Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.


Narozen 19. 5. 1951 v Rožňavě na Slovensku.
Ve VÚLHM zaměstnán od roku 1976, na Výzkumné stanici Opočno od roku 1978.

Vzdělání:

 1. Střední lesnická technická škola v Písku ukončena v roce 1971.
 2. Oděsská Státní Univerzita, Biologická fakulta, obor botanika ukončeno v roce 1976.
 3. Titul RNDr. - v roce 1983 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 4. Vědecká hodnost CSc. - v roce 1986, po obhajobě kandidátské disertační práce na téma Zvyšování odolnosti mladých smrkových porostů proti škodám sněhem.
 5. Pedagogický titul Docent - v roce 2005 po obhajobě habilitační práce Výchova jako prostředek stabilizace smrkových porostů vůči abiotickým škodlivým činitelům na FLE ČZU v Praze.

Výzkumná činnost:

Výzkumné úkoly koordinované v období od roku 2009 (vč. současných):

 • QJ1530298 Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech. 2015-2018 NAZV (odpovědný řešitel).
 • QI112A172 Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. 2011-2014 NAZV (odpovědný řešitel).
 • QH91072 Role lesních dřevin a pěstebních opatření v procesu formování půdního prostředí lesního ekosystému. 2009-2011 NAZV (odpovědný řešitel).
 • MZE 0002070203 Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí. 2009-2013 MZE (výzkumný záměr, odpovědný řešitel dílčího záměru 05)

V letech 1981 - 2008 samostatným řešitelem těchto resortních výzkumných úkolů:

 • V letech 1981 - 1985 řešil problematiku zvyšování odolnosti smrkových porostů vůči škodám sněhem.
 • V letech 1986 - 1990 projekt Kritéria pěstebního výběru v mladých smrkových porostech.
 • V letech 1991 - 1994 koordinoval projekt N 03-329-869 Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů pod vlivem průmyslových imisí, v rámci kterého jsem řešil dílčí projekt 04 Zvyšování stability a produkce lesních porostů výchovou.
 • V letech 1995 - 1999 řešitelem projektu Výchova lesních porostů v ekotopech narušených antropogenní činností.
 • V letech 2000 - 2004 dílčí projekt 04 Výchova lesních porostů v měnících se imisně ekotopových poměrech s ohledem na funkční účinky lesa v rámci výzkumného záměru CEZ: M06/99:01 Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností.
 • V letech 2003 - 2004 zodpovědný řešitel a koordinátor grantu GS LČR Lesnické hospodaření v Jizerských horách (PDF: 2 MB).
 • V letech 2004 - 2008 koordinace dílčího výzkumného záměru 06 Výchova lesních porostů v měnících se podmínkách prostředí s ohledem na funkce lesa v rámci výzkumného záměru MZE 0002070201 Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí. Dílčí záměr se v souladu se zásadami státní lesnické politiky zabýval výzkumem vlivu různých režimů porostní výchovy (bezzásahový režim, pozitivní výběr v úrovni a negativní výběr v podúrovni) na diverzifikaci prostorové výstavby, druhové a věkové skladby smrkových a borových monokultur s cílem zvýšit jejich stabilitu a funkční účinnost prohloubením jejich biodiverzity.
 • V letech 2005 - 2008 koordinoval grantový projekt GS LČR Lesnické hospodaření v Krušných horách (PDF: 475 kB).

Členství v mezinárodních organizacích a zahraniční spolupráce:

 • Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde (od r. 2000).
 • IUFRO, division 1 (Working Party 1.05.08) (od r. 2004).
 • EFI Project Centre ConForest (The question of CONversion of coniferous FORESTs on sites naturally dominated by broadleaves for sustainable fulfilment of society's needs) (od r. 2004).

Kontakty:

Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
VÚLHM, v. v. i. - Výzkumná stanice Opočno
Na Olivě 550
517 73 Opočno

Kancelář: +420 494 668 392; linka 136
Mobilní telefon (GSM): +420 602 299 931
E-mail: slodicak@vulhmop.cz
Facebook: osobní profil

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

Výběr z publikací:

Vědecká periodika s IF:

 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J. - DUŠEK, D.: Canopy reduction as a possible measure for adaptation of young Scots pine stand to insufficient precipitation in Central Europe. Forest Ecology and Management, 262, 2011, s. 1913 - 1918.
 • KACALEK, D. - DUSEK, D. - NOVAK, J. - SLODICAK, M. - BARTOS, J. - CERNOHOUS, V. - BALCAR, V.: Former agriculture impacts on properties of Norway spruce forest floor and soil. Forest Systems, 20, 2011, č. 3, s. 437 - 443.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - DUŠEK, D. - KACÁLEK, D.: Long-term effect of thinning on production and forest-floor characteristics in Scots pine stands in the Polabí lowland (Czech Republic). Forestry Ideas, 17, 2011, č. 1, s. 27 - 33.
 • NOVAK, J. - SLODICAK, M. - DUSEK, D.: Thinning effects on forest productivity and site characteristics in stands of Pinus sylvestris in the Czech Republic. Forest Systems, 20, 2011, č. 3, s. 464 - 474.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J. - ŠRÁMEK, V.: Forest decline in the Slezske Beskydy Mts. Forestry Ideas, 16, 2010, 1 (39), s. 58 - 64.
 • ŠRÁMEK, V. - SLODIČÁK, M. - LOMSKÝ, B. - BALCAR, V. - KULHAVÝ, J. - HADAŠ, P. - PULKRÁB, K. - ŠIŠÁK, L. - PĚNIČKA, L. - SLOUP, M.: The Ore Mountains: will successive recovery of forests from lethal disease be successful? Mountain Research and Development, 28, 2008, č. 3/4, s. 216 - 221.
 • SLODICAK, M. - NOVAK, J.: Silvicultural measures to increase the mechanical stability of pure secondary Norway spruce stands before conversion. Forest Ecology and Management, 224, 2006, č. 3, s. 252 - 257.
 • SLODICAK, M. - NOVAK, J. - SKOVSGAARD, J. P.: Wood production, litter fall and humus accumulation in a Czech thinning experiment in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Forest Ecology and Management, 2005, č. 209, s. 157 - 166.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Effect of thinning of air-polluted Norway spruce stands in the Czech Republic. Ekológia (Bratislava), 22, 2003, Suppl. 1/2003, s. 340 - 353.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Long-term experiments with thinning of forest stands. Ekológia (Bratislava), 22, 2003, Suppl. 1/2003, s. 259 - 264.

Monografie:

 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J. - MAUER, O. - PODRÁZSKÝ, V. a kol.: Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. [Silvicultural approaches for introduction of Douglas-fir into the forest mixed stands in conditions of the Czech Republic]. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2014. 272 s. - ISBN 978-80-7458-65-9.
 • M. SLODIČÁK A KOL.: Lesnické hospodaření v Jizerských horách. [Forestry management in the Jizerské hory Mts.]. Zprac. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2009. 232 s. - ISBN 978-80-87154-86-1.

Další významné vědecké recenzované práce:

  2014:


 • NOVÁK, J. - DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M.: Quantity and quality of litterfall in young oak stands. Journal of Forest Science, 60, 2014, č. 6, s. 219-225.


 • 2013:


 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - DUŠEK, D. - KACÁLEK, D.: Norway spruce litterfall and forest floor in the IUFRO thinning experiment CZ 13 - Vítkov. Journal of Forest Science, 59, 2013, č. 3, s. 107-116.
 • NOVÁK, J. - DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M.: Výchova porostů borovice lesní a poškození sněhem. [Thinning of Scots pine stands and snow damage]. Zprávy lesnického výzkumu, 58, 2013, č. 2, s. 147-157.


 • 2012:


 • DUŠEK, D. - NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Výchova borových porostů ve středním věku - experiment Kersko. [Thinning of modele-aged Scots pine stands - Kersko experiment]. Zprávy lesnického výzkumu, 57, 2012, č. 4, s. 297 - 303.


 • 2011:


 • DUŠEK, D. - NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Experimenty s výchovou borovice lesní na jižní Moravě - Strážnice I a Strážnice III. [Scots pine thinning experiment in Southern Moravia - Straznice I and Straznice III]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 4, s. 283 - 290.
 • DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Vliv pozitivního a negativního výběru uplatněného při prvních výchovných zásazích na růst a vývoj dubové mlaziny. [Effect of positive and negative selection at the first thinning on growth and development of young oak stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 2, s. 125 - 129.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - DUŠEK, D.: Aboveground biomass of substitute tree species stand with respect to thinning - European larch (Larix decidua Mill.). Journal of Forest Science, 57, 2011, č. 1, s. 8 - 15.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - DUŠEK, D.: Litter-fall and humus accumulation in thinning experiment Kristianov in the Jizerske Hory Mts. Folia Forestalia Polonica, series A, 52, 2010, č. 2, s. 108-113.


 • 2010:


 • DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Experiment s porostní výchovou borovice lesní - Strážnice II (1962). [Scots pine thinning experiment - Strážnice II (1962)]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 2, s. 78 - 84.
 • DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výchova smrkových porostů a tvorba horizontů nadložního humusu - Experiment Vrchmezí v Orlických horách. [Thinning of Norway spruce stands and formation of forest-floor horizons in experiment Vrchmezi (Eastern Bohemia)]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 4, s. 293 - 299.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - DUŠEK, D. - KACÁLEK, D.: Long-term effect of thinning from above on forest-floor in Scots pine stands in Southern Moravia (Czech Republic). [Langfristiger Einfluss der Hochdurchforstungen auf die obere Humusschicht in Waldkieferbeständen in Südmähren (Tschechische Republik)]. Austrian Journal of Forest Science, 127, 2010, Heft 2, s. 97 - 110.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - KACÁLEK, D. - DUŠEK, D.: The effect of different stand density on diameter growth response in Scots pine stands in relation to climate situations. Journal of Forest Science, 56, 2010, č. 10, s. 461 - 473.


 • 2009:


 • DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M.: Struktura a statická stabilita porostů pod různým režimem výchovy na bývalé zemědělské půdě. [Structure and static stability of stands under different regimes of thinning on former agricultural land]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 1, s. 12 - 16.
 • DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výchova smrkových porostů a tvorba horizontů nadložního humusu - experiment Vrchmezí v Orlických horách. [Thinning of Norway spruce stands and formation of forest-floor horizons in experiment Vrchmezi (Eastern Bohemia)]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 4, s. 293 - 299.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Thinning experiment in the spruce and beech mixed stands on the locality naturally dominated by beech - growth, liter-fall and humus. Journal of Forest Science, 55, 2009, č. 5, s. 224 - 233.


 • 2008:


 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Quantity and quality of litter-fall in young European beech (Fagus silvatica L.) stands in localities naturally dominated by broadleaves. Austrian Journal of Forest Science, 125, 2008, Heft 1, s. 67 - 78.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Nutrients in the aboveground biomass of substitute tree species stand with respect to thinning - blue spruce (Picea pungens Engelm.). Journal of Forest Science, 54, 2008, č. 3, s. 85 - 91.
 • SLODIČÁK, M. et al.: Lesnické hospodaření v Krušných horách. [Forestry management in the Krušné hory Mts.]. Hradec Králové, Lesy České republiky; Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2008. 480 s. - ISBN 978-80-86945-04-0 (LČR Hradec Králové); 978-80-86461-91-5 (VÚLHM Strnady).


 • 2007:


 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Růst, struktura a statická stabilita smrkových porostů s různým režimem výchovy. [Growth, structure and static stability of Norway spruce stands with different thinning regimes]. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2007. 128 s. Folia Forestalia Bohemica 3. - ISBN 978-80-86386-91-1.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Dlouhodobé experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého - zhodnocení poznatků ze 4. série založené v letech 1964 - 1969. [Long-term Norway spruce thinning experiments - Evaluation of results of the 4th series founded in 1964 - 1969]. Zprávy lesnického výzkumu, 52, 2007, č. 3, s. 205 - 213.


 • 2006:


 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Development of young substitute larch (Larix decidua Mill.) stands after first thinning. Journal of Forest Science, 52, 2006, č. 4, s. 147 - 157.


 • 2005:


 • SLODIČÁK, M. et al.: Lesnické hospodaření v Jizerských horách. [Forestry management in the Jizerské hory Mts.]. Hradec Králové: Lesy České republiky; Jíloviště-Strnady: VÚLHM 2005. 232 s. - ISBN 80-86945-00-6 (LČR); ISBN 80-86461-51-3 (VÚLHM).
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Zhodnocení poznatků z 1. série založené v roce 1958. [Long-term Norway spruce thinning experiments - evaluation of results of the 1st series founded in 1958]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 13 - 17.


 • 2004:


 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Norway spruce thinning experiment Polom (Eastern Bohemia) after 22 years of observation. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 1, s. 1 - 10.
 • NOVÁK, J., SLODIČÁK, M.: Structure and accumulation of litter-fall under Norway spruce stands in connection with thinnings. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 3, s. 101 - 108.

Úplný přehled publikovaných prací uvádějí ostatní dílčí sekce tohoto web-site. Naleznete je pod "záložkami" v sekci "VÝSTUPY", konkrétně pak "Publikační činnosti" nebo také "Ke stažení".

Poslední aktualizace stránky: 8. dubna 2015