Doporučené pěstební obaly pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin

Jarmila Nárovcová & Václav NárovecVÚLHM - Výzkumná stanice Opočno


Předmluva

Před 2 lety, v příloze dubnové Lesnické práce (LP 4/04), vyšly tiskem první katalogové listy Katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (dále jako Katalog obalů). Mezitím byl Katalog obalů, resp. jeho elektronická verze na webových stránkách (http://vulhm.opocno.cz/sluzby4.html) třikrát aktualizován, naposledy v březnu letošního roku. Toto poslední znění Katalogu obalů, rozšířené o nové katalogové listy ověřených typů obalů, nyní VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím LESNICKÁ PRÁCE do tisku, a to v podobě metodické příručky (brožury). Je to příležitost k připomenutí výchozího záměru i k ohlédnutí, nakolik se jej podařilo realizovat.

Úvod

Na přelomu 80. a 90. let minulého století mělo pěstování krytokořenného sadebního materiálu (KSM) lesních dřevin v mnoha tuzemských lesních školkách již letitou tradici. K produkci KSM se využívala široká škála vhodných i méně vhodných pěstebních obalů zahraniční nebo domácí provenience. Již tehdy se v obnovní praxi při užití KSM prokázalo, že některé využívané technologie a obaly výrazně přispívají ke vzniku ireversibilních deformací kořenového systému pěstovaných dřevin.

Po transformaci školkařských provozů státních organizací lesního hospodářství (LH) na obchodní společnosti řada z nich hledala nové uplatnění na trhu. Na úseku pěstování KSM využívaly jak předchozí zkušenosti, tak zájem odběratelů podporovaly zaváděním nových pěstebních technologií, zejména uplatněním nových typů plastových obalů zahraničích producentů. Zkušenosti s užitím takového KSM v našich podmínkách většině vlastníků lesa chyběly. Mnohým novým vlastníkům lesa (restituentům) přitom chybělo i jakékoliv povědomí (vzdělání) o biologické podstatě pěstování sazenic, resp. lesa samotného.

Připomenutí záměru

Aby měl vlastník lesa při nákupu KSM ve školkách dostatek informací a včas se vyvaroval potenciálních budoucích komplikací při obnově lesa, byla již v závěru milénia tehdejším Odborem tvorby lesa MZe ČR v rámci státního poradenského servisu pro vlastníky lesa rozpracována iniciativa, sestávající z následujících dílčích etap (posloupnosti kroků) a směřující k používání nejvhodnějších a biologicky ověřených typů obalů KSM:

(1) Zapracování problematiky kvality KSM do české technické normy ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (norma byla vydána v roce 1998; v dubnu 2002 navazovalo upřesnění ve formě Změny 1 ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin a v červenci 2002 tyto dokumenty Českého normalizačního institutu doplnil Komentář k ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin).

(2) Rozdělení sortimentu pěstebních obalů KSM, používaných v závěru 90. let minulého století v tuzemských lesních školkách, do tří kategorií, a to na (a) obaly vhodné a perspektivní, (b) obaly dočasně tolerované a na (c) obaly nevhodné (podrobnosti o této etapě, na jejíž realizaci měl nezastupitelnou úlohu státní podnik Lesy České republiky, byly popsány v LP 5/01).

(3) Testování nových typů pěstebních obalů KSM v akreditovaných zkušebních laboratořích, příprava a podle průběžných výsledků dílčích zkoušek postupné vydávání seznamu doporučených, biologicky ověřených typů pěstebních obalů KSM z kategorie obalů vhodných a perspektivních (viz výše), a to formou aktualizovaných katalogových listů v Katalogu obalů (podrobnosti viz LP 4/04).

Postup při testování obalů KSM

Vypracováním postupu ověřování biologické vhodnosti pěstebních obalů KSM i praktickou realizací testů byla tehdejším Odborem tvorby lesa MZe ČR pověřena VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno, resp. její specializované pracoviště: zkušební laboratoř Školkařská kontrola. Testování některých typů obalů KSM zajišťuje také Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně.

Systematické ověřování biologické vhodnosti obalů KSM, uváděných na náš trh, bylo na Výzkumné stanici Opočno zahájeno v roce 2001. Nejprve se u jednotlivých typů obalů, které producenti KSM přihlásí do testování, vyhodnocuje kvalita výpěstků ve fázi jejich pěstování ve školce. Při hodnocení finální kvality KSM se důsledně vychází z platné ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Za standardní soubor sadebního materiálu je považován ten, který obsahuje méně než 5 % nestandardních jedinců.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obr. 1: Jednoleté bukové semenáčky s průběžným (standardním) kořenem (vlevo) a s deformovaným kořenovým systémem (vpravo). Uprostřed normou ČSN 48 2115/Z1 povolená tolerance odchylky od průběžného kořene. (fotoarchiv VÚLHM - VS Opočno; aut.: J. Nárovcová)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


U KSM lesních dřevin je důležitým kritériem pro doporučení pěstebních obalů především kvalita kořenových soustav a jejich další rozvoj po zalesnění (absence deformací kořenů). Následují proto další dvě etapy testování: jednak po prvním roce od užití (výsadby) sadebního materiálu a poté ještě v dalším, nejméně tříletém intervalu od výsadby. U vyzvednutých vzorníků se posuzuje zejména vznik nevratných a normou nepřípustných deformací kořenových systémů, ale i růst nadzemní části a celkový zdravotní stav založené kultury.

Zveřejňování výsledků testování obalů

Výsledky testování obalů KSM lesních dřevin jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím aktualizací v elektronické verzi Katalogu obalů. Katalogový list příslušného testovaného obalu je do Katalogu obalů zařazen nejdříve po prvním roce užití KSM v kulturách (tj. po prvním roce růstu kontrolních výsadeb na trvalém stanovišti). Následuje finální zhodnocení nejméně u 3letých výsadeb.

Výchozí hodnocení testů KSM v prvním roce po výsadbě se samozřejmě opírá o předchozí průkazné posouzení biologické nezávadnosti pěstebního obalu během období pěstování KSM ve školce. Pokud jsou již v této fázi (tj. během pěstování ve školce) zjištěny závažné nedostatky, takový pěstební obal je z testování vyřazen. Znamená to, že v Katalogu obalů se pro daný obal ani nezakládá (neobjevuje) příslušný katalogový list, neboť testování takového KSM dále nepokračuje sledováním výsadbových pokusů.

Verifikace úspěšného uzavření obou hlavních fází testování je do příslušné rubriky (tabulky) katalogového listu provedena uvedením výsledku "VYHOVUJE". Tento zásadní krok zkoušení obalů KSM se doplňuje uvedením pracoviště, které testování uskutečnilo, a podpisem odborného a organizačního garanta testů.

Ohlédnutí v údajích

V uplynulých 5 letech (2001 - 2005) bylo v laboratořích testováno celkem 29 pěstebních obalů KSM lesních dřevin. U 28 z nich probíhaly (nebo dosud probíhají) zkoušky a testy ve zkušební laboratoři Školkařská kontrola v Opočně. V rámci těchto zkoušek bylo při hodnocení morfologické a fyziologické kvality finálních výpěstků detailně analyzováno přes 14,5 tisíc kusů vzorníků (jedinců) krytokořenných rostlin, tj. průměrně přes 500 ks vzorníků na 1 testovaný typ obalu.

U 3 výrobků (obalů) byly již během ověřování jejich funkčnosti ve fázi pěstování KSM ve školce zjištěny natolik závažné nedostatky (deformace kořenů aj.), že byly z dalšího testování bezprostředně vyloučeny. U dalších 2 obalů bylo testování po dohodě s přihlašovateli (dodavateli) zatím dočasně přerušeno, neboť jejich producenti přistoupili na podkladě prvotních výsledků zkoušek k dodatečným úpravám pěstebních obalů, směřujícím k zabránění vzniku a minimalizaci rozvoje deformací kořenů. Ve zkouškách těchto obalů se bude pokračovat v příštích letech po dodání inovovaných výrobků.

K aktuálnímu datu (březen 2006) dosud probíhají u 4 typů obalů testy ve fázi rozpěstování sadebního materiálu v lesní školce, tzn. že těmto obalům zatím nebyl vydán katalogový list. Těch je ve stávajícím Katalogu obalů celkem 20 kusů; u 7 z nich se jedná o shrnutí výsledků vegetačních zkoušek KSM po prvním roce po zalesňování, úplnou atestací (tj. včetně vyhodnocení kvality KSM minimálně po třech letech po výsadbě) pak úspěšně prošlo 13 typů pěstebních obalů.

Množina otestovaných 20 typů obalů, zahrnutých nyní v Katalogu obalů, pochází od 6 individuálních žadatelů o atest, tj. od tuzemských producentů KSM lesních dřevin nebo od obchodních společností, kteří pěstební obaly na náš trh dovážejí (ATRO Rýmařov s. r. o.; BAROZA spol. s r. o. Krnov; FLORAL STUDIO KLAPKA; LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem; SILVACO, a. s.; SILVA-LINE s. r. o.). U 5 z nich (celkem u 19 otestovaných obalů) se jedná o převzaté zahraniční technologie (BCC; HERKUPLAST - KUBERN GmbH; JIFFY; LÄNNEN; RONAASH).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obr. 2: Detail nestandardních kořenových soustav u krytokořenného buku lesního (var. C) v prvním až třetím roce po výsadbě. (fotoarchiv VÚLHM - VS Opočno; aut.: J. Nárovcová)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Drtivou většinu z 20 otestovaných pěstebních obalů, aktuálně uvedených v Katalogu obalů, reprezentují pevné (neprorůstavé) sadbovače (18 ks); pouze 2 z doporučených pěstebních obalů umožňují prorůstání kořenů sadebního materiálu. S výjimkou jediného (rašelino-celulózový kelímek JIFFY-POTS 1) všechny otestované obaly uplatňují technologie intenzivního pěstování sadebního materiálu na tzv. vzduchovém polštáři (air-slit containers), tedy vyžadují skleníky nebo jiné umělé kryty (fóliovníky), pěstební rámy, kvalitní pěstební organické substráty, vybavenost školky závlahovým zařízením umožňujícím aplikace hnojiv a pesticidů atd.

Většina otestovaných pěstebních obalů je určena pro krátkodobé (1leté) vypěstování výsadbyschopných semenáčků lesních dřevin (18 typů); 7 typů umožňuje pěstování sadebního materiálu kategorie sazenic; 1 obal je využitelný i pro poloodrostky. Přihlédneme-li k členění pěstebních obalů dle výšky jedné pěstební buňky v sadbovači, pak 5 typů z otestovaných 20 obalů má výšku obalu do 10 cm, 5 typů se nachází ve výškovém rozmezí obalu 11 - 14 cm, 9 typů splňuje interval 15 - 18 cm a pouze u 1 obalu přesahuje výška buňky hodnotu 19 cm. Z hlediska členění podle objemu jedné pěstební buňky (jednotlivého obalu) se jedná o 6 skupin obalů, z nich 6 typů obalů je otestováno pro objem do 200 ml; 5 typů obalů pro objem 210 - 300 ml; 4 typy obaly pro objem 310 - 400 ml; 2 obaly pro 410 - 500 ml a pro 510 - 1000 ml; pouze jeden otestovaný obal disponuje pro kořenovou soustavu KSM objemem větším než 1 litr (nad 1000 ml).

Závěr

V ČR tradičně zaujímá prostokořenný sadební materiál lesních dřevin rozhodující podíl na trhu se semenáčky a sazenicemi lesních dřevin pro obnovu lesa a pro zalesňování. Produkce KSM je do jisté míry stále jen jeho doplňkem. Pro odběratele ji zajišťují pouze některé tuzemské školkařské provozy, vybavené odpovídajícím technologickým zázemím. Společně v uplynulých 5 letech přihlásily 29 typů pěstebních obalů KSM lesních dřevin k otestování jejich vhodnosti, resp. k testaci biologické nezávadnosti pěstebních obalů pro semenáčky a sazenice lesních dřevin.

Zkušební laboratoř Školkařská kontrola při VÚLHM - VS Opočno, která testování obalů KSM lesních dřevin organizačně a věcně zajišťuje, již vyslovila v případě 20 typů pěstebních obalů své doporučující stanovisko a zařadila tyto výrobky do Katalogu obalů. Ten by měl vlastníkům a správcům lesa umožnit lépe se zorientovat v sortimentu a kvalitě nabízené obalené sadby a podpořit tak, aby používali jen sadební materiál bez rizika vzniku výraznějších deformací kořenů.

Nakolik aktuální verze Katalou obalů, vydaná v březnu 2006 a zahrnující 20 kusů doporučených typů pěstebních obalů KSM lesních dřevin, již naplňuje původní záměr, totiž stát se pro hospodářskou praxi pomůckou při výběru kvalitní obalené sadby pro obnovu lesa a pro zalesňování, mohou zodpovědět výhradně samotní vlastníci a správci lesů. Tištěnou verzi Katalogu obalů naleznou v průběhu 1. pololetí 2006 v nabídce nakladatelství LESNICKÁ PRÁCE.

Poznámka:

Příspěvek vychází z řešení výzkumného záměru Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí (MZE 0002070201) a z praktické realizace pověření Poradenská a expertní činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování, financovaných z rozpočtu MZe ČR.


* * *

Adresa autorů:

Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.
Ing. Václav Nárovec, CSc.
Výzkumná stanice Opočno
Na Olivě 550
517 73 Opočno
narovcova@vulhmop.cz


* * *

Primární pramen (citace):

NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Pěstební obaly pro lesní školkařství. Lesnická práce, 85, 2006, č. 4, s. 192 - 193.

Datum zveřejnění: 8. března 2006

Poslední změna: 23. února 2012