O nálezu houby Ascocalyx abietina v orlickohorských smrčinách

Václav Nárovec


Škodlivý výskyt vřeckovýtrusé houby Ascocalyx abietina (Lagerb.) Schläpfer-Bernhard (anamorfa Brunchorstia pinea /Karst./ Höhn.) byl poprvé na území České republiky zaznamenán 3. 5. 1972. Týkal se tříletých sazenic borovice lesní ve školce Březina (LZ Nepomuk) a popsali jej B. Uroševič a V. Jančařík (Nová choroba sazenic borovice lesní. Lesnická práce, 52, 1973, č. 4, s. 185 - 186). O nálezech houby Ascocalyx abietina na Slovensku pak referoval např. Antonín Příhoda (VÚLH Zvolen) taktéž na stránkách Lesnické práce, a to v rubrice Ochranářská hlídka (Příhoda, A.: Houba Ascocalyx abietina na Slovensku. Lesnická práce, 60, 1981, č. 2, s. 88 - 90.), kde se zmiňuje mimo jiné také o nálezech houby v Arboretu Sofronka (z května 1976) či jinde.

První průkazný nález této houby na smrku ztepilém a na smrku pichlavém je u nás datován 15. 6. 2000 (nálezce: H. Pfanz) z porostů 1. věkové třídy v oblasti kolem Malé Deštné v Orlických horách. Aktuální poznatky z tohoto období a škodlivé působení houby Ascocalyx abietina ve zdejších smrkových porostech popsali F. Soukup a V. Pešková (Napadení poškozených smrků v Orlických horách houbou Ascocalyx abietina. Lesnická práce, 79, 2000, č. 10, s. 472 - 473).

Zdravotní stav, resp. plošný rozsah poškození mladých smrčin v Orlických horách na sebe již po několik let váže velkou pozornost odborné i laické veřejnosti. Řada informací na toto téma je prezentována i v médiích (např. reportáž "Imisní šok postihl hory": 18. 5. 2002, Televize ČT1, zpravodajská relace Události). Uvádí se přitom mnohá zdůvodnění aktuálního nevyhovujícího zdravotního stavu lesních porostů Orlických hor. Vyslovovány jsou rovněž různé názory na roli houby Ascocalyx abietina. Některá mediální sdělení označují tuto houbu i za určující příčinu poškozování zdejších porostů (např. "Lesy v Orlických horách umírají": 2. 6. 2002, Televize NOVA, Televizní noviny). Negativní působení houby Ascocalyx abietina v orlickohorských jehličnatých porostech připomínají i některé příspěvky publikované na serveru www.orlickehory.net (články převzaté z MF Dnes a Hradeckých novin) či "Odborníci už ví, proč umírají lesy" (Hradecké noviny, 17. 9. 2002). (Podrobněji zde.)

Nejnovější informace o závěrech šetření (vč. fytopatologických), uskutečněných v Orlických horách pracovníky VÚLHM (společně s pracovníky ÚHÚL), jsou průběžně doplňovány na webové prezentaci VÚLHM Jíloviště-Strnady (Aktuality z práce VÚLHM). Dne 16. července 2002 zde byla např. zveřejněna aktualita "Poškození lesních porostů v Orlických horách po zimě 2001/02" ("Červenání nejmladších ročníků jehličí"; autor: Ing. Vít Šrámek, Ph.D.). Od 26. září 2002 je zde k dispozici také text tiskové zprávy VÚLHM "Poškození lesů v Orlických horách", prezentované dne 18. září 2002 v Hradci Králové na semináři "Orlické hory 2002". Komentář k závěrům uvedeného semináře uvádí příspěvek "Orlické hory - jak dál?", publikovaný v Lesnické práci č. 12/2002. Řadu poznatků ze semináře v Hradci Králové zahrnuje i shrnutí (ze dne 23. 11. 2004), publikované Českým hydrometeorologickým ústavem Praha na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR (podrobněji zde).


Dokumenty ke stažení:

Studie ČHMÚ Praha z listopadu 2004 (23. 11. 2004):


 • Měření kvality ovzduší v Orlických horách a zhodnocení naměřených koncentrací s ohledem na možné poškozující efekty na lesní ekosystémy v Orlických horách pro jednotlivé sloučeniny a jejich vzájemné působení. [ČHMÚ 2004; orig. ve formátu PDF: 285 kB stažený ze stránek MŽP ČR; odkaz na primární pramen, resp. ZDE (v PDF)]. • Rešerše z literatury (klíčová slova: Ascocalyx, Gremmeniella, Scleroderris):


 • 393 záznamů z databází TREECD (1973 - 2001) [uspořádáno abecedně dle příjmení prvního autora; formát PDF: 678 kB].

 • 89 záznamů z databází TREECD (1939 - 1972) [uspořádáno abecedně dle příjmení prvního autora; formát PDF: 131 kB]. • Studie z oboru lesnické fytopatologie (Ascocalyx, Gremmeniella):


 • Posouzení zdravotního stavu, možných příčin chřadnutí a stavu pletiv poškozených smrků vybraných stanovišť oblasti Orlických hor. [ÚOLM 2002; orig. in formát PDF: 1,438 MB]. • Vlastní práce, publikované k problematice rozšíření houby Ascocalyx abietina v ČR:

  2003:


  NÁROVEC, V.: Houba Ascocalyx abietina v tisku, médiích a na Internetu. [Press, media news and Internet about the fungus Ascocalyx abietina]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 69 - 73. - ISBN 80-86461-27-0. [Orig. ke stažení jako pdf: (247 kB)].

  2002:


  NÁROVEC, V.: Ohlasy na nález houby Ascocalyx abietina v Orlických horách. [Response to the find of the fungus Ascocalyx abietina in the Orlické hory Mts]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2001/2002. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 21. 3. 2002. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002, s. 62 - 65. - ISBN 80-86461-21-1. [Orig. ke stažení jako pdf: (240 kB)].

  (Pozn.: Redakčně upravená verze výše uvedeného příspěvku byla pod názvem "Houba Ascocalyx abietina v dotazech a odpovědích" otistěna také v Lesnické práci č. 7/2002 na str. 324 - 325.)


  2001:


  NÁROVEC, V.: Poznámky k výskytu houby Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn. na koncových výhonech smrků v Orlických horách. [Comments to the record of Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn. on spruce twigs in the Orlické hory Mts.]. Zprávy lesnického výzkumu, Svazek 46, 2001, č. 4, s. 296 - 298. [HTML verze zde].

  NÁROVEC, V.: K nálezu houby Ascocalyx abietina v Orlických horách. [Comments to the find of the fungus Ascocalyx abietina (Lagerb.) Schläpfer-Bernhard in the Orlické hory Mts.]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 6, s. 268 - 270.

  NÁROVEC, V.: Další možná příčina loňského poškození smrkových sazenic v lesní školce Bílá Voda. [Another probable cause of spruce plants damage in the forest nursery Bílá Voda in the previous yaer]. Poradenská zpráva pro Lesy Krnov a. s. divizi Jeseníky se sídlem ve Vápenné. (3. sdělení). Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2001. 4 s. [Orig. ke stažení jako pdf: (133 kB)].

  1998:


  NÁROVEC, V.: Průběh a závěry pochůzky po hřebenu Orlických hor dne 24. října 1997. [Run and conclusions from the trip past the Orlické hory Mts ridges in October - 24, 1997]. Poradenská zpráva pro Správu Kolowratských lesů v Rychnově nad Kněžnou. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 5 s., příl. [Orig. ke stažení jako pdf: (173 kB)].

  Související práce:

  1999:


  ŠACH, F. - FOTTOVÁ, D. - BALCAR, V. - ČERNOHOUS, V. - KACÁLEK, D. - NÁROVEC, V.: Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách? [Contemporary damage of forest stands in the Orlické hory Mts]. Lesnická práce, 78, 1999, č. 10, s. 452 - 455.


  * * *

  Foto v titulu: Tomáš Pražák (Opočno); 11. 1. 2001, Orlické hory (Pod Maruší)


  Poslední aktualizace stránky: 31. 1. 2013