Ucelený aktuální přehled a podrobné informace o vykonávané poradenské a expertní činnosti, o řešených výzkumných projektech a o dalších dílčích aktivitách řešitelských kolektivů Výzkumné stanice Opočno i ostatních útvarů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady lze chronologicky vyhledat ve výročních zprávách výzkumného ústavu.

EXPERTIZNÍ ČINNOST (podporovaná z rozpočtu MZe ČR) V LETECH 2015-2019:

Expertní činnost, zajišťovaná na VS Opočno v období od 1. dubna 2015:

Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařtví, zakládání, obnovy a výchovy lesa, zalesňování, biotechnologii, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin a využití demonstračních objektů
(koordinátor: Ing. J. Leugner, Ph.D.; číslo interního označení: 6620)


V rámci aktivity jsou pro vlastníky lesa na VS Opočno vykonávány následující činnosti:
 • Zajišťování zkoušek kvality sadebního materiálu lesních dřevin v akreditované Zkušební laboratoři č. 1175.2 Školkařská kontrola podle požadavků směrnice Rady 1999/105/ES, zákona č. 149/2003 Sb., vyhlášky č. 29/2004 Sb. a ČSN 48 2115.
 • Ověřování biologické nezávadnosti nových typů obalů ve školkařských provozovnách, terénní hodnocení vlivu pěstebního obalu na kvalitu krytokořenného sadebního materiálu, destrukční analýzy vzorků v akreditované laboratoři, vyhodnocení a prezentace výsledků, zveřejnění aktuálních informací v Katalogu obalů.
 • Expertní, poradenský a informační servis podle rozsahu a typu požadavků na poskytnutí služeb včetně komunikace s žadatelem, zpracování zadané problematiky s využitím průběžně doplňované databáze vědeckých a odborných informací z domácích i zahraničních zdrojů, zpracování výsledků a předání objednateli služby.
 • Zajištění a průběžná aktualizace databáze informačních zdrojů domácích i zahraničních poznatků v problematice obnovy, výchovy lesa a zalesňování. Příprava vyžádaných seminářů nebo školení, příprava přednášek, vlastní přednášky, příprava textů do sborníku, předtisková příprava a tisk sborníku či průvodce. Součástí činnosti je také publikování nových poznatků z expertní činnosti vč. aktuálních informací z lesního školkařství, obnovy, výchovy lesa a zalesňování.
 • Zajišťování funkčnosti demonstračních objektů pro obnovu a výchovu lesa. Demonstrační objekt (DO) pro obnovu a výchovu lesa je dlouhodobě sledovaný objekt, který je zdrojem exaktních informací o vlivu pěstebních opatření v interakci se změnami růstových podmínek. V systému demonstračních objektů jsou variantně v sériích ověřovány a na požádání prezentovány pěstební postupy doporučované vlastníkům lesa a dalším subjektům hospodařícím v lese. Do souboru demonstračních objektů patří také objekty založené podle metodiky mezinárodní instituce IUFRO, kde je ČR zastoupena. Součástí péče o DO je také průběžné zjišťování experimentálních dat z dlouhodobě sledovaných objektů jako zdroje exaktních informací z dlouhodobého vývoje lesních ekosystémů.
S žádostmi o poradenství v oborech ochrana lesa, lesnická fytopatologie nebo ekologie lesa (včetně výživy a hnojení lesních dřevin) se vlastníci lesa a správci lesních majetků mohou i nadále obracet na specializované odborné útvary a na Lesní ochrannou službu ve Strnadech.

EXPERTIZNÍ ČINNOST (podporovaná z rozpočtu MZe ČR) V ROCE 2013:

Expertní činnost, zajišťovaná na VS Opočno v období od 25. 10. do 16. 12. 2013:

Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství, obnovy lesa a zalesňování
(koordinátor: Ing. J. Leugner, Ph.D.)


Jako státem podporovaná (financovaná a zajišťovaná) službová činnost pro vlastníky lesa (ve smyslu § 46, odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů) byla pro období od 25. října 2013 do 16. prosince 2013 obnovena tradiční poradenská služba na úseku lesního školkařství a zakládání lesních porostů. Činnost je zajišťována na VS Opočno v rámci veřejné zakázky č. 938-2013-16212 s názvem "Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, obnovy lesa a zalesňování, včetně uplatění biotechnologií", na které se podílejí i specialisté z útvaru reprodukčních zdrojů (VS Kunovice) a z útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin. S žádostmi o poradenství v oborech ochrana lesa, lesnická fytopatologie nebo ekologie lesa se vlastníci lesa a správci lesních majetků mohou i nadále obracet na specializované odborné útvary a na Lesní ochrannou službu ve Strnadech. (Podrobnosti o dalších službách pro vlastníky a správce lesů.)


EXPERTIZNÍ ČINNOST (podporovaná z rozpočtu MZe ČR) V ROCE 2012:

Expertní činnost, zajišťovaná na VS Opočno v období od 1. 1. do 31. 3. 2012:

Expertní a poradenská činnost a komplexní informační servis v oblasti zajišťování biomasy
(koordinátor: doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.)

 • V rámci činnosti jsou zajišťovány podklady k plnění požadavků mezinárodních institucí a závazků České republiky, vyplývající z mezinárodních smluv (FAO, Ministerské konference, Kjótský protokol), na zjišťování množství akumulovaného uhlíku v nadzemní i podzemní biomase lesních ekosystémů v ČR ve vazbě na způsob managementu. Za účelem plnění výše uvedených požadavků je zajišťována aktualizace databází o opadu a jeho akumulaci a dekompozici v lesních půdách na 19ti lokalitách 1. až 8. LVS pod porosty hlavních hospodářských dřevin (SM, BK, BO, MD, DB) a v náhradních porostech BR a SMP. Průběžně jsou aktualizována a vyhodnocována data ze sledování opadu v porostech hlavních hospodářských dřevin (SM, BK, BO, MD, DB) a akumulace biomasy v lesních půdách. Dále jsou odvozovány a zpřesňovány expanzní koeficienty pro výpočet biomasy v lesích ČR na základě dat Národní inventarizace lesů (NIL 2000-2004; viz Nařízení vlády České republiky č. 193/2000 ze dne 7. června 2000) a databáze LHP. S využitím výsledků půdních rozborů a dat z Národní inventarizace lesů je také stanovováno množství biomasy a uhlíku v lesních půdách.
ARCHIV EXPERTIZNÍCH ČINNOSTÍ Z PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ:

Expertní a poradenská činnost, zajišťovaná výkony akreditovaných zkušebních laboratoří Semenářská kontrola (VS Kunovice) a Školkařská kontrola (VS Opočno) v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 :

Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin
(hlavní koordinátor: doc. RNDr. B. Lomský, CSc.; subkoordinace na výzkumných stanicích: prom. biol. Zdeňka Procházková, CSc. a Ing. Václav Nárovec, CSc.)

VS Kunovice:

 • Zajišťování zkoušek kvality semenného materiálu lesních dřevin v národně a mezinárodně akreditované laboratoři podle požadavků Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a další navazující legislativy, a to pro vlastníky lesa, nájemce, popř. podnájemce lesa (tzv. "držitelé lesa") vč. státních organizací lesního hospodářství, ale také pro orgány státní správy lesů a jejich partnery ze zemí EU.
 • Sběr, zpracování, vedení a archivování údajů o kvalitě semenného materiálu lesních dřevin podle požadavků Směrnice Rady 1999/105/ES a navazující legislativy.
 • Poskytování komplexního expertního, poradenského a informačního servisu pro držitele lesa v oboru lesního semenářství. Služba je zaměřena na sběr, skladování, předosevní přípravu a kontrolu kvality semenného materiálu lesních dřevin.
 • Monitorování výskytu významných škodlivých činitelů negativně ovlivňujících kvalitu semenného materiálu lesních dřevin při obnově lesa a zalesňování.
 • Propagace poznatků z problematiky lesního semenářství.

VS Opočno:

 • Provádění rozborů morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin v terénu (v lesních školkách a na zalesňovaných plochách) a ve specializované akreditované Zkušební laboratoři č. 1175.2 Školkařská kontrola při VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno. Služba je určena pro širokou odbornou veřejnost, jenž se podílí na uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu a na jeho kontrole, tj. využívají ji vlastníci, nájemci a správci lesů, držitelé licencí ministerstva zemědělství k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu, orgány státní správy lesů a ochrany přírody, úřady obcí s rozšířenou působností, celní orgány atd.
 • Ověřování biologické nezávadnosti nových typů pěstebních obalů (zejména sadbovačů) pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin používaný držiteli lesa pro umělou obnovu lesa a zalesňování; jako součást plnění bude zveřejňována na webových stránkách zhotovitele a průběžně aktualizována elektronická verze "Katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin", tj. pěstebních obalů, které nezpůsobují deformace kořenů a tím i následně neúspěšnou obnovu lesa.
 • Expertizní činnost a informační servis pro držitele lesa a držitele licencí pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu v problematice posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (standardů), optimalizace způsobů pěstování semenáčků a sazenic lesnicky významných druhů dřevin, udržování optimálního růstového prostředí ve školce, dodržování pravidel a zásad manipulace se sadebním materiálem během pěstování ve školce, vyzvedávání, dopravě a při výsadbě na holiny, atd.
 • Expertizní a poradenský servis pro držitele lesa (správci, vlastníci, nájemci, příp. podnájemci lesa a další) v problematice umělé obnovy lesa a zalesňování vč. posuzování a odhalování příčin neúspěšné obnovy lesa.
 • Správa databází parametrů kvality (obvyklé obchodní jakosti) sadebního materiálu lesních dřevin pro účely standardizace a certifikace. (Podrobněji).

Expertní a poradenská činnost, zajišťovaná od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 součinností pracovní skupiny (oddělení) výchovy a obnovy lesa (VS Opočno) s útvarem biologie a šlechtění lesních dřevin a útvarem reprodukčních zdrojů (VS Kunovice):

(1) Expertní a poradenská činnost při obnově a výchově lesních porostů, včetně uplatnění biotechnologií a speciálních výsadeb rychle rostoucích dřevin, udržování a využití klonových archivů a demonstračních objektů
(hlavní koordinátor: doc. RNDr. B. Lomský, CSc.; subkoordinace na výzkumných útvarech: Ing. Jiří Novák, Ph.D., RNDr. Jana Malá , CSc.; Ing. Luďka Čížková, Ph.D.)

VS Opočno (koordinátor: J. Novák):

 • Poskytování odborných informací vlastníkům lesa, nájemcům, popř. podnájemcům lesa (dále jen "držitel lesa"), objednateli, ostatním orgánům státní správy lesů a partnerům v EU v oboru obnovy a výchovy lesa, s využitím průběžně doplňované databáze informací a poznatků z domácích i zahraničních zdrojů, a to jednak formou konkrétních doporučení (prezenčně nebo korespondenčně a jednak přípravou a zajišťováním seminářů a školení pro držitele lesa a další subjekty k aktuálním problémům obnovy a výchovy lesa, včetně vydávání odborných sborníků a průvodců.
 • Zajišťování demonstračních objektů1) pro obnovu a výchovu lesa (celkem 117 objektů), sběr dat z demonstračních objektů, zpracovávání dat a jejich archivace v elektronických databázích, včetně aktualizace obslužného softwaru.
 • Zajišťování sítě demonstračních objektů (celkem 13 objektů) pro obnovu a výchovu lesa zaměřených na plnění všech funkcí lesa s ohledem na předpokládané klimatické změny a její využití pro expertní a poradenskou činnost a pro účely plnění úkolů vyplývajících z členství ČR v mezinárodních institucích (IUFRO - International Union of Forest Research Organizations, EFI - European Forest Institute).

Další činnosti jsou garantovány:

 • Útvarem biologie a šlechtění lesních dřevin (koordinátorka J. Malá) - uplatnění biotechnologií.
 • VS Kunovice (koordinátorka L. Čížková) - speciální výsadby rychle rostoucích dřevin, udržování a využití klonových archivů.

Poznámka pod čarou 1): Demonstrační objekt pro obnovu a výchovu lesa je dlouhodobě sledovaný objekt, který je zdrojem exaktních informací o vlivu pěstebních opatření v interakci se změnami růstových podmínek. V systému demonstračních objektů jsou variantně v sériích ověřovány a na požádání prezentovány pěstební postupy doporučované držitelům lesa a dalším subjektům hospodařícím v lese. Do souboru demonstračních objektů patří také objekty založené podle metodiky mezinárodní instituce IUFRO, kde je ČR zastoupena.

(2) Zajištění expertní a poradenské činnosti při zjišťování biomasy v lesních ekosystémech
(koordinátor: doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.)

 • V rámci činnosti jsou zajišťovány podklady k plnění požadavků mezinárodních institucí na zjišťování množství akumulovaného uhlíku v nadzemní i podzemní biomase lesních ekosystémů v České republice (FAO, Ministerské konference, Kjótský protokol) ve vazbě na způsob managementu. Za účelem plnění výše uvedených požadavků je zajišťována aktualizace databází o opadu a jeho akumulaci a dekompozici v lesních půdách na 19ti lokalitách 1. až 8. LVS pod porosty hlavních hospodářských dřevin (SM, BK, BO, MD, DB) a v náhradních porostech BR a SMP. Průběžně jsou aktualizována a vyhodnocována data ze sledování opadu v porostech hlavních hospodářských dřevin (SM, BK, BO, MD, DB) a akumulace biomasy v lesních půdách. Dále jsou odvozovány a zpřesňovány expanzní koeficienty pro výpočet biomasy v lesích ČR na základě dat Inventarizace lesů (IL 2000-2004) a databáze LHP. S využitím výsledků půdních rozborů a dat z Inventarizace lesů je také stanovováno množství biomasy a uhlíku v lesních půdách.
Expertní a poradenská činnost našeho pracoviště, zajišťovaná v letech 2007 a 2008:

Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování včetně hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin
(koordinátor: doc. Ing. A. Jurásek, CSc.)

 • Provádění rozborů morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin v terénu (v lesních školkách a na zalesňovaných plochách) a ve specializované akreditované Zkušební laboratoři č. 1175.2 Školkařská kontrola při VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno. Služba je určena pro širokou odbornou veřejnost, jenž se podílí na uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu a na jeho kontrole, tj. využívají ji vlastníci, nájemci a správci lesů, držitelé licencí ministerstva zemědělství k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu, orgány státní správy lesů a ochrany přírody, úřady obcí s rozšířenou působností, celní orgány atd.
 • Expertizní a poradenský servis v problematice kvality sadebního materiálu lesních dřevin (standardů), vhodných způsobů pěstování semenáčků a sazenic lesnicky významných druhů dřevin, udržování optimálního růstového prostředí ve školce, zásady manipulace se sadebním materiálem během pěstování ve školce, vyzvedávání, dopravě a při výsadbě na holiny, používání biologicky vhodných typů obalené sadby atd.
 • Expertizní a poradenský servis pro držitele lesa (správci, vlastníci, nájemci, příp. podnájemci lesa a další) v problematice umělé obnovy lesa a zalesňování vč. odhalování příčin neúspěšné obnovy (snižování ztrát po zalesňování).
 • Zajišťování informačního servisu z databázového systému VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno včetně poskytování odborných informací širokému okruhu žadatelů o expertizy a poradenství.

Expertní a poradenská činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů s využitím demonstračních objektů a ověřovacích ploch
(koordinátor: Ing. J. Novák, Ph.D.)

 • Poskytování odborných informací držitelům (vlastníků a nájemcům) lesa k aktuálním problémům v oboru obnovy a výchovy lesa s využitím průběžně doplňované databáze informací a poznatků z domácích a zahraničních zdrojů.
 • Podpora zachování existence sítě ověřovacích ploch a demonstračních objektů pro obnovu a výchovu lesa (celkem 156 objektů). Zajištění sběru, zpracování a archivace dendrometrických dat ze sítě pokusných ploch a objektů v ČR. Aktualizace a zdokonalování software pro evidenci a zpracování dat z pokusných objektů pro obnovu a výchovu lesa.
 • Plnění úkolů na úseku obnovy a výchovy lesních porostů, vyplývajících z členství ČR v mezinárodních institucích (IUFRO, EFI).

Zajištění expertní a poradenské činnosti při zjišťování biomasy v lesních ekosystémech
(koordinátor: doc. RNDr. M. Slodičák, CSc.)

 • Zajištění podkladů k plnění požadavků mezinárodních institucí (FAO, Kjótský protokol, ministerské konference) na zjišťování množství akumulovaného uhlíku v nadzemní i podzemní biomase lesních ekosystémů v ČR ve vazbě na způsob managementu.
 • Aktualizace databází o opadu a jeho akumulaci a dekompozici v lesních půdách na 19ti lokalitách (1. až 8. LVS) pod porosty hlavních hospodářských dřevin (SM, BK, BO, MD, DB) a v náhradních porostech BR a SMP. Průběžné aktualizace a vyhodnocování dat o opadu a akumulaci biomasy v lesních půdách.
 • Odvození expanzních koeficientů pro výpočet biomasy v lesích ČR na základě dat Národních inventarizací lesů (NIL 2000-2004) a databází LHP. Stanovení množství biomasy a uhlíku v lesních půdách s využitím výsledků půdních rozborů a dat z Inventarizací lesů
Činnosti pro odvětví lesního hospodářství MZe ČR, zajišťované do 31. 12. 2006:

Školkařská kontrola
(J. Nárovcová, 6201)

S využitím poznatků získaných v minulých letech jsou upřesňovány metody hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Pozornost je zaměřena zvláště na získání dostatečného souboru dat u nově zaváděných metod měření vodního potenciálu kořenů tlakovou bombou a měření elektrické vodivosti výluhů z kořenů. V rámci měření růstových parametrů sadebního materiálu je doplňována databáze růstových hodnot tak, aby byly co nejobjektivnější a využitelné pro doplnění standardů kvality. Tyto poznatky byly využity pro zpracování Komentáře k normě ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (vydal CSNI v roce 2002) a navrhovaného "národního standardu" kvality sadebního materiálu a pro slaďování našich normativů s předpisy OECD a EU.

Experimentální základna pro obnovu a výchovu lesních porostů
(M. Slodičák, 6301)

Pro řešení současných problémů v oboru pěstování lesa poskytuje cenné informace široká experimentální základna. Kvalitní vyhodnocení a interpretace výsledků je podmíněna dlouhodobým sledováním jednotlivých experimentů, v některých případech i po desítky let. Experimenty jsou zaměřeny na řešení problematiky pěstování lesa (zejména obnovy a výchovy) a souvisejících oborů.

Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování (v letech 1995-2005)
(V. Nárovec, 6620)

V rámci této služby je zajišťován poradenský servis v problematice kvality sadebního materiálu (standardů), vhodných způsobů pěstování semenáčků a sazenic, udržování optimálního růstového prostředí, používání biologicky vhodných typů obalené sadby, optimalizace postupů zalesňování (snižování ztrát) a odhalování příčin neúspěšné obnovy.
Jako služba pro vlastníky lesa je prováděno hodnocení kvality sadebního materiálu, a to především ve fázi vyzvedávání sadebního materiálu ve školce a manipulace s ním až do fáze výsadby na holiny.

Poradenská a expertní činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů a vypracování konkrétních doporučení pro specifické způsoby hospodaření podle požadavků vlastníků lesa
(M. Slodičák, 6630)

Tato služba je zaměřena zejména na vlastníky lesa a další subjekty hospodařící v lesních porostech, kterým jsou různými formami poskytovány informace, potřebné k řádnému hospodaření s ohledem na funkčnost lesních porostů a jejich stabilitu. Především se jedná o jemnější způsoby pěstování, tj. o podrostní hospodářství, a o další přírodě blízké formy hospodářství a rovněž o konkrétní výchovné programy specifikované pro jednotlivé regiony s ohledem na stav porostů a úroveň antropogenní zátěže.
Činnosti zajišťované v letech 1995 až 2000:

Podrobněji o službách, které v 90. letech minulého století pro vlastníky a správce lesa Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady zajišťoval, pojednává např. příspěvek Ing. Petra Zahradníka, CSc., publikovaný v Lesnické práci č. 4/1999.* * *

Poslední aktualizace (nebo revize) stránky: 19. června 2019