ČR.
S hlavními referáty na semináři vystoupili prof. Ing. Petr Kantor, CSc. (Život a nástin díla doc. Ing. Vladimíra Peřiny, CSc.), Ing. Vladimír Krečmer, CSc. (Přínos Vladimíra Peřiny v integraci vědních disciplín lesnického výzkumu a v přenosu výsledků vědy do lesnické praxe), prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc. (Teoretické pojetí pěstování lesů doc. Ing. Vladimíra Peřiny, CSc.) a doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. (Nesmazatelná stopa Vladimíra Peřiny v historii a současnosti Výzkumné stanice Opočno).
Řadu různorodých aspektů bohaté tvůrčí práce doc. Vladimíra Peřiny na úseku pěstování lesů postihovaly a zhodnocovaly ve svých diskusních příspěvcích i další referující, především prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc. (Podíl Vladimíra Peřiny na výzkumu pěstování lesa v imisních oblastech a při uplatnění poznatků v praxi), prof. Ing. Jaromír Čížek, CSc. (Vzpomínky na odbornou spolupráci s Vladimírem Peřinou), Ing. Igor Štefančík, CSc. (Osobnosť doc. Peřinu z pohľadu lesníctva na Slovensku), Ing. František Šach, CSc. (Přispění Vladimíra Peřiny k poznání ekologických a růstových poměrů holých sečí a ke způsobům hospodaření v lesích vodohospodářsky významných) a Ing. Zdeněk Kadlus, CSc. (Několik glos k osobnosti Vladimíra Peřiny ... ).
Citované příspěvky spolu s bohatou fotografickou přílohou a bibliografickým soupisem prací Vladimíra Peřiny kompletuje 80stránkový sborník, vydaný VS Opočno (ISBN 978-80-86461-77-9). O některých dalších podrobnostech z popsaného semináře referovaly také Opočenské noviny (PDF; 718 kB).


(59) Pozvání ke sledování zajímavého televizního pořadu (4. května 2007):

VS Opočno dnes přijala od manažéra SLŠ ČR informaci, že "v neděli 6. 5. 2007 ve 20.45 hodin vysílá Česká televize na svém 2. programu dvoudílný dokumentární film Po stopách profesora Opletala, mapující profesní i osobní život profesora Josefa Opletala, velkého lesníka, pedagoga a člověka. Tyto filmy (1. díl - Lesníkem v Bukovině, 2. díl - Ve službách vlasti) byly natočeny péčí Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, a to režisérem Vojtěchem Fatkou ve spolupráci s firmou Televizní tvorba Brno (p. Jan Vondráček)." Rádi pak tuto informaci předáváme dál ...


(58) Aktualizovaný přehled publikační činnosti zaměstnanců VS Opočno (duben 2007):

Ve složkách Výstupy - Publikační činnost byl zveřejněn bibliografický seznam prací [ve formátu PDF; velikost souboru: 219 kB], publikovaných v roce 2006 zaměstnanci VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno. (Aktualizace ze dne 20. 4. 2007)


(57) Využití anaerobně fermentované kejdy v lesním školkařství? (duben 2007):

Na Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady se obrátil Doc. Ing. Luboš Babička, CSc., vedoucí Katedry kvality zemědělských produktů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, s návrhem na spolupráci při řešení záměru (výzkumného projektu), předběžně nazvaného Využití anaerobně fermentované kejdy z bioplynových stanic v lesním hospodářství. Projekt, připravovaný v těchto dnech na ČZU v Praze, může mimo další aspekty týkající se použití netradičních organických hnojiv v LH (např. k ochraně půdy před erozí, při pěstování rychle rostoucích dřevin aj.) zahrnovat i hledání optimálních způsobů využití anaerobně fermentovaných produktů z bioplynových stanic v lesním školkařství. Řešitel projektu (Doc. Ing. Luboš Babička, CSc.; tel. 224 382 888) hledá v řadách vlastníků lesních školek a provozovatelů školkařských zařízení partnera, se kterým by mohl na realizaci svého záměru blíže spolupracovat. (10. 4. 2007)


(56) Informace (článek) VÚLHM a reprodukční materiál lesních dřevin (březen 2007):

V Lesnické práci (LP) č. 3/2007 byla na straně 154 publikována souhrnná informace (článek) na téma VÚLHM a reprodukční materiál lesních dřevin (aut. Jurásek, A. a kol.). Hospodářskou praxi a odbornou veřejnost příspěvek informuje o všech podstatných změnách, ke kterým došlo v uplynulém období (po 1. 1. 2006; resp. 2007) na úseku uznávaní zdrojů RMLD, vedení centrální evidence o obchodu s RMLD a o školkařské činnosti, zjišťování kvality semenného materiálu atd. Podrobně je posána role, která přísluší Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. Jíloviště (VS Kostelany, VS Opočno) poté, kdy výkony tzv. pověřené osoby převzal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) Brandýs nad Labem. (V témže čísle LP byl publikován i článek K loňské sněhové kalamitě v Orlických horách, který je výstupem spolupráce Zkušební laboratoře Školkařská kontrola se Správou lesů Kristiny Colloredo Mansfeldové.)


(55) Školení inspektorů pověřené osoby na VS Opočno (28. února 2007):

V zasedací místnosti VS Opočno se dne 28. února 2007 uskutečnilo proškolení inspektorů ÚHÚL Brandýs nad Labem. Ústav je rezortním ministerstvem zmocněn k výkonu dozoru, k provádění odborných úkonů v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a k provádění kontroly podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. f) a § 30 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů. (Podrobněji na stránkách ÚHÚL).


(54) Vzpomeňme na Ing. Vratislava Duška, CSc. ... (únor 2007):

Od smrti pana Ing. Vratislava Duška, CSc. (* 18. 11. 1924, † 31. 3. 1997), dlouholetého vedoucího vědeckého pracovníka Výzkumné stanice Opočno, brzy uplyne již 10 let. S opočenskou výzkumnou stanicí, kam nastoupil v roce 1952 krátce po jejím založení, je úzce spjata jeho celoživotní výzkumná, expertní a poradenská práce, kterou orientoval na široký okruh problémů týkajících se pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. Postupně se stal vůdčí osobností, která nesmazatelně zasáhnula do rozvoje tuzemského lesního školkařství v celé druhé polovině 20. století. (Podrobněji ZDE).


(53) Pokračuje transformace VÚLHM na veřejnou výzkumnou instituci ... (19. února 2007):

Na webových stránkách Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. byly zveřejněny aktuální výsledky voleb do Rady instituce. Tvoří ji 8 interních členů (Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D.; doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.; RNDr. Jana Malá, CSc.; Ing. Jiří Novák, Ph.D.; Ing. Radek Novotný; prom. biol. Zdena Procházková, CSc.; Ing. Vít Šrámek, Ph.D.; doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.) a 4 členové externí sekce (Ing. Vladislav Badalík - LČR, s.p., APOL Teplice; Ing. Ladislav Šimerda - Správa lesů Kristiny Colloredo-Mansfeld, Opočno; prof. Ing. Petr Kantor, CSc. - LDF MZLU Brno; Ing. Miroslav Sloup - ÚHÚL, pobočka Plzeň). Poslání a hlavní povinnosti Rady instituce jsou stanoveny v § 18 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.


(52) Rozloučení se spoluzakladatelem VS Opočno ... (únor 2007):

Pracovníci Zkušební laboratoře Školkařská kontrola č. 1175.2 při VS Opočno se dne 15. 2. 2007 v plzeňském krematoriu zúčastnili posledního rozloučení s panem Ing. Karlem Kaňákem, CSc., spoluzakladatelem Výzkumné stanice Opočno. Krátký medailon zesnulého naleznete ZDE; vzpomínku na Ing. Karla Kaňáka, CSc. publikovala i medií a KDU (např. ZDE).


(51) Účast pracovníků VS Opočno na valné hromadě SLŠ ČR (únor 2007):

Dne 15. února 2007 se ve velkém sále zámku v Kostelci nad Černými lesy konala 12. valná hromada Sdružení lesních školkařů České republiky. Výzkumnou stanici Opočno zde reprezentoval její vedoucí, Ing. Antonín Jurásek, CSc. Z jednání valné hromady SLŠ ČR vzešlo Stanovisko SLŠ k současné situaci v lesním hospodářství ČR, které vyjadřilo značné znepokojení nad současnou situací ve státním podniku Lesy České republiky a zejména pak nad tím, že dosud nebyly uzavřeny obchodní smlouvy na komplexní dodávky lesnických činností v roce 2007. Informace převzaty z webových stránek (Aktualit) SLŠ ČR.


* * *

Poslední aktualizace stránky: 5. 5. 2011