Tvůrčí pracovníci a osobnosti působící na VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno
zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století
Ing. ZDENĚK HARTMAN

ING. ZDENĚK HARTMAN (21. 10. 1943 Náchod) absolvoval Lesnickou fakultu v r. 1967. Po ukončení studí pracoval v lesnickém provozu na Lesním závodě Polička, odkud se v r. 1971 vrátil na Lesnickou fakultu VŠZ v Brně (na katedru lesnické botaniky) jako asistent dendrologie u doc. Ing. Jindřicha Chmelaře, DrSc. V roce 1973 přešel do Výzkumné stanice v Opočně, kde se věnoval problematice výchovy lesních porostů. Z VS Opočno odešel v r. 1978 nejprve k Východočeským státním lesům do Technické kanceláře (projektování objektů lesnických meliorací a staveb) a později na Oblastní správu toků Lesů České Republiky.
Ing. ZDEŇKA HLAVOVÁ

ING. ZDEŇKA HLAVOVÁ (10. 8. 1950 Ústí nad Orlicí) absolvovala Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Ve Výzkumné stanici v Opočně byla zaměstnána v letech 1973-1975, kde se v kolektivu pracovníků školkařství podílela na řešení otázek spojených se semenářstvím. V roce 1975 přešla do Semenářského závodu státních lesů v Týništi nad Orlicí. Ve funkci ředitelky Semenářského závodu (LČR, s. p.) ukončila svoji profesní kariéru (dnem 1. 10. 2009 ji na této pozici střídala Ing. Zuzana Neznajová).
doc. RNDr. LIBUŠE HRABÍ, Ph.D.

DOC. RNDR. LIBUŠE HRABÍ, PH.D. (27. 3. 1953 Valašské Meziříčí) vystudovala v roce 1978 Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, kde o rok později (1979) získala titul RNDr. V roce 2000 obhájila na Univerzitě Palackého v Olomouci disertační práci s názvem Možnosti ovlivnění vitality semen vybraných lesních dřevin (Ph.D.). Ve Výzkumné stanici v Opočně se v letech 1982-1994 zabývala otázkami lesního semenářství (viz např. Anomálie klíčení semen smrku ztepilého), zejména předosevní přípravou semen. Později se stala docentkou a přednášela studentům na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Ing. VÁCLAV JIRKOVSKÝ

ING. VÁCLAV JIRKOVSKÝ (9. 2. 1945 Příbram) byl synem ing. Václava Jirkovského, ředitele Lesního závodu Opočno v letech 1956 - 1975. V roce 1968 absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Po krátké provozní praxi na Lesním závodě Ronov nastoupil v r. 1970 do Výzkumné stanice Opočno. Ve skupině lesního školkařství se zabýval problematikou závlah a skladování sazenic. V roce 1974 se vrátil k Východočeským státním lesům a od roku 1985 pracuje jako učitel na Střední lesnické technické škole v Trutnově.
Prof. Ing. PETR KANTOR, CSc.

PROF. ING. PETR KANTOR, CSC. (22. 1. 1944 Řepiště, okr. Frýdek-Místek) absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (1967) a po čtyřleté praxi u Lesprojektu působil v letech 1972-1988 ve Výzkumné stanici v Opočně. Zde zastával funkce zástupce vedoucího stanice a vedoucího oddělení lesopěstebních meliorací. Od r. 1988 je pedagogem Ústavu zakládání a pěstění lesa na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V období působení na VS Opočno přispěl k výzkumu obnovních sečí v borových, smrkových a smíšených porostech, zejména však k prohloubení poznatků o vodní bilanci horských lesů ve vztahu k jejich druhové skladbě a způsobu pěstování. V roce 1980 obhájil kandidátskou disertační práci Optimalizace druhové skladby ve vodohospodářsky významných lesích středohorských poloh.
Ing. PAVEL MORAVČÍK

ING. PAVEL MORAVČÍK (7. 7. 1962) po vystudování Lesnické akademie v Leningradě nastoupil do VÚLHM Jíloviště-Strnady (pracoviště Ústí nad Labem). Na Výzkumné stanici v Opočně koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let řešil pod vedením RNDr. Mariana Slodičáka, CSc. problematiku výchovy a rekonstrukcí porostů náhradních dřevin. Později po krátkém působení u Lesního závodu v Opočně (od roku 1990) přešel do Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů v Jílovém u Prahy (od roku 1994). V červenci 2010 předčasně zemřel ve věku 48 let.
Prof. Ing. VILÉM PODRÁZSKÝ, CSc.

PROF. ING. VILÉM PODRÁZSKÝ, CSC. (20. 3. 1961 Havlíčkův Brod) absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (1985). Poté pracoval na Výzkumné stanici v Opočně, kde řešil problematiku vápnění a později i biologické meliorace půd. V roce 1993 obhájil kandidátskou disertační práci Vápnění lesních půd v imisních oblastech. Od r. 1995 pracuje na katedře Pěstování lesů Lesnické fakulty České zemědělské university v Praze, od r. 2001 jako profesor. V r. 1998 se stal vedoucím katedry, od jara 2000 proděkanem pro vědeckou a výzkumnou činnost a od prosince 2002 děkanem Lesnické fakulty ČZU v Praze. Vědecky i pedagogicky nadále úzce spolupracuje s opočenskou stanicí.
Prof. Ing. JAROSLAV SIMON, CSc.

PROF. ING. JAROSLAV SIMON, CSC. (25. 1. 1953 Česká Třebová) absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně a v r. 1976 nastoupil do útvaru ochrany lesa VÚLHM ve Strnadech, odkud v r. 1978 přestoupil do Výzkumné stanice v Opočně. Zde spolupracoval na výzkumných úkolech týkajících se lesního školkařství. V r. 1981 odešel do Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů do Kroměříže, odkud v r. 1985 přešel na katedru hospodářské úpravy lesů Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně.
Ing. PAVEL ŠRÁMEK

ING. PAVEL ŠRÁMEK (1. 4. 1941 Malá Bystřice) absolvoval Střední lesnickou školu v Hranicích a v roce 1964 Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1966 nastoupil na Výzkumnou stanici v Opočně, kde pracoval v oddělení školkařství. Podílel se na řešení problematiky polyetylénových skleníků a závlah. V roce 1970 přešel do Výzkumné stanice travinářské v Rožnově pod Radhoštěm-Zubří.
Ing. DUŠAN WASSERBURGER

ING. DUŠAN WASSERBURGER (22. 3. 1950 Mušov, okr. Břeclav, † 1. 4. 1998 Spolková republika Německo) po absolvování Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v r. 1973 a krátké provozní praxi lesníka nastoupil v roce 1975 na Výzkumnou stanici v Opočně. Zde působil do roku 1978. Podílel se především na výzkumu technologií pěstování sazenic lesních dřevin. V roce 1975 přešel v rámci VÚLHM do Výzkumné stanice ve Křtinách u Brna, později (1985) odešel z VÚLHM na Povodí Moravy.


* * *

Primární (použitý) pramen:

Výzkumná stanice Opočno. Přehled publikační činnosti 1951 - 2000. Sest. F. ŠACH a kol. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001. 156 s. - ISBN 80-86461-14-9.


* * *

Poslední aktualizace (nebo revize) stránky: 17. července 2017