Význam kvality sadebního materiálu a její uplatnění v současné legislativě

(Rukopis příspěvku pro Lesnickou práci č. 10/2008)

Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady - Výzkumná stanice Opočno
Perex (Úvod)

Dobrá morfologická a fyziologická kvalita sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD) je zárukou úspěšné obnovy lesa. Význam kvality SMLD se ještě zvýšil v období privatizace lesních školek v devadesátých letech minulého století, kdy bylo nutné ve světle nových požadavků legislativy pojem kvality dále systémově řešit. Vzhledem k tomu, že touto problematikou jsme se zabývali po řadu let, bude účelné připomenout důvody, proč a jak byla kvalita sadebního materiálu v minulých letech řešena a jaká základní kriteria kvality SMLD byly zapracovány do legislativních předpisů.

Postup řešení parametrů morfologické a fyziologické kvality SMLD

Hodnocení kvality SMLD bylo v minulosti předmětem zájmu lesnického výzkumu a praxe (Jurásek a kol. 2000a, 2000b; Martincová 2000). Základní pravidla kvality byla před naším vstupem do Evropské únie (EU) již dlouhodobě zakotvena v legislativě a příslušných normách kvality. Prvním impulzem pro nové pojetí řešení kvality SMLD byl rok 1989, kdy se produkce sadebního materiálu stala obchodní činností a normy kvality mohly být jen východiskem pro dodavatelsko-odběratelské vztahy. V této nové situaci konstrukce tehdejší normy (ČSN 48 2211 Semenáčky a sazenice lesních dřevin, novelizovaná v roce 1988) nevyhovovala. Již tehdy bylo zřejmé, že kvalitu sadebního materiálu je nutné řešit systémově i v kontextu příprav na vstup do EU.
Nejdříve byly v rámci výzkumu a expertní činnosti na specializovaných pracovištích (zejména VÚLHM - VS Opočno a LDF MZLU v Brně) získávány a doplňovány informace o standardní kvalitě nadzemních částí a kořenových soustav sadebního materiálu lesních dřevin. Upřesňovány byly i metodiky měření morfologické kvality SMLD.
Současně byly intenzivně rozpracovávány metody hodnocení fyziologické kvality SMLD, kde bylo možné se opřít o řadu zahraničních poznatků. Zjišťování fyziologické kvality je obtížnější, proto byl důraz kladen na rozpracování novějších metod umožňujících objektivní stanovení fyziologické kvality, např. hodnocení růstového potenciálu kořenů, vodního potenciálu rostlin, odolnosti rostlinných pletiv k mrazu a další metody.
Zpracování standardů kvality sadebního materiálu bylo postupně směrovalo do tvorby ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Při její tvorbě byly respektovány následující požadavky:

 • norma byla konstruovaná tak, aby byla srovnatelná s obdobnými předpisy zemí Evropské únie a mohla být základem pro tvorbu národního standardu kvality,
 • norma se zabývá pouze stanovením standardů kvality výsadbyschopného SMLD, neřeší kvalitu během pěstování ve školce (s výjimkou max. doby pěstování),
 • základními kriterii morfologické kvality jsou tloušťka kořenového krčku, maximální věk, výška nadzemní části a kriteria kvality kořenové soustavy.


 • Norma posuzující kvalitu SMLD je lesnické veřejnosti v ČR k dispozici od roku 1998. V praxi se relativně rychle uplatnila zejména u pověřených pěstitelů státního podniku Lesy ČR. V roce 2002 byla norma dále upřesněna Změnou 1 ČSN 48 2115, kde se na základě praktických zkušeností některé pasáže upřesnily a doplnily.
  Standardů kvality v ČSN 48 2115 bylo následně využito při sladění naší legislativy s předpisy EU, zejména se Směrnicí Rady 1999/105/ES o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. V rámci této směrnice je uvedeno, že sadební materiál může být uváděn do oběhu v případě že má "obvyklou obchodní jakost". Bližší specifikace tohoto pojmu má již být řešena na úrovni národních legislativ.
  Požadavky na kvalitu sadebního materiálu ve světle požadavků EU byly v rámci ČR zakotveny v zákoně č. 149/2003 Sb., jeho novely (zákon č. 387/2005 Sb.) o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Konkrétně se jedná o § 4 - Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu, kde je uvedeno: "Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu, pouze vyhovuje-li požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav. Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis."

  Podrobnosti k hodnocení kvality SMLD jsou stanoveny ve vyhlášce č. 29/2004 Sb., konkrétně v § 1 - Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu (k § 4 zákona), kde je uvedeno:

  1. Kvalita reprodukčního materiálu se stanovuje podle druhové čistoty, genetických, morfologických, fyziologických charakteristik a zdravotního stavu.
  2. Kvalita sadebního materiálu se zjišťuje podle ČSN 48 2115 a posuzuje podle těchto znaků:

  3. - tloušťka kořenového krčku,
   - výška nadzemní části,
   - maximální věk,
   - nepřípustné tvarové deformace,
   - poměr objemu kořenů k nadzemní části.
  4. Sadební materiál lze uvádět do oběhu, pokud splňuje požadavky uvedené v přílohách č. 2 až č.  4 vyhlášky a nevykazuje vady uvedené v příloze č.  5 vyhlášky.
  5. Sadební materiál určený pro další pěstování ve školce lze uvádět do oběhu, pokud nevykazuje vady uvedené v příloze č.  5 vyhlášky.
  Pozn. Jako přílohy vyhlášky byly využity základní tabulky standardů kvality z ČSN 48 2115.

  Systém opatření ke zvýšení kvality krytokořenného sadebního materiálu

  Současně s obecným řešením standardů kvality SMLD jsme se od devadesátých let minulého století intenzivně zabývali i problémem, jak zvýšit kvalitu krytokořenného sadebního materiálu (KSM). Použití kytokořenných semenáčků a sazenic má sice v ČR již dlouhodobou tradici, v porovnání s vyspělými zeměmi EU byla jejich kvalita v řadě případů výrazně nižší. Často byly používány nevhodné typy obalů bez ochranných prvků proti deformacím kořenů (vnitřní podélné žebrování, odkryté dno), byly používány nevhodné postupy pěstování a pod.
  Zavedení vhodných a biologicky ověřených typů obalů nebylo možné uskutečnit jednorázově. Proto jsme se ve VÚLHM z pověření Mze ČR a ve spolupráci s LF MZLU Brno touto problematikou zabývali v následujících postupových krocích:

 • rozpracování problematiky KSM v ČSN 48  2115 "Sadební materiál lesních dřevin" (vydána v roce 1998) a její upřesnění (Změna 1 ČSN 48 2115),
 • rozdělení obalů používaných v lesních školkách ČR do kategorií podle jejich kvality a perspektivnosti použití (provedeno v roce 2000),
 • příprava a postupné vydávání katalogu biologicky ověřených a vhodných typů pěstebních obalů.


 • V rámci ČSN 48 2115 byly pro KSM zapracovány všechny nezbytné požadavky pro standardy kvality. Důležité je zvláště podrobné rozpracování kvality kořenového systému, ustanovení o povinnosti kontroly biologické nezávadnosti nových typů obalů specializovaným pracovištěm a doporučené velikosti obalů pro jednotlivé dřeviny a typy sadebního materiálu.
  Pro výběr vhodného typu KSM je k dispozici průběžně aktualizovaný Katalog biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. Cílem tohoto katalogu je informovat pěstitele a odběratele KSM o biologicky vhodných typech obalů, umožňujících vypěstování kvalitního sadebního materiálu (obchodovatelných standardů podle prováděcí vyhlášky č. 29/2004 Sb. k zákonu č. 387/2005 Sb.). Vlastník lesa by tak měl získat pro nákup KSM ve školkách dostatek informací a mohl se při obnově lesa vyvarovat potenciálních komplikací s deformacemi kořenů při použití nevhodných typů pěstebních obalů.

  Kontrola kvality sadebního materiálu lesních dřevin

  Současně s přípravou standardů kvality SMLD a zpracováním Katalogu biologicky ověřených typů pěstebních obalů proběhla i kvalitativní změna na specializovaném pracovišti VÚLHM - VS Opočno, kde byla zřízena akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola (ZL ŠK). V rámci systémového řešení kvality SMLD je tato specializovaná laboratoř využívána v rámci služeb vlastníkům lesa, zejména pro hodnocení kvality SMLD v dodavatelsko-odběratelských vztazích mezi lesními školkami a vlastníky lesů (blíže o činnosti ZL ŠK pro vlastníky lesa např. Nárovcová a Nárovec 2006; Jurásek a kol. 2007 a další).
  Akreditovaná laboratoř je připravena poskytovat odborný servis i pro orgány státní správy lesů, pověřené kontrolou dodavatelů RMLD ve smyslu současné legislativy (zákon č. 378/2005 Sb.). Jedná se především o objektivní posuzování standardů kvality SMLD u dodavatelů. Obchodovat je totiž možné jen s kvalitním sadebním materiálem odpovídajícím "obvyklé obchodní jakosti", stanovené výše uvedenou legislativou.
  Práce s kontrolními vzorky SMLD umožňuje specializovanému pracovišti VÚLHM - VS Opočno mimo jiné dále upřesňovat metody hodnocení kvality, rozšiřovat databáze standardů kvality SMLD a připravovat další upřesnění standardů pro jednotlivé dřeviny. V současné době se např. intenzivně pracuje na upřesnění parametrů kvality poloodrostků a odrostků lesních dřevin.

  Závěry

  Problematika kvality sadebního materiálu byla v ČR v minulých letech systémově řešena pracovišti aplikovaného výzkumu. V současnosti je možné konstatovat, že:

 • Do praxe byly zavedeny standardy kvality sadebního materiálu lesních dřevin včetně uplatňování biologicky vhodných postupů pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Tím se mimo jiné i zvýšila konkurenceschopnost našich lesních školek vůči školkařským subjektům z jiných zemí EU.
 • Využitím výzkumem stanovených a provozně ověřených standardů kvality mohly být bezproblémově naplněny požadavky legislativy EU na "obvyklou obchodní jakost".
 • Definováním požadavku standardní kvality sadebního materiálu v naší legislativě a jejím uplatněním v lesnické praxi je naplňován požadavek pro zvýšení kvality a úspěšnosti umělé obnovy lesa.
 • Provoz akreditované zkušební laboratoře ve VÚLHM VS Opočno zajišťuje objektivní hodnocení standardů morfologické a fyziologické kvality SMLD, současně umožňuje vlastníkům lesa a lesním školkařům odhalovat nedostatky v kvalitě sadebního materiálu, čímž se předchází zbytečným ztrátám při obnově lesa.


 • Literatura

  JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 7. - 8. 3. 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000a, s. 43 - 46.

  JURÁSEK, A., MARTINCOVÁ, J., NÁROVCOVÁ, J.: Služby poskytované VS Opočno pro vlastníky lesa při hodnocení kvality sadebního materiálu, standardy sadebního materiálu. In: Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Sborník přednášek z celostátního semináře pro vlastníky lesa. Přelouč, červen 2000. České Budějovice, INPROF 2000b, s. 34 - 45.

  MARTINCOVÁ, J.: Poznatky o hodnocení kvality sadebního materiálu. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s.114 - 116.

  NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006. In: Aktuální problematika lesního školkařství v roce 2006. Sborník referátů ze semináře. Třebíč, 7. - 8. 12. 2006. Sest. V. Foltánek. Brno, Sdružení lesních školkařů ČR 2006, s. 65 - 68. [ISBN 80-86386-84-8].


  * * *

  Adresa autora

  Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
  VÚLHM, v. v. i. Strnady - Výzkumná stanice Opočno
  517 73 Opočno
  jurasek@vulhmop.cz


  * * *

  Primární pramen (citace):

  JURÁSEK, A.: Význam kvality sadebního materiálu a její uplatnění v současné legislativě. Lesnická práce, 87, 2008, č. 10, s. 616-617.


  * * *

  Datum poslední aktualizace: 28. 8. 2015