Zkušenosti s hodnocením kvality kořenového systému sadebního materiálu lesních dřevin

Jarmila Nárovcová & Václav NárovecVÚLHM - Výzkumná stanice Opočno


Abstrakt

Příspěvek uvádí aktuální výsledky testování obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Vliv různých typů obalů a pěstebních technologií na utváření kořenového systému a na následný rozvoj kořenů po výsadbě je na Výzkumné stanici (VS) Opočno studován již od roku 1958 (DUŠEK 1963; LOKVENC 1963). Rozhodujícím hlediskem je, aby nedošlo k budoucímu narušení stability a zdravotního stavu zakládaných lesních porostů. Každý nový obal a technologie musí být z tohoto hlediska důkladně prověřeny. Pro hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin byla na VS Opočno zřízena specializovaná laboratotoř Školkařská kontrola.

Úvod

Předkládaný příspěvek je určen účastníkům celostátní konference "Kořenový systém - základ stromu", pořádané Ústavem zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně dne 25. srpna 2004 ve Křtinách u Brna. Nastiňuje dlouholetou tradici rhizologicky zaměřeného pěstebního výzkumu na Výzkumné stanici Opočno, přibližuje současnou roli zkušební laboratoře Školkařská kontrola ve státem podporovaném systému hodnocení a kontroly morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin, prováděném ve smyslu § 4 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ZORM), a uvádí některé z poznatků a zkušeností, získaných v posledních několika letech na VS Opočno při posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin a při testování nových typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu (KSM).

Tradice rhizologického výzkumu na VS Opočno

Klade-li si předkládaný příspěvek za jeden ze svých cílů i upozornění na předchozí generaci zakladatelů VS Opočno a na jejich rhizologicky zaměřené práce, pak nelze neuvést pana Ing. Vratislava Duška, CSc. Ten např. na přelomu 50. a 60. let minulého století řešil problematiku pěstování sazenic buku a borovice s bohatým kořenovým systémem metodou podřezávání kořenů. Jím koordinovaný školkařský výzkum se dlouhodobě zabýval řadou aspektů růstu a vývoje kořenových systémů lesních dřevin během pěstování v lesních školkách. Mnohé z těchto prací patřily již přímo do oblasti experimentální rhizologie (např. DUŠEK 1963).

Na zavádění nových postupů a technologií v lesním školkařství a při zalesňování se intenzivně podílel také Ing. Theodor Lokvenc, CSc. Již v roce 1958 navázal spolupráci s norskou společností, vyrábějící rašelino-celulózové kelímky Jiffy pots (LOKVENC 1963), a dalších více než 30 let se aktivně spolupodílel na výzkumu použití obalovaného sadebního materiálu a na jeho zavádění do lesnické praxe. Mnohé z jeho prací se zabývaly morfologií kořenových systémů semenáčků a sazenic lesních dřevin ve školkách, metodologickými otázkami studia kořenů dřevin a také morfogenezí kořenů obalovaných sazenic po výsadbě na trvalé stanoviště (např. LOKVENC 1980, 1984, 1985).

Odkaz na tradici rhizologického pěstebního výzkumu na VS Opočno lze doplnit poukázáním na práci doc. Ing. Vladimíra Peřiny, CSc., který v oblasti pleistocenních teras řeky Orlice velmi často rhizologii využíval při studiu ekologie a obnovy dřevin v borových doubravách (PEŘINA 1960). Namáhavé odkrývání a podrobné "mapování" kořenových systémů lesních dřevin různých typologických stanovišť realizoval i ve stoletých a starších porostech.

Na VS Opočno byly již v minulosti získány značné zkušenosti s celou řadou různých technologií pěstování semenáčků a sazenic lesních dřevin. Poznatky o deformacích kořenů, vznikajících u některých dřevin a typů sadebního materiálu během pěstování v školkách a prohlubujících se po výsadbě do kultur, přivedly řešitele opočenského pracoviště k návrhům úprav používaných technologií pěstování sadebního materiálu ve školkách i k prosazování nových technologií vlastní výsadby sazenic na konkrétních lokalitách (DUŠEK, MARTINCOVÁ a JURÁSEK 1985; KRIEGEL 1986, 1990; souhrnně LOKVENC 2001).

Zavádění nových vědecko-výzkumných poznatků do hospodářské praxe bylo v tomto (tj. předchozím) období víceméně přímočaře zprostředkováno celostátně účinnými direktivami výkonné moci (MLVH ČSR) a státních organizací lesního hospodářství (PŘ SL) nebo prostřednictvím mnoha jiných nařízení. Jako příklady takových výstupů, vypracovaných nebo připravovaných na VS Opočno, lze uvést např. Instrukci pro zalesňování (MLVH 1973), Instrukci pro lesní školky (DUŠEK 1977), ČSN 48 2211 Semenáčky a sazenice lesních dřevin (LOKVENC a MICHALEC 1977) nebo ON 48 2410 Zalesňování a péče o kultury a mlaziny (LOKVENC a kol. 1990).

Současná role zkušební laboratoře při hodnocení kvality sadebního materiálu

Dnešní úloha pracoviště VS Opočno při uplatňování rhizologických poznatků v pěstební praxi je poněkud odlišná. Po dokončení transformace lesního hospodářství v devadesátých letech (po roce 1994) byl technologický výzkum na úseku lesního školkařství a zalesňování v rámci VÚLHM Jíloviště-Strnady víceméně ukončen. Technický a technologický rozvoj oboru přešel v plné míře na nově vzniklé státní a soukromé podnikatelské subjekty (JURÁSEK 1994; MAUER 2000 aj.).

Rozsah a nástroje působení státu jako takového na lesní školkařství doznaly zásadní přestavby. Výkonné orgány státní moci již dnes lesním školkařům nepředepisují "Jak to mají dělat!". Stanovují "pouze" náležitosti "Jak musí vypadat finální produkt, který je předmětem dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi obchodními subjekty a který bude používán při obnově lesa a při zalesňování!". Tento přístup má oporu zejména v zákonu č. 149/2003 Sb. (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a v jeho prováděcích předpisech (vyhl. č. 29/2004 Sb.). Požadavky na standardní výsadbyschopný sadební materiál lesních dřevin definuje v dubnu 1998 vydaná technická norma ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (JURÁSEK, LOKVENC a MAUER 1998). Uvádí rovněž jakostní znaky sadebního materiálu (vč. požadavků na kořenový systém) a způsob jejich zjišťování.

V souvislosti s novou legislativní úpravou a změnou vztahů mezi producenty a uživateli sadebního materiálu lesních dřevin (podrobněji SLOUP 2004) se nově vyprofilovala i úloha opočenského výzkumného pracoviště. Při přenášení výsledků výzkumu do školkařské praxe nyní plní odborné útvary VÚLHM víceméné trojí úlohu.

Na prvním místě to je role tzv. "pověřené osoby" ve smyslu § 30 zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, tj. právnické osoby oprávněné k provádění odborných úkonů v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem (vedení ústřední evidence o školkařské činnosti, vyhotovování posudků o vhodnosti zdrojů reprodukčního materiálu apod.). Tento úsek (úkol) na VÚLHM zajišťuje především útvar reprodukčních zdrojů (VS Uherské Hradiště). Specialisté z oddělení lesního školkařství a zalesňování (Ing. Jan Leugner, VS Opočno) se spolupodílejí na vedení ústřední evidence o školkařské činnosti.

Za druhé je to role servisního pracoviště pro státní správu lesního hospořství. Jde zejména o úsek hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin ve smyslu ustanovení ČSN 48 2115. K tomuto účelu byla na VS Opočno zřízena specializovaná zkušební laboratoř Školkařská kontrola, byly dopracovány metodické postupy hodnocení normou požadovaných morfologických a fyziologických parametrů semenáčků a sazenic lesních dřevin a některé z těchto postupů (způsobů hodnocení jakostních znaků) byly "zakreditovány" (tj. podstoupily akreditační schvalovací proces na kontrolu jakostních znaků sadebního materiálu). V rámci činnosti zkušební laboratoře se realizuje i iniciativa, zaměřená na testování tzv. biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (podrobněji NÁROVCOVÁ 2003, 2004). Tento dílčí úsek činnosti laboratoře Školkařská kontrola se nejvíce dotýká problematiky hodnocení kvality kořenových systémů u sadebního materiálu lesních dřevin a také se nejvíce přibližuje předchozí tradici rhizologického výzkumu, realizovaného v oddělení lesního školkařství a zalesňování (VS Opočno) v minulosti. Nejde přitom o výzkumnou činnost, zaměřenou přednostně na rozvoj výrobních (pěstebních) technologií v praxi, ale o kontrolní činnost, zaměřenou na posuzování jakosti ve školkách produkovaného sadebního materiálu, a to prostřednictvím přesně stanovených (akreditovaných, nikoliv tvůrčích) metodických postupů. Upřednostnění kontrolního poslání zkušební laboratoře konečně vyplývá mimo jiné i z jejího označení Školkařská kontrola.

Třetí role, kterou je nutné v souvislosti s opočenskou výzkumnou stanicí a s využitím výsledků výzkumu v praxi zmínit, je úloha poradenského pracoviště pro školkařské provozy. Poradenství je v rámci VÚLHM organizováno a pojímáno především jako služba vlastníkům lesa. U jednotlivých útvarů VÚLHM má řadu různých forem i podob. Liší se i charakterem poradenských výstupů, neboť každý případ poradenské činnosti je svým způsobem jedinečný a vychází z konkrétních požadavků zadavatele. Na VS Opočno je poradenství pro školkařské subjekty součástí výkonů (zadaných úkolů) pověření Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování (JURÁSEK 2003). Zaměření služeb, poskytovaných na vyžádání vlastníkům lesa, je aktualizováno na podkladě každoročně obnovovaného smluvního vztahu mezi MZe ČR a VÚLHM Jíloviště-Strnady. Na aktivitách tohoto úseku terénního poradenství se podílejí opět především pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola. V některých případech (při jednotlivých terénních výjezdech) tak jejich poradenská činnost splývá i s činností kontrolní, školící, posudkovou, přednáškovou, expertní, inspekční a další.

Kontrola kvality kořenových systémů sadebního materiálu

Opakovaně je třeba zdůraznit, že hlavním posláním zkušební laboratoře v Opočně je především kontrolní činnost pro státní správu LH a poradenská činnost pro uživatele sadebního materiálu (vlastníky lesa). V rámci pověření Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování jsou tyto služby zajišťovány jako poradenský servis v problematice hodnocení kvality sadebního materiálu, uváděného do oběhu, vhodných způsobů pěstování semenáčků a sazenic, udržování optimálního růstového prostředí, používání biologicky vhodných typů obalené sadby, optimalizace postupů zalesňování (snižování ztrát) a odhalování příčin neúspěšné obnovy. Jako služba pro vlastníky lesa je b laboratoři prováděno hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu, a to především ve fázi vyzvedávání sadebního materiálu ve školce a během manipulace s ním až do fáze výsadby na holiny. Aktuální stav se přitom porovnává s požadavky ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (JURÁSEK, LOKVENC a MAUER 1998) a navazujících technických norem.

Lesnické subjekty využívají tuto odbornou službu především ve sporných případech při podezření na sníženou fyziologickou kvalitu sadebního materiálu s cílem zabránit ztrátám při zalesňování nebo v případech uvádění sadebního materiálu do oběhu, při kterých vzniká potřeba objektivizovat morfologickou kvalitu dodávaného či produkovaného sadebního materiálu. Pro zajištění objektivnosti zkoušek pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola (VS Opočno) vyjíždějí pro kontrolní vzorky, odebírají je závazným (akreditovaným) pracovním postupem a odebrané vzorky opět závazným (akreditovaným) způsobem vyhodnocují. Z výsledků a průběhu tohoto hodnocení jsou následně zpracovávány tzv. protokoly o zkoušce, které jsou předávány přímo objednavateli služby (JURÁSEK 2003).

Prvotní zkušenosti získané při posuzování kvality sadebního materiálu v letech 2000 až 2001 byly následně využity při aktualizaci (Změna Z1) ustanovení technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (souhrnně viz JURÁSEK a kol. 2002). Pokud se týká kořenových systémů posuzovaných souborů semenáčků a sazenic lesních dřevin, pak praktický výkon kontrolní a poradenské činnosti pro lesnické subjekty nesignalizuje výraznější či narůstající problémy s kvalitou kořenových soustav sadebního materiálu, uváděného do oběhu. Je tomu tak především proto, že ustanovení ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin se staly respektovanými pravidly mezi většinou dodavatelů a odběratelů sadebního materiálu lesních dřevin. Velmi často jsou požadavky na standardní kvalitu sadby přímo zakotveny v obchodních smlouvách a jsou odběrateli sadebního materiálu také bezvýhradně vyžadovány. Pěstitelé sadebního materiálu proto sadbu před expedicí ze školky důsledně třídí a v odebíraných vzorcích nalézáme jen zcela výjimečně jedince, kteří by neodpovídali jednotlivým požadavkům technické normy na kvalitu znaků kořenových soustav.

Testování obalů krytokořenného sadebního materiálu

Práce na ověřování biologické vhodnosti obalů, aktuálně uváděných na náš trh, byly na Výzkumné stanici Opočno zahájeny v roce 2001 a 2002. Postupně se u jednotlivých technologií vyhodnocuje nejen morfologická kvalita nadzemních částí a kořenových soustav výpěstků ve fázi pěstování ve školce, ale také se sleduje vznik kořenových deformací po výsadbě KSM na trvalé stanoviště a některé další parametry zdravotního stavu výsadeb. Při hodnocení kvality krytokořenného sadebního materiálu se opět důsledně vychází z ustanovení české technické normy ČSN 48 2115 a její Změny Z1, kterou vydal Český normalizační institut v dubnu 2002. Za standardní soubor sadebního materiálu je považován ten, který obsahuje méně než 5 % nestandardních jedinců. Z hlediska kořenových soustav pak k neopominutelným parametrům pro hodnocení standardu krytokořenného sadebního materiálu náleží zejména poměr objemu kořenů k nadzemním částem (index K/N) a nepřípustné deformace kořenových systémů (viz čl. 6.1 citované normy). Přihlíží se dále k doporučeným velikostem obalů pro pěstování výsadbyschopného standardního krytokořenného sadebního materiálu i k ostatním jakostním znakům kořenových soustav, uváděných v tabulce 3 a článku 5.4 citované technické normy a její Změny Z1.

Ověřování biologické vhodnosti pěstebních obalů KSM, uváděného na trh, i praktickou realizací testů u konkrétních typů obalů byla tehdejším Odborem tvorby lesa MZe ČR pověřena jednak VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno, resp. zkušební laboratoř Školkařská kontrola, jednak rhizologická laboratoř Ústavu zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně. Průběh a závěry testů obou zkušebních pracovišť jsou postupně finalizovány v tzv. "Katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin" (dále jen Katalog obalů). Ten je hlavním "nástrojem" využívání výsledků testování obalů v hospodářské praxi.

Úvodní výsledky testování biologické vhodnosti obalů byly poprvé publikovány na podzim roku 2003, když byla zveřejněna elektronická podoba Katologu obalů na Internetu (viz http://vulhm.opocno.cz/sluzby4.html). Koncem března 2004 byl Katalog obalů publikován také tiskem a lesnické praxi byl distribuován jako samostatná příloha časopisu Lesnická práce č. 4/2004 (JURÁSEK, NÁROVCOVÁ a NÁROVEC 2004). Již nyní tedy Katalog obalů poskytuje vlastníkům a správcům lesů výchozí podklady pro výběr kvalitního krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa a zalesňování (JURÁSEK 2002). Nicméně současnou etapu testování obalů je možné i nadále charakterizovat jako období rozpracování výchozího záměru. Platným poznatkem totiž zůstává zkušenost, kterou zaznamenal LOKVENC (1980, s. 116): "... negativní vliv deformací na kvalitu kultur nelze posuzovat podle krátkodobých šetření uskutečněných v první fázích růstu kultury. Může se zjistit a komplexně projevit až ve vyšším věku, často i ve stadiu mlazin až tyčkovin (Lokvenc 1997). Z těchto důvodů mají pro stanovení vhonosti obalu a technologie pěstování sadebního materiálu s obalenými kořeny rozhodující význam poznatky získané z analýz růstu starších porostů ...". Potvrzují ji i práce, vzniklé v posledních několika letech a zabývající se hledáním příčin chřadnutí lesních porostů zakládaných v posledních 20ti letech (např. MAUER, PALÁTOVÁ, RYCHNOVSKÁ a kol. 2002; MAUER a PALÁTOVÁ 2004).

Poznatky a zkušenosti, příklady některých rhizologických testů

Problematika pěstování prostokořenného i krytokořenného sadebního materiálu s kvalitní kořenovou soustavou je mnohostranná. Zájem lesního školkaře o dodávaný sadební materiál "nemůže končit okamžikem, kdy vozidlo se sazenicemi opouští bránu lesní školky". (Tuto větu velmi často vyslovoval v úvodu vzpomínaný pan Ing. Vratislav Dušek, CSc.). Klíčovou roli pro budoucí kvalitu kořenových soustav zakládaných lesních kultur totiž sehrává nejen morfologický a fyziologický stav aktuálně vysazovaného sadebního materiálu, ale i vlastní způsob provedení výsadby. Nezbytné je také důsledné dodržování všech víceméně obecně známých a generacemi lesníků ověřených zásad kvalitní práce při zalesňování (zásady manipulace se sadbou, zkracování a úpravy kořenů, rozprostření kořenů v sadbové jamce, kvalitní příprava půdy, promíchání minerálních půdních horizontů s organickou hmotou, atd.). V dnešní době je bohužel už jen velmi vzácný onen obtížně popsatelný, osobitý a žádoucí vztah spoluodpovědnosti pracovníků v pěstební činnosti k "jejich" lesu, tj. k lesní kultuře, kterou zakládají či zakládali, či k sadebnímu materiálu, který vypěstovali a dodávají. Tento vztah, vylučující vědomé porušování technologických postupů ve školkařské praxi a při zalesňování, nelze promítnout do pravidel a kritérií výběrových řízení na dodávky pěstebních prací, kde dominuje hledisko "nejnižší" ceny zakázky.

Je známou skutečností, že potenciální riziko nežádoucího ovlivnění rozvoje kořenových soustav sadebního materiálu lesních dřevin je všudypřítomné během celého pěstebního procesu v lesních školkách a týká se následně i zalesňování. Některé z typických příkladů nedodržování technologických postupů při pěstování sadby a při zalesňování budou prezentovány při plenární přednášce, vztahující se k předkládanému příspěvku. V závěru jeho písemné části jsou z této prezentace stručné komentovány alespoň dva z rhizologických testů a zkoušek, uskutečněných na VS Opočno při kontrole kvality sadebního materiálu lesních dřevin a při výkonu poradenství pro uživatele sadebního materiálu.

Jakým způsobem se může včasnost, resp. opožděnost termínů výsevů bukvic projevit na kvalitě kořenových soustav semenáčků buku lesního, dokumentuje první příklad. V testu byly porovnávanými variantami výsevy bukvic bez viditelného klíčku (A), výsevy bukvic s klíčkem do 0,5 cm (B) a výsevy bukvic s klíčkem delším než 0,5 cm (C). U finálního sadebního materiálu (BK 1+0) bylo nutné u var. A a B vytřídit pro nevyhovující architektoniku kořenového systému pouze 3 % jedinců, avšak u var. C se jednalo již o 32 % jedinců. O tom, že v mnoha našich lesních školkách koreluje kvalita kořenových soustav prostokořenných semenáčku buku s délkou klíčku vysévaných bukvic a že nezanedbatelný podíl neškolkované i školkované produkce buku lesního nesplňuje z hlediska kořenových soustav požadavky ČSN 48 2115, se pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola často přesvědčují při výkonu poradenské činnosti. Např. porušení pozitivně geotropického růstu kořenů (vznik "smyčky", viz obr. 1) u pozdně vysévaných prostokořenných bukových semenáčků v podílu kolem 20 % není hodnotou nikterak neobvyklou. Několikanásobně větší podíl výmětu pak doprovází opomenutí zásad správného školkování, je-li u buku upřednostňována a nesprávně aplikována technologie pěstování školkovaných sazenic.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obr. 1: Jednoleté bukové semenáčky s průběžným (standardním) kořenem (vlevo) a s deformovaným kořenovým systémem (vpravo). Uprostřed normou ČSN 48 2115/Z1 povolená tolerance odchylky od průběžného kořene. (fotoarchiv VÚLHM - VS Opočno; aut.: J. Nárovcová)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na druhém příkladu lze ilustrovat, jaké důsledky může mít zdánlivě nepodstatné nedodržení požadavků intenzivních technologií na rozvoj kořenů semenáčků buku lesního, pěstovaných na tzv. vzduchovém polštáři. V testu porovnávané varianty reprezentovaly prostokořenné semenáčky (A), krytokořenné semenáčky (plugy), jejichž kůlový kořen neprorostl dnem plastového obalu (B), krytokořenné semenáčky, jejichž kůlový kořen prorostl v délce cca 1 cm dnem obalu (C) a krytokořenné semenáčky v obalech Jiffy - Forestry 7 (D).

Sadební materiál u všech testovaných variant odpovídal v okamžiku výsadby (ta se uskutečnila do jamky, připravené motykosekerou) požadavkům normy ČSN 48 2115/Z1 na architektoniku kořenové soustavy. U var. C byl cca 1 cm úsek kořene, který ve fázi pěstování ve školce (vlivem nedostatečného účinku vzduchového polštáře) prorost obalem, ponechán a nebyl před výsadbou zkrácen řezem. Při výsadbě se tento (nadbytečný) úsek kořene na dně výsadbové jamky ohnul ve více či méně pravém úhlu, takže směřoval vodorovně s povrchem terénu (dnem jamky). V následných letech se toto technologické opomenutí u var. C projevilo nárůstem podílu jedinců, jejichž kořenový systém se rozvíjel nežádoucím způsobem. Hlavní kořen nejprve rostl vzhůru a teprve později přeorientoval svoji strategii na pozitivně geotropický růst. Vzniklá kořenová deformace se v průběhu dalších let prohlubovala (viz obr. 2), takže třetím rokem po výsadbě na trvalé stanoviště činil podíl jedinců var. C s deformacemi kořenů již hodnotu 84 %. U ostatních variant (A, B a D) nepřevýšil podíl jedinců s kořenovými deformacemi hodnotu 6 % a rozvoj jejich kořenových soustav bylo možné hodnotit jako uspokojivý.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obr. 2: Detail nestandardních kořenových soustav u krytokořenného buku lesního (var. C) v prvním až třetím roce po výsadbě. (fotoarchiv VÚLHM - VS Opočno; aut.: J. Nárovcová)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěr

Zkušební laboratoř Školkařská kontrola zajišťuje na VS Opočno řadu služeb a poradenských výkonů pro státní správu a vlastníky lesa. Patří k nim také kontrola morfologické a fyziologické kvality nadzemních částí a kořenových soustav ve školkách produkovaného a na trh uváděného sadebního materiálu nebo testování nových typů obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin.

Doporučující stanovisko k aktuálně testovaným obalům KSM poskytují zkušební laboratoře nejdříve po 3letém sledování růstu kontrolních výsadeb KSM na venkovních pokusných parcelách. Nejdůležitějším hlediskem pro doporučení obalů zůstává zejména charakter rozrůstání kořenových soustav testovaného KSM, tj. absence nežádoucích deformací kořenů. Předpokládá se průběžné doplňování výsledků testování obalů do Katalogu obalů. I v letošní roce pokračuje řada zkoušek v kontrolních kulturách a řada pěstebních obalů, uváděných na tuzemský trh, nyní prochází fází testování ve školce. Katalogové listy těchto obalů budou za předpokladu pozitivních výsledků z kontrolních výsadeb do Katalogu obalů doplněny v příštím roce. Tehdy (2005) by již mělo být v Katalogu obalů k dispozici základní spektrum pěstebních obalů, které je možné pro KSM lesních dřevin v našich podmínkách doporučit (NÁROVCOVÁ 2004).

Uživatelé sadebního materiálu lesních dřevin i jejich pěstitelé by neměli výše popisované aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola zaměňovat s výkonem státního zkušebnictví. Ze strany zkušebních laboratoří a jejich pracovníků se jedná především o služby vlastníkům lesa. Ty jsou realizovány na podkladě každoročně aktualizovaného smluvního vztahu mezi MZe ČR a VÚLHM Jíloviště-Strnady a sledují záměr napomoci producentům semenáčků a sazenic lesních dřevin uvádět na trh pouze takový sadební materiál, jež odpovídá obchodovatelným standardům sadebního materiálu lesních dřevin podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Literatura

DUŠEK, V.: Pěstování sazenic buku a borovice s bohatým kořenovým systémem podřezáváním kořenů. Kandidátská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1963. 201 s.
DUŠEK, V.: Instrukce pro lesní školky státních organizací lesního hospodářství. 1. Vyd. Praha, MLVH ČSR 1977. [MLVH ČSR pod čj. 23 521/ORLH/77 ze dne 17. 8. 1977; viz Věstník MLVH ČSR, 1977, Částka 16, s. 12]. 28 s.
DUŠEK, V., MARTINCOVÁ, J., JURÁSEK, A.: Zvýšení kvality obalené sadby. Závěrečná zpráva za etapu E 05 dílčího úkolu R-331-010/05 "Biotechnologie školkařské výroby" včetně realizačního výstupu RV 13 "Podklady pro další orientaci pěstování kvalitní obalené sadby". Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 177 s.
JURÁSEK, A.: Úvod. In: Nové směry v pěstování a ochraně sadebního materiálu ve školkách. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 26. - 27. 10. 1994. Sest. A. Jurásek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 3.
JURÁSEK, A.: Pomůckou pro výběr kvalitní obalené sadby bude "Katalog doporučených pěstebních obalů". Lesu zdar (Hradec Králové), 8, 2002, spec. č. Genetika 2002, s. 5.
JURÁSEK, A.: Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování. Výroční zpráva za rok 2003. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2003. 13 s.
JURÁSEK, A., LOKVENC, T., MAUER, O.: Sadební materiál lesních dřevin. ČSN 48 2115. Praha, Český normalizační institut 1998. 20 s.
JURÁSEK, A. a kol.: Komentář k ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. 1. Vyd. Praha, Český normalizační institut 2002. 27 s. [ISBN 80-7283-089-9].
JURÁSEK, A., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Testování obalů krytokořenného sadebního materiálu. Lesnická práce, 83, 2004, č. 4, s. 188 - 189.
KRIEGEL, H.: Vliv mechanizované výsadby na růst kořenů borovice. Zprávy lesnického výzkumu, 31, 1986, č. 3, s. 9 - 14.
KRIEGEL, H.: Růst a vývoj borových kultur s deformovanými kořeny. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 1, s. 17 - 20.
LOKVENC, T.: Metoda pěstování sazenic v rašelino-celulózových kelímcích. In: KOTYZA, F. a kol.: Nové směry ve školkařském provozu. 1. Vyd. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1963, s. 131 - 135.
LOKVENC, T.: Podklady pro výběr obalených sazenic k zalesňování. Lesnická práce, 56, 1977, č. 9, s. 376 - 380.
LOKVENC, T.: Typizace deformací kořenů v kulturách založených sadebním materiálem s obalenými kořeny. Lesnictví, 26, 1980, č. 2, s. 109 - 118.
LOKVENC, T.: Metody rhizologického studia v kulturách založených obalenými sazenicemi. Lesnictví, 30, 1984, č. 3, s. 269 - 278. LOKVENC, T.: Morfogeneze obalených smrkových sazenic po výsadbě. Lesnícky časopis (Zvolen), 31, 1985, č. 4, s. 251 - 265.
LOKVENC, T., MICHALEC, M.: Semenáčky a sazenice lesních dřevin. ČSN 48 2211. Praha, Ústav normalizace a měření 1977. 11 s.
LOKVENC, T., MICHALEC, M., PAŘEZ, J., ŠINDELÁŘ, J., REMIŠ, J., FILIP, P.: Zalesňování a péče o kultury a mlaziny. ON 48 2410. Jíloviště-Strnady, Odvětvové normalizační středisko pro lesní hospodářství a myslivosti při VÚLHM 1990. 25 [32] s.
LOKVENC, T.: Přínos opočenského pracoviště pro vědu a praxi v oborech lesního školkařství a zalesňování. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference. Opočno, 12. - 13. 9. 2001. Sest. A. Jurásek a kol. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 29 - 46.
MAUER, O.: Lesní školkařství po transformaci lesního hospodářství. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s. 101 - 103.
MAUER, O., PALÁTOVÁ, E., RYCHNOVSKÁ, A. a kol.: Posouzení stavu kořenového systému smrku ztepilého v oblasti Orlických hor. [Zpráva pro odbor tvorby lesa Ministerstva zemědělství ČR]. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně 2002. 35 s.
MAUER, O., PALÁTOVÁ, E.: Deformace kořenového systému a stabilita lesních porostů. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. - 4. 6. 2004. Sest. A. Jurásek a kol. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 22 - 26.
NÁROVCOVÁ, J.: Úloha akreditované laboratoře Školkařská kontrola při ověřování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. II. Některé zkušenosti s kvalitou kořenových soustav testovaných technologií. In: Perspektivy pěstování krytokořenného sadebního materiálu v podmínkách České republiky po vstupu do EU. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Dlouhá Loučka, 3. 9. 2003. Praha, Silvaco 2003, s. 13 - 20.
NÁROVCOVÁ, J.: Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin a poznatky s jeho uplatněním v praxi. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. - 4. 6. 2004. Sest. A. Jurásek a kol. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 40 - 48.
PEŘINA, V.: Přeměny borových monokultur na plistocenních terasách. 1. Vyd. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1960. 210 s.
SLOUP, M.: Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu. Lesnická práce, 83, 2004, č. 2, s. 60 - 61.
------------
ČSN 48 2211. Semenáčky a sazenice lesních dřevin. 1975.
ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. 1998.
ČSN 48 2115 Změna Z1. Sadební materiál lesních dřevin. 2002.
ON 48 2410. Zalesňování a péče o kultury a mlaziny. 1988.
MLVH (1973): Instrukce pro zalesňování. 1. Vyd. Praha, MLVH ČSR 1973. [MLVH ČSR pod čj. 30532/ORLH/73 ze dne 13. 3. 1973]. 14 s.


* * *

Adresa autorů:

Ing. Jarmila Nárovcová
Ing. Václav Nárovec, CSc.
Výzkumná stanice Opočno
Na Olivě 550
517 73 Opočno
narovcova@vulhmop.cz


* * *

Primární pramen (citace):

NÁROVCOVÁ, J.: Zkušenosti s hodnocením kvality kořenového systému sadebního materiálu lesních dřevin. [Experience of root system of forest tree nursery stock's quality control]. In: Kořenový systém - základ stromu. Sborník referátů z konference. [Křtiny u Brna, 25. 8. 2004]. Sest. O. Mauer a kol. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně 2004, s. 103 - 114. [ISBN 80-239-3335-3].

Foto v titulu: doc. Ing. Ivo Kupka, CSc.


* * *

Abstract

In the paper the current testing results of containers for growing containerized planting stock of forest trees are presented. Since 1958, the impact of container shape and growing technology on root system formation and root development following outplanting has been studied in the Forest Research Station at Opočno (DUŠEK 1963; LOKVENC 1963). The crucial point is to avoid the future disturbance of stability and health status of forest stands. Each new kind of container and growing technology has to be thoroughly verified from this point of view. For the control of morfologic and physiologic quality of foresf tree planting stock, the specialized laboratory Forest nursery control by FRS at Opočno was established..

Keywords, klíčová slova:

Containerized seedlings and plants, modern forest nursery, regeneration, krytokořenný sadební materiál, moderní školkařské technologie, zalesňování, obnova lesa.