Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006

Jarmila Nárovcová & Václav NárovecVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice OpočnoÚvod

Příspěvek uvádí stručnou informaci o zaměření poradenských služeb pro vlastníky lesa, vykonávaných v roce 2006 ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumné stanici Opočno (VÚLHM - VS Opočno) v rámci pověření Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování (VÚLHM 2004, s. 81).

Zaměření poradenských služeb

Poradenství v oboru lesního školkařství a zalesňování má na VÚLHM - VS Opočno již dlouholetou tradici (podrobně např. LOKVENC 2001). Na straně hospodářské praxe (vlastníků lesa) setrvává poptávka po specializovaných poradenských službách, týkajících se pěstování a užití sadebního materiálu lesních dřevin (MAUER 1997, 2000). Se změnou obchodních vztahů mezi producenty a uživateli sadebního materiálu, zejména pak s novou úpravou legislativních pravidel pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu, se nově profiluje také úloha opočenského výzkumného pracoviště při organizování poradenství pro lesní školkařství (NÁROVEC 2004).

Narůstají např. požadavky na úseku kontrolní činnosti a dohledu orgánů státní správy nad tím, aby byl v tuzemských lesních školkách produkován a uživatelům v České republice (ČR) nabízen pouze takový sadební materiál, jenž odpovídá obchodovatelným standardům sadebního materiálu lesních dřevin podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (JURÁSEK 2002a, 2004; SLOUP 2004). K tomuto účelu byla na VS Opočno zřízena specializovaná zkušební laboratoř Školkařská kontrola (ZL ŠK), která akreditovanými metodickými postupy (blíže např. NÁROVCOVÁ a LEUGNER 2004) hodnotí soubor morfologických a fyziologických parametrů semenáčků a sazenic lesních dřevin, uváděných do oběhu. Činnost ZL ŠK zajišťují určení pracovníci odd. lesního školkařství a zalesňování VÚLHM - VS Opočno.

Nedílnou součástí služeb pro lesní školkařství a zalesňování je i nadále ověřování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu (KSM) lesních dřevin. Aby měl vlastník lesa při nákupu KSM v lesních školkách dostatek objektivních informací pro svá rozhodnutí a aby se včas vyvaroval potenciálních budoucích komplikací se vznikem deformací kořenů po použití krytokořenného sadebního materiálu k obnově lesa, jsou nové typy obalů KSM zkušební laboratoří Školkařská kontrola průběžně testovány a výsledky testů zveřejňovány prostřednictvím tzv. "Katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin" (zkráceně Katalog obalů). Tento dokument, jenž byl v odborném tisku již několikrát zevrubně popsán (např. JURÁSEK 2002b; JURÁSEK, MARTINCOVÁ a NÁROVCOVÁ 2000, 2004; NÁROVCOVÁ a NÁROVEC 2005a, 2005b, 2006a aj.), byl v letošním roce dvakrát aktualizován. Souhrnné výsledky testování, které provádějí ZL ŠK a Ústav zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, byly Sdružením lesních školkařů ČR letos prezentovány nejprve v publikaci Produkce krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (MAUER a kol. 2006), později byly aktualizovány formou metodiky pro hospodářskou praxi s názvem Průvodce krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin (JURÁSEK, NÁROVCOVÁ a NÁROVEC 2006). Zkušební laboratoří Školkařská kontrola je na webových stránkách Výzkumné stanice Opočno spravována také elektronická verze Katalogu obalů, která je vlastníkům a správcům lesa kdykoliv dostupná na adrese URL: http://vulhm.opocno.cz/sluzby4.html.

Pilířem praktických výkonů poradenství ZL ŠK je zejména hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu, a to především ve fázi vyzvedávání sadebního materiálu ve školce a při manipulaci s ním až do fázi výsadby na trvalé stanoviště. Pro zajištění objektivnosti zkoušek vyjíždějí pracovníci ZL ŠK pro kontrolní vzorky do terénu a podrobují je testování a hodnocení dle závazných metodických postupů, stanovených českou technickou normou ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (JURÁSEK, LOKVENC a MAUER 1998; JURÁSEK 2002a). O výsledcích zkoušek každého vzorku sadebního materiálu jsou zpracovávány protokoly, které společně s komentářem a závěrečným zhodnocením obdrží objednavatel služby. Kopie protokolů a poradenských zpráv jsou pak archivovány na VS Opočno. Lesnické subjekty se na zkušební laboratoř Školkařská kontrola obracejí především ve sporných případech při podezření na sníženou fyziologickou kvalitu sadebního materiálu s cílem předejít ztrátám po zalesňování. V letošním roce např. státní podnik Lesy České republiky nárokoval rozsáhlejší průzkum kvality prostokořenného i krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin, dodávaného vybranými (regionálními) pověřenými pěstiteli sadebního materiálu pro obnovu lesa v oblasti kolem Krušných hor.

Do spektra aktivit pracovníků ZL ŠK, realizovaných pro vlastníky lesa v rámci popisovaného poradenského pověření, dále patří i výjezdy do terénu a posuzování (ne)úspěšnosti zalesňování. Na podkladě žádostí vlastníků a správců lesa se přitom zjišťují příčiny neúspěšné obnovy lesa. V letošním roce vzrostly požadavky na posouzení úspěšnosti zalesňování nelesních půd. Mezi žadatele o poradenství se tak zařadila např. Elektrárna Mělník - ČEZ, a. s., jenž s využitím krytokořenné sadby rekultivuje rozsáhlá kalová pole a úložiště zbytkových energetických produktů u obce Horní Počáply (NÁROVEC 2006a), dále Správa lesů města Tábora s. r. o., pro kterou jsme analyzovali příčiny zhoršeného zdravotního stavu výsadeb borovice lesní na skládce tuhých komunálních odpadů v Klenovicích u Soběslavi (NÁROVCOVÁ a NÁROVEC 2006b) nebo také Pozemkový úřad Chrudim, pro který byly ve 2. čtvrtletí 2006 zjišťovány příčiny úhynu loňských podzimních výsadeb vysokokmenů dubů a lípy v nově zakládaném biokoridoru Novohradka u obce Vejvanovice (NÁROVCOVÁ a NÁROVEC 2006c).

Letošní zkušenosti z terénního poradenství pracovníků ZL ŠK přitom poukazují, že ztráty po zalesnění pouze v ojedinělých případech souvisejí se sníženou fyziologickou kvalitou sadebního materiálu, produkovaného v lesních školkách. Častěji ale ke snížení fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin (zejména vyschnutím) dochází až po odvozu sadby ze školky, většinou při nešetrné manipulaci se sadebním materiálem u jeho uživatelů. Riziko vyschnutí kořenů během manipulace a při zalesňování i poškození nadzemních částí rostlin vysokými teplotami (horkem) po výsadbě je trvale aktuálním problémem hospodářské praxe a bylo v letošním roce znovu zdůrazněno pro umělou obnovu lesa velmi nepříznivým průběhem srážek a teplot vzduchu (počasí). K zajištění bezeškodné manipulaci se sadebním materiálem bylo nutné vyžadovat od všech zúčastněných stran (producentů i uživatelů sadebního materiálu) doslova puntičkářský (profesionální) přístup, respektující biologickou podstatu nakládání s rostlinným (živým) materiálem.

Opakovaně (např. již JURÁSEK, MARTINCOVÁ a NÁROVCOVÁ 2000) je přitom nutné zdůraznit, že obrací-li se hospodářská praxe na zkušební laboratoř Školkařská kontrola s žádostí o zjištění příčin vysokého úhynu sazenic v kulturách teprve po několika kalendářních měsících od ukončení zalesňovacích prací, pak objektivní určení příčin neúspěchu zalesnění je již velmi problematické, event. zcela nemožné. Naše šetření v těchto případech nemohou být uzavřena jednoznačným závěrečným stanoviskem; příčiny neúspěchu zalesňování mohou být nanejvýš odhadovány (NÁROVEC 2006b).

Producenti a uživatelé sadebního materiálu mohou těmto situacím předejít, když nárokují na ZL ŠK založení tzv. kontrolních výsadeb sadebního materiálu, uváděného do oběhu. Tyto kontrolní výsadby jsou zakládány na pěstebních záhonech školkařského zázemí VS Opočno a jsou východiskem pro objektivizaci příčin neuspokojivého růstu a vývoje sadebního materiálu v zakládaných provozních kulturách. Tuto službu Výzkumná stanice Opočno nabízí vlastníkům lesa již dlouhodobě (podrobněji již MARTINCOVÁ 1999, 2000) a očekává se, že napomůže ke snižování mnohde neúměrně vysokých ztrát po zalesňování. Komparace odrůstání kontrolních a reálných provozních výsadeb lesních dřevin přispívá k upřesnění příčin neúspěšné obnovy lesa a nazdaru zalesňování nelesních půd. Lze ji v praxi využít jako argument při přejímkách zalesňovacích prací, event. při jejich reklamacích.

Mezi poradenské aktivity VÚLHM - VS Opočno neoddělitelně patří také zajišťování informačního servisu pro širokou odbornou veřejnost a praxi, zejména pro vlastníky lesa a další subjekty působící v lesním hospodářství (LH). Ta se na naše poradenské pracoviště obrací (písemně, elektronickou poštou, telefonicky) s požadavky na spoluúčast při řešení konkrétních, často i velmi různorodých provozních problémů. Každý případ takové poradenské činnosti je svým způsobem jedinečný. Vždy se vychází z konkrétních požadavků zadavatele. Požadovanému zadání pak odpovídá i individuální charakter a rozsah poradenských výstupů. Patří k nim personální komunikace, různá písemná stanoviska, vypracování literárních rešerší, poradenské zprávy, informativní studie, expertní a znalecké posudky, protokoly výsledků měření a terénních průzkumů, přednášky, školení lesnického a školkařského personálu atd.

Tyto poradenské služby pro školkařské a lesnické subjekty zajišťují pracovníci ZL ŠK často v součinnosti se zaměstnanci ostatních specializovaných útvarů VÚLHM. Zejména je nutné uvést Lesní ochrannou službu (LOS), která v celorepublikovém měřítku zajišťuje determinaci biotických škodlivých činitelů a posuzování důsledků biotického poškození sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách a výsadbách včetně vypracování návrhů na ochranná či obranná opatření v konkrétních případech (KAPITOLA, PEŠKOVÁ a SOUKUP 2005). Příkladem efektivní spolupráce ZL ŠK s LOS může být např. řešení problematiky rozšíření bejlomorky bukopupenové (Contarinia fagi Rübsaamen) v lesních školkách, zaměřených na intenzivní pěstování sadebního materiálu buku lesního (SKUHRAVÁ 2002; NÁROVCOVÁ a SKUHRAVÁ 2005 aj.). Z terénní poradenské činnosti, vyžádané lesními školkaři v letošním roce, je nutné závěrem poukázat např. na relativně časté případy poškozování kořenů sadebního materiálu ve školkách drátovci, larvami lalokonosců nebo ponravami chroustů (lokality: Třebechovice pod Orebem, Brandýs nad Labem, Kamenice nad Lipou). Při červencových úporných vedrech také nezřídka ve školkách u nestíněných semenáčků a sazenic lesních dřevin docházelo k poškození (dehydrataci) rostlinných pletiv vysokými teplotami (např. NÁROVCOVÁ a NÁROVEC 2006d). Požadované bylo stejně jako v předchozích letech opět poradenství na úseku udržování produkční schopnosti půd a hnojení kultur v lesních školkách a výsadbách (NÁROVEC 2006c, 2006d).

Závěr a shrnutí

Pro vlastníky lesa a další lesnické subjekty je Školkařskou kontrolou prováděno především hodnocení morfologické a fyziologické kvality nadzemních částí a kořenových soustav ve školkách produkovaného a na trh uváděného sadebního materiálu lesních dřevin, testování nových typů obalů krytokořenného sadebního materiálu, posuzování úspěšnosti zalesňování a zajišťování informačního servisu v celé šíři oboru lesního školkařství a zalesňování.

Uvedené činnosti, směrované k vlastníkům lesa a subjektům hospodařícím v LH, jsou na VÚLHM - VS Opočno realizovány prostřednictvím pověření MZe ČR Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování. Jedná se o službu, která má napomoci hospodářské praxi k tomu, aby byl v tuzemských lesních školkách produkován a uživatelům v ČR nabízen kvalitní (standardní) sadební materiál lesních dřevin, který je předpokladem úspěšné obnovy lesa a zalesňování.

Zkušební laboratoř Školkařská kontrola mimo to zajišťuje i řadu dalších služeb a poradenských výkonů pro státní správu a pracovníky venkovní školkařské inspekce (tj. pro pověřené osoby, stanovené § 30 zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). Jedná se přitom zejména o účast pracovníků zkušební laboratoře při kontrolní činnosti orgánů státní správy v lesních školkách, kde je hodnocena kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin ve smyslu zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (zákon č. 378/2005 Sb.). Tyto aktivity jsou realizovány v rámci specifického zadání MZ ČR - úseku lesního hospodářství.

Literatura

JURÁSEK, A.: ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Lesnická práce, 81, 2002a, č. 6, s. 265.
JURÁSEK, A.: Pomůckou pro výběr kvalitní obalené sadby bude "Katalog doporučených pěstebních obalů". Lesu zdar (Hradec Králové), 8, 2002b, spec. č. Genetika 2002, s. 5.
JURÁSEK, A.: Úvodník. Lesnická práce, 83, 2004, č. 2, s. 57.
JURÁSEK, A., LOKVENC, T., MAUER, O.: Sadební materiál lesních dřevin. ČSN 48 2115. 1. vyd. Praha, Český normalizační institut 1998. 20 s.
JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 7. - 8. 3. 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 43 - 46.
JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Problematika použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin z intenzivních školkařských technologií v podmínkách České republiky. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. - 4. 6. 2004. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 6 - 15.
JURÁSEK, A., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Průvodce krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Nakladatelství Lesnická práce 2006. 56 s. [ISBN 80-86386-78-3].
KAPITOLA, P., PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F.: Výskyt škodlivých činitelů na sadebním materiálu v lesních školkách. In: Použití chemických prostředků v boji proti škůdcům, chorobám a plevelu v lesních školkách. Sborník referátů ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 19. května 2005. Sest. V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2005, s. 5 - 16.
LOKVENC, T.: Přínos opočenského pracoviště pro vědu a praxi v oborech lesního školkařství a zalesňování. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference. Opočno, 12. - 13. 9. 2001. Sest. A. Jurásek a kol. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 29 - 46.
MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení kvality sadebního materiálu před výsadbou. Lesnická práce, 78, 1999, č. 3, s. 124 - 125.
MARTINCOVÁ, J.: Poznatky o hodnocení kvality sadebního materiálu. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s.114 - 116.
MAUER, O.: Kvalita služeb školkařských provozů. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 1, s. 17 - 18.
MAUER, O.: Lesní školkařství po transformaci lesního hospodářství. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s. 101 - 103.
MAUER, O. a kol.: Produkce krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Sdružení lesních školkařů ČR v nakl. Lesnická práce 2006. 136 s. [ISBN 80-86386-72-4].
NÁROVCOVÁ, J., LEUGNER, J.: Standardní operační postup 01 Odběr vzorků. [Verze 4. Pracovní postupy zkušební laboratoře Školkařská kontrola]. Opočno, VÚLHM - VS 2004. 7 s.
NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Aktuálně o testování obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005a, č. 1, s. 63 - 64.
NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005b, č. 2, s. 116 - 119.
NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Pěstební obaly pro lesní školkařství. Lesnická práce, 85, 2006a, č. 4, s. 192 - 193.
NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Pravděpodobné příčiny nevyhovujícího zdravotního stavu výsadeb borovice na lokalitě Klenovice. [Poradenská zpráva pro Správu lesů města Tábora s. r. o.]. Opočno, VÚLHM - VS 2006b. 4 s.
NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Pravděpodobné příčiny nevyhovujícího zdravotního stavu výsadeb dubů na lokalitě Vejvanovice. [Poradenská zpráva pro MZe ČR - Pozemkový úřad Chrudim]. Opočno, VÚLHM - VS 2006c. 3 s.
NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Předběžná analýza příčin poškození smrku 2+0,5 v lesní školce Šumná. [Poradenské sdělení pro Krušnohorské lesy, a. s. Litvínov]. Opočno, VÚLHM - VS 2006d. 3 s.
NÁROVCOVÁ, J., SKUHRAVÁ, M.: Insekticidy v ochraně semenáčků buku lesního proti bejlomorce bukopupenové. In: Použití chemických prostředků v boji proti škůdcům, chorobám a plevelu v lesních školkách. Sborník referátů ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 19. května 2005. Sest. V. Foltánek. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2005, s. 42 - 46.
NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity VS Opočno v oboru lesního školkařství a zalesňování. In: Aktuální problémy lesního hospodářství České republiky. Sborník ze semináře. Havlíčkův Brod, 9. 12. 2004. Sest. V. Foltánek a kol. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 52 - 55. [ISBN 80-86386-57-0].
NÁROVEC, V.: Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování. [Podkladová zpráva]. Opočno, VÚLHM - VS 2006a. 8 s.
NÁROVEC, V.: Pravděpodobné příčiny úhynu a nežádoucího zdravotního stavu sazenic buku lesního po výsadbě v porostu 808A14 (LS Janovice). [Poradenská zpráva pro LČR, s. p.]. Opočno, VÚLHM - VS 2006b. 4 s.
NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půd z lesní školky Nectava. [Poradenská zpráva pro LČR, s. p. - Lesní správu Svitavy]. Opočno, VÚLHM - VS 2006c. 5 s.
NÁROVEC, V.: Výsledky agrochemického zkoušení půdy z lokality Klenovice. [Poradenská zpráva pro REKKA s. r. o. České Budějovice]. Opočno, VÚLHM - VS 2006d. 3 s.
SKUHRAVÁ, M.: Bejlomorka bukopupenová a další škůdci na buku v lesních školkách. In: Příčiny poškození buku v lesních školkách a možnosti preventivních opatření. Sborník referátů. Opočno, 30. 5. 2002. Sest. P. Kotrla. Kravaře, AVE CENTRUM 2002, s. 4 - 5.
SLOUP, M.: Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu. Lesnická práce, 83, 2004, č. 2, s. 60 - 61.
VÚLHM: Výroční zpráva 2003. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2004. 136 s.


* * *

Primární pramen (citace):

NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006. [Present advisory activity of the specialized laboratory Forest nursery control]. In: Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2006. Sborník referátů ze semináře. Třebíč, 7. - 8. 12. 2006. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2006, (v tisku).

Foto:

převzato z referátu Doc. Ing. Ivo Kupky, CSc. (e-mail: kupka@lf.czu.cz)


* * *

Poslední aktualizace: 22. října 2006