VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno
připravila

17. mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstování lesů

Funkce lesa v měnících se podmínkách prostředí

Vědecké symposium se uskutečnilo ve dnech 30. a 31. srpna 2016 v Dobrušce

VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene (Slovenská republika)
Lesnícky výskumný ústav, Národné lesnícke centrum, Zvolen (SR)

uspořádaly
ve dnech 28. a 29. června 2011 v Dobrušce

12. mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstování lesů

Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí

Toto vědecké symposium se konalo u příležitosti 60. výročí založení lesnického výzkumného pracoviště v Opočně (v roce 1951 se označovalo jako Výzkumný ústav pro pěstování lesů, lesní semenářství a školkařství; nyní je Výzkumná stanice Opočno útvarem pěstování lesa VÚLHM, v. v. i. Strnady). Pořádání pěstebních konferencí představuje dlouholetou tradici vzájemného setkávání českých a slovenských odborníků z lesnických výzkumných ústavů a univerzit, které v roce 2011 proběhlo již podvanácté. Proceedings of Central European Silviculture jsou pokračováním předešlé řady 11 sborníků (viz Příloha).
Lesy České republiky, s. p. Hradec Králové - Krajské ředitelství Teplice
Grantová služba Lesů České republiky, s. p. (Teplice)
VÚLHM, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno

uspořádaly ve dnech 3. a 4. června 2008 v Mostě

celostátní konferenci

Lesnické hospodaření v Krušných horách

Konference se zahraniční účastí, organizovaná Grantovou službou Lesů České republiky s. p., Krajským ředitelstvím Lesů České republiky s. p. se sídlem v Teplicích a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i, Strnady - Výzkumnou stanicí v Opočně, vycházela z řešení tříletého grantového úkolu „Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných horách“ (2005 až 2007). Koordinátorem tohoto grantu byl Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. (VS Opočno) a na jeho řešení se podíleli mnozí další spoluřešitelé. Úkol byl dokončen v roce 2007. Celostátní konference Lesnické hospodaření v Krušných horách byla jedním z jeho realizačních výstupů a praktických výsledků. Jednání konference se zúčastnilo přes 80 zástupců z lesnické provozní praxe, dále pak oboroví specialisté z pracovišť hospodářské úpravy lesů, ochrany přírody, státní správy lesního hospodářství, lesnického výzkum a z obou našich zemědělských univerzit. První jednací den konference byl věnován plenárním přednáškám. Po úvodních informacích o problematice lesnického hospodaření v Krušných horách z pohledu Lesů České republiky s. p. následovaly přednášky v tématických blocích, dotýkajících se např. také popisu klimatu, imisní zátěže, stavu lesních půd, porostů náhradních dřevin, myslivosti, pěstování lesa a ekonomiky lesnického hospodaření v zájmové oblasti. Tyto tématické bloky kopírovaly názvy jednotlivých oddílů a kapitol monografie „Lesnické hospodaření v Krušných horách“ (ISBN 978-80-86945-04-0 LČR, s. p., Hradec Králové, ISBN 978-80-86461-91-5 VÚLHM, v. v. i. Strnady), vydané na jaře 2008 jako hlavní realizační výstup uvedeného grantu. Kromě vyžádaných přednášek byly v krátkých upoutávkách představeny postery a zazněly prezentace a diskusní příspěvky dalších účastníků. Druhý jednací den konference se uskutečnila exkurze do vybraných lokalit a demonstračních objektů v Krušných horách (viz fotogalerie).
VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno
Fakulta lesnická a environmentální ČZU v Praze
Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně
Lesnícka fakulta TU Zvolen (Slovenská republika)
Lesnícky výskumný ústav (Národné lesnícke centrum Zvolen, SR)

uspořádaly
ve dnech 5. a 6. září 2006 v Kodymově národním domě v Opočně

mezinárodní vědeckou konferenci

Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností

Vědecká konference, kterou připravila a pořádala Výzkumná stanice v Opočně v rámci řešení výzkumného záměru Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí, se zúčastnili přední vědečtí a vědecko-pedagogičtí pracovníci oboru pěstování lesa z tuzemska, Slovenské republiky, Polska a Německa. Pěstitelé lesa z resortních výzkumných ústavů a lesnických fakult navštívili i řadu pokusných objektů v Orlických horách (viz doprovodné snímky poskytnuté Ing. Vratislavem Balcarem, CSc.). Z konference vzešla recenzovaná vědecká publikace, nazvaná Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností (sestavil: A. Jurásek a kol., ISBN 80-86461-71-8). Tato publikace byla věnována odkazu Doc. Ing. Vladimíra Peřiny, CSc. (*20. 6. 1927; +16. 5. 1990), který řídil Výzkumnou stanici v Opočně v letech 1956 až 1990. Na 560 stranách je prezentováno 52 recenzovaných vědeckých prací, členěných do čtyř samostatných bloků (I. Obecné otázky stabilizace funkcí lesa ...; II. Školkařství a zalesňování ...; III. Obnova a výchova lesa ...; IV. Ekologické aspekty stabilizace funkcí lesa ...). Zájemci o publikaci se mohou obrátit na naši knihovnu.
Národné lesnícke centrum (Zvolen, Slovenská republika)
uspořádalo ve dnech 22. a 23. března 2006 v Liptovském Mikuláši

mezinárodní školkařský seminář

Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa

Semináře v Liptovském Mikuláši se zúčastnila řada odborníků v oboru lesního školkařství z České republiky (zástupci LČR, s. p., představitelé Sdružení lesních školkařů ČR, specialisté ze zemědělských a lesnických univerzit, výzkumní pracovníci a další). Z pracovišť Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Stnady (VÚLHM) to byli: P. Kotrla (Jíloviště-Strnady), J. Leugner, J. Nárovcová (oba ZL ŠK při VS Opočno), J. Musil a Z. Procházková (oba VS Uherské Hradiště). Pracovníci zkušební laboratoře Školkařská kontrola na semináři prezentovali 2 příspěvky: První zkušenosti s centrálním informačním systémem o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a školkařské činnosti (Leugner, Jurásek 2006: ke stažení jako PDF - 143 kB) a Poškození sadebního materiálu buku lesního biotickými činiteli v podmínkách ČR (Nárovcová, Skuhravá 2006: ke stažení jako PDF - 183 kB).
Česká zemědělská univerzita v Praze (KPL FLE)
společně s VÚLHM - Výzkumnou stanicí Opočno
pořádala dne 17. ledna 2006 v Kostelci nad Česnými lesy
seminář

Zalesňování zemědělských půd - výzva pro lesnický sektor

Pod odbornou záštitou Prof. Ing. Viléma Podrázského, CSc. (Katedra pěstování lesů, Fakulta lesnická a environmentální, ČZU v Praze) a Ing. Dušana Kacálka (VÚLHM - VS Opočno, oddělení obnovy a výchovy lesních porostů) a s finančním přispěním NAZV (výzkumné projekty QG50008; QG50105) a MZe ČR (výzkumný záměr MZE0002070201) se dne 17. ledna 2006 v Kostelci nad Černými lesy uskutečnila konference Zalesňování zemědělských půd - výzva pro lesnický sektor. Prezentované referáty pracovníků VS Opočno kompletuje stejnojmenný sborník, vydaný nakladatelstvím Lesnická práce (Kostelec nad Černými lesy, ISBN 80-86461-59-9).
Zkušební laboratoř Školkařská kontrola při VÚLHM - VS Opočno
společně se Sdružením lesních školkařů České republiky
pořádala ve dnech 3. a 4. 6. 2004 v Opočně
mezinárodní školkařský seminář

Možnosti použití sadebního materiálu
z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa

Pod odbornou záštitou a s finančním přispěním úseku lesního hospodářství MZe ČR (Praha) se ve dnech 3. - 4. června 2004 v Kodymově národním domě v Opočně uskutečnil mezinárodní seminář s názvem Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Semináře se zúčastnilo více než 130 osob z řad vlastníků a správců lesů, státní správy LH, provozních lesních školkařů, producentů technologií pro lesní školky, pracovníků lesnického výzkumu a školství atd. Přednášejícími byli přední odborníci na problematiku lesního školkařství z ČR, Slovenska a Polska. Prezentované referáty kompletuje stejnojmenný sborník, vydaný nakladatelstvím Lesnická práce (Kostelec nad Černými lesy, ISBN 80-83686-51-1).
VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno
společně s dalšími odbornými útvary VÚLHM Jíloviště-Strnady
a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
prezentovala na semináři
konaném dne 18. 9. 2002 v Hradci Králové
studii s názvem

Orlické hory
Zpráva o zdravotním stavu porostů
v roce 2002

Cílem semináře, určeného zejména pro vlastníky lesa, bylo poskytnout aktuální poznatky a informace o poškození lesních porostů v Orlických horách. Prezentovaná studie se soustřeďuje na stanovení možných příčin současného hynutí smrkových porostů, zabývá se posouzením možností výsadeb borovice kleče jako přípravné dřeviny a vlastníkům lesa tohoto regionu předkládá návrh krátkodobých i dlouhodobých nápravných opatření včetně vápnění a hnojení lesních porostů. Na semináři byla zveřejněna tisková zpráva "Poškození lesů v Orlických horách". Podrobnosti uvádí také článek "Orlické hory 2002", otištěný v Lesnické práci č. 11/2002.
VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno
(Zkušební laboratoř "Školkařská kontrola")
společně se Sdružením lesních školkařů ČR
pořádala dne 30. 5. 2002 v Opočně
celostátní seminář

Příčiny poškození buku
v lesních školkách a možnosti preventivních opatření

Cílem semináře, určeného pro vlastníky lesa a pracovníky školkařských provozů, bylo shrnout aktuální poznatky o poškození sadebního materiálu buku lesního v lesních školkách působením zejména bejlomorky bukopupenové (Contarinia fagi), vlnovníku bukopupenového (Aceria blastophthira), houbových chorob a jiných biotických činitelů. Možnosti preventivních a obranných opatření popisují příspěvky, publikované ve sborníku.
VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno
(oddělení výchovy lesních porostů)
se spolupodílela
na přípravě a organizaci celostátní konference,
konané v Teplicích dne 14. 3. 2002

Výsledky lesnického výzkumu
v Krušných horách v roce 2001

Cílem konference bylo seznámit účastníky, vlastníky lesa, orgány státní správy a odbornou veřejnost s aktuálním stavem lesních porostů v oblasti Krušných hor - nejvíce imisně zatížené a poškozené oblasti středoevropského regionu vůbec. (Podrobněji viz Lesu zdar č. 6/2002, s. 13).

Přednesené referáty byly rozděleny do tří tematických bloků:
1. Půdní prostředí - zaměření na problematiku vlivu přípravných dřevin na půdu, vápnění a dusík v lesních ekosystémech Krušných hor.
2. Zdravotní stav porostů - zaměření především na vývoj depozic v oblasti Krušných hor, stav asimilačního aparátu lesních dřevin a dynamiku fytofágů na bříze.
3. Pěstování lesních porostů - zaměření na nejnovější poznatky o vývoji cílových dřevin v průběhu přeměn, o dynamice jehličnatých náhradních dřevin a o pěstebních zásazích v náhradních porostech smrku pichlavého (SMP).Při příležitosti 80. výročí založení pořádal VÚLHM
ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně
celostátní konferenci

50 let pěstebního výzkumu v Opočně

Cílem konference bylo shrnout poznatky pěstebního výzkumu získané v padesátileté historii Výzkumné stanice v Opočně. Z konference byl vydán sborník přednesených referátů. V rámci konference se uskutečnila odborná exkurze v lesních porostech na Opočensku.
VÚLHM za spoluúčasti Pro Silva Bohemica a LČR, s. p. pořádal
ve dnech 17. 5. - 18. 5. 2001 v Opočně
celostátní seminář

Odkaz opočenského lesního
hospodářství Huga Koniase

Seminář měl upozornit na dlouhodobé výsledky přestavby lesa a zhodnotit aktuální stav lesa na lokalitách, kde byl aplikován trvale udržitelný způsob hospodaření. Z konference byl vydán sborník přednesených referátů. V rámci konference se uskutečnila odborná exkurze v lesních porostech na Opočensku. (Podrobněji viz Lesnická práce č. 7/2001, s. 316).