S účinností od 1. 1. 2014 byla veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště (IČ: 00020702, DIČ: CZ00020702) odborem hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství ČR pověřena zjišťováním kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin podle § 1 odst. 3 a 7 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, v nezávislých laboratořích akreditovaných mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin. (Podrobnosti uvádí kopie citovaného pověření ze dne 16. prosince 2013, evidovaná na MZe ČR pod číslem jednacím 81860/2013-MZE-16212).

Na přelomu let 2006/2007 (k 1. 1. 2007) se bývalá příspěvková organizace VÚLHM Jíloviště-Strnady podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích přetransformovala na veřejnou výzkumnou instituci. Úplné označení organizace, v jejíž organizační struktuře Výzkumná stanice Opočno nyní i nadále působí, je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště (DIČ: CZ00020702).

Na VS Opočno je podle potřeb lesního hospodářství řešen aplikovaný výzkum, expertizní a poradní činnost v celém rozsahu oboru pěstování lesa. Problematika pěstování lesa je aktuálně (od roku 2014 s předpokladem řešení do roku 2018) součástí tzv. ústavního výzkumného projektu (zkr. ÚVP) s názvem "Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí", který navázal na výzkumné záměry řešené v předchozím období (2004-2013). Pěstební výzkum, vycházející z potřeb MZe ČR, byl v letech 2004-2008 soustředěn do výzkumného záměru "Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí" (hlavní řešitel: doc. A. Jurásek), v letech 2009 - 2013 pak probíhal v rámci navazujícího výzkumného záměru s názvem "Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí" (hlavní řešitel: doc. A. Jurásek; evid. označení výzkumného záměru: MZE0002070203). Výzkumní pracovníci VS Opočno se v rozsahu svých volných pracovních kapacit dále podílejí i na řešení dalších projektů NAZV, grantů GA ČR a projektů MŽP ČR. (Podrobnosti).

Základem pro výzkumnou činnost VS Opočno jsou dlouhodobě sledované výzkumné plochy pro obnovu a výchovu lesa, zakládané od padesátých let minulého století v různých imisně-ekologických podmínkách prakticky po celé ČR. Nejvýznamnější výzkumné objekty jsou vybaveny automatickým zařízením pro měření digitální registraci meteorologických a mikroklimatických dat. Pracoviště VS Opočno disponuje i vlastním objektem malé školky s automatickým řízením a registrací mikroklimatu a závlah.

Poradní a expertizní činnost, která je již tradičně součástí rezortního výzkumu, je realizována na základě požadavků a zadání MZe ČR. Tyto pracovní aktivity jsou koncipovány zejména jako služby vlastníkům a správcům lesa, slouží ale i pro potřeby orgánů a organizací státní správy lesního hospodářství. Součástí poradenské činnosti je i zajišťování správy a údržby dlouhodobých výzkumných ploch a některých demonstračních objektů.

V rámci školkařské činnosti působí na VS Opočno specializované pracoviště školkařské "kontroly" s akreditovanou Zkušební laboratoří č. 1175.2 Školkařská kontrola ... (více podrobností).

Současnost VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno na fotografiích .... (50stránková plenární prezentace doc. Ing. Antonína Juráska, CSc. na semináři věnovaném 85. výročí vzniku VÚLHM. [Poděbrady, 26. září 2006]; prezentace formátu PDF s množstvím fotografií, zachycujících současné pracovníky Výzkumné stanice Opočno v mnoha pracovních i mimopracovních situacích, soubor PDF velikosti 30,5 MB).

Nedávná úloha útvaru pěstování lesa (VS Opočno) ve struktuře ostatních odborných útvarů VÚLHM Jíloviště-Strnady je popsána zde (plenární přednáška doc. Ing. Petra Zahradníka, CSc., nazvaná: "Lesnický výzkum v České republice - minulost a současnost" a přednesená na semináři k 80. výročí vzniku VÚLHM [Opočno, 13. září 2001]), nebo také v širších souvislostech zde (rozhovor doc. RNDr. Bohumíra Lomského, CSc., poskytnutý redaktoru Lesnické práce a otištěný v LP č. 8/2012).

Poslední aktualizace: 19. 6. 2019