Přehled dokumentů (souborů) ke stažení

Dokumenty 1 - 50,

Číslo
Název dokumentu
Formát
Velikost
51
Specifika pěstování sadebního materiálu smrku pro horské oblasti. Jurásek, A., Martincová, J., Leugner, J. 2005. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Hrádok, 2. - 3. 3. 2005. Zost. (Eds.) M. Sarvaš & M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 23 - 28. [ISBN 80-88853-81-8].
pdf
178 kB
52
Nové poznatky v technologii vegetativního množení smrku řízkováním. Jurásek, A., Leugner, J., Martincová, J. 2005. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Hrádok, 2. - 3. 3. 2005. Zost. (Eds.) M. Sarvaš & M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 97. [ISBN 80-88853-81-8].
pdf
137 kB
53
Działanie wolno rozpuszczalnych tabletek nawozowych na plantacjach świerka i buka. [Účinky pomalu rozpustných tabletovaných hnojiv ve výsadbách smrku a buku]. Remeš, J., Zahradník, D., Podrázský, V., Kubíček, J., Nárovec, V. 2005. Las Polski (Warszawa), 79, 2005, č. 12, s. 26 - 28.
pdf
3,246 MB
54
Declining and injured needles in young spruce outplantings and their causes. Čermák, M., Martinková, M., Nárovec, V. 2005. In: Contemporary state and development trends of forests in cultural landscape. International postgraduate students' conference MendelNet 2005. Poster session. Brno, November 8 - 10 2005. Eds. P. H. Šimková, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno 2005.
pdf
368 kB
55
Příspěvek k řešení problému vzlínání podzemní vody na povodí U Dvou louček v Orlických horách. [Contribution to solving problem of capillary rise of groundwater on the catchment U Dvou louček in the Orlické hory Mts]. Švihla, V., Šach, F., Černohous, V. 2005. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 53 - 57.
pdf
117 kB
56
Specifika pěstování sadebního materiálu smrku ztepilého původem z horských poloh. [Peculiarities of cultivating Norway spruce planting stock (Picea abies (L.) KARSTEN) originated from mountain localities]. Jurásek, A., Martincová, M. 2005. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 18 - 23.
pdf
156 kB
57
Experiment s porostní výchovou smrku ztepilého - Nisa (1958). [Norway spruce thinning experiment - Nisa (1958)]. Slodičák, M., Novák, J. 2005. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 1 - 6.
pdf
451 kB
58
Experiment s porostní výchovou smrku ztepilého - Mostek (1958). [Norway spruce thinning experiment - Mostek (1958)]. Slodičák, M., Novák, J. 2005. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 7 - 12.
pdf
335 kB
59
Zhodnocení poznatků z 1. série založené v roce 1958. [Long-term Norway spruce thinning experiments - evaluation of results of the 1st series founded in 1958]. Slodičák, M., Novák, j. 2005. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 13 - 17.
pdf
162 kB
60
Prosperita kultur lesních dřevin na bývalých zemědělských pozemcích v prvních letech po výsadbě. [Young plantations prosperity on former agricultural lands planted with forest tree species]. Kacálek, D., Bartoš, J. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 83 - 89.
pdf
222 kB
61
Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Control system of biological suitability of containers used for containerized planting stock of forest tree growing]. Nárovcová, J., Nárovec, V. 2005. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 116 - 119.
pdf
123 kB
62
Růst mladých borových kultur identického původu v rozdílných stanovištních poměrech. [Growth of young pine stands of identical origin in different site conditions]. Kaňák, J., Nárovcová, J. 2005. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 79 - 82.
pdf
127 kB
63
Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého. [Cultivation methods to get plantable rooted cuttings of Norway spruce]. Jurásek, A., Martincová, J. 2004. Lesnický průvodce 1/2004. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2004. 24 s. - ISBN 80-86461-33-5
pdf
720 kB
64
Retence srážkové vody lesní půdou v horském povodí. [Retention of precipitation water by forest soil in a mountain catchment]. Švihla, V., Černohous, V., Kulhavý, Z., Šach, F. 2006. In: Meliorace v lesním hospodářství a v krajinném inženýrství. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 26. - 27. 1. 2006. Sest. P. Neuhöferová. Praha, ČZU v Praze 2006, s. 35 - 44.
pdf
798 kB
65
Poškození sadebního materiálu buku lesního biotickými činiteli v podmínkách ČR. Nárovcová, J., Skuhravá, M. 2006. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Mikuláš, 22. - 23. 3. 2006. Sest. M. Sarvaš a M. Sušková. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2006, s. 141 - 144. - ISBN: 80-88853-95-8.
pdf
143 kB
66
První zkušenosti s centrálním informačním systémem o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a školkařské činnosti. Leugner, J., Jurásek, A. 2006. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zborník referátov z medzinárodného seminára. Liptovský Mikuláš, 22. - 23. 3. 2006. Sest. M. Sarvaš a M. Sušková. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2006, s. 133 - 136.
pdf
183 kB
67
LEUGNER, J. - JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: The influence of ecological conditions sites to growth and health condition specific preparing planting stock of mountain spruce. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 107 - 114. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
427 kB
68
BARTOŠ, J. - JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Fyziologické aspekty růstu výsadeb buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve vztahu k různé intenzitě hnojení ve školce. [Physiological reactions of beech plantations following various ways of nursery fertilization]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 115 - 123. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
438 kB
69
BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: K vývoji bukových výsadeb při přeměnách smrkových monokultur v Jizerských horách. [Performance of European beech plantations used for spruce monocultures conversions in the Jizerské Hory Mts]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 125 - 132. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
374 kB
70
BARTOŠ, J. - KACÁLEK, D.: Zkušenosti s řadovým smíšením dřevin na zalesněné zemědělské půdě. [Line-mixed plantations - an experience concerning afforested agricultural land]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 133 - 143. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
492 kB
71
NÁROVCOVÁ, J.: Vývoj tvarových deformací nadzemní části sadebního materiálu buku lesního. [Form deformation development of aboveground parts of Fagus sylvatica planting stock]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 207 - 211. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
357 kB
72
ŠPULÁK, O. - SOUČEK, J. - VACEK, S.: Evaluation of the health development on the research plots in the Krkonoše Mts. during 25 years of monitoring. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 259 - 270. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
612 kB
73
NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Litter-fall as a source of nutrients in mountain Norway spruce stands in connection with thinning. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 297 - 310. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
495 kB
74
KACÁLEK, D.: Uprooting as a disturbance factor affecting natural regeneration conditions. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 319 - 326. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
415 kB
75
SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Litter-fall as a source of nutrients in Scots pine stands with different thinning regime. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 367 - 374. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
478 kB
76
BALCAR, V. - ŠPULÁK, O.: Poškození dřevin pozdním mrazem a krycí efekt lesních porostů při obnově lesa v Jizerských horách. [Late-spring frost damage to trees and forest stand shelter effect upon new plantations in the Jizerské Hory Mts]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 399 - 407. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
700 kB
77
ŠPULÁK, O. - MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení změn fluorescence chlorofylu smrku ztepilého na začátku jarní růstové aktivity. [Assessment of spring pattern of chlorophyll fluorescence in Norway spruce needles]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 425 - 434. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
427 kB
78
ŠPULÁK, O.: Sketch of the chemical variability of soils in the upper limit of beech occurrence in the Jizerské hory Mts. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 447 - 455. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
507 kB
79
ŠACH, F.: Odtokový režim na lesním svahu ve vegetačním období 25 let po uplatnění holé a clonné seče. [Runoff regime on a forest hillslope in growing period 25 years after use of clearcutting and shelterwood cutting]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 467 - 478. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
706 kB
80
ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Stanovení evapotranspirace mladého smrkového a bukového porostu metodou kontinuálního měření objemové vlhkosti v půdním profilu. [Determination of evapotranspiration of young Norway spruce stand and European beech one by method of continual measurement of volumetric moisture in soil profile]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 525 - 536. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
522 kB
81
ČERNOHOUS, V.: Vliv hydromelioračního zásahu na odtok vody z lesního povodí. [Influence of hydromeliorative treatment on runoff from forest watershed]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 545 - 557. - ISBN 80-86461-71-8
pdf
529 kB
82
CHROUST, L.: K osmdesátinám pana Ing. Theodora Lokvence, CSc. Opočenské noviny, 9, 2006, č. 18 [vyšlo 6. 10. 2006], s. 4.
pdf
79 kB
83
UHLÍŘ, J.: Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc. Opočenské noviny, 10, 2007, č. 6 [vyšlo 23. 3. 2007], s. 5.
pdf
205 kB
84
JURÁSEK, A.: Odhalení pamětní desky doc. Ing. Vladimíru Peřinovi, CSc. Opočenské noviny, 10, 2007, č. 11 [vyšlo 1. 6. 2007], s. 3.
pdf
718 kB
85
ČERNOHOUS, V. - RICHTEROVÁ, J.: Vliv obnovy hydrografické sítě poškozené při imisních těžbách na odtokový proces. [Influence of hydrographic network damaged during air-pollution felling on drainage process]. [Prezentace v MS Power Point].
ppt
6,462 MB
86
NÁROVCOVÁ, J.: Morfologické parametry krytokořenného sadebního materiálu buku z nových pěstebních obalů. [Morphological parameters of container-grown, beech seedlings grown in new types of pots.]. In: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník recenzovaných referárů z mezinárodního semináře. Strážnice, 11. - 12. 9. 2007. Sest. Z. Procházková, L. Bezděčková a A. Jurásek. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 2007, s. 109 - 116. [ISBN 978-80-86461-82-3].
pdf
165 kB
87
JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Úspěšnost výsevů bukvic v souvislosti s jejich víceletým skladováním. In: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník recenzovaných referátů z mezinárodního semináře. Strážnice, 11. - 12. 9. 2007. Sest. Z. Procházková, L. Bezděčková a A. Jurásek. Jíloviště, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 2007, s. 95 - 101. [ISBN 978-80-86461-82-3].
pdf
140 kB
88
NÁROVCOVÁ, J.: Počet ročníků jehlic populací borovice lesní. [Needle year classes of Scots pine progenies]. In: Obhospodarovanie lesa v meniacich sa podmienkach prostredia. Zborník pôvodných vedeckých prác z mezinárodného vedeckého seminára. Zvolen, 4. - 5. 9. 2007. Sest. M. Saniga, P. Jaloviar a S. Kucbel. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2007, s. 85 - 89. - ISBN 978-80-228-1779-0.
pdf
202 kB
89
ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi. [Guidelines on management of forests with water management functions]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 25 s. Recenzované metodiky pro praxi. Lesnický průvodce 1/2007. - ISBN 978-80-86461-84-7.
pdf
-
90
JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika pěstování a využití sadebního materiálu smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. pro horské oblasti. [Specific breeding and use of Norway spruce Picea abies (L.) KARST. planting stock for mountain localities]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 27 s. Recenzované metodiky pro praxi. Lesnický průvodce 2/2007. - ISBN 978-80-86461-86-1.
pdf
-
91
BALCAR, V. - SLODIČÁK, M. - KACÁLEK, D. - NAVRÁTIL, P.: Metodika postupů přeměn porostů náhradních dřevin v imisních oblastech. [Conversion methods of the substitute tree species stands in air polluted areas]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 34 s. Recenzované metodiky pro praxi. Lesnický průvodce 3/2007. - ISBN 978-80-86461-87-6.
pdf
-
92
SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin. [Thinning of forest stands of the main forest tree species]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 46 s. Recenzované metodiky. Lesnický průvodce 4/2007. - ISBN 978-80-86461-89-2.
pdf
-
93
SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výchova porostů náhradních dřevin. [Thinning of substitute tree species stands]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2008. 28 s. Lesnický průvodce 3/2008. - ISBN 978-80-86461-99-1.
pdf
-
94
SOUČEK, J. - TESAŘ, V.: Metodika přestavby smrkových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů. [Guidelines on Norway spruce stand transformation on sites naturally dominated by mixed forest stands]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2008. 37 s. Lesnický průvodce 4/2008. - ISBN 978-80-7417-000-3.
pdf
-
95
JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Metodika použití plastových chráničů sadebního materiálu lesních dřevin při umělé obnově lesa a zalesňování. [Manual for use of treeshelters in afforestation and reforestation]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2008. 28 s. Lesnický průvodce 6/2008. - ISBN 978-80-7417-002-7.
pdf
-
96
ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Metodické postupy ochrany lesních pozemků proti erozi. [Forest land conservation guidelines for soil erosion control]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2009. 54 s. Lesnický průvodce 1/2009. - ISBN 978-80-7417-004-1.
pdf
-
97
Pěstování lesů v Orlických horách. Sborník přednášek odborného semináře. Polom, 24. 6. 2009. Sest. J. Novák a M. Slodičák. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2009. 56 s.
pdf
1,426 MB
98
Zalesnění velkoplošných holin po větrných kalamitách (Kyrill, Emma) – technologie zpracování kalamity, aspekty ochrany lesa, myslivosti a pěstování. Sborník přednášek odborného semináře. Horní Planá, 14. 10. 2009. Sest. J. Novák a M. Slodičák. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2009. 72 s. – ISBN 978-80-7417-019-5.
pdf
11,35 MB
99
Sněhová kalamita v borovém hospodářství 2010. Sborník přednášek odborného semináře. Albrechtice nad Orlicí, 5. 3. 2010. Sest. J. Novák et al. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2010. 44 s. – ISBN 978-80-7417-028-7.
pdf
11,70 MB
100
Současné poznatky pěstebního výzkumu. Sborník přednášek odborného semináře pro praxi. Opočno, 24. 6. 2010. Sest. J. Novák, M. Slodičák, D. Kacálek. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2010. 40 s. - ISBN 978-80-7417-031-7. (Verze pro Adobe Reader 9 a vyšší řady).
pdf
1,774 MB
101
Setkání lesníků Vysočiny 2011. Zpevňování smrčin a přeměna druhové skladby s exkurzí v oblasti Žákovy hory. Sborník přednášek odborného semináře pro praxi. Cikháj, 10. 6. 2011. Sest. J. Novák, M. Slodičák, J. Souček. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2011. 48 s. - ISBN 978-80-86461-26-7. (Verze pro Adobe Reader 9 a vyšší řady).
pdf
3,717 MB
102
Setkání lesníků Vysočiny 2011. Zpevňování smrčin a přeměna druhové skladby s exkurzí v oblasti Žákovy hory. Sborník přednášek odborného semináře pro praxi. Cikháj, 10. 6. 2011. Sest. J. Novák, M. Slodičák, J. Souček. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2011. 48 s. - ISBN 978-80-86461-26-7. (Verze pro Adobe Reader 8 a nižší řady).
pdf
2,840 MB
103
Aspekty lesnického hospodaření v povodích s výskytem perlorodky říční. Sborník přednášek odborného semináře. Uhlíkov, 14. 9. 2011. Sest. J. Novák, M. Slodičák, D. Kacálek. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VS Opočno; Praha, Česká lesnická společnost; 2011, 52 s. - ISBN 978-80-7417-041-6 (VÚLHM Strnady); ISBN 978-80-02-02331-9 (ČLS Praha).
pdf
4,953 MB
104
Hospodaření na obecním majetku s vysokou rekreační funkcí, využívání přírodních procesů v borových a smrkových porostech nižších poloh. Sborník přednášek odborného semináře. Doksy, 21. - 22. 9. 2011. Sest. J. Novák, M. Slodičák, D. Dušek. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VS Opočno 2011, 60 s. - ISBN 978-80-7417-042-3.
pdf
2,025 MB
105
Pěstování lesa ve vyšších horských polohách. Sborník přednášek odborného semináře. Bělá pod Pradědem, 17. 9. 2012. Sest. J. Novák et al. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VS Opočno 2012, 34 s. - ISBN 978-80-7417-056-0..
pdf
1,106 MB
106
Douglaska tisolistá - Příměstské lesy. Sborník přednášek odborného semináře. Trutnov, 11. 10. 2013. Sest. J. Novák et al. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VS Opočno 2013, 32 s. - ISBN 978-80-7417-068-3..
pdf
3,176 MB
107
Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. 11. 2013. Sest. J. Novák et al. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VS Opočno 2013, 28 s. - ISBN 978-80-7417-070-6..
pdf
1,280 MB
108
Aktualizace studie Lesnické hospodaření v Krušných horách. [Návrh směrnic LH pro přírodní lesní oblast 01]. Sest. Šrámek, V., Balcar, V., Buriánek, V., Havránek, F., Jurásek, A., Novák, J., Slodičák, M. a kol. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 195 s. (Závěrečná podoba studie po úpravách z března 2016).
pdf
10,3 MB
109
Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník přednášek z celostátního semináře. Třeboň (Lesní školka Vlčí luka), 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016. 60 s..
pdf
1,450 MB
110
Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník přednášek z celostátního semináře. Řečany nad Labem (Lesoškolky s. r. o.), 6. 10. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016. 52 s.
pdf
1,720 MB
111
Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník přednášek z celostátního semináře. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018. 58 s.
pdf
2,850 MB