Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování

Václav NárovecVÚLHM - Výzkumná stanice Opočno


Úvod

Příspěvek uvádí stručnou informaci o cílech, rozsahu a zaměření poradenských služeb pro vlastníky lesa, vykonávaných ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumné stanici Opočno (VÚLHM - VS Opočno) v rámci pověření Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování (VÚLHM 2003, s. 81)1.


Pozn. 1): Aktuálnost uváděných informací lze ohraničit obdobím do konce roku 2005, neboť v následujícím období se struktura, náplň i organizace poradenských aktivit na úseku pěstování, užití a kontroly reprodukčního materiálu lesních dřevin poněkud změnila (blíže viz upřesnění, nebo také jiný přehled expertizních služeb, které VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno na uvedeném úseku poskytuje, a jejich předpokládaná náplň).

Tradice poradenství na VS Opočno

Poradenství pro lesní školky organizací lesního hospodářství bylo v minulosti nedílnou součástí aktivit lesnických resortních výzkumných pracovišť vč. Výzkumné stanice Opočno. Bylo by možné uvádět desítky konkrétních příkladů spoluúčasti pracovníků oddělení lesního školkařství a zalesňování (VÚLHM - VS Opočno) na řešení tehdejších hlavních problémů ve školkařských provozech a v hospodářské praxi. Týkaly se zejména zakládání nových lesních školek, budování školkařských velkoprovozů, optimalizace technologických procesů ve školkách a při zalesňování, manipulace se sadebním materiálem, dále využití klimatizovaných skladů, automatizace řízení závlahových soustav ve školkách, udržování úrodnosti půd školkařských polí apod. (např. DUŠEK 1975; LOKVENC 1976 aj.). Pro řešení rozsáhlejších či konkrétních provozních úkolů a zadání vznikaly dokonce tzv. vědecko-výrobní sdružení, komplexní racionalizační brigády apod., jejichž součástí byli pracovníci hospodářské sféry, projektových ústavů, výzkumných pracovišť i vysokých škol.

Poptávka po poradenských službách

U řady producentů sadebního materiálu lesních dřevin nejsou některé z výše naznačených problemů uspokojivě dořešeny ani v současné době. I nadále je v našem lesním školkařství aktuální např. péče o půdu (NÁROVEC 2003), ochranářská problematika obecně, zejména pak eliminace působení biotických a abiotických škodlivých činitelů (JANČAŘÍK 1997; JANČAŘÍK a PROCHÁZKOVÁ 2000), optimalizace struktury a řízení školkařských provozů s ohledem na měnící se požadavky trhu (MAUER 1997, 2000; ŠINDELÁŘ 1999), zavádění nových technologií intenzivního pěstování sadebního materiálu (JURÁSEK, MARTINCOVÁ a NÁROVCOVÁ 2004), pěstování krytokořenného sadebního materiálu s vyloučením kořenových deformací (MAUER a PALÁTOVÁ 2004; NÁROVCOVÁ 2004a, 2004b) apod. Na straně hospodářské praxe (vlastníků lesa) proto existuje i nadále poptávka po poradenských službách, týkajících se pěstování a užití sadebního materiálu lesních dřevin.

Rovněž na úseku exekutivy, podporující obnovu lesa a zalesňování dotacemi ze státního rozpočtu, vznikají nové požadavky v oblasti kontrolní činnosti a dohledu nad tím, aby byl v tuzemských lesních školkách produkován a uživatelům v České republice (ČR) nabízen pouze takový sadební materiál, jenž odpovídá obchodovatelným standardům sadebního materiálu lesních dřevin podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (JURÁSEK 2002, 2004; SLOUP 2004).

Hlavní oblasti kontrolní, expertní a poradenské činnosti

V souvislosti s novou legislativní úpravou i změnou vztahů mezi producenty a uživateli sadebního materiálu lesních dřevin se nově vyprofilovala i úloha opočenského výzkumného pracoviště. Na úseku přenášení výsledků výzkumu do školkařské praxe, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a jeho pěstováním, resp. uváděním do oběhu, se nyní pracovníci odd. lesního školkařství a zalesňování VÚLHM - VS Opočno spolupodílejí na třech hlavních aktivitách:

Na prvním místě to jsou výkony tzv. "pověřené osoby" ve smyslu § 30 zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, tj. právnické osoby oprávněné k provádění odborných úkonů v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem. Tento úsek (úkol) v rámci VÚLHM zajišťuje útvar reprodukčních zdrojů (VS Uherské Hradiště). Specialisté z oddělení lesního školkařství a zalesňování (Ing. Jan Leugner, VS Opočno) se spolupodílejí na vedení ústřední evidence o školkařské činnosti a na kontrolní činnosti podle citovaného zákona.

Za druhé je to role servisního pracoviště pro státní správu lesního hospodářství. Jde zejména o úsek hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin ve smyslu ustanovení ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. K tomuto účelu byla na VS Opočno zřízena specializovaná zkušební laboratoř Školkařská kontrola, byly dopracovány metodické postupy hodnocení normou požadovaných morfologických a fyziologických parametrů semenáčků a sazenic lesních dřevin a některé z těchto postupů (způsobů hodnocení jakostních znaků sadebního materiálu) podstoupily akreditační schvalovací proces. Činnost zkušební laboratoře Školkařská kontrola na VS Opočno zajišťují určení pracovníci odd. lesního školkařství a zalesňování (Ing. Jarmila Nárovcová; Ing. Jan Leugner; Věra Tošovská).

V pořadí jako třetí lze jmenovat úlohu poradenského pracoviště pro školkařské provozy. Tyto aktivity jsou v rámci VÚLHM - VS Opočno organizovány prostřednictvím pověření Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování a jsou pojímány především jako služba vlastníkům lesa. Ti se na poradenské pracoviště obracejí (písemně, elektronickou poštou i telefonicky) s požadavky na spoluúčast při řešení konkrétních (často i velmi různorodých) provozních problémů. Každý případ takové poradenské činnosti je svým způsobem jedinečný. Vždy se vychází z konkrétních požadavků zadavatele a tomu odpovídá i mnohostranná podoba a charakter poradenských výstupů (personální komunikace, písemná stanoviska, literární rešerše, poradenské zprávy, informativní studie, expertní posudky, protokoly výsledků měření a terénních průzkumů, přednášky, školení školkařského personálu aj.). Poradenské služby pro školkařské subjekty zajišťují rovněž pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola, často v součinnosti a ve spolupráci se zaměstnanci ostatních útvarů VÚLHM.

Věcný a časový rozsah služeb

Věcný a časový rozsah služeb, poskytovaných na vyžádání vlastníkům lesa v rámci pověření Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování, je každoročně aktualizován prostřednictvím smluvního vztahu (obchodní smlouvy) mezi MZe ČR a VÚLHM Jíloviště-Strnady. Cílem všech poradenských aktivit je přispívat k tomu, aby byl v tuzemských lesních školkách produkován a uživatelům nabízen pouze takový sadební materiál, jenž odpovídá standardům sadebního materiálu lesních dřevin dle ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (JURÁSEK, LOKVENC a MAUER 1998). Očekává se, že správné užití takového sadebního materiálu napomůže ke snižování mnohde neúměrně vysokých ztrát po zalesňování.

Souhrnný "objem" prací (zajišťovaných úkolů a služeb) za kalendářní rok zpravidla nepřevyšuje kapacitu ročních pracovních úvazků 2 zaměstnanců VÚLHM. Např. v loňském roce (2003) reprezentovaly vykonané služby 1500 pracovních hodin výzkumných (vysokoškolských) pracovníků a dalších 1400 pracovních hodin technických (středoškolských) pracovníků, souhrnně 2900 pracovních hodin, tj. přepočtenou kapacitu ročních pracovních úvazků 1,45 zaměstnance VÚLHM (JURÁSEK 2003).

Zaměření služeb

Na úseku informačních služeb pro vlastníky lesa jsou využívány útvarové (oborové) databáze vědecko technických informací, průběžně aktualizovaných v uživatelském programu (software) InfoBase. Operativní odpovědi na dotazy nicméně nepředstavují nosný "pilíř" realizovaných poradenských a expertních aktivit.

Tím je zejména hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu, a to především ve fázi vyzvedávání sadebního materiálu ve školce a při manipulaci s ním až do fáze výsadby na trvalé stanoviště. Pro zajištění objektivnosti zkoušek vyjíždějí pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola pro kontrolní vzorky do terénu a podrobují je testování a hodnocení dle závazných (akreditovaných) metodických postupů (tzv. standardních operačních postupů zkušební laboratoře, např. NÁROVCOVÁ a LEUGNER 2004). Lesnické subjekty se na zkušební laboratoř VS Opočno obracejí především ve sporných případech při podezření na sníženou fyziologickou kvalitu sadebního materiálu s cílem předejít ztrátám po zalesňování. O výsledcích zkoušek každého vzorku sadebního materiálu jsou zpracovávány protokoly, které jsou společně s komentářem a závěrečným zhodnocením předávány objednavateli služby. Kopie protokolů a poradenských zpráv jsou archivovány na VS Opočno.

Důležitou součástí realizovaných poradenských prací a služeb pro lesní školkařství a zalesňování je dále ověřování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu (KSM). VS Opočno tak již v roce 2000 reagovala na skutečnost, že u nových typů obalů KSM, uváděných na náš trh, mohl koncový uživatel KSM (vlastník či správce lesa) vycházet pouze z informací a doporučení, které mu poskytoval smluvní dodavatel sadebního materiálu, popř. zahraniční či tuzemský producent školkařské technologie. Aby měl vlastník lesa při nákupu KSM ve školkách dostatek objektivních informací pro svá rozhodnutí a aby se včas vyvaroval potenciálních budoucích komplikací se vznikem deformací kořenů po použití krytokořenného sadebního materiálu k obnově lesa, byla tehdejším Odborem tvorby lesa MZe ČR v rámci popisovaného pověření rozpracována iniciativa, jejímž finálním výstupem je tzv. "Katalog biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin" (zkráceně Katalog obalů). Tento dokument souhrnně finalizuje průběh a závěry testovacích prací, realizovaných zkušební laboratoří Školkařská kontrola nebo laboratoří Ústavu zakládání a pěstění lesů Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Posloupnost realizace dílčích etap uvedeného záměru byla v odborném tisku již zevrubně popsána. Aktuální informace o průběžně doplňovaném Katalogu obalů byly publikovány i ve Zprávách lesnického výzkumu (NÁROVCOVÁ a NÁROVEC 2004a, 2004b). Vlastníkům a správcům lesa je dostupná také elektronická verze Katalogu obalů, umístěná a spravována na webových stránkách VS Opočno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ilustrační foto: Jednoleté bukové semenáčky s průběžným (standardním) kořenem (vlevo) a s deformovaným kořenovým systémem (vpravo). Uprostřed normou ČSN 48 2115/Z1 povolená tolerance odchylky od průběžného kořene. (fotoarchiv VÚLHM - VS Opočno; aut.: J. Nárovcová)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Do spektra aktivit pracovníků zkušební laboratoře Školkařská kontrola, realizovaných pro vlastníky lesa v rámci popisovaného poradenského pověření, patří i výjezdy do terénu a posuzování (ne)úspěšnosti zalesňování. Na podkladě žádostí vlastníků lesa se přitom zjišťují příčiny neúspěšné obnovy lesa či zalesňování nelesních půd. V některých případech souvisejí ztráty po zalesnění se sníženou fyziologickou kvalitou použitého sadebního materiálu, v jiných např. s vývojem srážek a teplot (počasí) v období po výsadbě. Opakovaně (viz např. JURÁSEK, MARTINCOVÁ a NÁROVCOVÁ 2000) je však nutné zdůraznit, že obrací-li se hospodářská praxe na zkušební laboratoř s žádostí o zjištění příčin vysokého úhynu sazenic v kulturách teprve po několika kalendářních měsících od ukončení zalesňovacích prací, pak objektivní určení příčin neúspěchu zalesnění je již velmi problematické, event. nemožné. Producenti a uživatelé sadebního materiálu mohou těmto situacím předejít, když nárokují na zkušební laboratoři Školkařská kontrola založení tzv. kontrolních výsadeb sadebního materiálu uváděného do oběhu. Tyto kontrolní výsadby jsou zakládány na pěstebních záhonech školkařského zázemí VS Opočno a jsou východiskem pro objektivizaci příčin neuspokojivého růstu a vývoje sadebního materiálu v zakládaných provozních kulturách (MARTINCOVÁ 1999, 2000).

Závěr a shrnutí

Zkušební laboratoř Školkařská kontrola zajišťuje řadu služeb a poradenských výkonů pro státní správu a vlastníky lesa. Převažuje mezi nimi kontrola morfologické a fyziologické kvality nadzemních částí a kořenových soustav ve školkách produkovaného a na trh uváděného sadebního materiálu, testování nových typů obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin a poradenský servis na úseku lesního školkařství a zalesňování. Tyto činnosti jsou hlavními aktivitami, realizovanými na VS Opočno v rámci pověření Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování. Jedná se o službu vlastníkům a správcům lesa, která má napomoci k tomu, aby byl v tuzemských lesních školkách produkován a uživatelům v ČR nabízen pouze standardní sadební materiál, jenž splňuje všechny požadavky vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Literatura

DUŠEK, V.: Skladování sazenic v klimatizovaných skladech a automatizace účelových a doplňkových závlah na RŠZ Řečany nad Labem. Zprávy lesnického výzkumu, 21, 1975, č. 2, s. 17.
JANČAŘÍK, V.: Hlavní ochranářské problémy v lesních školkách. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 1, s. 19 - 21.
JANČAŘÍK, V., PROCHÁZKOVÁ, Z.: Aktuální poznatky v ochraně sadebního materiálu před nově se objevujícími houbovými patogeny. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 101 - 106.
JURÁSEK, A.: ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Lesnická práce, 81, 2002, č. 6, s. 265.
JURÁSEK, A.: Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování. Výroční zpráva za rok 2003. Opočno, VÚLHM - VS 2003. 13 s.
JURÁSEK, A.: Úvodník. Lesnická práce, 83, 2004, č. 2, s. 57.
JURÁSEK, A., LOKVENC, T., MAUER, O.: Sadební materiál lesních dřevin. ČSN 48 2115. Praha, Český normalizační institut 1998. 20 s.
JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 7. - 8. 3. 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 43 - 46.
JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Problematika použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin z intenzivních školkařských technologií v podmínkách České republiky. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 6 - 15.
LOKVENC, T.: Rozbor příčin ztrát v kulturách lesních dřevin na území ČSR v roce 1976. [Informativní zpráva]. Opočno, VÚLHM - VS 1976. 40 s.
MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení kvality sadebního materiálu před výsadbou. Lesnická práce, 78, 1999, č. 3, s. 124 - 125.
MARTINCOVÁ, J.: Poznatky o hodnocení kvality sadebního materiálu. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s.114 - 116.
MAUER, O.: Kvalita služeb školkařských provozů. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 1, s. 17 - 18.
MAUER, O.: Lesní školkařství po transformaci lesního hospodářství. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s. 101 - 103.
MAUER, O., PALÁTOVÁ, E.: Deformace kořenového systému - vznik a možnosti eliminace. In: Kořenový systém - základ stromu. Sborník referátů z konference. [Křtiny u Brna, 25. 8. 2004]. Sest. O. Mauer a kol. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně 2004, s. 85 - 91.
NÁROVCOVÁ, J.: Zkušenosti s hodnocením kvality kořenového systému sadebního materiálu lesních dřevin. In: Kořenový systém - základ stromu. Sborník referátů z konference. [Křtiny u Brna, 25. 8. 2004]. Sest. O. Mauer, A. Bártová, V. Prokop a kol. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně 2004a, s. 103 - 114.
NÁROVCOVÁ, J.: Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin a poznatky s jeho uplatněním v praxi. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. 6. 2004. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004b, s. 40 - 48.
NÁROVCOVÁ, J., LEUGNER, J.: Standardní operační postup 01 Odběr vzorků. [Verze 4. Pracovní postupy zkušební laboratoře Školkařská kontrola]. Opočno, VÚLHM - VS 2004. 7 s.
NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Aktuálně o testování obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Zprávy lesnického výzkumu, 49, 2004a, č. 1, (v tisku).
NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Zprávy lesnického výzkumu, 49, 2004b, č. 3, (v tisku).
NÁROVEC, V.: O půdách v lesních školkách. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 27 s.
SLOUP, M.: Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu. Lesnická práce, 83, 2004, č. 2, s. 60 - 61.
ŠINDELÁŘ, J.: Některé cíle a možnosti racionalizace v lesním školkařství. Zprávy lesnického výzkumu, 44, 1999, č. 3, s. 11 - 14.
VÚLHM: Výroční zpráva 2003. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2004. 136 s.


* * *

Adresa autora:

Ing. Václav Nárovec, CSc.
Výzkumná stanice Opočno
Na Olivě 550
517 73 Opočno
narovec@vulhmop.cz


* * *

Primární pramen (citace):

NÁROVEC, V.: Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování. [Expert and consultation activity in the field of forest nursery management and afforestation]. Zprávy lesnického výzkumu, 2005, (nepublikováno).

Foto v titulu: Rudolf Remeš


* * *

Abstract

In the paper the current cooperation of Forest Research Station (FRS) at Opocno with the forest owners and nurserymen in frame of the "Expert and consultation activity in forest nursery management and afforestation" are presented. This project is focused on advisory service for forest owners, nurserymen and users of forest planting stock with the aim to improve forest management and facilitate decision process. Consultation activity for forest owners and other subjects is provided by phone, in writing or verbally. Terrain advisory service is concentrated on problems of the quality of reproductive material (planting stock standards), suitable growing of seedlings in nurseries, keeping of optimal growing conditions, use of biologically suitable types of containerized plants, optimization of reforestation techniques (lower losses), and finding out causes of unsatisfactory regeneration. For the control of morfologic and physiologic quality of foresf tree planting stock, the specialized laboratory "Forest nursery control" by FRS at Opocno was established.

Keywords, klíčová slova:

Consultation activity, containerized tree seedlings and plants, modern forest nursery management, afforestation, forest regeneration, poradenství, krytokořenný sadební materiál lesních dřevin, moderní lesní školkařství, zalesňování, obnova lesa.


* * *

Vloženo:

2. března 2005 (8:30 h.)

Datum poslední aktualizace:

25. dubna 2014 (14:22 h.)