Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.

ING. JARMILA NÁROVCOVÁ, Ph.D. absolvovala v roce 1984 fytotechnický obor Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 2009 obhájila na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně disertační práci na téma Funkční morfologie a anatomie vybraného druhu dřeviny (školitelkou byla RNDr. Milena Martinková, CSc.). Do VÚLHM nastoupila v roce 1998. V rámci činnosti akreditované Zkušební laboratoře č. 1175.2 "Školkařská kontrola" (pozice vedoucí laboratoře) při Výzkumné stanici Opočno zajišťuje činnosti a výkony, spojené zejména s kontrolou morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin a s ověřováním (testováním) biologické vhodnosti pěstebních obalů (sadbovačů) pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Široce se podílí na praktické terénní poradenské a expertizní činnosti pro vlastníky lesa a pro provozovatele lesních školek (resp. pro dodavatele sadebního materiálu lesních dřevin na trh). Často v jejím rámci spolupracuje s Lesní ochrannou službou VÚLHM, v. v. i. Strnady na řešení některých aktuálních problémů ochrany lesa (podrobněji např. Problém bejlomorky bukopupenové v lesních školkách České republiky). Těžiště její současné výzkumné a koordinační činnosti spočívá v problematice návrhů inovací při pěstování krytokořenného a prostokořenného sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách. Příkladem je např. pěstování a užití poloodrostků tzv. nové generace (realizátoři technologie: Ing. Pavel Burda, Ph.D. - školky Milevsko a Ing. Ivo Machovič - Dendria s. r. o. Frýdlant) nebo upřesnění technologie pěstování jednoletých listnatých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm (řešitelé: Ing. Ladislav Němec a Ing. Přemysl Němec, MBA - společnost LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem). Spoluřešiteli a účastníky výzkumných projektů (TAČR, NAZV), orientovaných na široký okruh i jiných úkolů oboru zakládání lesních porostů, jsou přední tuzemští provozovatelé lesních školek a řada dalších spolupracujících subjektů. Nově lze jmenovat např. od roku 2017 se rozvijející spolupráci s útvarem ekologie lesa VÚLHM, v. v. i. Strnady (Ing. Radek Novotný, Ph.D.), s VÚKOZ, v. v. i. Průhonice (Ing. Martin Dubský, Ph.D.) a s výrobním podnikem Lovochemie, a. s. Lovosice (Ing. Jiří Valenta) při řešení problematiky vývoje perspektivních typů průmyslových hnojiv pro stabilizaci a rozvoj půdní úrodnosti v lesních školkách. Do spektra řešených úkolů rovněž patří (po roce 2018) problematika přihnojování sazenic lesních dřevin v zakládaných kulturách (grant pro Lesy České republiky) či optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa, poškozování výsadeb lesních dřevin černou zvěří (řešitelé: prof. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. a kolektiv Ústavu ochrany lesů a myslivosti MENDELU v Brně), ekofyziologické a pedologické aspekty zakládání lesních porostů (Ing. Martin Čermák, Ph.D.; Mgr. Sebastián Hreus, Ph.D.) a také některá další témata a doprovodná zaměření (aplikovaná apidologie, ekologické zemědělství a chov včel, agrolesnictví, ochrana rostlin atd.).


On-line publikace (vybrané problémy lesního školkařství a pěstování lesa)

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

Soupis prací publikovaných v roce 2016 a v období 2017-2019 (soubory pdf)

Přímo koordinované výzkumné aktivity (úkoly) a jejich hlavní publikační výstupy:

Metodiky pro hospodářskou praxi u projektů, řešených v letech 2019-2022 s podporou TAČR:

PROJEKT TH04030217 (2019-2022): Certifikovaná metodika pro web, resp. vstup do databáze,
PROJEKT TH04030346 (2019-2022): Lesnický průvodce 6/2022, resp. Lesn. průvodce 6/2021,
PROJEKT TH04030444 (2019-2022): Lesnický průvodce 2/2022, resp. vstup do databáze.

Výstupy pro hospodářskou praxi u projektů, řešených v letech 2012-2020:

VÝSTUPY PROJEKTU GS-LCR-085  (2018-2020),
VÝSTUPY PROJEKTU TH02030785 (2017-2020),
VÝSTUPY PROJEKTU TH02030253 (2017-2019),
VÝSTUPY PROJEKTU TA04021467 (2014-2017),
VÝSTUPY PROJEKTU TA04021671 (2014-2017),
VÝSTUPY PROJEKTU TA03020551 (2013-2016),
VÝSTUPY PROJEKTU QJ12220331 (2012-2016),
VÝSTUPY PROJEKTU TA02020335 (2012-2015).


Výběr z publikovaných prací:

Výstupy pro lesnickou a školkařskou praxi, publikované v období let 2020-2024:

 • DUBSKÝ M., REICH J., NÁROVCOVÁ J., ŠLEMENDA P., VALENTA J. 2022. Granulovaná směsná hnojiva pro lesní školky. Zahradnictví, 21 (10): 44-46. - ISSN: 1213-7596. (Výstup za TH04030217)


 • HREUS S., NÁROVEC V., NÁROVCOVÁ J. 2023. Vybrané aspekty zúrodňování půd v lesních školkách pomocí bazických silikátových hornin. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice-Starý Dvůr, 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 14-17. - ISBN 978-80-908196-2-7 [print], ISBN 978-80-908196-4-1 [on-line]. (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0123) (Dostupné on-line).


 • KUNEŠ I., BALÁŠ M., BURDA P., GALLO J., NÁROVCOVÁ J. 2022. Poloodrostky a odrostky nové generace na specifických lesních stanovištích: shrnutí vybraných poznatků. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 29. - 30. 6. 2022. Liptovský Mikuláš - Iľanovo, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky: Nestr. - ISBN [print] 978-80-972697-3-9. (Výstup za TA04021671) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ J. 2024. Poškozování výsadeb lesních dřevin divokými prasaty. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2024. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice - Starý Dvůr, 14. - 15. února 2024. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 28-32. - ISBN 978-80-908196-5-8. (Výstup za MZE-RO0123 a TH04030444)


 • NÁROVCOVÁ J. 2023. Ochrana výsadeb lesních dřevin před poškozováním divokými prasaty. In: Sušková M. & Bednárová D. (eds.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a pestovanie lesa 2023. Zborník refrátov z mezinárodnej konferencie. Liptovský Ján, 21. - 22. 6. 2023. Liptovský Mikuláš - Iľanovo, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky [spolupráca a tlač Národne lesnícke centrum vo Zvolene]: 104-109. - ISBN 978-80-972697-4-6. (Výstup za MZE-RO0123, resp. TH04030444) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ J. 2023. Testování pěstebních obalů pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice-Starý Dvůr, 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 26-30. (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0123) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ J. 2022. Etapy rozvoje Zkušební laboratoře Školkařská kontrola. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2022. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 41-45. - ISBN [print] 978-80-908196-0-3; ISBN [on-line] 978-80-908196-1-0. (Výstup za MZE-RO0118) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ J., DUBSKÝ M., NÁROVEC V., REICH J., VALENTA J. 2022. Použití hnojiv se zeolity v lesním školkařství. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. MZE-68183/2022-13123 ze dne 28. 11. 2022). 1. vydání. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice: 28 s. (Výstup za TH04030217) In: Vulhmop.cz [online]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/metodika-TH04030217-web.pdf [cit. 2024-04-22].


 • NÁROVCOVÁ J., NÁROVEC V. 2022. Vybrané aktivity Výzkumné stanice Opočno na úseku inovací systémů hnojení půd v lesních školkách. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2022. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 46-51. - ISBN [print] 978-80-908196-0-3; ISBN [on-line] 978-80-908196-1-0. (Výstup za TH02030785 a MZE-RO0118) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V. 2021. Vybrané zkratky s potenciálem uplatnění v segmentu lesního školkařství a zakládání lesů. Informace pro lesnickou praxi. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Digitální verze sborníku odborných příspěvků. 1. vydání. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 40-46. - ISBN 978-80-906781-9-4. (Výstup za MZE-RO0118) Dostupné na World Wide Web [publ. 8. 4. 2021], [cit. 9. 4. 2021]: http://www.vulhmop.cz/download/Sbornik-aktualni-problematika-2021.pdf (on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V. 2020. Sadební materiál lesních dřevin obchodovatelné a standardní jakosti - názvoslovné interpretace (2. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2020. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2020. Třebíč, 5. - 6. 2. 2020. Sest. J. Kostelníková (ed.). Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2020, s. 63-68. (Výstup za MZE-RO0118) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., DUBSKÝ, M., REICH, J., VALENTA, J. 2020. Efektivní užití nových granulovaných směsných hnojiv typu NKMg v lesních školkách. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2020. 30 s. (Výstup za TH02030785) In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno: 28. 12. 2020 [cit. 28-12-2020]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/Web-hnojivo-NKMg-zzw.pdf (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ J., NÁROVEC V., NĚMEC P. 2022. Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimization of fertilization and soil management systems in forest tree nurseries]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. MZE-67234/2022-16222/M249 ze dne 25. 11. 2022). 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 59 s. - Lesnický průvodce 6/2022. (Výstup za TH04030346) - ISBN 978-80-7417-241-0.


 • NÁROVCOVÁ J., NÁROVEC V., NĚMEC P. 2021. Metodická doporučení pro pěstování kultur zeleného hnojení v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 62 s. - Lesnický průvodce 6/2021. (Výstup za TH04030346) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ J., NĚMEC P. 2022. Pěstování vybraných kultur zeleného hnojení v lesních školkách. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Liptovský Ján, 29. - 30. 6. 2022. Liptovský Mikuláš - Iľanovo, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky: Nestr. (Výstup za TH04030346) (Dostupné on-line).


 • SKOTÁK V., KAMLER J., NÁROVCOVÁ J. 2022a. Metodika preventivních opatření proti škodám prasetem divokým na sazenicích dřevin. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Brno, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta [Ústav ochrany lesů a myslivosti]: 24 s. (Výstup za projekt evid. č. TH04030444) In: Vulhmop.cz [online]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/metodika-TH04030444-web.pdf [cit. 2024-04-22].


 • SKOTÁK V., KAMLER J., NÁROVCOVÁ J. 2022b. Metodika preventivních opatření proti škodám prasetem divokým na sazenicích dřevin. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 34 s. - Lesnický průvodce 2/2022. - ISBN 978-80-7417-250-2. (Výstup za TH04030444) (Dostupné on-line).


 • TEREN J., MARTINŮ T., KAMLER J., SKOTÁK V., NÁROVCOVÁ J. 2023. Repelentní přípravky proti okusu a ohrysu lesních porostů a poškození kořenů lesních výsadeb zvěří. Užitný vzor č. 37024. [Datum zápisu: 27. 4. 2023. Majitelé: Ing. Ján Teren, CSc. Bratislava, ECOLAB Znojmo, spol. s r. o., Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jíloviště.] Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: 8 s.


 • TEREN J., MARTINŮ T., KAMLER J., SKOTÁK V., NÁROVCOVÁ J. 2023. Hořečnato-vápenaté hnojivo pro lesní hospodářství. Užitný vzor č. 37197. [Datum zápisu: 25. 7. 2023. Majitelé: Ing. Ján Teren, CSc. Bratislava, ECOLAB Znojmo, spol. s r. o., Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jíloviště.] Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: 7 s.


 • VALENTA J., ŠLEMENDA P., DUBSKÝ M., NÁROVCOVÁ J., NÁROVEC V., REICH J. 2021. Granulované dusíkaté hnojivo se zeolitem. Zapsaný užitný vzor č. CZ 35679. Datum zápisu užitného vzoru 21. 12. 2021. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: 6 s. (Výstup za TH04030217)


 • VALENTA J., ŠLEMENDA P., TUPEC D., NÁROVCOVÁ J., NÁROVEC V., DUBSKÝ M., REICH J. 2020. Granulované hnojivo typu NKMg pro lesní školky. Zapsaný užitný vzor č. CZ 34690. Datum zápisu užitného vzoru 22. 12. 2020. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: 6 s. (Výstup za TH02030785)

Aplikované výstupy projektu TH02030253 (ukončení v roce 2019):

 • MARTINEC P., NÁROVCOVÁ J., NĚMEC P. (eds.) 2019. Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 92 s. - ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253). (Dostupné on-line).


 • MARTINEC P., NĚMEC P., NÁROVCOVÁ J., NÁROVEC V. 2019. Východiska pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin při současné kalamitní situaci v ČR. In: Zahradník P. (ed.): Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Sborník příspěvků. Praha, 5. 2. 2019. Praha, Česká lesnická společnost: 33-37. (Výstup za TH02030253). (Dostupné on-line).


 • NĚMEC P., NÁROVCOVÁ J., NÁROVEC V., ČÍŽKOVÁ L., MARTINEC P. 2019. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa. [Optimization of the morphological quality of planting stock for reforestation]. Certifikovaná metodika. In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno 23. 9. 2019 [cit. 23-09-2019]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/Vady-smld-web.pdf (Výstup za TH02030253). (Dostupné on-line).


Vyšlo (na seminářích lesních školkařů v Buchlovicích a v Liptovském Jánu) v roce 2019 - téma OPTIMALIZACE MORFOLOGICKÉ KVALITY SADEBNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN:


 • MARTINEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., NĚMEC, P. (2019): Vybrané aspekty zajišťování a užívání sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa v ČR. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2019. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovský Ján, 19. - 20. 6. 2019. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky: nestránkováno. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).


 • MARTINEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P. (2019): Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník ze semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 92 s. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V. (2019a): Standardní výsadbyschopný sadební materiál obvyklé obchodní jakosti - názvoslovné interpretace (1. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 51-57. - ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line)


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V. (2019b): Listnaté poloodrostky - návrh na zpětné doplnění výškového rozpětí 51-80 cm u standardů morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 75-82. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line)


 • NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P., MARTINEC, P., SLOVÁK, M. (2019): Morfologické odchylky, tvarové deformace a jakostní vady u nadzemních částí a kořenových systémů sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách a v kulturách. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 9-26. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line)


 • NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. (2019a): Normativní hlediska při posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (excerpce z tuzemských technických norem). Informace pro lesnickou praxi. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Sest. P. Martinec, J. Nárovcová a P. Němec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 59-74. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).


 • NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. (2019b): Měnící se požadavky na morfologickou kvalitu školkařských výpěstků a na stabilizaci půdní úrodnosti v lesních školkách. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 83-90. (Výstup za TH04030346) (Dostupné on-line).


Vyšlo (na semináři lesních školkařů v Hrubé Vodě) v roce 2018 - téma POLOODROSTKY NOVÉ GENERACE:

 • NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 36–41. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671). (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 42–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671). (Dostupné on-line).


 • NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin - vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54–65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671). (Dostupné on-line).


Tiskem vydané certifikované metodiky (uplatněné v letech 2016-2018):

 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - NĚMEC, P: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimizing fertilization and management on soils of forest nurseries]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 60435/2016-MZE-16222/M123 ze dne 21. října 2016). 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. - Lesnický průvodce 7/2016 [ISBN 978-80-7417-116-1]. (Výstup za TA04021467). (Dostupné on-line).


 • NÁROVEC, V. - NĚMEC, P. - NÁROVCOVÁ, J.: Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 75800/2017-MZE-16222/M157 ze dne 18. prosince 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2017. 28 s. (Výstup za TA04021467). (Dostupné on-line).


 • BALÁŠ, M. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - KUNEŠ, I. - MACHOVIČ, I. - MARTINŮ, V.: Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 58576/2017-MZE-16222/M146 ze dne 3. října 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2017. 47 s. (Výstup za TA04021671). (Dostupné on-line).


 • BALÁŠ, M. - NÁROVCOVÁ, J. - KUNEŠ, I. - NÁROVEC, V. - BURDA. P. - MACHOVIČ, I. - ŠIMERDA, L.: Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 62851/2017-MZE-16222/M148 ze dne 23. října 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2017. 31 s. (Výstup za QJ1220331). (Dostupné on-line).


 • DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 69471/2016-MZE-17221 ze dne 1. prosince 2016). 1. vydání. Průhonice, VÚKOZ 2016. 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. (Výstup za TA0302551). (Dostupné on-line).


 • NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 73 s. - Lesnický průvodce 8/2018. - ISBN 978-80-7417-165-9. (Výstup za MZE-RO0118). (Dostupné on-line).


Výstupy aktivit a výzkumných projektů, ukončených v posledních letech (2016-2017):

 • BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – NÁROVCOVÁ, J.: Zkušenosti s použitím přenosného motorového jamkovače při zakládání lesa. [Experience with the use of earth auger for tree planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 262–270. (Výstup za QJ1220331). (Dostupné on-line).


 • KUNEŠ, I. - BALÁŠ, M. - LINDA, R. - NÁROVCOVÁ, J. - GALLO, J. - NÁROVEC, V.: Využití hnojiva s obsahem humátu draselného při obnově lesa na specifických stanovištích.. In: Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálneho otepľovania. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, 6. – 7. september 2017. Ed(s). P. Jaloviar a M. Saniga. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2017, s. 53–60. – Proceedings of Central European Silviculture. Volume 7. (Výstup za TA04021671)


 • NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M.: Výsadby listnatých poloodrostků a odrostků pomocí přenosného motorového jamkovače. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017, nestránkováno. (Výstup za TA04021671) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P.: Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč - Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 41-48. (Výstup za TA04021467) (Dostupné on-line).


 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J. - DUBSKÝ, M.: Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny - ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč - Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 55-64. (Výstup za TA03020551) (Dostupné on-line).


 • DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Průhonice, VÚKOZ 2016. 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. (Výstup za TA0302551) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J.: Růst jednoletých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51–80 cm v období 3 roky po výsadbě. [Growth of one-year container-grown seedlings of height class 51–80 cm three years after planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 290–297. (Výstup za TA02020335) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - NĚMEC, P: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimizing fertilization and management on soils of forest nurseries]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 60435/2016-MZE-16222/M123 ze dne 21. října 2016). 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. - Lesnický průvodce 7/2016 [ISBN 978-80-7417-116-1]. (Výstup za TA04021467). (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách České republiky. [The development of requirements on soil in forest nurseries in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467). (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. [Detecting parameters of soil fertility in forest nursery management in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467). (K dispozici on-line).

Výstupy výzkumných aktivit a projektů, řešených v letech 2011-2015:

 • NÁROVEC, V., JURÁSEK, A., LEUGNER, J., NÁROVCOVÁ, J., MARTINCOVÁ, J., ERBANOVÁ, E.: Sadební materiál lesních dřevin. In: ŠRÁMEK, V. et al.: Aktualizace studie Lesnické hospodaření v Krušných horách. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015, s. 131-152. (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J.: Morfologické charakteristiky standardních jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 3, s. 165-170. (K dispozici on-line na stránkách vydavatele).


 • ŠRÁMEK, F. - DUBSKÝ, M. - JANOUŠEK, J.- HORŇÁK, P. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Substrát s podílem tmavé rašeliny pro pěstování krytokořenné sadby lesních dřevin. [Užitný vzor]. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví – užitný vzor č. 28708. Zapsáno do rejstříku 13.10.2015. Majitel: Průhonice, VÚKOZ; Rašelina, a. s., Soběslav II; Jíloviště, VÚLHM. [Číslo přihlášky: 2015-31440; Datum přihlášení: 21.08.2015; Číslo zápisu: 28708; Datum zápisu: 13.10.2015; MPT: C 05 F 11/04 (2006.01)]. 2 s.


 • BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I.: Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries – summary of certified methodology. [Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách – souhrn certifikované metodiky]. In: Proceedings of Central European silviculture. Křtiny 2.9. – 4.9.2015. Eds. K. Houšková, J. Černý. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2015, s. 9–18. – ISBN 978-80-7509-308-3 (Metodika on-line).


 • BURDA, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - KUNEŠ, I. - BALÁŠ, M. - MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. [Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2014. 21 s. (Metodika je dostupná on-line ve výchozí rukopisné podobě i jako periodikum Lesnický průvodce č. 3/2015).


 • NĚMEC, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. Lesnický průvodce 2/2014. [ISBN 978-80-7417-080-5]. (Metodika on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách. In: Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Sest. M. Pacovský. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 16 - 23. [ISBN 978-80-7458-060-4; výstup projektu TA04021467]. (Příspěvek on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J. - KUNEŠ, I.: Půdní vrták, zamezující ohlazování stěn sadebních jamek. Užitný vzor č. 26570 zapsaný Úřadem průmyslového vlastnictví dne 06.03.2014. [Majitel: VÚLHM, v. v. i., Jíloviště; ČZU v Praze, Praha - Suchdol].


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. Lesnický průvodce 7/2013. [ISBN 978-80-7417-076-8]. (Metodika on-line).


 • DUBSKÝ, M. - ŠRÁMEK, F. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti organických pěstebních substrátů používaných při výrobě krytokořenného materiálu lesních dřevin. In: Certifikace PEFC - trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. [Sborník referátů]. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 18 - 30. [ISBN 978-80-02-02444-6]. (K dispozici on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. Lesnický průvodce 6/2012. [ISBN 978-80-7417-061-4]. (Metodika on-line).


 • JURÁSEK, A. - MAUER, O. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012. 23 s. [24 s.]


 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Needle longevity as a criterion of response to a climatic fluctuation (so called heat wave) in Scots pine populations at early phases of ontogeny. Journal of Forest Science, 58, 2012, č. 1, s. 27 - 34. [K dispozici on-line na serveru vydavatele periodika].


 • NÁROVCOVÁ, J.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v r. 2011. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2011. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaným Sdružením lesních školkařů České republiky… ve dnech 24. - 25. listopadu 2011. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Brno, Tribun EU 2011, s. 67 - 72. [ISBN 978-80-263-0065-6; výstup za expertní a poradenská činnost vykonávanou ZL ŠK v rámci výkonů intern. označ. 01/6620, resp. výzkumného záměru MZE0002070203].


Výstupy výzkumných aktivit a projektů, řešených v období do roku 2010:


  2010:


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: A trend of proliferation of proleptic shoots in partial populations of Scots pine. Journal of Forest Science, 56, 2010, č. 12, s. 571 - 579. [Elektronická verze příspěvku je k dispozici na serveru vydavatele periodika]. (On-line)


 • NÁROVCOVÁ, J.: Mortalita výsadeb populací borovice lesní. [Mortality of Scots pine plantings]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 4, s. 299 - 306. [Elektronickou verzi příspěvku lze vyhledat na serveru www.vulhm.cz]. (On-line)


 • NÁROVCOVÁ, J.: Ověřování kvality krytokořenného sadebního materiálu a možnosti uplatnění poznatků v praxi. [Assessment of containerized planting stock quality and application of research findings in nursery practice]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2010. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 16. - 17. júna v Liptovskom Jáne. Ed. M. Sušková, G. Debnárová. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2010, s. 48 - 54. - ISBN 978-80-8093-113-1


 • NÁROVCOVÁ, J.: Reakce populací borovice lesní na podmínky pěstování v časných fázích ontogenie. [Responses of Scots pine populations on growing conditions in early phases of ontogeny]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 4, s. 293 - 298. [Elektronická verze příspěvku je k dispozici na serveru www.vulhm.cz]. (On-line)


 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J. - JURÁSEK, A. - LEUGNER, J.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2010. [Specialized accredited laboratory Nursery control and its consultancy services in 2010]. In: Aktuální problematika lesního školkařství české republiky v r. 2010. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaným Sdružením lesních školkařů České republiky… ve dnech 25. - 26. listopadu 2010 v Hotelu Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Ed. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2010, s. 58 - 62. - ISBN 978-80-7399-146-3 • 2009:


 • BURDA, P. - NÁROVCOVÁ, J.: Ověřování technologie pěstování poloodrostků a odrostků v lesních školkách. [Testing of the technology for production of large-sized planting stock in forest nurseries]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 2, s. 92 - 98. [Příspěvek ke stažení v PDF (238 kB)]. (On-line)


 • JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Podmínky pro dosažení standardní kvality sadebního materiálu lesních dřevin ve stádiu jeho výsadbyschopnosti a možnosti zjišťování parametrů kvality. [How to reach the standard quality of forest tree planting stock at the stadium of its plantability and the possibilities of quality assessment]. In: Zalesnění velkoplošných holin po větrných kalamitách (Kyrill, Emma) - technologie zpracování kalamity, aspekty ochrany lesa, myslivosti a pěstování. Sborník přednášek odborného semináře. Horní Planá 14. 10. 2009. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2009, s. 41 - 44. [ISBN 978-80-7417-019-5]. [Celý sborník ke stažení v PDF (11,35 MB)].


 • JURÁSEK, A. - NÁROVEC, V, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Doplnění a úpravy standardů kvality sadebního materiálu lesních dřevin v ČSN 48 2115 a jejich uplatnění v novele vyhlášky č. 29/2004 Sb. [Additions on forest planting stock quality standards in the Czech Standard No. 482115 and their application in the amendments to Decree No. 29/2004 Coll.]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2009. Sborník referátů přednesených na semináři. Měřín (Jablonná nad Vltavou), 23. - 24. 11. 2009. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2009, s. 35 - 39. [ISBN 978-80-7399-874-5]. [Příspěvek ke stažení v PDF (149 kB)].


 • JURÁSEK, A. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Informace o výzkumu a poradní činnosti v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin. [Information about research and consultancy activities on planting stock quality]. In: Pěstování lesů v Orlických horách. Sborník přednášek odborného semináře. Polom 24. 6. 2009. Sest. J. Novák, M. Slodičák. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VS Opočno 2009, s. 5 - 11. [Celý sborník ke stažení v PDF (1,462 MB)].


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Kontrola kvality sadebního materiálu borovice lesní. [Quality control of planting stock of Scots pine]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2009. Sborník referátů přednesených na semináři. Měřín (Jablonná nad Vltavou), 23. - 24. 11. 2009. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2009, s. 35 - 39. [ISBN 978-80-7399-874-5]. [Příspěvek ke stažení v PDF (145 kB)].


 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Posuzování kvality semenáčků a sazenic. [Quality control of planting stock]. Lesu zdar (Hradec Králové), 15, 2009, č. 2 (v tisku; na Internetu zveřejněno 26. 2. 2009). [Elektronická verze příspěvku k dispozici na serveru www.lesycr.cz]. • 2008:


 • NÁROVEC, V., JURÁSEK, A., LEUGNER, J., NÁROVCOVÁ, J.,MARTINCOVÁ, J.: Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree planting stock]. In: SLODIČÁK, M. a kol.: Lesnické hospodaření v Krušných horách. [Forestry management in the Krušné hory Mts.]. 1. vydání. Strnady, VÚLHM, v. v.  i. 2008, s. 277 - 302. - ISBN 978-86461-91-5. [Ke stažení stať z monografie Lesnické hospodaření v Krušných horách; rukopis v PDF (4 MB)].
 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Proměnlivost asimilačního a transpiračního kompartmentu borovice lesní. [Variability of Scotch pine assimilation and transpiration compartment]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 2, s. 120 - 127. [Orig. ke stažení jako PDF: Proměnlivost asimilačního a transpiračního kompartmentu borovice lesní (595 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Produkce a růst krytokořenného sadebního materiálu buku lesního. [Production and growth of European beech containerized planting stock]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 1, s. 58 - 63. [Ke stažení jako PDF: Produkce a růst krytokořenného sadebního materiálu buku lesního (608 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J., JURÁSEK, A., BARTOŠ, J.: Růst krytokořenného sadebního materiálu buku lesního na živných stanovištích. [European beech containerized planting stock growing on fertile sites]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 1, s. 64 - 69. [Orig. ke stažení jako PDF: Růst krytokořenného sadebního materiálu buku lesního na živných stanovištích (369 kB)].


 • 2007:


 • NÁROVCOVÁ, J.: Morfologické parametry krytokořenných semenáčků buku lesního pěstovaných ve třinácti typech obalů. [Morphological parameters of container-grown, beech seedlings grown in thirteen types of pots]. In: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník recenzovaných referátů z mezinárodního semináře. Strážnice, 11. - 12. 9. 2007. Sest. Z. Procházková, L. Bezděčková a A. Jurásek. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 2007, s. 109 - 116. - ISBN 978-80-86461-82-3. [Orig. ke stažení jako PDF: ZDE (165 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Počet ročníků jehlic populací borovice lesní. [Needle year classes of Scots pine progenies]. In: Obhospodarovanie lesa v meniacich sa podmienkach prostredia. Zborník pôvodných vedeckých prác z mezinárodného vedeckého seminára. Zvolen, 4. - 5. 9. 2007. Sest. M. Saniga, P. Jaloviar a S. Kucbel. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2007, s. 85 - 89. - ISBN 978-80-228-1779-0. [Rukopis ke stažení jako PDF: ZDE (202 kB)].


 • 2006:


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006. [Present advisory activity of the specialized laboratory Forest nursery control]. In: Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2006. Sborník referátů ze semináře. Třebíč, 7. - 8. 12. 2006. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2006, s. 65 - 68. - ISBN 80-86386-84-8. [Elektronická verze referátu ve formátu HTML je k dispozici ZDE].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Analýza poškození sazenic buku lesního mrazem. [Analysis of frost damage of beech planting stock]. In: Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2006. Sborník referátů ze semináře. Třebíč, 7. - 8. 12. 2006. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2006, s. 49 - 52. [ISBN 80-86386-84-8].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Vývoj tvarových deformací nadzemní části sadebního materiálu buku lesního. [Form deformation development of aboveground parts of Fagus sylvatica planting stock]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Sest. A. Jurásek a kol. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 207 - 211. - ISBN 80-86461-71-8. [Orig. ke stažení jako PDF: (357 kB)].
 • BARTOŠ, J., JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Fyziologické aspekty růstu výsadeb buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve vztahu k různé intenzitě hnojení ve školce. [Physiological reactions of beech plantations following various ways of nursery fertilization]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 115 - 123. - ISBN 80-86461-71-8. [Orig. ke stažení jako PDF: (438 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Výběr vhodného typu obalu. In: Jurásek, A., Nárovcová, J., Nárovec, V.: Průvodce krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, s. 6 - 9. [ISBN 80-86386-78-3]. [Dílčí kapitola v monografii ke stažení jako PDF: (178 kB)].
 • JURÁSEK, A., NÁROVCOVÁ, J.: Katalog biologicky ověřených typů obalů pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. [List of biological suitability of containers used for containerized planting stock of forest tree growing]. In: Mauer, O., Palátová, E., Bártová, A., Jurásek, A., Nárovcová, J., Szabla, K.: Produkce krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Pruduction of containerized planting stock in forest tree species]. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, s. 45 - 84. [ISBN 80-86386-72-4].
 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Pěstební obaly pro lesní školkařství. [Containers for growing containerized nursery stock]. Lesnická práce, 85, 2006, č. 4, s. 192 - 193.
 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., ČERMÁK, M.: Jak velké budou po zimě škody mrazem? [What will be the extent of frost damage after winter?]. Lesnická práce, 85, 2006, č. 5, s. 254 - 255. [Verze ve formátu HTML].
 • NÁROVCOVÁ, J., SKUHRAVÁ, M.: Poškození sadebního materiálu buku lesního biotickými činiteli v podmínkách ČR. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Mikuláš, 22. - 23. 3. 2006. Sest. M. Sarvaš a M. Sušková. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2006, s. 141 - 144. - ISBN 80-88853-95-8. [Orig. ke stažení jako PDF: (183 kB)].


 • 2005:


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Control system of biological suitability of containers used for containerized planting stock of forest tree growing]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 116 - 119. [Orig. ke stažení jako PDF: (123 kB)].
 • KAŇÁK, J., NÁROVCOVÁ, J.: Růst mladých borových kultur identického původu v rozdílných stanovištních poměrech. [Growth of young pine stands of identical origin in different local conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 79 - 82. [Orig. ke stažení jako PDF: (127 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J., SKUHRAVÁ, M.: Insekticidy v ochraně semenáčků buku lesního proti bejlomorce bukopupenové. [Insecticides for protection of beech seedlings against the gall midge, Contarinia fagi (Diptera, Cecidomyiidae)]. In: Použití chemických prostředků v boji proti škůdcům, chorobám a plevelu v lesních školkách. Sborník referátů ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 19. května 2005. Sest. V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2005, s. 42 - 46. [Problematika bejlomorky bukopupenové podrobněji zde].
 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Aktuálně o testování obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Report on current testing of containers for growing containerized planting stock of forest trees]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 63 - 64. [Verze příspěvku ve formátu HTML detailně zde; orig. ve formátu PDF (90 kB) detailně zde].
 • JURÁSEK, A., BARTOŠ, J., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Růst sadebního materiálu smrku a buku z intenzivních školkařských technologii po výsadbě v horských podmínkách. [Growth of spruce and beech planting stock produced by intensive nursery technologies after planting in moutain conditions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Hrádok, 2. - 3. 3. 2005. Zost. (Eds.) M. Sarvaš & M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 29 - 34. [ISBN 80-88853-81-8]. [Orig. ke stažení jako PDF: (202,8 kB)].


 • 2004:


 • NÁROVCOVÁ, J.: Zkušenosti s hodnocením kvality kořenového systému sadebního materiálu lesních dřevin. [Experience of root system of forest tree nursery stock's quality control]. In: Kořenový systém - základ stromu. Sborník referátů. Sest. O. Mauer, A. Bártová, V. Prokop a kol. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně 2004, s. 103 - 114. [ISBN 80-239-3335-3]. [Orig. ke stažení jako PDF: (3,832 MB); detailně v HTML].
 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., ČERMÁK, M.: Netvárnost borovice lesní v nejmladších kulturách. [Habitus deviations of the Scotch pine in youngest stands]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 8, s. 420 - 421. [Orig. ke stažení jako PDF: (84 kB)].
 • KAŇÁK, J., NÁROVCOVÁ, J.: Proměnlivost borovice lesní. [Genetic variability of the Scotch pine]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 8, s. 422 - 423. [Orig. ke stažení jako PDF: (113 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin a poznatky s jeho uplatněním v praxi. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 40 - 48. [Výňatky z přednášky, event. orig. (úplné znění) ke stažení jako PDF: (242 kB)].
 • JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Problematika použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin z intenzivních školkařských technologií v podmínkách ČR. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 6 - 15. [Detailně].
 • JURÁSEK, A., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Testování obalů krytokořenného sadebního materiálu. Lesnická práce, 83, 2004, č. 4, s. 188 - 189. [Detailně].


 • 2003:


 • NÁROVCOVÁ, J.: Úloha akreditované laboratoře Školkařská kontrola při ověřování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. II. Některé zkušenosti s kvalitou kořenových soustav testovaných technologií. In: Perspektivy pěstování krytokořenného sadebního materiálu v podmínkách České republiky po vstupu do EU. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Dlouhá Loučka, 3. 9. 2003. Praha, Silvaco 2003, s. 13 - 20. [Detailně, event. rukopis ke stažení jako PDF: (174 kB)].
 • NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Stránky o bejlomorce Contarinia fagi. [Websites about gall midge, Contarinia fagi (Diptera, Cecidomyiidae)]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 74 - 76. - ISBN 80-86461-27-0. [Detailně, resp. orig. ke stažení jako pdf: (231 kB)].


 • 2002:


 • NÁROVCOVÁ, J.: Zkušenosti s ochranou proti bejlomorce bukopupenové. In: Příčiny poškození buku v lesních školkách a možnosti preventivních opatření. Sborník referátů. Opočno, 30. 5. 2002. Sest. P. Kotrla. Kravaře, AVE CENTRUM 2002 (pro potřeby Sdružení lesních školkářů ČR), s. 6 - 7. - ISBN 80-86268-04-7. [Orig. ke stažení jako pdf: (65 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J. - SKUHRAVÁ, M.: Příčiny poškození buku v lesních školkách. Lesnická práce, 81, 2002, č. 3, s. 120 - 123. [Orig. ke stažení jako pdf: (1,210 MB)].
 • JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J.: Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Lesnická práce, 81, 2002, č. 11, s. 498.


 • 2001:


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Možnosti využití výpěstků lesních dřevin ze skleníkových technologií pro zalesňování v horských podmínkách. [Possibility of use planting stock grown by greenhouse technology for reforestation in mountain conditions]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 115 - 126. - ISBN 80-86461-13-0.
 • MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Metody hodnocení kvality sadebního materiálu. [Methods of assessing of planting stock quality]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 205 - 208, 224 - 225. - ISBN 80-86461-11-4.


 • 2000:


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Služby poskytované VS Opočno pro vlastníky lesa při hodnocení kvality sadebního materiálu, standardy sadebního materiálu. [Services provided by Forest Research Station Opočno for forest owners and standards of forest reproductive material]. In: Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Seminář. Sborník přednášek. Přelouč, červen 2000. České Budějovice, INPROF 2000, s. 34 - 45. [Podrobnější informace].
 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. [Quality control of forest reproductive material, offer of the specialized laboratory, practical knowledge]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 43 - 46. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6. [Orig. ke stažení jako pdf: (137 kB)].
 • MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Informace o používaných metodách hodnocení kvality sadebního materiálu, instruktáž správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality. [Methods of assessment of planting stock quality and selection of representative samples for laboratory analysis]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 65 - 74. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6. [Orig. ke stažení jako pdf: (239 kB)].

Příklady výstupů poradenské činnosti:

 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Pravděpodobné příčiny mortality olší ve výsadbách na lokalitě "Požářiště" (LZ Týniště nad Orlicí). [Probable causes of mortality of alder plantations on the locality Požářiště]. Poradenská zpráva pro Správu majetku HS s. r. o. Častolovice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2002. 4 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (586 kB)]
 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J. - TOŠOVSKÁ, V.: Aktuální stav úrodnosti půd na vybraných pozemcích lesních školek Dolní Orlice a Bystřina v dubnu 2000. [Actual state of soil fertility on selected plots of the forest nurseries Dolní Orlice and Bystřina in April, 2000]. Poradenská zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 6 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (279 kB)]
 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Posouzení příčin nevyhovujícího zdravotního stavu sazenic javoru stříbrného v lesní školce Žamberk. [Assessment of causes of unsatisfactory state of silver maple plants in forest tree nursery Žamberk]. Poradenská zpráva pro Správu Parishových lesů v Žamberku. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 4 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (158 kB)]
 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Vývoj smrkových kultur poškozených repelentním přípravkem Morsuvin. [Development of spruce plantations damaged by the repellent Morsuvin]. Poradenská zpráva pro Městský úřad Rychnov nad Kněžnou - správu lesů. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 5 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (159 kB)]
 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Pozdní hnojení dusíkem v lesní školce Dolní Orlice. [Late fertilization by nitrogen in the forest tree nursery Dolní Orlice]. Poradenská zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s. Hanušovice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 3 s. [Orig. ke stažení jako pdf: (225 kB)]

*     *     *

Poslední aktualizace stránky: 24. dubna 2024 (10:10)