"Školkařská kontrola"

Zkušební laboratoř "Školkařská kontrola" zajišťuje hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Činnost laboratoře je organizována jako služba pro vlastníky lesa a také je součástí kontrolního systému státní správy. Kvalita sadebního materiálu je v laboratoři posuzována podle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Činnost zajišťují pracovníci oddělení školkařství a zalesňování.

Kontaktní osoby:

Ing. Jarmila Nárovcová (vedoucí laboratoře)
Telefon: 494 668 392 linka 126; 602 748 722
E-mail: narovcova@vulhmop.cz
Ing. Jan Leugner, Ph.D. (kontrola jakosti)
Telefon: 494 668 392 linka 150; 602 783 429
E-mail: leugner@vulhmop.cz
Věra Tošovská (laboratorní technik)
Telefon: 494 668 392 linka 120
E-mail: tosovska@vulhmop.cz


* * *

Informace zkušební laboratoře Školkařská kontrola pro vlastníky a správce lesa:


Informace 51 - 100, 101+,

(50) Transformace VÚLHM na veřejnou výzkumnou instituci ... (31. prosinec 2006):

Podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích se bývalá příspěvková organizace VÚLHM Jíloviště-Strnady na přelomu roku (k 1. 1. 2007) transformovala na veřejnou výzkumnou instituci. Označení naší organizace je nyní Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady 136, 252 02 Jíloviště (DIČ: CZ00020702).


(49) SLŠ ČR připravuje dvoudenní seminář v Třebíči ... (říjen 2006):

Představenstvo SLŠ ČR plánuje pro své členy na 7. a 8. prosince 2006 uspořádání dvoudenního odborného semináře lesních školkařů na téma Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2006. Pracovníci Školkařské kontroly pro sborník ze semináře vypracovali stručnou informaci o poradenských aktivitách zkušební laboratoře VÚLHM - VS Opočno v letošním roce, referát na téma Úrodnost půd ve vybraných lesních školkách a organizátorům semináře nyní připravují i další vyžádané referáty.


(48) V Opočně se konala vědecká konference Stabilizace funkcí lesa ... (září 2006):

Ve dnech 5. a 6. září 2006 se v Kodymově národním domě v Opočně uskutečnila mezinárodní vědecká konference >Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností. Jejími účastníky byli pracovníci hostitelské VÚLHM - VS Opočno, dále FLE ČZU v Praze, LDF MZLU v Brně, Lesnické fakulty TU Zvolen a NLC ve Zvolenu (SR). Jedna ze sekcí konference se zabývala výhradně jen problematikou oboru lesního školkařství a zalesňování a jeho problémům v současných změněných podmínkách prostředí. V jejím rámci zaznělo 14 referátů, jejichž plné znění bylo otištěno ve stejnojmenné publikaci Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností (sestavili doc. A. Jurásek a kol.; ISBN 80-86461-71-8), vydané VÚLHM - Výzkumnou stanicí Opočno nákladem 400 kusů. Zájemci o tuto 560stránkovou publikaci se mohou obrátit na knihovnu VS Opočno.


(47) K životnímu jubileu Ing. Theodora Lokvence, CSc. (září 2006):

27. října tohoto roku oslaví významné životní jubileum - 80 let - dlouholetý vědecký pracovník odd. lesního školkařství a zalesňování VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno, pan Theodor Lokvenc. Jako výzkumník se profesně zabýval především problematikou zalesňování v horských oblastech; v rámci svých rozsáhlých pokusů a studií např. podrobně rozpracoval použití obalené sadby pro umělou obnovu lesa. Významně svými poznatky přispěl na úseku posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Prosazoval diferenciaci jeho typů pro rozdílné podmínky zalesňovaných stanovišť. Stalo se tradicí, že jubilantova vědecká práce vždy vyústila do velmi ceněných realizačních výstupů pro lesnický provoz. A právě v lesnické praxi se formou poradní, expertní i pedagogické činnosti jeho práce také nejvíce odrazila a zúročila. Do dalších let přejeme jubilantovi co nejvíce zdraví, životního optimismu a dobrého pocitu z odvedené výzkumné práce, kterou můžeme v nové generaci výzkumníků dále rozvíjet. Kolektiv pracovníků VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno (Podrobněji).


(46) Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce připravuje tištěnou podobu Katalogu obalů (srpen 2006):

Pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Lesnická práce přiravují vydání aktualizované verze Katalogu obalů 2006 a jeho přímou distribuci vlastníkům a správcům lesa. Půjde o 56stránkovou brožuru formátu A5 s názvem Průvodce krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin (aut.: A. Jurásek a kol.; ISBN 80-86386-78-3). Publikaci obdrží nejdříve všichni předplatitelé měsíčníku Lesnická práce (LP) formou přílohy v LP č. 9/2006. Další zájemci si ji mohou objednat u vydavatele (Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., P.O. Box 25, Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy; E-mail: predplatne@lesprace.cz) nebo vyžádat v knihovně VS Opočno. V první polovině září 2006 pak bude tato metodika pro hospodářskou praxi distribuována i všem členům Sdružení lesních školkařů ČR, GŘ LČR, s. p. Hradec Králové a dalším lesnickým subjektům.


(45) Účast pracovníků ZL ŠK na školkařském semináři v Liptovském Mikuláši (březen 2006):

Pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola se ve dnech 22. a 23. března 2006 zúčastnili mezinárodního školkařského semináře Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa, pořádaného Národním lesnickým centrem (Zvolen) v Liptovském Mikuláši. Na semináři se prezentovali příspěvky První zkušenosti s centrálním informačním systémem o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a školkařské činnosti (Leugner, Jurásek 2006: ke stažení jako PDF - 143 kB) a Poškození sadebního materiálu buku lesního biotickými činiteli v podmínkách ČR (Nárovcová, Skuhravá 2006: ke stažení jako PDF - 183 kB).(44) ZL ŠK dne 7. 3. 2006 zaktualizovala elektronickou verzi Katalogu obalů (březen 2006):

Pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola během února 2006 vyhodnotili loňské zkoušky a testy nových typů obalů krytokořenného sadebního materiálu (KSM) lesních dřevin a jejich nové výsledky zapracovali do aktualizovaných katalogových listů v Katalogu obalů. Nynější (v pořadí již čtvrtá) verze Katalogu obalů tedy zahrnuje celkem 20 kusů katalogových listů; u 7 z nich se jedná o shrnutí výsledků vegetačních zkoušek KSM po prvním roce po zalesňování, úplnou atestací (tj. včetně vyhodnocení kvality KSM minimálně ve třech letech po výsadbě) pak úspěšně prošlo 13 typů pěstebních obalů. U 3 výrobků (obalů) byly během ověřování jejich funkčnosti ve fázi pěstování KSM ve školce zjištěny natolik závažné nedostatky (deformace kořenů aj.), že byly z dalšího testování bezprostředně vyloučeny. U dalších 2 obalů bylo testování po dohodě s přihlašovateli (dodavateli obalů) zatím dočasně přerušeno, neboť jejich producenti přistoupili na podkladě prvotních výsledků zkoušek k dodatečným úpravám pěstebních obalů, směřujícím k zabránění vzniku a minimalizaci rozvoje deformací kořenů. Ve zkouškách těchto obalů se bude pokračovat v příštích letech po dodání inovovaných výrobků. (7. 3. 2006).


(43) Účast pracovníků VS Opočno na valné hromadě SLŠ ČR (únor 2006):

Dne 16. února 2006 se v Kodymově domě v Opočně konala 11. valná hromada Sdružení lesních školkařů České republiky. Výzkumnou stanici Opočno zde reprezentovali Ing. Antonín Jurásek, CSc. a Ing. Jan Leugner, kteří účastníky informovali o zkušenostech s vyhodnocováním informací o školkařských provozech a reprodukčním materiálu lesních dřevin v ČR. (17. 2. 2006).


(42) Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn (leden 2006):

Ve Sbírce zákonů České republiky (viz Částka 2 rozesílaná dne 6. ledna 2006) bylo publikováno Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn (nyní 4/2006). Pro lesní školkaře a vlastníky lesa může být inspirující informací, že zemědělští podnikatelé i nadále jako druh zemědělské kultury vyčleňují školky (viz § 3i, odst. f), přičemž pro účely tohoto zákona se školkou rozumí "zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují školkařské výpěstky ovocných a okrasných druhů, révy vinné včetně podnožového rozmnožovacího materiálu, sadba chmele a lesních dřevin, s výjimkou školek lesních dřevin založených v lese pro vlastní potřebu k obnově lesa".


(41) Lesnicko dřevařský www-server Silvarium má novou podobu (leden 2006):

Lesnicko dřevařský www-server Silvarium změnil počátkem roku 2006 svoji podobu. Původní odkazy z této stránky na některé aktuální články v měsíčníku Lesnická práce, v tisku a médiích proto již nejsou funkční.


(40) Cyklus seminářů Trvale udržitelné hospodaření v lesích (prosinec 2005):

Pracovníci VÚLHM Jíloviště-Strnady se budou i v roce 2006 spolupodílet na školící činnosti pro hospodářskou praxi, kterou organizuje pan MVDr. Václav Prokop (Fa INPROF, Srubec č. 238, 370 06 České Budějovice, tel./fax: 387 200 140, e-mail: prokop.mail@tiscali.cz). O aktuálních poznatcích z úseku zalesňování, obnovy a výchovy lesních porostů bude přednášet vedoucí VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno, pan Ing. Antonín Jurásek, CSc., na seminářích Trvale udržitelné hospodaření v lesích. Cyklus šesti těchto třídenních seminářů bude zahájen 10. - 12. ledna 2006 v Pelhřimově (Hotel Rekrea). Cílem seminářů je seznámit odborné lesní hospodáře a vlastníky lesa s moderními metodami hospodaření v lesích. O nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin zde bude referovat pan Dr. Ing. M. Kubů z MZe ČR. Bližší informace o těchto seminářích poskytne organizátor. Bude je možné nalézt i na webových stránkách VÚLHM v sekci Akce v lesnictví.


(39) Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého (prosinec 2005):

Složka Ke stažení byla rozšířena o nové publikace pracovníků VS Opočno. Školkařská a lesnická praxe zde (pořad. č. 63) nalezne i podrobný metodický návod pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého (Jurásek, A., Martincová, J.: Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého. Lesnický průvodce č. 1/2004. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2005. 24 s.). Rukopis publikace v elektronickém formátu PDF (720 kB) je k dispozici ke stažení ZDE.


(38) Informace o testování obalů KSM vyšla ve ZLV 2/2005 (prosinec 2005):

V lesnickém časopise Zprávy lesnického výzkumu (ZLV), jehož číslo 2/2005 právě vychází, publikovali pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola dílčí informace o testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu (KSM) lesních dřevin. Příspěvek v elektronickém formátu PDF (123 kB) je k dispozici ke stažení ZDE.


(37) Zopakování informace o loňské změně operátora mobilních telefonů (listopad 2005):

Již v minulém roce (v průběhu prosince 2004) změnilo pracoviště VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno operátora pro provoz služebních mobilních telefonů. Ke dni 16. 12. 2004 byl na VS Opočno ukončen provoz mobilních telefonů sítě T-mobile a nově byly aktivovány služby sítě Eurotel. Aktuálně platné kontaktní údaje na pracovníky VÚLHM - VS Opočno jsou uvedeny v tomto přehledu. Žadatelům o expertní a poradenské služby v oboru lesního školkařství a zalesňování, kteří se v uplynulém 12 měsíčním období neúspěšně obraceli na původní kontaktní čísla (603 212 085 aj.), se omlouvá správce stránek.


(36) Aktualizovaný seznam držitelů licencí (červen 2005):

Na webových stránkách MZe ČR byl publikován aktualizovaný seznam školkařských subjektů s licencí MZe ČR (ve formátu PDF - 199 kB) pro obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin (stav ze dne 6. června 2005).


(35) SLŠ ČR připravuje seminář "Použití chemických prostředků ..." (květen 2005):

SLŠ ČR spolu s Českou lesnickou společností připravuje na 19. května 2005 do Kostelce nad Černými lesy (Zámek, sál Smiřických) odborný seminář "Použití chemický prostředků v boji proti škůdcům, chorobám a plevelu v lesních školkách". Manažer školkařského sdružení, pan Ing. Vladimír Foltánek, si pro tuto odbornou akci od zkušební laboratoře Školkařská kontrola vyžádal referát INSEKTICIDY V OCHRANĚ SEMENÁČKŮ BUKU LESNÍHO PROTI BEJLOMORCE BUKOPUPENOVÉ. Rukopis přednášky, rekapitulující pozorování populační dynamiky tohoto škůdce a zkoušení ochranných opatření (aplikace insekticidů) z let 2001 a 2002, je v elektronickém formátu PDF (174 kB) k dispozici ke stažení ZDE. Pozvánku na seminář lze vyžádat na tel. 221 082 384 (ČLS, Ing. P. Kyzlík).(34) Aktualizovaný seznam registrovaných hnojiv (duben 2005):

Ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského číslo 2/2005 (Řada: Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin) byl 5. 4. 2005 publikovanán aktualizovaný Seznam registrovaných hnojiv, podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. Stav k 1. 4. 2005. Elektronická verze Věstníku (ve formátu PDF - 455 kB) je k dispozici na webových stránkách www.ukzuz.cz.


(33) Zásady uvádění RMLD do oběhu v LH ČR (březen 2005):

Pracovníci oddělení lesního školkařství a zalesňování VÚLHM - VS Opočno se přednáškami spolupodílejí na školící činnosti pro hospodářskou praxi. O aktuálních poznatcích, zkušenostech a problémech v lesním školkařství nyní přednášejí např. v rámci jednodenních seminářů Zásady uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin (RMLD) do oběhu v lesním hospodářství ČR, organizovaných (financovaných) v rámci programu SAPARD. Bližší informace o těchto seminářích poskytne organizátor: MVDr. V. Prokop - INPROF, Srubec č. 238, 370 06 České Budějovice, tel./fax: 387 200 140, e-mail: prokop.mail@tiscali.cz nebo je lze nalézt např. na webových stránkách VÚLHM Jíloviště-Strnady v sekci Akce v lesnictví. Nejbližší seminář k tématu uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu v tuzemském lesním hospodářství se bude konat 10. května 2005 v Turnově (hotel Karel IV.).


(32) Režimy uvádění hnojiv do oběhu po 1. květnu 2004 (únor 2005):

V současné době je možné na území ČR uvádět do oběhu buď pouze ta hnojiva, která jsou registrována na základě zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo od data přistoupení ČR k EU také hnojiva, označovaná jako "HNOJIVO ES", která jsou uvadena v příloze I Nařízení 2003/2003/ES (ke stažení jako PDF dokument 1,15 MB; převzato z www.ukzuz.cz). Po vstupu ČR do EU se tak na našem území můžeme setkat i s totožným výrobkem, jednou uváděným do oběhu na základě pravidel národních, podruhé na základě právních pravidel Evropské unie. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu ke stažení (PDF; 40 kB), resp. na stránkách serveru www.ukzuz.cz. Zde je mimo jiné k dispozici (PDF; 46,5 kB) i Nařízení Komise (ES) č. 2076/2004 ze dne 3. prosince 2004, poprvé upravující přílohu I Nařízení 2003/2003 Evropského parlamentu a Rady o hnojivech (EDDHSA a trojitý superfosfát). (25. 2. 2005).


(31) Zpřístupnění veřejného registru uznaných jednotek na internetu (únor 2005):

Veřejný registr uznaných jednotek je na internetu přístupný na URL adrese http://erma.uhul.cz/registr/. (21. 2. 2005).


(30) Účast pracovníků VS Opočno na valné hromadě SLŠ ČR (únor 2005):

Dne 16. února 2005 se ve velkém sále zámku v Kostelci nad Černými lesy konala valná hromada Sdružení lesních školkařů České republiky. Výzkumnou stanici Opočno zde reprezentoval její vedoucí, Ing. Antonín Jurásek, CSc., který přednesl referát na téma První zkušenosti s vyhodnocením informací o školkařských provozech a reprodukčním materiálu lesních dřevin. Podrobné informace budou zveřejněny na webovém serveru SLŠ ČR. (17. 2. 2005).


(29) Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění ZORM (únor 2005):

Na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Sněmovní tisk 888) je již k dispozici Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Zgarby, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala (předložený sněmovně dne 3. února 2005) na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). (7. 2. 2005).


(28) Informační systém MAGION - SMRK je prezentován na internetu (prosinec 2004):

Informační systém společnosti Magion s. r. o. Vsetín umožňuje vystavovaní "Průvodních listů k oddílu reprodukčního materiálu" dle zákona č. 149/2003 Sb. (zkráceně ZORM) a vytváření "Ročního hlášení dodavatele" včetně jeho uložení (ve formátu XML) na CD nebo odeslání elektronickou poštou pověřené osobě, která vede ústřední evidenci (VÚLHM). Podrobný popis tohoto programového produktu, možnost stažení demoverze i odeslání závazné objednávky nyní naleznete ZDE. (21. 12. 2004).


(27) Změna telefonických kontaktů na pracovníky laboratoře Školkařská kontrola (prosinec 2004):

V průběhu prosince 2004 došlo na pracovišti VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno ke změně operátora mobilních telefonů. Ke dni 16. 12. 2004 byl ukončen provoz mobilních telefonů sítě T-mobile a nově aktivovány služby sítě Eurotel. Aktuálně platné kontaktní údaje na pracovníky VÚLHM - VS Opočno jsou uvedeny v tomto přehledu.


(26) Dotisk sborníku ze semináře o aktuálních problémech lesního školkařství (prosinec 2004):

Webový server Sdružení lesních školkařů České republiky informuje, že byl operativně zajištěn dotisk sborníku ze semináře Aktuální problémy lesního školkařství ČR. Těm účastníkům semináře, kterým nebyl sborník na místě vydán, bude zaslán poštou bezplatně. Ostatním zájemcům bude sborník referátů zaslán na jejich vyžádání současně s fakturou na částku 180,- Kč. Objednávky sborníku lze adresovat na manažera SLŠ ČR, tj. Jezuitská 13, 602 00 Brno, nebo prostřednictvím e-mail: sls@quick.cz. (Převzato z webových stránek Aktuality SLŠ ČR).


(25) SLŠ ČR připravuje seminář o aktuálních problémech lesního školkařství (listopad 2004):

Dne 9. prosince 2004 se v sále restaurace "U Palánů" v Havlíčkově Brodě (ul. Perknovská 1717) uskuteční seminář Aktuální problémy lesního školkařství ČR. Pořádá jej Sdružení lesních školkařů České republiky pod odbornou záštitou a s finančním přispěním úseku lesního hospodářství MZe ČR. Výzkumnou stanici Opočno bude na semináři reprezentovat její vedoucí, Ing. Antonín Jurásek, CSc., který přednese referát na téma Aktuální problémy přenosu informací o školkařské činnosti. Podrobné informace o avízovaném semináři (východiska a cíle semináře, jeho program, organizační pokyny vč. závazné přihlášky na seminář) jsou k dispozici ke stažení ZDE" (formát ZIP; 23,3 kB), event. na tel. 606 723 664.


(24) O omezení obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin v SRN na www.mze.cz (říjen 2004):

Na serveru MZe ČR byla dne 11. 10. 2004 publikována informace (detailně), podle které "Ministerstvo pro ochranu spotřebitele, výživu a zemědělství Spolkové republiky Německo požádalo dne 7. 10. 2004 Ministerstvo zemědělství České republiky o zveřejnění informace, že na základě jejich Zákona o lesním reprodukčním materiálu ze dne 22. 5. 2002 smí být reprodukční materiál lesních dřevin kategorie "identifikovaný" dodáván konečným spotřebitelům pouze pro jiné než lesnické účely, a to pouze do 31. 12. 2012".


(23) Prezentace Katalogu obalů pro delegaci guatemalského Národního lesnického Institutu (říjen 2004):

Ve dnech 8. až 12. 10. 2004 navštívila Českou republiku delegace guatemalského Národního lesnického Institutu (El Instituto Nacional de Bosques; INAB), který v Guatemale vykonává funkci obdobnou ministerstvu lesnictví. Představitelé INAB navštívili ČR na pozvání státního podniku Lesy České republiky. Ve spolupráci s domácími státními i privátními lesnickými organizacemi a institucemi (např. Mendelova zemedělská a lesnická iniverzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze a další) se na mnoha místech ČR uskutečnila setkání, která měla napomoci rozvoji hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi. Zkušební laboratoř Školkařská kontrola na jednom z těchto setkání prezentovala guatemalským hostům problematiku obnovy lesa a zalesňování v ČR, tuzemské požadavky na kvalitu sadebního materiálu lesních dřevin, Katalog obalů a jiné své aktivity. O návštěvě lesníků z Guatemaly referoval i tisk. (12. 10. 2004; 16:30 hod.)


(22) Informace ke stažení (ZDE) pro dodavatele reprodukčního materiálu lesních dřevin (říjen 2004):

S účinností zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (zkráceně ZORM; úplný název: Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů) vznikla pro producenty a dodavatele reprodukčního materiálu lesních dřevin (RMLD) celá řada nových povinností na úseku evidence a výkaznictví. Podrobné informace (pokyny), které mají dodavatelům reprodukčního materiálu lesních dřevin usnadnit zákonem požadované předkládání záznamů pověřené osobě (vzory formulářů - excelových tabulek, průvodní dopis s pokyny pro vyplnění elektronických dokumentů, doplňující informační dokumenty), jsou k dispozici " ke stažení ZDE" (formát ZIP; 338 kB) a k publikování na webových stránkách VÚLHM - VS Opočno je poskytnul Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. a Ing. Jan Leugner (8. 10. 2004; 10:00 hod.).


(21) Upoutávka na 5. konferenci pracovišť zabývajících se pěstováním lesů (září 2004):

Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně připravuje na 14. až 16. září 2004 ve Křtinách u Brna konferenci s názvem "Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21. století". Konference se zúčastní i 16 zaměstnanců VS Opočno. Během prvních dvou dnů konference zde bude prezentována také řada referátů, které se přímo i nepřímo dotýkají oboru a problematiky lesního školkařství. Jeden z referátů pracovníků zkušební laboratoře Školkařská kontrola bude pojednávat o zkušenostech s předáváním informací producentům a uživatelům sadebního materiálu lesních dřevin prostřednictvím webového serveru VS Opočno.


(20) Informace k evidenci a uznávání zdrojů reprodukčního materiálu (srpen 2004):

Akreditovaná zkušební laboratoř Semenářská kontrola (AZL SK) publikuje na serveru www.vulhmuh.cz souhrnné informace k evidenci a uznávání zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin (podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů). Server uvádí např. převodní čísla uznaných jednotek a číselníky, informace o postupu při uznávání zdrojů reprodukčního materiálu a při odběrech vzorků semenného materiálu, vzory tiskopisů, kontakty na pracovníky oddělení uznávání (VÚLHM, Výzkumná stanice Uherské Hradiště) a na pracovníky inspekce (vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.; tel. +420 724 309 337; kotrlapav@seznam.cz). Aktuální sdělení AZL SK a její informace veřejnosti uvádí především sekce "Aktuality". Podrobnosti o práci AZL Semenářská kontrola přináší také srpnové číslo měsíčníku Lesnická práce na stránkách 12 - 14 (Musil, J., Procházková, Z., Kotrla, P.: Uznávání zdrojů reprodukčního materiálu a sběr osiva. Lesn. Práce, 83, 2004, č. 8, 404 - 406).


(19) LDF MZLU v Brně připravuje seminář "Kořenový systém - základ stromu" (červenec 2004):

Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně (Brněnská rhizologická škola) ve spolupráci s MVDr. Václavem Prokopem (INPROF, Srubec 238, 370 06 České Budějovice, tel. 387 200 140) připravuje na 25. srpna 2004 ve Křtinách u Brna celostátní konferenci "Kořenový systém - základ stromu". Na konferenci vystoupí i pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola. Referát Ing. J. Nárovcové ponese název "Zkušenosti s hodnocením kvality kořenového systému sadebního materiálu lesních dřevin"; referát Ing. A. Juráska, CSc. bude na téma "Kořenový systém vegetativně množených lesních dřevin". Zájemci o účast mohou kontaktovat organizátory konference.


(18) Reportáž o mezinárodním školkařském semináři v Opočně (červen 2004):

Pro červencové číslo Lesnické práce (7/2004) připravil Ing. Jan Klíma reportáž o školkařském semináři Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa (Opočno, 3. a 4. 6. 2004). Reportáž poukazuje na velmi zajímavý referát prof. Ing. Oldřicha Mauera, DrSc. na téma Deformace kořenového systému a stabilita lesních porostů i na účast a vystoupení pracovníků zkušební laboratoře Školkařská kontrola. Reportáž je v elektronickém formátu PDF (90 kB) k dispozici zde.


(17) Růstové anomálie u klíčících žaludů (červen 2004):

Zkušební laboratoř Školkařská kontrola upozorňuje pěstitele sadebního materiálu lesních dřevin na možný zvýšený podíl růstových anomálií u výsevů žaludů, pocházejících z loňské sklizně. Monitorováním kvality dubových semenáčků, rozpěstovaných nyní ve školkách (podzimní i jarní výsevy), byl v některých školkařských provozech zjištěn vysoký (i 30 %ní) podíl jedinců s vícečetným (2 - 6) růstem hlavní osy. Příklady vícečetnosti hlavní osy u vysetých žaludů uvádějí níže přiložené snímky (kliknutím na obrázek dosáhnete zvětšení fotografie).(16) V Opočně proběhl mezinárodní školkařský seminář (červen 2004):

Pod odbornou záštitou a s finančním přispěním úseku lesního hospodářství MZe ČR (Praha) se ve dnech 3. - 4. června 2004 v Kodymově národním domě v Opočně uskutečnil mezinárodní seminář na téma Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Semináře se zúčastnilo více než 130 osob z řad vlastníků a správců lesů, státní správy LH, provozních lesních školkařů, producentů technologií pro lesní školky, pracovníků lesnického výzkumu a školství atd. Přednášejícími byli přední odborníci na problematiku lesního školkařství z ČR, Slovenska a Polska. Prezentované referáty kompletuje sborník Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa, vydaný nakladatelstvím a vydavatelstvím Lesnická práce (Kostelec nad Černými lesy; ISBN 80-86386-51-1).(15) Upoutávka na mezinárodní školkařský seminář v Opočně (květen 2004):

Zkušební laboratoř Školkařská kontrola (VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno) a Sdružení lesních školkařů ČR připravují ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty (Technická univerzita Zvolen, Lesnícky výskumný ústav Zvolen, MZe ČR, LDF MZLU v Brně, FLE ČZU v Praze aj.) mezinárodní seminář Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Seminář se uskuteční ve dnech 3. a 4. června 2004 v Kodymově národním domě v Opočně. Je určen pro široké spektrum lesnické veřejnosti, tj. pro vlastníky lesa a jejich odborný personál, organizace zabývající se produkcí a obchodem se sadebním materiálem lesních dřevin, pro specialisty lesnického výzkumu a školství apod. Cílem semináře je seznámení odborné veřejnosti s poznatky o současných možnostech, perspektivě pěstování a použití obalených semenáčků a sazenic lesních dřevin z intenzivních školkařských technologií při obnově lesa. Všichni zájemci o danou problematiku jsou srdečně zváni. Upoutávkou pro ně může být úvodní referát pracovníků VÚLHM - VS Opočno (A. Jurásek a kol.), který na tomto semináři odezní (orig. ke stažení jako PDF: 321 kB), nebo plenární přednáška prof. Oldřicha Mauera a doc. Evy Palátové z LDF MZLU v Brně na téma " Deformace kořenového systému a stabilita lesních porostů".


(14) Pokyny k odběrům vzorků sadebního materiálu pro hodnocení kvality (duben 2004):

Zkušenosti posledních několika let ukazují významný posun v přístupu lesnické veřejnosti k hodnocení kvality (vitality) sadebního materiálu lesních dřevin. Žádostí vlastníků a správců lesa o zjištění kvality sadebního materiálu v období před výsadbou na trvalé stanoviště přibývá. Předpokladem optimální spolupráce žadatelů o služby zkušební laboratoře Školkařská kontrola i základem objektivnosti výsledků testů kvality sadebního materiálu je dodržení metodických postupů při odběrech vzorků rostlin.


(13) KATALOG OBALŮ vychází tiskem jako příloha Lesnické práce č. 4/2004 (duben 2004):

Komerční přílohou časopisu Lesnická práce (LP) č. 4/2004 je prvních 14 listů Katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Samostatný článek v témže čísle LP pojednává o aktuálním stavu ověřování biologické vhodnosti nových i starších typů obalů krytokořenného sadebního materiálu v našich podmínkách a připomíná některé souvislosti a momenty, které se vydaného Katalogu obalů přímo týkají či které mu předcházely. (Doplněním tohoto článku je seznam citované literatury).


(12) Probíhají školení a instruktáže k ZORM a k jeho prováděcím předpisům (březen 2004):

Pracovníci VS Opočno (Ing. Jurásek, Ing. Leugner) se společně s útvarem kontroly reprodukčního materiálu při VÚLHM Jíloviště-Strnady (ved. Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.) v tomto období podílejí na školící činnosti pro hospodářskou praxi. O praktickém uvádění ustanovení zákona o reprodukčním materiálu do praxe a o jeho problémech píší i některé regionální a celostátní deníky (např. Klatovský deník, 16. 3. 2004).


(11) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí ZORM (č. 149/2003 Sb.) ... (únor 2004):

Ve Sbírce zákonů ČR (Částka 9 z roku 2004), byla publikována Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (zkráceně ZORM; úplný název: Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů). Vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Text vyhlášky v el. formátu PDF (2,257 MB), převzatý z agrárního www portálu AGRIS, je uživatelům k dispozici nyní také na webových stránkách akreditované zkušební laboratoře "Školkařská kontrola" při VS Opočno (ke stažení zde).


(10) Komentář ke katalogu biologicky ověřených typů obalů ... (listopad 2003):

Doplňující informace pro uživatele publikovaného KATALOGU OBALŮ uvádí Komentář ke katalogu biologicky ověřených typů obalů ... Zahrnuje např. vysvětlení, týkající se osazování obalů krytokořennými smenáčky, komentář k použití obalů vyšších než je minimální přípustná výška pěstebního obalu apod.


(9) Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů (říjen 2003):

Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin uvádí KATALOG BIOLOGICKY OVĚŘENÝCH OBALŮ , aktualizovaný ke dni 23. 10. 2003 na webových stánkách VÚLHM - VS Opočno. Výchozí elektronická verze tohoto katalogu, uveřejněná dne 21. 10. 2003, zahrnuje odkazy na 13 katalogových listů (ve formátu PDF), a to jednak tří obalů s úplným atestem (byly již testovány 3 roky po výsadbě) a dalších deseti obalů s dílčím atestem (byly testovány 1 rok po výsadbě). Uveden je rovněž seznam obalů, u nichž probíhá nebo bylo zahájeno testování.


(8) Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů (září 2003):

Na školkařském semináři Pěstování krytokořenného sadebního materiálu v podmínkách ČR po vstupu do EU, pořádaném dne 3. září 2003 v Dlouhé Loučce u Uničova (organizátoři semináře: SILVACO, a. s. Praha; TUBUS Rýmařov, s. r. o.), byly prezentovány (J. Nárovcová: Úloha akreditované laboratoře Školkařská kontrola ...) informace, týkající se aktuálního stavu ověřování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Rukopis prezentované přednášky je k dispozici ke stažení jako PDF: (174 kB)].
Dalšími přednášejícími na tomto semináři byli: prom. biol. Zdeňka Procházková, CSc. (přednáška Faktory, ovlivňující úspěšnost předosevní přípravy) a polský odborník mgr. inž. Kazimierz Szabla (přednáška Ekonomické aspekty pěstování a používání kontejnerových sazenic v lesním hospodářství), jenž je našim školkařům dobře znám i ze stránek Lesnické práce (např. článek Ekonomická efektivita produkce sazenic v kontejnerové školce Nadlesnictwa Rudy Raciborskie).


(7) Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (červen 2003):

Ve Sbírce zákonů ČR (Částka 57 z roku 2003), která byla rozeslána 23. května 2003, byl publikován Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). Např. § 4 uvedeného zákona se zmiňuje o požadavcích na kvalitu reprodukčního materiálu lesních dřevin. Podrobnosti budou rozvedeny ve vyhlášce, jejíž paragrafové znění se nyní připravuje. S výjimkou některých ustanovení (které vstoupí v platnost přistoupením České republiky k Evropské unii) nabývá zákon č. 149/2003 Sb. účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Částka 57 z roku 2003 (zahrnující zákon č. 149/2003 Sb.) je v el. formátu PDF (266 kB, resp. 149 kB) k dispozici na webových stránek Ministerstva vnitra ČR, resp. vlastní zákon č. 149/2003 Sb. je přístupný ke stažení zde.


(6) Seznam testovaných obalů sadebního materiálu lesních dřevin (červen 2003):

Aktualizovaný seznam obalů sadebního materiálu lesních dřevin, jenž jsou nyní (ke dni 10. 6. 2003) testovány v akreditované zkušební laboratoři "Školkařská kontrola", je jako zazipovaný *.doc soubor o velikosti 3,2 kB k dispozici ke stažení zde: (obaly_03.zip). Tentýž seznam (tabulka) v el. formátu PDF (75,5 kB) je k dispozici zde: (obaly_03.pdf).


(5) Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů (listopad 2002):

V listopadovém čísle Lesnické práce (LP č. 11/2002, s. 498) byly publikovány informace, týkající se stavu ověřování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Dále upravovaný text tohoto článku je k dispozici: zde].


(4) Standardní sadební materiál pro potřeby s. p. LČR (září 2002):

Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové publikují na svých webových stránkách tabulku Rozměry standardních výsadbyschopných semenáčků, sazenic a poloodrostků pro potřeby LČR včetně výkladového komenáře LČR k ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (ve smyslu Změny 1 této normy z r. 2002). [Ke stažení jako pdf: 65 kB].

Na webových stránkách LČR, s. p. Hradec Králové se lze v příloze (Genetika č. 3) podnikového časopisu "Lesu zdar" seznámit také s textem příspěvku: Pomůckou pro výběr kvalitní obalené sadby bude "Katalog ..." (aut.: A. Jurásek).


(3) "Komentář k ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin" (červenec 2002):

Český normalizační institut (ČSNI, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10) vydal a distribuuje "Komentář k ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin". On-line seznam vydaných norem s možností jejich objednání v tištěné formě nebo v elektronickém formátu PDF je k dispozici na webových stránkách ČSNI.


(2) "Změna 1 ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin" (červen 2002):

Česká technická norma ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin byla vydána v roce 1998 a specifikovala aktuální potřebu lesního hospodářství České republiky na standardní výsadbyschopný sadební materiál. V roce 2001 vznikla potřeba některé pasáže této normy blíže specifikovat nebo je doplnit. Tato úprava normy je již k dispozici pro praktické využití. V dubnu 2002 ji vydal Český normalizační institut pod názvem "Změna 1 ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin". Citované vydání zahrnuje všechna ustanovení normy, u nichž došlo ke změnám. Protože se nejedná o kompletní znění normy, je nutné mít k dispozici nejen "Změnu 1", ale i původní text ČSN 48 2115. Pracovníci VS Opočno (Ing. Antonín Jurásek, CSc. a kol.) ve spolupráci se zainteresovanými organizacemi proto nyní připravují vydání "Komentáře k ČSN 48 2115", který bude obsahovat text normy včetně úprav a doplňující komentář, vysvětlující některá původní i nově platná ustanovení normy. Tato publikace ("Komentář") by měla v Českém normalizačním institutu vyjít v nejbližším období. (Jurásek, A.: ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Lesnická práce, 81, 2002, č. 6, s. 265).


(1) Řešátko, M., Jurásek, A.: "Služby vlastníkům lesa" (říjen 2001):

Pod názvem "Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin" se uskutečnil ve dnech 17. - 18. října 2001 celostátní odborný seminář v Prostějově. Akci pořádalo MZe ČR, odvětví lesního hospodářství jako pomoc vlastníkům lesů a odborným lesním hospodářům.


* * *

Poslední aktualizace stránky: 2. 1. 2009