Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů
pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin

Autoři:

Antonín Jurásek a Jarmila Nárovcová


Úvod

O přednostech a možných úskalích použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (KSA) v lesnické praxi se již dlouhodobě diskutuje na nejrůznějších úrovních. Je nesporné, že krytokořenný sadební materiál má řadu praktických výhod. Jedná se především o účinnou ochranu kořenů před vysycháním ve fázi manipulace se sadebním materiálem před výsadbou a během ní.
Zdůrazňován bývá také meliorační a hnojivý efekt organického substrátu v obalu, který se společně s příznivým obsahem vody v kořenech projeví vyšší ujímavostí sadby a rychlejším překonáním tzv. šoku po výsadbě, tedy zpravidla i rychlejším odrůstáním založených kultur. Významnou praktickou výhodou KSA pro uživatele (vlastníky lesa) je i možnost prodloužení doby zalesňování ve vegetačním období. Pro producenta KSA je nezanedbatelnou výhodou možnost uplatnit intenzivní postupy pěstování semenáčků a sazenic lesních dřevin ve fóliovnících nebo sklenících a tím i významně zkrátit dobu pěstování výsadbyschopného sadebního materiálu.

Rozšíření spektra aktuálně používaných obalů

V posledních letech lze proto v lesním školkařství zaznamenat úsilí o rozšíření spektra pěstovaných a nabízených typů KSA včetně zavádění nových druhů obalů. V minulosti již byly s celou řadou různých technologií pěstování krytokořenných semenáčků a sazenic lesních dřevin získány značné zkušenosti, a to jak pozitivní, tak i negativní. Významnou součástí resortního aplikovaného lesnického výzkumu tehdy bylo i rozsáhlé ověřování růstu kultur, založených s použitím různé KSA. Získané poznatky o vznikajících a prohlubujících se deformacích kořenů u některých dřevin a typů KSA po výsadbě do kultur vedly k úpravám používaných technologií pěstování KSA ve školkách i k rozvoji způsobů výsadby KSA na konkrétních lokalitách. Avšak u nových typů KSA, zaváděných do České republiky v posledních letech, tyto zkušenosti chybějí nebo jsou pro místní podmínky nedostatečné. Vlastní uživatel je v případě nových typů obalů odkázán zpravidla pouze na informace a doporučení, které mu poskytuje dodavatel sadebního materiálu, resp. zahraniční či tuzemský dodavatel školkařské technologie.

Biologická vhodnost obalů

Aby měl vlastník lesa při nákupu KSA ve školkách dostatek informací a včas se vyvaroval potenciálních budoucích komplikací se vznikem deformací kořenů po použití KSA k obnově lesa, byla Odborem tvorby lesa MZe ČR v rámci státního poradenského servisu pro vlastníky lesa rozpracována iniciativa, jejímž finálním záměrem je, aby byl v lesních školkách produkován a uživatelům nabízen takový krytokořenný sadební materiál, u něhož byla ověřena tzv. “biologická vhodnost, resp. biologická nezávadnost obalů”.
Vypracováním postupu ověřování biologické nezávadnosti pěstebních obalů KSA i praktickou realizací byla Odborem tvorby lesa MZe ČR pověřena VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno. Posloupnost realizace tohoto záměru byla již podrobně popsána v LP č. 5/2001 v příspěvku “Obaly pro pěstování sadebního materiálu” (autoři: A. Jurásek a J. Martincová). Cílem nynějšího sdělení, které na uvedený příspěvek přímo navazuje, je informovat lesnickou veřejnost o aktuálním stavu rozpracování daného tématu.

KATALOG BIOLOGICKY OVĚŘENÝCH TYPŮ OBALŮ

Předmětem našeho zájmu jsou především typy obalů KSA, klasifikované jako “vhodné a perspektivní” (podrobnosti viz LP č. 5/2001). Jde o typy obalů, které nepůsobí deformace kořenů během pěstování ve školce či po výsadbě. Patří k nim jednak obaly, u kterých již bylo v minulosti získáno dostatečné množství praktických zkušeností o jejich “biologické nezávadnosti”, a dále také obaly, kde doposud probíhá s pozitivním výsledkem jejich testování. Soubor pozitivně otestovaných typů obalů bude zařazen do tzv. “Katalogu biologicky ověřených typů obalů pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin”. Vlastník lesa tak získá praktickou pomůcku pro své rozhodování o nákupu a použití krytokořenného sadebního materiálu.
Práce na ověřování biologické nezávadnosti obalů byly zahájeny v minulém roce. Postupně se vyhodnocuje nejen kvalita výpěstků (a případný vznik kořenových deformací) ve fázi pěstování sadby ve školce, ale i po výsadbě na holinu. Kompletní výsledky u řady nově zaváděných a perspektivních pěstebních obalů lze očekávat nejdříve během 2 až 3 příštích let. Již v roce 2005 by tedy plánovaný “Katalog biologicky ověřených typů obalů” mohl plnit svůj účel a poskytovat lesnické praxi ucelenou základní orientaci pro výběr kvalitní krytokořenné sadby.
Snaha po získání dostatečného množství objektivních poznatků a zkušeností s různými typy obalů jsou důvodem, proč rozhodnutí o zařazení testovaného typu obalu do “Katalogu” (tj. vydání “Katalogového listu” konkrétnímu obalu) předchází minimálně jednoletá lhůta sledování kontrolních výsadeb na holině. Definitivní stanovisko k testovanému obalu lze poskytnout teprve po 3letém sledování v kulturách.

Dosud otestované obaly

V předchozích letech byly úspěšně testovány tyto typy obalů: JIFFY 7, JIFFY POT (RCK), ROOTRAINER, ROOTRAINER SHERWOOD. V současné době probíhá testování těchto typů: QUICK POT D 60 T/15, QUICK POT 12 T/18, QUICK POT 24 T, QUICK POT 35 T, LÄNNEN PLANTEK 64 F, LÄNNEN PLANTEK 63 F, LÄNNEN PLANTEK 81 F, LÄNNEN PLANTEK 35 F, QUICK POT 12 T/10, QUICK POT 96 T, BCC V-50 SS, BCC V-120 SS, BCC V-265, BCC V-530, BCC V-310.

Závěr

Záměrem je katalog obalů zpřístupnit také na těchto webových stránkách (ve složce “Služby”, resp. “Školkařská kontrola”), a to ke konci tohoto roku. Předpokládáme rovněž, že získané poznatky a zkušenosti budeme průběžně zveřejňovat v odborném tisku.


* * *

Primární pramen (citace):


JURÁSEK, A., NÁROVCOVÁ, J.: Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Lesnická práce, 81, 2002, č. 11, s. 498.


* * *

Poslední aktualizace stránky: 9. 11. 2002