ÚKOLY ŘEŠENÉ NA VÝZKUMNÉ STANICI OPOČNO V LETECH 1999 - 2004:

Výzkumné projekty Ministerstva zemědělství ČR

Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností
(koordinátor A. Jurásek, 1999 - 2003, CEZ:M.99:01)

Výzkumný záměr je směrován na řešení problémů obnovy a výchovy lesa v oblastech, kde se nepříznivě projevují antropogenní vlivy na lesní ekosystémy. Projekt tvoří pět navzájem provázaných subprojektů s koordinační nadstavbou. V součinnosti byl dále řešen doplňující projekt - Vliv prostředí na obnovu lesa (subprojekt 06).

Subprojekt 01
Podpora obnovy a restaurování lesa v antropogenně změněných a narušených biotopech
(koordinátor F. Šach)

Subprojekt 01 řeší problematiku obnovy a pěstování lesa se zvláštním zřetelem k poznání a melioraci stanoviště hlavně v horských oblastech. Upřednostňován je výzkum přírodě blízkých postupů chránících přírodní prostředí. Podrobněji:

Subprojekt 02
Obnova a přestavba lesů ovlivněných antropickými a klimatickými změnami
(koordinátor S. Vacek)

Dílčí projekt je zaměřen na vybrané okruhy obnovy a přestavby lesů ovlivněných antropickými a klimatickými změnami. Zvláštní pozornost je přitom věnována stabilizujícím a melioračním dřevinám, hlavně buku, jedli, javoru, jilmu a lípě. Podrobněji:

Subprojekt 03
Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností
(koordinátor V. Nárovec)

Téma dílčího projektu 03 vychází z aktuálního zdravotního stavu a vývoje mladých borových porostů a ze specifických problémů, spojených s umělou obnovou borovice lesní v České republice. Řada borových semenáčků, pěstovaných v lesních školkách, vykazuje růstové anomálie (keříčkovitý habitus semenáčků; zesílený růst laterálních větví při potlačení apikální dominance vrcholových výhonů; častý dicyklický růst proleptických a jánských výhonů). Podrobněji:

Subprojekt 04
Výchova lesních porostů v měnících se imisně ekotopových poměrech s ohledem na funkční účinky lesa
(koordinátor M. Slodičák)

Výzkum v rámci subprojektu 04 je zaměřen na získání poznatků o reakci hlavních hospodářských dřevin a jejich směsí na výchovné zásahy s ohledem na probíhající změny růstového prostředí, především s ohledem na antropogenní zátěž a klimatické extrémy. Podrobněji:

Subprojekt 05
Vliv netradičních způsobů pěstování sadebního materiálu na stabilitu zakládaných kultur
(koordinátor A. Jurásek)

Subprojekt 05 řeší specifika výběru a přípravy sadebního materiálu pro horské oblasti a na ověřování využitelnosti sadebního materiálu pěstovaného netradičními technologiemi (vegetativní množení, pěstování krytokořenných semenáčků ve skleníku). Podrobněji:

Subprojekt 06
Vliv prostředí na obnovu lesa
(koordinátor F. Šach)

V doplňkovém subprojektu 06 je řešena problematika vývoje stavu prostředí ve vazbě na obnovu a výchovu lesa. Podrobněji:

Výzkumné projekty NAZV

Strestolerantní klonové směsi smrku ztepilého pro horské oblasti
(J. Martincová, 2001 - 2004, NAZV č. p. QD1274)

Na podzim 2001 byla provedena rozsáhlá inventarizace stávajících pokusných ploch založených sadebním materiálem generativního a vegetativního původu. V roce 2002 byly získané výsledky statisticky vyhodnoceny. Zakořeněné řízky z minulého roku (17 000 ks) byly zaškolkovány pro dopěstování ve školce jako základna pro budoucí výběr vhodných klonů. Další řízky byly odebrány z vybraných klonů. Nová klonová výsadba byla založena na lokalitě Světlá hora v Krkonoších. U některých podrobněji sledovaných klonů byly provedeny izoenzymové analýzy. V rámci zlepšování technologie vegetativního množení bylo hodnoceno zakořeňování řízků ve fólnících v tunelech z mléčné fólie a vliv umístění řízků v koruně matečného jedince a termínu odběru na úspěšnost a kvalitu zakořenění.

Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů "přírodě blízkého" obhospodařování lesa v České republice
(J. Souček, koordinátor V. Tesař, MZLU, LDF Brno, 2001 - 2004, projekt QD1130)

Pro hodnocení přestavby byly využity objekty na lokalitách Pokojná hora (ŠLP Křtiny), Hetlín (Kutná hora), Stenice (Žďár nad Sázavou) a Opočensko. Na jednotlivých lokalitách byly odebrány kotouče a vývrty pro následné hodnocení změny přírůstu vlivem hospodaření. Vývoj následného porostu na lokalitě Stenice na kontrolní a podrostní ploše je přes obdobný výchozí stav odlišný, značná diferenciace porostu na podrostní ploše momentálně vzhledem odpovídá výběrnému lesu. Změna sortimentace a otázka cenných výřezů ve zralých porostech byla sledována na lokalitě Opuky. Podíl silných stromů se postupně zvyšuje i přes těžbu zralých stromů.

Výzkumné projekty Grantové agentury ČR

Horské lesní ekosystémy a jejich obhospodařování s cílem tlumení povodní
(P. Kantor, F. Šach, V. Černohous, 2002 – 2004, GAČR 526/02/0851)

Katastrofální povodně v Čechách i na Moravě v posledních 4 letech vyvolaly obnovený zájem o vodohospodářskou účinnost horských lesních ekosystémů. Hlavní příčinou povodní byly intenzívní srážky v horských, vesměs lesnatých povodích. Pracoviště řešitelů disponují 4 dlouhodobými lesními vodohospodářskými výzkumnými stacionáry v Orlických horách a Krkonoších, které mohou přispět k řešení těchto mimořádně závažných celospolečenských problémů. Na nejstarším stacionáru Deštenská stráň se komplexně studují všechny složky vodní bilance hlavních dřevin horských poloh – smrku a buku – nepřetržitě od roku 1976. Druhý stacionár Česká Čermná slouží ke studiu svahového odtoku. Rozdíly v odtoku mezi holou sečí, clonnou sečí a dospělým smrkovým porostem se sledují od roku 1979. Třetí stacionár, malé lesní povodí U Dvou louček, byl založen v r. 1991 k řešení úpravy vodního režimu půd a odtokového režimu povodí v hřebenové oblasti Orlických hor zasažené rozsáhlým odumíráním smrkových monokultur. Poslední stacionár určený k měření plošné eroze na kamenitých svazích byl vybudován na soustavě ploch v Krkonoších v r. 1988. Kvantifikace této tzv. introskeletové eroze umožňuje detekci změn charakteru půd a odtokových poměrů po imisních těžbách. Dlouhé nepřetržité řady pozorování, a to včetně měření v průběhu epizod katastrofálních povodní tak budou podkladem pro vyhodnocení způsobů obhospodařování horských lesů (druhová skladba dřevin, obnovní postupy, úprava vodního režimu ploch, zamezení interskeletové eroze ap.). Tato šetření tak umožní stanovení maximální retence a retardace srážkových vod na lesních pozemcích z pohledu možnosti tlumení povodní.

Projekty jiných rezortů

Kompletní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry - dílčí projekt Studium vývoje reprodukce porostů kleče v různých podmínkách prostředí, studium struktury a vývoje původních populací kleče horské s diversifikovanou prostorovou a věkovou strukturou
(spoluřešitel J. Souček, koordinátor J. Vaněk, Správa KRNAP Vrchlabí, 2000 - 2004, projekt VaV/610/3/00)

Monitoring zdravotního stavu: Plošný rozsah poškození kleče sáním bejlomorky se postupně snižuje, u dlouhodobě napadených jedinců se dochází k odumírání keřů. V letošním roce byl zjištěn výskyt choroby způsobující odumírání celých větví a keřů. Rozbor bohaté úrody šišek z roku 2001 prokázal vliv mikroklimatických podmínek v době opylení a oplodnění na plodivost, kvantitu a kvalitu semen.
Sledování struktury: Pro sledování vývoje struktury porostů kleče byly proměřeny jednotlivé keře v oblasti Zadní planiny. Značný zápoj keřů omezuje možnosti přirozené obnovy kleče na této lokalitě, věk většiny keřů přesahuje 100 let (zjištěné maximum 290 let).

Informační zdroje pro výzkum pěstování lesa - akvizice a zpřístupnění periodika Referativnyj žurnal, řada 04B7 Lesovedenije i lesovodstvo (v elektronické verzi)
(J. Součková, 2000 - 2003, MŠMT LI002005)

Projekt sleduje akvizici a zpřístupnění periodika Referativnyj žurnal, řada 04B7 Lesovedenije i lesovodstvo na CD-ROM. V roce 2002 byl v souladu s cílem projektu zajištěn odběr aktuálního ročníku Elektronnogo Referativnogo žurnala, řada Lesovedenije i lesovodstvo 2002 a plynule byl navázán nákup retrospektivních ročníků. V současné době vlastní knihovna v elektronické podobě ročníky 1990 - 2003.
V roce 2002 bylo zpracováno pět retrospektivních rešerší. Počet rešerší odpovídá úzkému zaměření zdroje a počtu uživatelů, kteří mají přístup do staniční knihovny a tedy i k databázi. Aktuální čísla Referativnogo žurnala slouží též ke sledování novinek v odborné lesnické literatuře. Referativnyj žurnal na CD-ROM se v knihovně výzkumné stanice stal běžně používaným zdrojem bibliografických informací.

Poslední aktualizace stránky: 11. 3. 2009