Ing. Vratislav Dušek, CSc.

(* 18. 11. 1924, + 31. 3. 1997)

Dlouholetý vědecký pracovník VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno. Jméno tohoto předního odborníka v lesním školkařství je trvale spojeno s rozvojem této disciplíny již od počátku 50. let minulého století. Jako výzkumný pracovník se významnou měrou zasloužil o postupné zavádění nových technologií ve školkách a o řešení palčivých školkařských problémů.
Z řady vyřešených výzkumných úkolů připomeňme např. rozpracování metod podřezávání kořenů, pěstování semenáčků na umělých substrátech a pod plastikovými kryty, automatizaci závlah v lesních školkách, pěstování obalených semenáčků a sazenic, pěstování poloodrostků, skladování sadebního materiálu v klimatizovaných skladech, optimalizaci výživy sadebního materiálu na substrátech a minerální půdě.
Dosažené výsledky publikoval téměř ve stovce příspěvků do odborných a vědeckých časopisů u nás i v zahraničí. Jeho nejznámějším a nejvýznamnějším dílem je souborná knižní publikace Moderní lesní školkařství (SZN 1970), zpracovaná společně s ing. Františkem Kotyzou a dalšími spolupracovníky. Tato publikace si v mnoha směrech udržela vysokou aktuálnost až do dnešních dnů a slouží jako zdroj informací pro novou generaci školkařů. Velký význam mají i detailně rozpracované postupy pro podřezávání kořenů u různých druhů dřevin jako prostředek k získání vysoce kvalitního sadebního materiálu.
Rozsáhlá byla i poradní a expertní činnost ing. Duška. Připomeňme alespoň významný autorský podíl na Instrukcích pro lesní školky (1977), oborové normě Semenáčky a sazenice lesních dřevin (1975, 1988). Dále se podílel na řešení mnoha provozních problémů školek, především v souvislosti se zaváděním nových technologií pěstování sadebního materiálu a manipulace s ním. V aktivní práci v oboru pokračoval i po odchodu do důchodu (v roce 1989), kde využíval své dlouholeté zkušenosti při poradní činnosti pro školkařské provozy.


* * *

Primární (použitý) pramen:

JURÁSEK, A.: Zemřel ing. Vratislav Dušek. Lesnická práce, 76, 1997, č. 5, s. 196 - 197.


* * *

Poslední aktualizace stránky: 11. června 2003