REALIZAČNÍ VÝSTUPY 1998 - 2000

Seznam realizačních výstupů zpracovaných v letech 1998 a 2000. U některých je možné stáhnutí plného textu. (Viz oddíl "Ke stažení", tam jako dokumenty s pořadovým číslem 1 - 7).

 1. JURÁSEK, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. [Silviculture in ecotopes influenced by anthropogenous activity]. Realizační výstupy dílčích projektů 01, 02, 04 a 05 za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. Přeruš. str.
 2. JURÁSEK, A.: Pěstební postupy pro získání výsadbychopných řízkovanců buku a dubu. [Technologies for raising plantable beech and oak plants from cuttings]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 17 s.
 3. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika pěstování sadebního materiálu smrku ztepilého původem z horských poloh (7. a 8. lvs). [Growth patterns of mountain provenances of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) originated from mountain localities]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. I-2 - I-11.
 4. KRIEGEL, H.: Optimalizace zakládání porostů s borovicí. I. Optimalizace zakládání borových kultur. [Optimization of establishment of stands with pine. I. Optimization of establishment of pine cultures]. Realizační výstup etapy výzkumného úkolu Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 5 s.
 5. MARTINCOVÁ, J.: Pokyny pro pěstování sadebního materiálu borovice lesní a metodika hodnocení jeho morfologické a fyziologické kvality. [Instructions for cultivation of Scots pine seedlings in forest nurseries and methods of assessing their morphological and physiological quality]. Realizační výstup etapy výzkumného úkolu Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 8 s., 1 s. příl.
 6. NÁROVEC, V.: Pěstební péče v mladých kulturách borovice lesní. I. Zásady pěstební péče v nejmladších borových kulturách s vysokým podílem jedinců s pozdněsezónním růstem proleptických výhonů. [Tending young stands of Scotch pine. I. Tending principles of the youngest Scotch pine plantations with high percentage of trees showing proleptic shoots]. Realizační výstup etapy výzkumného úkolu Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 19 s.
 7. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Zásady výchovy hlavních hospodářských dřevin v podmínkách antropogenně změněného ekotopu. [Principles of thinning in the stands of the main forest tree species in ecotopes disturbed by human activities]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 28 s.
 8. ŠACH, F. et al.: Pěstební postupy minimalizující důsledky antropogenních vlivů na lesní ekosystémy. [Silvicultural methods minimizing impacts of human influences on forest ecosystems]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 51 s.
 9. ŠACH, F. - BALCAR, V. - ČERNOHOUS, V. - KRIEGEL, H. - NÁROVEC, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Podpora obnovy na narušených stanovištích lesopěstebními melioračními opatřeními. [Support of forest regeneration on disturbed forest sites by ameliorative measures]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. I-27 - I-51.
 10. VACEK, S. - SOUČEK, J.: Možnosti použití podsadeb při obnově lesů. [Possibilities of underplanting for forest regeneration]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. I-12 - I-26.
 11. VACEK, S. - BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - KRIEGEL, H. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Rámcové zásady obnovy a zakládání bukových a smíšených porostů s bukem v měnících se ekologických poměrech. [General principles of regeneration and foundation of beech and mixed stands in changed ecological conditions]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 29 s.