Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.

ING. JARMILA NÁROVCOVÁ, Ph.D. absolvovala v roce 1984 fytotechnický obor Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 2009 obhájila na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně disertační práci na téma Funkční morfologie a anatomie vybraného druhu dřeviny (školitelkou byla RNDr. Milena Martinková, CSc.). Do Výzkumné stanice Opočno nastoupila v roce 1998. V rámci činnosti akreditované Zkušební laboratoře č. 1175.2 "Školkařská kontrola" (pozice vedoucí laboratoře) zajišťuje činnosti a výkony, spojené zejména s kontrolou morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin a s ověřováním (testováním) biologické vhodnosti pěstebních obalů (sadbovačů) pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Široce se podílí na praktické terénní poradenské a expertizní činnosti pro vlastníky lesa a pro provozovatele lesních školek (resp. pro dodavatele sadebního materiálu lesních dřevin na trh). Často v jejím rámci spolupracuje s Lesní ochrannou službou VÚLHM, v. v. i. Strnady na řešení některých aktuálních problémů ochrany lesa (podrobněji např. Problém bejlomorky bukopupenové v lesních školkách České republiky). Těžiště její současné výzkumné a koordinační činnosti spočívá v problematice návrhů inovací při pěstování krytokořenného a prostokořenného sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách. Příkladem je např. pěstování a užití listnatých poloodrostků nové generace nebo upřesnění technologie pěstování jednoletých listnatých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm. Spoluřešiteli a účastníky výzkumných projektů (TA ČR, NAZV), orientovaných na široký okruh i jiných úkolů oboru zakládání lesních porostů, jsou přední tuzemští provozovatelé lesních školek a řada dalších spolupracujících subjektů. Nově lze jmenovat např. od roku 2017 rozvijející se spolupráci s útvarem ekologie lesa VÚLHM Strnady (Ing. Radek Novotný, Ph.D.), s VÚKOZ Průhonice (Ing. Martin Dubský, Ph.D.) a s výrobním podnikem Lovochemie, a. s. Lovosice (Ing. Jiří Valenta) při řešení problematiky vývoje hnojiv pro stabilizaci a rozvoj půdní úrodnosti v lesních školkách. Do spektra řešených úkolů nově patří (od roku 2018) rovněž problematika přihnojování sazenic lesních dřevin v kulturách (grant pro Lesy České republiky).


On-line publikace (vybrané problémy lesního školkařství a pěstování lesa)

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

Soupis prací publikovaných v roce 2016 a v roce 2017 (soubory pdf)

Koordinované výzkumné aktivity (projekty ukončené v letech 2015-2019):

VÝSTUPY PROJEKTU TH02030253 (2017-2019),
VÝSTUPY PROJEKTU TA04021467 (2014-2017),
VÝSTUPY PROJEKTU TA04021671 (2014-2017),
VÝSTUPY PROJEKTU TA03020551 (2013-2016),
VÝSTUPY PROJEKTU QJ12220331 (2012-2016),
VÝSTUPY PROJEKTU TA02020335 (2012-2015).


Výběr z publikovaných prací:

Aplikované výstupy projektu TH02030253 (ukončení v roce 2019):

 • MARTINEC P., NÁROVCOVÁ J., NĚMEC P. (eds.) 2019. Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 92 s. - ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253). (Dostupné on-line).


 • MARTINEC P., NĚMEC P., NÁROVCOVÁ J., NÁROVEC V. 2019. Východiska pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin při současné kalamitní situaci v ČR. In: Zahradník P. (ed.): Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Sborník příspěvků. Praha, 5. 2. 2019. Praha, Česká lesnická společnost: 33-37. (Výstup za TH02030253). (Dostupné on-line).


 • NĚMEC P., NÁROVCOVÁ J., NÁROVEC V., ČÍŽKOVÁ L., MARTINEC P. 2019. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa. [Optimization of the morphological quality of planting stock for reforestation]. Certifikovaná metodika. In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno 23. 9. 2019 [cit. 23-09-2019]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/Vady-smld-web.pdf (Výstup za TH02030253). (Dostupné on-line).


Vyšlo (na seminářích lesních školkařů v Buchlovicích a v Liptovském Jánu) v roce 2019 - téma OPTIMALIZACE MORFOLOGICKÉ KVALITY SADEBNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN:


 • MARTINEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., NĚMEC, P. (2019): Vybrané aspekty zajišťování a užívání sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa v ČR. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2019. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovský Ján, 19. - 20. 6. 2019. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky: nestránkováno. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).


 • MARTINEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P. (2019): Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník ze semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 92 s. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V. (2019a): Standardní výsadbyschopný sadební materiál obvyklé obchodní jakosti - názvoslovné interpretace (1. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 51-57. - ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line)


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V. (2019b): Listnaté poloodrostky - návrh na zpětné doplnění výškového rozpětí 51-80 cm u standardů morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 75-82. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line)


 • NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P., MARTINEC, P., SLOVÁK, M. (2019): Morfologické odchylky, tvarové deformace a jakostní vady u nadzemních částí a kořenových systémů sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách a v kulturách. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 9-26. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line)


 • NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. (2019a): Normativní hlediska při posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (excerpce z tuzemských technických norem). Informace pro lesnickou praxi. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Sest. P. Martinec, J. Nárovcová a P. Němec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 59-74. (Výstup za TH02030253) (Dostupné on-line).


 • NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J. (2019b): Měnící se požadavky na morfologickou kvalitu školkařských výpěstků a na stabilizaci půdní úrodnosti v lesních školkách. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 83-90. (Výstup za TH04030346) (Dostupné on-line).


Vyšlo (na semináři lesních školkařů v Hrubé Vodě) v roce 2018 - téma POLOODROSTKY NOVÉ GENERACE:

 • NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 36–41. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671). (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 42–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671). (Dostupné on-line).


 • NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin - vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. - 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54–65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671). (Dostupné on-line).


Tiskem vydané certifikované metodiky (uplatněné v letech 2016-2018):

 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - NĚMEC, P: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimizing fertilization and management on soils of forest nurseries]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 60435/2016-MZE-16222/M123 ze dne 21. října 2016). 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. - Lesnický průvodce 7/2016 [ISBN 978-80-7417-116-1]. (Výstup za TA04021467). (Dostupné on-line).


 • NÁROVEC, V. - NĚMEC, P. - NÁROVCOVÁ, J.: Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 75800/2017-MZE-16222/M157 ze dne 18. prosince 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2017. 28 s. (Výstup za TA04021467). (Dostupné on-line).


 • BALÁŠ, M. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - KUNEŠ, I. - MACHOVIČ, I. - MARTINŮ, V.: Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 58576/2017-MZE-16222/M146 ze dne 3. října 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2017. 47 s. (Výstup za TA04021671). (Dostupné on-line).


 • BALÁŠ, M. - NÁROVCOVÁ, J. - KUNEŠ, I. - NÁROVEC, V. - BURDA. P. - MACHOVIČ, I. - ŠIMERDA, L.: Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 62851/2017-MZE-16222/M148 ze dne 23. října 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2017. 31 s. (Výstup za QJ1220331). (Dostupné on-line).


 • DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 69471/2016-MZE-17221 ze dne 1. prosince 2016). 1. vydání. Průhonice, VÚKOZ 2016. 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. (Výstup za TA0302551). (Dostupné on-line).


 • NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 73 s. - Lesnický průvodce 8/2018. - ISBN 978-80-7417-165-9. (Výstup za MZE-RO0118). (Dostupné on-line).


Výstupy aktivit a výzkumných projektů, ukončených v posledních letech (2016-2017):

 • BALÁŠ, M. – KUNEŠ, I. – NÁROVCOVÁ, J.: Zkušenosti s použitím přenosného motorového jamkovače při zakládání lesa. [Experience with the use of earth auger for tree planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 262–270. (Výstup za QJ1220331). (On-line na stránkách vydavatele).


 • KUNEŠ, I. - BALÁŠ, M. - LINDA, R. - NÁROVCOVÁ, J. - GALLO, J. - NÁROVEC, V.: Využití hnojiva s obsahem humátu draselného při obnově lesa na specifických stanovištích.. In: Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálneho otepľovania. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, 6. – 7. september 2017. Ed(s). P. Jaloviar a M. Saniga. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2017, s. 53–60. – Proceedings of Central European Silviculture. Volume 7. (Výstup za TA04021671)


 • NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M.: Výsadby listnatých poloodrostků a odrostků pomocí přenosného motorového jamkovače. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017, nestránkováno. (Výstup za TA04021671)


 • NÁROVCOVÁ, J., NĚMEC, P.: Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč - Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 41-48. (Výstup za TA04021467) (Dostupné on-line).


 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J. - DUBSKÝ, M.: Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny - ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč - Čikov, 14. a 15. června 2017. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 55-64. (Výstup za TA03020551) (Dostupné on-line).


 • DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Průhonice, VÚKOZ 2016. 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. (Výstup za TA0302551) (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J.: Růst jednoletých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51–80 cm v období 3 roky po výsadbě. [Growth of one-year container-grown seedlings of height class 51–80 cm three years after planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 290–297. (Výstup za TA02020335)


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - NĚMEC, P: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimizing fertilization and management on soils of forest nurseries]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 60435/2016-MZE-16222/M123 ze dne 21. října 2016). 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. - Lesnický průvodce 7/2016 [ISBN 978-80-7417-116-1]. (Výstup za TA04021467). (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách České republiky. [The development of requirements on soil in forest nurseries in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467). (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. [Detecting parameters of soil fertility in forest nursery management in the Czech republic]. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, [nestr.]. (Výstup za TA04021467). (K dispozici on-line).

Výstupy výzkumných aktivit a projektů, řešených v letech 2011-2015:

 • NÁROVEC, V., JURÁSEK, A., LEUGNER, J., NÁROVCOVÁ, J., MARTINCOVÁ, J., ERBANOVÁ, E.: Sadební materiál lesních dřevin. In: ŠRÁMEK, V. et al.: Aktualizace studie Lesnické hospodaření v Krušných horách. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015, s. 131-152. (Dostupné on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J.: Morfologické charakteristiky standardních jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 3, s. 165-170. (K dispozici on-line na stránkách vydavatele).


 • ŠRÁMEK, F. - DUBSKÝ, M. - JANOUŠEK, J.- HORŇÁK, P. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Substrát s podílem tmavé rašeliny pro pěstování krytokořenné sadby lesních dřevin. [Užitný vzor]. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví – užitný vzor č. 28708. Zapsáno do rejstříku 13.10.2015. Majitel: Průhonice, VÚKOZ; Rašelina, a. s., Soběslav II; Jíloviště, VÚLHM. [Číslo přihlášky: 2015-31440; Datum přihlášení: 21.08.2015; Číslo zápisu: 28708; Datum zápisu: 13.10.2015; MPT: C 05 F 11/04 (2006.01)]. 2 s.


 • BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I.: Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries – summary of certified methodology. [Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách – souhrn certifikované metodiky]. In: Proceedings of Central European silviculture. Křtiny 2.9. – 4.9.2015. Eds. K. Houšková, J. Černý. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2015, s. 9–18. – ISBN 978-80-7509-308-3 (Metodika on-line).


 • BURDA, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - KUNEŠ, I. - BALÁŠ, M. - MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. [Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2014. 21 s. (Metodika je dostupná on-line ve výchozí rukopisné podobě i jako periodikum Lesnický průvodce č. 3/2015).


 • NĚMEC, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. Lesnický průvodce 2/2014. [ISBN 978-80-7417-080-5]. (Metodika on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách. In: Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Sest. M. Pacovský. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 16 - 23. [ISBN 978-80-7458-060-4; výstup projektu TA04021467]. (Příspěvek on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J. - KUNEŠ, I.: Půdní vrták, zamezující ohlazování stěn sadebních jamek. Užitný vzor č. 26570 zapsaný Úřadem průmyslového vlastnictví dne 06.03.2014. [Majitel: VÚLHM, v. v. i., Jíloviště; ČZU v Praze, Praha - Suchdol].


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. Lesnický průvodce 7/2013. [ISBN 978-80-7417-076-8]. (Metodika on-line).


 • DUBSKÝ, M. - ŠRÁMEK, F. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti organických pěstebních substrátů používaných při výrobě krytokořenného materiálu lesních dřevin. In: Certifikace PEFC - trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. [Sborník referátů]. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 18 - 30. [ISBN 978-80-02-02444-6]. (K dispozici on-line).


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. Lesnický průvodce 6/2012. [ISBN 978-80-7417-061-4]. (Metodika on-line).


 • JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012. 23 s.


 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Needle longevity as a criterion of response to a climatic fluctuation (so called heat wave) in Scots pine populations at early phases of ontogeny. Journal of Forest Science, 58, 2012, č. 1, s. 27 - 34. [K dispozici on-line na serveru vydavatele periodika].


 • NÁROVCOVÁ, J.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v r. 2011. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2011. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaným Sdružením lesních školkařů České republiky… ve dnech 24. - 25. listopadu 2011. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Brno, Tribun EU 2011, s. 67 - 72. [ISBN 978-80-263-0065-6; výstup za expertní a poradenská činnost vykonávanou ZL ŠK v rámci výkonů intern. označ. 01/6620, resp. výzkumného záměru MZE0002070203].


Výstupy výzkumných aktivit a projektů, řešených v období do roku 2010:


  2010:


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: A trend of proliferation of proleptic shoots in partial populations of Scots pine. Journal of Forest Science, 56, 2010, č. 12, s. 571 - 579. [Elektronická verze příspěvku je k dispozici na serveru vydavatele periodika].


 • NÁROVCOVÁ, J.: Mortalita výsadeb populací borovice lesní. [Mortality of Scots pine plantings]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 4, s. 299 - 306. [Elektronickou verzi příspěvku lze vyhledat na serveru www.vulhm.cz].


 • NÁROVCOVÁ, J.: Ověřování kvality krytokořenného sadebního materiálu a možnosti uplatnění poznatků v praxi. [Assessment of containerized planting stock quality and application of research findings in nursery practice]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2010. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 16. - 17. júna v Liptovskom Jáne. Ed. M. Sušková, G. Debnárová. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2010, s. 48 - 54. - ISBN 978-80-8093-113-1


 • NÁROVCOVÁ, J.: Reakce populací borovice lesní na podmínky pěstování v časných fázích ontogenie. [Responses of Scots pine populations on growing conditions in early phases of ontogeny]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 4, s. 293 - 298. [Elektronická verze příspěvku je k dispozici na serveru www.vulhm.cz].


 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J. - JURÁSEK, A. - LEUGNER, J.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2010. [Specialized accredited laboratory Nursery control and its consultancy services in 2010]. In: Aktuální problematika lesního školkařství české republiky v r. 2010. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaným Sdružením lesních školkařů České republiky… ve dnech 25. - 26. listopadu 2010 v Hotelu Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Ed. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2010, s. 58 - 62. - ISBN 978-80-7399-146-3 • 2009:


 • BURDA, P. - NÁROVCOVÁ, J.: Ověřování technologie pěstování poloodrostků a odrostků v lesních školkách. [Testing of the technology for production of large-sized planting stock in forest nurseries]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 2, s. 92 - 98. [Příspěvek ke stažení v PDF (238 kB)].


 • JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Podmínky pro dosažení standardní kvality sadebního materiálu lesních dřevin ve stádiu jeho výsadbyschopnosti a možnosti zjišťování parametrů kvality. [How to reach the standard quality of forest tree planting stock at the stadium of its plantability and the possibilities of quality assessment]. In: Zalesnění velkoplošných holin po větrných kalamitách (Kyrill, Emma) - technologie zpracování kalamity, aspekty ochrany lesa, myslivosti a pěstování. Sborník přednášek odborného semináře. Horní Planá 14. 10. 2009. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2009, s. 41 - 44. [ISBN 978-80-7417-019-5]. [Celý sborník ke stažení v PDF (11,35 MB)].


 • JURÁSEK, A. - NÁROVEC, V, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Doplnění a úpravy standardů kvality sadebního materiálu lesních dřevin v ČSN 48 2115 a jejich uplatnění v novele vyhlášky č. 29/2004 Sb. [Additions on forest planting stock quality standards in the Czech Standard No. 482115 and their application in the amendments to Decree No. 29/2004 Coll.]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2009. Sborník referátů přednesených na semináři. Měřín (Jablonná nad Vltavou), 23. - 24. 11. 2007. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2009, s. 35 - 39. [ISBN 978-80-7399-874-5]. [Příspěvek ke stažení v PDF (149 kB)].


 • JURÁSEK, A. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Informace o výzkumu a poradní činnosti v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin. [Information about research and consultancy activities on planting stock quality]. In: Pěstování lesů v Orlických horách. Sborník přednášek odborného semináře. Polom 24. 6. 2009. Sest. J. Novák, M. Slodičák. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VS Opočno 2009, s. 5 - 11. [Celý sborník ke stažení v PDF (1,462 MB)].


 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Kontrola kvality sadebního materiálu borovice lesní. [Quality control of planting stock of Scots pine]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2009. Sborník referátů přednesených na semináři. Měřín (Jablonná nad Vltavou), 23. - 24. 11. 2007. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2009, s. 35 - 39. [ISBN 978-80-7399-874-5]. [Příspěvek ke stažení v PDF (145 kB)].


 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Posuzování kvality semenáčků a sazenic. [Quality control of planting stock]. Lesu zdar (Hradec Králové), 15, 2009, č. 2 (v tisku; na Internetu zveřejněno 26. 2. 2009). [Elektronická verze příspěvku k dispozici na serveru www.lesycr.cz]. • 2008:


 • NÁROVEC, V., JURÁSEK, A., LEUGNER, J., NÁROVCOVÁ, J.,MARTINCOVÁ, J.: Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree planting stock]. In: SLODIČÁK, M. a kol.: Lesnické hospodaření v Krušných horách. [Forestry management in the Krušné hory Mts.]. 1. vydání. Strnady, VÚLHM, v. v.  i. 2008, s. 277 - 302. - ISBN 978-86461-91-5. [Ke stažení stať z monografie Lesnické hospodaření v Krušných horách; rukopis v PDF (4 MB)].
 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Proměnlivost asimilačního a transpiračního kompartmentu borovice lesní. [Variability of Scotch pine assimilation and transpiration compartment]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 2, s. 120 - 127. [Orig. ke stažení jako PDF: Proměnlivost asimilačního a transpiračního kompartmentu borovice lesní (595 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Produkce a růst krytokořenného sadebního materiálu buku lesního. [Production and growth of European beech containerized planting stock]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 1, s. 58 - 63. [Ke stažení jako PDF: Produkce a růst krytokořenného sadebního materiálu buku lesního (608 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J., JURÁSEK, A., BARTOŠ, J.: Růst krytokořenného sadebního materiálu buku lesního na živných stanovištích. [European beech containerized planting stock growing on fertile sites]. Zprávy lesnického výzkumu, 53, 2008, č. 1, s. 64 - 69. [Orig. ke stažení jako PDF: Růst krytokořenného sadebního materiálu buku lesního na živných stanovištích (369 kB)].


 • 2007:


 • NÁROVCOVÁ, J.: Morfologické parametry krytokořenných semenáčků buku lesního pěstovaných ve třinácti typech obalů. [Morphological parameters of container-grown, beech seedlings grown in thirteen types of pots]. In: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník recenzovaných referátů z mezinárodního semináře. Strážnice, 11. - 12. 9. 2007. Sest. Z. Procházková, L. Bezděčková a A. Jurásek. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 2007, s. 109 - 116. - ISBN 978-80-86461-82-3. [Orig. ke stažení jako PDF: ZDE (165 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Počet ročníků jehlic populací borovice lesní. [Needle year classes of Scots pine progenies]. In: Obhospodarovanie lesa v meniacich sa podmienkach prostredia. Zborník pôvodných vedeckých prác z mezinárodného vedeckého seminára. Zvolen, 4. - 5. 9. 2007. Sest. M. Saniga, P. Jaloviar a S. Kucbel. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2007, s. 85 - 89. - ISBN 978-80-228-1779-0. [Rukopis ke stažení jako PDF: ZDE (202 kB)].


 • 2006:


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006. [Present advisory activity of the specialized laboratory Forest nursery control]. In: Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2006. Sborník referátů ze semináře. Třebíč, 7. - 8. 12. 2006. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2006, s. 65 - 68. - ISBN 80-86386-84-8. [Elektronická verze referátu ve formátu HTML je k dispozici ZDE].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Analýza poškození sazenic buku lesního mrazem. [Analysis of frost damage of beech planting stock]. In: Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2006. Sborník referátů ze semináře. Třebíč, 7. - 8. 12. 2006. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2006, s. 49 - 52. [ISBN 80-86386-84-8].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Vývoj tvarových deformací nadzemní části sadebního materiálu buku lesního. [Form deformation development of aboveground parts of Fagus sylvatica planting stock]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Sest. A. Jurásek a kol. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 207 - 211. - ISBN 80-86461-71-8. [Orig. ke stažení jako PDF: (357 kB)].
 • BARTOŠ, J., JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Fyziologické aspekty růstu výsadeb buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve vztahu k různé intenzitě hnojení ve školce. [Physiological reactions of beech plantations following various ways of nursery fertilization]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 115 - 123. - ISBN 80-86461-71-8. [Orig. ke stažení jako PDF: (438 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Výběr vhodného typu obalu. In: Jurásek, A., Nárovcová, J., Nárovec, V.: Průvodce krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, s. 6 - 9. [ISBN 80-86386-78-3]. [Dílčí kapitola v monografii ke stažení jako PDF: (178 kB)].
 • JURÁSEK, A., NÁROVCOVÁ, J.: Katalog biologicky ověřených typů obalů pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. [List of biological suitability of containers used for containerized planting stock of forest tree growing]. In: Mauer, O., Palátová, E., Bártová, A., Jurásek, A., Nárovcová, J., Szabla, K.: Produkce krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Pruduction of containerized planting stock in forest tree species]. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, s. 45 - 84. [ISBN 80-86386-72-4].
 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Pěstební obaly pro lesní školkařství. [Containers for growing containerized nursery stock]. Lesnická práce, 85, 2006, č. 4, s. 192 - 193.
 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., ČERMÁK, M.: Jak velké budou po zimě škody mrazem? [What will be the extent of frost damage after winter?]. Lesnická práce, 85, 2006, č. 5, s. 254 - 255. [Verze ve formátu HTML].
 • NÁROVCOVÁ, J., SKUHRAVÁ, M.: Poškození sadebního materiálu buku lesního biotickými činiteli v podmínkách ČR. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Mikuláš, 22. - 23. 3. 2006. Sest. M. Sarvaš a M. Sušková. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2006, s. 141 - 144. - ISBN 80-88853-95-8. [Orig. ke stažení jako PDF: (183 kB)].


 • 2005:


 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Control system of biological suitability of containers used for containerized planting stock of forest tree growing]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 116 - 119. [Orig. ke stažení jako PDF: (123 kB)].
 • KAŇÁK, J., NÁROVCOVÁ, J.: Růst mladých borových kultur identického původu v rozdílných stanovištních poměrech. [Growth of young pine stands of identical origin in different local conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 79 - 82. [Orig. ke stažení jako PDF: (127 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J., SKUHRAVÁ, M.: Insekticidy v ochraně semenáčků buku lesního proti bejlomorce bukopupenové. [Insecticides for protection of beech seedlings against the gall midge, Contarinia fagi (Diptera, Cecidomyiidae)]. In: Použití chemických prostředků v boji proti škůdcům, chorobám a plevelu v lesních školkách. Sborník referátů ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 19. května 2005. Sest. V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2005, s. 42 - 46. [Problematika bejlomorky bukopupenové podrobněji zde].
 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Aktuálně o testování obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Report on current testing of containers for growing containerized planting stock of forest trees]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 63 - 64. [Verze příspěvku ve formátu HTML detailně zde; orig. ve formátu PDF (90 kB) detailně zde].
 • JURÁSEK, A., BARTOŠ, J., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Růst sadebního materiálu smrku a buku z intenzivních školkařských technologii po výsadbě v horských podmínkách. [Growth of spruce and beech planting stock produced by intensive nursery technologies after planting in moutain conditions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Hrádok, 2. - 3. 3. 2005. Zost. (Eds.) M. Sarvaš & M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 29 - 34. [ISBN 80-88853-81-8]. [Orig. ke stažení jako PDF: (202,8 kB)].


 • 2004:


 • NÁROVCOVÁ, J.: Zkušenosti s hodnocením kvality kořenového systému sadebního materiálu lesních dřevin. [Experience of root system of forest tree nursery stock's quality control]. In: Kořenový systém - základ stromu. Sborník referátů. Sest. O. Mauer, A. Bártová, V. Prokop a kol. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně 2004, s. 103 - 114. [ISBN 80-239-3335-3]. [Orig. ke stažení jako PDF: (3,832 MB); detailně v HTML].
 • NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., ČERMÁK, M.: Netvárnost borovice lesní v nejmladších kulturách. [Habitus deviations of the Scotch pine in youngest stands]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 8, s. 420 - 421. [Orig. ke stažení jako PDF: (84 kB)].
 • KAŇÁK, J., NÁROVCOVÁ, J.: Proměnlivost borovice lesní. [Genetic variability of the Scotch pine]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 8, s. 422 - 423. [Orig. ke stažení jako PDF: (113 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J.: Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin a poznatky s jeho uplatněním v praxi. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 40 - 48. [Výňatky z přednášky, event. orig. (úplné znění) ke stažení jako PDF: (242 kB)].
 • JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Problematika použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin z intenzivních školkařských technologií v podmínkách ČR. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 6 - 15. [Detailně].
 • JURÁSEK, A., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Testování obalů krytokořenného sadebního materiálu. Lesnická práce, 83, 2004, č. 4, s. 188 - 189. [Detailně].


 • 2003:


 • NÁROVCOVÁ, J.: Úloha akreditované laboratoře Školkařská kontrola při ověřování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. II. Některé zkušenosti s kvalitou kořenových soustav testovaných technologií. In: Perspektivy pěstování krytokořenného sadebního materiálu v podmínkách České republiky po vstupu do EU. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Dlouhá Loučka, 3. 9. 2003. Praha, Silvaco 2003, s. 13 - 20. [Detailně, event. rukopis ke stažení jako PDF: (174 kB)].
 • NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Stránky o bejlomorce Contarinia fagi. [Websites about gall midge, Contarinia fagi (Diptera, Cecidomyiidae)]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 74 - 76. - ISBN 80-86461-27-0. [Detailně, resp. orig. ke stažení jako pdf: (231 kB)].


 • 2002:


 • NÁROVCOVÁ, J.: Zkušenosti s ochranou proti bejlomorce bukopupenové. In: Příčiny poškození buku v lesních školkách a možnosti preventivních opatření. Sborník referátů. Opočno, 30. 5. 2002. Sest. P. Kotrla. Kravaře, AVE CENTRUM 2002 (pro potřeby Sdružení lesních školkářů ČR), s. 6 - 7. - ISBN 80-86268-04-7. [Orig. ke stažení jako pdf: (65 kB)].
 • NÁROVCOVÁ, J. - SKUHRAVÁ, M.: Příčiny poškození buku v lesních školkách. Lesnická práce, 81, 2002, č. 3, s. 120 - 123. [Orig. ke stažení jako pdf: (1,210 MB)].
 • JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J.: Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Lesnická práce, 81, 2002, č. 11, s. 498.


 • 2001:


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Možnosti využití výpěstků lesních dřevin ze skleníkových technologií pro zalesňování v horských podmínkách. [Possibility of use planting stock grown by greenhouse technology for reforestation in mountain conditions]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 115 - 126. - ISBN 80-86461-13-0.
 • MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Metody hodnocení kvality sadebního materiálu. [Methods of assessing of planting stock quality]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 205 - 208, 224 - 225. - ISBN 80-86461-11-4.


 • 2000:


 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Služby poskytované VS Opočno pro vlastníky lesa při hodnocení kvality sadebního materiálu, standardy sadebního materiálu. [Services provided by Forest Research Station Opočno for forest owners and standards of forest reproductive material]. In: Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Seminář. Sborník přednášek. Přelouč, červen 2000. České Budějovice, INPROF 2000, s. 34 - 45. [Podrobnější informace].
 • JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. [Quality control of forest reproductive material, offer of the specialized laboratory, practical knowledge]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 43 - 46. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6. [Orig. ke stažení jako pdf: (137 kB)].
 • MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Informace o používaných metodách hodnocení kvality sadebního materiálu, instruktáž správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality. [Methods of assessment of planting stock quality and selection of representative samples for laboratory analysis]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 65 - 74. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6. [Orig. ke stažení jako pdf: (239 kB)].

Příklady výstupů poradenské činnosti:

 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Pravděpodobné příčiny mortality olší ve výsadbách na lokalitě "Požářiště" (LZ Týniště nad Orlicí). [Probable causes of mortality of alder plantations on the locality Požářiště]. Poradenská zpráva pro Správu majetku HS s. r. o. Častolovice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2002. 4 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (586 kB)]
 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J. - TOŠOVSKÁ, V.: Aktuální stav úrodnosti půd na vybraných pozemcích lesních školek Dolní Orlice a Bystřina v dubnu 2000. [Actual state of soil fertility on selected plots of the forest nurseries Dolní Orlice and Bystřina in April, 2000]. Poradenská zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 6 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (279 kB)]
 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Posouzení příčin nevyhovujícího zdravotního stavu sazenic javoru stříbrného v lesní školce Žamberk. [Assessment of causes of unsatisfactory state of silver maple plants in forest tree nursery Žamberk]. Poradenská zpráva pro Správu Parishových lesů v Žamberku. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 4 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (158 kB)]
 • NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Vývoj smrkových kultur poškozených repelentním přípravkem Morsuvin. [Development of spruce plantations damaged by the repellent Morsuvin]. Poradenská zpráva pro Městský úřad Rychnov nad Kněžnou - správu lesů. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 5 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (159 kB)]
 • NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Pozdní hnojení dusíkem v lesní školce Dolní Orlice. [Late fertilization by nitrogen in the forest tree nursery Dolní Orlice]. Poradenská zpráva pro Hanušovickou lesní, a. s. Hanušovice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 3 s. [Orig. ke stažení jako pdf: (225 kB)]

*     *     *

Poslední aktualizace stránky: 25. září 2019 (09:45)