Komentář ke katalogu biologicky ověřených typů obalů
pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin

Autor:

Antonín Jurásek


Úvod

Nevhodné typy pěstebních obalů působí u lesních dřevin nezvratné deformace kořenů, jejichž důsledek se negativně projevuje na zdravotním stavu a stabilitě zakládaných lesních porostů. Vzhledem k závažnosti tohoto problému u krytokořenného sadebního materiálu (dále jen KSM), je v posledních letech této problematice věnována v odvětví lesního hospodářství zvýšená pozornost. Jedním z opatření bylo např. i to, že do znění ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin byl zakotven požadavek otestování biologické vhodnosti obalů pro pěstování sadebního materiálu pověřeným pracoviště. Vypracováním postupu ověřování biologické nezávadnosti pěstebních obalů KSM i praktickou realizací byla Odborem tvorby lesa MZe ČR pověřena VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno.

Katalog biologicky ověřených obalů

Výstupem této expertní a poradenské aktivity se stává Katalog biologicky ověřených typů obalů pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin (dále jen katalog obalů). Jeho hlavním cílem je, aby byl v lesních školkách produkován a uživatelům nabízen takový KSM, u něhož byla ověřena tzv. "biologická vhodnost, resp. biologická nezávadnost obalů". Současně aby vlastník lesa při nákupu KSM ve školkách měl dostatek informací a včas se vyvaroval potenciálních budoucích komplikací se vznikem deformací kořenů po použití KSM při obnově lesa.
Katalog obalů je řešen formou samostatných listů pro jednotlivé typy pěstebních obalů. Vlastní testování probíhá na modelových dřevinách při pěstování ve školce, kde je kvalita KSM hodnocena při dosažení výsadbyschopnosti. Následně jsou kontrolní vzorky vysázeny v rámci běžných zalesňovacích postupů při obnově lesa. Po prvním roce růstu na holině jsou vyzvednuty reprezentativní vzorky KSM k laboratorním analýzám a hodnocení. Závěrečné hodnocení probíhá 3 roky po výsadbě na pasece. Základní metodickou pomůckou pro hodnocení morfologické kvality KSM je platná ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin.

Využití katalogových listů

Katalogový list obalu není vydáván ihned po dosažení pozitivních výsledků pěstování ve školce, ale až po obdobných pozitivních výsledcích ročního růstu KSA na holině. Úplnost atestu je uzavřena hodnocením KSM 3 roky po výsadbě, kdy je na katalogový list doplněno závěrečné hodnocení.
Zdůraznit je třeba to, že hlavním cílem katalogu je prověřování obalů, zda-li v nich při pěstování KSM nevznikají nepřípustné deformace. Z tohoto důvodu probíhá testování na modelových dřevinách, které svou dynamikou a charakterem růstu nadzemní části a kořenů reprezentují určitou skupinu dřevin. Na katalogovém listu jsou doplňkově uvedeny mimo testovaných i další druhy dřevin, pro které pěstební obal svou velikostí a tvarem podle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (viz tab. 3 této normy) vyhovuje.

Pozn.: Pro stanovení použitelnosti pěstebního obalu podle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (tab. 3) je mimo jiné limitující minimální přípustná výška pěstebního obalu. Znamená to, že např. pro smrk jsou využitelné i obaly vyšší než 10-12 cm vymezující biologické optimum. Je nutné zvážit biologické možnosti prokořenění prostoru obalu v souvislosti s technologií pěstování (požadavkem ČSN 48 2115 je "soudržný prokořeněný kořenový bal") a ekonomiku použití.

Platná ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin umožňuje v případě osazování obalů krytokořennými semenáčky snížit minimální horní průměr obalu pro krytokořenné sazenice až o 1/3. Zde je třeba zdůraznit, že současně musí být splněny neopomenutelné znaky kvality, mimo jiné i poměr nadzemní části a kořenů (viz tab. 2 výše uvedené ČSN). Pokud není tento postup přesazování z obalu do obalu přímo součástí atestu u modelové dřeviny příslušného katalogového listu, uvádíme tuto možnost v textu (pod tabulkou s výčtem dřevin, pro než je obal podle ČSN 48 2115 použitelný).

Pozn.: Tato výjimka je určena především pro smrk, u ostatních dřevin její využitelnost závisí řadě faktorů (např. objemu, šířce a výšce obalů, technologických možnostech přesazování a pěstování), které není možné na katalogovém listu jednoznačně specifikovat uvedením celých rozpětí parametrů podle tab. 3 výše uvedené normy.

Aktualizace katalogových listů

Katalog obalů bude kontinuálně doplňován o nové typy obalů, u nichž bude v rámci výše uvedeného testování prokázáno, že umožňují vypěstování kvalitního KSM podle standardů platné ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin.


* * *

Doplňující pramen (citace):


JURÁSEK, A., NÁROVCOVÁ, J.: Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Lesnická práce, 81, 2002, č. 11, s. 498.


* * *

Poslední aktualizace stránky: 4. 1. 2011