Výzkumná stanice Opočno se zabývá lesnickým výzkumem a poradenstvím v celé šíři oboru pěstování lesa. Vedoucím stanice je Ing. Jiří NOVÁK, Ph.D. (zástupce: Ing. Jan LEUGNER, Ph.D.). VS Opočno je organizačně členěna na tři hlavní podoborové okruhy (výzkumné týmy, do roku 2006 výzkumná oddělení), dále na oddělení hospodářsko-správní, knihovnu a akreditovanou Zkušební laboratoř č. 1175.2 Školkařská kontrola (vedoucí: Ing. J. NÁROVCOVÁ, Ph.D.):

 • Tým (dříve oddělení) lesního školkařství a zalesňování - doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., RNDr. Jarmila Martincová, Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D., Ing. Jan Leugner, Ph.D., Ing. Evelína Melounová, Ph.D., Ing. Jana Hacurová, Mgr. Nikola Štěpánová, Věra Gütlerová, Eva Ráčková, Ing. Zdeněk Ráček, Věra Tošovská, David Šimek.
  Tým odborných a technických pracovníků oddělení provádí výzkum kvality sadebního materiálu a optimálních postupů zalesňování, dále zajišťuje expertní, poradní a kontrolní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování. (Podrobněji).
 • Tým (dříve oddělení) výchovy a obnovy lesa - Ing. Jiří Novák, Ph.D., doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., Ing. Vratislav Balcar, CSc., Ing. Jakub Černý, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Jiří Souček, Ph.D., Ing. Ondřej Špulák, Ph.D., Bc. Renáta Smolíková, Dušan Bartoš, Jarmila Coufalová, Alena Hvězdová a Tomáš Petr.
  Zaměření výzkumu porostní výchovy po roce 1990 vychází jednak z tradičních metodických postupů a dlouhodobých experimentálních řad a jednak ze současných požadavků lesnické praxe. Experimentální základna skládající se převážně z experimentů ve smrkových a borových porostech je postupně rozšiřována o experimenty v listnatých a smíšených porostech a také o experimenty v porostech náhradních dřevin. Vedle klasických přírůstových a produkčních studií je pozornost věnována vývoji zdravotního stavu experimentálních porostů a koloběhu živin v lesních ekosystémech. Ekologická šetření na stacionárech jsou postupně automatizována pomocí měřících stanic NOEL. (Podrobněji o výzkumu porostní výchovy). V rámci výzkumu obnovy lesních porostů se řeší především otázky, týkající se zakládání, obnovy, přestavby a ekologické stabilizace lesních ekosystémů v různých stanovištních a porostních podmínkách prostředí. (Podrobněji o obnově lesních porostů).
 • Tým (dříve oddělení) lesnických meliorací - Ing. František Šach, CSc., Ing. et Ing. Petr Bednář, Ph.D., Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. Václav Nárovec, CSc., Jitka Richterová.
  Oddělení lesnických meliorací se v rámci Výzkumné stanice v Opočně vyprofilovalo v roce 1987. Zaměření oddělení vyplynulo z dříve řešených úkolů vztahujících se k lesnickým melioracím a zahrnovalo zlepšování vodohospodářských a půdoochranných funkcí lesa a zúrodňování lesních půd. Během více než dvacetileté výzkumné a poradenské činnosti (1987-2006) se zformovalo zaměření současné. Představuje lesopěstební řešení zachování a zlepšení produkční schopnosti lesní půdy včetně úpravy podmínek prostředí lesních kultur, ochrany lesní půdy proti erozi, úpravy vodního režimu lesních půd a řešení víceúčelového pěstování lesů s ohledem zejména na funkce vodohospodářské. (Podrobněji).
 • Knihovna - Mgr. Jitka Součková, Miroslava Valentová (od 1. 1. 2011 působí v útvaru informatiky jako redaktorka ústavních publikací; od prosince 2014 změna názvu útvaru informatiky na Lesnické informační centrum).
  Zabezpečuje knihovnické a informační služby vědeckým pracovníkům stanice. (Podrobněji).
 • Oddělení hospodářsko-správní - Zdeňka Kocourková, Marie Říhová, Vladimír Vašíček.
  Zajišťuje provozní a technické zázemí pro činnost odborných týmů (dříve oddělení) útvaru.
 • Zkušební laboratoř "Školkařská kontrola" č. 1175.2 - Činnost laboratoře zajišťují pracovnící odd. lesního školkařství a zalesňování: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (vedoucí zkušební laboratoře), Ing. Jan Leugner, Ph.D. (systémy řízení jakosti, manažer kvality), Věra Tošovská (laboratorní technik), David Šimek (technik výzkumu).
  Toto pracoviště bylo zřízeno k zajišťování kontrolní, expertizní a poradní činnosti v oboru lesního školkařství a zalesňování a slouží pro hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Z řady metod používaných v této specializované laboratoři byly doposud akreditovány metody hodnocení morfologické kvality a růstového potenciálu kořenů (fyziologická kvalita). Intenzivně jsou rozpracovávány i další metody zjišťování fyziologického stavu sadebního materiálu (hodnocení vodního potenciálu pomocí tlakové komory, měření vodivosti výluhů z kořenů a další). Laboratoř testuje sadební materiál pro vlastníky lesa a další subjekty. (Podrobněji).

Datum poslední aktualizace (nebo revize):

22. ledna 2021 (13:50 h.)