Expertizní služby poskytované VÚLHM, v. v. i. - Výzkumnou stanici Opočno lesním školkařům

(Výňatky z plenární přednášky pro Sdružení lesních školkařů ČR, prezentované na celostátním semináři Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2007; Měřín, 26. 11. 2007)

Antonín Jurásek, Václav Nárovec, Jarmila NárovcováVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno
Současné zaměření expertizní a poradenské činnosti na úseku kvality sadebního materiálu a školkařské činnosti

Úvod

Výzkumná stanice Opočno se posuzováním kvality sadebního materiálu a praktickou školkařskou problematikou zabývá již od svého založení v roce 1951. Po řadu předchozích desetiletí zde probíhala úzká a efektivní spolupráce mezi aplikovaným resortním lesnickým výzkumem a školkařskými provozy. V letech 1952 až 1990 se nejrůznější formy expertizní a poradenské činnosti pro lesní školkaře na výzkumné stanici realizovaly a rozvíjely především zásluhou jejího dlouholetého vedoucího vědeckého pracovníka, Ing. Vratislava Duška, CSc. (JURÁSEK 1997; JANČAŘÍK a NÁROVEC 2007).
Po transformaci lesního školkařství v devadesátých letech minulého století se spolupráce VS Opočno s již převážně privatizovanými školkařskými provozy kumulovala zejména do úseku posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) nebo optimalizace užívaných školkařských technologií. Od roku 1995 proto působí na VS Opočno specializovaná zkušební laboratoř, označovaná jako Školkařská kontrola a zaměřená přednostně na hodnocení morfologické a fyziologické kvality ve školkách produkovaného sadebního materiálu. V roce 2000 byly činnosti a postupy této Zkušební laboratoře č. 1175.2 akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. (ČIA).
Na přelomu roku 2006/2007 přestal být Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady státní příspěvkovou organizací a stal se veřejnou výzkumnou institucí (ustanovení § 31 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích). V praxi to znamená, že jeho hlavní činností je výzkum (včetně zajišťování infrastruktury výzkumu) vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. VÚLHM jako veřejná výzkumná instituce tedy svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný z veřejných prostředků, a to v plném souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropského společenství (článek 87 a 89 Smlouvy o založení Evropského společenství, ve znění pozdějších smluv). Expertní a poradenskou činnost pak vykonává jen u takových aktivit, u kterých s rozvojem volné soutěže vzniká i trhem podmíněná celospolečenská poptávka po specializovaných službách.

Posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin

Problematika posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin a s tím i úzce související úsek optimalizace školkařské činnosti takovými oblastmi jsou. V nich pak naše pracoviště (VS Opočno) i nadále pokračuje v rozvíjení služeb pro školkařské subjekty, a to na podkladě pověření ministerstva zemědělství (MZe ČR) ke specializovaným expertizním a poradenským výkonům. Obojí tyto činnosti jsou směrovány k držitelům (vlastníkům) lesa i držitelům licencí MZe ČR pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin (RMLD) do oběhu jako Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality sadebního materiálu. Hlavní náplní služby je poskytování expertizního servisu pro producenty a uživatele sadebního materiálu. Jejím ideovým záměrem je, aby pro umělou obnovu lesa a pro zalesňování byl užíván jakostně co nejkvalitnější sadební materiál, aby přispěla ke snížení ztrát a nezdaru po zalesnění. Základem uvedené služby jsou aktivity akreditované Zkušební laboratoře č. 1175.2 (Školkařská kontrola) při hodnocení morfologické a fyziologické kvality rostlinného materiálu lesnicky významných druhů dřevin. Zkušební laboratoř č. 1175.2 při VS Opočno pro producenty a uživatele SMLD zajišťuje zejména:

 • Terénní posouzení a odběry kontrolních vzorků sadebního materiálu (na zalesňovaných a obnovovaných lesních pozemcích a v lesních školkách) pro hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Součástí služby je i laboratorní vyhodnocování vybraných znaků morfologické a fyziologické kvality vzorků sadebního materiálu prostřednictvím akreditovaných postupů zkušební laboratoře včetně zpracování protokolů o výsledcích zkoušek (testů do oběhu uváděného sadebního materiálu lesních dřevin) a jejich předání objednateli služby.

 • Ověřování biologické nezávadnosti nových typů pěstebních obalů (zejména sadbovačů) pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin. Cílem této činnosti je, aby byl pro umělou obnovu lesa a zalesňování používán kvalitní (standardní) sadební materiál o vysoké morfologické a fyziologické kvalitě. Výsledky krátkodobých (1 až 3letých) i dlouhodobých (4 a víceletých) testů v lesních školkách a v kontrolních výsadbách v terénu jsou ve dvouletém intervalu zveřejňovány prostřednictvím Katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin.

 • Činnost zkušební laboratoře současně umožňuje kontinuální doplňování databází parametrů kvality sadebního materiálu lesních dřevin s možností (v případě potřeby) upřesňování standardů kvality. V současné době např. intenzivně pracujeme na získání dostatečného souboru dat pro stanovení standardů odrostků lesních dřevin.


 • Náměty pro další spolupráci s producenty SMLD

  Zavedením standardů kvality do školkařské praxe se zvýšila kvalita sadebního materiálu, současně se tím zvýšila konkurenceschopnost našich lesních školek vůči zahraničním školkařským subjektům. Co je významné - zvýšila se i úspěšnost umělé obnovy lesa. Dalším velmi pozitivním efektem spolupráce mezi výzkumem a lesnickým provozem je zavedení systému testování biologické nezávadnosti pěstebních obalů, která rovněž významně zvýšila úroveň kvality krytokořenného sadebního materiálu. Přesto je možné upozornit i na další možné úseky spolupráce:
 • Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, připravujeme ve výhledu 2-3 roků návrh změny české technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (Z2), kde zapracujeme standardy kvality odrostků nejdůležitějších druhů lesních dřevin. Ze strany lesních školkařů uvítáme i další věcné návrhy na upřesnění a doplnění této normy. Jakékoliv změny a doplnění normy sice proběhne vnějším připomínkovým řízením, přesto by bylo výhodné vytvořit delší časový prostor pro posouzení námětů.
 • Velmi rádi bychom expertní a poradní činnost směřovali k řešení profesně složitějších problémů lesního školkařtví. V této souvislosti považujeme za velmi přínosné, aby byly SLŠ ČR realizovány průběžné vzdělávací kurzy, kde by měli frekventanti možnost si doplňovat nové poznatky ze školkařské problematiky. Pro spolupráci na expertní a poradní úrovni by tak vzniklo více prostoru k řešení těch aktuálních problémů, které vyžadují vyšší specializaci.
 • Za žádoucí považujeme více využívat možností kontroly fyziologické kvality větších a potenciálně problémových oddílů při přejímce výsadbyschopného sadebního materiálu odběrateli (držiteli lesa). Lze tak předejít následným sporům při neúspěšné obnově lesa. Kontrolu kvality krytokořenných semenáčků a sazenic listnáčů (zejména buku) doporučujeme aplikovat zejména tehdy, pokud přezimovaly ve školce, kde byly extrémní zimní mrazy.
 • Pro následující roky je také třeba, aby producenti SMLD začali vážně uvažovat o certifikaci kvality sadebního materiálu produkovaného v našich školkách (zejména pro větší odběratele). V řadě zahraničních školek je to již běžně používaná "visačka kvality". Certifikaci kvality vyžaduje např. i systém OECD.
 • Literatura

  JANČAŘÍK, V., NÁROVEC, V.: Vzpomínka na Vratislava Duška. Lesnická práce, 86, 2007, č. 4, s. 244.

  JURÁSEK, A.: Zemřel ing. Vratislav Dušek. Lesnická práce, 76, 1997, č. 5, s. 196 - 197.

  JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 7. - 8. 3. 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000a, s. 43 - 46.

  JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Služby poskytované VS Opočno pro vlastníky lesa při hodnocení kvality sadebního materiálu, standardy sadebního materiálu. In: Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Sborník přednášek z celostátního semináře pro vlastníky lesa. Přelouč, červen 2000. České Budějovice, INPROF 2000b, s. 34 - 45.

  JURÁSEK, A., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Průvodce krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, 56 s. [ISBN 80-86386-78-3].

  MARTINCOVÁ, J.: Poznatky o hodnocení kvality sadebního materiálu. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s.114 - 116.

  NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006. In: Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2006. Sborník referátů ze semináře. Třebíč, 7. - 8. 12. 2006. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2006, s. 65 - 68. [ISBN 80-86386-84-8].

  NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity VS Opočno v oboru lesního školkařství a zalesňování. In: Aktuální problémy lesního hospodářství České republiky. Sborník ze semináře. Havlíčkův Brod, 9. 12. 2004. Sest. V. Foltánek a kol. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 52 - 55. [ISBN 80-86386-57-0].


  * * *

  Primární pramen (citace):

  JURÁSEK, A. - NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Expertizní služby poskytované VÚLHM, v. v. i., Výzkumnou stanicí Opočno lesním školkařům. [Expertise services offered by FGMRI - Research Station at Opočno]. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2007. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. 26. a 27. listopadu, Jablonná nad Vltavou. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2007, s. 22 - 25. - ISBN 978-80-87154-04-5.