Tvůrčí pracovníci a osobnosti
působící v laboratořích VÚLHM - Výzkumné stanice OpočnoVýzkumná stanice byla až do roku 1964 umístěna ve staré nevyhovující budově v areálu opočenského zámku. Dne 3. října 1964 byla dokončena výstavba a otevřena nová budova výzkumné stanice, která již plně vyhovovala svému účelu. V nové budově byly pro potřeby pěstebně a ekologicky orientovaného lesnického výzkumy vybudovány laboratoře, ve kterých působila řada dalších významných pracovníků VS Opočno.Publikace (výroční zpráva) Výzkumná stanice Opočno (1951 - 1963), vydaná roku 1964 ve Státním zemědělském nakladatelství v Praze (ve sbírce Lesnictví a myslivost; aut.: Peřina, V. a kol.), popisuje na straně 14 "laboratorní zázemí" nového působiště výzkumné stanice těmito slovy: "Ve výzkumné stanici byly vybudovány laboratoře (chemická, pedologická, mikrobiologická), které umožňují provádět analýzy potřebné k řešení pěstebních úkolů, spojených s ekologií pěstebních zásahů a charakteristikou prostředí i biologického materiálu při výzkumných pracích. Na stanici byla založena i fotokartotéka, která má přes 18 tisíc černobílých a přes 2 tisíce barevných snímků s tématikou lesního hospodářství u nás i v zahraničí. Kartotéka slouží k dokumentaci výzkumných úkolů a závěrečných zpráv a je i využívána pracovníky z řady institucí k ilustracím publikací, odborných časopisů a výstav."
JIŘÍ VACEK

JIŘÍ VACEK (25. 11. 1919 Dobruška, † 20. 11. 1986 Opočno) vystudoval před 2. světovou válkou Chemickou průmyslovou školu ve Zlíně. Před příchodem na Výzkumnou stanici v Opočně pracoval jako lesní dělník na Lesním závodě Rychnov n.Kn. Od roku 1954 až do roku 1981 vedl chemickou laboratoř VS Opočno. Mimo běžné analýzy vzorků lesních půd, dřevin a vod prováděl také testování herbicidů, konstruoval a zlepšoval laboratorní přístroje a zaváděl nové analytické laboratorní metody.
Ing. VĚRA ŠMÍDOVÁ

ING. VĚRA ŠMÍDOVÁ (22. 7. 1954 Jaroměř) absolvovala Vysokou školu chemicko technologickou, obor analytické a fyzikální chemie v Pardubicích. V roce 1979 nastoupila do chemické laboratoře Výzkumné stanice v Opočně, kde v roce 1981 nahradila na vedoucí pozici laboratoře svého (tehdy již vážně nemocného) předchůdce, pana Jiřího Vacka. Až do ukončení privatizace laboratoře (v r. 1992) zajišťovala analytické zpracování vzorků lesních půd, rostlinného materiálu a půdních vod pro potřebu řešení úkolů stanice. Později pracovala na referátu životního prostředí Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou.
ZDENĚK KRICNAR

ZDENĚK KRICNAR (26. 8. 1928 Police nad Metují, † 4. 10. 2000 Opočno) se vyučil fotografem v Polici nad Metují a v Praze u prof. Z. Fejfara. V roce 1952 nastoupil jako fotograf na Výzkumnou stanici v Opočně. Zabýval se dokumentární fotografií v terénu i ve fotolaboratoři. Založil a vedl fotoarchiv VS Opočno. V r. 1978 odešel ze zdravotních důvodů do důchodu.
FRANTIŠEK HORÁK

FRANTIŠEK HORÁK (27. 1. 1934 Nové Město nad Metují, † 25. 10. 2016 Třebechovice pod Orebem) po maturitě na tamním gymnáziu nastoupil v r. 1953 na Výzkumnou stanici v Opočně. Pracoval jako technik výzkumu ve skupině obnovy lesa. Během zaměstnání absolvoval abiturientský kurs na Lesnické technické škole v Trutnově. Od roku 1979 vykonával fotografické a reprografické práce včetně vedení fotoarchivu VS. V r. 1994 odešel do důchodu, ale v práci pro stanici pokračoval až do r. 2000.


* * *

Primární (použitý) pramen:

Výzkumná stanice Opočno. Přehled publikační činnosti 1951 - 2000. Sest. F. ŠACH a kol. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001. 156 s. - ISBN 80-86461-14-9.


* * *

Poslední aktualizace stránky: 17. března 2017