Ing. František Šach, CSc.

ING. FRANTIŠEK ŠACH, CSC. (6. 10. 1948 Benešov) absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (1971). Jako zařizovatel pracoval v Ústavu pro hospodářskou úpravu vojenských lesů a statků Praha, prac. skupina Mimoň (1972 - 1974). Od r. 1974 pracuje ve Výzkumné stanice v Opočně. Řeší problematiku obhospodařování lesů ve vztahu k ochraně vody a půdy. V roce 1987 obhájil kandidátskou disertační práci Vliv obnovních způsobů a těžebně dopravních technologií na erozi půdy. Od roku 1990 je vedoucím oddělení lesopěstebních meliorací a zároveň zástupcem vedoucího stanice.

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

Publikace:

 1. ŠACH, F.: Diskuse o holosečích v USA. [Discussion on clearcuttings in the USA]. Lesnická práce, 55, 1976, č. 9, s. 427 - 428.
 2. ŠACH, F.: Hygienicko-sanitární funkce jehličnatých lesů. [Hygienic and sanitary functions of needle forests]. Lesnické aktuality ze světa, 12, 1976, č. 9, s. 30 - 33.
 3. ŠACH, F. (rec.): Protopopov V. V.: Sredoobrazujuščaja rol' temnochvojnogo lesa. [Environmental function of needle forest]. Nauka, Novosibirsk 1975. 328 s. In: Lesnictví, 24, 1978, č. 1, s. 92 - 96.
 4. ŠACH, F.: Vliv způsobu hospodaření na vsakování a povrchový odtok srážkových vod v lese. [Influence of management practices on infiltration and surface runoff of precipitations in forest]. Zprávy lesnického výzkumu, 24, 1978, č. 3, s. 17 - 22.
 5. ŠACH, F.: Severské výsledky výzkumu vlivu těžebních strojů na stav předmýtních porostů. [Scandinavian research results of logging machine impacts on stage of premature forest stands]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 12, s. 551 - 555.
 6. ŠACH, F.: Poznatky o poškozování půdy těžebními stroji ve Finsku. [Knowledge of soil disturbance by logging machines in Finland]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 1, s. 26 - 30.
 7. ŠACH, F.: Metoda stanovení nebezpečí těžebně dopravní eroze a její aplikace v protierozní ochraně lesních pozemků. [A method to estimate risk of logging erosion and its application to erosion control of forest lands]. In: Práce VÚLHM. 72. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1988, s. 75 - 104. - Res. angl.
 8. ŠACH, F.: Ochrana lesní půdy před erozí. [Erosion control of forest soil]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 10, s. 456 - 458.
 9. ŠACH, F.: Stanovení rizika těžebně dopravní eroze na lesních pozemcích. [Estimating risk of logging erosion on forest lands]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 11, s. 490 - 493.
 10. ŠACH, F.: Vliv těžby dřeva na erozi půdy. [Logging impacts on soil erosion]. Vodohospodársky časopis (Bratislava), 36, 1988, č. 2, s. 199 - 210.
 11. ŠACH, F. - KANTOR, P.: Vodní účinky mladých porostů smrku omoriky a břízy. [Hydrolic effects of Picea omorika and Betula verrucosa young stands]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 1, s. 10 - 14.
 12. ŠACH, F.: Eroze půdy na imisních holosečích vyvolaná těžbou a soustřeďováním dřeva a návrh opatření k její minimalizaci. [Soil erosion on emission clearcuts caused by logging and the proposal of measures aimed at its minimalization]. In: Práce VÚLHM. 75. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1990, s. 203 - 236.
 13. ŠACH, F.: K omezení nepříznivého hydrologického působení lesní dopravní sítě. [Reduction of negative hydrologic effects from forest road network]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 3, s. 103 - 108.
 14. ŠACH, F.: Logging systems and soil erosion on clearcuts in mountain forests. [Těžebně dopravní technologie a eroze půdy na holosečích v horských lesích]. Lesnictví, 36, 1990, č. 11, s. 895 - 910. - Res. angl.
 15. ŠACH, F.: Nebezpečí vzniku vnitropůdní eroze na kamenitých svazích. [Hazard of arising introskeletal erosion on stony and bouldery slopes]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 7, s. 304 - 309.
 16. ŠACH, F.: Přehled výsledků studia vlivu těžebně dopravních technologií na erozní procesy na holosečích v horských lesích. Referát. [The research results of logging impacts on soil erosion from clearcuts in mountain forests. A review]. Lesnictví, 36, 1990, č. 12, s. 1043 - 1052.
 17. ŠACH, F.: Vliv lesní dopravní sítě na odtokové poměry imisních holosečí. [Impacts of the forest road network on runoff from immission clearcuts]. Lesnictví, 36, 1990, č. 2, s. 139 - 158. - Res. angl.
 18. ŠACH, F.: Vnitropůdní eroze - nebezpečný proces na kamenitých lesních pozemcích po imisních těžbách. [The introskeletal erosion - the dangerous process on stony forest lands following immission timber harvesting]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 3, s. 13 - 15.
 19. ŠACH, F.: Eroze půdy při mechanizované přípravě pozemků při zalesňování. [Soil erosion at mechanized site preparation at reforestation]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 1, s. 32 - 38.
 20. ŠACH, F.: Mechanizovaná příprava pozemků při zalesňování. [Mechanized site preparation for reforestation]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 4, s. 110 - 115.
 21. ŠACH, F. (rec.): Kantor, P.: Základní vazby celkového výparu a odtoku vody ze smrkových a bukových lesů. [Basic bindings between evaporation and runoff from spruce and beech forests]. Vodohospodársky časopis (Bratislava), 38, 1990, č. 3, s. 327 - 348. In: Vodohospodársky časopis (Bratislava), 39, 1991, č. 5/6, s. 517 - 521; 523 - 524. - ISSN 0042-790X.
 22. ŠACH, F. (rec.): Binkley, D. et al.: Acidic deposition and forest soils. New York, Springer-Verlag 1989. 149 s. In: Lesnictví, 38, 1992, č. 2, s. 136.
 23. ŠACH, F.: Degradace lesních pozemků při mechanické přípravě pro zalesňování: ohrožené půdoochranné, vodohospodářské a produkční funkce lesů. [Degradation of forest soils at mechanical site preparation endangering soil and water conservation function of forests]. Lesnictví, 38, 1992, č. 2, s. 170 - 186.
 24. ŠACH, F.: Ověření metody odhadu rizika eroze při hospodářské činnosti v lese a její uplatnění v hospodářskoúpravnické praxi. [Verifying the methods to estimate risk of erosion at forestry activities and using that method at forest management practice]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 2, s. 27 - 30.
 25. ŠACH, F. - PODRÁZSKÝ, V.: Ovlivňování úrodnosti lesních půd mechanizovaným úklidem klestu a vápněním v extrémních imisně ekologických poměrech. [Affecting forest soil productivity by windrowing and liming in extreme site and immission conditions]. In: Les - drevo - ekológia. Sekcia č. 3. Progresívne trendy ťažbovo-dopravného obhospodarovania lesov. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník. Zvolen, Technická univerzita 1992, s. 178 - 185.
 26. ŠACH, F.: Aplikace lesnického výzkumu ochrany půdy a vody v perimentru budoucí vodárenské nádrže Tichý potok, Levočské pohorie. [Application of forest research on soil and water conservation in perimeter of prospective fresh water reservoir Tichý potok Creek, Levočské pohorie Mts]. In: Lesníctvo a výskum v meniacich sa ekologických podmienkach v Slovenskej republike. Jubilejná konferencia. 2. sekcia. Ekológia, pestovanie lesa a lesná technika. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 1993, s. 235 - 243.
 27. ŠACH, F.: Dopady mechanizovaného shrnování klestu na produktivnost stanoviště v hřebenové partii Orlických hor. [Impacts of mechanized slash-raking into windrows on site productivity in a top region of the Orlické hory Mts]. In: Práce VÚLHM. 79. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1994, s. 125 - 139.
 28. ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Water budget in a young stands of substitute tree species in immission region of the Trutnov Piedmont in the Czech Republic. [Vodní bilance v mladých porostech náhradních dřevin v imisní oblasti Trutnovské pahorkatiny v České republice]. Lesnictví, 40, 1994, č. 5, s. 211 - 216.
 29. ŠACH, F.: Mechanizovaná příprava ploch pro obnovu lesa v Krušných horách a eroze půdy. [Mechanized site preparation in the Krušné hory Mts and soil erosion]. In: Práce VÚLHM. 80. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1995, s. 65 - 80.
 30. ŠACH, F.: Převod lesa pasečného na les výběrný. Referát. [Conversion of the clear-cutting silvicultural system into selection silvicultural system. A review]. Lesnictví, 42, 1996, č. 10, s. 481 - 486.
 31. ŠACH, F. - PAŠEK, M.: Rozsah a dynamika introskeletové eroze v Krkonoších. [Extent and dynamics of introskeletal erosion in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ...Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 79 - 88. - ISBN 80-902200-7-X.
 32. ŠACH, F.: Rámcový postup převodu lesa pasečného na les výběrný. [General procedure for conversion of the clear-cutting silvicultural system into the selection silvicultural one]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 12, s. 455.
 33. ŠACH, F.: Hospodářské způsoby v lese vysokokmenném upřesněné pro legislativní využití. [Silviculture systems in the high forest refined for legislative use]. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů ... Křtiny, 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita [1999], s. 179 - 182. - Res. angl. - ISBN 80-7157-392-2.
 34. ŠACH, F. - FOTTOVÁ, D. - BALCAR, V. - ČERNOHOUS, V. - KACÁLEK, D. - NÁROVEC, V.: Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách? [Contemporary damage of forest stands in the Orlické hory Mts]. Lesnická práce, 78, 1999, č. 10, s. 452 - 455. [Podrobněji].
 35. ŠACH, F.: Poznatky z výzkumu lesopěstebních meliorací. [Outcomes of silvicultural amelioration research]. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů ... Křtiny, 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita [1999], s. 173 - 177. - Res. angl. - ISBN 80-7157-392-2.
 36. ŠACH, F.: Problematika introskeletové eroze v Jizerských horách ve vazbě na poznatky z Krkonoš. [Problem of introskeletal erosion in the Jizerské hory Mts in relation to research results from the Krkonoše Mts]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 89 - 94. - ISBN 80-902615-4-X.
 37. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Druhová diverzita a zdravotní stav restaurovaných smrkových kultur. [Tree species diversity and health stage of restored spruce plantation]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 81 - 86. -Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 38. ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Forest ecosystems, their management by man and floods in the Orlické hory Mts in summer 1997. [Lesné ekosystémy, ich obhospodarovanie človekom a povodne v Orlických horách v lete roku 1997]. Ekológia (Bratislava), 19, 2000, č. 1, s. 72 - 91.
 39. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Pěstební problémy s obnovou lesa v Orlických horách. [Silvicultural problems of forest regeneration in the Orlické hory Mts]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 66 - 67. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
 40. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Redukce úrodnosti půdy a růstu smrkových kultur v důsledku mechanizovaného shrnování klestu. [Reduction of soil fertility and young spruce stand growth due to mechanized windrowing]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 65 - 72. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 41. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V. - ŠORM, L.: Vývraty bukových výstavků - liniové meliorační a zpevňující prvky? [Windfalls of beech seed-trees - linear ameliorative and stabilizing elements?]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 165 -166. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 42. ŠACH, F.: Lesnické meliorace jako součást výzkumu pěstování lesů ve Výzkumné stanici v Opočně. [Forestry amelioration as a part of silvicultural investigation in the Forest Research Station in Opočno]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 119 - 124. - ISBN 80-86461-11-4. [Podrobněji zde].
 43. ČERNOHOUS, V. - ŠACH, F.: Vliv lesa na retenci a akumulaci vody v lesních povodích a možnosti jejich zvyšování. [Forest influence on water retention and accumulation in forest watersheds and possibilities of their increasing]. In: Hydrologická bilance a možnosti zvyšování složek retence a akumulace vody. Sborník přednášek ... Praha, 5. 2. 1998. Red. J. Fídler. Praha, ČZU 1998, s. 10 - 20.
 44. HRUŠKA, J. - FOTTOVÁ, D. - ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Změny chemismu půd a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor. [Changes of soil and surface water chemistry as a result of long-term acidification of the Orlické hory Mts]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 13 - 24. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 45. KANTOR, P. - ŠACH, F.: Hydrická účinnost mladých náhradních porostů smrku omoriky a břízy bradavičnaté. [Hydrolic efficiency of young substitute stands of Picea omorika and Betula verrucosa]. Lesnictví, 34, 1988, č. 11, s. 1017 - 1040. - Res. angl.
 46. KANTOR, P. - ŠACH, F.: Zásady pěstebních opatření v povodích vodárenských nádrží. [Principles of silvicultural measures in the catchment areas of fresh-water basins]. In: Lesnické hospodaření v povodí vodárenských nádrží a toků. Sborník z celostátního semináře. Bílá v Beskydech, 30. - 31. 8. 1999. [Ostravice?], Česká lesnická společnost 1999, s. 14 - 17.
 47. KANTOR, P. - ŠACH, F.: Kvantifikace biomasy listů mladých smrkových a bukových porostů v Orlický horách. [Foliage biomass quantification of young spruce and beech stands in the Orlické hory Mts]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 31 - 42. - ISBN 80-86461-13-0.
 48. NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Meliorace lesních půd pomocí bazických silikátových hornin. [Amelioration of forest soils by means of silicate rock meals]. Zprávy lesnického výzkumu, 39, 1994, č. 3, s. 17 - 20.
 49. NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Přehled poznatků o využívání silikátových horninových mouček k zúrodňování půd a hnojení lesních kultur v České republice. Studie. [Use of silicate rock meals for remedial measures on forest soils and forest plantings in the Czech Republic. A review]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 9 s. [Podrobněji zde].
 50. NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Ochrana půdy proti introskeletové erozi aplikací přírodních melioračních hmot při zalesňování. [Soil conservation against introskeletal erosion using the natural ameliorative materials at reforestation]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 180 - 185. - ISBN 80-902200-7-X. [Orig. ke stažení jako pdf: (233 kB); Podrobněji ve formátu html zde].
 51. NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Úloha pěstování lesa v ochraně mladých borových porostů před rozšiřováním infekce kořenových hnilob. [Function of silviculture in pest control of young pine plantations against root-rotting disease infestation]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 24. 3. 1999. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 64 - 66. [Orig. ke stažení jako pdf: (165 kB)].
 52. PEŘINA, V. - ŠACH, F.: Možnosti snížení eroze půdy na obnovních sečích. [Possibilities of decreasing soil erosion on regeneration cutovers]. Lesnická práce, 65, 1986, č. 2, s. 61 - 65.
 53. PODRÁZSKÝ, V. - ŠACH, F.: Degradace lesních půd na extrémně kamenitých horských svazích. [Forest soil degradation on extremely stony mountain slopes]. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice. Ed. K. Matějka. České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 69 - 75.
 54. ŠTĚNIČKA, S. - NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Mortalita borovice lesní po napadení václavkou obecnou a testování účinnosti sanačních opatření v mladých borových kulturách. [Mortality of Scotch pine after attack of Armillaria mellea s. l. and testing efficiency of control methods in young pine forest stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 2, s. 19 - 22. [Orig. ke stažení jako pdf: (313 kB)]. [Podrobněji zde].
 55. VACEK, S. - ŠACH, F. - KRIEGEL, H.: Regeneration of forests by underplantings in the Krkonoše Mts. [Obnova lesů v Krkonoších podsadbami]. In: Mountain national parks and biosphere reserves: monitoring and management. Proceedings of the international conference. Špindlerův Mlýn, Krkonoše National Park, CZ, 20 - 23 September 1993. Ed. J. Flousek, G.C.S. Roberts. Vrchlabí, Krkonoše National Park Administration 1995, s. 135 - 139.
 56. VACEK, S. - MATĚJKA, K. - ŠACH, F.: Analýza vegetačních změn na půdách náchylných k introskeletové erozi. [Vegetation changes analysis on sites endangered by the introskeletal erosion]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 89 - 100. - ISBN 80-902200-7-X.
 57. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J. - KRIEGEL, H. - ŠACH, F.: Využití podsadeb pro obnovu lesa v Krkonoších. [Research and use of underplantings in the forest restoration in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15 - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 170 - 179. - ISBN 80-902200-7-X.
 58. VACEK, S. - MATĚJKA, K. - ŠACH, F.: Vegetační změny na půdách náchylných k introskeletové erozi. [Vegetation changes on sites endangered by the introskeletal erosion]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 107 - 112. - ISBN 80-902615-4-X.
 59. Výzkumná stanice Opočno. Přehled publikační činnosti 1951 - 2000. [Research Station at Opočno. List of publications 1951 - 2000]. Sest. F. Šach ... [et al.]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 156 s. - ISBN 80-86461-14-9. [Možnost stažení celé publikace ze stránky publikační činnost.]


* * *

Poslední aktualizace stránky: 21. června 2003