ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD - VÝZVA PRO LESNICKÝ SEKTOR

Sborník referátů z konference
konané dne 17. ledna 2006 v Kostelci nad Černými lesy

Vydala
Katedra pěstování lesů FLE ČZU v Praze
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad Černými lesy
Pořadatelé semináře:

a) Česká zemědělská univerzita v Praze
b) VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno

Odborní garanti semináře:

a) Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (ČZU v Praze)
b) Ing. Dušan Kacálek (VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno)

Organizační garant semináře:

Ing. Pavla Neuhöferová, CSc. (ČZU v Praze)

Grafická úprava (dtp, obálka):

Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o., Kostelec nad Černými lesy

Vydavatelé sborníku:

a) Katedra pěstování lesů, FLE ČZU v Praze: ISBN 80-213-1435-4
b) VÚLHM Jíloviště-Strnady: ISBN 80-86461-59-9

Náklad:

180 kusů

Přednášky pracovníků VS Opočno:


1. Historie zalesňování zemědělských pozemků:

  • Příspěvek k historii zalesňování zemědělských půd v České republice. (Autor: Špulák, O.; s. 15 - 24).

2. Zalesňování zemědělských půd jako významný krajinný a hospodářský faktor:

  • Volba druhové skladby při sestavování zalesňovacích projektů. (Aut.: Bartoš, J, Kacálek, D.; s. 73 - 80).
  • Dřevoprodukční funkce porostů první generace lesa na zemědělských půdách. (Aut.: Bartoš, J., Petr, T., Kacálek, D., Černohous, V.; s. 81 - 88).

3. Půdní poměry pozemků k zalesnění ... :

  • Opad a dekompozice biomasy ve smrkových porostech na bývalých zemědělských půdách. (Aut.: Novák, J., Slodičák, M.; s. 155 - 162).
  • Hodnocení srovnatelnosti výsledků metod analyzujících obsahy základních rostlinám přístupných živin ve vzorcích půdy. (Aut.: Kacálek, D., Černohous, V., Novák, J.; s. 163 - 168).
  • Půdní poměry zalesněných zemědělských pozemků. (Aut.: Kacálek, D., Bartoš, J., Černohous, V.; s. 169 - 178).

4. Technologie zalesnění a růst dřevin na původně nelesních půdách:

  • Růstová prosperita kultur lesních dřevin na zalesněné zemědělské půdě. (Aut.: Kacálek, D., Bartoš, J.; s. 209 - 214).
  • Kvalitní sadební materiál - základ úspěšného založení lesní kultury na zemědělském pozemku. (Aut.: Leugner, J.; s. 215 - 220].

* * *

Ilustrační foto v titulu: letecký snímek výzkumné plochy Polom II, založené pracovníky VÚLHM - VS Opočno v přírodní lesní oblasti Předhoří Orlických hor (foto: Ing. J. Vondra)


Poslední aktualizace stránky: 16. března 2006 (10:00)