Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Narozen 2. 12. 1971 ve Dvoře Králové nad Labem.
Ve VÚLHM, v. v. i. - Výzkumné stanici Opočno zaměstnán od 1995.

Vzdělání:

 • Gymnázium Dobruška (maturitní zkouška v roce 1990),
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta (státní zkouška - lesní inženýr v roce 1995),
 • Univerzita Pardubice, Licenční studium "Statistické zpracování dat" (závěrečná zkouška v roce 2004),
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Doktorandské studium (obhajoba disertační práce na téma "Efekt výchovy borových porostů ve vztahu ke klimatu" - titul Ph.D. v roce 2005).

Výzkumná činnost:

Jako výzkumný pracovník se podílím na řešení problematiky vlivu výchovy lesa a dalších pěstebních opatření na stabilitu, odolnost vůči působení abiotických činitelů a imisí a úpravu porostního prostředí.

Řešené projekty:

 • 2012 - 2016, NAZV QJ1220316 "Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační stratégie" (spoluřešitel projektu).
 • 2012 - 2016, NAZV QJ1220317 "Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management" (spoluřešitel projektu).
 • 2012 - 2016, TAČR TA02021250 "Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů" (spoluřešitel projektu).
 • 2011 - 2014, NAZV QI112A172 "Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR" (spoluřešitel projektu).
 • 2009 - 2013, Výzkumný záměr Ministerstva zemědělství MZE 0002070203 "Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí", dílčí záměr "Podpora funkcí lesa pěstebními opatřeními při výchově a obnově lesních porostů" (spoluřešitel dílčího záměru).

Ukončené projekty:

 • 2009 - 2011, NAZV QH91072 "Role lesních dřevin a pěstebních opatření v procesu formování půdního prostředí lesního ekosystému" (spoluřešitel projektu).
 • 2008 - 2010, GAČR 526/08/P587 "Trvale udržitelné hospodaření v porostech borovice lesní (Pinus sylvestris L.) s ohledem na zachování optimálních stanovištních a produkčních podmínek" (řešitel postdoktorandského grantu).
 • 2005 - 2007, NAZV QG 50008 "Dynamika přeměny půdního prostředí zalesněných zemědělských pozemků na půdní prostředí lesního ekosystému" (spoluřešitel projektu).
 • 2005 - 2007, Grantová služba LČR "Lesnické hospodaření v Krušných horách" (spoluřešitel projektu).
 • 2003 - 2004, Grantová služba LČR "Lesnické hospodaření v Jizerských horách" (spoluřešitel projektu).
 • 2004 - 2008, Výzkumný záměr Ministerstva zemědělství MZE - 0002070201 "Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí", dílčího záměr "Výchova lesních porostů v měnících se podmínkách prostředí s ohledem na funkce lesa" (spoluřešitel dílčího záměru).
 • 1999 - 2003, Výzkumný záměr Ministerstva zemědělství MZE-M06-99-01 "Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností", dílčí záměr "Výchova lesních porostů v měnících se imisně ekotopových poměrech s ohledem na funkční účinky lesa" (spoluřešitel dílčího záměru).
 • 1995 - 1998, Výzkumný záměr Ministerstva zemědělství "Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností", dílčí projekt"Výchova lesních porostů v ekotopech narušených antropogenní činností" (spoluřešitel dílčího projektu).

Členství v mezinárodních organizacích a zahraniční spolupráce:

 • Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde (od r. 2000).
 • IUFRO, division 1 (Working Party 1.05.08) (od r. 2004).
 • EFI Project Centre ConForest (The question of CONversion of coniferous FORESTs on sites naturally dominated by broadleaves for sustainable fulfilment of society's needs) (od r. 2004).

Poradenská a expertní činnost:

V rámci expertní a poradenské činnosti se podílím na službách Ministerstva zemědělství České republiky:


Ilustrativní foto z celostátní konference Lesnické hospodaření v Krušných horách (Most, 4. června 2008). Podrobnější informace o této konferenci, spoluorganizované VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno a Lesy České republiky, s. p. - Krajským ředitelstvím Teplice a Grantovou službou LČR, naleznete např. na serveru www.vulhm.cz nebo také ZDE.

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

Výběr z publikací:

Vědecká periodika s IF:

 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J. - DUŠEK, D.: Canopy reduction as a possible measure for adaptation of young Scots pine stand to insufficient precipitation in Central Europe. Forest Ecology and Management, 262, 2011, s. 1913 - 1918.
 • NOVAK, J. - SLODICAK, M. - DUSEK, D.: Thinning effects on forest productivity and site characteristics in stands of Pinus sylvestris in the Czech Republic. Forest Systems, 20, 2011, č. 3, s. 464 - 474.
 • KACALEK, D. - DUSEK, D. - NOVAK, J. - SLODICAK, M. - BARTOS, J. - CERNOHOUS, V. - BALCAR, V.: Former agriculture impacts on properties of Norway spruce forest floor and soil. Forest Systems, 20, 2011, č. 3, s. 437 - 443.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - DUŠEK, D. - KACÁLEK, D.: Long-term effect of thinning from above on forest-floor in Scots pine stands in Southern Moravia (Czech Republic). [Langfristiger Einfluss der Hochdurchforstungen auf die obere Humusschicht in Waldkieferbeständen in Südmähren (Tschechische Republik)]. Austrian Journal of Forest Science, 127, 2010, Heft 2, s. 97 - 110.
 • SLODICAK, M. - NOVAK, J.: Silvicultural measures to increase the mechanical stability of pure secondary Norway spruce stands before conversion. Forest Ecology and Management, 224, 2006, č. 3, s. 252 - 257.
 • SLODICAK, M. - NOVAK, J. - SKOVSGAARD, J. P.: Wood production, litter fall and humus accumulation in a Czech thinning experiment in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Forest Ecology and Management, 2005, č. 209, s. 157 - 166.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Effect of thinning of air-polluted Norway spruce stands in the Czech Republic. Ekológia (Bratislava), 22, 2003, Suppl. 1/2003, s. 340 - 353.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Long-term experiments with thinning of forest stands. Ekológia (Bratislava), 22, 2003, Suppl. 1/2003, s. 259 - 264.
Ostatní vědecká periodika:

2011:

 • DUŠEK, D. - NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Experimenty s výchovou borovice lesní na jižní Moravě - Strážnice I a Strážnice III. [Scots pine thinning experiment in Southern Moravia - Straznice I and Straznice III]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 4, s. 283 - 290.
 • DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Vliv pozitivního a negativního výběru uplatněného při prvních výchovných zásazích na růst a vývoj dubové mlaziny. [Effect of positive and negative selection at the first thinning on growth and development of young oak stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 2, s. 125 - 129.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - DUŠEK, D. - KACÁLEK, D.: Long-term effect of thinning on production and forest-floor characteristics in Scots pine stands in the Polabí lowland (Czech Republic). Forestry Ideas, 17, 2011, č. 1, s. 27 - 33.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - DUŠEK, D.: Litter-fall and humus accumulation in thinning experiment Kristianov in the Jizerske Hory Mts. Folia Forestalia Polonica, series A, 52, 2010, č. 2, s. 108-113.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - DUŠEK, D.: Aboveground biomass of substitute tree species stand with respect to thinning - European larch (Larix decidua Mill.). Journal of Forest Science, 57, 2011, č. 1, s. 8 - 15.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J. - ŠRÁMEK, V.: Forest decline in the Slezske Beskydy Mts. Forestry Ideas, 16, 2010, 1 (39), s. 58 - 64. [ISSN 1310-5639].

2010:

 • BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - ŠPULÁK, O. - KUNEŠ, I. - DUŠEK, D. - BALÁŠ, M. - NOVÁK, J.: Prosperita pionýrských listnatých dřevin a smrku v horských podmínkách. [Prosperity of pioneer broadleaves and spruce under mountain conditions]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 3, s. 149 - 157.
 • · DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Experiment s porostní výchovou borovice lesní - Strážnice II (1962). [Scots pine thinning experiment - Strážnice II (1962)]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 2, s. 78 - 84.
 • DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výchova smrkových porostů a tvorba horizontů nadložního humusu - Experiment Vrchmezí v Orlických horách. [Thinning of Norway spruce stands and formation of forest-floor horizons in experiment Vrchmezi (Eastern Bohemia)]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 4, s. 293 - 299.
 • KACÁLEK, D. - NOVÁK, J. - ČERNOHOUS, V. - SLODIČÁK, M. - BARTOŠ, J. - BALCAR, V.: Vlastnosti nadložního humusu a svrchní vrstvy půdy pod smrkem, modřínem a olší v podmínkách bývalé zemědělské půdy. [Forest-floor humus and topsoil properties under spruce, larch and alder on former agricultural soils]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 3, s. 158 - 164.
 • KACÁLEK, D. - NOVÁK, J. - BARTOŠ, J. - SLODIČÁK, M. - BALCAR, V. - ČERNOHOUS, V.: Vlastnosti nadložního humusu a svrchní vrstvy půdy ve vztahu k druhům dřevin. [Forest-floor humus and topsoil properties related to forest-tree species]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 1, s. 19 - 24.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - KACÁLEK, D. - DUŠEK, D.: The effect of different stand density on diameter growth response in Scots pine stands in relation to climate situations. Journal of Forest Science, 56, 2010, č. 10, s. 461 - 473.

2009:

 • DUŠEK, D. - MELOUN, M. - NOVÁK, J.: Interaktivní statistická analýza v oboru pěstování lesa - I. Vyhodnocení jednorozměrných dat. [Computer-assisted statistical analysis in silviculture - I. Univariate data treatment]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 2, s. 145 - 153.
 • DUŠEK, D. - SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výchova smrkových porostů a tvorba horizontů nadložního humusu - experiment Vrchmezí v Orlických horách. [Thinning of Norway spruce stands and formation of forest-floor horizons in experiment Vrchmezi (Eastern Bohemia)]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 4, s. 293 - 299.
 • HORÁK, J. - NOVÁK, J.: Effect of stand segmentation on growth and development of Norway spruce stands. Journal of Forest Science, 55, 2009, č. 7, s. 323 - 329.
 • KACÁLEK, D. - NOVÁK, J. - DUŠEK, D. - BARTOŠ, J. - ČERNOHOUS, V.: How does legacy of agriculturae play role in formation of afforested soil properties? Journal of Forest Science, 55, 2009, č. 1, s. 9 - 14.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M. - DUŠEK, D.: Akumulace humusu a živin pod mladými porosty smrku ztepilého v ochranném pásmu vodních zdrojů v Krušných horách. [Humus and nutrients accumulation under young Norway spruce stands in protective zone of water resources in the Krušné hory Mts.]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, Special, s. 37 - 42.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Thinning experiment in the spruce and beech mixed stands on the locality naturally dominated by beech - growth, liter-fall and humus. Journal of Forest Science, 55, 2009, č. 5, s. 224 - 233.

2008:

 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Quantity and quality of litter-fall in young European beech (Fagus silvatica L.) stands in localities naturally dominated by broadleaves. Austrian Journal of Forest Science, 125, 2008, Heft 1, s. 67 - 78.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Nutrients in the aboveground biomass of substitute tree species stand with respect to thinning - blue spruce (Picea pungens Engelm.). Journal of Forest Science, 54, 2008, č. 3, s. 85 - 91.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Results of thinning experiments with negative and positive selection in Norway spruce stands after 40 years of investigation - series established in 1958. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, 24, 2008, s. 5 - 56.

2007:

2006:

 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Development of young substitute larch (Larix decidua Mill.) stands after first thinning. Journal of Forest Science, 52, 2006, č. 4, s. 147 - 157.
 • PODRÁZSKÝ, V. - MOSER, W. K. - NOVÁK, J.: Changes in the quantity and characteristics of surface humus after thinning treatments. Scientia Agriculturae Bohemica, 37, 2006, č. 1, s. 25 - 28.

2005:

 • PODRÁZSKÝ, V. - NOVÁK, J. - MOSER, W.K.: Vliv výchovných zásahů na množství a charakter nadložního humusu v horském smrkovém porostu. [Effect of thinning on amount and character of the surface humus in mountain spruce stand]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 4, s. 225 - 228.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Experiment s porostní výchovou smrku ztepilého - Mostek (1958). [Norway spruce thinning experiment - Mostek (1958)]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 7 - 12.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Experiment s porostní výchovou smrku ztepilého - Nisa (1958). [Norway spruce thinning experiment - Nisa (1958)]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 1 - 6.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Zhodnocení poznatků z 1. série založené v roce 1958. [Long-term Norway spruce thinning experiments - evaluation of results of the 1st series founded in 1958]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 13 - 17.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého - Karlovice I a Karlovice II (1960). [Norway spruce thinning experiments - Series Karlovice I and Karlovice II (1960)]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 3, s. 131 - 142.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Experiment s porostní výchovou smrku ztepilého - Ostravice (1960). [Norway spruce thinning experiment - Series Ostravice (1960)]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 3, s. 149 - 155.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého - Velké Karlovice I, II a III (1960). [Norway spruce thinning experiments - Series Velke Karlovice I, II, and III (1960)]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 3, s. 156 - 172.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Dlouhodobé experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého - zhodnocení poznatků z 2. série založené v roce 1960. [Long-term Norway spruce thinning experiments - Evaluation of results of the 2nd series founded in 1960]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 3, s. 173 - 178.

2003 - 2004:

 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Structure and accumulation of litterfall under Norway spruce stands in connection with thinnings. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 3, s. 101 - 108.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Norway spruce thinning experiment Polom (Eastern Bohemia) after 22 years of observation. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 1, s. 1 - 10.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Thinning experiments in Norway spruce stands after 40 years of investigation - 1st series. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 2, s. 45 - 73.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Dlouhodobé experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého - cíle a metodika. [Long-term Norway spruce thinning experiments - Objectives and methods]. Zprávy lesnického výzkumu, 48, 2003, č. 4, s. 149 - 152.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého - Vimperk I a Vimperk II (1958). [Norway spruce thinning experiments - Series Vimperk I and Vimperk II (1958)]. Zprávy lesnického výzkumu, 48, 2003, č. 4, s. 153 - 162.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Experiment s porostní výchovou smrku ztepilého - Rumburk (1958). [Norway spruce thinning experiment - Rumburk (1958)]. Zprávy lesnického výzkumu, 48, 2003, č. 4, s 163 - 167.

1998 - 2002:

 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Dlouhodobě sledovaný experiment s porostní výchovou Kristiánov v imisní oblasti Jizerských hor. [Long-term thinning experiment Kristianov in the air-polluted area of the Jizerske hory Mts. (North Bohemia)]. Zprávy lesnického výzkumu, 47, 2002, č. 2, s. 47 - 52. - Res. angl.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Thinning of substitute stands of birch (Betula sp.) and blue spruce (Picea pungens) in an air-polluted area of the Ore Mts. [Probírky náhradních porostů břízy (Betula sp.) a smrku pichlavého (Picea pungens) v Krušných horách, oblasti vystavené znečištění ovzduší]. Journal of Forest Science, 47, 2001, Special Issue, s. 139 - 145.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Opad ve smrkových porostech s různým režimem výchovy. [Litter-fall in spruce stands with various thinning regimes]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Práce VÚLHM. 82. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 81 - 92. - Res. angl. - ISSN 0139-5807.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Dlouhodobé sledované experimenty s porostní výchovou v imisní oblasti Trutnovska. [The long-term thinning experiments in the air-polluted area Trutnovsko (NE Bohemia)]. Zprávy lesnického výzkumu, 45, 2000, č. 2, s. 1 - 6. - Res. angl.
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Vlhkost půdy v borových porostech s různým režimem výchovy. [Soil moisture in pine stands with various thinning regimes]. Zprávy lesnického výzkumu, 44, 1999, č. 1, s. 1 - 5. - Res. angl.
 • NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Růstová reakce smrkových porostů 5. vegetačního stupně na teplotní a srážkové výkyvy za období 1965-1996. [Growth response of Norway spruce stands of fir-beech vegetation degree to temperature and precipitation variation in the period of 1965-1996]. Zprávy lesnického výzkumu, 43, 1998, č. 1, s. 1 - 4.
Monografie a editorství:

 • SLODIČÁK, M. et al.: LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH. [Forestry management in the Krušné hory Mts]. Hradec Králové, Lesy České republiky; Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2008. 480 s. - ISBN 80-86945-04-0 (LČR); ISBN 80-86461-91-5 (VÚLHM)
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin. [Thinning of forest stands of the main forest tree species]. Strnady, VÚLHM 2007. 46 s. Recenzované metodiky. Lesnický průvodce 4/2007. - ISBN 978-80-86461-89-2
 • SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Růst, struktura a statická stabilita smrkových porostů s různým režimem výchovy. [Growth, structure and static stability of Norway spruce stands with different thinning regimes]. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2007. Folia Forestalia Bohemica. 3. - ISBN 978-80-86386-91-1
 • LESNICKÝ VÝZKUM V KRUŠNÝCH HORÁCH. [Forestry research in the Ore Mts.] Recenzovaný sborník z celostátní vědecké konference. Teplice 20.4.2006. Šest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno 2006. 367 s. - ISBN 80-86461-66-1
 • STABILIZATION OF FOREST FUNCTIONS IN BIOTOPES DISTURBED BY ANTHROPOGENIC ACTIVITY. Research results presented on international scientific conference supported by Research Project Mze-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006. 560 s. - ISBN 80-86461-71-8
 • NOVÁK, J.: EFEKT VÝCHOVY BOROVÝCH POROSTŮ VE VZTAHU KE KLIMATU. [Effect of thinning on Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands with respect to climate]. Disertační práce. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze 2005. 167 s.
 • SLODIČÁK, M. et al.: LESNICKÉ HOSPODAŘENÍ V JIZERSKÝCH HORÁCH. [Forestry management in the Jizerské hory Mts]. Hradec Králové, Lesy České republiky; Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2005. 232 s. - ISBN 80-86945-00-6 (LČR); ISBN 80-86461-51-3 (VÚLHM)
 • VÝSLEDKY LESNICKÉHO VÝZKUMU V KRUŠNÝCH HORÁCH V ROCE 2003. [Results of forestry research in the Ore Mts. in 2003]. Sborník z celostátní konference. Teplice, 22. 4. 2004. Sest. J. Novák a M. Slodičák. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2004. 254 s. - ISBN 80-86461-37-8
 • VÝSLEDKY LESNICKÉHO VÝZKUMU V KRUŠNÝCH HORÁCH V ROCE 2002. [Results of forestry research on the Ore Mts. in 2002]. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 27. 3. 2003. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003. 180 s. - ISBN 80-86461-25-4
 • VÝSLEDKY LESNICKÉHO VÝZKUMU V KRUŠNÝCH HORÁCH V ROCE 2001. [Results of forestry research on the Ore Mts. in 2001]. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 14. 3. 2002. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002. 170 s. - ISBN 80-86461-20-3
 • 50 LET PĚSTEBNÍHO VÝZKUMU V OPOČNĚ. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně při příležitosti 80. výročí vzniku VÚLHM. [50 years of forestry research in Opočno. Proceedings from the conference...]. Sest. A. Jurásek, J. Novák, M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 232 s. - ISBN 80-86461-11-4
 • SOUČASNÉ OTÁZKY PĚSTOVÁNÍ HORSKÝCH LESŮ. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumných pracovišť oboru Pěstování lesa. Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. [Actual problems of silviculture in mountain forests. Proceedings from the 3rd Czecho-Slovak scientific symposium...]. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 370 s. - ISBN 80-86461-13-0
 • VÝSLEDKY LESNICKÉHO VÝZKUMU V KRUŠNÝCH HORÁCH. [Results of forestry research in air-polluted area of the Ore Mts]. Sborník z celostátní konference konané v rámci Grantového programu Phare ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 177 s. - ISBN 80-86461-06-8
 • VÝSLEDKY A POSTUPY VÝZKUMU V IMISNÍ OBLASTI SV KRUŠNOHOŘÍ. [Results and progress of the survey in the air-polluted area of the north-eastern Ore Mts]. Sborník referátů z celostátního semináře konaného v rámci Phare-programu přeshraniční spolupráce ... Teplice, 4. 2. 2000. Sest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000. 100 s. - Res. angl. - ISBN 80-902615-7-4

Poslední aktualizace stránky: 6. září 2012