VÝZKUMNÉ ZPRÁVY A DISERTACE 1981 - 2000

 1. BALCAR, V.: Dřeviny pro imisní území jedlobukového stupně. [Tree species for reforestation of air polluted areas in fir-beech altitudinal zone]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1983. 53 s.
 2. BALCAR, V.: Dřeviny pro imisní území jedlobukového stupně. [Tree species for reforestation of air polluted areas in fir-beech altitudinal zone]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1984. 39 s.
 3. BALCAR, V.: Tolerance dřevin v juvenilním stadiu k průmyslovým imisím. [Tolerance of tree species in the juvenile stage to industrial air pollution]. Kandidátská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1986. 112 s., příl.
 4. BALCAR, V.: Tolerance juvenilních stadií hlavních dřevin vůči imisím. [Tolerance of target tree species in the juvenile stage to air pollution]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 113 s., příl.
 5. BALCAR, V.: Ekologické informace o oblasti Jizerských hor. [Ecological information on the Jizerské hory Mts Region]. Podkladová zpráva pro závěrečné oponentní řízení. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. Nestr.
 6. BALCAR, V. - SLODIČÁK, M. - HYNEK, V.: Stanovení druhové skladby cílových porostů s ohledem na přirozené nároky a vazby dřevin. [Tree species composition establishment with regard to natural requirements of trees and interactions between them]. Zpráva o řešení úkolu v rámci Generelu rekonstrukcí porostů náhradních dřevin v oblasti Krušných hor. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 10 s.
 7. BALCAR, V.: Vymezení a kvantifikace škodlivých činitelů a stresových faktorů v borových porostech prvního věkového stupně ve změněných imisně ekologických poměrech východní části lesní oblasti Polabí. Průzkum imisního zatížení. [Definition and quantification of injurious factors in pine forest stands of the first age degree in changed immission and site conditions of east part of the Elbe River Region. Investigation of the immission load]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 8 s., 4 obr.
 8. BALCAR, V.: Bioindikace stavu výživy a imisního zatížení lesních porostů v oblasti Jizerských hor listovými analýzami. [Nutrition bioindication of forest stands with the aid of leaf analyses in the Jizerské hory Mts Region]. In: Regionální projekt záchrany a obnovy lesních ekosystémů v imisemi postižené oblasti Jizerských hor. Jablonec nad Nisou, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 1994. Přeruš. str. [16 s.]
 9. BALCAR, V.: Bioindikace stavu výživy lesních porostů ve východních Čechách. [Nutrition bioindication of forest stands in Eastern Bohemia]. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu Ministerstva zemědělství ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 65 s., 13 obr.
 10. BALCAR, V.: Sledování růstu, zdravotního stavu a poškození mladých porostů smrku ztepilého a smrku pichlavého. [Growth, health condition, and injury observations of Norway spruce and blue spruce young forest stands]. Zpráva o výzkumných pracích na zkusných plochách v Jizerských horách v roce 1994. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 5 s., příl. mp., graf.
 11. BALCAR, V. - VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V. - KACÁLEK, D.: Přírodě blízké způsoby obnovy lesů Jizerských hor. Subprojekt 3. [Close-to-nature reforestation methods for the Jizerské hory mountain forests. Subproject No. 3]. In: Tesař, V.: Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích v roce 1997. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997, s. 26 - 35.
 12. BALCAR, V. - VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V. - KACÁLEK, D.: Přírodě blízké způsoby obnovy lesů Jizerských hor. Subprojekt 3. [Close-to-nature reforestation methods for the Jizerské hory mountain forests. Subproject No. 3]. In: Tesař, V.: Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích za rok 1998. [Brno], Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1998. 10 s.
 13. BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - LOCHMAN, V. - NEHYBA, J. (st.) - TESAŘ, V.: Vyhodnocení dlouhodobé přestavby lesa postiženého imisemi - Demonstrační objekt Broumov. [Results of long-term reconstruction of forest impacted by air pollution in the Broumov Demonstration Object]. Výroční zpráva 1997. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1998. 7, 5, 7 s., příl.
 14. BALCAR, V.: Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. [Causes of the forest ecosystems damage, prognosis its development and proposals of forest management measures in regions impacted by long-term air pollution]. Souhrnná výroční zpráva o průběhu řešení úkolu v roce 1999. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. [5] s.
 15. BALCAR, V.: Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. [Causes of the forest ecosystems damage, prognosis its development and proposals of forest management measures in regions impacted by long-term air pollution]. Výroční zpráva o průběhu řešení úkolu v roce 1999. Část 1/3. Tematický okruh A. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 85 s.
 16. BALCAR, V.: Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. [Causes of the forest ecosystems damage, prognosis its development and proposals of forest management measures in regions impacted by long-term air pollution]. Výroční zpráva o průběhu řešení úkolu v roce 1999. Část 2/3. Tematický okruh B. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. Přeruš str.
 17. BALCAR, V.: Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. [Causes of the forest ecosystems damage, prognosis its development and proposals of forest management measures in regions impacted by long-term air pollution]. Výroční zpráva o průběhu řešení úkolu v roce 1999. Část 3/3. Tematický okruh C a D. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. Přeruš. str.
 18. BALCAR, V. - VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V. - KACÁLEK, D.: Přírodě blízké způsoby obnovy lesů Jizerských hor. Subprojekt 3. [Close-to-nature reforestation methods for the Jizerské hory mountain forests. Subproject No. 3]. In: Tesař, V.: Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích v roce 1999. [Brno], Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999. 11 s.
 19. BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - LOCHMAN, V. - NEHYBA, J. (st.) - TESAŘ, V.: Vyhodnocení dlouhodobé přestavby lesa postiženého imisemi - Demonstrační objekt Broumov. [Results of long-term reconstruction of forest impacted by air pollution in the Broumov Demonstration Object]. Výroční zpráva 1998. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999. 39 s.
 20. BALCAR, V.: Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. [Causes of the forest ecosystems damage, prognosis its development and proposals of forest management measures in regions impacted by long-term air pollution]. Souhrn cílů, postupů řešení, poznatků a doporučení. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 27 s.
 21. BALCAR, V.: Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. [Causes of the forest ecosystems damage, prognosis its development and proposals of forest management measures in regions impacted by long-term air pollution]. Souhrnná závěrečná zpráva o průběhu řešení projektu 1999 - 2000. Opočno, VÚHLM - Výzkumná stanice 2000. 9 s.
 22. BALCAR, V. - VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V. - KACÁLEK, D.: Přírodě blízké způsoby obnovy lesů Jizerských hor. [Close-to-nature reforestation methods for the Jizerské hory mountain forests]. Závěrečná zpráva. [Subprojekt 3 projektu Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 25 s.
 23. BALCAR, V. - VACEK, S. - KACÁLEK, D.: Speciální způsoby obnovy porostů na rozsáhlých kalamitních holinách. [Special reforestation methods in the large clearings]. Závěrečná zpráva dílčího úkolu projektu Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 19 s.
  Balcar jako spoluautor viz: 24, 75, 101, 146, 147, 148, 162, 185, 204.
 24. CISLEROVÁ, E. - BEJČEK, V. - DUSÍK, M. - BALCAR, V.: Možnosti omezení výskytu škod na lesních kulturách působených myšovitými. [Possibilities of reduction of damage caused by Muridae to forest plantations]. Výroční závěrečná zpráva za rok 1997. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1997. 28 s.
 25. ČERNOHOUS, V. - BÍBA, M.: Zásady úpravy vodního režimu půd a obhospodařování lesů na zamokřených stanovištích. [Principles of water regime changes and forest management on waterlogging sites]. Realizační výstup etapy dílčího úkolu Meliorace lesních půd k zlepšení funkční účinnosti lesního fondu projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 17 s.
 26. ČERNOHOUS, V. - SOUČEK, J. - VACEK, S. - ŠACH, F. - NÁROVEC, V.: Přírodě blízké způsoby hospodaření v lesích Orlických hor. Subprojekt 2. [Ecologically justified forest management in woods of the Orlické hory Mts. Subproject No. 2]. In: Tesař, V.: Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích v roce 1997. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997, s. 17 - 25.
 27. ČERNOHOUS, V. - SOUČEK, J. - VACEK, S. - ŠACH, F. - NÁROVEC, V.: Přírodě blízké způsoby obnovy lesů Orlických hor. Subprojekt 2. [Ecologically justified reforestation in woods of the Orlické hory Mts. Subproject No. 2]. Zpráva o řešení subprojektu za rok 1998. In: Tesař, V.: Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích za rok 1998. [Brno], Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1998. 7 s.
 28. ČERNOHOUS, V. - SOUČEK, J. - VACEK, S. - ŠACH, F. - NÁROVEC, V.: Přírodě blízké způsoby obnovy lesů Orlických hor. Subprojekt 2. [Ecologically justified reforestation in woods of the Orlické hory Mts. Subproject No. 2]. Zpráva o řešení subprojektu za rok 1999. In: Tesař, V.: Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích v roce 1999. [Brno], Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999. 12 s.
 29. ČERNOHOUS, V. - KACÁLEK, D. - SOUČEK, J. - ŠACH, F. - VACEK, S.: Přírodě blízké způsoby obnovy lesů Orlických hor. Subprojekt 2. [Ecologically justified reforestation in woods of the Orlické hory Mts. Subproject No. 2]. Závěrečná zpráva. In: Tesař, V.: Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích v roce 2000. [Brno], Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000. 27 s.
  Černohous jako spoluautor viz: 99, 146.
 30. DUŠEK, V.: Biotechnologie pěstování poloodrostků. Návrh směrnice pro pěstování poloodrostků. [Large bare-root planting stock cultivation practices. Instruction proposal for large bare-root planting stock cultivation practices]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1982. 47 s.
 31. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Nevratné obaly prostokořenných sazenic. [Non-returnable shipping containers for bare-root planting stock]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1983. 84 s.
 32. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení nových typů obalů. [Assessing of new growing container types]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 55 s., příl.
 33. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Rozvoj biotechnologie skladování, balení a expedice prostokořenných sazenic. Návrh směrnice pro zvýšení kvality skladování, balení a expedice prostokořenných sazenic. [Improvement of bare-root plant storage, packaging, and shipping technologies. Instruction proposal for quality improvement of bare-root plant storage, packaging, and shipping]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 62, 38 s.
 34. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Zvýšení kvality obalené sadby. [Quality improvement of containerized planting stock]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 177 s.
 35. DUŠEK, V.: Vyhledávací výzkum možnosti výsevů na textilní odpad. Zhodnocení výsledků pokusů s výsevy semen smrku a modřínu na textilní rohože. [Preliminary research of possibilities of seed sowing on the wastage textile mats]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1987. 15 s.
 36. DUŠEK, V. - NÁROVEC, V.: Optimalizace výživy sazenic pěstovaných na minerální půdě. [Improvement of plant nutrition during their growing on mineral soil]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1988. 106 s.
 37. DUŠEK, V. - NÁROVEC, V.: Návrh směrnice pro hnojení semenáčků a sazenic pěstovaných na substrátech (včetně obalené sadby) a na minerální půdě. [Instruction proposal for fertilization of seedlings cultivated in substrates (including containerized plants) and in mineral soil]. Realizační výstup dílčího úkolu. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1989. 39 s., tb.
 38. DUŠEK, V.: Optimalizace výživy sazenic pěstovaných na substrátech. [Improvement of nutrition of plants cultivated in substrates]. VÚLHM - Výzkumná stanice 1989. 96, 39 s., tb.
 39. DUŠEK, V. - NÁROVEC, V.: Pokyny pro dočasné využití výsledků analýz půdních vzorků z lesních školek prováděných zemědělskými laboratořemi. [Instruction for temporary utilization of forest nursery soil analysis results as performed by agricultural laboratories]. Realizační výstup dílčího úkolu. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1989. 15 s.
 40. HRABÍ, L.: Zvýšení výsevové hodnoty osiva stimulací a selekcí. [Increasing of seed quality by stimulation and selection]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1988. 81 s.
 41. HRABÍ, L.: Zvýšení klíčivosti a energie klíčení osiva. [Increasing of the germination rate and germinative power]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 96 s.
 42. HRABÍ, L.: Zvýšení výtěžnosti osiva. [Increasing of the seed production]. Závěrečná zpráva za etapu dílčího úkolu Pěstování sadbového materiálu pro imisní oblasti projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 88 s.
  Hrabí jako spoluautorka viz: 51, 52, 177.
 43. CHROUST, L.: Vliv výchovných zásahů v mladých borových porostech na kvantitativní a kvalitativní produkci biomasy. Tabulky nadzemní biomasy pro borové porosty ve věku 10 - 30 let. [Influence of thinning in young Scots pine stands on the quantity and quality of biomass production. Tables of above ground biomass in young Scots pine stands in the age of 10 - 30 years]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1983. 100 s.
 44. CHROUST, L.: Vliv výchovy na intercepci mladých smrkových a borových porostů. [Influence of thinning on the interception of young Norway spruce and Scots pine stands]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1984. 78 s.
 45. CHROUST, L.: Vliv výchovných zásahů v mladých smrkových porostech na kvantitativní a kvalitativní produkci biomasy. Tabulky produkce biomasy z výchovných sečí ve smrkových porostech do 20 let. [Influence of thinning in young Norway spruce stands on the quantity and quality of biomass production. Tables of biomass production in thinning in young Norway spruce stands up to age of 20 years]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 47 s., 12 tb.
 46. CHROUST, L.: Vliv výchovných zásahů na intercepci a transpiraci v mladších smrkových porostech. [Influence of thinning on interception and transpiration in young Norway spruce stands]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1989. Nestr.
 47. CHROUST, L.: Výchova mladých smrkových a borových porostů. [Thinning in young Norway spruce and Scots pine stands]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 67 s.
  Chroust jako spoluautor viz: 105, 175, 178, 181.
 48. JAŘABÁČ, M. - KANTOR, P. - KREČMER, V. - LOCHMAN, V. - MRÁZ, K. - PEŘINA, V. - SKÝPALA, J. - ŠACH, F.: Potřeba a možnosti rozvoje technických meliorací a hrazení bystřin v ČSR. [Needs and possibilities of technical amelioration and torrent control development in the Czech Republic]. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1986. 54 s.
 49. JURÁSEK, A.: Pěstování sadebního materiálu pro extrémní stanovištní podmínky imisních holin. [Production of planting stock matched for environmental conditions of air polluted areas]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 141 s.
 50. JURÁSEK, A.: Vliv prostředí a způsobu pěstování na růst řízkovanců smrku a buku. [Influence of environment and growing techniques on the growth of spruce and beech cuttings]. Kandidátská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1991. 152 s., fot. příl.
 51. JURÁSEK, A. - LOKVENC, T. - HRABÍ, L. - MARTINCOVÁ, J. - VACEK, S.: Návrh zásad obnovy lesních porostů v oblasti Krkonošského národního parku. [Principles of regeneration forest stands in National Park of the Krkonoše Mts]. Studie. Projekt pro nadaci FACE. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 69 s., příl.
 52. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - HRABÍ, L.: Pěstebně technologická a kvalitativní kritéria produkce sadebního materiálu pro imisní oblasti. [Criteria for growing techniques and quality of nursery planting stock destinated for air polluted areas]. Realizační výstup dílčího úkolu Pěstování sadebního materiálu pro imisní holiny projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 17 s.
 53. JURÁSEK, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. [Silviculture in ecotopes influenced by anthropogenous activity]. Metodiky výzkumného úkolu. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. Přeruš str.
 54. JURÁSEK, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. [Silviculture in ecotopes influenced by anthropogenous activity]. Výroční zpráva o průběhu řešení výzkumného úkolu v roce 1995. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 70 s., příl.
 55. JURÁSEK, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. [Silviculture in the ecotopes damaged by human activities]. Výroční zpráva o průběhu řešení výzkumného úkolu v roce 1996. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996. 106 s.
 56. JURÁSEK, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. [Silviculture in the ecotopes damaged by human activities]. Výroční zpráva o průběhu řešení výzkumného úkolu v roce 1997. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 138 s.
 57. JURÁSEK, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. [Silviculture in the ecotopes damaged by human activities]. Výroční zpráva o průběhu řešení výzkumného úkolu v roce 1998. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. Přeruš. str.
 58. JURÁSEK, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. [Silviculture in the ecotopes damaged by human activities]. Výroční zpráva o průběhu řešení výzkumného úkolu v roce 1999. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. Přeruš. str.
 59. JURÁSEK, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. [Silviculture in ecotopes influenced by anthropogenous activity]. Výroční zpráva o průběhu řešení výzkumného projektu v roce 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. Přeruš. str.
 60. JURÁSEK, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. [Silviculture in ecotopes influenced by anthropogenous activity]. Realizační výstupy dílčích projektů 01, 02, 04 a 05 za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. Přeruš. str.
 61. JURÁSEK, A.: Pěstební postupy pro získání výsadbychopných řízkovanců buku a dubu. [Technologies for raising plantable beech and oak plants from cuttings]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 17 s.
 62. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika pěstování sadebního materiálu smrku ztepilého původem z horských poloh (7. a 8. lvs). [Growth patterns of mountain provenances of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) originated from mountain localities]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. I-2 - I-11.
  Jurásek jako spoluautor viz: 34, 95, 98.
 63. KANTOR, P.: Optimalizace druhové skladby ve vodohospodářsky významných lesích středohorských poloh. [Optimalization of tree-species composition in water management important forests in the middle elevation mountains]. Kandidátská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1980. 112 s.
 64. KANTOR, P.: Vliv buku na produkci a hydrickou účinnost smrkových porostů ve smrkobukovém stupni. [Influence of a beech on timber production and hydrolic efficiency of forest stands in the Norway spruce-beech altitudinal zone]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1980. 94 s.
 65. KANTOR, P.: Hydrická účinnost dospělých smrkových a bukových porostů. [Hydrolic efficiency of Norway spruce and beech stands]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1982. 45 s., příl.
 66. KANTOR, P.: Stanovení hydrické účinnosti smrkových a bukových kultur. [Estimation of hydrolic efficiency of Norway spruce and beech plantations]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1984. 35 s., fot. příl.
 67. KANTOR, P.: Hydrické působení sečí s obnovou buku a smrku. [Hydrolic efficiency of clearcuts regenerated with Norway spruce and beech]. Brno, Vysoká škola zemědělská 1990. 57 s.
  Kantor jako spoluautor viz: 48, 107, 138.
 68. KREČMER, V. - ŠACH, F.: Metodika kontrolní činnosti orgánů České inspekce životního prostředí s působností v ochraně lesa (ČIŽP) pro oblast lesů vodohospodářsky významných. [Methods of inspectional activities of the Czech Environmental Supervision - Compartment of Forest Protection in forest regions important for water resources management]. Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1999. 19 s., příl.
 69. KRIEGEL, H.: Výběr sadebního materiálu borovice lesní pro mechanizovanou výsadbu. [Selection of Scots pine planting-stock types for mechanized planting]. Kandidátská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1981. 79 s., 39 tb., příl.
 70. KRIEGEL, H.: Vliv mechanizované výsadby na kvalitu zakládaných kultur. Biologické požadavky pro další vývoj mechanizace výsadby sazenic. [Influence of mechanized planting on established plantation quality. Biological requirements for further development of mechanized plantation establishment]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 48 s., 5 s. tb.
 71. KRIEGEL, H.: Optimalizace hektarových počtů sazenic. [Optimalization of hectare counts of plants]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 79 s., tb.
 72. KRIEGEL, H.: Technologie zalesňování kalamitních holin. [Reforestation techniques on disaster clear-cuts]. Závěrečná zpráva za etapu dílčího úkolu Obnova a rekonstrukce lesních porostů pod vlivem imisí projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 115 s.
 73. KRIEGEL, H. - BERAN, F.: Ověřování rostlinného materiálu v imisních oblastech. [Testing of plant material in immission regions]. In: Využití introdukovaných lesních dřevin z Dálného Východu pro obnovu lesa v imisních oblastech ČR. Závěrečná zpráva k výzkumnému úkolu za rok 1995. Čelákovice, Ekoflora 1995, s. 5 - 25.
 74. KRIEGEL, H.: Optimalizace zakládání porostů s borovicí. I. Optimalizace zakládání borových kultur. [Optimization of establishment of stands with pine. I. Optimization of establishment of pine cultures]. Realizační výstup etapy výzkumného úkolu Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 5 s.
 75. KRIEGEL, H. - ŠACH, F. - VACEK, S. - BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Obnovní postupy uplatňované na půdách narušených buldozerovou a bagrovou přípravou, na půdách ohrožených introskeletovou erozí a na extrémních imisních holinách. [Regeneration methods applied on soils disturbed by bulldozer windrowing and excavator site preparation, on soils endangered by introskeletal erosion and on harsh clearcuts afflicted by air pollution]. Závěrečná zpráva dílčího úkolu projektu Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 15 s.
  Kriegel jako spoluautor viz: 146, 176, 177, 179, 184, 186, 204.
 76. LOKVENC, T.: Základní biologické parametry pro zalesňování v oblastech nepřístupných univerzálnímu kolovému traktoru. [Basic biologic parameters for forest regeneration in regions unnegotiated with agricultural tractor]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1981. 16 s.
 77. LOKVENC, T.: Návrh na využití kosodřeviny při zalesňování holin vzniklých působením imisí v ochranných lesích Krkonoš. [The proposal on using mountain pine for forest regeneration of clearcuts originated from immission impacts in the Krkonoše Mts protective forests]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1983. 27 s.
 78. LOKVENC, T. - ŠTURSA, J.: Použití kosodřeviny jako náhradní dřeviny pro zalesňování v imisních oblastech. [Using mountain pine as a substitutive tree species for forest regeneration in immission regions]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1984. 90 s., příl.
 79. LOKVENC, T.: Vhodná kvalita sadebního materiálu pro imisní oblasti. [The needed quality of planting stock for immission regions]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1984. 58 s.
 80. LOKVENC, T.: Vliv obalených sazenic na růst a vývoj kultur. [Influence of the containerized plants on plantation growth and performance]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1984. 80 s., tb., příl.
 81. LOKVENC, T.: Návrh optimální skladby sadbového materiálu pro zalesňování v ČSR. [The proposal of optimum species of planting stock for forest regeneration in the Czech Republic]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 25 s.
 82. LOKVENC, T.: Výběr sadbového materiálu pro zalesňování. [Option of planting stock for forest regeneration]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 130 s.
  Lokvenc jako spoluautor viz: 51, 132, 133, 134, 135, 172, 174, 176, 177, 179, 184, 186, 196.
 83. MAREŠ, V.: Výzkum obnovních způsobů ochranných lesů v horských polohách. [Investigation of regeneration methods in mountain protective forests]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 45 s., 17 obr. příl., tb.
 84. MAREŠ, V.: Časová a prostorová úprava kultur. [Temporal and spatial arrangement of forest plantations]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 44 s., 21 tb., příl.
 85. MAREŠ, V.: Rekonstrukce porostů náhradních dřevin. [Substitute tree species stands reconstruction]. Závěrečná zpráva za etapu dílčího úkolu Obnova a rekonstrukce lesních porostů pod vlivem imisí projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 29 s., příl. mp., obr., tb.
  Mareš jako spoluautor viz: 178, 181.
 86. MARTINCOVÁ, J.: Určování fyziologické kvality sazenic. [Assessing of physiological quality of plants]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 150 s.
 87. MARTINCOVÁ, J.: Výzkum podmínek pro skladování a transport sadebního materiálu. [Research of conditions for planting-stock storage and transport]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 89 s.
 88. MARTINCOVÁ, J.: Pokyny pro pěstování sadebního materiálu borovice lesní a metodika hodnocení jeho morfologické a fyziologické kvality. [Instructions for cultivation of Scots pine seedlings in forest nurseries and methods of assessing their morphological and physiological quality]. Realizační výstup etapy výzkumného úkolu Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 8 s., 1 s. příl.
  Martincová jako spoluautorka viz: 31, 32, 33, 34, 51, 52, 62.
 89. MATĚJKA, K. - VACEK, S.: Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. [Causes of injury to forest ecosystems and prognosis of their next development including remedial measures in the regions under long-term immission load]. Dílčí úkol C1. Systémová analýza a prognózy dalšího vývoje. Výzkumná zpráva o průběhu řešení dílčího úkolu v roce 1999. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 15 s., příl.
 90. MATĚJKA, K. - VACEK, S.: Systémová analýza a prognózy dalšího vývoje. [Systemic analysis and prognosis of the next development]. Závěrečná zpráva dílčího úkolu projektu Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 64 s.
 91. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Ověřování agrochemické účinnosti nových druhů hnojiv z Chemopetrolu PŘCHZ Přerov. [Agrochemical effectiveness of new sorts of fertilizers from enterprise Chemopetrol Přerov]. Zpráva za subetapu. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 51 s.
 92. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Rozbor příčin neuspokojivého stavu kultur borovice lesní na vybraných lokalitách LS Týniště (LZ Opočno) a LZ Vysoké Chvojno a návrh nápravných a preventivních opatření. [The analysis of causes of unsatisfactory status of Scots pine plantations on selected localities Týniště Region (Forest Enterprise Opočno), and Forest Enterprise Vysoké Chvojno and project of corrective and preventive treatments]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 153 s.
 93. NÁROVEC, V. - ŠTĚNIČKA, S.: Metodika zjišťování a hodnocení stavu borových porostů 1. věkového stupně ve východní části lesní oblasti Polabí. [Determination and evaluation of the pine stands state at the first age degree in the east part of the Elbe River Region]. Závěrečná zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 41 s.
 94. NÁROVEC, V.: Růst a vývoj smrkových a borových kultur hnojených tabletami. [Growth and development of spruce and pine plantations fertilized by tablets]. Kandidátská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 130 s., 20 tb. příl.
 95. NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Vymezení a kvantifikace škodlivých činitelů a stresových faktorů v borových porostech prvního věkového stupně ve změněných imisně ekologických poměrech východní části lesní oblasti Polabí. [Definition and quantification of injurious factors in pine forest stands of the first age degree in changed immission and site conditions of east part of the Elbe River Region]. Návrh projektu pro odvětví lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 8 s., příl.
 96. NÁROVEC, V.: Vymezení a kvantifikace škodlivých činitelů a stresových faktorů v borových porostech prvního věkového stupně ve změněných imisně ekologických poměrech východní části lesní oblasti Polabí. [Definition and quantification of injurious factors in pine forest stands of the first age degree in changed immission and site conditions of east part of the Elbe River Region]. Výroční zpráva za rok 1994. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 73 s.
 97. NÁROVEC, V.: Pokyny pro udržování produkční schopnosti půd v lesních školkách hnojením. [Instructions for conservation of soil fertility in forest nurseries by fertilizing]. Realizační výstup etapy dílčího úkolu Meliorace lesních půd k zlepšení funkční účinnosti lesního fondu projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 36 s.
 98. NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Vývoj agrochemického testování půd v lesních školkách. [Development of agrochemical soil testing in forest nurseries]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. Nestr.
 99. NÁROVEC, V. - ŠACH, F. - PODRÁZSKÝ, V. - ČERNOHOUS, V.: Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. [Principles of forest soils improvement and forest soils nutrition by fertilizing]. Realizační výstup etapy dílčího úkolu Meliorace lesních půd k zlepšení funkční účinnosti lesního fondu projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 31 s., 9 tb. příl.
 100. NÁROVEC, V.: Pěstební péče v mladých kulturách borovice lesní. I. Zásady pěstební péče v nejmladších borových kulturách s vysokým podílem jedinců s pozdněsezónním růstem proleptických výhonů. [Tending young stands of Scotch pine. I. Tending principles of the youngest Scotch pine plantations with high percentage of trees showing proleptic shoots]. Realizační výstup etapy výzkumného úkolu Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 19 s.
  Nárovec jako spoluautor viz: 26, 27, 28, 36, 37, 39, 146, 151, 176, 177, 179, 184, 186.
 101. PASUTHOVÁ, J. - UHLÍŘOVÁ, H. - LOMSKÝ, B. - FABIÁNEK, P. - BALCAR, V.: Identifikace specifických symptomů poškození asimilačních orgánů lesních dřevin vyvolaných různými stresovými faktory. [Identification of the specific injury symptoms in forest tree leaves induced by various stress factors]. Etapa dílčího úkolu Monitoring stavu porostů a dalších faktorů působících na lesní prostředí. In: Změny v lesních ekosystémech - analýza příčinných vztahů mezi stavem lesa a parametry prostředí. Podklady ke kontrolnímu dni úkolu. Koordinátoři B. Lomský, V. Šrámek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1996, s. 158 - 161.
 102. PEŘINA, V.: Lesnické substráty a komposty. Návrh oborové normy Kůrové a kůrorašelinové komposty a substráty. [Forest nursery composts and substrates]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 15 s.
 103. PEŘINA, V.: Obhospodařování horských lesů. [Management of mountain forests]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 83 s.
 104. PEŘINA, V.: Vliv růstových podmínek a hospodářských zásahů na růst a vývoj lesních porostů. [Influence of growing conditions and management treatments on growth and development of forest stands]. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1985. 75 s., obr. příl.
 105. PEŘINA, V. - SLODIČÁK, M. - CHROUST, L.: Výchova smrkových porostů do 50 let v imisních oblastech. Průvodce k semináři. [Tending of Norway spruce stands younger than 50 years in immission regions]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1987. 42 s.
 106. PEŘINA, V.: Stabilizace a rozvoj produkčních a mimoprodukčních funkcí lesů pod vlivem průmyslových imisí. Studie vědeckých, technických a ekonomických funkcí úkolu. [Stabilization and development of timber production and environmental functions of forest affected by industrial immissions]. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1989. 41 s.
  Peřina jako spoluautor viz: 48.
 107. PODRÁZSKÝ, V. - KANTOR, P.: Meliorační účinky porostů náhradních dřevin. [Ameliorative effects of site improving species]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 28 s., 13 tb.
 108. PODRÁZSKÝ, V.: Vliv vápnění na chemické vlastnosti lesních půd. [Effect of liming on chemical properties of forest soils]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 80 s., 20 tb., 4 obr.
 109. PODRÁZSKÝ, V.: Vápnění lesních půd v imisních oblastech. [Liming of forest soils in immission regions]. Kandidátská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 127 s., tb., příl.
 110. PODRÁZSKÝ, V.: Meliorace lesních půd vápněním. [Amelioration of forest soils by liming]. Studie. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 74 s.
 111. PODRÁZSKÝ, V.: Zhodnocení půdní reakce (pH) jako ukazatele stavu lesních půd z hlediska statistické analýzy. [Evaluation of soil reaction (pH) as an indicator of forest soils state from the statistical analysis viewpoint]. Závěrečná práce postgraduálního studia Základy matematických metod ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 42 s., 18 příl.
 112. PODRÁZSKÝ, V.: Meliorační vápnění v lesních porostech a na pasekách. [Ameliorative liming in forest stands and on cutovers]. Realizační výstup etapy dílčího úkolu Meliorace lesních půd k zlepšení funkční účinnosti lesního fondu projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 23 s.
 113. PODRÁZSKÝ, V.: Výsledky výzkumu stavu a vývoje lesních půd na území Krkonošského národního parku. [State and development of forest soils in the Krkonoše National Park]. 1. Výsledky analýz půdních vzorků odebraných v roce 1993. 2. Příprava databáze pro hodnocení vývoje lesních půd v období 1979 - 1993. Závěrečná zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 40, 10 s.
  Podrázský jako spoluautor viz: 11, 12, 18, 22, 99, 132, 133, 134, 135, 146, 173, 176, 177, 179, 180, 184, 186, 187, 191, 193, 197, 198, 203, 204.
 114. SCHWARZ, O. - VACEK, S.: Výzkum a management lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích ČR. [Research and management of forest ecosystems in especially protected areas of the Czech Republic]. Souborná výroční zpráva za rok 1999 pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1999. 41 s.
 115. SLODIČÁK, M.: Zvyšování odolnosti smrkových porostů vůči škodám sněhem. [Increase of resistance of Norway spruce stands to snow damage]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 40 s., příl.
 116. SLODIČÁK, M.: Zvyšování odolnosti mladých smrkových porostů proti škodám sněhem. [Stability of young Norway spruce stands with respect to snowbreaks]. Kandidátská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1986. 135 s.
 117. SLODIČÁK, M.: Intenzifikace pěstování sadebního materiálu v lesních školkách. [Intensification of growing forest plants in nurseries]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 48 s.
 118. SLODIČÁK, M.: Kritéria pěstebního výběru v mladých smrkových porostech. [Criteria of silvicultural selection in young Norway spruce stands]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 98 s.
 119. SLODIČÁK, M.: Pěstování lesních porostů v různých imisně ekologických poměrech. [Silvicultural treatment of forest stands in various natural conditions in air polluted areas]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 59 s.
 120. SLODIČÁK, M.: Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů pod vlivem průmyslových imisí v roce 1991. [Stabilization and development of wood-producing and other functions of forests under the stress of air pollution]. Zpráva o průběhu řešení projektu. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 119 s.
 121. SLODIČÁK, M.: Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů pod vlivem průmyslových imisí v roce 1992. [Stabilization and development of wood-producing and other functions of forests under the stress of air pollution]. Zpráva o průběhu řešení projektu. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 46 s.
 122. SLODIČÁK, M.: Stabilization and development of wood-producing and other functions of forests under the stress of air pollution. [Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů pod vlivem průmyslových imisí]. The 1st report of project. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 117 s.
 123. SLODIČÁK, M. - SOUČEK, J.: Výchovné zásahy jako základ pro zahájení rekonstrukcí porostů náhradních dřevin. [Thinning as a basis for initiation of reconstruction in the substitute tree species stands]. Zpráva o řešení úkolu v rámci Generelu rekonstrukcí porostů náhradních dřevin v oblasti Krušných hor. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 19 s., příl.
 124. SLODIČÁK, M.: Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů pod vlivem průmyslových imisí. [Stabilization and development of wood-producing and other functions of forests under the stress of air pollution]. Podkladová zpráva úkolu. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 201 s.
 125. SLODIČÁK, M.: Vliv zanedbání výchovy v mladých porostech do 40 let na stav lesů ČR. [Effects of thinning neglect in forest stands under 40 years on the state of forests of Czech Republic]. Závěrečná zpráva úkolu. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 17 s.
 126. SLODIČÁK, M.: Zásady výchovy smrkových porostů pod vlivem imisí. [Thinning principles for Norway spruce stands under air pollution stress]. In: Regionální projekt záchrany a obnovy lesních ekosystémů v imisemi postižené oblasti Jizerských hor. Jablonec nad Nisou, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 1994. Přeruš. str. [5 s.].
 127. SLODIČÁK, M.: Analýza procesů regenerace smrkových porostů v ČR se zaměřením na Krušné, Jizerské a Orlické hory. [Analysis of regeneration processes of spruce stands in the Czech Republic mainly in the Krušné hory Mts, the Jizerské hory Mts, and the Orlické hory Mts]. Zpráva o postupu řešení etapy dílčího úkolu za období 1994 - 1995. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 14 s.
 128. SLODIČÁK, M.: Zásady výchovy lesních porostů. [Thinning principles for forest stands]. Realizační výstup dílčího úkolu Zvyšování stability a produkce lesních porostů výchovou projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 13 s.
 129. SLODIČÁK, M.: Analýza procesů regenerace smrkových porostů v ČR se zaměřením na Krušné, Jizerské a Orlické hory. [Analysis of regeneration processes of Norway spruce stands in the Krušné hory Mts, Jizerské hory Mts and the Orlické hory Mts]. Etapa dílčího úkolu Monitoring stavu porostů a dalších faktorů působících na lesní prostředí. In: Změny v lesních ekosystémech - analýza příčinných vztahů mezi stavem lesa a parametry prostředí. Podklady ke kontrolnímu dni úkolu. Koordinátoři B. Lomský, V. Šrámek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1996, s. 186 - 194.
 130. SLODIČÁK, M. - TESAŘ, V. - KACÁLEK, D.: Rekonstrukce porostů náhradních dřevin. [Reconstruction of the substitute tree species forest stands]. Závěrečná zpráva dílčího úkolu projektu Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 37 s.
 131. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Zásady výchovy hlavních hospodářských dřevin v podmínkách antropogenně změněného ekotopu. [Principles of thinning in the stands of the main forest tree species in ecotopes disturbed by human activities]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 28 s.
  Slodičák jako spoluautor viz: 6, 105.
 132. SOUČEK, J. - LOKVENC, T. - PODRÁZSKÝ, V. - ŠTURSA, J. - VACEK, S.: Stanovištní a porostní poměry porostů kleče horské. [Site and stand factors of dwarf pine stands]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 70 s., [7] s. příl.
 133. SOUČEK, J. - VACEK, S. - LOKVENC, T. - PODRÁZSKÝ, V. - ŠTURSA, J.: Stanovištní a porostní poměry porostů kleče horské. [Site and stand factors of dwarf pine stands]. Výzkumná zpráva o průběhu řešení dílčího úkolu v roce 1998. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 11 s.
 134. SOUČEK, J. - VACEK, S. - LOKVENC, T. - PODRÁZSKÝ, V. - ŠTURSA, J.: Stanovištní a porostní poměry porostů kleče horské. [Site and stand factors of dwarf pine stands]. Výzkumná zpráva o průběhu řešení dílčího úkolu v roce 1999. Opočno, VÚLHM 1999. 20 s.
 135. SOUČEK, J. - VACEK, S. - LOKVENC, T. - PODRÁZSKÝ, V. - ŠTURSA, J.: Stanovištní a porostní poměry porostů kleče horské. [Site and stand factors of dwarf pine stands]. Závěrečná zpráva řešení dílčího úkolu. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 20 s.
  Souček jako spoluautor viz: 11, 12, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 123, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 195, 196, 201, 204.
 136. ŠACH, F.: Vliv obnovních způsobů a těžebních technologií na erozi půdy a odtokové poměry na obnovních sečích. [Influence of harvesting methods and logging systems on soil erosion and water runoff from regeneration cuttings]. VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 36 s., 12 tb.
 137. ŠACH, F.: Vliv obnovních způsobů a těžebně dopravních technologií na erozi půdy. [Impacts of harvesting methods and logging systems on soil erosion]. Kandidátská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1986. 84 s., 4 s. příl.
 138. ŠACH, F. - KANTOR, P.: Vodní bilance mladých porostů v jedlobukovém stupni. [Water budget of young stands in fir-beech altitudinal zone]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1989. 33 s.
 139. ŠACH, F.: Mechanická příprava pozemků pro zalesňování se zřetelem na minimalizaci degradování půdy (jejím přemisťováním). [Mechanical site preparation with regard to minimizing soil erosion with soil disturbance]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 64 s., příl.
 140. ŠACH, F.: Proces obnovy lesa a ochrana lesních pozemků před degradací erozí. Průvodce. [Forest stand regeneration process and erosion control on forest lands. A guide-book]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 29 s., příl.
 141. ŠACH, F.: Vliv obnovních způsobů a těžebně dopravních technologií na erozi půdy a odtokové poměry na obnovních sečích. [Effect of harvesting methods and logging systems on soil erosion and water runoff from regeneration cuttings]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 134 s.
 142. ŠACH, F.: Matematicko-statistické zpracování a analýza výsledků průzkumu stavu borových porostů 1. věkového stupně ve východní části lesní oblasti Polabí. [Statistical evaluation and analysis of recognition results pertaining to pine forest stand of the first age degree in the east part of the Elbe River Region]. Dílčí sdělení za subetapu projektu Vymezení a kvantifikace škodlivých činitelů a stresových faktorů v borových porostech ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 181 s.
 143. ŠACH, F. et al.: Návrh melioračních opatření k zlepšení lesních půd a výživy lesních porostů. [The proposal of ameliorative measures for improvement of forest soils and forest stands nutrition]. Realizační výstup dílčího úkolu Meliorace lesních půd k zlepšení funkční účinnosti lesního fondu projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. Přeruš str. - Konvolut, 5 přív.
 144. ŠACH, F.: Protierozní ochrana lesních pozemků. [Soil conservation of forest lands]. Realizační výstup etapy dílčího úkolu Meliorace lesních půd k zlepšení funkční účinnosti lesního fondu projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 33 s.
 145. ŠACH, F. et al.: Pěstební postupy minimalizující důsledky antropogenních vlivů na lesní ekosystémy. [Silvicultural methods minimizing impacts of human influences on forest ecosystems]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 51 s.
 146. ŠACH, F. - BALCAR, V. - ČERNOHOUS, V. - KRIEGEL, H. - NÁROVEC, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Podpora obnovy na narušených stanovištích lesopěstebními melioračními opatřeními. [Support of forest regeneration on disturbed forest sites by ameliorative measures]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. I-27 - I-51.
  Šach jako spoluautor viz: 26, 27, 28, 29, 48, 68, 75, 99, 176, 177, 179, 184, 185, 186.
 147. ŠRÁMEK, V. - BALCAR, V. - ŠEBKOVÁ, V.: Dynamika imisní zátěže. [Air pollution stress dynamics]. Závěrečná zpráva dílčího úkolu projektu Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 19 s.
 148. ŠRÁMEK, V. - BALCAR, V. - KROUPOVÁ, M.: Dynamika klimatických faktorů. [Dynamics of climatic factors]. Závěrečná zpráva dílčího úkolu projektu Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. Nestr.
 149. ŠTĚNIČKA, S.: Pěstování porostů borovice lesní ve změněných imisně ekologických podmínkách východní části lesní oblasti Polabí. Protokoly o založení a sledování pokusných srovnávacích ploch. [Cultivation of Scotch pine stands in changed immission conditions and site ones in the east part of the Elbe River Region. Records about establishment and investigation of comparative research plots]. Rychnov nad Kněžnou, b. n. 1992. Nestr.
 150. ŠTĚNIČKA, S.: Pěstování porostů borovice lesní ve změněných imisně ekologických podmínkách východní části lesní oblasti Polabí. Zakládání a sledování poloprovozních pokusných ploch. [Cultivation of Scotch pine stands in changed immission conditions and site ones in the east part of the Elbe River Region. Establishment and investigation on research plots]. Výroční zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 8 s.
 151. ŠTĚNIČKA, S. - NÁROVEC, V.: Výběr stanovišť pro popis stavu borových porostů 1. věkového stupně ve východní části lesní oblasti Polabí. [Choice of sites for description of the first age degree pine stands state in the east part of the Elbe River Region]. Závěrečná zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 8 s., příl. tb.
 152. ŠTĚNIČKA, S.: Pěstování porostů borovice lesní ve změněných imisně ekologických podmínkách východní části lesní oblasti Polabí. Ověření účinnosti individuální aplikace síranu měďnatého (CuSO4) v mladých kulturách borovice lesní napadených václavkou obecnou. [Cultivation of Scotch pine stands in changed immission conditions and site ones in the east part of the Elbe River Region. Efficiency attestation of individual application of CuSO4 in young Scotch pine plantations injured by Armillaria mellea]. Závěrečná zpráva. Opočno 1993. 9 s.
 153. ŠTĚNIČKA, S.: Pěstování porostů borovice lesní ve změněných imisně ekologických podmínkách východní části lesní oblasti Polabí. Ověření účinnosti metody tvarového řezu při odstraňování následků a prevenci poškození mladých borovic růstovými deformacemi. [Cultivation of Scotch pine stands in changed immission conditions and site ones in the east part of the Elbe River Region. Efficiency attestation of the shaping method at effects suppression and at prevention of young pine tree damaging by growth deformation]. Závěrečná zpráva. Opočno 1993. 8 s., obr. příl.
 154. ŠTĚNIČKA, S.: Pěstování porostů borovice lesní ve změněných imisně ekologických podmínkách východní části lesní oblasti Polabí. Ověření účinnosti metody vytrhávání sazenic borovice lesní napadených václavkou obecnou při sanaci borových porostů 1. věkové třídy. [Cultivation of Scotch pine stands in changed immission conditions and site ones in the east part of the Elbe River Region. Efficiency attestation of the picking up tree method at sanitation of the first age degree pine stands injured by Armillaria mellea]. Závěrečná zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 10 s., příl.
 155. ŠTĚNIČKA, S.: Pěstování porostů borovice lesní ve změněných imisně ekologických podmínkách východní části lesní oblasti Polabí. Průzkum stanovištních podmínek. [Cultivation of Scotch pine stands in changed immission conditions and site ones in the east part of the Elbe River Region. Investigation of site conditions]. Závěrečná zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 40 s., 20 tb.
 156. ŠTĚNIČKA, S.: Pěstování porostů borovice lesní ve změněných imisně ekologických podmínkách východní části lesní oblasti Polabí. Průzkum stavu hospodaření. [Cultivation of Scotch pine stands in changed immission conditions and site ones in the east part of the Elbe River Region. Investigation of forest management state]. Závěrečná zpráva. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 31 s., 15 tb.
 157. ŠTĚNIČKA, S.: Pěstování porostů borovice lesní ve změněných imisně ekologických podmínkách východní části lesní oblasti Polabí. Vliv aplikace růstového inhibitoru Retacel extra na omezení výskytu specifických růstových poruch u sazenic borovice lesní. [Cultivation of Scotch pine stands in changed immission conditions and site ones in the east part of the Elbe River Region. Influence of growth inhibitor Retacel Extra application on incidence reduction of specific growth damages at Scotch pine plants]. Závěrečná zpráva. Opočno 1993. 11 s.
 158. ŠTĚNIČKA, S.: Pěstování porostů borovice lesní ve změněných imisně ekologických podmínkách východní části lesní oblasti Polabí. Chemické složení biomasy jednoletých jehlic (ročník 1993) borovice lesní ve vybraných porostních skupinách zájmové oblasti. [Cultivation of Scotch pine stands in changed immission conditions and site ones in the east part of the Elbe River Region. Biomass chemical composition of one-year-needles of Scotch pine trees in the selected forest group of the Elbe River Region]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. Nestr.
  Štěnička jako spoluautor viz: 91, 92, 93.
 159. TESAŘ, V.: Současný stav a výhled vlivu imisí na lesní porosty Krkonoš a Orlických hor. [Presence and outlook of the air pollution influence on forest stands in the Krkonoše Mts and the Orlické hory Mts]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1980. 37 s., 5 mp. příl.
 160. TESAŘ, V.: Zvyšování odolnosti smrku a borovice v imisních oblastech výchovnými zásahy. [Air pollution tolerance improvement of Norway spruce and Scots pine stands by tending treatments]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1983. 35 s.
 161. TESAŘ, V.: Optimalizace druhové skladby horských lesů v antropogenně změněných podmínkách prostředí. [Improvement of tree-species composition for mountain forests in man-changed environment]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 55 s.
  Tesař jako spoluautor viz: 13, 19, 130, 186.
 162. UHLÍŘOVÁ, H. - PASUTHOVÁ, J. - LOCHMAN, V. - ŠEBKOVÁ, V. - ŠRÁMEK, V. - LOMSKÝ, B. - LIŠKA, J. - SOUKUP, F. - BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Analýza příčin poškození lesních ekosystémů silně zasažených imisně ekologickými stresy, přehled dosavadních poznatků. [Causes of the forest ecosystems damage, prognosis its development and proposals of forest management measures in regions impacted by long-term air pollution]. Literární rešerše. Závěrečná zpráva dílčího úkolu projektu Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 118 s.
 163. VACEK, S.: Diferenciace ochranných lesů v horských polohách. [Protective forests differentiation in mountains]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1983. 60 s.
 164. VACEK, S.: Výzkum struktury, růstu a vývoje ochranných lesů v horských polohách. [Structure, growth, and development research in protective mountain forests]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 94 s., 278 s. příl.
 165. VACEK, S.: Dynamika strukturálních změn v přírodních smrkových lesích pod vlivem imisí v Krkonoších. [Dynamics of structural changes in natural Norway spruce forests affected by immissions in the Krkonoše Mts]. Kandidátská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice [1986]. [Sv. 1.] 148 s. [Sv. 2.]. Přílohy. 91 s.
 166. VACEK, S.: Dynamika změn ve smrkobukových porostech pod vlivem imisí v Krkonoších. [Dynamics of changes in Norway spruce-beech stands affected by immissions in the Krkonoše Mts]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1989. 77 s.
 167. VACEK, S.: Porostotvorné schopnosti dřevin pod vlivem imisí. [Stand forming capability of woody plants affected by immissions]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 69 s., příl.
 168. VACEK, S.: Symptomy poškození dřevin v dospívajících a dospělých porostech. [Symptoms of woody plants damages in middle aged and old stands]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 79 s., 90 tb., příl.
 169. VACEK, S.: Zdravotní stav smrkových porostů v Krkonoších v letech 1979 - 1989. [Healthy condition of Norway spruce stands in the Krkonoše Mts in 1979 - 1989]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 55 s.
 170. VACEK, S.: Dynamika strukturálních změn ve smrkových, smrkobukových a bukových porostech pod vlivem imisí v Krkonoších. Část 1. Půdní a vegetační poměry. [Dynamics of structural changes in spruce, spruce-beech, and beech stands influenced by air pollution in the Krkonoše Mts. Part 1. Soil and vegetation]. Dílčí zpráva pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1991. 68 s.
 171. VACEK, S.: Dynamika strukturálních změn ve smrkových, smrkobukových a bukových porostech pod vlivem imisí v Krkonoších. Část 2. Struktura a vývoj porostů. [Dynamics of structural changes in spruce, spruce-beech, and beech stands influenced by air pollution in the Krkonoše Mts. Part 2. Structure and development of stands]. Dílčí zpráva pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 25 s., příl. tb., obr.
 172. VACEK, S. - LOKVENC, T.: Obnova a stabilizace lesních ekosystémů Krkonoš. [Regeneration and stabilization of forest ecosystems in the Krkonoše Mts]. Realizační výstup z etapy Syntéza ekologických údajů pro Krkonoše. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 9 s.
 173. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Obnova a stabilizace zvláště chráněných území: NPR Bukačka, PR Pod Vrchmezím, PR Komáří vrch, PR Černý důl. [Regeneration and stabilization especially protected areas ...]. Zpráva pro CHKO Orlické hory ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 49 s., příl. lit., tb, mp.
 174. VACEK, S. - LOKVENC, T.: Syntéza ekologických údajů pro Krkonoše. [Ecological information synthesis for the Krkonoše Mts]. Podkladová zpráva pro závěrečné oponentní řízení úkolu Změny ekologických poměrů a jejich vliv na lesní ekosystémy. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 28 s.
 175. VACEK, S. - CHROUST, L. - SOUČEK, J.: Dynamika strukturálních změn ve smrkových, smrkobukových a bukových porostech pod vlivem imisí v Krkonoších. Část 3. Růstové a produkční poměry. [Dynamics of structural changes in spruce, spruce-beech, and beech stands influenced by air pollution in the Krkonoše Mts. Part 3. Growing conditions and wood production]. Dílčí zpráva pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 41 s., příl. mp., obr., tb.
 176. VACEK, S. - ŠACH, F. - KRIEGEL, H. - PODRÁZSKÝ, V. - NÁROVEC, V. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Obnova lesních ekosystémů Krkonoš v extrémních imisně ekologických podmínkách. [Forest ecosystems restoration in the extremely immission and site conditions of the Krkonoše Mts]. Dílčí zpráva pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 48 s., 16 obr. příl.
 177. VACEK, S. - ŠACH, F. - KRIEGEL, H. - PODRÁZSKÝ, V. - NÁROVEC, V. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J. - HRABÍ, L.: Rekonstrukce lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku. [Reconstruction of forest ecosystems in the National Park of the Krkonoše Mts]. Výzkumný projekt nadace FACE. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 62 s., obr. příl.
 178. VACEK, S. - CHROUST, L. - MAREŠ, V. - SOUČEK, J.: Dynamika strukturálních změn ve smrkových, smrkobukových a bukových porostech pod vlivem imisí v Krkonoších. Část 4. Reprodukční a regenerační procesy. [Dynamics of structural changes in spruce, spruce-beech, and beech stands influenced by air pollution in the Krkonoše Mts. Part 4. Reproductive and regenerative processes]. Dílčí zpráva pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 45 s., příl. obr., tb.
 179. VACEK, S. - ŠACH, F. - KRIEGEL, H. - LOKVENC, T. - NÁROVEC, V. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Obnova lesních ekosystémů Krkonoš v extrémních imisně ekologických podmínkách. [Forest ecosystems restoration in the extremely immission and site conditions of the Krkonoše Mts]. Výzkumná zpráva projektu Grantové agentury ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 96 s.
 180. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Plán péče o ochranné pásmo národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na období 1995 - 2001. [Managing project for protective zone of Nature Preserve Jizerskohorské bučiny Forest from 1995 to 2001]. Zpráva pro Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 223 s.
 181. VACEK, S. - CHROUST, L. - MAREŠ, V. - SOUČEK, J.: Poškození horských ekosystémů Krkonoš spárkatou zvěří. Část 1. Lesní ekosystémy. [Damage to mountain forest ecosystems caused by hoofed game in the Krkonoše Mts. Part 1. Forest ecosystems]. Dílčí zpráva pro GEF. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 66 s.
 182. VACEK, S. - SOUČEK, J.: Dynamika strukturálních změn ve smrkových, smrkobukových a bukových porostech pod vlivem imisí v Krkonoších. Část 5. Zdravotní stav porostů. [Dynamics of structural changes in spruce, spruce-beech, and beech stand influenced by air pollution in the Krkonoše Mts. Part 5. Health state of stands]. Dílčí zpráva pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 25 s., příl. mp., tb., obr.
 183. VACEK, S.: Návrh obnovních cílů, postupů a rekonstrukcí porostů pod vlivem imisí. [Project of the tree species composition, procedures, and reconstruction in the polluted forest stands]. Realizační výstup dílčího úkolu Obnova a rekonstrukce lesních porostů pod vlivem imisí projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 20 s., příl.
 184. VACEK, S. - ŠACH, F. - KRIEGEL, H. - LOKVENC, T. - NÁROVEC, V. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Obnova lesních ekosystémů Krkonoš v extrémních imisně ekologických podmínkách. [Regeneration of forest ecosystems heavy influenced by air pollution and environmental stresses in the Krkonoše Mts]. Závěrečná zpráva pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Příloha: Metodika použití podsadeb pro obnovu a stabilizaci porostů ohrožených a poškozených imisně ekologickými vlivy, zejména v horských polohách. [Using of underplanting for regeneration and stabilization of forest stands jeopardized and damaged by immission and harsh site effects, especially in mountainous regions. A method guidebook]. [Aut.:] S. Vacek, T. Lokvenc, J. Souček. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1995. 51, 23 s., příl.
 185. VACEK, S. - BALCAR, V. - ŠACH, F.: Ekologická rekonstrukce zalesněné krajiny v imisemi postižených oblastech Krkonoš a Jizerských hor. Zpráva za pilotní projekt 1996. [Ecological restoration of forested landscape in air polluted areas of the Krkonoše Mts and the Jizerské hory Mts. Pilot project report 1996]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996. 8, 9 s. - Obsahuje anglickou mutaci.
 186. VACEK, S. - ŠACH, F. - KRIEGEL, H. - PODRÁZSKÝ, V. - NÁROVEC, V. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J. - TESAŘ, V.: Obnova lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku. [Regeneration of forest ecosystems in the National Park of the Krkonoše Mts]. Výzkumný projekt Správy KRNAP. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996. 182 s.
 187. VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V. - MATĚJKA, K.: Dynamika vývoje lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku. [Forest ecosystem dynamics in the Krkonoše National Park]. Subprojekt projektu Ministerstva životního prostředí ČR Rekonstrukce lesních ekosystémů v KRNAP. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 53, 43 s.
 188. VACEK, S. - SOUČEK, J.: Poškození horských ekosystémů Krkonoš spárkatou zvěří. Část 1. Lesní ekosystémy. [Damage to mountain forest ecosystems caused by hoofed game in the Krkonoše Mts. Part 1. Forest ecosystems]. Závěrečná zpráva pro GEF. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1997. 31 s.
 189. VACEK, S. - MATĚJKA, K.: Dlouhodobá dynamika lesních ekosystémů na trvalých výzkumných plochách pod vlivem imisí v Krkonoších. [Long-term dynamic of forest ecosystems on the long-lasting research plots loaded by immissions in the Krkonoše Mts.]. Výzkumná zpráva o průběhu řešení dílčího úkolu v roce 1998. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 44 s.
 190. VACEK, S. - SOUČEK, J.: Dynamika vývoje lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku. [Forest ecosystem dynamics in the Krkonoše National Park]. Opočno, VÚLHM Výzkumná stanice 1998. 25 s. příl.
 191. VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V. - MATĚJKA, K.: Dynamika vývoje lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku. [Forest ecosystem dynamics in the Krkonoše National Park]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 40, 10 s.
 192. VACEK, S. - MATĚJKA, K. - LEPŠ, J. - BASTL, M.: Dlouhodobá dynamika lesních ekosystémů na trvalých výzkumných plochách pod vlivem imisí v Krkonoších. [Long-term dynamic of forest ecosystems on the long-lasting research plots loaded by immissions in the Krkonoše Mts.]. Výzkumná zpráva o průběhu řešení dílčího úkolu v roce 1999. Výroční zpráva projektu Grantové agentury ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 33 s.
 193. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MATĚJKA, K.: Dynamika vývoje lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku. [Forest ecosystem dynamics in the Krkonoše National Park]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 55 s.
 194. VACEK, S.: Ekologická a ekonomická kritéria pro rozhodování o ponechání lesů ve zvláště chráněných územích spontánním procesům včetně posouzení rizik a ekonomických aspektů. Ekologická kritéria. [Ecological and economic criteria for decision to keeping forest in the especially protected areas to spontaneous processes including review of risks and economic aspects. Ecological criteria]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 20, 5 s.
 195. VACEK, S. - SOUČEK, J. - MAYOVÁ, J.: Pěstební opatření v pásmu přirozeného rozšíření smrku na území NP Šumava. [Forest management in the area of natural Norway spruce range in the Šumava National Park]. Výroční zpráva o průběhu řešení výzkumného úkolu za rok 1999. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 6 s.
 196. VACEK, S. - SOUČEK, J. - LOKVENC, T.: Vegetační dynamika v porostech kleče horské v Krkonoších. [Vegetation dynamics of dwarf pine stands in the Krkonoše Mts]. Výroční zpráva pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1999. 106 s.
 197. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj přirozených lesních ekosystémů v CHÚ severovýchodních Čech. [The influence of natural and anthropic factors on structure and development of natural forest ecosystems in the protected regions of the north-east Bohemia]. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1999. 34 s., příl.
 198. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MATĚJKA, K.: Dlouhodobá dynamika lesních ekosystémů na trvalých výzkumných plochách pod vlivem imisí v Krkonoších. [Long-term dynamic of forest ecosystems on the long-lasting research plots loaded by immissions in the Krkonoše Mts.]. Výzkumná zpráva o průběhu řešení dílčího úkolu v roce 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 43 s.
 199. VACEK, S.: Dynamika vývoje lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku. [Forest ecosystem dynamics in the Krkonoše National Park]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 41 s.
 200. VACEK, S.: Charakteristika přírodních podmínek, stanovení a principů a péče o NPR Adršpašsko-teplické skály. [Characterization of natural conditions, assignment of principles and management of Natural Reserve Adršpašsko-teplické skály]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 57 s.
 201. VACEK, S. - SOUČEK, J.: Možnosti použití podsadeb při obnově lesů. [Possibilities of underplanting for forest regeneration]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. I-12 - I-26.
 202. VACEK, S. - MAYOVÁ, J.: Pěstební opatření v pásmu přirozeného rozšíření smrku na území NP Šumava. [Silvicultural management in the area of natural spruce range in the Šumava National Park]. Výroční zpráva o průběhu řešení výzkumného úkolu za rok 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 32 s.
 203. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Plán péče o národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály a její ochranné pásmo na období 2001 - 2016. [Management plan of Natural Reserve Adršpašsko-teplické skály and its buffer zone for the years 2001 - 2016]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 213 s.
 204. VACEK, S. - BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - KRIEGEL, H. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Rámcové zásady obnovy a zakládání bukových a smíšených porostů s bukem v měnících se ekologických poměrech. [General principles of regeneration and foundation of beech and mixed stands in changed ecological conditions]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 29 s.
 205. VACEK, S.: Struktura, vývoj a management lesních ekosystémů Krkonoš. [Structure, development and management of forest ecosystems in the Krkonoše Mts]. Doktorská disertační práce. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 684 s.
 206. VACEK, S.: Teoretické předpoklady hospodářské úpravy horských lesů narušených antropogenní činností. Struktura a vývoj lesních ekosystémů Krkonoš. [Theoretical assumptions of forest management in the mountain forests affected by anthropogenic activities. Structure and development of forest stands in the Krkonoše Mts]. Habilitační práce. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000. 623 s.
  Vacek jako spoluautor viz: 11, 12, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 51, 75, 89, 90, 114, 132, 133, 134, 135.