Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

Narozen 23. 12. 1971 v Opočně.
Ve VÚLHM, Výzkumné stanici Opočno zaměstnán od 1995.

Vzdělání

  • Střední lesnická škola Trutnov ukončena 1990
  • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesnická fakulta, obor lesní inženýrství ukončena 1995

Výzkumná činnost

Při řešení výzkumných úkolů se zabývá prosperitou dřevin potenciálně vhodných k obnově lesa na rozsáhlých holinách horských poloh, vzniklých v důsledku působení imisí. Dále spolupracuje na problematice přeměn druhové skladby náhradních porostů v imisních oblastech Krušných a Jizerských hor. Zabývá se také výzkumem zalesňování neproduktivních zemědělských půd potenciálně vhodnými dřevinami. V rámci doktorandského studia na ČZU v Praze se zabývá otázkami přirozené a umělé obnovy přirozených lesů vzhledem k jejich porostní struktuře a stanovištním poměrům. Od roku 1995 byl spoluřešitelem projektů "Obnova a zakládání bukových a smíšených porostů s bukem" a "Minimalizace důsledků antropogenních vlivů na lesní ekosystémy pěstebními opatřeními"a od roku 2000 je spoluřešitelem subprojektů "Obnova a přestavba lesů ovlivněných antropickými a klimatickými změnami" a "Podpora obnovy a restaurace lesa v antropogenně změněných a narušených biotopech" v rámci výzkumného záměru "Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností". Od roku 1995 spolupracuje na výkonu trvalého pověření MZe: "Poradenská a expertní činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů a vypracování konkrétních doporučení pro specifické způsoby hospodaření podle požadavků vlastníků lesa" (6630)

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

Publikační činnost za rok 1998:

KACÁLEK, D.: Poměry v přirozených jedlobučinách Antoniina údolí v podhůří Orlických hor. /Conditions of the natural fir-beech stands of the Antoniino údolí Valley in the Piedmont of the Orlické hory Mts/. In: Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří. Sv. 6. Dobré, Sen 1998, s. 79 - 86. ISBN 80-901846-9-3

Publikační činnost za rok 1999:

BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: K použití autochtonních dřevin pro výsadbu na imisních holinách Jizerských hor. [Contribution to autochthonous tree species applicability to reforestation of clearcuts due to salvage felling in the Jizerské hory Mts]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 70 - 76. - ISBN 80-902615-4-X.

BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - VACEK, S.: Rekonstrukce porostů náhradních dřevin prosadbami buku lesního Fagus sylvatica L. [Substitute tree species reconstruction by underplantings of European beech Fagus sylvatica L.]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 135 - 140. - ISBN 80-902615-4-X.

ŠACH, F. - FOTTOVÁ, D. - BALCAR, V. - ČERNOHOUS, V. - KACÁLEK, D. - NÁROVEC, V.: Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách? [Damage of forest stands in the Orlické hory Mts]. Lesnická práce, 78, 1999, č. 10, s. 452 - 455.

Publikační činnost za rok 2000:

KACÁLEK, D.: Umělá obnova kalamitní holiny Sokol na LS Karlovice (diskusní příspěvek). In: Obnova lesa ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku. [Forest stand regeneration in Norway spruce vegetation zone in the Hruby Jesenik Mts.] Sborník diskusních příspěvků z celostátního semináře se zahraniční účastí. Penzion Úsvit, Bělá p. Pradědem - Filipovice, 8. - 9. září 2000. Bělá p. Pradědem, ČLS - pobočka PRO SILVA BOHEMICA, LČr s. p. Hradec Králové 2000. s. 22 - 25.

Publikační činnost za rok 2001:

BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Informace o projektu "Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží". [Information on the project "Causes of the forest ecosystems damage, prognosis its development and proposals of forest management measures in regions impacted by long term air pollution"]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 169 - 176. - ISBN 80-86461-06-8

BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Prosadby porostů náhradních dřevin bukem lesním v horách. [European beech underplantings into substitute tree species stands in the mountains]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 193 - 202. - ISBN 80-86461-13-0

BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Vývoj výsadeb břízy bělokoré a břízy karpatské v hřebenové partii Jizerských hor. [Development of European birch and Carpathian birch plantations on the ridge part of the Jizerské hory Mts]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 193 - 200, 223. - ISBN 80-86461-11-4

KACÁLEK, D. - BALCAR, V.: Ovlivnění vývoje bukových výsadeb porosty náhradních dřevin v horách. [Impact of substitute tree species stands upon beech plantations in the mountains]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 131 - 136. - ISBN 80-86461-06-8

KACÁLEK, D. - ČERNOHOUS, V. - ŠICHAN, R.: Porostní poměry a stav přirozené obnovy přirozeného smíšeného lesa v okolí lokality Hlodný. [Forest stand conditions and a state of natural regeneration in the mixed forest stand in a locality of Hlodný]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 249 - 260. - ISBN 80-86461-13-0