Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií
pro obnovu lesa

Sborník referátů z mezinárodního školkařského semináře
konaného ve dnech 3. a 4. června 2004 v Opočně

Vydal
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno
v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad Černými lesy
Pořadatel semináře:

VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno a Sdružení lesních školkařů ČR se sídlem v Brně

Seminář byl pořádán pod odbornou zástitou a s finančním přispěním MZe ČR, úseku lesního hospodářství. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Rukopisy (texty) neprošly jazykovou či jinou redakční úpravou.

Odborný garant semináře:

Ing. Antonín Jurásek, CSc., VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno

Organizační garanti semináře:

Ing. Jarmila Nárovcová, VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno
Ing. Jan Leugner, VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno
Ing. Vladimír Foltánek, Sdružení lesních školkařů ČR

Grafická úprava (dtp, obálka) a vydavatel sborníku:

Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad Černými lesy

Náklad:

300 kusů

ISBN 80-86386-51-1

Doporučený způsob citace (příklad):

SARVAŠ, M.: Odolnosť na mráz - podstatný faktor úspešnosti pestovania krytokorenného sadbového materiálu. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Sest. (eds.) A. Jurásek, J. Nárovcová & O. Lasák. Kostelec nad Černými lesy, Nakl. Lesnická práce 2004, s. 65 - 73.

OBSAH

1. blok referátů:

2. blok referátů:

3. blok referátů:

 • Ekonomiczne uwarunkowania produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w szkółkach kontenerowych. (Aut.: Szabla, K.; s. 74 - 79). [Ke stažení jako PDF: 260 kB].
 • Produkcja sadzonek mikoryzowanych. (Aut.: Szabla, K.; s. 80 - 91). [Ke stažení jako PDF: 339 kB].
 • Stav a perspektivy rozvoje intenzívních technologií pěstování krytokořenného sadebního materiálu z pohledů lesních školkařů v lesních školkách v ČR. (Aut.: Foltánek, V.; s. 92 - 96). [Ke stažení jako PDF: 237 kB].
 • Strategie použití krytokořenného sadebního materiálu u státního podniku Lesy České republiky. (Aut.: Zezula, J.; s. 97 - 102). [Ke stažení jako PDF: 191 kB].

4. blok referátů (Diskusní příspěvky):

 • Porovnanie parametrov technológií Jiffy-7 Forestry a Lännen Plantek F. [Aut.: Tichá, I.; s. 103 - 107].
 • Poznatky s použitím krytokorenného sadbového materiálu z intenzívnych technológií pri obnove lesa (Jiffy-7 Forestry). [Aut.: Tučeková, A.; s. 108 - 117].
 • Množstvo a kvalita zozbieraného osiva na Slovensku v rokoch 2001 - 2004. [Aut.: Debnárová, G.; s. 118 - 122].

* * *

Související odkazy:

 • Testování pěstebních obalů na VS Opočno. (J. Nárovcová, V. Nárovec: březen 2004).


 • Komentář ke katalogu biologicky ověřených typů obalů ... (A. Jurásek: listopad 2003).


 • Úloha akreditované laboratoře Školkařská kontrola ... (J. Nárovcová, V. Nárovec: září 2003).


 • Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů ... (A. Jurásek, J. Nárovcová: listopad 2002).
 • * * *

  Ilustrační foto v titulu: Ing. Jarmila Nárovcová


  * * *

  Poslední aktualizace stránky: 20. prosince 2010 (10:00)