Ing. Jan Bartoš, Ph.D.

Narozen dne 10. října 1975 v Opočně. Po absolvování gymnázia v Dobrušce (1994) si rozšířil vzdělání v nástavbovém studiu na obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí. Od roku 1997 byl studentem Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde v roce 2000 úspěšně ukončil bakalářské studium v oboru hospodářská a správní služba v lesním hospodářství. Dále absolvoval kombinované studium v oboru lesní inženýrství, které v roce 2005 zakončil obhajobou diplomové práce s názvem Ekonomické aspekty zalesňování zemědělských půd (na příkladu modelových výsadeb v Bystrém v Orlických horách). Pracovníkem VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno byl nejprve od března roku 2001 do 31. prosince 2012. Pracoval v oddělení lesního školkařství a zalesňování, kde se věnoval problematice zalesňování sazenicemi vypěstovanými netradičními technologiemi, využití plastových chráničů při zalesňování a obnově porostů náhradních dřevin. Neméně intenzivně se věnoval problematice zalesňování zemědělských půd, kde se také podílel na poradenské činnosti. Od roku 2005 byl spoluřešitelem projektu NAZV Dynamika přeměny půdního prostředí zalesněných zemědělských pozemků na půdní prostředí lesního ekosystému. Po 30. 6. 2012 přestoupil do státního podniku Lesy České republiky (Lesní správa Rychnov nad Kněžnou), přičemž ještě do konce téhož roku (31. 12. 2012) se dílčím pracovním úvazkem souběžně podílel i na řešení výzkumných úkolů VS Opočno. Dne 30. ledna 2014 obhájil na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze disertační práci na téma Biologické a ekonomické aspekty zalesňování zemědělských půd. V polovině roku 2018 (od 1. 7. 2018) znovu nastoupil jako vědecký pracovník do pracovního poměru u Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumné stanice Opočno a navázal tak na svoje předchozí působení.


English version

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

Výběr z publikovaných prací (2004 - 2011) ve formátu pdf - 132 kB


Přehled prací z období let 2002 - 2005:

2005:

 • BARTOŠ, J. - KACÁLEK, D. - ČERNOHOUS, V. - ŠACH, F.: Aktuální otázky zalesňování zemědělských půd. [Current questions on afforestation of agricultural land]. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zborník zo VII. Česko-slovenského vedeckého sympózia vedecko-pedagogických a vedeckovýskumných pracovísk v odbore pestovanie lesa. Zvolen 6.9. - 7.9. 2005. Ed. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2005, s. 65 - 70. ISBN 80-228-1489-X.


 • BARTOŠ, J. - JURÁSEK, A.: Dosavadní zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu buku pěstovaného ve školce intenzivními postupy. [Experience of the use of beech containerised seedlings nursery grown by intensive ways]. In: Prezentace výsledků výzkumu VS Opočno. Sborník přednášek pracovního semináře. Bělá pod Pradědem, 25. 1. 2005. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2005, s. 24 - 30.


 • BARTOŠ, J. - KACÁLEK, D.: Meliorační a zpevňující dřeviny při zalesňování zemědělských pozemků. [Ameliorative and damage-resistant woody species planting as a suitable measure to establishment of agricultural land afforestation]. In: Místo biologické meliorace v obnově lesních stanovišť. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy 17. 2. 2005. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Česká zemědělská univerzita 2005, s. 83 - 88. - ISBN 80-213-1293-9. - Text je též dostupný na přiloženém CD-ROM.


 • JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Růst sadebního materiálu smrku a buku z intenzivních školkařských technologií po výsadbě v horských podmínkách. [The growth of planting stock of spruce and beech grown by intensive technologies after planting in mountain conditions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. [CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodného seminára 2. - 3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 29-34. - ISBN 80-88853-81-8. [Orig. ke stažení jako PDF: (202,8 kB)].


 • KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J.: Prosperita kultur lesních dřevin na bývalých zemědělských pozemcích v prvních letech po výsadbě. [Young plantations prosperity on former agricultural lands planted with forest tree species]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, s. 83 - 89. [Orig. ke stažení jako PDF: (222 kB)].


 • KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J.: Současné poznatky o zalesňování zemědělských pozemků. [Recent knowledge on afforestation of agricultural lands]. In: Prezentace výsledků výzkumu VS Opočno. Sborník přednášek pracovního semináře. Bělá pod Pradědem, 25. 1. 2005. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2005, s. 16 - 23.

 • 2004:

 • BARTOŠ, J. - SOUČEK, J.: Odrůstání cílových dřevin v porostech přípravných dřevin na lokalitě Paličník. [Growth of the target tree species planted in young stands of substitute tree species on the locality Paličník]. In: Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy 23. 11. 2004. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Česká zemědělská univerzita 2004, s. 129 - 132. - ISBN 80-213-1244-0. - Text je dostupný též na přiloženém CD-ROM.


 • JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J.: Dosavadní zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu buku pěstovaného ve školce intenzivními postupy. [Experience of the use of beech containerised seedlings nursery grown by intensive ways]. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 57 - 64. - ISBN 80-86386-51-1. [Orig. ke stažení jako pdf: (328 kB)].


 • KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J. - ČERNOHOUS, V. - NOVÁK, J.: Půdní úrodnost zalesněných zemědělských pozemků. [Soil fertility of wooded agricultural lands]. In: Dřeviny a lesní půda. Biologická meliorace a její využití. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 22. března 2004. Praha, Česká zemědělská univerzita 2004, s. 70 - 76. - ISBN 80-213-1146-0.


 • KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J.: Reforestation of former agricultural land in the Czech Republic. In: Transformation to continuous cover forestry in a changing environment. Consequences, methods, scenarios, analyses. Programme and abstract. 4-6 September [2004]. B. m. n. [2004], s. 64.


 • KRIEGEL, H. - BARTOŠ, J.: Přeměna porostu náhradních dřevin a sledování imisně ekologických podmínek na dlouhodobé výzkumné ploše Fláje v Krušných horách. [Conversion of substitute tree species stand and monitoring of air pollution and ecological conditions on long-term experimental plot Flaje in the Ore Mts]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2003. Sborník z celostátní konference. Teplice, 22. 4. 2004. Sest. J. Novák a M. Slodičák. Opočno, VÚLHM 2004, s. 158 - 166. - ISBN 80-86461-37-8.

 • 2002:

 • KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J.: Problematika zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků v České republice. [Matter of low-yield lands reforestation in the Czech Republic]. In: Součastné trendy v pěstování lesů. Sborník referátů z výročního mezinárodního semináře pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, 16. a 17. září 2002. Sest. J. Karas. Praha, ČZU - katedra pěstování lesů 2002, s. 39 - 45. [Orig. ke stažení jako pdf: (135 kB)].
 • Poslední aktualizace stránky: 10. července 2018