logo_s2.png

Stav lesních hmyzích škůdců a houbových chorob v ČR v 1. pololetí 2002

výtah z hlášení Lesní ochranné služby (J. Holuša a kol.)


Autor: Petr Kapitola, kapitola@vulhm.cz


Hmyzí škůdci

Výskyt lesních hmyzích škůdců v první polovině letošního roku byl celkově na nízké úrovni, podobně jako v několika předešlých letech. Vyšší ohrožení smrkových porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) a dalšími kůrovcovitými trvá zejména v nižších a středních polohách Slezska a přilehlé oblasti severní Moravy v souvislosti s napadením václavkou. Vzhledem k častým polomům, které letos vznikly roztroušeně v řadě oblastí republiky, je třeba počítat s větším rizikem napadení příslušných dřevin kůrovci. Ze skupiny listožravého hmyzu opět dominovalo napadení smrkových porostů pilatkou smrkovou (Pristiphora abietina). V nejvíce ohrožených oblastech severní Moravy, Slezska a východních Čech bylo letecky ošetřeno postřikem celkem 1300 ha porostů. Z ostatních defoliátorů je mj. možno zmínit neočekávaný opětovný nárůst poškození jírovců klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella). Na jižní Moravě, zejména na Mikulovsku, bylo pozorováno silné rojení chrousta obecného (Melolontha melolontha). V případě chrousta maďalového, jehož rojení se v postižených oblastech očekává v roce 2003 (Hodonínsko) a 2004 (Mladoboleslavsko), nastal v důsledku žíru ponrav kalamitní stav, znemožňující úspěšné zalesnění borovicí, dubem a dalšími dřevinami v uvedených oblastech.

Houbové choroby a ostatní příčiny poškození

Poměrně příznivé srážkové poměry během pozdějšího jara umožnily masívní rozvoj patogenních hub na sazenicích lesních dřevin, mnohde oslabených přísuškem časně zjara; dominantní byli zástupci rodu Fusarium. Výskyt sypavky borovic působený druhy Lophodermium pinastri a L. seditiosum lze označit jako mírně zvýšený. Karanténní červená sypavka borovic působená houbou Mycosphaerella pini je zjišťována na nových lokalitách, stále častěji i v Čechách, a to zatím jen na borovici černé a některých exotech. Nadále intenzivní je napadení vejmutovek sypavkou vejmutovkovou Meloderma desmazieresii v Národním parku České Švýcarsko. Padlí dubové Microsphaera alphitoides se objevilo na dubech letos již v květnu a lze očekávat nárůst napadení. Nepříznivé abiotické vlivy během uplynulé zimy způsobily poškození především mladších smrkových porostů v Orlických horách (viz předchozí aktualita V. Šrámka z 16.7.), následované zvýšeným výskytem sekundárních houbových patogenů (především Ascocalyx abietina, doprovázená zástupci rodů Phoma a Phomopsis). Masívní výskyt A. abietina letos v Orlických horách je srovnatelný s r. 2000. Přetrvává nepříznivá situace ve smrčinách postižených václavkou na severní Moravě a ve Slezsku.