PUBLIKAČNÍ ČINNOST 1981 - 2000

 1. BALCAR, V.: Význam výchovy smrkových porostů v imisních oblastech. [Importance of tending of Norway spruce stands in the areas exposed to immissions]. Lesnická práce, 61, 1982, č. 1, s. 11 - 15. - Res. angl.
 2. BALCAR, V.: Výsadbové pokusy při imisním zatížení v Polsku. [Tree species experimental plots in air polluted areas in Poland]. Zprávy lesnického výzkumu, 29, 1984, č. 1, s. 46 - 49.
 3. BALCAR, V.: K použití modřínu v imisních oblastech. [Using European larch and Japanese larch in air polluted areas]. Lesnická práce, 64, 1985, č. 2, s. 85 - 86.
 4. BALCAR, V.: Air pollution effect on growth of 19 species of forest trees in the course of 5 years after planting out and symptoms of injury. [Vliv imisí na růst 19 dřevin v průběhu 5 let po výsadbě a symptomy poškození]. In: XIII. Internationale Arbeitstagung forstlicher Rauchschaden-Sachverständiger. Most, 27. 8. - 1. 9. 1984. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1986, s. 286 - 298.
 5. BALCAR, V.: Tolerance dřevin v juvenilním stadiu k průmyslovým imisím. [Tolerance of tree species in the juvenile stage to industrial air pollution]. In: Práce VÚLHM. 69. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1986, s. 137 - 165. - Res. angl.
 6. BALCAR, V.: Vývoj pokusných kultur smrku ztepilého (Picea excelsa Link.) v pásmech ohrožení A, B, D. [Development of experimental plantations of Norway spruce in air polluted areas]. In: Práce VÚLHM. 71. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1987, s. 67 - 100. - Res. angl.
 7. BALCAR, V.: Vývoj pokusných kultur neopadavých jehličnanů pod vlivem imisí. [Development of experimental plantations of coniferous species under air pollution stress]. In: Možnosti obnovy a zvýšení stability lesních porostů v oblastech pod vlivem imisí. Sborník z celostátní konference. Ústí nad Labem, 13. - 14. října 1988. Ústí nad Labem, Dům techniky ČSVTS 1988, s. 38 - 45.
 8. BALCAR, V.: Air pollution monitoring on the base of Norway spruce leaf analyses in East Bohemian forests. [Monitoring znečištění ovzduší na základě listových analýz smrku ztepilého v lesích východních Čech]. In: Ecological monitoring in forestry. First workshop IUFRO. Ústí nad Labem, September 24. - 29., 1989. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1989, s. 135 - 141.
 9. BALCAR, V.: K vývoji smrkových kultur pod vlivem imisí. [Development of Norway spruce plantations under the influence of immissions]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 3, s. 102 - 106. - Res. angl.
 10. BALCAR, V. - DUŠEK, M.: Biologický monitoring znečištění ovzduší v lesích východních Čech. [Biological monitoring of air pollution in the forests of Eastern Bohemia]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 5, s. 209 - 211. - Res. angl.
 11. BALCAR, V.: Biomonitoring znečištění ovzduší v lesích východních Čech. Studie. [Air pollution biomonitoring in the forests of Eeastern Bohemia. Studies]. In: Monitoring oxidu siřičitého na území Východočeského kraje. Hradec Králové, Výzk. ústav ekoagrotechniky 1991, s. 41 - 46.
 12. BALCAR, V.: Prosperita pokusné výsadby 12 proveniencí buku lesního v trutnovské imisní oblasti. [Prosperity of experimental plantation of 12 European beech provenances in the Trutnov immission region]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 4, s. 3 - 7.
 13. BALCAR, V.: Vývoj pokusných výsadeb jedle bělokoré (Abies alba Mill.) pod vlivem imisí. [The development of experimental silver fir plantation under the influence of air pollution]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 2/3, s. 63 - 65.
 14. BALCAR, V. - DUŠEK, M.: Nové výsledky biologického monitoringu znečištění ovzduší ve východních Čechách. [New results of the biological monitoring of the air pollution in Eastern Bohemia]. Lesnická práce, 71, 1992, č. 1, s. 11 - 14.
 15. BALCAR, V. - LOCHMAN, V. - TESAŘ, V.: Vliv imisí na chemismus srážkové a půdní vody v okolí trutnovské elektrárny. [The influence of air pollutants on the chemistry of precipitation and soil water in the neighbourhood of Trutnov power station]. In: Práce VÚLHM. 77. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1992, s. 101 - 127.
 16. BALCAR, V.: Akutní poškození tří druhů smrku u trutnovské elektrárny. [Acute injury of three spruce species near Trutnov power station]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 1, s. 21 - 26.
 17. BALCAR, V. - VACEK, S. - HENŽLÍK, V.: Dynamika poškození lesních porostů v horských oblastech. [Dynamics of forest stand damages in the mountain regions]. In: Stav horských lesů Sudet v České republice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 73 - 100.
 18. BALCAR, V.: Characteristics of air pollution load. [Charakteristika imisního zatížení]. In: Silvicultural systems for forests damaged by air pollution in the Region of Trutnov. Basic information and a field trip guide. IUFRO workshop. Management of forests impacted by air pollution. Trutnov, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Brno, University of Agriculture 1994, s. 5 - 7.
 19. BALCAR, V.: Impact on soil. [Vliv na půdu]. In: Silvicultural systems for forests damaged by air pollution in the Region of Trutnov. Basic information and a field trip guide. IUFRO workshop. Management of forests impacted by air pollution. Trutnov, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Brno, University of Agriculture 1994, s. 10.
 20. BALCAR, V. - VACEK, S.: Monitoring znečištění ovzduší v horských oblastech Sudet. [Air pollution monitoring in the Sudeten Mts]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 195 - 216. - ISBN 83-86241-28-4.
 21. BALCAR, V. - VACEK, S. - HENŽLÍK, V.: Poškození a úhyn lesních porostů v Sudetských horách. [Injury and decline of forest stands in the Sudeten Mts]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 29 - 57. - ISBN 83-86241-28-4.
 22. BALCAR, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Založení výsadbového pokusu v hřebenové partii Jizerských hor. [Establishment of a tree planting experiment in the ridge part of the Jizerské hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 39, 1994, č. 2, s. 1 - 7.
 23. BALCAR, V. - VACEK, S.: Znečištění ovzduší v horských oblastech. [Air pollution in the mountain regions]. In: Stav horských lesů Sudet v České republice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 51 - 72.
 24. BALCAR, V.: Growth and development of 12 European beech (Fagus silvatica L.) provenances planted in surroundings of the Trutnov power plant. [Růst a vývoj 12 proveniencí buku lesního (Fagus silvatica L.) pěstovaných v okolí trutnovské elektrárny]. In: Management of forests damaged by air pollution. Proceedings of the workshop IUFRO ... Trutnov, Czech Republic, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Prague, Ministry of Agriculture [1995], s. 63 - 70.
 25. BALCAR, V.: Vliv imisí na lesy. Zatížení lesů severní části Českomoravské vrchoviny sirnými sloučeninami. [Air pollution influence on forests. Immission stress by sulphur compounds to forests in the northern part of the Českomoravská vrchovina Highland]. In: Ekologická situace Českomoravské vrchoviny. Sborník z konference. Žďár nad Sázavou, 17. - 18. 11. 1994. Žďár nad Sázavou, Nadace Prameny Sázavy [1995], nestr. [12 s.].
 26. BALCAR, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Zvýšení vitality kultur lesních dřevin aplikací horninových mouček při obnově lesa na kalamitních holinách Jizerských hor. [Vitality improvement of forest tree plantations by application of milled rocks on calamity clearcuts in the Jizerské hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 40, 1995, č. 3/4, s. 44 - 49.
 27. BALCAR, V.: Acute air pollution injury of ten coniferous species in the Trutnov Region. [Akutní poškození deseti druhů jehličnanů imisemi na Trutnovsku]. Lesnictví, 42, 1996, č. 10, s. 460 - 472.
 28. BALCAR, V.: [Akutní poškození lesních dřevin imisemi. - Acute injury of forest tree species due to air pollution]. In: Uhlířová, H.: Symptomy poškození lesních dřevin. Příručka usnadňující rozlišování příčin poškození. Sest. ... s kol. aut. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1996. 244 s.
 29. BALCAR, V.: Imisní zátěž lesních dřevin monitorovaná listovými analýzami. [Air pollution stress on forest trees monitored by leaf analyses]. In: Ekologické monitorování. Sborník referátů ze semináře ... Kostelec nad Černými lesy, 21. - 22. října 1996. Brno, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1996, s. 34 - 41.
 30. BALCAR, V.: Vývoj výsadeb 12 proveniencí buku lesního (Fagus sylvatica L.) na pokusné ploše pod vlivem imisí. [Development of plantations of 12 provenances of European beech (Fagus sylvatica L.) on an experimental plot as affected by air pollution]. Lesnictví, 42, 1996, č. 2, s. 67 - 76.
 31. BALCAR, V. - VACEK, S.: Monitoring znečištění ovzduší v horských oblastech Sudet. [Air pollution monitoring in the Sudety Mountains]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Wyd. 2., niezm. Warszawa, b.n. 1997, s. 195 - 216. - ISBN 83-86980-78-8.
 32. BALCAR, V. - VACEK, S. - HENŽLÍK, V.: Poškození a úhyn lesních porostů v Sudetských horách. [Injury and decline of forest stands in the Sudeten Mts]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Wyd. 2., niezm. Warszawa, b.n. 1997, s. 29 - 57. - ISBN 83-86980-78-8.
 33. BALCAR, V. - NEHYBA, J. ml. - NEHYBA, J. st. - TESAŘ, V.: Výsledky dlouhodobé přestavby lesa postiženého imisemi na Trutnovsku. Základní informace a průvodce exkurzí České lesnické společnosti 23. a 24. května 1997. [Long-term reconstruction results of forest damaged by air pollution in the Trutnov Region]. Brno, Česká lesnická společnosti 1997. 24 s.
 34. BALCAR, V.: Obnova lesů v Jizerských horách. [Reforestation of the Jizerské hory Mts]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 9, s. 338 - 340.
 35. BALCAR, V.: Support of forest plantations in the mountains by application of finely ground dolomitic limestone. [Podpora lesních výsadeb v horách aplikací jemně mletého dolomitického vápence]. In: Wagner, R.G. - Thompson, D.G.: Third international conference on forest vegetation management: Popular summaries. Forest Research Information Paper No. 141. Sault Ste. Marie (Canada), Ontario Forest Research Institute 1998, s. 386 - 388. - ISBN 0-7778-7656-6.
 36. BALCAR, V.: Vývoj výsadeb lesních dřevin ve smrkovém vegetačním stupni v Jizerských horách. [Development of forest tree plantations in the spruce zone in the Jizerské hory Mts]. In: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie. Nr 332. Sesja Naukowa. Zeszyt 56. Struktura i dynamika górskich borów swierkowych. Sympozjum ... Kraków - Zakopane, 25-27 wrzesnia 1997. Krakow, Wyd. AR 1998, s. 259 - 271. - ISSN 0239-9342.
 37. BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: K použití autochtonních dřevin pro výsadbu na imisních holinách Jizerských hor. [Contribution to autochthonous tree species applicability to reforestation of clearcuts due to salvage felling in the Jizerské hory Mts]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 70 - 76. - ISBN 80-902615-4-X.
 38. BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - VACEK, S.: Rekonstrukce porostů náhradních dřevin prosadbami buku lesního Fagus sylvatica L. [Substitute tree species reconstruction by underplantings of European beech, Fagus sylvatica L.]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 135 - 140. - ISBN 80-902615-4-X.
 39. BALCAR, V.: Development of European and Carpatian birch plantations stressed by air pollution in the mountains. [Vývoj výsadeb břízy bělokoré a břízy karpatské v horách v oblastech se znečištěním ovzduší]. In: The Ore Mountains 2000: Norway spruce and birch dying current state. Abstracts. [Kovářská], September 18-22, 2000. Jíloviště-Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2000, s. 18.
 40. BALCAR, V.: Ekologické krytí výsadeb buku lesního náhradním porostem smrku pichlavého. [Ecological cover of European beech plantations by substitute blue spruce stand]. In: Výsledky a postupy výzkumu v imisní oblasti SV Krušnohoří. Sborník referátů z celostátního semináře konaného v rámci Phare-programu přeshraniční spolupráce ... Teplice, 4. 2. 2000. Sest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 85 - 88. - Res. angl. - ISBN 80-902615-7-4.
 41. BALCAR, V.: Informace o projektu "Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží". [Information on the project "Causes of the forest ecosystems damage, prognosis of its development and proposals of forest management measures in regions impacted by long-term air pollution"]. In: Výsledky a postupy výzkumu v imisní oblasti SV Krušnohoří. Sborník referátů z celostátního semináře konaného v rámci Phare-programu přeshraniční spolupráce ... Teplice, 4. 2. 2000. Sest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 95 - 98. - Res. angl. - ISBN 80-902615-7-4.
 42. BALCAR, V. - VACEK, S.: Mezinárodní seminář o trvale udržitelném hospodaření v horských oblastech v Rakousku. [International workshop on sustainable land use in mountainous areas in Austria]. Journal of Forestry Science, 46, 2000, č. 8, s. 389 - 392. - Res. angl.
 43. BALCAR, V. - LOCHMAN, V. - NEHYBA, J. (st.): Přestavba lesa postiženého imisemi. [Transformation of forest damaged by air pollution]. Demonstrační objekt Broumov. Ed. V. Tesař. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000. 95 s., příl.
 44. BALCAR, V.: Vývoj výsadeb buku lesního do porostů náhradních dřevin v Jizerských horách. [Development of European beech planted to substitute tree species stands in the Jizerské hory Mountains]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 44 - 47. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
 45. BALCAR, V. - HYNEK, V.: Vývoj výsadeb buku lesního (Fagus sylvatica L.). [Development of European beech (Fagus sylvatica L.)]. Journal of Forest Science, 46, 2000, č. 1, s. 1 - 18. - Res. angl.
  Balcar jako spoluautor viz: 490, 536, 648, 779, 797, 799, 834, 839, 848, 852, 869, 877, 879.
 46. BURANSKÝ, M. - NEHYBA, J. (ml.) - VACEK, S.: Plán péče navržené přírodní rezervace "Peklo" okres Náchod, 1995 - 2004 - ukázky. [Managing project for proposed Nature Preserve "Peklo" region of Náchod, 1995 - 2004 - examples]. In: Péče o chráněná území. 2. Lesní společenstva. Igor Míchal, Václav Petříček a kol. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1999, s. 646 - 664. - ISBN 80-86064-14-X.
 47. ČERNOHOUS, V.: Problematika odvodňování lesních půd v imisních oblastech (na příkladu území Východočeských státních lesů). [Problems of the forest soil drainage in the air pollution areas on the example of territory of the Eastern Bohemian State Forests]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 5, s. 137 - 141.
 48. ČERNOHOUS, V.: Výzkum zamokřeného horského povodí. [Research of a waterlogged mountain watershed]. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice. Sborník z pracovního semináře ... 17. a 18. března 1992 v Českých Budějovicích. Ed. K. Matějka. České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 66 - 68.
 49. ČERNOHOUS, V.: Srážkové a odtokové poměry zamokřeného smýceného povodí ve vrcholové partii Orlických hor. [Precipitation and runoff relations on a waterlogged cut watershed in the top region of the Orlické hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 2, s. 33 - 36.
 50. ČERNOHOUS, V.: Hladina podzemní vody a půdní vláha v zamokřeném povodí po imisních těžbách. [Relations of precipitation water table, and soil moisture in mountainous waterlogging watershed after immission logging]. Zprávy lesnického výzkumu, 41, 1996, č. 2, s. 5 - 8.
 51. ČERNOHOUS, V.: Stav a vývoj lesních porostů v Orlických horách. [Condition and development forest stands in the Orlické hory Mts]. In: Orlice '97. Konference: průvodce. Letohrad, 9. - 10. října 1997. Žamberk, Sdružení obcí a měst Orlice 1997, s. 112 - 114.
 52. ČERNOHOUS, V. - ŠACH, F.: Transformace srážek zamokřeným lesním povodím na horském svahu. [Precipitation transformation by a waterlogged forest watershed on a mountain slope]. (Upravený poster). In: Současné problémy lesnické hydrologie. Sborník semináře. Brno, 26. - 27. 9. 1996. Ed. M. Kravka. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997, s. 15 - 23.
 53. ČERNOHOUS, V.: Srážkoodtokové poměry zamokřeného povodí po imisních těžbách. [Precipitation and run-off conditions of waterlogged catchment after felling due to air pollution]. Zprávy lesnického výzkumu, 43, 1998, č. 2, s. 1 - 4.
 54. ČERNOHOUS, V. - ŠACH, F.: Vliv lesa na retenci a akumulaci vody v lesních povodích a možnosti jejich zvyšování. [Forest influence on water retention and accumulation in forest watersheds and possibilities of their increasing]. In: Hydrologická bilance a možnosti zvyšování složek retence a akumulace vody. Sborník přednášek ... Praha, 5. 2. 1998. Red. J. Fídler. Praha, ČZU 1998, s. 10 - 20.
 55. ČERNOHOUS, V.: Suché periody v Orlických horách během vegetačního období a jejich potenciální vliv na ujímavost, odrůstání a zdravotní stav smrkových kultur. [The drought periods in the Orlické hory Mountains during growing season and their potential impact on rooting, growth and health condition of young spruce plantation]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 25 - 29. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
  Černohous jako spoluautor viz: 105, 641, 648, 651, 652, 653, 654, 655.
 56. ČERNÝ, Z. - LOKVENC, T. - NERUDA, J.: Zalesňování nelesních půd. [Afforestation]. 1. vyd. Praha, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR 1995. 55 s. - ISBN 80-7105-093-8 (brož.).
 57. ČERNÝ, Z. - NERUDA, J. - LOKVENC, T.: Pěstování vánočních stromků. [Growing of Christmas trees]. 1. vyd. Praha, Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR 1997. 54 s. - ISBN 80-7105-137-3.
 58. DUŠEK, V.: Současný stav a perspektivy aplikace silného sadebního materiálu. [Present state and perspectives of utilization of large plant material]. Zprávy lesnického výzkumu, 25, 1980, č. 4, s. 1 - 5.
 59. DUŠEK, V.: Pěstování velkých obalených sazenic a současné možnosti jejich využití. [Production of large containerized plants and present possibilities of their utilization]. Lesnická práce, 60, 1981, č. 1, s. 5 - 11.
 60. DUŠEK, V.: Technology of the cultivation of large containerized plants of Picea excelsa Link. and Fagus silvatica L. [Technologie pěstování velkých obalených sazenic Picea excelsa Link. a Fagus silvatica L.]. In: Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae. Vol. 12. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1981, s. 63 - 81.
 61. DUŠEK, V.: Zavlažování semenáčků v plastikových krytech. [Irrigation of seedlings in plastic greenhouses]. In: Využití syntetické fólie v lesním školkařství. Sborník z konference. Vsetín, 12. 2. - 13. 2. Ostrava, Dům techniky ČSVTS 1981, s. 26 - 30.
 62. DUŠEK, V.: Výroba obalených sazenic a její problémy. [Present state and problems of containerized plant production]. Lesnická práce, 61, 1982, č. 2, s. 66 - 73.
 63. DUŠEK, V. - ČERMÁK, J. - KUČERA, J. - SIMON, J.: The electric conductance of seedling stems and the water content of spruce and pine seedlings in the course of desiccation. [Vztah obsahu vody a elektrické vodivosti kmínků semenáčků smrku a borovice během vysychání]. Biologia Plantarum (Praha), 25, 1983, č. 6, s. 468 - 471.
 64. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Možnosti pěstování semenáčků smrku pro automatické školkování v pevných obalech. [Growing of seedlings in rigid containers for automatized transplanting]. Zprávy lesnického výzkumu, 28, 1983, č. 3, s. 6 - 11.
 65. DUŠEK, V.: Poznatky a zkušenosti s pěstováním sadebního materiálu. [Information and experience in the growing of planting stock]. In: Mechanizace pěstebně výrobního procesu. 1. díl. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1983, s. 283 - 288.
 66. DUŠEK, V.: Pěstování prostokořenných poloodrostků. [Growing of large bare-rooted plants]. Lesnický průvodce č. 1/1984. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1984. 27 s.
 67. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Přepravky pro lesní školky. [Plastic shipping containers for forest nurseries]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 12, s. 544 - 547.
 68. DUŠEK, V.: Realizační výstupy na úseku lesního školkařství ...[Implementary outcomes in the scope of forest nursery practice]. In: Volná, M.: Hlavní směry v pěstování lesů. Racionalizace školkařské výroby. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, s. 100 - 110.
 69. DUŠEK, V.: Skladování sazenic v klimatizovaných skladech. [Cold storage of planting stock]. In: Mechanizace pěstebně výrobního procesu. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, s. 64 - 70.
 70. DUŠEK, V.: Sklizeň sadebního materiálu a jeho skladování v klimatizovaných skladech. [Harvest and cold storage of planting stock]. In: Volná, M.: Hlavní směry v pěstování lesů. Racionalizace školkařské výroby. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, s. 60 - 67.
 71. DUŠEK, V.: Výroba obalených sazenic. [Production of containerized plants]. In: Volná, M.: Hlavní směry v pěstování lesů. Racionalizace školkařské výroby. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, s. 90 - 99.
 72. DUŠEK, V.: Výroba obalených sazenic větších dimenzí. [Production of large containerized plants]. Zprávy lesnického výzkumu, 29, 1984, č. 4, s. 2 - 6.
 73. DUŠEK, V.: Závlaha v lesních školkách. [Irrigation in forest nurseries]. In: Volná, M.: Hlavní směry v pěstování lesů. Racionalizace školkařské výroby. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, s. 76 - 95.
 74. DUŠEK, V.: Zavlažování a závlahová zařízení v lesních školkách. [Irrigation and irrigation systems in forest nurseries]. In: Mechanizace pěstebně výrobního procesu. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, s. 54 - 63.
 75. DUŠEK, V.: Metodický pokyn pro rozbory půd v lesních školkách. [Methodical instruction for soil analyses in forest nurseries]. Bulletin TEI. Série Pěstování č. 1/1985. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1985. 5 s.
 76. DUŠEK, V.: Příprava půdy a substrátu k výsevu a vlastní výsev semen na volných plochách a v plastikových krytech. [Soil and substrate preparing and seed sowing in the open beds and in the plastic greenhouses]. In: Předosevní příprava semen a komplexní péče o síje. Sborník referátů semináře. Brno, 11. - 12. září 1985. Brno, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 27 - 33.
 77. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Vratné a nevratné obaly pro skladování a dopravu sadebního materiálu. [Returnable and non-returnable containers for storage and transport of seedlings]. Lesnický průvodce č. 2/1985. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1985. 28 s.
 78. DUŠEK, V.: Závlaha síjí a vzcházejících semenáčků na volných plochách a v plastikových krytech. [Irrigation of the open beds and the beds in plastic greenhouses during seedling germination and emergence]. In: Předosevní příprava semen a komplexní péče o síje. Sborník referátů semináře. Brno, 11. - 12. září 1985. Brno, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 46 - 52.
 79. DUŠEK, V.: Zkušenosti s pěstováním obalených semenáčků lesních dřevin v ČSSR. [Experience with growing containerized plants of forest tree species in Czechoslovakia]. In: Nová technika a technologie lesního školkařství a zalesňování. Hradec Králové, 4. 6. - 5. 6. 1985. Iso-Vimma (Finland), Lännen Tehtaat 1985. 5 s.
 80. DUŠEK, V.: Péče o sazenice při manipulaci, skladování a dopravě. [Care of the plants during handling, storage, and transport]. In: Organizace a provoz lesních školek. Liberec, Dům techniky ČSVTS 1986, s. 56- 64.
 81. DUŠEK, V.: Manipulace se sadebním materiálem. [Planting stock handling]. In: Zakládání a zajišťování lesních kultur. Sborník přednášek. Brno, Dům techniky ČSVTS 1987, s.49 - 53.
 82. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Pokyny pro pěstování obalených semenáčků a sazenic. [Instructions for growing of containerized seedlings and transplants]. Lesnický průvodce č. 2/1987. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1987. 34 s.
 83. DUŠEK, V. - BRKLOVÁ, A. - HOMOLÁČ, J. - PROVAZNÍKOVÁ, D. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Sadební obal s řízenou dobou rozpadu a způsob jeho výroby. [Planting container with the controlled degradability and the way of its production]. 7. 5. 1987. 3 s. - Pat. ČSSR 267 994.
 84. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Skladování, balení a expedice prostokořenných sazenic. [Storage, packaging, and shipping of bare-rooted seedlings]. Lesnický průvodce č. 3/1987. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1987. 52 s.
 85. DUŠEK, V.: Problematika skladování sazenic. [Problems of seedling storage]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 4, s. 157 - 162.
 86. DUŠEK, V. - LOKVENC, T. - VAŘEJKA, H.: Současné problémy pěstování obalené sadby. [Present problems of containerized seedling production]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 4, s. 152 - 157.
 87. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Volba obalů pro obalovanou sadbu. [Choice of the container types for growing of containerized plants]. Bulletin TEI. Série Pěstování č. 2/1988. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1988. 3 s.
 88. DUŠEK, V. - JANČAŘÍK, V.: K připravovanému seriálu článků o velkoškolkách. [Series of articles on nurseries - introduction]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 1, s. 30 - 31.
 89. DUŠEK, V. - NÁROVEC, V.: Pokyny pro využití výsledků analýz půdních vzorků z lesních školek prováděných zemědělskými laboratořemi. [Instructions for using the results of soil analyses from forest nurseries performed by agricultural laboratories]. Lesnický průvodce č. 2/1989. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1989. 33 s.
 90. DUŠEK, V.: Závěry z informativního pokusu s výsevy semen smrku a modřínu na rohože z textilního odpadu. [Conclusions from informational trial with Norway spruce and larch seed sowing on textile wastage mats]. Zprávy lesnického výzkumu, 34, 1989, č. 4, s. 1 - 2.
 91. DUŠEK, V. - JANČAŘÍK, V.: Současný stav a výhled lesního školkařství v České republice. [Present state and perspective of forest nurseries in the Czech Republic]. In: Lesní školkařství včera, dnes a zítra. Sborník přednášek. Praha, Česká lesnická společnost 1990, s. 11 - 24.
 92. DUŠEK, V. - NÁROVEC, V.: Jsou kultury "zeleného hnojení" aktuální i v soudobém lesním školkařství? [Are cultures of "green manure" topical also in present forest nurseries?]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 2/3, s. 60 - 63.
 93. DUŠEK, V.: Využití drcené kůry a štěpky ke zlepšení kvality rašelinových substrátů. [Use of crashed bark and wood chips for the better quality of peat substrates]. Lesnická práce, 72, 1993, č. 10, s. 299 - 301.
 94. DUŠEK, V.: Lesní školkařství. Základní údaje. [Forest nursery management]. 1. vyd. Písek, Matice lesnická 1997. 139 s. - Dobové spisky Matice lesnické č. 3.
  Dušek jako spoluautor viz: 463.
 95. DVOŘÁKOVÁ, I. - VACEK, S.: Ekologická krize lužního ekosystému Zbytka. [Ecological crisis of the Zbytka floodplain ecosystem]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1983, č. 3, s. 20 - 26.
 96. DVOŘÁKOVÁ, I. - VACEK, S.: Kdo s koho v luhu Zbytka - vodohospodáři nebo ochranáři? [Who will win in the floodplain Zbytka - hydrologists or environmentalists?]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1984, č. 6, s. 12 - 15.
 97. HRABÍ, L.: K předosevní přípravě modřínu. [Pre-sowing preparation of the larch seeds]. Zprávy lesnického výzkumu, 32, 1987, č. 4, s. 6 - 8.
 98. HRABÍ, L.: Způsob separace plných a prázdných semen a zařízení k provádění způsobu. [Procedure of the full and empty seed separation and the appliance for the application]. 22. 12. 1988. 3 s. - Pat. ČSFR 277 584.
 99. HRABÍ, L.: Předosevní příprava semene modřínu evropského (Larix europaea Lam. DC.) máčením. [Pre-sowing preparation of the seed of European larch (Larix europaea Lam. DC.) by dipping]. Lesnictví, 35, 1989, č. 2, s. 131 - 142. - Res. angl.
 100. HRABÍ, L.: Zvýšení výsevové hodnoty osiva modřínu. [Increase of the seed quality of the European larch seeds]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 7, s. 296 - 298. - Res. angl.
 101. HRABÍ, L.: K předosevní přípravě dlouhodobě skladovaného osiva smrku. [Pre-sowing preparation of long-term storage Norway spruce seeds]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 3, s. 5 - 9.
 102. HRABÍ, L.: K předosevní přípravě dlouhodobě skladovaných bukvic. [Pre-sowing preparation of long-term storage beech nuts]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 4, s. 5 - 9.
 103. HRABÍ, L.: K problematice předosevní přípravy bukvic. [Problems pre-sowing preparation beech nuts]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 1, s. 10 - 13.
 104. HRABÍ, L.: Změny vnitřní struktury a klíčivosti semen kleče. [Changes of the internal structures and germination rate of the Swiss mountain pine seeds]. In: Opera Corcontica. 30. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1993, s. 79 - 83. - ISBN 80-209-0240-6.
  Hrabí jako spoluautorka viz: 377, 394.
 105. HRUŠKA, J. - FOTTOVÁ, D. - ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Změny chemismu půd a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor. [Changes of soil and surface water chemistry as a result of long-term acidification of the Orlické hory Mts]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 13 - 24. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 106. CHROUST, L.: Der europäische Stammzahlversuch in Fichte. [Evropský probírkový pokus ve smrkových porostech]. Bericht über die IUFRO-Fläche Nr. 14. In: Der europäische Stammzahlversuch in Fichte. Freiburg i. Br., IUFRO 1981, s. 227 - 236.
 107. CHROUST, L.: Porostní výchovou smrkových porostů ke zvýšení jejich odolnosti proti větru a sněhu. [Tending of Norway spruce stands as a way to an increase of their resistance against wind and snow]. Lesnická práce, 60, 1981, č. 12, s. 540 - 544. - Res. angl.
 108. CHROUST, L.: Intercepce kapalných srážek v husté a řídké smrkové mlazině. [Interception of liquid precipitation in dense and spare Norway spruce young stand]. In: Práce VÚLHM. 60. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1982, s. 63 - 83. - Res. angl.
 109. CHROUST, L.: Lokální populace borovice týnišťské a její pěstebně výnosové vlastnosti. [Local population of the Týniště pine and its silvicultural attributes and production]. Zprávy lesnického výzkumu, 27, 1982, č. 2, s. 11 - 14.
 110. CHROUST, L.: Teoretické základy "nových" technologií výchovy mladých porostů. [Theoretical basis of the "new" thinning techniques in young forest stands]. In: Výchova lesních porostů se zaměřením na zvyšování kvality a bezpečnosti produkce. Ostrava, Dům techniky ČSVTS 1982, s. 107 - 115.
 111. CHROUST, L.: Zhodnocení racionálního způsobu výchovy mladých borových porostů. [Evaluation of a rational tending method applied in young Scots pine stands]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 3, s. 122 - 127. - Res. angl.
 112. CHROUST, L.: Biomasa z výchovných sečí v mladých borových porostech. [Biomass of tending cuttings in young Scots pine forest stands]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 6, s. 256 - 260. - Res. angl.
 113. CHROUST, L.: Vliv řadových zásahů na přírůst borové mlaziny a tyčkoviny. [Effect of corridor thinning on the increment of the young and the small-pole Scots pine stands]. In: Práce VÚLHM. 64. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1984, s. 43 - 87. - Res. angl.
 114. CHROUST, L.: Above-ground biomass of young Scots pine forests (Pinus sylvestris) and its determination. [Nadzemní biomasa mladých borových porostů (P. sylvestris) a její zjišťování]. In: Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae. Vol. 14. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1985, s. 127 - 145.
 115. CHROUST, L.: Nárůst komponentů nadzemní biomasy v borové tyčkovině. [New component growth of the above-ground biomass in a small-pole Scots pine stand during the growing season]. Lesnícky časopis (Bratislava), 31, 1985, č. 1, s. 19 - 33. - Res. angl.
 116. CHROUST, L. - TESAŘOVÁ, J.: Quantification of above-ground components of 20 years old Norway spruce (Picea abies /L./ Karsten). [Kvantifikace komponentů nadzemní biomasy 20letého porostu smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karsten)]. In: Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae. Vol. 14. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1985, s. 111 - 126.
 117. CHROUST, L.: Zjišťování hmotnosti jehličí a větví v mladých porostech smrku a borovice. [Assessing the weight of needles and branches in young Norway spruce and Scots pine stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 30, 1985, č. 2, s. 22 - 24.
 118. CHROUST, L.: Porostní výchovou ke zvýšení odolnosti smrkových porostů. [Forest stand tending, a mean to the increased resistance of Norway spruce forests]. Lesnická práce, 65, 1986, č. 8, s. 351 - 354. - Res. angl.
 119. CHROUST, L.: Schematické řadové zásahy v mladých smrkových porostech. [Schematic line thinning in young Norway spruce stands]. Lesnická práce, 65, 1986, č. 12, s. 541 - 543. - Res. angl.
 120. CHROUST, L.: Results of the 5 thinning experiments established in young Norway spruce stands on the zone snow and wind damage. [Výsledky pěti probírkových pokusů v mladých smrkových porostech z oblasti škod sněhem a větrem]. In: Proceedings of the meeting of IUFRO ... Development of thinning system to reduce stand damages. Research Notes No. 98/1987. Garpenberg (Sweden) 1987, s. 165 - 182.
 121. CHROUST, L.: Vliv selektivního, řadového a kombinovaného výchovného zásahu na smrkovou tyčkovinu. [Influence of selective, row, and combined tending operations on a Norway spruce pole stand]. Lesnícky časopis (Bratislava), 34, 1988, č. 1, s. 37 - 49. - Res. angl.
 122. CHROUST, L.: Výchova mladých borových porostů. [Thinning of young Scots pine stands]. In: Pěstování porostů borovice lesní. Celostátní sympozium. Hradec Králové, 21. - 22. června 1988. Hradec Králové, Dům techniky ČSVTS 1988, s. 24 - 32.
 123. CHROUST, L.: Ekologické účinky výchovných sečí v mladých smrkových porostech v imisních podmínkách. [Ecological influence of thinning in young Norway spruce stands in air pollution conditions]. In: Perspektivy rozvoje lesního hospodářství. Sekce 1. Význam studia lesních ekosystémů pro lesní hospodářství. 1. Mezinárodní vědecká konference ... Brno, Vysoká škola zemědělská 1989, s. 101 - 105.
 124. CHROUST, L.: Racionální technologie výchovy smrkových porostů ohrožených abiotickými činiteli. [Rational thinning techniques in young Norway spruce stands endangered by abiotical factors]. In: Pěstování smrku v polohách ohrožovaných škodlivými abiotickými činiteli. Sborník referátů. Opava, Dům techniky ČSVTS 1989, s. 67 - 73.
 125. CHROUST, L. - SLODIČÁK, M.: Thinning of young spruce stands in conditions of air pollution. [Probírky v mladých smrkových porostech v imisních podmínkách]. In: Proceedings IUFRO. Treatment of young forest stands. Dresden (German Democratic Republic), June 19 - 23, 1989. Dresden, IUFRO 1989, s. 66 - 73.
 126. CHROUST, L.: Vliv řadových a kombinovaných výchovných zásahů na stabilitu mladých borových porostů. [Influence of row and combined thinning on the stability of young Scots pine stands]. Lesnictví, 35, 1989, č. 8, s. 723 - 738. - Res. angl.
 127. CHROUST, L.: Výchova dubových a bukových porostů. [Thinning of oak and beech stands]. In: Význam listnatých porostů pro pěstování lesa. Sborník přednášek. Brno, Dům techniky ČSVTS 1989, s. 42 - 52.
 128. CHROUST, L.: Znovu k významu výchovy mladých borových porostů. [Again to the importance of the tending in young Scots pine stands]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 2, s. 65 - 68. - Res. angl.
 129. CHROUST, L.: Ekologické aspekty výchovy mladých smrkových porostů v imisních poměrech. [Ecological aspects of thinning of young Norway spruce stands in air pollution conditions]. In: Pěstování a ochrana lesních porostů v bukovém až bukosmrkovém lesním vegetačním stupni. Sborník referátů z konference. Ostrava, Státní vědecká knihovna 1990, s. 94 - 99.
 130. CHROUST, L.: Ekologické aspekty porostní výchovy mladých smrkových porostů v imisních podmínkách. [Ecological aspects of stand thinning in young spruce stands exposed to air pollution stress]. Lesnictví, 37, 1991, č. 3, s. 193 - 212.
 131. CHROUST, L.: Asimilační biomasa smrku (Picea abies) a její fotosyntetický výkon. [Biomass of needles in spruce (Picea abies) and net photosynthesis rates]. Lesnictví, 39, 1993, č. 7, s. 265 - 272.
 132. CHROUST, L.: Světelný režim porostů borovice lesní (Pinus sylvestris) a jejich asimilační biomasa. [Light regime of Scotch pine (Pinus sylvestris) stands and their assimilatory biomass]. Lesnictví, 39, 1993, č. 12, s. 487 - 496.
 133. CHROUST, L.: Transpirace mladých smrkových porostů různé hustoty. [Transpiration of young spruce stands of different density]. Vodohospodársky časopis (Bratislava), 41, 1993, č. 2/3, s. 100 - 113.
 134. CHROUST, L.: Vliv hustoty a výchovných sečí na intercepci kapalných srážek v borových porostech. [Effects of stand density and thinnings on water interception in Scotch pine stands]. Lesnictví, 40, 1994, č. 10, s. 409 - 416.
 135. CHROUST, L.: Ekologie výchovy lesních porostů. Smrk obecný - borovice lesní - dub letní - porostní prostředí - růst stromů - produkce porostu. [The ecology of forest tending. Picea excelsa - Pinus sylvestris - Quercus robur - environmental factors - tree growth - stand production]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 277 s.
  Chroust jako spoluautor viz: 295, 798, 823.
 136. JURÁSEK, A. - MAREŠ, V. - VACEK, S.: Kategorie, poslání a význam chráněných území. [Categories and functions of the protected landscape areas]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1982, č. 1, s. 12 - 16.
 137. JURÁSEK, A. - MAREŠ, V. - VACEK, S.: Vliv znečištění ovzduší na plodivost smrkových porostů. [Influence of air pollution on Norway spruce stands fertility]. Lesnická práce, 61, 1982, č. 11, s. 492 - 503.
 138. JURÁSEK, A.: Fytopatologická problematika bučin v Krkonoších ve vztahu k imisím. [Phytopathology of beech stands in the Krkonoše Mts influenced by air pollution]. In: Hniloby lesních dřevin a ochrana proti nim. Sborník semináře ČSVTS. Brno, Dům techniky ČSVTS 1983, s. 101 - 107.
 139. JURÁSEK, A. - VACEK, S.: Kdo s koho vůči buku? Červec nebo imise? [Which will destroy beech stands more? Cryptococcus fagi or air pollution?]. Krkonoše, 16, 1983, č. 12, s. 18 - 19.
 140. JURÁSEK, A. - MAREŠ, V. - VACEK, S.: Zeleň v tvorbě krajiny a ochraně životního prostředí člověka. [Vegetation in the landscape planning and human environment conservation]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1984, č. 5, s. 9 - 13.
 141. JURÁSEK, A.: Vliv mechanické skladby substrátu na kvalitu semenáčků pěstovaných v obalech. [Influence of mechanical composition of substrate on containerized seedling quality]. In: Předosevní příprava semen a komplexní péče o síje. Sborník referátů semináře. Brno, 11. - 12. září 1985. Brno, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 34 - 38.
 142. JURÁSEK, A. - VACEK, S.: Příspěvek k problematice mrazových kýl buku lesního. [Contribution to the problems of the frost craks of the beech]. In: Opera Corcontica. 24. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1987, s.133 - 144. - Res. angl.
 143. JURÁSEK, A.: K problematice pěstování sadbového materiálu modřínu. [Problems of growing of larch seedlings]. Zprávy lesnického výzkumu, 33, 1988, č. 3, s. 1 - 6.
 144. JURÁSEK, A.: Vliv mechanické skladby substrátu na růst krytokořenných semenáčků smrku. [Influence of mechanical composition of substrate on containerized seedling growth]. In: Výroba a použití umělých substrátů v lesních školkách. Sborník referátů. Brno, Československá akademie zemědělská 1988, s. 22 - 28.
 145. JURÁSEK, A.: Vliv způsobu závlahy na růst sazenic smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) po osazování do obalů. [Influence of the type of irrigation on the Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) plant growth after planting into containers]. Lesnictví, 34, 1988, č. 7, s. 619 - 632. - Res. angl.
 146. JURÁSEK, A. et al.: Aktuální poznatky školkařského výzkumu VÚLHM VS Opočno. [New information on nursery practice investigation in Forest Research Station at Opočno]. In: Rozvoj výroby krytokořenných sazenic středního typu. Sborník z konference. Křtiny, Dům techniky ČSVTS 1989, s. 64 - 71.
 147. JURÁSEK, A.: K problematice autovegetativního množení buku řízkováním. [Problems of autovegetative propagation of beech by cuttings]. In: Vegetativní množení smrku, buku a jiných lesních dřevin. Sborník přednášek ze semináře. Brno, Vysoká škola zemědělská 1989, s. 61 - 66.
 148. JURÁSEK, A.: K problematice pěstování sadbového materiálu buku. [Problems of growing beech planting stock]. Zprávy lesnického výzkumu, 34, 1989, č. 4, s. 2 - 7.
 149. JURÁSEK, A.: K některým aspektům autovegetativního množení buku řízkováním. [Some aspects of autovegetative propagation of beech by cuttings]. Lesnictví, 36, 1990, č. 7, s. 605 - 616. - Res. angl.
 150. JURÁSEK, A. - KRIEGEL, H. - HANČL, Z.: Nové biostimulátory růstu. [New growth stimulators]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 1, s. 42 - 43.
 151. JURÁSEK, A.: Využití autovegetativního množení smrku a buku řízkováním při záchraně genofondu. [Use of autovegetative propagation of Norway spruce and beech by cuttings for the gene resources preservation]. In: Úkoly semenářství a šlechtění při obhospodařování lesů v imisních oblastech. Sborník referátů 8. celostátní konference. Špindlerův Mlýn, Československá akademie zemědělská 1990, s. 157 - 160.
 152. JURÁSEK, A.: Možnosti využití metody řízkování smrku v běžných školkařských provozech. [Possibilities of vegetative propagation of spruce by cuttings in forest nurseries]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 2, s. 1 - 5.
 153. JURÁSEK, A.: Produkce sadbového materiálu pro obnovu Krkonoš. [Production of planting stock for afforestation of the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 30. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1993, s. 73 - 78. - ISBN 80-209-0240-6.
 154. JURÁSEK, A.: Využití metody řízkování smrku a buku v lesních školkách. [Use of the vegetative propagation of spruce and beech in forest nurseries]. In: Vegetativní množení lesních dřevin a poznatky o náhorní variantě borovice lesní. Sborník referátů ze semináře. Kladská, Ministerstvo zemědělství ČR 1993, s. 30 - 35.
 155. JURÁSEK, A.: Netradiční způsoby pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. [Alternative ways of growing nursery planting stock]. In: Nové směry v pěstování a ochraně sadebního materiálu ve školkách. Sborník referátů z celostátního odborného semináře. Opočno, 26. a 27. října 1994. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 39 - 54.
 156. JURÁSEK, A. - HYNEK, V. - NOVOTNÝ, P.: Současný stav a koncepce záchrany genofondu, šlechtitelských programů a lesního školkařství v oblasti Sudet. [The present state and conception for protection the gene pool preservation, forest tree breeding programs and forest nursery management in the Sudety region]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 135 - 157. - ISBN 83-86241-28-4.
 157. JURÁSEK, A. - HYNEK, V. - NOVOTNÝ, P.: Záchrana genofondu a lesní školkařství. [Preservation of gene-sources and forest nursery management]. In: Stav horských lesů Sudet v České republice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 5 - 24.
 158. JURÁSEK, A.: Zkušenosti s růstem a vývojem sazenic ze semenáčků pěstovaných intenzivními postupy. [Growth and development of seedlings grown by intensive cultivation]. In: Školkařské technologie a předosevní příprava semen. Sborník referátů mezinárodního semináře. Praha (CZ) - Zundert (NL), 4. - 8. dubna 1995. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1995, s. 16 - 24.
 159. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení kvality sadebního materiálu listnatých dřevin. [An assessment of broadleaves planting stock quality]. In: Problematika pěstování sazenic listnatých dřevin. Sborník referátů z celostátního semináře dne 25. 9. 1996 v Holčovicích-Spáleném. Opava, AVE 1996, s. 33 - 37. - ISBN 80-902042-1-X.
 160. JURÁSEK, A.: Informační tok o zdrojích reprodukčního materiálu a produkci sadebního materiálu. [Information flow about sources of reproductive material and planting stock production]. In: K aktuálním úkolům lesního školkařství. Sborník referátů odborného semináře. Praha 27. 6. 1996. Brno, MZLU 1996, s. 12 - 14.
 161. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Možnosti použití obalů pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. [Possibilities of use of various containers for planting stock production in forestry]. Lesnická práce, 75, 1996, č. 8, s. 274 - 275.
 162. JURÁSEK, A.: Použití autovegetativní metody řízkování u buku a dubu. [Vegetative propagation of beech and oak by cuttings]. In: Perspektivy použití vegetativně množeného sadebního materiálu v podmínkách lesního hospodářství. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. 11. prosince 1996, Brno. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 91 - 96.
 163. JURÁSEK, A.: Poznatky o provozním řízkování smrku ve fóliových krytech. [Experiences with rooting of spruce cuttings in plastic greenhouses]. In: Perspektivy použití vegetativně množeného sadebního materiálu v podmínkách lesního hospodářství. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno, 11. prosince 1996. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 91 - 96.
 164. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Problematika aklimatizace a specifického růstu sadebního materiálu horského smrku. [Acclimation and specific growth of planting stock of the mountain spruce]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 133 - 141. - ISBN 80-902200-7-X.
 165. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv nadmořské výšky školky na kvalitu sadebního materiálu horského smrku. [Influence of altitude of nursery on quality of planting stock of Norway spruce]. In: Práce VÚLHM. 81. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1996, s. 93 - 104.
 166. JURÁSEK, A.: Problematika kvality sadebního materiálu lesních dřevin v současných podmínkách ČR. [Problem of quality of seed material of forest species in present conditions in CR]. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 1, s. 15 - 16.
 167. JURÁSEK, A. - HYNEK, V. - NOVOTNÝ, P.: Současný stav a koncepce záchrany genofondu, šlechtitelských programů a lesního školkařství v oblasti Sudet. [The present state and conception for protection the gene pool breeding programmes and forest nursery management in the Sudety Region]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Wyd. 2., niezm. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, b.n. 1997, s. 135 - 157. - ISBN 83-86980-78-8.
 168. JURÁSEK, A.: Zemřel ing. Vratislav Dušek. [Ing. Vratislav Dušek died]. Lesnická práce, 76, 1997, č. 5, s. 196 - 197.
 169. JURÁSEK, A.: Hodnocení kvality sadebního materiálu lesních dřevin. [Assessment of quality of forest tree planting stock]. In: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník přednášek ... pro účastníky semináře. Brno, březen 1998. Zprac. kol. aut. České Budějovice, INPROF 1998, s. 9 - 15.
 170. JURÁSEK, A.: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. [Quality of reproductive forest tree planting stock]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 4, s. 154.
 171. JURÁSEK, A.: Plastové chrániče sazenic. [Plastic plant protectors]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 5, s. 177 - 178.
 172. JURÁSEK, A.: Produkce sadebního materiálu pro horské polohy (8 lvs). [Production of planting stock for mountain localities]. In: Způsoby hospodaření v lesích ve zvláště chráněných územích a v hospodářském lese. Sborník přednášek ... pro účastníky semináře. Šumava 1998. České Budějovice, INPROF 1998, s. 11 - 16. - ISBN 80-238-2919-X.
 173. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - LOKVENC, T.: Krytokořenný sadební materiál a úspěšnost obnovy lesa. [Containerized planting stock and success of forest regeneration]. In: Pěstování a užití krytokořenného sadebního materiálu. Sborník referátů z mezinárodní konference. Trutnov, 26.5. - 28.5. 1999. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, s. 5 - 23. - ISBN 80-7157-361-2.
 174. JURÁSEK, A.: Služby poskytované VS Opočno pro vlastníky lesa při hodnocení kvality sadebního materiálu. [Services provided by Forest Research Station Opočno in planting stock material testing]. In: Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Sborník přednášek pro účastníky semináře. Protivín, září 1999. České Budějovice, INPROF 1999, s. 5 - 10.
 175. JURÁSEK, A.: Využití vegetativně množeného sadebního materiálu smrku a buku při obnově lesa. [Utilization of vegetative propagated spruce and beech plants in reforestation]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 141 - 146. - ISBN 80-902615-4-X.
 176. JURÁSEK, A.: Výzkumná stanice Opočno. [Forest Research Station Opočno]. Lesnická práce, 78, 1999, č. 8, s. 380.
 177. JURÁSEK, A.: Zajišťování reprodukčního materiálu pro zakládání lesních porostů. [Reproductive material for establishment of forest plantations]. In: Odborný lesní hospodář. Sborník přednášek pro účastníky kursu. České Budějovice, listopad 1999. A. Jurásek ... [et al.]. České Budějovice, INPROF 1999, s. 3 - 13.
 178. JURÁSEK, A.: Kam směřuje naše lesní školkařství? [Where does the Czech nursery practice lead up?]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s. 99 - 101. - Res. angl.
 179. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Návrh národního standardu kvality sadebního materiálu. [Recommendation for national quality standards of forest reproductive material]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 9 - 20. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.
 180. JURÁSEK, A.: Pěstování řízkovanců smrku, buku a dubu. [Growing of spruce, beech and oak planting stock from cutting]. In: Progresívne spôsoby pestovania sadbového materiálu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, 7. - 8. september 1999. Ed. Ľ. Šmelková, I. Repáč. 1. vyd. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 83 - 89. - Res. angl. - ISBN 80-228-0886-5.
 181. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Služby poskytované VS Opočno pro vlastníky lesa při hodnocení kvality sadebního materiálu, standardy sadebního materiálu. [Services provided by Forest Research Station Opočno for forest owners and standards of forest reproductive material]. In: Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Seminář. Sborník přednášek. Přelouč, červen 2000. České Budějovice, INPROF 2000, s. 34 - 45.
 182. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika růstu horských populací smrku v extrémních podmínkách. [Growth patterns of mountain provenances of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) in extreme conditions]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 48 - 51. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
 183. JURÁSEK, A.: Vliv kvality obalené sadby na zdravotní stav výsadeb v horských podmínkách. [Influence of containerized planting stock quality on state of health of young stands in mountain conditions]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 161 - 163. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 184. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv místa školky, způsobů pěstování a třídění na růst sazenic horského smrku po výsadbě na holiny. [Influence of altitude of nursery, containerized technology and sorting intensity on performance of spruce (Picea excelsa /L./ Karsten) from high altitude seed sources after outplanting]. In: Geoekologické problémy Krkonoš. (4). Soubor abstraktů přihlášených referátů, krátkých sdělení a posterů. Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a J. Marková. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 14.
 185. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. [Quality control of forest reproductive material, offer of the specialized laboratory, practical knowledge]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 43 - 46. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.
 186. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Základní informace o sadebním materiálu lesních dřevin pro vlastníky lesa. [Basic information about forest tree planting stock for forest owners]. Farmář. Měsíčník pro každého zemědělce, 6, 2000, č. 10, s. 77 - 79.
 187. JURÁSEK, A. - MALÁ, J.: Zkušenosti s kvalitou sadebního materiálu z autovegetativního množení při pěstování ve školce a při obnově lesa. [Experience with quality of planting stock from autovegetative reproduction when planted in forest nursery to be used for reforestation]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 81 - 89. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.
  Jurásek jako spoluautor viz: 77, 82, 83, 394, 397, 401, 427, 431, 438, 439, 440, 693, 696, 705, 711, 715, 718, 726, 730, 888, 896.
 188. KACÁLEK, D.: Poměry v přirozených jedlobučinách Antoniina údolí v podhůří Orlických hor. [Relations in natural fir-beech stands of the Antoniino údolí Valley in the Piedmont of the Orlické hory Mts]. In: Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří. Sv. 6. Dobré, SEN 1998, s. 79 - 86. - ISBN 80-901846-9-3.
 189. KACÁLEK, D.: Umělá obnova kalamitní holiny Sokol na LS Karlovice. [Reforestation of the clear-cut area due to salvage felling in the Sokol Mt., Karlovice Forest District]. In: Obnova lesa ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku. (Diskusní příspěvky). Bělá p. Pradědem - Filipovice, 8. - 9. září 2000. B. m, Česká lesnická společnost 2000, s. 21 - 24.
  Kacálek jako spoluautor viz: 37, 38, 648.
 190. KANTOR, P.: Hydrická účinnost horských lesů v zimě. [Hydrolic efficiency of mountain forests in winter]. Lesnická práce, 60, 1981, č. 1, s. 22 - 27.
 191. KANTOR, P.: Hydrická účinnost smrku a buku v zimním období. [Hydrolic efficiency of Norway spruce and beech in winter seasons]. In: Práce VÚLHM. 58. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1981, s. 153 - 176. - Res. angl.
 192. KANTOR, P.: Intercepce horských smrkových a bukových porostů. [Interception of Norway spruce and beech stands in the mountains]. Lesnictví, 27, 1981, č. 2, s. 171 - 192. - Res. angl.
 193. KANTOR, P.: Vliv buku na produkci smrkových porostů v horských polohách. [Influence of a beech on timber production of Norway spruce stands in mountain regions]. Zprávy lesnického výzkumu, 26, 1981, č. 2, s. 7 - 11.
 194. KANTOR, P.: Hydrická účinnost smrku a buku ve vegetačním období. [Hydrolic efficiency of a Norway spruce and a beech in growing season]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 1, s. 6 - 12.
 195. KANTOR, P.: Intercepční ztráty smrkových a bukových porostů. [Interception losses in Norway spruce and beech stands]. Vodohospodársky časopis (Bratislava), 31, 1983, č. 6, s. 643 - 651.
 196. KANTOR, P.: Lesnický výzkum a vodohospodářská problematika v lesích NSR. [Forest investigation and water management problems in Federal Republic of Germany forests]. Zprávy lesnického výzkumu, 28, 1983, č. 2, s. 40 - 43.
 197. KANTOR, P.: Výpar z půdy a přízemní vegetace ve smrkovém a bukovém porostu. [Evaporation from soil surface and low vegetation in a Norway spruce and a beech stand]. In: Práce VÚLHM. 63/1. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1983, s. 165 - 199. - Res. angl.
 198. KANTOR, P.: Water balance of a mature spruce and a beech stand. [Vodní bilance dospělého smrkového a bukového porostu]. In: Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae. Vol. 13. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1983, s. 111 - 130.
 199. KANTOR, P.: Lesy a voda v Orlických horách. [Forests and water in the Orlické hory Mts]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1984, č. Podzim/ zima, s. 6 - 10.
 200. KANTOR, P.: Možnosti zvyšování vodohospodářské účinnosti kavkazských lesů. [Possibilities of increasing water management efficiency of the Caucasian mountain forests]. Zprávy lesnického výzkumu, 29, 1984, č. 2, s. 45 - 48.
 201. KANTOR, P.: Složky vodní bilance lesních porostů se zřetelem k jejich funkčnímu poslání. [Water budget components of forest stands with regard to their functional purpose]. In: Lesotechnické meliorácie v ČSSR. Medzinárodné sympózium. Brno, 12. 6. - 14. 6. 1984. Zvolen, t. Vysoká škola lesnícka a drevárska 1984, s. 132 - 140.
 202. KANTOR, P.: Vodní bilance smrku a buku ve vegetačním období. [Water budget of a Norway spruce and a beech in growing season]. In: Práce VÚLHM. 64/2. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1984, s. 219 - 262. - Res. angl.
 203. KANTOR, P.: Vodohospodářská funkce horských smrkových a bukových porostů. [Water management function of mountain Norway spruce and beech stands]. Lesnictví, 30, 1984, č. 6, s. 471 - 490. - Res. angl.
 204. KANTOR, P.: Příspěvek k problematice horizontálních srážek v horských lesích. [A contribution to fog drip problems in mountain forests]. Zprávy lesnického výzkumu, 30, 1985, č. 4, s. 42 - 45.
 205. KANTOR, P. - LOCHMAN, J.: Působení smrkových a bukových porostů v Orlických horách na chemismus vody při odtoku do vodních zdrojů. [Effects of Norway spruce and beech forests in the Orlické hory Mts on chemistry of water disposable to runoff into water resources]. Zprávy lesnického výzkumu, 30, 1985, č. 4, s. 5 - 9.
 206. KANTOR, P.: Vliv imisní kalamity na vodní režim horských smrkových ekosystémů. [Impact of immission disaster on water regime of mountain spruce ecosystems]. In: Kyselá atmosférická depozice a její důsledky. Sborník přednášek z pracovního semináře. Praha, 16. dubna 1985. Praha, Čs. biologická společnost [1986], s. 15 - 17.
 207. KANTOR, P.: Vodní režim smrkových a bukových lesů. [Water regime of Norway spruce and beech forests]. Zprávy lesnického výzkumu, 31, 1986, č. 2, s. 17 - 23.
 208. KANTOR, P.: Vodohospodářská účinnost horských lesů a imisní kalamita. [Water management efficiency of mountain forests and immission disaster]. In: Funkce lesů v životním prostředí. Sborník referátů ze sympozia s mezinárodní účastí. Brno, 25. 6. - 27. 6. 1985. Brno, Vysoká škola zemědělská 1986, s. 91 - 97.
 209. KANTOR, P.: Evaporace z povrchu půdy a z přízemní vegetace ve smrkových a bukových lesích. [Evaporation from soil surface and from low vegetation in Norway spruce and beech forests]. Vodohospodársky časopis (Bratislava), 35, 1987, č. 1, s. 81 - 93.
 210. KANTOR, P.: Kalamitní holiny a odtok vody z povodí. [Salvage clearcuts and watershed runoff]. Zprávy lesnického výzkumu, 32, 1987, č. 4, s. 15 - 18.
 211. KANTOR, P. - ŠACH, F.: Hydrická účinnost mladých náhradních porostů smrku omoriky a břízy bradavičnaté. [Hydrolic efficiency of young substitute stands of Picea omorika and Betula verrucosa]. Lesnictví, 34, 1988, č. 11, s. 1017 - 1040. - Res. angl.
 212. KANTOR, P.: Vliv sněhové pokrývky na hydrickou účinnost horských imisních oblastí. [Effects of the snow cover on hydrolic efficiency of mountain forest regions]. In: Práce VÚLHM. 72. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1988, s. 9 - 35. - Res. angl.
 213. KANTOR, P.: Meliorační účinky porostů náhradních dřevin. [Ameliorative effects of substitute forest trees]. Lesnictví, 35, 1989, č. 12, s. 1047 - 1066. - Res. angl.
 214. KANTOR, P.: Transpirace smrkových a bukových porostů. [Transpiration of Norway spruce and beech stands]. Vodohospodársky časopis (Bratislava), 37, 1989, č. 2, s. 222 - 237.
 215. KANTOR, P.: Buřeň na imisních holinách a vodní režim. [Weeds on immission clearcuts and water regime]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 11, s. 486 - 489.
 216. KANTOR, P.: Základní vazby celkového výparu a odtoku vody ze smrkových a bukových porostů. [Basic relationships between total evaporation and runoff from Norway spruce and beech forests]. Vodohospodársky časopis (Bratislava), 38, 1990, č. 3, s. 327 - 348.
 217. KANTOR, P. - ŠACH, F.: Zásady pěstebních opatření v povodích vodárenských nádrží. [Principles of silvicultural measures in the catchment areas of fresh-water basins]. In: Lesnické hospodaření v povodí vodárenských nádrží a toků. Sborník z celostátního semináře. Bílá v Beskydech, 30. - 31. 8. 1999. [Ostravice?], Česká lesnická společnost 1999, s. 14 - 17.
  Kantor jako spoluautor viz: 472, 624, 641, 652.
 218. KOVÁŘ, P. - KOVÁŘOVÁ, M. - VACEK, S.: Několik fytocenologických záznamů z pastvin v Pieninách. [Some phytocenological surveys from the Pennines pastures]. Zpravodaj Československé botanické společnosti, 1983, č. 18, s. 145 - 147. - Res. angl.
 219. KREČMER, V. - PEŘINA, V.: Funkce horských lesů v ochraně a tvorbě vodních zdrojů v souběhu s funkcí dřevoprodukční. Příspěvek k problematice funkční integrace. [Mountain forest function in conservation and formation of water resources in parallelism to timber production function. Contribution to function integration]. In: Opera Corcontica. 18. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1981, s. 13 - 51. - Res. angl.
 220. KREČMER, V. - PEŘINA, V.: Aplikace výsledků lesnicko-vodohospodářského výzkumu v lesním hospodářství ČSR. [Application of forest hydrology research results in forest management of Czech Republic]. In: Lesnické vodní hospodářství v tvorbě životního prostředí. Sborník z konference. Ostrava, Dům techniky ČSVTS 1982. s. 13 - 24.
 221. KREČMER, V. - MATERNA, J. - MATOUŠEK, J. - PEŘINA, V. - ŠTROS, O. - TESAŘ, V.: Aktuální problémy bioklimatu Krkonoš v souvislosti se znečištěním ovzduší. [Topical bioclimatic problems in the Krkonoše Mts connected with air pollution]. In: Poslání národních parků při ochraně přírodních a kulturních hodnot území. Acta ecologica naturae ad regionis. Praha, Terplan 1983, s. 56 - 59.
 222. KREČMER, V. - PEŘINA, V. - POLENO, Z.: Ochrana vody a vodního režimu v koncepci lesního hospodářství ČSR. [Water and water regime conservation in forest management conceptions of Czech Republic]. In: Lesotechnické meliorácie v ČSSR. Medzinárodné sympózium. Brno, 12. 6. - 14. 6. 1984. Zvolen, t. Vysoká škola lesnícka a drevárska 1984, s. 64 - 75.
 223. KREČMER, V. - PEŘINA, V. - POLENO, Z.: Přínos lesního hospodářství k ochraně vod a půdy jako součást péče o životní prostředí ČSR. [Forest management contribution to the water and soil protection as a part of the environment care in Czech Republic]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 5, s. 195 - 203.
 224. KREČMER, V. - PEŘINA, V.: Hospodářská opatření v lesích imisních oblastí s důležitými vodohospodářskými funkcemi. [Forest treatment in the woods of immission regions with important water management functions]. Památky a příroda, 10, 1985, č. 3, s. 169 - 175. - Res. angl.
 225. KREČMER, V. - PEŘINA, V.: Potřeba víceúčelového lesního hospodářství v péči o životní prostředí. [Necessity of multipurpose forest management in care of environment]. In: Důsledky změn přírodního prostředí a příklady jejich řešení. Sborník přednášek sympozia. Pardubice, Dům techniky ČSVTS 1985, s. 100 - 105.
 226. KREČMER, V. - PEŘINA, V.: Hospodaření v lesích ochranných pásem vodních zdrojů v imisních oblastech. [Forest management in woods of water resources protective zones in immission regions]. Lesnická práce, 65, 1986, č. 4, s. 158 - 167; č. 6, s. 250 - 257.
 227. KREČMER, V. - PEŘINA, V.: Management of forest with water conservation function. [Hospodaření v lesích s vodohospodářskými funkcemi]. In: Forest hydrology and watershed management. Proceedings of the Vancover symposium, August 1987. IAHS Publication No. 167. Wallingford (UK), IAHS 1987, s. 475 - 480.
 228. KREČMER, V.: Za doc. ing. Vladimírem Peřinou. [Silviculturist Vladimír Peřina died]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 9, s. 429 - 430.
 229. KRIEGEL, H.: Ovlivnění ujímavosti a růstu borových kultur rozdílnou hloubkou výsadby. [Influence of the planting depth on the survival and growth of Scots pine plantations]. In: Práce VÚLHM. 57. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1980, s. 55 - 72. - Res. angl.
 230. KRIEGEL, H.: Sadbový materiál borovice lesní pro mechanizovanou výsadbu. [Planting stock of Scots pine for mechanized planting]. In: Práce VÚLHM. 63/1. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1983, s. 201 - 234. - Res. angl.
 231. KRIEGEL, H.: Problematika mechanizované výsadby a sadbového materiálu borovice lesní. [Problematics of mechanized planting and planting stock of Scots pine]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 8, s. 348 - 354.
 232. KRIEGEL, H.: Vliv kvality sadbového materiálu na růstové procesy borových kultur. [Influence of the planting stock quality on the growth of Scots pine plantations]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 1, s. 16 - 22.
 233. KRIEGEL, H.: Vliv mechanizované výsadby na růst kořenů borovice. [Influence of mechanized planting on the root growth of Scots pine seedlings]. Zprávy lesnického výzkumu, 31, 1986, č. 3, s. 9 - 14.
 234. KRIEGEL, H.: Pěstování a výsadba sazenic borovice lesní. [Growing and planting of Scots pine transplants]. In: Pěstování porostů borovice lesní. Celostátní sympozium . Hradec Králové, 21. - 22. června 1988. Hradec Králové, Dům techniky ČSVTS 1988, s. 43 - 52.
 235. KRIEGEL, H.: Růst a vývoj borových kultur s deformovanými kořeny. [Growth and development of Scots pine plantations with root deformations]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 1, s. 17 - 20.
 236. KRIEGEL, H.: Faktory ovlivňující mechanizovanou výsadbu a kvalitu borových kultur. [Factors influencing the mechanized planting of pine seedlings and quality of young pine plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 1, s. 22 - 24.
 237. KRIEGEL, H.: Ovlivňují valy z těžebního odpadu podmínky pro růst kultur? [Do windrows influence growth conditions in young plantations?]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 4, s. 23 - 25.
 238. KRIEGEL, H.: Vliv morfologické kvality sadbového materiálu na růst kultur v horských imisních oblastech. [The influence of morphological quality of the planting stock on plantations growth in the air pollution areas in mountains]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 12, s. 363 - 365.
 239. KRIEGEL, H.: Poškození kultur některými živočišnými škůdci. [Damage of plantations done by some pests and harmful animals]. Lesnická práce, 71, 1992, č. 5, s. 144 - 147.
 240. KRIEGEL, H. - TVRDKOVÁ, J. - ANDĚL, P.: Růst dřevin v juvenilním stadiu v oblasti chemické těžby uranových rud ve Stráži pod Ralskem. [The growth of tree species in a juvenile phase on the area the chemical mining of uranous ores in Stráž pod Ralskem]. Lesnictví, 38, 1992, č. 9/10, s. 805 - 822.
 241. KRIEGEL, H.: Růst kultur v imisních oblastech v prvních letech po výsadbě. [Growth of forest plantations in air-polluted areas in the first years after planting]. Lesnictví, 40, 1994, č. 4, s. 121 - 131.
 242. KRIEGEL, H.: Růst kultur na plochách rozčleněných valy z těžebních zbytků. [Growth of plantations on plots limited by windrows]. In: Práce VÚLHM. 80. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1995, s. 53 - 63.
 243. KRIEGEL, H.: Obnova lesa a ochrana kultur v horských polohách Krkonoš ohrožených introskeletovou erozí. [Reforestation and protection of plantations in mountain areas of the Krkonoše Mts endangered by introskeletal erosion]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 186 - 191. - ISBN 80-902200-7-X.
 244. KRIEGEL, H.: Gesundheitszustand von Kiefernkulturen in Abhängigkeit von Pflanztechnologie und Pflanzensortiment. [Health condition of pine plantations in relation to various technologies and planting stock sortiment]. In: Die Baumart Kiefer im ökologischen Waldbau (bei hohen Umweltbelastungen). XIII. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium Brno - Tharandt. Niederspree, 30. 9. - 2. 10. 1998. Dresden, Technische Universität 1998, s. 105 - 109.
 245. KRIEGEL, H.: Růst a zdravotní stav borových kultur založených rozdílnými technologiemi a sadebním materiálem. [Growth and health state of pine plantations founded by various technologies and planting stock]. Zprávy lesnického výzkumu, 43, 1998, č. 3/4, s. 1 - 6.
 246. KRIEGEL, H.: Technologie obnovy lesa na půdách náchylných k introskeletové erozi. [Technologie of reforestation on soils suffered from introskeletal erosion]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 95 - 100. - ISBN 80-902615-4-X
 247. KRIEGEL, H.: Einfluss unterschiedlicher Pflanzensortimente der Buche auf das Anwuchsprozent und das Wachstum der Kulturen. [Vliv rozdílného sadebního materiálu buku na ujímavost a růst kultur]. In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau. XIV. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium "Brno - Tharandt". Brno und Křtiny, 12. - 14. 10. 2000. Ed. V. Tesař. Brno, Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft 2000, s. 51 - 53. - ISBN 80-7157-481-3.
 248. KRIEGEL, H.: Ovlivnění ekologických poměrů a růstu kultur (podsadeb) v horských oblastech odumírajícím smrkovým porostem. [Influence of ecological conditions and growth of cultures (underplantings) in mountainous areas by dying spruce stand]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Práce VÚLHM. 82. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 93 - 113. - Res. angl. - ISSN 0139 - 5807
 249. KRIEGEL, H.: Růst smrkových kultur zakládaných v imisních oblastech Krušných hor. [Growth of spruce plantations in air-polluted regions of the Krušné hory Mts]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 52 - 56. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
  Kriegel jako spoluautor viz: 150, 812, 827.
 250. KUPKA, I. - SLODIČÁK, M.: Modelling Norway spruce young stand development based on IUFRO international stem number experiment. Poster. [Modelování vývoje mladých smrkových porostů podle IUFRO mezinárodního probírkového pokusu. Poster]. In: Forests and society : the role of research. XXI IUFRO World Congress, 7 - 12 August 2000, Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur 2000 [cit. 2000-12-12], s. 507. Dostupný z WWW: <http://www.frim.gov.my/iufro.html.
 251. LEPŠ, J. - VACEK, S.: Matematické modely vývoje lesních porostů a jejich využití. [Mathematical models of forests development and their application]. Lesnictví, 32, 1986, č. 8, s. 687 - 706. - Res. angl.
 252. LOKVENC, T.: Kvalita sadebního materiálu lesních dřevin. [Quality of forest tree species planting stock]. Studijní informace - Lesnictví č. 1/80. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1980. 67 s.
 253. LOKVENC, T.: Vliv deformací kořenových systémů obalených sazenic na jejich morfogenezi a růst kultur. [Influence of root system deformations of containerized plants on their morphogenesis and on growth of plantations]. In: Práce VÚLHM. 57. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1980, s. 7 - 23. - Res. angl.
 254. LOKVENC, T.: Hlavní směry rozvoje racionalizace umělé obnovy lesa. [Main trends in rationalization of reforestation]. In: Aktuální a perspektivní úkoly šlechtění lesních dřevin a pěstování lesů. Sborník referátů k 60. výročí založení lesnického výzkumu v ČSR. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1981, s. 132 - 136.
 255. LOKVENC, T.: K problematice zavádění nových metod při zalesňování. [Problems of the new method introduction in reforestation]. Lesnická práce, 60, 1981, č. 1, s. 18 - 21.
 256. LOKVENC, T.: Vliv kvality sazenic smrku na ekonomiku zalesňování. [Influence of the quality of Norway spruce plants on the reforestation economics]. In: Práce VÚLHM. 59. Jíloviště - Strnady, VÚLHM 1981, s. 65 - 81. - Res. angl.
 257. LOKVENC, T.: Vývoj poznání vodohospodářského významu krkonošských lesů. [Development of knowledge of hydrologic importance of the Krkonoše Mts forests]. Krkonoše, 14, 1981, č. 1, s. 25 - 26.
 258. LOKVENC, T.: Diferencovaný výběr sadebního materiálu pro zalesňování. [Differentiated option of planting stock for reforestation]. Lesnická práce, 61, 1982, č. 7, s. 300 - 304.
 259. LOKVENC, T.: Lesní školky. [Forest nurseries]. Krkonoše, 15, 1982, č. 5, s. 24 - 25.
 260. LOKVENC, T.: Možnost využití obalených sazenic při zalesňování v imisních oblastech. [Possibility of containerized plants utilization in reforestation of air polluted areas]. In: Obnova lesa v imisních oblastech. Sborník ČSAZ č. 52. Praha, Československá akademie zemědělská 1982, s. 107 - 112.
 261. LOKVENC, T.: Polaření. [Field husbandry]. Krkonoše, 15, 1982, č. 2, s. 24 - 25.
 262. LOKVENC, T.: Použití kleče pro zalesňování imisních holin ve smrkovém stupni. [Using mountain pine for reforestation of immission clearcuts in Norway spruce altitudinal zone]. Zprávy lesnického výzkumu, 27, 1982, č. 3, s. 4 - 6.
 263. LOKVENC, T.: Sáňkování dřeva. [Sled transport of timber]. Krkonoše, 15, 1982, č. 4, s. 24 - 25.
 264. LOKVENC, T.: Deformace kořenových systémů obalených sazenic a jejich vliv na výskyt houbových patogenů. [Root deformations of containerized plants and their influence on fungi pathogen incidence]. In: Hniloby lesních dřevin a ochrana proti nim. Sborník semináře. Brno, Dům techniky ČSVTS 1983, s. 50 - 54.
 265. LOKVENC, T.: Pěstování krytokořenného sadbového materiálu. [Growing of containerized plants]. In: Mechanizace pěstebně výrobního procesu. 1. díl. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1983, s. 34 - 40.
 266. LOKVENC, T.: Počátky zalesňování v pásmu kleče. [Beginning of reforestation in the mountain pine altitudinal zone]. Krkonoše, 16, 1983, č. 5, s. 16 - 19.
 267. LOKVENC, T.: Pohledy do lesního hospodářství v letech 1914 - 1918. [Looking at the forest management in 1914 - 1918]. Krkonoše, 16, 1983, č. 11, s. 14 - 15.
 268. LOKVENC, T. - ŠATNÝ, V.: Využívání krkonošských lesů. [Utilization of the Krkonoše Mts forests]. In: Sýkora, B.: Krkonošský národní park. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1983, s. 153 - 171.
 269. LOKVENC, T. - ŠTURSA, J.: Zkušenosti ze sklizně semen kosodřeviny. [Experiences in mountain pine seed harvesting]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 9, s. 405 - 408.
 270. LOKVENC, T.: Diferenciace zalesňování podle hospodářských souborů. [Differentiation of reforestation methods with respect to management units]. In: Volná, M.: Hlavní směry v pěstování lesů. Racionalizace školkařské výroby. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, s. 3 - 11.
 271. LOKVENC, T.: Jak kosodřevina uznání došla. [How mountain pine has come to be appreciated]. Krkonoše, 17, 1984, č. 8, s. 16 - 17.
 272. LOKVENC, T.: Kvalita sadbového materiálu, její hodnocení a význam pro zalesňování. [Planting stock quality and its value for reforestation]. In: Volná, M.: Hlavní směry v pěstování lesů. Racionalizace školkařské výroby. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, s. 20 - 30.
 273. LOKVENC, T.: Mají deformace kořenů obalených sazenic smrku vliv na kvalitu kultur ? [Has root deformation of containerized Norway spruce plants influence on the quality of plantation?]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 10, s. 454 - 458.
 274. LOKVENC, T.: Metody rhizologického studia v kulturách založených obalenými sazenicemi. [Methods of rhizology in stands established by containerized plants]. Lesnictví, 30, 1984, č. 3, s. 269 - 278. - Res. angl.
 275. LOKVENC, T.: Péče o sadbový materiál a jeho ochrana před poškozením. [Treating the planting stock and its injury control]. In: Mechanizace pěstebně výrobního procesu. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, s. 47 - 53.
 276. LOKVENC, T.: Racionalizace zalesňování. [Rationalization of reforestation]. In: Hospodářská úprava lesů 2. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, přeruš. str. [12 s.]
 277. LOKVENC, T.: Technologie přípravy ploch pro zalesňování. [Site preparation methods before reforestation]. In: Volná, M.: Hlavní směry v pěstování lesů. Racionalizace školkařské výroby. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1984, s. 12 - 19.
 278. LOKVENC, T.: Změny fytocenózy smrkové kultury do jejího zapojení. [Changes of phytocenosis of Norway spruce plantation up to its closure]. In: Práce VÚLHM. 65. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1984, s. 173 - 202. - Res. angl.
 279. LOKVENC, T.: Aby nezmizel les. [On forest conservation]. Krkonoše, 18, 1985, č. 10, s. 12 - 13.
 280. LOKVENC, T.: Diferenciace sadbového materiálu a prostorová úprava kultur. [Differentiation of planting stock and spacing of plantations]. In: Zalesňování v imisních oblastech. Sborník referátů. Brno, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 39 - 43.
 281. LOKVENC, T.: Dosavadní poznatky s používáním metody Paperpot v ČSR. [Present knowledge of using the Paperpot method in Czech Republic]. In: Nová technika a technologie lesního školkařství a zalesňování. Hradec Králové, 4. 6. - 5. 6. 1985. Iso-Vimma (Finland), Lännen Tehtaat 1985. 6 s.
 282. LOKVENC, T.: Influence of immission load on the mountain pine (Pinus mugo Turra). [Vliv imisního zatížení na kleč (Pinus mugo Turra)]. In: Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae. Vol. 14. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1985, s. 41 - 56.
 283. LOKVENC, T.: Krkonošské lesy před dvěma sty lety. [The Krkonoše Mts forests 200 years ago]. Krkonoše, 18, 1985, č. 11, s. 26 - 27; č. 12, s. 12 - 13.
 284. LOKVENC, T.: Morfogeneze kořenových systémů obalených smrkových sazenic po výsadbě. [Root system morphogenesis of Norway spruce containerized plants after planting]. Lesnícky časopis (Bratislava), 31, 1985, č. 4, s. 251 - 265. - Res. angl.
 285. LOKVENC, T. - ŠTURSA, J.: Vliv podmínek prostředí na fruktifikaci kosodřeviny (Pinus mugo Turra) v roce 1981. [Effect of environmental conditions on the mountain pine (Pinus mugo Turra) fructification in the year 1981]. In: Opera Corcontica. 22. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1985, s. 121 - 138. - Res. angl.
 286. LOKVENC, T.: Vývoj kořenových systémů borovice lesní (Pinus sylvestris L.) v kulturách založených obaleným sadbovým materiálem. [Root system development in Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations established by containerized planting stock]. Lesnictví, 31, 1985, č. 7., s. 601 - 620. - Res. angl.
 287. LOKVENC, T.: Zalesňování v imisních oblastech. [Reforestation in air polluted areas]. In: Čvančara, R.: Lesnická ekotechnika. Praha, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 77 - 81.
 288. LOKVENC, T.: Zkušenosti s použitím semenáčků vypěstovaných metodou Kopparfors při zalesňování v ČSR. [Czech experience in reforestation using seedlings cultivated by the Kopparfors method]. Zprávy lesnického výzkumu, 30, 1985, č. 2, s. 8 - 12.
 289. LOKVENC, T. - MATERNA, J. - TESAŘ, V.: Kriterien der Holzartenwahl an und nahe der alpiner Waldgrenze in den Sudeten. [Kritéria volby dřevin na horní hranici lesa v Sudetské soustavě]. In: XIII. Internationale Arbeitstagung forstlicher Rauchschaden-Sachverständiger. Most, 27. 8. - 1. 9. 1984. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1986, s. 253 - 260.
 290. LOKVENC, T.: Některé poznatky s používáním břízy při zalesňování imisních holin. [Experiences in using birch at the reforestation of immission clearcuts]. Lesnická práce, 65, 1986, č. 9, s. 390 - 393.
 291. LOKVENC, T.: Pomocník při zalesňování: vrba laponská. [Reforestation using Salix laponum]. Krkonoše, 19, 1986, č. 8, s. 8 - 9.
 292. LOKVENC, T.: Využití obalené sadby v obnově lesa a výhled uplatnění v dalším období. [Utilization of containerized plants in reforestation and perspective trends in future]. In: Organizace a provoz lesních školek. Liberec, Dům techniky ČSVTS 1986, s. 35 - 42.
 293. LOKVENC, T.: Hospodářské soubory pro plánování postupu zalesňovacích prací. [Management units for planning reforestation methods]. In: Hlavní směry v pěstování lesů. Díl 4. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1987, s. 10 - 24.
 294. LOKVENC, T.: Střemcha. [The bird cherry]. Krkonoše, 20, 1987, č. 12, s. 8 - 9.
 295. LOKVENC, T. - CHROUST, L.: Vliv břízy na odrůstání smrkové kultury. [Influence of birch on the performance of Norway spruce plantation]. Lesnictví, 33, 1987, č. 11, s. 993 - 1010. - Res. angl.
 296. LOKVENC, T.: Výběr sadbového materiálu pro zalesňování imisních holin. [Planting stock option for the reforestation of immission clearcuts]. Lesnická práce, 66, 1987, č. 5, s. 204 - 208.
 297. LOKVENC, T.: Z historie současných lesů. [From the history of present forests]. Krkonoše, 20, 1987, č. 2, s. 3 - 5; č. 3, s. 3 - 5.
 298. LOKVENC, T.: Zkušenosti s hnojením sazenic tabletami. [Experience in fertilization by tablets]. Lesnická práce, 66, 1987, č. 7, s. 299 - 301.
 299. LOKVENC, T.: Ztráty na zalesňování a cesty k jejich snižování. [Reforestation losses and ways to their reduction]. In: Zakládání a zajišťování lesních kultur. Sborník přednášek. Brno, Dům techniky ČSVTS 1987, s. 44 - 48.
 300. LOKVENC, T.: Aktuální problémy zalesňování v ČSR a jejich řešení. [Contemporary problems of reforestation in Czech Republic and their solution]. In: Nové stroje a technologie pro pěstební činnost lesního hospodářství. Sborník referátů. Brno, Dům techniky ČSVTS 1988, s. 28 - 35.
 301. LOKVENC, T.: Experience in Czechoslovakia with reforestation using containerized plants. [Čs. zkušenosti se zalesňováním obalenými sazenicemi]. In: Seminar on reforestation methods after harvesting, in particular artificial regeneration. Eberswalde (German Democratic Republic), FAO, 1988, s. 209 - 214.
 302. LOKVENC, T.: Když hořely milíře. [When the charcoal piles burnt]. Krkonoše, 21, 1988, č. 7, s. 6 - 8.
 303. LOKVENC, T.: Možnost využití autochtonních dřevin pro zalesňování v horských oblastech. [Possibilities of using autochthonous forest tree species for reforestation in mountain regions]. In: Možnosti obnovy a zvýšení stability porostů v oblastech pod vlivem imisí. Sborník z celostátní konference. Ústí nad Labem, 13. - 14. října 1988. Ústí nad Labem, Dům techniky ČSVTS 1988, s. 46 - 54.
 304. LOKVENC, T.: Nové poznatky zalesňování ve vztahu k mechanizaci. [New knowledge of reforestation in relation to its mechanization]. In: Mechanizace a automatizace v lesním hospodářství. Sborník z konference. Brno, Dům techniky ČSVTS 1988, s. 22 - 26.
 305. LOKVENC, T.: Odvodňování lesů. [Drainage of forests]. Krkonoše, 21 , 1988, č. 5, s. 6 - 8.
 306. LOKVENC, T.: Dřeviny pro krkonošské lesy. [Timber species for the regeneration of the Krkonoše Mts forests]. Krkonoše, 22, 1989, č. 3, s. 3 - 5.
 307. LOKVENC, T.: Introdukce jehličnatých dřevin do lesních porostů Krkonoš. [Coniferous species introduction to forest stands of the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 26. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1989, s. 61 - 89. - Res. angl.
 308. LOKVENC, T.: Péče o sadbový materiál a jeho ochrana před poškozením. [Care of the planting stock and its injury control]. In: Černý, Z.: Mechanizace pěstebně výrobního procesu. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1989, s. 11 - 22.
 309. LOKVENC, T.: Pěstování obaleného sadbového materiálu. [Growing of containerized plants]. In: Černý, Z.: Mechanizace pěstebně výrobního procesu. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1989, s. 1 - 10.
 310. LOKVENC, T.: Pomohou Krkonoším cizí dřeviny? [Can foreign species help to the Krkonoše Mts forests?]. Krkonoše, 22, 1989, č. 7, s. 3 - 5.
 311. LOKVENC, T.: Vliv mechanizace těžebních prací na následné zalesnění v horských oblastech. [Impact of logging mechanization on following reforestation of mountain regions]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 2, s. 60 - 64.
 312. LOKVENC, T.: Využití historických poznatků při obnově krkonošských lesů. [Use of historical knowledge during reforestation of the Krkonoše Mts. forests]. In: Perspektivy rozvoje lesního hospodářství. Sekce 1. Význam studia lesních ekosystémů pro lesní hospodářství 2. Mezinárodní vědecká konference ... 1989. Brno, Vysoká škola zemědělská 1989, s. 73 - 78.
 313. LOKVENC, T.: Bibliography of Czechoslovak authors' works dealing with problems of containerized plants grown in Jiffy pots 1964 - 1989. [Pěstování sazenic v obalech typu Jiffy Pots v letech 1964 - 1989. Bibliografie prací čs. autorů]. Jiffy Symposium. Špindlerův Mlýn. Hradec Králové, Východočeské státní lesy 1990. 5 s.
 314. LOKVENC, T.: Bříza. [The birch]. Krkonoše, 23, 1990, č. 1, s. 6 - 7.
 315. LOKVENC, T.: Fruktifikace kosodřeviny v imisních podmínkách. [Fructification of mountain pine in conditions of air pollution]. In: Úkoly semenářství a šlechtění při obhospodařování lesů v imisních oblastech. Sborník referátů 8. celostátní konference. Špindlerův Mlýn, Československá akademie zemědělská 1990, s. 139 - 144.
 316. LOKVENC, T.: Klikoroh a les. [Hylobius sp. and forest]. Krkonoše, 23, 1990, č. 11, s. 6 - 7.
 317. LOKVENC, T.: Konference Jiffy. [Conference on Jiffy-pots]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 12, s. 564.
 318. LOKVENC, T.: Možnosti introdukce dřevin pro zalesňování imisních holin Krkonoš. [Possibilities of the tree species introduction for reforestation of immission clearcuts in the Krkonoše Mts]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 2, s. 58 - 62.
 319. LOKVENC, T.: Povídání o jeřábu. [Talking about mountain ash]. Krkonoše, 23, 1990, č. 2, s. 6 - 7.
 320. LOKVENC, T.: Poznatky se zaváděním obalené sadby, zejména typu Jiffy Pots v ČR. [Experience in introduction of containerized seedlings particularly Jiffy Pots type in Czech Republic]. Technika obalované sadby. Mezinárodní konference Jiffy Research Service. 18. - 19. září 1990. Špindlerův Mlýn, b.n. 1990. 9 s. - Mutace angl., něm.
 321. LOKVENC, T.: Růst mladých kultur introdukovaných jehličnanů. [Growth of young introduced conifer plantations]. In: Opera Corcontica. 27. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1990, s. 105 - 123. - Res. angl.
 322. LOKVENC, T.: Změny krkonošských lesů. [Changes of the Krkonoše Mts forests]. Krkonoše, 23, 1990, č. 4, s. 3 - 5.
 323. LOKVENC, T.: Boj o půdu. [Soil protection and reforestation]. Krkonoše, 24, 1991, č. 8, s. 6 - 7.
 324. LOKVENC, T.: Plavení dřeva. [Timber floating]. Krkonoše, 24, 1991, č. 4, s. 27 - 29.
 325. LOKVENC, T. - VACEK, S.: Problematika podsadeb porostů v imisních oblastech. [Problems of stands underplanting in the air polluted areas]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 9, s. 271 - 274.
 326. LOKVENC, T.: Smyky chránily přírodu. [The chutes protected nature]. Krkonoše, 24, 1991, č. 9, s. 12 - 13.
 327. LOKVENC, T.: Škůdce lesa (lýkožrout smrkový). [Forest pest - bark beetle]. Krkonoše, 24, 1991, č. 2, s. 6 - 7.
 328. LOKVENC, T. - VACEK, S.: Vývoj dřevin vysazených na holině a pod porostem rozpadávajícím se vlivem imisí. [Development of tree species planted on the clearcutting and under the stand decaying due to air pollutants impact]. Lesnictví, 37, 1991, č. 6, s. 435 - 456.
 329. LOKVENC, T.: Jeleni a les. [Red deer and forest]. Krkonoše, 25, 1992, č. 4, s. 4 - 5.
 330. LOKVENC, T.: Proměny Krakonošovy zahrady bratří Čapků. [Changes of Čapek brother's the Garden of Krakonoš]. Krkonoše, 25, 1992, č. 7, s. 6 - 7.
 331. LOKVENC, T. - VACEK, S. - MINX, A.: Provozní využití vegetativního rozmnožování smrku v Krkonoších. [The practical application of vegetative Norway spruce propagation in the Krkonoše Mts]. Lesnická práce, 71, 1992, č. 3, s. 75 - 78.
 332. LOKVENC, T.: Vítr tvůrce i škůdce. [Wind and its influence on forest stands]. Krkonoše, 25, 1992, č. 3, s. 7.
 333. LOKVENC, T.: Zalesňování imisních oblastí Krkonoš. [Reforestation of air polluted areas in the Krkonoše Mts]. In: Hospodaření v lesích při horní hranici lesa. Sborník z mezinárodní konference. Kouty nad Desnou, červen 1992. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR a Čs. lesnická společnost 1992, s. 287 - 301.
 334. LOKVENC, T. et al.: Zalesňování Krkonoš. [Reforestation of the Krkonoše Mts]. Vrchlabí, Krkonošský národní park; Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 111 s.
 335. LOKVENC, T.: Ať žije smrk! [Long live spruce]. Krkonoše, 26, 1993, č. 12, s. 6 - 7.
 336. LOKVENC, T. - VACEK, S.: Geneze a perspektivy obnovy krkonošských lesů. [Genesis and perspective reforestation in the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 30. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1993, s. 11 - 19. - ISBN 80-209-0240-6.
 337. LOKVENC, T.: Jedle v našich lesích. [Fir in our forests]. Krkonoše, 26, 1993, č. 5, s. 6 - 7.
 338. LOKVENC, T. - VACEK, S.: Použití autochtonních a zdomácnělých dřevin pro zalesňování imisních holin. [The use of autochthonous and site convenient tree species in the reforestation of immission clearcuts]. In: Opera Corcontica. 30. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1993, s. 53 - 71. - ISBN 80-209-0240-6.
 339. LOKVENC, T.: Zazelenají se podkrkonošské haldy? [Spoil heap afforestation in the Krkonoše Piedmont]. Krkonoše, 26, 1993, č. 1, s. 16 - 17.
 340. LOKVENC, T.: Novinky z klečového "lesa". [News from mountain pine forest]. Krkonoše, 27, 1994, č. 12, s. 8 - 9.
 341. LOKVENC, T.: Péče o mladé lesy. [Young forest protection]. Krkonoše, 27, 1994, č. 11, s. 8 - 9,
 342. LOKVENC, T. - MINX, A. - NEHYBA, J. (ml.) - STEJSKAL, O.: Rekonstrukce porostů kleče horské (Pinus mugo Turra) v Krkonoších. [Reconstruction of mountain pine stands in the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 31. Vrchlabí, Krkonošský národní park 1994, s. 71 - 92. - ISBN 80-901384-9-7.
 343. LOKVENC, T.: Analýza antropogenně podmíněných změn porostů dřevin klečového stupně v Krkonoších. [Analysis of anthropogenic changes of woody plant stands above the alpine timber line in the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 32. Vrchlabí, KRNAP 1995, s. 99 - 114. - ISBN 80-901384-8-9.
 344. LOKVENC, T.: Osika. [Aspen]. Krkonoše, 28, 1995, č. 9, s. 12 - 13.
 345. LOKVENC, T.: Exkurze do krkonošských lesů v roce 1906. Krkonoše, 29, 1996, č. 8, s. 20 - 21.
 346. LOKVENC, T.: Hrazení bystřin. Krkonoše, 29, 1996, č. 5, s. 20 - 21.
 347. LOKVENC, T.: Klečový vegetační stupeň a jeho problémy. [Dwarf pine vegetation zone and its problems]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 224 - 228. - ISBN 80-902200-7-X.
 348. LOKVENC, T. - VACEK, S.: Obnova horských lesů podsadbami. [Regeneration of mountain forests by underplanting]. Krkonoše, 29, 1996, č. 10, s. 14 - 15.
 349. LOKVENC, T. - VACEK, S. - SOUČEK, J.: Použití autochtonních dřevin pro obnovu lesa v Krkonoších. [Use of autochthonous tree species for forest ecosystems restoration in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 164 - 169. - ISBN 80-902200-7-X.
 350. LOKVENC, T. - VACEK, S. - ŠTURSA, J.: Vývoj zdravotního stavu a plodivosti kleče horské v Krkonoších. [Sanitary state and fructification development of dwarf pine in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 252 - 260. - ISBN 80-902200-7-X.
 351. LOKVENC, T.: Kauza kleč horská. [A case of dwarf pine]. Zamyšlení nad významem klečových porostů. Krkonoše, 30, 1997, č. 12, s. 26 - 27.
 352. LOKVENC, T.: Poučení z povodní. Krkonoše, 30, 1997, č. 11, s. 16.
 353. LOKVENC, T. - VACEK, S. - SOUČEK, J.: Aktuální problémy klečového vegetačního stupně. [Topical problems of dwarf pine vegetation altitudinal zone]. In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Przesiece 15-18 X 1997. Tom 2. Poznan, Wydawnictwo Acarus 1998, s. 125 - 131. - ISBN 83-85340-53-X.
 354. LOKVENC, T.: Exkurze České lesnické jednoty na náchodské panství v r. 1878. [Excursion of the Czech Forest Unit to the Náchod dominion in the year 1878]. In: Stopami dějin Náchodska. Sborník Státního okresního archivu Náchod. [Sv.] 4. Náchod, Státní okresní archiv 1998, s. 229 - 234.
 355. LOKVENC, T.: Snažil jsem se posunout poznání. [About forest research]. Jizerské, Lužické hory, 4, 1999, č. 5, s. 16.
 356. LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Introdukované dřeviny a jejich využití. [Introduced tree species and their utilization]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 133 - 136. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 357. LOKVENC, T.: Krkonoše a pozemková reforma. [The Krkonoše Mts and land reform 1918]. Krkonoše, 33, 2000, č. 7, s. 36 - 37.
 358. LOKVENC, T.: Naše javory. [Our maples]. Krkonoše, 33, 2000, č. 10, s. 4 - 5.
 359. LOKVENC, T. - VACEK, S. - SOUČEK, J.: Obnova porostů podsadbami. [Forest regeneration by underplanting]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 137- 139. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 360. LOKVENC, T.: Povídání o našich olších. [Our alders]. Krkonoše, 33, 2000, č. 7, s. 16 - 17.
  Lokvenc jako spoluautor viz: 56, 57, 86, 173, 463, 613, 751, 778, 795, 797, 799, 805, 808, 809, 811, 827, 829, 834, 846, 862.
 361. MAREŠ, V.: Škody sněhem a námrazou v mýtných porostech v Orlických horách. [Damage caused by snow and hard frost to mature stands in the Orlické hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 26, 1981, č. 4, s. 29 - 32.
 362. MAREŠ, V. - VACEK, S.: Morfologická proměnlivost a kvalita semenné produkce buku v ČSR. [Morphological variability and quality of beech seed production in Czech Republic]. Zprávy lesnického výzkumu, 29, 1984, č. 4, s. 3 - 6.
 363. MAREŠ, V. - ZATLOUKALOVÁ, H.: Porostní struktura a vývoj přirozené obnovy lesa ve Státní přírodní rezervaci Pod Vrchmezím v Orlických horách. [Stand structure and natural regeneration of forests in National Nature Reservation Pod Vrchmezím in the Orlické hory Mts]. In: Práce a studie. Příroda. 15. Pardubice, Muzeum 1984, s. 167 - 178.
 364. MAREŠ, V.: Produkce smíšeného porostu ve stadiu obnovy na stanovišti obohacené dubové bučiny. [Production of mixed stand in the stage of regeneration in enriched Querceto-fagetum site]. In: Práce VÚLHM 69. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1986, s. 117 - 136. - Res. angl.
 365. MAREŠ, V.: Vliv obnovních sečí na produkci bukových porostů v souboru lesních typů klenové bučiny. [Influence of reproduction cuttings on the production of beech stands in the population of forest types Acero-fagetum]. Lesnictví, 34, 1988, č. 2, s. 137 - 146. - Res. angl.
 366. MAREŠ, V.: Chemismus povrchových vod v lesních porostech Orlických hor. [Surface water chemistry in forest stands of the Orlické hory Mts]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1989, č. 13, s. 20 - 23.
 367. MAREŠ, V. - MIKESKA, M.: Vliv prosvětlení na tvar a objem kmene v dospělých smrkových porostech. [Influence of canopy opening-up on stem shape and stem volume in mature spruce stands]. Lesnictví, 35, 1989, č. 8, s. 709 - 721.- Res. angl.
 368. MAREŠ, V. - LOCHMAN, V.: Vliv spadu do lesních ekosystémů Orlických hor na dynamiku prvků a vývoj jejich půd. [Influence of immission deposition on the Orlické hory Mts forest ecosystems on element dynamics and soil development]. In: Perspektivy rozvoje lesního hospodářství. Sekce 1. Význam studia lesních ekosystémů pro lesní hospodářství 1. Mezinárodní vědecká konference. Brno, Vysoká škola zemědělská 1989, s. 40 - 45.
 369. MAREŠ, V. - VACEK, S.: Vliv valů klestu na zdravotní stav kultur. [Influence of windrows on health condition of plantations]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 9, s. 396 - 401.
 370. MAREŠ, V.: Vliv jeřábu na vitalitu mladých smrkových porostů. [Effect of mountain ash on young spruce stands vitality]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 4, s. 7 - 9.
 371. MAREŠ, V.: Imisně ekologické poměry obnovy v hřebenových partiích Orlických hor. [Immission and site conditions of regenerated stands the top localities of the Orlické hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 1, s. 15 - 18.
 372. MAREŠ, V.: Plodivost smrkových porostů v současných ekologických podmínkách. [The fertility of spruce stands under contemporary ecological conditions]. In: Práce VÚLHM. 77. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1992, s. 7 - 26.
 373. MAREŠ, V.: Vliv melioračních opatření na růstové podmínky výsadeb v imisních oblastech. [Effect of ameliorative treatments on the growth conditions of plantations in immission areas]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 2, s. 5 - 7.
 374. MAREŠ, V. - SOUČEK, J.: Vliv obnovních sečí na odrůstání smrkových kultur a nárostů. [Influence of regeneration felling on growing-up spruce cultures and advances cultured]. Zprávy lesnického výzkumu, 39, 1994, č. 3, s. 1 - 6.
 375. MAREŠ, V. - LOCHMAN, V. - PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Changes in forest biodiversity under the influence of acid deposition (Orlické hory Mts, Czech republic). [Změny v biodiverzitě lesa vyvolané kyselou depozicí (Orlické hory, Česká republika)]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 16 s. - Rukopis příspěvku do sborníku z konference Caring for the forest: research in changing world. IUFRO XX World Congress. Tampere - Finland, August 6 - 12 1995.
  Mareš jako spoluautor viz: 136, 137, 140, 458, 693, 698, 706, 717, 722, 737, 744, 747, 792, 794.
 376. MARTINCOVÁ, J.: Pěstování sadebního materiálu břízy pro imisní oblasti s využitím plastikových krytů. [Growing of planting stock of birch with the use of plastic covers for air pollution regions]. In: Práce VÚLHM. 61. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1982, s. 53 - 75. - Res. angl.
 377. MARTINCOVÁ, J. - HRABÍ, L.: Posuzování vegetačního klidu sadebního materiálu z hlediska vhodnosti pro skladování v klimatizovaných skladech. [Evaluation of dormancy in planting stock with respect to their storability]. Lesnictví, 31, 1985, č. 1, s. 21 - 32. - Res. angl.
 378. MARTINCOVÁ, J.: Zlepšení podmínek pro vzcházení síjí a jejich ochrana zakrýváním fólií. [Improvement of conditions of seed germination and protection of seeds by plastic foil]. In: Předosevní příprava semen a komplexní péče o síje. Sborník referátů semináře.11. - 12. září 1985. Brno, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 53 - 63.
 379. MARTINCOVÁ, J.: Biotechnické podmínky pro dopravu sadebního materiálu. [Principles of proper transport of planting stock]. In: Péče o sadební materiál. Sborník referátů. 17. března 1987. Brandýs nad Labem, Dům techniky ČSVTS 1987, s. 14 - 17.
 380. MARTINCOVÁ, J.: Obaly pro dopravu prostokořenných sazenic. [Containers for transport of bare-rooted seedlings]. Zprávy lesnického výzkumu, 32, 1987, č. 3, s. 1 - 6.
 381. MARTINCOVÁ, J.: Možnosti hodnocení fyziologického stavu sazenic pomocí měření jejich elektrické admitance nebo impedance. [Possibilities of the evaluation of tree plants physiological condition by means of their electrical admittance or impedance measurement]. In: Práce VÚLHM. 72. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1988, s. 37 - 74. - Res. angl.
 382. MARTINCOVÁ, J.: Zásady správné manipulace se sadbovým materiálem od vyzvednutí po výsadbu. [Principles of proper seedling handling during the period from lifting to planting]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 4, s. 163 - 167.
 383. MARTINCOVÁ, J.: Měření odolnosti k mrazu u sazenic jehličnanů jako prostředek pro určování jejich schopnosti snášet dlouhodobé skladování. [Frost hardiness measurement in coniferous seedlings as a mean of estimating their readiness for long-term storage]. Zprávy lesnického výzkumu, 34, 1989, č. 3, s. 1 - 9.
 384. MARTINCOVÁ, J.: Některé poznatky školkařského výzkumu v NDR. [News of the nursery research in the German Democratic Republic]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 7, s. 299 - 301.
 385. MARTINCOVÁ, J.: Production of uniform planting stock in Czechoslovakia. [Pěstování stejnorodého sadebního materiálu v Československu]. Forestry, 62, 1989, Supplement, s. 39 - 47.
 386. MARTINCOVÁ, J.: Možnosti hodnocení fyziologického stavu sazenic lesních dřevin pomocí měření jejich impedance nebo admitance. [Possibilities of the evaluation of tree plant physiological condition by means of their electrical admittance or impedance measurement]. In: Elektronické měřicí přístroje pro lesní hospodářství. Praha, Dům techniky ČSVTS 1990, s. 54 - 64.
 387. MARTINCOVÁ, J.: Sezónní dynamika elektrické vodivosti jako znak růstové aktivity sazenic. [Seasonal dynamics of electrical conductivity as a sign of growth activity of seedlings]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 4, s. 12 - 15.
 388. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení fyziologické kvality sadebního materiálu a možnosti praktického využití. [Evaluation of the planting stock physiological quality and the possibilities of practical use]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 3, s. 15 - 19.
 389. MARTINCOVÁ, J.: Možnosti a úskalí hodnocení fyziologické kvality sazenic na základě měření jejich elektrické vodivosti nebo odporu. [Possibilities and risks of the assesment of the physiological quality of forest tree plants]. Lesnická práce, 71, 1992, č. 7, s. 201 - 204.
 390. MARTINCOVÁ, J.: Posuzování vhodnosti sazenic pro podzimní vyzvedávání podle jejich fyziologického stavu. [Evaluation of planting stock sustainability for autumn lifting by their physiological attributes]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 2, s. 9 - 12.
 391. MARTINCOVÁ, J.: Assessing of seasonal pattern of plant physiological condition. [Hodnocení sezónních změn fyziologického stavu sazenic]. In: Marking the grade. An international symposium on planting stock performance and quality assessment. Abstracts. Sault Ste. Marie (Canada), Ontario Forest Research Institute 1994, s. 59.
 392. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení fyziologické kvality sadebního materiálu. [Possibilities of assessing the physiological quality of nursery stock]. In: Školkařské technologie a předosevní příprava semen. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Praha (CZ) - Zundert (NL), 4. - 8. dubna 1995. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1995, s. 43 - 53.
 393. MARTINCOVÁ, J.: Vývoj růstových anomálií u semenáčků borovice lesní ve školkách. [Growth disturbance in Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in forest nurseries]. Zprávy lesnického výzkumu, 41, 1996, č. 4, s. 8 - 11.
 394. MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A. - HRABÍ, L.: Influence of air pollution on seed quality. [Vliv znečištění ovzduší na kvalitu semen]. In: Proceedings of the forest seed collection, treatment and storage workshop. Opočno, Czech Republic, May 4 - 8, 1995. Ed. Z. Procházková, K. Vančura. Jíloviště-Strnady, Forestry and Game Management Research Institute [1997], s. 45 - 50.
 395. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení fyziologické kvality sazenic. [An assessment of plant physiological quality]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 4, s. 144 - 145.
 396. MARTINCOVÁ, J.: Příčiny ztrát při manipulaci se sadebním materiálem lesních dřevin. [Reason for loss forest trees seedling handling]. In: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník přednášek ... Brno, březen 1998. České Budějovice, INPROF 1998, s. 35 - 41.
 397. MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Zalesňování silným sadebním materiálem s využitím plastových chráničů. [Afforestation by heavy planting stock with use of treeshelters]. In: Poloodrostky a odrostky lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního semináře České lesnické společnosti dne 6. 10. 1998 v Budišově u Třebíče. Zlín, Lesy České republiky 1998, s. 34 - 38. - ISBN 80-02-01236-4.
 398. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení kvality sadebního materiálu před výsadbou. [Assessing of planting stock quality before outplanting]. Lesnická práce, 78, 1999, č. 3, s. 124 - 125.
 399. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu. [Assessing of morphological and physiological quality of planting stock]. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů ... Křtiny, 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita [1999], s. 161 - 164. - ISBN 80-7157-392-2.
 400. MARTINCOVÁ, J.: Kvalita sadebního materiálu borovice lesní a optimální způsoby pěstování v lesních školkách. [Quality of plant material of Scotch pine and optimal ways of breeding in forest nurseries]. Zprávy lesnického výzkumu, 44, 1999, č. 4, s. 1 - 5. - Res. angl.
 401. MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A. - TOŠOVSKÝ, J.: Manipulace se stratifikovanými bukvicemi a výsevy kontrolních vzorků v Opočně. [Manipulation with stratification beech nuts and sowings control samples in Opočno]. In: Pěstování sadebního materiálu z dlouhodobě skladovaného osiva buku a jedle. Hradec Králové, 17. června 1999. Hradec Králové, Česká lesnická společnost 1999, s. 21 - 24. - ISBN 80-902042-9-5.
 402. MARTINCOVÁ, J.: Možnost předcházet sporům a neúspěchům při zalesňování pomocí hodnocení kvality sadebního materiálu. [Possibilities for prevention of arguments and afforestation failures by planting stock quality assessment]. Lesu zdar. Měsíčník pracovníků Lesů České republiky a příznivců lesa, 1999, zvl. č. Genetika '99, s. 12 - 13.
 403. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení kvality sadebního materiálu jako poradenská služba pro školkaře a vlastníky lesa. [Assessing of planting stock quality as advisory service for nurserymen and forest owners]. In: Progresívne spôsoby pestovania sadbového materiálu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, 7. - 8. september 1999. Ed. Ľ. Šmelková, I. Repáč. 1. vyd. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 37 - 42. - Res. angl. - ISBN 80-228-0886-5.
 404. MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Informace o používaných metodách hodnocení kvality sadebního materiálu, instruktáž správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality. [Methods of assessment of planting stock quality and selection of representative samples for laboratory analysis]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 65 - 74. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.
 405. MARTINCOVÁ, J.: Poznatky o hodnocení kvality sadebního materiálu. [Evaluation of planting stock quality]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s.114 - 116. - Res. angl.
  Martincová jako spoluautorka viz: 64, 67, 77, 82, 83, 84, 87, 159, 161, 164, 165, 173, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 554.
 406. MATĚJKA, K. - VACEK, S. - SCHWARZ, O.: Modelování vývoje zdravotního stavu smrkových porostů Krkonoš s použitím satelitních snímků. [The Norway spruce (Picea abies) health state development modelling with satellite data in the Krkonoše Mts]. Lesnictví, 44, 1998, č. 8, s. 333 - 343.
 407. MORAVČÍK, P.: Růst smíšené kultury smrku pichlavého a břízy v Krušných horách. [Growth of a mixed plantation of blue spruce and birch in the Krušné hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 3, s. 42 - 43.
 408. MORAVČÍK, P. - PODRÁZSKÝ, V.: Nadzemní biomasa a zásoba živin mladých jeřábových porostů v imisní oblasti Krkonoš. [Above-ground biomass and the nutrient accumulation in young mountain ash stands located in the Krkonoše Mountains]. In: Práce VÚLHM. 77. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1992, s. 49 - 73.
 409. MORAVČÍK, P. - PODRÁZSKÝ, V.: Akumulace biomasy v porostech břízy a smrku pichlavého a jejich vliv na půdu. [Biomass accumulation in birch and blue spruce stands and their influence on the soil]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 1, s. 4 - 7.
 410. MORAVČÍK, P.: Indexy kompetice a jejich korelace s tloušťkovým přírůstem ve smrkovém porostu. [Competition indices and their correlation with radial increment in a spruce stand]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 2, s. 41 - 45.
  Moravčík jako spoluautor viz: 503.
 411. MOSER, W. K. - PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Diameter structure as an indicator of the forest state and of the future forest stand development. [Tloušťková struktura porostu jako indikátor stavu lesa a jeho příštího vývoje]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 27. a 28. listopadu 2000. Ed. V. Podrázský ... Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, s. 107 - 113. - ISBN 80-213-0674-2.
 412. MRAZEK, F. (Rez.): Chroust, L. Ekologie vychovy lesnich porostu. [Ökologie der Pflege von Waldbeständen]. Opocno, Versuchsanstalt für Forstwirtschaft und Jagdwesen, Versuchsstation 1977 [richtig 1997]. 277 S. In: Beiträge für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie (Berlin), 34, 2000, č. 1, s. 46 - 47.
 413. NÁROVEC, V.: Předběžné výsledky pokusných aplikací hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. [Preliminary results of fertilizer tablet Preform application in forest plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 34, 1989, č. 3, s. 14 - 17.
 414. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Mimosezónní růst výhonů borovice lesní a růstové deformace sazenic v kulturách. [Off-season growth of the Scotch pine shoots and growth deformation of the plants in the plantations]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 9, s. 268 - 271.
 415. NÁROVEC, V.: Přihnojování lesních kultur tabletovanými hnojivy. [Forest plantations fertilization with tablets]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 1, s. 29 - 31.
 416. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Zkušenosti s hnojivými tabletami Preform. [Experiences with the Preform fertilizer tablets]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 12, s. 365 - 368.
 417. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S. - POLONČEK, R.: Zkušenosti s lesnickou rekultivací pozemků devastovaných těžbou písků. [Experiences with silvicultural reclamation on the land devastated by sand digging]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 7, s. 200 - 205.
 418. NÁROVEC, V.: Jsou aplikace mouček bazických hornin aktuální i v soudobém školkařství? Část 1, 2. [Is the application of basic rock meal relevant also in the present forest nurseries? Part 1, 2]. Lesnická práce, 71, 1992, č. 1, s. 9 - 10; č. 3, s. 78 - 80.
 419. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Pokyny pro přihnojování lesních kultur tabletovaným hnojivem Preform I. [Instructions for forest plantations fertilization with tablets Preform I]. Bulletin TEI. Série Pěstování č. 8/1992. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1992. 5 s.
 420. NÁROVEC, V.: Výsledky testování hnojivých tablet Preform v lesních kulturách. [Results of the Preform fertilizer tablets testing in forest plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 1, s. 18 - 21.
 421. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Zkušenosti s hnojivými tabletami Preform. [Experiences with the Preform fertilizer tablets]. Zpravodaj Severočeských státních lesů Teplice, 19, 1992, č. 1, s. 4.
 422. NÁROVEC, V.: Soustava hnojení v lesních školkách s tradičním pěstováním sadbového materiálu na minerální půdě. [System of fertilization in forest nurseries based on traditional technology of planting-stock cultivation on mineral soils]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 2, s. 30 - 33.
 423. NÁROVEC, V.: Vývoj kritérií pro posuzování vhodnosti půdních podmínek k zakládání lesních školek. [Criteria development for appreciation of soil-condition suitability for forest nursery establishment]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 1, s. 40 - 42.
 424. NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Meliorace lesních půd pomocí bazických silikátových hornin. [Amelioration of forest soils by means of silicate rock meals]. Zprávy lesnického výzkumu, 39, 1994, č. 3, s. 17 - 20.
 425. NÁROVEC, V. - ŠACH, F. - ŠTĚNIČKA, S.: Neuspokojivý růst a vývoj mladých borových porostů ve východní části lesní oblasti Polabí. Informace o projektu. [Unsatisfactory growth and development of young pine stands in the eastern part of the Elbe River Region. Information about project]. Zprávy lesnického výzkumu, 39, 1994, č. 3, s. 45 - 47.
 426. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Neuspokojivý stav mladých borových porostů ve východním Polabí. [Unsatisfactory state of young pine stands in the eastern part of the Elbe River Region]. Les (Lesnická práce), 73, 1994, č. 6, s. 16.
 427. NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Poznámky k systému agrochemické půdní kontroly v lesních školkách. [Notes to the system of agrochemical soil testing in forest nurseries]. In: Nové směry v pěstování a ochraně sadebního materiálu ve školkách. Sborník referátů z celostátního odborného semináře. Opočno, 26. a 27. října 1994. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 67 - 78.
 428. NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Přehled poznatků o využívání silikátových horninových mouček k zúrodňování půd a hnojení lesních kultur v České republice. Studie. [Use of silicate rock meals for remedial measures on forest soils and forest plantings in the Czech Republic. A review]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 9 s.
 429. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Účinnost amfibolitové moučky z lomu v Markovicích na vybrané fyzikální a chemické vlastnosti podzolovaných lesních půd v laboratorním testu. [The effect of amphibolite rock meal from stone mine at Markovice Village on selected physical and chemical properties of podsolic forest soils in the laboratory test]. Zprávy lesnického výzkumu, 39, 1994, č. 3, s. 13 - 16.
 430. NÁROVEC, V. - ŠACH, F. - ŠTĚNIČKA, S. - BURIÁNEK, M.: Výsledky krátkodobých testů horninové moučky Krosil. [Results of short-term tests with rock meal make Krosil]. In: Nové směry v pěstování a ochraně sadebního materiálu ve školkách. Sborník referátů z celostátního odborného semináře. Opočno, 26. a 27. října 1994. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 79 - 91.
 431. NÁROVEC, V. - ŠACH, F. - JURÁSEK, A.: Alternativa rozvoje agrochemické půdní kontroly v lesních školkách. [Alternative way of soil monitoring system in forest nurseries]. In: Školkařské technologie a předosevní příprava semen. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Praha (CZ) - Zundert (NL), 4. - 8. dubna 1995. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1995, s. 54 - 60.
 432. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S. - BURIÁNEK, M. - KALLISTA, L.: Zlepšování produkčních vlastností půd bazickými silikátovými horninami. [Improvement of soil productive properties using basic silicate rocks]. In: Strom a jeho životní podmínky ve městě. Sborník přednášek 21. semináře Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Klatovy, Městský úřad 1995, s. 17 - 28.
 433. NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Ochrana půdy proti introskeletové erozi aplikací přírodních melioračních hmot při zalesňování. [Soil conservation against introskeletal erosion using the natural ameliorative materials at reforestation]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 180 - 185. - ISBN 80-902200-7-X.
 434. NÁROVEC, V.: Přihnojování lesních kultur tvarovanými hnojivy. [Fertilization in forest plantations with fertilizer tablets]. In: Stosowanie proekologicznych nawozów Silvamix w lesnictwie i szkólkach lesnych. Sborník z česko-polského semináře dne 6. 3. 1996 v Komorní Lhotce. Znojmo, Ecolab 1996, přeruš. str. [16 s.]
 435. NÁROVEC, V.: Poškozování mladých borových kultur václavkou obecnou. [Infestation of young pine plantations by Armillaria mellea]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 24. 3. 1999. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 59 - 63.
 436. NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Úloha pěstování lesa v ochraně mladých borových porostů před rozšiřováním infekce kořenových hnilob. [Function of silviculture in pest control of young pine plantations against root-rotting disease infestation]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 24. 3. 1999. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 64 - 66.
 437. NÁROVEC, V.: Dicyklický růst výhonů u borovice a nápravná pěstební opatření v nejmladších kulturách. [Dicyclic growth of shoots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and the improvement silvicultural measures in the youngest pine cultures]. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2000. 31 s. - Res. angl. - ISBN 80-86386-07-4.
 438. NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A. - ŠACH, F.: Kontrola úrodnosti půd v současné školkařské praxi. III. Poradenské služby VÚLHM. [Control of soil fertility in present forest nursery practice. III. The advisory services of FGMRI]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 75 - 78. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.
 439. NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Několik poznámek k lesním hnojivům Silvamix a přihnojování lesních kultur. [Some notes on forest fertilizers Silvamix and fertilizing of forest plantations]. In: Speciální lesní pomalu rozpustná tabletovaná a prášková hnojiva Silvamix. 1. vyd. Znojmo, Ecolab Znojmo 2000, s. 46 - 48.
 440. NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Několik poznámek k přihnojování lesních kultur. [Some notes on fertilizing of forest plantations]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 4, s. 176 - 177.
  Nárovec jako spoluautor viz: 89, 92, 648, 656.
 441. NOVÁK, J.: Růstová reakce borovice lesní na klimatické extrémy v 25leté časové řadě. [Growth reaction of Scots pine to climate extremes in 25-years-time-series]. In: Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů. Olomouc, 30. 3. - 1. 4. 1998. B.m.n. 1998, nestr.
 442. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Růstová reakce smrkových porostů 5. vegetačního stupně na teplotní a srážkové výkyvy za období 1965-1996. [Growth response of Norway spruce stands of fir-beech vegetation degree to temperature and precipitation variation in the period of 1965-1996]. Zprávy lesnického výzkumu, 43, 1998, č. 1, s. 1 - 4.
 443. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Vliv klimatických extrémů na růst smrku v krkonošském podhůří 1965 - 1996. [Impact of climatic extremes on growth of Norway spruce in the Giant Mts. Piedmont in 1965 - 1996]. In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Przesiece 15-18 X 1997. Tom 2. Poznan, Wydawnictwo Acarus 1998, s. 155 - 161. - ISBN 83-85340-53-X.
 444. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Kvantita a kvalita opadu v různě vychovávaných porostech smrku ztepilého. [Quantity and quality of litter-fall in variously tended Norway spruce stands]. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů ... Křtiny, 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita [1999], s. 165 - 171. - Res. angl. - ISBN 80-7157-392-2.
 445. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Zvyšování odolnosti smrkových porostů Jizerských hor vůči abiotickým škodlivým činitelům. [Increase of resistance of Norway spruce stands in the Jizerské hory Mts to abiotic damage factors]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 127 - 134. - ISBN 80-902615-4-X.
 446. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Opad ve smrkových porostech s různým režimem výchovy. [Litter-fall in spruce stands with various thinning regimes]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Práce VÚLHM. 82. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 81 - 92. - Res. angl. - ISSN 0139-5807.
  Novák jako spoluautor viz: 600, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 897.
 447. NOVOTNÝ, G.: Vzpomínka na Vladimíra Peřinu. [A memoir of Vladimír Peřina]. Lesnictví, 44, 1998, č. 5, s. 235 - 240.
 448. PAŠŤALKOVÁ, H. - VACEK, S. - MÁLKOVÁ, J. - MATĚJKA, K. - BASTL, M.: Vliv kleče horské na rostlinná společenstva v Krkonoších. [Effect of dwarf pine on plant communities in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 241 -251. - ISBN 80-902200-7-X.
 449. PAŠŤALKOVÁ, H. - VACEK, S. - MATĚJKA, K. - MÁLKOVÁ, J.: Dynamika v porostech kleče horské v Krkonoších. [Dynamic of dwarf pine stands in the Krkonoše Mts]. In: Geoekologické problémy Krkonoš. (4). Soubor abstraktů ... Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a J. Marková. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 29 - 30.
 450. PEŘINA, V. - KREČMER, V.: Active environmental functions of forest for soils and water conservation - a concept of functionally integrated forestry. [Aktivní mimoprodukční funkce lesů pro ochranu půd a vody - koncepce funkčně integrovaného lesního hospodářství]. In: Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae. Vol. 12. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1981, s. 207 - 222.
 451. PEŘINA, V.: Aktuální úkoly rozvoje pěstování lesů. [Topical tasks of silviculture development]. In: Aktuální a perspektivní úkoly šlechtění lesních dřevin a pěstování lesů. Sborník referátů k 60. výročí založení lesnického výzkumu v ČSR. Jíloviště- Strnady, VÚLHM 1981, s. 61 - 66.
 452. PEŘINA, V.: Důsledky likvidace smrčin vlivem imisí na vodohospodářskou funkci lesů a možnosti snížení negativních dopadů. [Impacts of Norway spruce stands liquidation in consequence of immissions on water management function of forests and possibilities of decreasing negative effects]. In: Sborník referátů a diskusních příspěvků z konference o hospodaření v lesích Jizerských hor postižených průmyslovými exhalacemi. Praha, Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR 1981, s. 55 - 66.
 453. PEŘINA, V.: Diferenciace obnovy lesa se zřetelem na zajištění vodohospodářských funkcí v imisních oblastech. [Differentiation of forest regeneration with regard to ensuring water management functions in immission regions]. In: Obnova lesa v imisních oblastech. Sborník ČSAZ č. 52. Praha, Československá akademie zemědělská 1982, s. 69 - 74.
 454. PEŘINA, V.: Lesy a lesní hospodářství v Orlických horách. [Woods and forest management in the Orlické hory Mts]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1982, č. 2, s. 11 - 17.
 455. PEŘINA, V.: Zásady hospodaření v lesích s převládajícími celospolečenskými funkcemi. [Principles of management in forests with prevailing environmental functions]. In: Zachar, D.: Les v krajine. Bratislava, Príroda 1982, s. 205 - 209.
 456. PEŘINA, V. - TESAŘ, V.: Hospodářská opatření v lesích s nastupujícím vlivem imisí. [Forest treatment in woods with incipient immission impacts]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 3, s. 99 - 106.
 457. PEŘINA, V. - TESAŘ, V.: K plánování a realizaci obnovních cílů v imisních oblastech. [Planning and implementing of the regeneration species target in immission regions]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 9, s. 389 - 395.
 458. PEŘINA, V. - MAREŠ, V.: Možnosti přirozené obnovy v horských ochranných lesích Krkonoš. [Possibilities of natural regeneration in the protective forests of the Krkonoše Mts]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 11, s. 490 - 495.
 459. PEŘINA, V.: Možnosti přirozené obnovy v ochranných lesích ovlivněných imisemi. [Possibilities of natural regeneration in protective forests affected by immissions]. In: Celostátní semenářsko-šlechtitelská konference Deštné. Sborník referátů. Praha, Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR 1983, s. 143 - 151.
 460. PEŘINA, V. - KREČMER, V.: Zabezpečení vodohospodářských funkcí lesů v imisních oblastech. [Ensuring water management functions of forests in immission regions]. Vodní hospodářství. Řada A, 33, 1983, č. 11, s. 281 - 288. - Res. angl.
 461. PEŘINA, V. - KREČMER, V.: Zásady hospodaření v lesích ochranných pásem vodních zdrojů. [Management principles in forests of water resources protective zones]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 8, s. 343 - 354.
 462. PEŘINA, V. - KREČMER, V.: Hospodářská opatření ve vodohospodářsky důležitých lesích. [Forest activities in the woods with water management importance in immission regions]. In: XI. konference o biosféře. Vliv imisí na vodní zdroje. Praha, Dům techniky ČSVTS 1984, s. 179 - 188.
 463. PEŘINA, V. - DUŠEK, V. - LOKVENC, T. - TESAŘ, V. et al.: Obnova a pěstování lesních porostů v oblastech postižených průmyslovými imisemi. [Forest stand regeneration and growing in regions affected by industrial immissions]. 1. vyd. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1984. 173 s.
 464. PEŘINA, V.: Ochranná úloha a další užitečné funkce lesa. [Protective role and other useful functions of forests]. In: Bureš, V.: Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství ČSSR. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1984, s. 40 - 42.
 465. PEŘINA, V.: Současné poznatky s obnovou horských lesů. [Contemporary knowledge of mountain forest regeneration]. In: Obnova horských lesů. Sborník přednášek celostátní konference. Ostrava, Dům techniky ČSVTS 1984, s. 6 - 9.
 466. PEŘINA, V.: Hlavní otázky obnovy lesa v imisních oblastech. [Principal questions of forest regeneration in immission regions]. In: Zalesňování v imisních oblastech. Sborník referátů. Brno, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 44 - 49.
 467. PEŘINA, V.: Obhospodařování lesů s převládajícími mimoprodukčními funkcemi. [Management of forests with dominant environmental functions]. In: Čvančara, R.: Lesnická ekotechnika. Praha, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 5 - 13.
 468. PEŘINA, V.: Pěstování a obnova lesa v imisních oblastech. [Silviculture and forest regeneration in immission regions]. In: Čvančara, R.: Lesnická ekotechnika. Praha, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 53 - 62.
 469. PEŘINA, V.: Principy vedenija chozjajstva v lesach s preobladajuščimi sociaľnymi funkcijami. [Principles of forest management in woods with dominant environmental functions]. In: Les v strane. (Značenije lesa dlja okružajuščej sredy). Moskva, Lesnaja promyšlennosť 1985, s. 108 - 113.
 470. PEŘINA, V.: Problematika pěstování lesa v imisních oblastech. [Problems of silviculture in immission regions]. In: Základné učebné texty pre postgraduálné štúdium oboru pestovanie lesa v prevádzke lesného hospodárstva. Zvolen, Vysoká škola lesnícka a drevárska 1985, s. 331 - 348.
 471. PEŘINA, V. - ŠACH, F.: Možnosti snížení eroze půdy na obnovních sečích. [Possibilities of decreasing soil erosion on regeneration cutovers]. Lesnická práce, 65, 1986, č. 2, s. 61 - 65.
 472. PEŘINA, V. - KANTOR, P.: Vliv imisní kalamity na mimoprodukční funkce lesa. [Impact of immission disaster on environmental functions of forest]. In: Rozvoj lesního hospodářství ČSSR. Sborník ČSAZ č. 99. Praha, Československá akademie zemědělská 1986, s. 71 - 74.
 473. PEŘINA, V. - ŠACH, F.: Vliv obhospodařování lesa na erozi půdy. [Impacts of forest management on soil erosion]. In: Funkce lesů v životním prostředí. Sborník referátů ze sympozia s mezinárodní účastí. Brno, 25. 6. - 27. 6. 1985. Brno, Vysoká škola zemědělská 1986, s. 143 - 151.
 474. PEŘINA, V.: Výsledky a další perspektivy výzkumu pěstební činnosti na Výzkumné stanici Opočno. [Results and further perspectives of silvicultural investigation in Forest Research Station at Opočno]. In: Nové poznatky výskumu na úseku technického rozvoja ťažbovej a pestovnej činnosti. 1. časť. Jedovnice u Brna, 2. 9. - 3. 9. 1986. Křtiny, VÚLHM - Výzkumná stanice 1986, s. 147 - 157.
 475. PEŘINA, V.: Diferenciace obnovních způsobů v hospodářských lesích. [Differentiation of regeneration methods in managed forests]. In: Hlavní směry v pěstování lesů. Díl. 4. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1987, s. 112 - 117.
 476. PEŘINA, V.: Pěstování lesů vodohospodářského významu. [Cultural activities in forests with water management importance]. In: Hlavní směry v pěstování lesů. Díl 4. Skriptum pro postgraduální studium. Brno, Vysoká škola zemědělská 1987, s. 118 - 123.
 477. PEŘINA, V.: Poznatky výzkumu využitelné pro vypracování biotechnických projektů obnovy lesa. [Research knowledge used to working out the biotechnical projects of forest regeneration]. In: Biotechnické projekty obnovy lesa. Sborník referátů kolokvia. Brno, Vysoká škola zemědělská 1987, s. 137 - 151.
 478. PEŘINA, V. et al.: Stav a vývoj lesů ČSSR. Komplexní studie. [Stage and development of forests in Czechoslovakia. A complex study]. Sborník ČSAZ č. 113. Praha, Československá akademie zemědělská 1987. 86 s.
 479. PEŘINA, V. - KREČMER, V.: Imise v lesním hospodářství ČSR. [Air pollution and forest management in the Czech Republic]. In: Symon, K. - Bencko, V. et al.: Znečištění ovzduší a zdraví. 1. vyd. Praha, Avicenum 1988, s. 65 - 85.
 480. PEŘINA, V. - KREČMER, V.: K zásadám víceúčelového obhospodařování lesů v ochranných pásmech vodárenských zdrojů. [The principles of multipurpose forest management in fresh water resources protective zones]. In: Zkušenosti s hospodařením na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodárenských zdrojů. Sborník z celostátní konference. Ostrava, Dům techniky ČSVTS 1988, s. 15 - 23.
 481. PEŘINA, V.: Obnova porostů borovice lesní. [Regeneration of Scots pine stands]. In: Pěstování porostů borovice lesní. Celostátní sympozium. Hradec Králové, 21. - 22. června 1988. Hradec Králové, Dům techniky ČSVTS 1988, s. 17 - 23.
 482. PEŘINA, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Účinnost vápnění v Jizerských horách. [Liming efficiency in the Jizerské hory Mts]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 1, s. 12 - 17.
 483. PEŘINA, V.: Lesy a znečištěné ovzduší. [Forests and air pollution]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1989, č. 13, s. 14 - 20.
 484. PEŘINA, V.: Mohou nahradit krytokořenné semenáčky školkované sazenice? [Can containerized seedlings be used instead of bare-root transplants?]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 2, s. 79 - 82.
 485. PEŘINA, V. et al.: Současný stav a perspektivy uplatnění biotechnologií v lesním hospodářství (1). [Present stage and perspectives of biotechnology implementation in forest management (1)]. Věstník Československé akademie zemědělských věd, 36, 1989, č. 11, s. 644 - 650.
 486. PEŘINA, V. et al.: Současný stav a perspektivy uplatnění biotechnologií v lesním hospodářství (2). [Present stage and perspectives of biotechnology implementation in forest management (2)]. Věstník Československé akademie zemědělských věd, 36, 1989, č. 12, s. 709 - 716.
 487. PEŘINA, V.: Využití bioklimatologie a výzkumu lesního prostředí v pěstování lesů. [Utilizing bioclimatology and investigation of forest environment in silviculture]. In: Nové směry, koncepce a interdisciplinární vazby bioklimatologie a lesního prostředí. Sborník referátů ze semináře. Praha, Čs. bioklimatologická společnost při ČSAV 1989, s. 16 - 22.
 488. PEŘINA, V.: Z činnosti biologické komise odboru lesního hospodářství ČSAZ. [Activities of biological section of Forest Management Compartment of Czechoslovak Agricultural Academy]. Věstník Československé akademie zemědělské, 36, 1989, č. 1, s. 17 - 21.
 489. PEŘINA, V. et al.: Současný stav a perspektivy uplatnění biotechnologií v lesním hospodářství (3). [Present stage and perspectives of biotechnology implementation in forest management (3)]. Věstník Československé akademie zemědělských věd, 37, 1990, č. 3, s. 131 - 141.
 490. PEŘINA, V. - BALCAR, V.- POLÍVKA, M.: Žloutnutí jehličí smrkových porostů na území VLS Horní Planá. [Yellowing needles in Norway spruce stands in Horní Planá Region]. Šumava, 1990, č. 31, s. 7 - 8.
  Peřina jako spoluautor viz: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 495, 882.
 491. PEŠKA, R.: Počátky zalesňování na Orlických horách. [Beginning of reforestation in the Orlické hory Mts]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1985, č. 7, s. 12 - 15.
 492. PODRÁZSKÝ, V.: Zalesňování v Číně. [Afforestation in China]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 5, s. 222 - 224.
 493. PODRÁZSKÝ, V.: Účinnost chemické meliorace půd v imisních oblastech. [Effectiveness of chemical amelioration of forest soils in immission areas]. In: Lesnický výzkum v současnosti. Problémy vazeb výzkumu a praxe. Bílý Kříž, 27. 11. - 29. 11. 1989. Brno, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV 1989, s. 82 - 85.
 494. PODRÁZSKÝ, V.: Vliv vápnění na chemické vlastnosti lesních půd Jizerských hor, Orlických hor a Krkonoš. [The influence of liming on the chemical properties of forest soils of the Jizerské hory Mts, the Orlické hory Mts and the Krkonoše Mts]. In: Práce VÚLHM. 74. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1989, s. 169 - 205.
 495. PODRÁZSKÝ, V. - PEŘINA, V.: Zahraniční zkušenosti s vápněním lesních půd. [Foreign results in liming of forest soils]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 3, s. 117 - 120.
 496. PODRÁZSKÝ, V.: Dosavadní výsledky výzkumu vápnění v imisních oblastech Jizerských hor, Krkonoš a Orlických hor. [Up to date results of forest soils liming research in the Jizerské hory Mts, the Krkonoše Mts, and the Orlické hory Mts]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 9, s. 399 - 404.
 497. PODRÁZSKÝ, V.: Relativní účinnost zrnitostních frakcí dolomitického vápence v laboratorních podmínkách. [Relative effects of granulometric fractions of dolomitic limestone in laboratory conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 3, s. 15 - 18.
 498. PODRÁZSKÝ, V.: Účinnost provozního vápnění v Krkonoších a Orlických horách. [Effectiveness of liming performed by forest enterprises in the Krkonoše Mts and the Orlické hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 1, s. 12 - 17.
 499. PODRÁZSKÝ, V. (rec.): Binkley, D., Forest Nutrition Management. New York, J. Wiley 1986. 289 s. In: Lesnictví, 36, 1990, č. 8, s. 693 - 706.
 500. PODRÁZSKÝ, V.: Krátkodobé účinky vápnění v extrémních imisně ekologických podmínkách Orlických hor. [Short-term effect of liming in the extremely polluted ecological conditions of the Orlické hory Mts]. Lesnictví, 37, 1991, č. 12, s. 1009 - 1023.
 501. PODRÁZSKÝ, V.: Produkce lesních porostů a hnojení. [Forest stand production and fertilization]. In: Studium produkce lesních dřevin. Sborník z konference. Bílý Kříž, 4. - 7. 11. 1991. Brno, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV 1991, s. 79 - 82.
 502. PODRÁZSKÝ, V.: Vliv vápnění na vlastnosti lesních půd a odolnost lesních dřevin vůči působení imisí. Referát. [Effect of liming on the properties of forest soils and on the resistance of forest woody species to the action of immissions. A review]. Lesnictví, 37, 1991, č. 2, s. 161 - 182.
 503. PODRÁZSKÝ, V. - MORAVČÍK, P.: Akumulace biomasy a živin v jeřábových porostech na lokalitě Pomezní boudy v Krkonoších. [Biomass and nutrient accumulation in mountain ash located near Pomezní boudy in the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 29. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1992, s. 123 - 137. - ISBN 80-209-0218-X.
 504. PODRÁZSKÝ, V.: Biologická aktivita lesních půd na extrémně kamenitých holosečích. [Biological activity of extreme skeletal forest soils on clearcut]. In: Opera Corcontica. 29. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1992, s. 177 - 181. - ISBN 80-209-0218-X.
 505. PODRÁZSKÝ, V. - ŠACH, F.: Degradace lesních půd na extrémně kamenitých horských svazích. [Forest soil degradation on extremely stony mountain slopes]. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice. Ed. K. Matějka. České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 69 - 75.
 506. PODRÁZSKÝ, V.: Dolomitický vápenec - složení a účinnost. [Dolomitic limestone - composition and effects]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 4, s. 36 - 39.
 507. PODRÁZSKÝ, V.: Meliorační účinky porostů náhradních dřevin. [Ameliorative effects of stands of substitute tree species]. In: Práce VÚLHM. 77. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1992, s. 75 - 100.
 508. PODRÁZSKÝ, V.: Půdní úrodnost a vápnění. [Soil fertility and liming]. In: Vliv měnících se podmínek prostředí na produkci lesních dřevin. [Sborník z konference]. Bílý Kříž 1992. Brno, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV 1992, s. 93 - 96.
 509. PODRÁZSKÝ, V.: Vápnění lesních porostů a životní prostředí. [Liming of forest stands and the environment]. Ochrana přírody, 47, 1992, č. 10, s. 291 - 295.
 510. PODRÁZSKÝ, V.: Změny chemismu skarifikovaného a neskarifikovaného horského humusového podzolu po vápnění. [Changes in soil chemistry of scarified and non-scarified humus podzol after liming]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 1, s. 22 - 25.
 511. PODRÁZSKÝ, V.: Změny intenzity dekompozičních procesů na vápněných plochách. [Decomposition intensity changes on limed clearcuts]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 2, s. 8 - 9.
 512. PODRÁZSKÝ, V.: Krátkodobé účinky vápnění v extrémních imisně ekologických podmínkách Orlických hor. [Short-term effects of liming in extreme immission and site conditions of the Orlické hory Mts]. Lesnictví, 39, 1993, č. 3/4, s. 97 - 105.
 513. PODRÁZSKÝ, V.: Přihnojování a vápnění borových kultur v oblasti týnišťských borů. I. Růst a vývoj kultur. [Fertilization and liming of Scots pine plantations in the Týniště nad Orlicí area. I. Growth and development of plantations]. In: Práce VÚLHM. 78. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1993, s. 75 - 82.
 514. PODRÁZSKÝ, V.: Vliv provozního vápnění na půdní chemismus v Jizerských horách. [Influence of practice liming on soil chemistry in Jizerské hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 4, s. 17 - 19.
 515. PODRÁZSKÝ, V.: Změny půdního chemismu na imisních holinách po aplikaci dolomitického vápence. [Change of soil chemistry in immission clearcuts after application of dolomitic limestone]. In: Lesníctvo a výskum v meniacich sa ekologických podmienkach v Slovenskej republike. Jubilejná konferencia. 2. sekcia. Ekológia, pestovanie lesa a lesná technika. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 1993, s. 208 - 215.
 516. PODRÁZSKÝ, V.: Liming of pine stands on sandy soils in the area of Týniště nad Orlicí (East Bohemia). [Vápnění borů na písčitých půdách v okolí Týniště nad Orlicí]. In: Investigation of the forest ecosystems and forest damage. Lowland and submountain forests and monitoring of the forest status. Ed. K. Matějka. Kostelec nad Černými lesy, 5. - 7. 4. 1993. Praha, VÚLHM 1994, s. 202 - 212.
 517. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. I. Stav lesních půd. [Forest ecosystems stability potential on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumov Region. I. Forest soil condition]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 1. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v ČR. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 137 - 143. - ISBN 80-901855-0-9.
 518. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. II. Stav výživy borovice lesní a smrku ztepilého. [Forest ecosystems stability potential on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumov Region. II. Nutrient status of Scots pine and Norway spruce]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 1. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 145 - 151. - ISBN 80-901855-0-9.
 519. PODRÁZSKÝ, V.: Počáteční růst vápněných kultur smrku ztepilého v imisních oblastech. [Initial growth of limed plantations of Norway spruce in immission areas]. Zprávy lesnického výzkumu, 39, 1994, č. 2, s. 8 - 10.
 520. PODRÁZSKÝ, V.: Possibilities of plantation amelioration by liming in the Jeseníky Region. [Možnosti meliorace výsadeb v oblasti Jeseníků vápněním]. In: Forest regeneration in the extreme air-polluted region of the Hrubý Jeseník Mts. Loučná nad Desnou, 28. - 29. 6. 1994. Brno, Vysoká škola zemědělská 1994, s. 21 - 25.
 521. PODRÁZSKÝ, V.: Provozní vápnění v Krkonoších. [Large-scale practice liming in the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 31. Vrchlabí, Krkonošský národní park 1994, s. 59 - 70. - ISBN 80-901384-9-7.
 522. PODRÁZSKÝ, V.: Přihnojování a vápnění borových kultur v oblasti týnišťských borů. II. Vliv vápnění na stav půd a kultur. [Fertilization and liming of Scots pine plantations in the Týniště nad Orlicí area. II. Influence of liming on soil and plantation status]. In: Práce VÚLHM. 79. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1994, s. 109 - 116.
 523. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Půdy ochranných lesů Krkonoš. [Soils of protective forests in the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 31. Vrchlabí, Krkonošský národní park 1994, s. 5 - 21. - ISBN 80-901384-9-7.
 524. PODRÁZSKÝ, V.: Význam meliorace lesních půd pro obnovu lesa v imisních oblastech. [Importance of soil amelioration for forest restoration in the immission areas]. Zprávy lesnického výzkumu, 39, 1994, č. 4, s. 53 - 54.
 525. PODRÁZSKÝ, V.: Effects of liming on forest soils in severe site and immission conditions. [Účinky vápnění na lesní půdy v nepříznivých imisně ekologických podmínkách]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Vol. 18. Prague, Forestry and Game Management Research Institute 1995, s. 97 - 106.
 526. PODRÁZSKÝ, V.: Effect of substitute tree species on the upper soil status. [Vliv náhradních dřevin na stav svrchní vrstvy půdy]. In: Management of forests damaged by air pollution. Proceedings of the workshop IUFRO... Trutnov, Czech Republic, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Prague, Ministry of Agriculture [1995], s. 71 - 74.
 527. PODRÁZSKÝ, V.: Effect of thinning on the organic matter accumulation and quality in the submountain spruce and lowland pine forest. [Vliv probírek na akumulaci a kvalitu organické hmoty v podhorském smrkovém a nížinném borovém lese]. In: Investigation of the forest ecosystems and forest damage. Proceedings of the workshop held in Opočno on April 25 - 27, 1995. Ed. K. Matějka. Praha 1995, s. 164 - 170.
 528. PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Humus accumulation and its quality in beech stands of the Rýchory Massif (the Krkonoše Mts). [Akumulace humusu a jeho kvalita v bukových porostech Rýchorského masivu (Krkonoše)]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Vol. 18. Prague, Forestry and Game Management Research Institute 1995, s. 47 - 58.
 529. PODRÁZSKÝ, V.: Large-scale liming in the Krkonoše Mts. [Rozsáhlé vápnění v Krkonoších]. In: Mountain national parks and biosphere reserves: monitoring and management. Proceedings of the international conference. Špindlerův Mlýn, Krkonoše National Park, CZ, 20 - 23 September 1993. Ed. J. Flousek, G.C.S. Roberts. Vrchlabí, Krkonoše National Park Administration 1995, s. 147 - 150.
 530. PODRÁZSKÝ, V.: Přirozené zmlazení lesních dřevin ve vrcholových polohách Jizerských hor - vliv vysoké zvěře a vápnění. [Natural regeneration of forest tree species in the top part of the Jizerské hory Mts - effects of deers and liming]. Zprávy lesnického výzkumu, 40, 1995, č. 1, s. 1 - 2.
 531. PODRÁZSKÝ, V.: Vliv porostů náhradních dřevin na svrchní vrstvu půdy. [Effects of substitute tree species on the upper soil layer status]. In: Práce VÚLHM. 80. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1995, s. 33 - 40.
 532. PODRÁZSKÝ, V.: Vliv vápnění a zvěře na přirozené zmlazení náhradních dřevin ve vrcholových podmínkách Jizerských hor. [Effects of liming and deers on natural regeneration of forest substitute tree species in the top part of the Jizerské hory Mts]. In: Škody zvěří a jejich řešení. Ed. R. Mrkva. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1995, s. 103 - 107.
 533. PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Antropogenní poškození lesních půd a obnova jejich úrodnosti na lokalitách s buldozerovou přípravou půdy v Krušných horách. [Anthropogenic degradation of forest soils due to mechanized preparation of sites by bulldozers and their restoration in the Krušné hory Mts]. In: Vedecké práce Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene. 41. Biologické, technické a ekonomické princípy obhospodarovania lesov pre ich nepretržitý rozvoj. Bratislava, Slovak Academic Press 1996, s. 59 - 66. - ISBN 80-85665-91-3.
 534. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. IV. Stav půd v přírodních rezervacích. [Decline dynamics in spruce and beech stands of the Protected Landscape Area of the Orlické hory Mts. IV. Soil status in the Nature Reserves]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 5. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice II. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1996, s. 125 - 138. - ISBN 80-901855-7-6, ISSN 1211-3603.
 535. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. V. Stav výživy lesních dřevin v přírodních rezervacích makroelementy. [Decline dynamics spruce and beech stands of the Protected Landscape Area of the Orlické hory Mts. V. Nutrition status of forest tree species in the Natural Reserves by macronutrients]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 5. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice II. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1996, s. 139 - 144. - ISBN 80-901855-7-6, ISSN 1211-3603.
 536. PODRÁZSKÝ, V. - BALCAR, V.: Liming of spruce plantations on the top locality of the Jizerské hory Mts. [Vápnění smrkové kultury v hřebenové partii Jizerských hor]. Scientia Agriculturae Bohemica, 27, 1996, č. 4, s. 271 - 282. - ISSN 0582-2343.
 537. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S. - PAŠŤALKOVÁ, H.: Půdy klečového lesního vegetačního stupně v Krkonoších. [Soils of the dwarf pine altitudinal zone in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 236 - 240. - ISBN 80-902200-7-X.
 538. PODRÁZSKÝ, V.: Stav a vývoj lesních půd v bukových, smíšených a smrkových porostech Krkonoš. [State and development of forest soils in beech, mixed, and spruce stands of the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 73 - 78. - ISBN 80-902200-7-X.
 539. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Stav lesních půd na pískovcových útvarech v CHKO Broumovsko. [Forest soils status condition on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumovsko]. In: Srodowisko przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stolowych. Sympozjum naukowe. Kudowa Zdrój, 11 - 13 pazdziernika 1996. Kudowa Zdrój, Wyd. Parku Narodowego Gór Stolowych 1996, s. 95 - 100.
 540. PODRÁZSKÝ, V.: Vliv odlesnění na půdní chemizmus a pedobiologické charakteristiky na lokalitách ohrožených introskeletovou erozí. [Effect of deforestation on soil chemistry and pedobiological characteristics on sites endangered by the introskeletal erosion]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 101 - 107. - ISBN 80-902200-7-X.
 541. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření. [Damage dynamics in spruce and beech stands of the Protected Landscape Area of the Orlické hory Mts. VI. Ameliorative treatments]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 10. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice III. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 143 - 152. - ISBN 80-86064-07-7, ISSN 1211-3603.
 542. PODRÁZSKÝ, V.: Reintrodukce buku na sekundárně nepříznivá stanoviště. [Beech reintroduction into secondary non-suitable sites]. Lesnická práce, 76, 1997, č. 6, s. 214 - 215.
 543. PODRÁZSKÝ, V.: Smrk pichlavý v imisních oblastech. [Blue spruce in immission areas]. Lesnická práce, 76, 1997, č. 11, s. 422 - 423, fot. příl., 4. stránka obálky.
 544. PODRÁZSKÝ, V.: Vliv stanovištních podmínek, ekologického krytu a aplikace mouček bazických hornin na růst a vývoj kultur buku. [Effect of site conditions, ecological shelter and application of basic rock meals on the growth and development of beech plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 2, s. 9 - 11.
 545. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993. [Dynamics of selected pedochemical characteristics on the Strmá stráň Locality in the Krkonoše Mts. in the period 1980-1993]. In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Przesiece 15-18 X 1997. Tom 1. Poznan, Wydawnictwo Acarus 1998, s. 185 - 189. - ISBN 83-85340-53-X.
 546. PODRÁZSKÝ, V. (rec.): Chroust, L. Ekologie výchovy lesních porostů. [The ecology of forest tending]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 1997. 277 s. In: Lesnická práce, 77, 1998, č. 4, s. 156.
 547. PODRÁZSKÝ, V.: Importance of soil chemistry dynamics and soil amelioration for forest restoration and tree species composition changes. [Význam dynamiky půdního chemismu a meliorace půd pro obnovu a změnu druhové skladby lesa]. In: Effect of global climate change on boreal and temperate forests. Workshop proceedings. Jíloviště by Prague, Czech Republic. October 10-14, 1994. Ed. K. Vančura, V. Šrámek. Prague, Forestry and Game Management Research Institute 1999, s. 79 - 84.
 548. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S. - MOSER, W. K.: Návrh kritérií pro ponechání části lesa přirozenému vývoji v podmínkách II A zón Národního parku Šumava. [Proposed criteria to aid in evaluating zone II A sites in the Šumava National Park for designation as non-managed areas]. Journal of Forest Science, 45, 1999, č. 9, s. 430 - 436.
 549. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Obnova biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu přirozeného výskytu smrku na území NP Šumava - výzkumný projekt. [Biodiversity and stability restoration of forest ecosystems in the zone of natural growth of Norway spruce on the Šumava National Park territory - research project]. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů ... Křtiny, 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita [1999], s. 65 - 69. - Res. angl. - ISBN 80-7157-392-2.
 550. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S. - SOUČEK, J.: Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v chráněných územích Podorlicka. III. Dynamika půdních změn přírodní rezervace Peklo. [Influence of natural and anthropogenic factors on the structure and development of forest ecosystems in the protected areas of the Orlické hory Piedmont. III. Dynamics of soil changes in Natural Reserve Peklo]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 14. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. Sv. V. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1999, s. 107 - 126. - ISBN 80-86064-29-8, ISSN 1211-3603.
 551. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S. - SOUČEK, J.: Die Dynamik des Bodenchemismus in Waldbeständen mit überwiegendem Buchenanteil im Rýchory-Gebiet (Rehhorn - östliches Riesengebirge). [Dynamika půdního chemismu lesních porostů s převažujícím podílem buku v oblasti Rýchory - východní Krkonoše]. In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau. XIV. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium "Brno - Tharandt". Brno und Křtiny, 12. - 14. 10. 2000. Ed. V. Tesař. Brno, Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft 2000, s. 77 - 79. - ISBN 80-7157-481.
 552. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Přírodě blízký les z pohledu biologického a ekonomického. [Close-to-nature forest from viewpoint biology and economy]. In: Přírodě blízké hospodaření v lesích CHKO Křivoklátsko. Křivoklát, 6. a 7. června 2000. Křivoklát, Česká lesnická společnost 2000, s. 10 - 13.
 553. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Souvislosti, příčiny a průběh kůrovcové kalamity na území Národního parku Šumava. [Bark beetle mass outbreak in the Šumava National Park]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 1. a 2. prosince 1999. Ed. ... S. Vacek ... Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2000, s. 4 - 6. - ISBN 80-213-0566-5.
  Podrázský jako spoluautor viz: 22, 26, 375, 408, 409, 411, 482, 610, 637, 651, 784, 785, 790, 792, 794, 796, 800, 803, 806, 809, 815, 816, 821, 825, 832, 835, 836, 837, 838, 843, 844, 849, 857, 864, 867, 870, 871, 873, 874, 875, 878, 879.
 554. PROCHÁZKOVÁ, Z. - PALÁTOVÁ, E. - MARTINCOVÁ, J.: Qualität der Bucheckern aus verschiedenen Ernten und ihr Einfluss auf Lagerungsfähigkeit und Auflaufen der Samen. [Kvalita bukvic z různých úrod a její vliv na skladovatelnost a vzcházivost osiva]. In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau. XIV. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium "Brno - Tharandt". Brno und Křtiny, 12. - 14. 10. 2000. Ed. V. Tesař. Brno, Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft 2000, s. 45 - 50. - ISBN 80-7157-481-3.
 555. PŘIBYLOVÁ, L. - VACEK, S.: Jedovaté rostliny v zahradách předškolních zařízení. [Poisonous plants in kindergarten and nursery-school gardens]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1985, č. 8, s. 20 - 24.
 556. PŘIBYLOVÁ, L. - VACEK, S.: Léčivé rostliny a životní prostředí. [Medicinal plants and the environment]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1986, č. 9, s. 10 - 12.
 557. SCHWARZ, O. - ANDĚL, P. - HOŠEK, J. - VACEK, S.: Ekologické vztahy poškození smrkových porostů v Krkonoších. [Ecological relations of forest stand damage in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 52 - 58. - ISBN 80-902200-7-X.
 558. SIMON, J.: Škody ptactvem na smrkových síjích. [Injuries caused by birds to Norway spruce sowings]. Lesnická práce, 60, 1981, č. 2, s. 83 - 85.
 559. SIMON, J.: Vliv mechanické skladby rašelinového substrátu na kvalitu produkce. [Effects of mechanical composition of peat substrate on the quality of production]. Lesnická práce, 60, 1981, č. 9, s. 410 - 413.
 560. SIMON, J.: Vliv termínu školkování semenáčků smrku z plastikového krytu na kvalitu vyprodukovaných sazenic. [Influence of Norway spruce seedling transplanting term from plastic greenhouses on the quality of producing plants]. Zprávy lesnického výzkumu, 26, 1981, č. 3, s. 46 - 48.
 561. SIMON, J. - BUČEK, A. - MACKŮ, J. - KADAVÝ, J. - VACEK, S.: Hospodářská úprava lesů : (vybrané části pro krajinné inženýrství). [Forest management : (selected papers for landscape engineering]. Vyd. 1. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000. 136 s. - ISBN 80-7157-479-1.
 562. SIMON, J. - VACEK, S.: Strategie obnovy nepůvodních porostů smrkového lesního stupně. [Reforestation strategy in non-native forest stands into the spruce vegetation zone]. In: Obnova lesa ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku. Bělá p. Pradědem - Filipovice, 8. - 9. září 2000. B.m., Česká lesnická společnost 2000, s. 46 - 51.
  Simon jako spoluautor viz: 63.
 563. SLODIČÁK, M.: Rozbor a lokalizace sněhových polomů na vzorovém území LHC Deštné. [Analysis and localization of snow damage on the model territory of the Forest Management Unit Deštné]. Zprávy lesnického výzkumu, 27, 1982, č. 4, s. 28 - 32.
 564. SLODIČÁK, M.: Vliv řadového sponu na tvar korun smrku. [Influence of the row spacing on the shape of Norway spruce crowns]. Zprávy lesnického výzkumu, 28, 1983, č. 3, s. 14 - 18.
 565. SLODIČÁK, M.: Vliv výchovy smrkových porostů na škody sněhem a větrem. [Effect of thinning in young Norway spruce stands on snow and wind damage]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 5, s. 205 - 209.
 566. SLODIČÁK, M.: Výskyt poškození sněhem a větrem v rozdílně vychovávaných smrkových porostech. [Damage due to snow and wind in variously tended Norway spruce forest]. In: Práce VÚLHM. 62. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1983, s. 151 - 178. - Res. angl.
 567. SLODIČÁK, M.: Vliv nadmořské výšky na tloušťkový a výškový růst mladých smrkových porostů ve vztahu k odolnosti vůči škodám sněhem. [Influence of elevation on DBH and height growth of young Norway spruce stands in relation to resistance to snow damage]. In: Práce VÚLHM. 67. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1985, s. 297 - 322. - Res. angl.
 568. SLODIČÁK, M.: Resistance of young spruce stands to snow and wind damage in dependence of thinning. [Odolnost mladých smrkových porostů proti poškození sněhem a větrem v závislosti na výchově]. In: Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae. Vol. 15. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1987, s. 75 - 86.
 569. SLODIČÁK, M.: Výchova mladých smrkových porostů ohrožených sněhem a její vliv na růst a statickou stabilitu stromů různých stromových tříd. [Tending of young Norway spruce stands jeopardized by snow break and influence of tending treatment on the growth and static stability of trees belonging to various tree classes]. Lesnictví, 33, 1987, č. 12, s. 1091 - 1106. - Res. angl.
 570. SLODIČÁK, M.: Účinnost výchovy smrkových porostů v podmínkách imisního zatížení. [Efficiency of tending Norway spruce stands in air polluted areas]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 12, s. 535 - 541.
 571. SLODIČÁK, M.: Vývoj mladých smrkových porostů v podmínkách imisního zatížení po výchovných zásazích různé intenzity. [Development of young Norway spruce stands in conditions of air pollution after thinnings of different intensity]. Lesnictví, 34, 1988, č. 11, s. 991 - 1004. - Res. angl.
 572. SLODIČÁK, M.: Vývoj poškození smrkových porostů pod vlivem imisí. [Development of injury in air polluted young Norway spruce stands]. In: Perspektivy rozvoje lesního hospodářství. Sekce 1. Význam studia lesních ekosystémů pro lesní hospodářství 1. Mezinárodní vědecká konference. Brno, Vysoká škola zemědělská 1989, s. 10 - 15.
 573. SLODIČÁK, M.: Vývoj smrkové mlaziny po výchovném zásahu ve vztahu k exponovanosti korun imisemi. [Growth of Norway spruce thicket after thinning in connection with exposure of the crowns to air pollution]. Zprávy lesnického výzkumu, 34, 1989, č. 3, s. 6 - 9.
 574. SLODIČÁK, M.: Zvyšování statické stability mladých smrkových porostů pod vlivem imisí. [Increase of static stability of air polluted young Norway spruce stands]. In: Pěstování smrku v polohách ohrožovaných škodlivými abiotickými činiteli. Sborník referátů. Opava, Dům techniky ČSVTS 1989, s. 74 - 81.
 575. SLODIČÁK, M.: Biologické aspekty výchovy hlavních hospodářských dřevin. [Biological aspects of commercial species' tending]. In: Pěstování lesů v ekologicky významných oblastech. Znojmo, 10. - 11. 10. 1990. Znojmo, Ministerstvo zemědělství a VÚLHM 1990, s. 28 - 38.
 576. SLODIČÁK, M.: Výchova semenných porostů borovice lesní. [Thinning of seed stands of Scots pine]. In: Zakládání a výchova semenných porostů. Sborník referátů. Olešná, 10. - 11. 9. 1991. [Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1991], s. 44 - 47.
 577. SLODIČÁK, M.: Porostní výchova smrčin pod vlivem imisí v Orlických horách. [Forest stand tending of Norway spruce forests affected by air pollution in the Orlické hory Mts]. Lesnická práce, 71, 1992, č. 2, s. 45 - 47.
 578. SLODIČÁK, M.: Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů pod vlivem průmyslových imisí. Informace o projektu. [Stabilization and development of production and ecological functions of forests influenced by industrial immission: information about project]. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v ČR. Ed. K. Matějka, České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 86 - 90.
 579. SLODIČÁK, M.: Thinning as a measure for slow-down of disintegration in a forest ecosystem under stress of air pollution. [Probírka jako opatření pro zpomalení rozpadu lesního ekosystému pod vlivem imisí]. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v ČR. Ed. K. Matějka. České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 109 - 116.
 580. SLODIČÁK, M.: Výchova porostů náhradních dřevin. [Tending of substitute tree species stands]. In: Kubelka, L. et al.: Obnova lesa v imisemi poškozované oblasti severovýchodního Krušnohoří. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1992, s. 85 - 88.
 581. SLODIČÁK, M.: Výchova smrkových porostů pod vlivem imisí v Orlických horách - výsledky pokusu. [Thinning of spruce stands affected by air pollution in the Orlické hory Mts - results of experiment]. Lesnictví, 38, 1992, č. 9/10, s. 783 - 792.
 582. SLODIČÁK, M.: Dynamics and stabilization of young stands by thinning. [Dynamika růstu a stabilizace mladých porostů probírkami]. In: Silvicultural systems for forests damaged by air pollution in the region of Trutnov. Basic information and a field trip guide. IUFRO workshop. Management of forests impacted by air pollution. Trutnov, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Brno, University of Agriculture 1994, s. 8 - 10.
 583. SLODIČÁK, M. - SOUČEK, J.: Vliv podúrovňových a úrovňových výchovných zásahů na vývoj smíšených porostů břízy a smrku pichlavého v Krušných horách. [The effect of thinnings from above and from bellow on development of mixed forests stands of birch and blue spruce in the Krušné hory Mts]. Lesnictví, 40, 1994, č. 10, s. 438 - 445.
 584. SLODIČÁK, M.: Thinning of air polluted stands of Norway spruce. [Výchova porostů smrku ztepilého pod vlivem imisí]. In: Management of forests damaged by air pollution. Proceedings of the workshop IUFRO ... Trutnov, Czech Republic, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Prague, Ministry of Agriculture [1995], s. 35 - 40.
 585. SLODIČÁK, M.: Thinning regime in stands of Norway spruce subjected to snow and wind damage. [Programy výchovy v porostech smrku ztepilého vystavených riziku sněhových a větrných škod]. In: Wind and trees. Selected papers from a conference ... Edinburgh, July 1993. Ed. M. P. Coutts, J. Grace. Cambridge, Cambridge University Press 1995, s. 436 - 447.
 586. SLODIČÁK, M.: Výchova jako prostředek stabilizace lesních porostů. [Tending as a mean of forest stand stabilization]. Lesnická práce, 74, 1995, č. 10, s. 14 - 15.
 587. SLODIČÁK, M.: Stabilizace lesních porostů výchovou. [Stabilization of forest stands by thinning]. Lesnický průvodce 1996. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1996. 50 s.
 588. SLODIČÁK, M.: Výchova lesních porostů pod vlivem průmyslových imisí. Metodika porostní výchovy pro stabilizaci smrkových a borových porostů a porostů náhradních dřevin (břízy a smrku pichlavého) v imisních oblastech. [Thinning of air polluted forest stands - Methodics process ...]. Praha, ÚZPI 1996. 20 s.
 589. SLODIČÁK, M.: Silvicultural problems in the Czech Republic. Summary. [Problémy pěstování lesa v České republice]. In: Proceedings of the XI world forestry congress. Vol. 3. (D). Productive functions of forests. Antalya (Turkey), IUFRO 1997, s. 163.
 590. SLODIČÁK, M.: Stabilization of forest stands by thinning. (Contemporal thinning problems in the Czech Republic). [Stabilizace lesních porostů výchovou. Současné problémy výchovy lesních porostů v České republice]. In: New trends in thinnings. Workshop proceedings. Zvolen (Slovakia), September 8 - 12, 1997. Zvolen, Forest Research Institute 1997, s. 89 - 98.
 591. SLODIČÁK, M.: Výchova a stabilita lesních porostů. [Thinning and stabilization of forest stands]. Diskuse k příspěvkům J. Šindeláře v LP 2/96 a M. Košuliče v LP 1/97. Lesnická práce, 76, 1997, č. 12, s. 454 - 455. - Popis experimentu IUFRO č. 14 - Machov 3. stránka obálky.
 592. SLODIČÁK, M.: Cíle a metody výchovy lesních porostů do 40 let se zvláštním zřetelem pro oblast kalamit v pahorkatinách a vysočinách. [Objectives and methods of thinnings in young forest stands with respect to hazard in hill and highland areas]. In: Seminář o výchově porostů. Písek, květen 1998. B. m., Česká lesnická společnost 1998, s. 9 - 13.
 593. SLODIČÁK, M.: Effect of thinning on growth and stability of Scots pine stands. Results of thinning experiment Bedovice for the period of 1972 - 1997. [Vliv výchovných zásahů na růst a stabilitu porostů borovice lesní. Výsledky experimentu Bědovice za období 1972 - 1997]. In: Die Baumart Kiefer im ökologischen Waldbau (bei hohen Umweltbelastungen). XIII. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium Brno - Tharandt. Niederspree, 30. 9. - 2. 10. 1998. Dresden, Technische Universität 1998, s. 124 - 127.
 594. SLODIČÁK, M.: European stem number experiment in Norway spruce. Results of experiment CZ 13-Vítkov and CZ 14-Machov for the period of 1971 - 1997. [Evropský experiment s výchovou smrku ztepilého. Výsledky z experimentu CZ 13-Vítkov a CZ 14- Machov za období 1971 - 1997]. In: Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde. Jahrestagung vom 25. - 27. Mai 1998. Hrsg. Georg Kenk. Kevelaer (Deutschland), Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten 1998, s. 210 - 217. - ISSN 1432-2609.
 595. SLODIČÁK, M.: Growth response of forest stands to climate extremes. [Růstové reakce lesních porostů na klimatické extrémy]. In: Wind and other abiotic risk to forests. Conference IUFRO abstracts. Joensuu, Finland, 10 - 14 August 1998. Joensuu, University 1998, s. 36 - 37.
 596. SLODIČÁK, M.: Thinning as a treatment for stabilization of forest stands. [Výchova jako opatření pro stabilizaci lesních porostů]. In: Wagner, R.G. - Thompson, D.G.: Third international conference on forest vegetation management: popular summaries. Forest Research Information Paper No. 141. Sault Ste. Marie (Canada), Ontario Forest Research Institute 1998, s. 314 - 316. - ISBN 0-7778-7656-6.
 597. SLODIČÁK, M.: Vlhkost půdy v lesních porostech s různým režimem výchovy. [Soils moisture in forest stands with various thinning regimes]. In: Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky. Sborník abstraktů. Olomouc, 30. 3. - 1. 4. 1998. B.m.n. 1998, nestr.
 598. SLODIČÁK, M.: Zásady porostní výchovy v hospodářském lese. [Principles of thinning in silvicultural forests]. In: Způsoby hospodaření v lesích ve zvláště chráněných územích a v hospodářském lese. Sborník přednášek ... pro účastníky semináře. Šumava 1998. České Budějovice, INPROF 1998, s. 57 - 65. - ISBN 80-238-2919-X.
 599. SLODIČÁK, M.: Pěstování porostů náhradních dřevin. [Cultivation of substitute tree species stands]. In: Problematika zachování porostů náhradních dřevin v imisní oblasti Krušných hor. Sborník referátů z celostátní konference. Most, 18. - 19. 5. 1999. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1999, s. 33 - 40. - ISBN 80-238-3900-4.
 600. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Vlhkost půdy v borových porostech s různým režimem výchovy. [Soil moisture in pine stands with various thinning regimes]. Zprávy lesnického výzkumu, 44, 1999, č. 1, s. 1 - 5. - Res. angl.
 601. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Vliv klimatických faktorů na tloušťkový přírůst lesních dřevin. [Effect of climatic factors on dbh increment of forest tree species]. In: Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, 7. - 9. septembra 1999. Zvolen, Technická univerzita 1999, s. 72 - 76. - ISBN 80-228-0840-7.
 602. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Zdravotní stav smrkových porostů Jizerských hor s různým režimem výchovy. [Health condition of Norway spruce stands with various thinning regimes in the Jizerské hory Mts]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 115 - 126. - ISBN 80-902615-4-X.
 603. SLODIČÁK, M.: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. [Forestry management in the region of the Orlické hory Mts]. Průvodce exkurzní trasou. Sest. ... Orlické hory, 1. 9. 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 16 s., příl.
 604. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Long-term effects of thinning from above on structure of Norway spruce stands in the Czech Republic. [Dlouhodobé vlivy úrovňových zásahů na strukturu smrkových porostů v České republice]. In: Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde. Beiträge zur Jahrestagung. Kaiserslautern, 5. - 7. Juni 2000. Hrsg. G. Kenk. Kaiserslautern, Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten 2000, s. 188 - 196. - ISSN 1432-2609.
 605. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Režimy výchovy smrkových porostů v imisní oblasti Orlických hor. [Thinning regimes in Norway spruce stands in air polluted area of the Orlické hory Mts.]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 141 - 150. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 606. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Thinning of substitute stands of birch (Betula sp.) and blue spruce (Picea pungens). [Výchova porostů náhradních dřevin - břízy (Betula sp.) a smrku pichlavého (Picea pungens)]. In: The Ore Mountains 2000: Norway spruce and birch dying current state. Abstracts. [Kovářská], September 18-22, 2000. Jíloviště-Strnady, Forest and Game Management Research Institute 2000, s. 21.
 607. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výsledky z dlouhodobých experimentů s výchovou porostů náhradních dřevin v Krušných horách. [Conclusions from the long-term thinning experiments in substitute tree species stands in the Krušné hory Mts]. In: Výsledky a postupy výzkumu v imisní oblasti SV Krušnohoří. Sborník referátů z celostátního semináře konaného v rámci Phare-programu přeshraniční spolupráce ... Teplice, 4. 2. 2000. Sest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 75 - 84. - Res. angl. - ISBN 80-902615-7-4.
 608. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Změny struktury smrkových porostů vychovávaných úrovňovými zásahy. [Diameter structure variation in Norway spruce stands thinned from above]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 57 - 61. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
  Slodičák jako spoluautor viz: 125, 250, 442, 443, 444, 445, 446, 889, 893, 897.
 609. SOUČEK, J.: Vliv obnovních zásahů na produkci semene smrku a počty semenáčků. [Regeneration felling effects on seed production and seedling amount of Norway spruce]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, s. 16 - 18.
 610. SOUČEK, J. - VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Sněhové poměry a jejich vliv na vývoj výsadeb na strmých svazích v Krkonoších. [Effect of snow conditions on the plantation development on steep slopes in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 108 - 113. - ISBN 80-902200-7-X.
 611. SOUČEK, J.: Výzkum podrostních způsobů hospodaření v Orlických horách. [Research of shelterwood systems in the Orlické hory Mts]. Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří. Sv. 7. Dobré, SEN 1999, s. 57 - 61. - ISBN 80-902420-3-0.
 612. SOUČEK, J.: Vývoj výšek v porostu převáděném na výběrný způsob hospodaření. [The height development in the stand converted on the selective forest]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 62 - 65. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
 613. SOUČEK, J - LOKVENC, T. - VACEK, S. - ŠTURSA, J.: Zdravotní stav a plodnost porostů kleče horské v Krkonoších. [Health condition and fertility of dwarf pine stands in the Krkonoše Mts]. In: Geoekologické problémy Krkonoš. (4). Soubor abstraktů ... Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a J. Marková. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 35.
 614. SOUČEK, J.: Zemřel Ing. Vladimír Zakopal. [Ing. Vladimír Zakopal died]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s. 141.
  Souček jako spoluautor viz: 349, 353, 356, 359, 374, 528, 533, 550, 551, 583, 798, 808, 810, 811, 813, 823, 827, 829, 832, 838, 843, 846, 849, 853, 854, 862, 871, 872, 876.
 615. ŠACH, F.: Severské výsledky výzkumu vlivu těžebních strojů na stav předmýtních porostů. [Scandinavian research results of logging machine impacts on stage of premature forest stands]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 12, s. 551 - 555.
 616. ŠACH, F.: Poznatky o poškozování půdy těžebními stroji ve Finsku. [Knowledge of soil disturbance by logging machines in Finland]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 1, s. 26 - 30.
 617. ŠACH, F.: Těžba dřeva a eroze půdy v horách. [Logging impacts on soil erosion in mountain conditions]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1985, č. 8, s. 11 - 13.
 618. ŠACH, F.: Vliv obnovních postupů a těžebně dopravních technologií na erozi půdy na obnovních sečích ve svahových polohách. [Impacts of regeneration methods and logging practices on soil erosion from sloping regeneration overcuts]. Zprávy lesnického výzkumu, 32, 1987, č. 4, s. 19 - 22.
 619. ŠACH, F.: Metoda stanovení nebezpečí těžebně dopravní eroze a její aplikace v protierozní ochraně lesních pozemků. [A method to estimate risk of logging erosion and its application to erosion control of forest lands]. In: Práce VÚLHM. 72. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1988, s. 75 - 104. - Res. angl.
 620. ŠACH, F.: Ochrana lesní půdy před erozí. [Erosion control of forest soil]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 10, s. 456 - 458.
 621. ŠACH, F.: Stanovení rizika těžebně dopravní eroze na lesních pozemcích. [Estimating risk of logging erosion on forest lands]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 11, s. 490 - 493.
 622. ŠACH, F.: Vliv těžby dřeva na erozi půdy. [Logging impacts on soil erosion]. Vodohospodársky časopis (Bratislava), 36, 1988, č. 2, s. 199 - 210 .
 623. ŠACH, F.: Vliv transportní sítě na odtokové poměry imisních holosečí. (Téze). [Impacts of the forest road network on runoff from immission clearcuts]. In: Vodohospodářské důsledky imisní kalamity v Jizerských horách. Ústí nad Labem, Dům techniky ČSVTS 1988, s. 111.
 624. ŠACH, F. - KANTOR, P.: Vodní účinky mladých porostů smrku omoriky a břízy. [Hydrolic effects of Picea omorika and Betula verrucosa young stands]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 1, s. 10 - 14.
 625. ŠACH, F.: Eroze půdy na imisních holosečích vyvolaná těžbou a soustřeďováním dřeva a návrh opatření k její minimalizaci. [Soil erosion on emission clearcuts caused by logging and the proposal of measures aimed at its minimalization]. In: Práce VÚLHM. 75. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1990, s. 203 - 236.
 626. ŠACH, F.: K omezení nepříznivého hydrologického působení lesní dopravní sítě. [Reduction of negative hydrologic effects from forest road network]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 3, s. 103 - 108.
 627. ŠACH, F.: Logging systems and soil erosion on clearcuts in mountain forests. [Těžebně dopravní technologie a eroze půdy na holosečích v horských lesích]. Lesnictví, 36, 1990, č. 11, s. 895 - 910. - Res. angl.
 628. ŠACH, F.: Nebezpečí vzniku vnitropůdní eroze na kamenitých svazích. [Hazard of arising introskeletal erosion on stony and bouldery slopes]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 7, s. 304 - 309.
 629. ŠACH, F.: Přehled výsledků studia vlivu těžebně dopravních technologií na erozní procesy na holosečích v horských lesích. Referát. [The research results of logging impacts on soil erosion from clearcuts in mountain forests. A review]. Lesnictví, 36, 1990, č. 12, s. 1043 - 1052.
 630. ŠACH, F.: Vliv lesní dopravní sítě na odtokové poměry imisních holosečí. [Impacts of the forest road network on runoff from immission clearcuts]. Lesnictví, 36, 1990, č. 2, s. 139 - 158. - Res. angl.
 631. ŠACH, F.: Vnitropůdní eroze - nebezpečný proces na kamenitých lesních pozemcích po imisních těžbách. [The introskeletal erosion - the dangerous process on stony forest lands following immission timber harvesting]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 3, s. 13 - 15.
 632. ŠACH, F.: Eroze půdy při mechanizované přípravě pozemků při zalesňování. [Soil erosion at mechanized site preparation at reforestation]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 1, s. 32 - 38.
 633. ŠACH, F.: Mechanizovaná příprava pozemků při zalesňování. [Mechanized site preparation for reforestation]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 4, s. 110 - 115.
 634. ŠACH, F. (rec.): Kantor, P.: Základní vazby celkového výparu a odtoku vody ze smrkových a bukových lesů. [Basic bindings between evaporation and runoff from spruce and beech forests]. Vodohospodársky časopis (Bratislava), 38, 1990, č. 3, s. 327 - 348. In: Vodohospodársky časopis (Bratislava), 39, 1991, č. 5/6, s. 517 - 521; 523 - 524. - ISSN 0042-790X.
 635. ŠACH, F.: Degradace lesních pozemků při mechanické přípravě pro zalesňování: ohrožené půdoochranné, vodohospodářské a produkční funkce lesů. [Degradation of forest soils at mechanical site preparation endangering soil and water conservation function of forests]. Lesnictví, 38, 1992, č. 2, s. 170 - 186.
 636. ŠACH, F.: Ověření metody odhadu rizika eroze při hospodářské činnosti v lese a její uplatnění v hospodářskoúpravnické praxi. [Verifying the methods to estimate risk of erosion at forestry activities and using that method at forest management practice]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 2, s. 27 - 30.
 637. ŠACH, F. - PODRÁZSKÝ, V.: Ovlivňování úrodnosti lesních půd mechanizovaným úklidem klestu a vápněním v extrémních imisně ekologických poměrech. [Affecting forest soil productivity by windrowing and liming in extreme site and immission conditions]. In: Les - drevo - ekológia. Sekcia č. 3. Progresívne trendy ťažbovo-dopravného obhospodarovania lesov. Medzinárodná vedecká konferencia. Zborník. Zvolen, Technická univerzita 1992, s. 178 - 185.
 638. ŠACH, F.: Aplikace lesnického výzkumu ochrany půdy a vody v perimentru budoucí vodárenské nádrže Tichý potok, Levočské pohorie. [Application of forest research on soil and water conservation in perimeter of prospective fresh water reservoir Tichý potok Creek, Levočské pohorie Mts]. In: Lesníctvo a výskum v meniacich sa ekologických podmienkach v Slovenskej republike. Jubilejná konferencia. 2. sekcia. Ekológia, pestovanie lesa a lesná technika. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 1993, s. 235 - 243.
 639. ŠACH, F.: Dopady mechanizovaného shrnování klestu na produktivnost stanoviště v hřebenové partii Orlických hor. [Impacts of mechanized slash-raking into windrows on site productivity in a top region of the Orlické hory Mts]. In: Práce VÚLHM. 79. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1994, s. 125 - 139.
 640. ŠACH, F.: Hydrological effects of young forest stands. [Vodohospodářská účinnost mladých smrkových porostů]. In: Silvicultural systems for forests damaged by air pollution in the region Trutnov. Basic information and a field trip guide. IUFRO workshop: Management of forests impacted by air pollution. Trutnov, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Prague, Ministry of Agriculture 1994, s. 14 - 15.
 641. ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Water budget in a young stands of substitute tree species in immission region of the Trutnov Piedmont in the Czech Republic. [Vodní bilance v mladých porostech náhradních dřevin v imisní oblasti Trutnovské pahorkatiny v České republice]. Lesnictví, 40, 1994, č. 5, s. 211 - 216.
 642. ŠACH, F.: Mechanizovaná příprava ploch pro obnovu lesa v Krušných horách a eroze půdy. [Mechanized site preparation in the Krušné hory Mts and soil erosion]. In: Práce VÚLHM. 80. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1995, s. 65 - 80.
 643. ŠACH, F.: Převod lesa pasečného na les výběrný. Referát. [Conversion of the clear-cutting silvicultural system into selection silvicultural system. A review]. Lesnictví, 42, 1996, č. 10, s. 481 - 486.
 644. ŠACH, F. - PAŠEK, M.: Rozsah a dynamika introskeletové eroze v Krkonoších. [Extent and dynamics of introskeletal erosion in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ...Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 79 - 88. - ISBN 80-902200-7-X.
 645. ŠACH, F.: Rámcový postup převodu lesa pasečného na les výběrný. [General procedure for conversion of the clear-cutting silvicultural system into the selection silvicultural one]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 12, s. 455.
 646. ŠACH, F.: Výzkum opatření lesopěstebních meliorací a ochrana přírody v Orlických horách. [Investigation of silvicultural amelioration and nature conservation in the Orlické hory Mts]. In: Acta musei Richnoviensis, Sect. natur. Časopis Okresního muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Příspěvky ze semináře Příroda Orlických hor a jejich podhůří. Část 2. Roč. 5, 1998, č. 3, s. 114 - 116. - ISBN 80-86076-12-1.
 647. ŠACH, F.: Hospodářské způsoby v lese vysokokmenném upřesněné pro legislativní využití. [Silviculture systems in the high forest refined for legislative use]. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů ... Křtiny, 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita [1999], s. 179 - 182. - Res. angl. - ISBN 80-7157-392-2.
 648. ŠACH, F. - FOTTOVÁ, D. - BALCAR, V. - ČERNOHOUS, V. - KACÁLEK, D. - NÁROVEC, V.: Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách? [Contemporary damage of forest stands in the Orlické hory Mts]. Lesnická práce, 78, 1999, č. 10, s. 452 - 455.
 649. ŠACH, F.: Poznatky z výzkumu lesopěstebních meliorací. [Outcomes of silvicultural amelioration research]. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů ... Křtiny, 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita [1999], s. 173 - 177. - Res. angl. - ISBN 80-7157-392-2.
 650. ŠACH, F.: Problematika introskeletové eroze v Jizerských horách ve vazbě na poznatky z Krkonoš. [Problem of introskeletal erosion in the Jizerské hory Mts in relation to research results from the Krkonoše Mts]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 89 - 94. - ISBN 80-902615-4-X.
 651. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Druhová diverzita a zdravotní stav restaurovaných smrkových kultur. [Tree species diversity and health stage of restored spruce plantation]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 81 - 86. -Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 652. ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Forest ecosystems, their management by man and floods in the Orlické hory Mts in summer 1997. [Lesné ekosystémy, ich obhospodarovanie človekom a povodne v Orlických horách v lete roku 1997]. Ekológia (Bratislava), 19, 2000, č. 1, s. 72 - 91.
 653. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Pěstební problémy s obnovou lesa v Orlických horách. [Silvicultural problems of forest regeneration in the Orlické hory Mts]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 66 - 67. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
 654. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Redukce úrodnosti půdy a růstu smrkových kultur v důsledku mechanizovaného shrnování klestu. [Reduction of soil fertility and young spruce stand growth due to mechanized windrowing]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 65 - 72. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 655. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V. - ŠORM, L.: Vývraty bukových výstavků - liniové meliorační a zpevňující prvky? [Windfalls of beech seed-trees - linear ameliorative and stabilizing elements?]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 165 -166. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
  Šach jako spoluautor viz: 52, 54, 105, 211, 217, 424, 425, 428, 430, 431, 433, 436, 438, 471, 473, 505, 656, 812, 814, 827, 860, 899.
 656. ŠTĚNIČKA, S. - NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Mortalita borovice lesní po napadení václavkou obecnou a testování účinnosti sanačních opatření v mladých borových kulturách. [Mortality of Scotch pine after attack of Armillaria mellea s. l. and testing efficiency of control methods in young pine forest stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 42, 1997, č. 2, s. 19 - 22.
  Štěnička jako spoluautor viz: 414, 416, 417, 419, 421, 425, 426, 429, 430, 432.
 657. TESAŘ, V. - TEMMLOVÁ, B.: Content of silicon and sulfur in spruce needles as a demonstration of an accelerated aging of the organism by action of immissions. [Obsah křemíku a síry v jehličí smrku jako doklad zrychleného stárnutí organismu vlivem imisí]. In: Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae. Vol. 12. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1981, s. 147 - 157.
 658. TESAŘ, V.: Pěstování lesa a jeho úkoly v imisních oblastech. [Silvicultural activities and tasks in air polluted areas]. In: Aktuální a perspektivní úkoly šlechtění lesních dřevin a pěstování lesů. Sborník referátů k 60. výročí založení lesnického výzkumu v ČSR. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1981, s. 61 - 66.
 659. TESAŘ, V.: Růst dřevin v obnovním cíli při silném ohrožení imisemi na Trutnovsku. [Tree species growth in heavy air polluted areas near the town Trutnov]. Zprávy lesnického výzkumu, 26, 1981, č. 2, s. 16 - 20.
 660. TESAŘ, V.: Vztah krkonošských lesů a lesního hospodářství k imisím. [Relationship between forest stands and forest management to air pollution in the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 18. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1981, s. 53 - 68. - Res. angl.
 661. TESAŘ, V. - MATERNA, J. - SIEBT, G. - WENTZEL, K.F.: Waldbau in verunreinigter Luft. [Pěstování lesa na stanovištích se znečištěným ovzduším]. Forst- und Holzwirt, 36, 1981, č. 21, s. 533 - 542.
 662. TESAŘ, V.: Waldbau in verunreinigter Luft. Bestandespflege und Durchforstung. [Pěstování lesa na stanovištích se znečištěným ovzduším. Pěstební péče a probírky]. In: Proceedings. XVII. IUFRO congress, division 2. (Japan), 1981, s. 400 - 403.
 663. TESAŘ, V.: Zur Bedeutung der ökologischen Schutzwirkung für die Fichtenwirtschaft in den Immissionsgebieten. [K významu ekologické ochrany pro smrkové hospodářství v imisních oblastech]. In: Mitteilungen der forstlichen Bundesversuchsanstalt Wien. Heft 137. Wien, FBVA 1981, s. 253 - 256.
 664. TESAŘ, V.: Hmotnost asimilačního ústrojí mladého smrku odlisťovaného působením imisí. [Weight of assimilation apparatus of young Norway spruce defoliated by air pollution]. In: Práce VÚLHM. 61. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1982, s. 77 - 92. - Res. angl.
 665. TESAŘ, V.: Obnovní cíle a náhradní porosty v imisních oblastech. [Substitute tree species and their stands in air polluted areas]. In: Obnova lesa v imisních oblastech. Sborník ČSAZ č. 52. Praha, Československá akademie zemědělská 1982, s. 75 - 79.
 666. TESAŘ, V. - ANDĚL, P. - SCHWARZ, O. - VACEK, S.: Poznatky o míře ovlivnění lesních porostů Krkonoš imisemi na úrovni roku 1979. [Information about stage of air pollution impact on forest stands in the Krkonoše Mts 1979]. In: Opera Corcontica. 19. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1982, s. 79 - 94. - Res. angl.
 667. TESAŘ, V.: Zatížení pohraničí východních Čech znečištěním ovzduší. [Air pollution in frontier area of East Bohemia]. In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů 3. semináře. Úpice, Čs. astronomická společnost ČSAV 1982, s. 82 - 86.
 668. TESAŘ, V.: Immissionsökologische Zusammenhänge der Waldbehandlung in den Hochlagen von Mittelgebirgen. [Imisně ekologické poměry lesa ve vyšších polohách středohoří]. Aquilo, Ser. Bot. (Oulu), 19, 1983, s. 68 - 70.
 669. TESAŘ, V.: Immissionsschäden und Durchforstung. [Poškození imisemi a probírky]. Allgemeine Forstzeitschrift, 38, 1983, č. 19, s. 491 - 492.
 670. TESAŘ, V.: Úkoly a možnosti pěstování lesa v oblastech ohrožených imisemi. [Silvicultural tasks and possibilities in air polluted areas]. In: Vliv imisí na chráněná území. Praha, Dům techniky ČSVTS 1983, s. 51 - 58.
 671. TESAŘ, V.: Znečištění ovzduší a lesní hospodářství na Trutnovsku. [Air pollution and forest management in Trutnov Region]. Zprávy lesnického výzkumu, 28, 1983, č. 1, s. 24 - 26.
 672. TESAŘ, V.: Impact of emission from a power plant on soil water chemistry and storage of available geobiogens in the soil. [Vliv imisí z elektrárny na chemismus půdní vody a zásobu dostupných živin v půdě]. In: Air pollution and stability of coniferous forest ecosystems. Proceedings. Symposium. Ostravice 1984, s. 155 - 164.
 673. TESAŘ, V.: Meteorologické a klimatické vlivy na odolnost lesa v imisních oblastech. [Influence of meteorologic and climatic factors on air pollution tolerance of forest stands]. In: Čvančara, R.: Lesnická ekotechnika. Praha, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 45 - 47.
 674. TESAŘ, V.: Nebezpečí znečištění ovzduší pro Orlické hory. [Danger of air pollution to the Orlické hory Mts]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1985, č. 7, s. 6 - 9.
 675. TESAŘ, V.: Volba dřevin podle imisně ekologických poměrů. [Choice of tree species for different immission ecological conditions]. In: Zalesňování v imisních oblastech. Sborník referátů. Brno, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 60 - 65.
 676. TESAŘ, V.: Nebezpečí znečištění ovzduší pro lesy východních Čech. [Danger of air pollution to East Bohemian forests]. In: Kyselá atmosférická depozice a její důsledky. Sborník přednášek z pracovního semináře. Praha, 16. dubna 1985. Praha, Čs. biologická společnost 1986, s. 49 - 51.
 677. TESAŘ, V.: To the importance of forest and stand structure in air pollution. [Význam porostní struktury při pěstování lesů na stanovištích pod vlivem imisí]. In: XIII. Internationale Arbeitstagung forstlicher Rauchschaden-Sachverständiger. Most, 27. 8. - 1. 9. 1984. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1986, s. 230 - 239.
  Tesař jako spoluautor viz: 15, 33, 221, 289, 456, 457, 463, 746, 773, 801.
 678. VACEK, S.: Kvalita fruktifikace autochtonní horské smrčiny v Krkonoších. [Quality of fructification of autochthonous mountain Norway spruce forest in the Krkonoše Mts]. In: Práce VÚLHM. 59. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1981, s. 135 - 154. - Res. angl.
 679. VACEK, S.: Kvantita produkce šišek v autochtonních ochranných smrkových porostech. [Quantity of cone production in autochthonous protective Norway spruce stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 26, 1981, č. 4, s. 18 - 22.
 680. VACEK, S.: Problematika ochranných lesů. [Problems of protective forests]. Krkonoše, 14, 1981, č. 10, s. 16 - 19; č. 11, s. 16 - 19.
 681. VACEK, S.: Věková struktura autochtonní horské smrčiny v Krkonoších. [Age structure of autochthonous Norway spruce stands in Krkonoše Mts]. Lesnictví, 27, 1981, č. 3, s. 213 - 228. - Res. angl.
 682. VACEK, S.: Vyhlídky na úspěch přirozené obnovy v ochranných horských lesích Krkonoš. [Possibilities of natural regeneration in the protective mountain forests]. Lesnická práce, 60, 1981, č. 3, s. 118 - 124.
 683. VACEK, S.: Zdravotní stav a snížená fruktifikace autochtonních smrkových porostů jako odraz imisního zatížení v oblasti anemo-orografického systému Mumlavy. [Health condition and reduced fructification of autochthonous Norway spruce stands as a consequence of immission load in the area of anemo-orographic system of Mumlava Brook]. In: Opera Corcontica. 18. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1981, s. 89 - 103. - Res. angl.
 684. VACEK, S.: Analýza horizontální struktury autochtonní horské smrčiny. [Analysis of horizontal structure of the autochthonous mountain Norway spruce stand]. In: Práce VÚLHM. 61. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1982, s. 101 - 122. - Res. angl.
 685. VACEK, S.: Ekologická paměť a tajemství letokruhů. [Ecological memory and the secret of annual growth rings]. Krkonoše, 15, 1982, č. 7, s. 16 - 19.
 686. VACEK, S.: Ekologické aspekty dekompozice biomasy v autochtonních ochranných smrčinách. [Ecological aspects of biomass decomposition in autochthonous protective Norway spruce stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 27, 1982, č. 2, s. 5 - 11.
 687. VACEK, S.: Vliv imisí na lesní porosty v Krkonoších. [Immission effect on forest stands in the Krkonoše Mts]. In: Životní prostředí venkovské krajiny. Brno, Vysoká škola zemědělská 1982, s. 141 - 149.
 688. VACEK, S.: Vývoj tvorby a ochrany životního prostředí. [Development of environment formation and conservation]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1982, č. 1, s. 6 - 11.
 689. VACEK, S.: Ekologické aspekty dekompozice kmenů v autochtonních ochranných smrčinách. [Ecological aspects of stem decay in autochthonous protective Norway spruce stands]. In: Hniloby lesních dřevin a ochrana proti nim. Sborník ze semináře ČSVTS. Brno, Dům techniky ČSVTS 1983, s. 92 - 100.
 690. VACEK, S.: Ekologie horní hranice lesa. [Ecology of the upper timberline]. Krkonoše, 17, 1983, č. 7, s. 20 - 24.
 691. VACEK, S.: Ekologie poškození horských ochranných lesů. [Ecology of damaged mountain protective forests]. Zprávy lesnického výzkumu, 28, 1983, č. 1, s. 29 - 33.
 692. VACEK, S.: Mikroklimatický výzkum v Labském dole v zimě 1977/1978 se zaměřením na ekologii sněhové pokrývky. [Microclimatic research in Labský důl Valley in the winter 1977/1978 regarding to the ecology of snow cover]. In: Opera Corcontica. 20. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1983, s. 37 - 68. - Res. angl.
 693. VACEK, S. - MAREŠ, V. - JURÁSEK, A.: Morfologická proměnlivost a kvalita semenné produkce bukových porostů. [Morphological variability and quality of seed production of beech stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 28, 1983, č. 4, s. 6 - 11.
 694. VACEK, S.: Morfologická proměnlivost autochtonních smrkových populací v Krkonoších. [Morphological variability of the autochthonous Norway spruce populations in the Krkonoše Mts]. Lesnictví, 29, 1983, č. 4, s. 265 - 284. - Res. angl.
 695. VACEK, S.: Morfologická proměnlivost šišek autochtonního smrku v Krkonoších. [Morphological variability of cones of autochthonous Norway spruce in the Krkonoše Mts]. Lesnictví, 29, 1983, č. 9, s. 755 - 772. - Res. angl.
 696. VACEK, S. - JURÁSEK, A. - BALCAR, Z.: Příspěvek k produkci a odhadu úrody bukvic. [Production and the crop assessment of beech nuts]. Lesnická práce, 62, 1983, č. 8, s. 354 - 360.
 697. VACEK, S.: Státní přírodní rezervace Bukačka. [National Nature Reservation Bukačka]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1983, č. 3, s. 11 - 12.
 698. VACEK, S. - MAREŠ, V.: Státní přírodní rezervace Pod Vrchmezím. [National Nature Reservation Pod Vrchmezím]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1983, č. 4, s. 12 - 15.
 699. VACEK, S. - DVOŘÁKOVÁ, I.: Výchova k ochraně přírody. [Education aimed at nature conservation]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1983, č. 4, s. 15 - 18.
 700. VACEK, S.: Životní prostředí intravilánu města Opočna. [Environment of the town of Opočno]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1983, č. 3, s. 4 - 11.
 701. VACEK, S.: Analýza fytocenóz na Strmé stráni v Krkonoších. [Analysis of phytocenoses on the Strmá stráň Hillside in the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 21. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1984, s. 67 - 101. - Res. angl.
 702. VACEK, S.: Diferenciace ochranných lesů v horských oblastech. [Differentiation of protective forests in mountain areas]. In: Práce VÚLHM. 65/1. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1984, s. 43 - 87. - Res. angl.
 703. VACEK, S.: Ekologické souvislosti poškození v porostech na horní hranici lesa v Krkonoších. [Ecological consequences of forest stands damage within upper timberline area in the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 21. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1984, s. 157 - 165. - Res. angl.
 704. VACEK, S. - NETÍKOVÁ, M.: Halín - botanická zahrada Podorlicka. [Halín - a botanical garden of the Orlické hory Piedmont]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1984, č. 5, s. 20 - 23.
 705. VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Kdo s koho vůči buku? Mráz nebo imise? [Which will destroy beech stands more? Frost or immissions?]. Krkonoše, 17, 1984, č. 9, s. 20 - 21.
 706. VACEK, S. - MAREŠ, V.: Morfologická proměnlivost smrkových populací podle šišek v Orlických horách. [Morphological variability of Norway spruce populations according to cones in the Orlické hory Mts]. In: Práce VÚLHM. 65/2. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1984, s. 253 - 303. - Res. angl.
 707. VACEK, S. - MELOUN, L.: I. okresní konference Českého svazu ochránců přírody v Rychnově nad Kněžnou. [1st regional conference of the Czech Union of Nature Conservationists in the town of Rychnov nad Kněžnou]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1984, č. 6, s. 1 - 2.
 708. VACEK, S.: Příspěvek k diferenciaci horských ochranných lesů. [Contribution to differentiation of mountain protective forests]. Zprávy lesnického výzkumu, 29, 1984, č. 4, s. 20 - 26.
 709. VACEK, S.: Státní přírodní rezervace Černý Důl. [National Nature Reservation Černý Důl Valley]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1984, č. 6, s. 15 - 17.
 710. VACEK, S.: Státní přírodní rezervace Sedloňovský vrch. [National Nature Reservation Sedloňovský vrch Hill]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1984, č. 5, s. 27 - 28.
 711. VACEK, S. - BALCAR, Z. - JURÁSEK, A.: Struktura původních bučin ve východních Krkonoších. [Structure of autochthonous beech stands in the eastern Krkonoše Mts]. Lesnictví, 30, 1984, č. 9, s. 767 - 782. - Res. angl.
 712. VACEK, S.: Vegetační poměry chráněného naleziště U Kunštátské kaple. [Vegetation in the Protected Nature Locality U Kunštátské kaple]. Orchis : zpravodaj botanické sekce (Rychnov nad Kněžnou), listopad 1984, s. 5 - 7.
 713. VACEK, S.: Zeleň a krajina Orlických hor a Podorlicka. [Vegetation and landscape of the Orlické hory Mts and Piedmont]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1984, č. 5, s. 14 - 17.
 714. VACEK, S.: Zeleň mimo les a její právní ochrana. [Vegetation outside the forest and its legal protection]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1984, č. 5, s. 18 - 20.
 715. VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Zvítězí buk nad imisemi? [Will beech overcome immissions?]. Krkonoše, 19, 1984, č. 7, s. 12 - 13.
 716. VACEK, S.: K následkům větrné smrště v Opočně. [Windstorm consequences in the town of Opočno]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1985, č. 7, s. 2 - 4.
 717. VACEK, S. - MAREŠ, V.: Morfologická proměnlivost a kvalita bukvic ze semenných let 1982 - 1984. [Morphological variability and quality of beech nuts from seed years 1982 - 1984]. In: Práce VÚLHM. 66. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1985, s. 45 - 73. - Res. angl.
 718. VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Olistění jako kritérium hodnocení zdravotního stavu bukových porostů pod vlivem imisí. [Foliage as an evaluation criterion of the health condition of beech stands exposed to immissions]. Lesnictví, 31, 1985, č. 7, s. 579 - 600. - Res. angl.
 719. VACEK, S.: Příspěvek k odborné péči o maloplošná chráněná území pod vlivem imisí. [Contribution to special management of small nature reservation affected by immissions]. Památky a příroda, 10, 1985, č. 5, s. 293 - 295. - Res. angl.
 720. VACEK, S.: Příspěvek k odborné péči o maloplošná chráněná území pod vlivem imisí ve vrcholových partiích Orlických hor. [A contribution to professional management of small-scale protected areas exposed to air pollution stress in the upper parts of the Orlické hory Mts]. Orchis : zpravodaj botanické sekce (Rychnov nad Kněžnou), květen 1985, s. 2 - 5; prosinec 1985, s. 1 - 3.
 721. VACEK, S.: I. sjezd Českého svazu ochránců přírody. [1st congress of the Czech Union of Nature Conservationists]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1985, č. 7, s. 1 - 2.
 722. VACEK, S. - MAREŠ, V.: Státní přírodní rezervace Chropotínský háj. [National Nature Reservation Chropotínský háj Grove]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1985, č. 8, s. 13 - 16.
 723. VACEK, S.: Státní přírodní rezervace Komáří vrch. [National Nature Reservation Komáří vrch Hill]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1985, č. 7, s. 15 - 17.
 724. VACEK, S.: Dynamika odlistění ochranných lesů pod vlivem imisí. [Dynamics of defoliation of protective forests caused by air pollution]. In: Preventivní a nápravná opatření v ohrožených fytocenózách. Praha, Dům techniky ČSVTS 1986, s. 34 - 40.
 725. VACEK, S.: Dynamika odlistění ochranných lesů pod vlivem imisí v Krkonoších. [Dynamics of defoliation of protective forests caused by air pollution in the Krkonoše Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 31, 1986, č. 4, s. 4 - 7.
 726. VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Fruktifikace bukových porostů pod vlivem imisí. [Fructification of beech stands affected by air pollution]. In: Opera Corcontica. 23. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1986, s. 111 - 141. - Res. angl.
 727. VACEK, S. - ZATLOUKALOVÁ, H.: Nástin přírodních poměrů Orlických hor. [An overview of natural conditions in the Orlické hory Mts]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1986, č. 9, s. 15 - 18.
 728. VACEK, S. - DVOŘÁKOVÁ, I.: Odumírání jedle bělokoré na Chlumu. [Silver fir decline on the Chlum Hill]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1986, č. 9, s. 12 - 14.
 729. VACEK, S.: Osudy pralesních smrčin. [Fates of primeval Norway spruce stands]. Krkonoše, 19, 1986, č. 12, s. 6 - 7.
 730. VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Přežijí houby v přirozených bučinách? [Will mushrooms survive in natural beech stands?]. Krkonoše, 19, 1986, č. 3, s. 6 - 7.
 731. VACEK, S.: Státní přírodní rezervace U Černoblatské louky. [National Nature Reservation U Černoblatské louky Meadow]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1986, č. 10, s. 27 - 29.
 732. VACEK, S.: Státní přírodní rezervace U Glorietu. [National Nature Reservation U Glorietu]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1986, č. 9, s. 18 - 21.
 733. VACEK, S.: Textura a poškození stromů v ochranných smrkových lesích ovlivňovaných imisemi. [Texture and tree damage in protected Norway spruce stands affected by immissions]. In: Práce VÚLHM. 69. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1986, s. 167 - 188. - Res. angl.
 734. VACEK, S. - ZATLOUKALOVÁ, H.: Vegetace Orlických hor. [Vegetation of the Orlické hory Mts]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1986, č. 10, s. 13 - 18.
 735. VACEK, S.: Vegetační stupňovitost Orlických hor. [Vegetation altitudinal zones in the Orlické hory Mts]. Orchis : zpravodaj botanické sekce (Rychnov nad Kněžnou), březen 1986, s. 5 - 8.
 736. VACEK, S. - ŠMÍDOVÁ, V.: Znečištění sněhu a námrazy v Orlických horách. [Snow and rime pollution in the Orlické hory Mts]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1986, č. 10, s. 10 - 13.
 737. VACEK, S. - VAŠINA, V. - MAREŠ, V.: Analýza autochtonních smrkobukových porostů SPR V Bažinkách. [Analysis of autochthonous spruce-beech populations of the National Nature Reservation V Bažinkách Locality]. In: Opera Corcontica. 24. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1987, s. 95 - 132. - Res. angl.
 738. VACEK, S.: Evidované lokality státní ochrany přírody na katastru obce Mokré. [National nature conservancy localities in the land register of Mokré village]. Orchis : zpravodaj botanické sekce (Rychnov nad Kněžnou), 1987, č. 6/2, s. 4 - 8.
 739. VACEK, S. - LEPŠ, J.: Changes in the horizontal structure in a spruce forest over a 9-year period of pollutant exposure in the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. [Změny horizontální struktury smrkových porostů v Krkonoších po 9 letech působení imisí]. Forest Ecology and Management, 22, 1987, č. 3/4, s. 291 - 295.
 740. VACEK, S.: Chráněné rostliny Orlických hor. [Protected vegetation of the Orlické hory Mts]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1987, č. 11, s. 16 - 19.
 741. VACEK, S.: Chráněný přírodní výtvor Louky u Broumaru. [Protected Nature Creation Louka (Meadow) near the Broumar pond]. In: Orchis : zpravodaj botanické sekce. Sv. 1. Rychnov nad Kněžnou, Botanická sekce ČSOP při Správě CHKO Orlické hory 1987, s. 5 - 9.
 742. VACEK, S.: Matematický model vývoje autochtonních smrkových porostů pod vlivem imisí v Krkonoších. [Mathematical model of the autochthonous Norway spruce stands development under the influence of immissions in the Krkonoše Mts]. Věstník Československé akademie zemědělských věd, 34, 1987, č. 7, s. 426 - 428.
 743. VACEK, S.: A mathematical model of defoliation dynamics of spruce forests due to immissions. [Matematický model dynamiky defoliace způsobované imisemi ve smrkových porostech]. In: Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae. Vol. 15. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1987, s. 55 - 73.
 744. VACEK, S. - MAREŠ, V.: Morfologická proměnlivost a kvalita bukvic v různých imisně ekologických poměrech. [Morphological variability and quality of beech nuts in different immission ecological conditions]. Lesnická práce, 66, 1987, č. 6, s. 254 - 258.
 745. VACEK, S.: Morfologická proměnlivost buku lesního v Krkonoších. [Morphological variability of beech in the Krkonoše Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 32, 1987, č. 4, s. 1 - 6.
 746. VACEK, S. - LEPŠ, J. - TESAŘ, V.: Skladba mladých březových porostů na Trutnovsku. [Structure of young birch stands in Trutnov Region]. Lesnictví, 33, 1987, č. 4, s. 343 - 360. - Res. angl.
 747. VACEK, S. - MAREŠ, V.: Státní přírodní rezervace U Houkvice. [National Nature Reservation U Houkvice]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1987, č. 11, s. 23 - 26.
 748. VACEK, S.: Strukturální proměny smrkových porostů pod vlivem imisí. [Structural changes of Norway spruce stands influenced by immissions]. In: Práce VÚLHM. 71. Jíloviště-Strnady. VÚLHM 1987, s. 155 - 192. - Res. angl.
 749. VACEK, S. - VAŠINA, V. - BALCAR, Z.: Analýza autochtonních bukových porostů SPR Rýchory a Boberská stráň. [Analysis of autochthonous beech forests of the National Nature Reservations Rýchory and Boberská stráň Hillside]. In: Opera Corcontica. 25. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1988, s. 13 - 55. - Res. angl.
 750. VACEK, S.: Dynamics of the defoliation of beech forest stands under the influence of air pollution. [Dynamika defoliace bukových porostů pod vlivem znečištění ovzduší]. In: 3. IUFRO Buchensymposium. Zvolen, 3. 6. - 6. 6. 1988. Zvolen, Vysoká škola lesnícka a drevárska 1988 [na obálce 1991], s. 377 - 388.
 751. VACEK, S. - LOKVENC, T.: Ekoprogram města Opočna a jeho městských částí na léta 1987 - 1990 s výhledem do roku 2000. [Ecological programme of Opočno town and its parts for the years 1987 - 1990 with perspective to the year 2000]. Opočno, Městský národní výbor 1988. 116 s.
 752. VACEK, S.: Státní přírodní rezervace Zadní Machová. [National Nature Reservation Zadní Machová Locality]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1988, č. 12, s. 15 - 17.
 753. VACEK, S.: Systém, vývoj, rozšíření a význam jehličnanů. [System, development, range, and importance of coniferous species]. In: Plody jehličnatých dřevin - průvodce výstavou. Ed. J. Kučera. Dobré, Botanická sekce ČSOP při Správě CHKO Orlické hory 1988, s. 2 - 4.
 754. VACEK, S.: Vymírání společenstev a organismů Orlických hor a Podorlicka. [Extinction of communities and organism of the Orlické hory Mts and adjoining region]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1988, č. 12, s. 3 - 6.
 755. VACEK, S.: Dávné cesty květeny a zvířeny. [Ancient paths of flora and fauna]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1989, č. 13, s. 23 - 25.
 756. VACEK, S.: Dynamika změn ve smrkobukových porostech pod vlivem imisí. [Dynamics of changes in spruce and beech stands exposed to influence of air pollution]. In: Práce VÚLHM. 74. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1989, s. 239 - 276.
 757. VACEK, S.: Model of the development of spruce stands under the influence of immissions of the basis of Leslie's matrix. [Model vývoje smrkových porostů pod vlivem imisí na základě Leslieho matic]. In: Communicationes Instituti Forestalis Cechoslovaca. Vol. 16. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1989, s. 23 - 42.
 758. VACEK, S.: Poškození bukových porostů pod vlivem imisí. [Beech stand damage due to immissions]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 11, s. 494 - 500.
 759. VACEK, S. - VAŠINA, V.: Přirozené vegetativní rozmnožování smrku Picea abies (L.) Karsten. [Natural vegetative propagation of spruce Picea abies (L.) Karsten]. In: Vegetativní množení smrku, buku a jiných lesních dřevin. Sborník přednášek ze semináře. Brno, Vysoká škola zemědělská 1989, s. 54 - 60.
 760. VACEK, S.: Analýza autochtonních smrkových populací na Strmé stráni v Krkonoších. [Analysis of autochthonous Norway spruce populations on the Strmá stráň Hillside in the Krkonoše Mts]. In: Opera Corcontica. 27. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1990, s. 59 - 103. - Res. angl.
 761. VACEK, S. - DVOŘÁKOVÁ, I.: Ekologická analýza lužního ekosystému Zbytka. [Ecological analysis of flood plain ecosystem Zbytka]. In: Náchodsko od minulosti k dnešku. Sv. 3. Náchod, Okresní muzeum 1990, s. 213 - 233.
 762. VACEK, S.: Fruktifikace bukových porostů pod vlivem imisí v Krkonoších. [Fructification of beech stands influenced by air pollution in the Krkonoše Mts]. In: Úkoly semenářství a šlechtění při obhospodařování lesů v imisních oblastech. Sborník referátů 8. celostátní konference. Špindlerův Mlýn, Československá akademie zemědělská 1990, s. 145 - 151.
 763. VACEK, S. - VAŠINA, V.: Ovlivňování přirozeného vegetativního množení smrku v Krkonoších. [Influencing of natural vegetative propagation of Norway spruce in the Krkonoše Mts]. In: Úkoly semenářství a šlechtění při obhospodařování lesů v imisních oblastech. Sborník referátů 8. celostátní konference. Špindlerův Mlýn, Československá akademie zemědělská 1990, s. 161 - 163.
 764. VACEK, S. - VAŠINA, V.: Pro záchranu krkonošského smrku. [Rescue of Norway spruce in the Krkonoše Mts]. Krkonoše, 22, 1990, č. 3, s. 2.
 765. VACEK, S.: Přírodní poměry. [Natural conditions of the Krkonoše Mts]. In: Mráček, Z. et al.: Lesní hospodářství v Krkonoších. Praha, Dům techniky ČSVTS 1990, s. 5 - 17.
 766. VACEK, S.: Rekreace a sport. [Recreation and sport]. In: Mráček, Z. et al.: Lesní hospodářství v Krkonoších. Praha, Dům techniky ČSVTS 1990, s. 64 - 69.
 767. VACEK, S. - VAŠINA, V.: Vegetativní rozmnožování smrku v horách. [Vegetative propagation of Norway spruce in mountain regions]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 8, s. 377 - 378.
 768. VACEK, S. - LEPŠ, J.: Analýza vegetačních změn v bukových porostech Orlických hor. [An analysis of vegetation changes in beech stands of the Orlické hory Mts]. Lesnictví, 37, 1991, č. 12, s. 993 - 1007.
 769. VACEK, S.: Porostotvorné schopnosti břízy a jeřábu pod vlivem imisí. [Stand-forming potential of birch and mountain ash exposed air pollution stress]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 3, s. 19 - 23.
 770. VACEK, S.: Porostotvorné schopnosti břízy a jeřábu v imisních oblastech. [Stand-forming potential of birch and mountain ash in the mountain air pollution areas]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 12, s. 358 - 362.
 771. VACEK, S. - VAŠINA, V.: Poškození smrkových porostů imisně ekologickými vlivy. [The injury of spruce stands by immission-ecological factors]. In: Opera Corcontica. 28. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1991, s. 105 - 130.
 772. VACEK, S. - LEPŠ, J.: Použití Leslieho matic pro predikci vývoje smrkových porostů pod vlivem imisí. [The use of Leslie's matrices for the prediction of development of spruce stands exposed to air pollution stress]. Lesnictví, 37, 1991, č. 2, s. 133 - 150.
 773. VACEK, S. - TESAŘ, V.: Skladba mladých jeřábových porostů v Krkonoších. [The composition of young mountain ash stands in the Krkonoše Mts]. Lesnictví, 37, 1991, č. 6, s. 469 - 487.
 774. VACEK, S. - LEPŠ, J.: Analýza vegetačních změn ve smrkových porostech Orlických hor. [Analysis of vegetative changes in spruce stands of the Orlické hory Mts]. Lesnictví, 38, 1992, č. 9/10, s. 733 - 749.
 775. VACEK, S.: Dynamika odlistění bukových porostů pod vlivem imisí v Krkonoších. [Defoliation dynamics of beech stands exposed air pollution stress in the Krkonoše Mts]. In: Ekologicko-ekonomický význam buka. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie drevárskej fakulty Tech. Univ. vo Zvolene. Zvolen, Technická univerzita 1992, s. 72 - 78.
 776. VACEK, S.: Dynamika poškození horských ochranných lesů Krkonoš. [Damage dynamics of mountain protective forests of the Krkonoše Mts]. In: Hospodaření v lesích při horní hranici lesa. Sborník z mezinárodní konference. Kouty nad Desnou, červen 1992. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR a Čs. lesnická společnost 1992, s. 262 - 286.
 777. VACEK, S.: Krajinou Orlických hor a Podorlicka. [Excursion through landscape of the Orlické hory Mts and its Piedmont]. Rychnov nad Kněžnou, Okresní úřad 1992. 125 s.
 778. VACEK, S. - LOKVENC, T.: Obnova ochranných lesů v Krkonoších podsadbami. [Regeneration of protecting forests in the Krkonoše Mts by underplanting]. Lesnická práce, 71, 1992, č. 5, s. 141 - 144.
 779. VACEK, S. - BALCAR, V.: Příspěvek k ekologii lesních dřevin v Krkonoších. [Contribution to the forest tree species ecology in the Krkonoše Mts]. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice. Ed. K. Matějka. České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 91 - 96.
 780. VACEK, S.: Struktura a vývoj mladých jeřábových a březových porostů. [The structure and development of young mountain ash and birch stands]. In: Opera Corcontica. 29. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1992, s. 85 - 121. - ISBN 80-209-0218-X.
 781. VACEK, S.: Symptomy poškození smrku obecného (Picea abies). [Damage symptoms of Norway spruce (Picea abies)]. In: Opera Corcontica. 29. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1992, s. 183 - 189. - ISBN 80-209-0218-X.
 782. VACEK, S.: Vývoj autochtonních dřevin pod vlivem imisí v Krkonoších. [The autochthonous tree species development exposed air pollution stress in the Krkonoše Mts]. In: Vliv měnících se podmínek prostředí na produkci lesních dřevin. Bílý Kříž 1992. Brno, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV 1992, s. 126 - 129.
 783. VACEK, S.: Zdravotní stav bukových porostů v různých imisně ekologických podmínkách Krkonoš. [Health status of beech stands in different site and ecological conditions]. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice. Ed. K. Matějka. České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 97 - 106.
 784. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - VONDŘEJC, M. - CITA, J.: Čapí svět. [World of storks]. Dobruška, ReDe 1993. 57 s.
 785. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Imisně ekologické poměry, zdravotní stav a obnova lesních ekosystémů v Orlických horách. [Air pollution environmental conditions, health status and forest ecosystems regeneration in the Orlické hory Mts]. In: Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří. Sv. 1. Dobré, Natura 1993, s. 33 - 46. - Res. něm.
 786. VACEK, S.: Research of forest ecosystems in the Giant Mountains. [Výzkum lesních ekosystémů v Krkonoších]. In: Follow-up work with the Strasbourg resolutions in the Czech republic. Prague, Ministry of agriculture of the Czech republic 1993, s. 31 - 32.
 787. VACEK, S.: Vegetační změny ve smrkových a bukových porostech. [Vegetation changes in spruce and beech stands]. In: Práce VÚLHM. 78. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1993, s. 33 - 49.
 788. VACEK, S.: Zdravotní stav bukových porostů v různých ekologických podmínkách. [Health state of beech stands in different ecological conditions]. In: Opera Corcontica. 30. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1993, s. 21 - 51.
 789. VACEK, S. (rec.): Uhlíř, J., Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1969 - 1992. [Forestry educational bibliography in Czechoslovakia in the years 1969 - 1992. Review]. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1992. 342 s. In: Lesnická práce, 72, 1993, č. 6, s. 186.
 790. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Decline of pine forests in the Protected Landscape Area Broumov Region and their nutrition status. [Hynutí smrkových porostů v CHKO Broumovsko a stav jejich výživy]. In: Investigation of the forest ecosystems and forest damage. Lowland and submountain forests and monitoring of the forest status. Ed. K. Matějka. Kostelec nad Černými lesy, 5. - 7. 4. 1993. Praha, VÚLHM 1994, s. 176 - 183.
 791. VACEK, S.: Dynamika poškození bukových porostů v Orlických horách. [Decline dynamics in beech stands of the Orlické hory Mts]. In: Obhospodarovanie bukových a zmiešaných porastov s prímesou buka. Ed. M. Kamenský. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 1994, s. 174 - 182.
 792. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MAREŠ, V.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. I. Změny ve stromovém patře. [Damage dynamics in spruce and beech stands of the Protected Landscape Area of the Orlické hory Mts. I. Tree layer changes]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 1. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 153 - 164. - ISBN 80-901855-0-9.
 793. VACEK, S.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. II. Vegetační změny. [Damage dynamics in spruce and beech stands of the Protected Landscape Area of the Orlické hory Mts. II. Vegetation changes]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody Sv. 1. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 165 - 175. - ISBN 80-901855-0-9.
 794. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MAREŠ, V.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. III. Trendy půdního vývoje. [Damage dynamics in spruce and beech stands of the Protected Landscape Area of the Orlické hory Mts. III. Soil development trends]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 1. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 177 - 183. - ISBN 80-901855-0-9.
 795. VACEK, S. - LOKVENC, T.: Forest regeneration of the Medvědí hřbet Area in the Hrubý Jeseník Mts. [Obnova lesa na Medvědím hřbetu v Hrubém Jeseníku]. In: Forest regeneration in the extreme air-polluted region of the Hrubý Jeseník Mts. International symposium proceedings. Loučná nad Desnou, June 28 - 29, 1994. Brno, Vysoká škola zemědělská 1994, s. 37 - 42.
 796. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Monitorování lesních ekosystémů. [Monitoring of forest ecosystems]. In: Monitorování změn vegetace - metody a principy. Ed. K. Prach. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 22 - 29.
 797. VACEK, S. - LOKVENC, T. - BALCAR, V. - HENŽLÍK, V.: Obnova a stabilizace lesa v horských oblastech Sudet. [Forest regeneration and stabilization in the Sudeten Mountain Region]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 93 - 119. - ISBN 83-86241-28-4.
 798. VACEK, S. - CHROUST, L. - SOUČEK, J.: Produkční analýza autochtonní smrčiny. [Wood production analysis of autochthonous Norway spruce forest stand]. Lesnictví, 40, 1994, č. 11, s. 457 - 469.
 799. VACEK, S. - LOKVENC, T. - BALCAR, V. - HENŽLÍK, V.: Strategie obnovy a stabilizace lesa v horských oblastech. [Strategy of forest regeneration and stabilization in the mountain regions]. In: Stav horských lesů Sudet v České republice. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994, s. 25 - 50.
 800. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Změny chemismu v lesních půdách Krkonoš. [Forest and soil chemistry changes in the Krkonoše Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 39, 1994, č. 4, s. 51 - 52.
 801. VACEK, S. - TESAŘ, V. - LEPŠ, J.: The composition and development of young mountain ash and birch stands. [Skladba a vývoj mladých horských porostů jeřábu a břízy]. In: Management of forest damaged by air pollution. Proceedings of the workshop IUFRO ... Trutnov, Czech Republic, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Prague, Ministry of Agriculture [1995], s. 87 - 96.
 802. VACEK, S.: Decline dynamics in mixed spruce-beech stands of the Krkonoše Mts. [Dynamika poškození smrkobukových porostů v Krkonoších]. In: Investigation of the forest ecosystems and forest damage. Proceedings of the workshop held in Opočno on April 25 - 27, 1995. Ed. K. Matějka. Praha, Karel Matějka 1995, s. 119 - 129.
 803. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Development trends in forests of the Krkonoše Mts under emmision load. [Vývojové trendy v krkonošských lesích pod vlivem imisí]. In: Mountain national parks and biosphere reserves: monitoring and management. Proceedings of the international conference. Špindlerův Mlýn, Krkonoše National Park, CZ, 20 - 23 September 1993. Ed. J. Flousek, G.C.S. Roberts. Vrchlabí, Krkonoše National Park Administration 1995, s. 69 - 74.
 804. VACEK, S. - LEPŠ, J.: Dynamics of decline and horizontal structure of the autochthonous mountain Norway spruce stands. [Dynamika poškození a horizontální struktura horských autochtonních porostů smrku ztepilého]. In: Management of forests damaged by air pollution. Proceedings of the workshop IUFRO ... Trutnov, Czech Republic, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Prague, Ministry of Agriculture [1995], s. 9 - 14.
 805. VACEK, S. - LOKVENC, T.: Hřížení - záchrana vysokohorského smrku. [Layering - conservation of high mountain Norway spruce]. Krkonoše, 28, 1995, č. 7, s. 12 - 13.
 806. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Changes in forest diversity under the influence of acid deposition (Krkonoše Mts, Czech republic). [Změny v diverzitě lesa vyvolané kyselou depozicí (Krkonoše, Česká republika)]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 16 s. - Rukopis příspěvku do sborníku z konference Caring for the forest: research in changing world. IUFRO XX World Congress. Tampere - Finland, August 6 - 12 1995.
 807. VACEK, S.: Jeleni, les a ochrana přírody. [Red deer, forest and nature protection]. Krkonoše, 28, 1995, č. 2, s. 4 - 5.
 808. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Podsadby lesních porostů. Metodika použití podsadeb pro obnovu a stabilizaci porostů ohrožených a poškozeních imisně ekologickými vlivy, zejména v horských polohách. [Underplanting of forest stands. Techniques for practice]. Praha, Ústav zemědělských a potravinářských informací 1995. 31 s.
 809. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - LOKVENC, T.: Possibilities of spruce reproduction by layering in the timberline ecotone. [Možnosti obnovy smrku na hranicích ekotonu hřížením]. In: Mountain national parks and biosphere reserves: monitoring and management. Proceedings of the international conference. Špindlerův Mlýn, Krkonoše National Park, CZ, 20 - 23 September 1993. Ed. J. Flousek, G.C.S. Roberts. Vrchlabí, Krkonoše National Park Administration 1995, s. 141 - 145.
 810. VACEK, S. - SOUČEK, J.: Poškození lesů Krkonoš jelení zvěří a jejich řešení. [Forest damage caused by red deer in the Krkonoše Mts. Problem solution]. In: Škody zvěří a jejich řešení. Ed. R. Mrkva. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1995, s. 109 - 112.
 811. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Přirozená obnova lesních porostů. Metodika. [Natural regeneration of forest stands. Techniques for practice]. Praha, Ústav zemědělských a potravinářských informací 1995. 41 s., 6 obr. příl.
 812. VACEK, S. - ŠACH, F. - KRIEGEL, H.: Regeneration of forests by underplantings in the Krkonoše Mts. [Obnova lesů v Krkonoších podsadbami]. In: Mountain national parks and biosphere reserves: monitoring and management. Proceedings of the international conference. Špindlerův Mlýn, Krkonoše National Park, CZ, 20 - 23 September 1993. Ed. J. Flousek, G.C.S. Roberts. Vrchlabí, Krkonoše National Park Administration 1995, s. 135 - 139.
 813. VACEK, S. - SOUČEK, J.: Stabilization of forest stands on the timberline by layering of the Norway spruce. [Stabilizace porostů v oblasti horní hranice lesa hřížením smrku]. In: Investigation of the forest ecosystems and forest damage. Proceedings of the workshop held in Opočno on April 25 - 27, 1995. Ed. K. Matějka. Praha, Karel Matějka 1995, s. 186 - 193.
 814. VACEK, S. - MATĚJKA, K. - ŠACH, F.: Analýza vegetačních změn na půdách náchylných k introskeletové erozi. [Vegetation changes analysis on sites endangered by the introskeletal erosion]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 89 - 100. - ISBN 80-902200-7-X.
 815. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Dynamika poškození reliktních borů v CHKO Broumovsko. [Decline dynamics of relict pine forests of the Protected Landscape Area Broumovsko]. In: Srodowisko przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stolowych. Sympozjum naukowe. Kudowa Zdrój, 11 - 13 pazdziernika 1996. Kudowa Zdrój, Wyd. Parku Narodowego Gór Stolowych 1996, s. 159 - 165.
 816. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - PELC, F.: Ekologické poměry, skladba a management komplexu Jizerskohorských bučin. [Ecological conditions, structure, and management of the Jizerské hory Mts beech forest complex]. Lesnictví, 42, 1996, č. 1, s. 20 - 34.
 817. VACEK, S.: Konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. [Conference on monitoring, research and management of ecosystems in the Krkonoše National Park]. Lesnictví, 42, 1996, č. 10, s. 487 - 488.
 818. VACEK, S.: Lesnický výzkum a Krkonoše. [Forest research and the Krkonoše Mts]. Krkonoše, 29, 1996, č. 7, s. 14 - 15.
 819. VACEK, S.: Lesnický výzkum v Krkonoších. [Forestry research in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 1 - 3. - ISBN 80-902200-7-X.
 820. VACEK, S.: Mezinárodní konference "Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku". [International conference "Monitoring, research and management of ecosystems in the Krkonoše National Park"]. Bulletin Národního lesnického komitétu, 1996, č. 3/4, s. 18 - 19.
 821. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. III. Dynamika poškození reliktních borů. [Forest ecosystem stability potential on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumov Region. III. Decline dynamics of relict pine forests]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 5. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice II. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1996, s. 109 - 112. - ISBN 80-901855-7-6, ISSN 1211-3603.
 822. VACEK, S. - LEPŠ, J. - ŠTEFANČÍK, I. - CICÁK, A.: Precision of visual estimates of tree defoliation. [Přesnost vizuálního odhadu odlistění]. Lesnictví, 42, 1996, č. 2, s. 49 - 53.
 823. VACEK, S. - CHROUST, L. - SOUČEK, J.: Produkční analýza autochtonních bučin. [Production analysis of autochthonous beech stands]. Lesnictví, 42, 1996, č. 2, s. 54 - 66.
 824. VACEK, S. - LEPŠ, J.: Spatial dynamics of forest decline: the role of neighbouring trees. [Prostorová dynamika úhynu lesů: vliv kompetičních vztahů]. Journal of Vegetation Science (Uppsala), 7, 1996, s. 789 - 798. - ISSN 1100-9233.
 825. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Struktura a vývoj reliktních borů v CHKO Broumovsko. [Structure and development of relict pine forests of the Protected Landscape Area of Broumovsko]. In: Srodowisko przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stolowych. Sympozjum naukowe. Kudowa Zdrój, 11 - 13 pazdziernika 1996. Kudowa Zdrój, Wyd. Parku Narodowego Gór Stolowych 1996, s. 151 - 158.
 826. VACEK, S. - LEPŠ, J. - BASTL, M.: Vegetační změny na výzkumných plochách ve smrkových, smrkobukových a bukových porostech v Krkonoších. [Vegetation changes on permanent research plots in spruce, mixed spruce-beech, and beech stands in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15 - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 114 - 124. - ISBN 80-902200-7-X.
 827. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J. - KRIEGEL, H. - ŠACH, F.: Využití podsadeb pro obnovu lesa v Krkonoších. [Research and use of underplantings in the forest restoration in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15 - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 170 - 179. - ISBN 80-902200-7-X.
 828. VACEK, S.: Vývoj zdravotního stavu lesních porostů na TVP v Krkonoších. [Health state development of forest stands on permanent research plot in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15 - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 28 - 43. - ISBN 80-902200-7-X.
 829. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Zkušenosti s hřížením smrku v Krkonoších. [Experiences with spruce layering in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 192 - 200. - ISBN 80-902200-7-X.
 830. VACEK, S.: Zvyšování podílu buku v lesních porostech a problémy jejich pěstování. [An increase in beech proportion in forest stands and problems of their growing]. Lesnictví, 42, 1996, č. 1, s. 1 - 2.
 831. VACEK, S. (rec.): Padesát let lesnického školství v Trutnově 1945 - 1995. Almanach. [Fifty years of forestry schools in the town of Trutnov 1945 - 1995. Almanac. Review]. Trutnov, SLŠ 1995. 290 s. In: Lesnická práce, 75, 1996, č. 3, s. 103.
 832. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VII. Analýza změn v NPR Bukačka a NPR Trčkov. [Damage dynamics in spruce and beech stands of the Protected Landscape Area Orlické hory. VII. Analysis of changes in the National Nature Reserves Bukačka and Trčkov]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 11. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice IV. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 183 - 199. - Res. angl. - ISBN 80-86064-08-5, ISSN 1211-3603.
 833. VACEK, S.: Jizerskohorské bučiny. [Beech stands of the Jizerské hory Mts]. Krkonoše, 30, 1997, č. 6, s. 16 - 17.
 834. VACEK, S. - LOKVENC, T. - BALCAR, V. - HENŽLÍK, V.: Obnova a stabilizace lesa v horských oblastech Sudet. [Forest regeneration and stabilization in the Sudeten Mountains]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Wyd. 2., niezm. Warszawa, b.n. 1997, s. 93 - 119. - ISBN 83-86980-78-8.
 835. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. IV. Struktura a vývoj reliktních borů. [Forest ecosystem stability potential on sandstone localities of the Protected Landscape Area of Broumov Region. IV. Structure and development of relict pine forests]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 10. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice III. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 125 - 141. - ISBN 80-86064-07-7, ISSN 1211-3603.
 836. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. V. Vegetační změny v reliktních borech. [Forest ecosystem stability at sandstone localities in the Protected Landscape Area of Broumovsko. V. Vegetation changes of relict pine forests]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 11. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice IV. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 171 - 182. - Res. angl. - ISBN 80-86064-08-5, ISSN 1211-3603.
 837. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v CHÚ Podorlicka. I. Analýza změn v PR Zbytka. [Influence of natural and anthropogenic factors on the structure and development of forest ecosystems in the protected areas of the Orlické hory Foothills. I. Analysis of changes in the Zbytka Nature Reserve]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 11. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice IV. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 95 - 114. - Res. angl. - ISBN 80-86064-08-5, ISSN 1211-3603.
 838. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v CHÚ Podorlicka. II. Analýza změn v PR Dubno. [Influence of natural and anthropogenic factors on the structure and development of forest ecosystems in the protected areas of the Orlické hory Foothills. II. Analysis of changes in the Dubno Nature Reserve]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 11. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice IV. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 115 - 142. - Res. angl. - ISBN 80-86064-08-5, ISSN 1211-3603.
 839. VACEK, S. - BALCAR, V.: Ekologie a zdravotní stav březových porostů v Orlických horách. [Ecology and health condition of birch stands in the Orlické hory Mts]. In: Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří. Sv. 6. Dobré, SEN 1998, s. 59 - 64. - ISBN 80-901846-9-3.
 840. VACEK, S.: Harrachův smrk a jeho konec ... [Cut down of Harrach's spruce]. Krkonoše, 31, 1998, č. 12, s. 14 - 15.
 841. VACEK, S.: K životnímu jubileu ing. Luďka Chrousta, CSc. [The seventieth anniversary of Mr Luděk Chroust birthday]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 4, s. 155 - 156.
 842. VACEK, S.: "Léčení" krkonošských lesů rezonanční terapií? [Treatment of Krkonoše Mts forests by resonant therapy]. Krkonoše, 31, 1998, č. 10, s. 24 - 25.
 843. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Management NPR a PR v CHKO Orlické hory. [Nature reserves management in the Protected Landscape Area Orlické hory Mts]. In: Acta musei Richnoviensis, Sect. natur. Časopis Okresního muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Příspěvky ze semináře Příroda Orlických hor a jejich podhůří. Část 2. Roč. 5, 1998, č. 3, s. 117 - 132. - ISBN 80-86076-12-1.
 844. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Struktura a vývoj původních smrkových porostů v Krkonoších. [Structure and development of natural spruce stands in Krkonoše Mts]. In: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie. Nr 332. Sesja Naukowa. Zeszyt 56. Struktura i dynamika górskich borów swierkowych. Sympozjum ... Kraków - Zakopane, 25-27 wrzesnia 1997. Krakow, Wyd. AR 1998, s. 177 - 195. - ISSN 0239-9342.
 845. VACEK, S. - PELC, F.: Záchrana genofondu a přírodě blízké způsoby hospodaření v komplexu Jizerskohorských bučin. [Gene-pool conservation and sustainable management in the Jizerské hory Mts beech forests]. In: Obhospodařování lesa podle zásad Pro Silva. Seminář k trvale udržitelnému obhospodařování lesa. Doplňkový sborník ... Křtiny, 2. a 3. dubna 1998. Ed. V. Tesař. Křtiny, ŠLP Masarykův les 1998, s. 35 - 39.
 846. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Změny druhové skladby v lesních ekosystémech Krkonoš. [Changes of species composition in forest ecosystems of the Krkonoše Mts]. In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Przesiece 15-18 X 1997. Tom 2. Poznan, Wydawnictwo Acarus 1998, s. 177 - 184. - ISBN 83-85340-53-X.
 847. VACEK, S. (rec.): Trutnovský park. [Trutnov Park. Review]. Trutnov 1995. 65 s. In: Lesnická práce, 77, 1998, č. 1, s. 33.
 848. VACEK, S. - BALCAR, V.: Contribution to ecology and health state of birch stands in the Sudeten Mountains. [Příspěvek k ekologii a zdravotnímu stavu březových porostů v Sudetské soustavě]. Journal of Forest Science, 45, 1999, č. 4, s. 181 - 185.
 849. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VIII. Analýza změn v PR Pod Vrchmezím a PR Sedloňovský vrch. [Decline dynamics in spruce and forest stands of the Protected Landscape Area of the Orlické hory Mts. VIII. Analysis of change in the NR Pod Vrchmezím a NR Sedloňovský vrch]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 14. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice V. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1999, s. 145 - 167. - ISBN 80-86064-29-8, ISSN 1211-3603.
 850. VACEK, S.: Ekologické aspekty dekompozice odumřelého dřeva v autochtonní smrčině. [Ecological aspects of dead wood decomposition in autochthonous Norway spruce stand]. In: Význam a funkce odumřelého dřeva v lesních porostech. Sborník příspěvků ze semináře s exkurzí. Vranov nad Dyjí, 8. - 9. října 1999. Ed. T. Vrška. Znojmo, Správa Národního parku Podyjí 1999, s. 49 - 60. - ISBN 80-238-4739-2.
 851. VACEK, S.: Lze revitalizovat lesy rezonanční terapií? [Revitalization of forests by resonant therapy]. GEOinfo. Odborný dvouměsíčník pro geografické informační systémy a dálkový průzkum Země, 1999, č. 2, s. 12 - 13. - ISSN 1211-1082.
 852. VACEK, S. - BALCAR, V.: Mezinárodní seminář o evropských horských lesích v Trentu. [International workshop of mountain forests, Trento, Italy]. Journal of Forest Science, 45, 1999, č. 7, s. 337 - 340.
 853. VACEK, S. - SOUČEK, J.: Obnova a stabilizace komplexu Jizerskohorských bučin. [Regeneration and stabilization of the Jizerskohorské bučiny Forest Complex]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 57 - 69. - ISBN 80-902615-4-X.
 854. VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V.: Porostní poměry, obnova a stabilizace komplexu Jizerskohorských bučin. [Stand structure, regeneration and stabilization of the Jizerskohorské bučiny Forest Complex]. In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy 21. Liberec, Severočeské muzeum 1999, s. 17 - 44. - ISBN 80-238-3934-9.
 855. VACEK, S.: Příprava a tvorba plánů péče pro maloplošná zvláště chráněná území. [Preparation and creation of plans for management in the small-scale particularly reserved areas]. In: Přírodě blízké hospodaření v lesích chráněných krajinných oblastí. Sborník přednášek ze semináře konaného dne 30. března 1999 v Průhonicích. Praha, Správa chráněných krajinných oblastí České republiky 1999, s. 85 - 97.
 856. VACEK, S.: Přírodě blízký les, kritéria jeho hodnocení a cesty k jeho přiblížení s ohledem na problematiku habrových doubrav. [Close-to-nature forest, criteria of its assessment, close-to-nature silviculture in oak-hornbeam forests]. In: Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny s ohledem na Český kras. Sborník ze semináře konaného … ve Svatém Janu pod Skalou dne 26. října 1999. Sest. V. Švihla. Karlštejn, Správa CHKO Český kras 1999, s. 7 - 13.
 857. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Soil chemistry changes in the Krkonoše Mts during the last decade. [Změny půdního chemismu v Krkonoších během posledního desetiletí]. In: Effect of global climate change on boreal and temperate forests. Workshop proceedings. Jíloviště by Prague, Czech Republic. October 10-14, 1994. Ed. K. Vančura, V. Šrámek. Prague, Forestry and Game Management Research Institute 1999, s. 85 - 88. - ISBN 80-238-1669-1.
 858. VACEK, S. - MATĚJKA, K.: The state of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts in years 1976 - 1997. [Stav lesních porostů na trvalých výzkumných plochách v Krkonoších v letech 1976-1997]. Journal of Forest Science, 45, 1999, č. 7, s. 291 - 315.
 859. VACEK, S. - LEPŠ, J.: Vegetační dynamika v lesních ekosystémech Krkonoš. [Vegetation dynamic in forest ecosystems in the Krkonoše Mts]. In: Změny rostlinstva a jejich sledování. Seminář České botanické společnosti. Praha, 6. 12. 1997. Ed. T. Kučera, L. Kirschnerová. Praha, Česká botanická společnost 1999, s. 89 - 102. - Zprávy České botanické společnosti, roč. 34, 1999. Materiály 17. - ISSN 1212-3323.
 860. VACEK, S. - MATĚJKA, K. - ŠACH, F.: Vegetační změny na půdách náchylných k introskeletové erozi. [Vegetation changes on sites endangered by the introskeletal erosion]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 107 - 112. - ISBN 80-902615-4-X.
 861. VACEK, S. - BASTL, M. - LEPŠ, J.: Vegetation changes in forests of the Krkonoše Mts over a period of air pollution stress (1980 - 1995). [Vegetační změny v krkonošských lesích v období znečištění ovzduší (1980 - 1995)]. Plant Ecology (Amsterdam), 143, 1999, č. 1, s. 1 - 11. - ISSN 1385-0237.
 862. VACEK, S. - SOUČEK, J. - LOKVENC, T.: Využití podsadeb pro obnovu horských lesů. [Use of underplantings in the restoration of mountain forests]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 77 - 84. - ISBN 80-902615-4-X.
 863. VACEK, S.: Výzkum obnovy lesních porostů na VÚLHM VS Opočno. [Research of the forest regeneration performed in FGMRI Research Station Opočno]. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů ... Křtiny, 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita [1999], s. 183 - 190. - Res. angl. - ISBN 80-7157-392-2.
 864. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Analýza změn v přírodní rezervaci Jelení lázeň. [Analysis of changes in the Jelení lázeň Nature Reserve]. In: Panorama : z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří. Sv. 8. Dobré, SEN 2000, s. 33 - 44. - Res. něm. - ISBN 80-902420-5-7.
 865. VACEK, S. - MATĚJKA, K.: Dynamika vegetačních změn na výzkumných plochách v lesních porostech v Krkonoších v letech 1976 - 1995. [Dynamic of vegetation changes on permanent research plots in forests of the Krkonoše Mts in 1976 - 1995]. In: Problematika lesnické typologie. 2. Sborník příspěvků. Seminář. Kostelec nad Černými lesy, 11. a 12. 1. 2000. Ed. J. Viewegh. Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, s. 93 - 106. - ISBN 80-213-0626-2.
 866. VACEK, S.: Ekologie lesních ekosystémů. [Ecology of forest ecosystems]. Hradec Králové, Pedagogické centrum 2000. 120 s.
 867. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Influence of the environment on the health state of relict pine forests in the Broumovsko Protected Landscape Area, NE Bohemia. [Vliv prostředí na zdravotní stav reliktních borů v CHKO Broumovsko]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 17. Studies at permanent vegetation plots in protected areas. Ed. L. Kirschnerová, T. Kučera. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2000, s. 81 - 100. - ISBN 80-86064-29-8, ISSN 1211-3603.
 868. VACEK, S. - MAYOVÁ, J.: K problematice vegetační stupňovitosti NP Šumava. [Problems of the altitudinal zonation of the vegetation in the Šumava National Park]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 27. a 28. listopadu 2000. Ed. V. Podrázský ... Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, s. 138 - 141. - ISBN 80-213-0674-2.
 869. VACEK, S. - BALCAR, V.: Možnosti obnovy a stabilizace lesních ekosystémů Orlických hor. [Possibilities of regeneration and stabilization of forest ecosystems in the Orlické hory Mts.] In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 117 - 132. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 870. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Možnosti využití podsadeb při obnově lesů NP Šumava. [Potential of underplantings use in the forest restoration of the Šumava Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 27. a 28. listopadu 2000. Ed. V. Podrázský ... Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, s. 99 - 106. - ISBN 80-213-0674-2.
 871. VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V. - PELC, F.: Natural conditions and management of the Forest Complex Jizerskohorské bučiny. [Přírodní poměry a management lesního komplexu Jizerskohorské bučiny]. Journal of Forest Science, 46, 2000, č. 10, s. 445 - 467.
 872. VACEK, S. - SOUČEK, J.: Obnova komplexu Jizerskohorských bučin. [Regeneration of the Jizerskohorské bučiny Forest Complex]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 68 - 71. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
 873. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Přínos lesnického řešení ekologických a environmentálních problémů. Předmluva. [Contribution of forestry to the solution of ecological and environmental problems]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 27. a 28. listopadu 2000. Ed. V. Podrázský ... Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, s. 4 - 6. - ISBN 80-213-0674-2.
 874. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Přírodě blízké lesy - cíle a prostředky lesnického managementu v NP Šumava. [Close-to-nature forests - aims and measures of forest management in the Šumava National Park]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 1. a 2. prosince 1999. Ed. ... S. Vacek ... Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2000, s. 100 - 102. - ISBN 80-213-0566-5.
 875. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MATĚJKA, K.: Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980 - 1998. [Condition and development of forest soils in permanent research plots in the Krkonoše Mts from 1980 to 1998]. In: Geoekologické problémy Krkonoš (4). Soubor abstraktů, přihlášených referátů, krátkých sdělení a posterů. Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a J. Marková. Vrchlabí Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 39.
 876. VACEK, S. - SOUČEK, J. - MAYOVÁ, J.: Struktura a zdravotní stav vybraných lesních ekosystémů v NP Šumava. [Structure and condition of forest ecosystems in the Šumava National Park]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 1. a 2. prosince 1999. Ed. ... S. Vacek ... Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2000, s. 40 - 51. - ISBN 80-213-0566-5.
 877. VACEK, S. - BALCAR, V.: Sudeten Mountains in the Czech Republic - growing conditions, regeneration and stabilization of mountain forests. [Sudetská soustava v České republice - růstové podmínky, obnova a stabilizace horských lesů]. In: Multipurpose management of mountain forests: concepts, methods, techniques. Symposium international. Communications. Pralognan-la-Vanoise, France, 25-30 June 2000. Pralognan-la-Vanoise, European Observatory of Mountain Forest, IUFRO 2000, s. 168 - 177.
 878. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Trendy a prioritní úkoly v lesích chráněných území. [Trends and priorities in forests of the protected areas]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 27. a 28. listopadu 2000. Ed. V. Podrázský ... Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, s. 153 - 155. - ISBN 80-213-0674-2.
 879. VACEK, S. - HANIŠ, J. - MINX, A. - FIŠERA, J. - PODRÁZSKÝ, V. - BALCAR, V.: Vývoj poškození ekosystémů Orlických hor. [Development of damage to forest ecosystems in the Orlické hory Mts]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 39 - 64. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 880. VACEK, S.: Zdravotní stav lesních porostů na TVP v Krkonoších v letech 1976 - 1998. [Health condition of forest stands in permanent research plots in the Krkonoše Mts from 1976 to 1998]. In: Geoekologické problémy Krkonoš (4). Soubor abstraktů, přihlášených referátů, krátkých sdělení a posterů. Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a J. Marková. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 39.
 881. VACEK, S. - MAYOVÁ, J.: Zdravotní stav lesních porostů na TVP v NP Šumava. [Health condition of forest stands in permanent research plots in the Šumava National Park]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy, 27. a 28. listopadu 2000. Ed. V. Podrázský ... Praha, Česká zemědělská univerzita 2000, s. 142 - 152. - ISBN 80-213-0674-2.
  Vacek jako spoluautor viz: 17, 20, 21, 23, 31, 32, 38, 42, 46, 95, 96, 136, 137, 139, 140, 142, 218, 251, 325, 328, 331, 336, 338, 348, 349, 350, 353, 359, 362, 369, 375, 406, 411, 448, 449, 517, 518, 523, 534, 535, 537, 539, 541, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 561, 562, 610, 613, 666, 883, 885, 886, 892, 896.
 882. VALTÝNI, J. - PEŘINA, V. - KREČMER, V.: Obhospodarovanie lesov z vodohospodárskeho hľadiska. [Management of forests from the water management viewpoint]. In: Zachar, D. - Jůva, K.: Využití a ochrana vod ČSSR z hlediska zemědělství a lesního hospodářství. Praha, Academia 1987, s. 314 - 319.
 883. VYŠNÝ, J. - VACEK, S. - GÖMÖRY, D. - PAULE, L. - COMPS, B. - THIÉBAUT, B.: Genetická premenlivosť vybraných populácií buka lesného (Fagus sylvatica L.) vo východných Čechách. [Genetic variation in selected populations of European beech (Fagus sylvatica L.) in Eastern Bohemia]. In: Opera Corcontica. 31. Vrchlabí, Krkonošský národní park 1994, s. 93 - 103. - ISBN 80-901384-9-7.
 884. ZAKOPAL, V.: Poznatky získané realizací Koniasova pěstebního směru na Opočně. [Information on the realization of Konias silvicultural method in Opočno]. Lesnictví, 27, 1981, č. 7, s. 591 - 620. - Res. angl.
 885. ZATLOUKALOVÁ, H. - VACEK, S.: Z historie botanického průzkumu Orlických hor. [From the history of botanical surveys in the Orlické hory Mts]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1985, č. 8, s. 16 - 19.
 886. ZATLOUKALOVÁ, H. - VACEK, S.: Květena lesních louček na Olešensku. [Flora of forest meadows in Olešensko Region]. Orlické hory (Rychnov nad Kněžnou), 1987, č. 11, s. 19 - 21.
 887. ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest reproductive material]. Zprac. A. Jurásek a kol., T. Lokvenc, O. Mauer. Praha, Český normalizační institut 1998. 17 s.
 888. Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. [Quality control of forest tree species reproductive material]. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000. 107, XVI s. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.
 889. Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. [Forest management in air polluted area of the Orlické hory Mts]. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 166 s. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 890. Lesnický naučný slovník. 1. díl. A - O. [Forestry encyclopaedia. Vol. 1. A - O]. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1994. 743 s., příl. - V kol. aut. zastoupeni řešitelé stanice (v abecedním pořadí) L. Chroust, A. Jurásek, T. Lokvenc, V. Nárovec, F. Šach, S. Vacek a fotograf F. Horák. Autorství u jednotlivých hesel vyznačeno plným jménem. - ISBN 80-7084-114-7.
 891. Lesnický naučný slovník. 2. díl. P - Ž. [Forestry encyclopaedia. Vol. 2. P - Ž]. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1995. 683 s., příl. - V kol. aut. zastoupeni řešitelé stanice (v abecedním pořadí) L. Chroust, A. Jurásek, T. Lokvenc, V. Nárovec, F. Šach, S. Vacek a fotograf F. Horák. Autorství u jednotlivých hesel vyznačeno plným jménem. - ISBN 80-7084-131-1.
 892. Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. [Monitoring, research and management of ecosystems in the Krkonoše National Park]. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996. 350 s. - ISBN 80-902200-7-X.
 893. Obnova a stabilizace horských lesů. [Regeneration and stabilization of mountain forests]. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999. 146 s. - ISBN 80-902615-4-X.
 894. Perspektivy použití vegetativně množeného sadebního materiálu v podmínkách lesního hospodářství. [Perspective use of vegetative propagated plants in forestry]. Sborník referátů z odborného semináře s mezinárodní účastí. Brno, 11. prosince 1996. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996. 101 s.
 895. Pěstování lesa 1997. [Silviculture 1997]. Výběrová bibliografie z domácí produkce. [Aut.:] J. Remešová, A. Vokálová. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 53 s. - ISBN 80-238-2925-4.
 896. Stav horských lesů Sudet v České republice. [Condition of the Sudeten Mountain forests in the Czech Republic]. Zprac. kol. aut. Ed. A. Jurásek, S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 140 s., fot.
 897. Výsledky a postupy výzkumu v imisní oblasti SV Krušnohoří. [Results and progress of the survey in the air-polluted area of the north-eastern Ore Mts]. Sborník referátů z celostátního semináře konaného v rámci Phare-programu přeshraniční spolupráce ... Teplice, 4. 2. 2000. Sest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000. 100 s. - Res. angl. - ISBN 80-902615-7-4.
 898. Výzkumná stanice Opočno 1971 - 1980. [Research Station Opočno 1971 - 1980]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1981. 43 s.
 899. Výzkumná stanice Opočno 1981 - 1990. [Forest Research Station Opočno 1981 - 1990]. Red. F. Šach. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1991. 72 s.