ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 1951 - 1980

 1. DUŠEK V.: Průzkum možností pěstování eukalyptů v klimatických podmínkách ČSSR. 1957, str. 234.
 2. DUŠEK V.: Snížení nákladů na pletí ve školkách prokládáním meziproužků zelenou hmotou. 1959, str. 45.
 3. DUŠEK V.: Pěstování sazenic dubu s bohatým kořenovým systémem podřezáváním. 1959, str. 181.
 4. DUŠEK V.: Pěstování semenáčků v jehličnaté hrabance (Dunemannova metoda). 1960, str. 96.
 5. DUŠEK V.: Pěstování sazenic buku a borovice s bohatým kořenovým systémem metodou podřezávání. 1961, str. 219.
 6. DUŠEK V.: Využití zadešťovacího zařízení v lesních školkách proti škodám pozdními a časnými mrazíky. 1963, str. 53.
 7. DUŠEK V.: Dosavadní poznatky se zavlažováním v lesních školkách. 1965, str. 173.
 8. DUŠEK V.: Podřezávání kořenů semenáčků lípy, jedle bělokoré a obrovské. 1965, str. 62.
 9. DUŠEK V.: Podřezávání školkovaných sazenic buku, smrku a jedle (doplňkové podřezávání). 1966, str. 97.
 10. DUŠEK V.: Stanovení optimálních vlhkostních podmínek pro klíčení semen. 1968, str. 140.
 11. DUŠEK V.: Použití účelových závlah v lesních školkách. 1972, 91 s.
 12. DUŠEK V.: Řešení zlepšené technologie skladování sazenic v klimatizovaných prostorách. 1972, 56 s.
 13. DUŠEK V.: Využití účelových závlah v lesních školkách k regulaci ekologických podmínek. 1975, 142 s.
 14. DUŠEK V.: Současný stav řešení problematiky skladování sazenic v klimatických prostorách (studijní zpráva). 1975, 60 s.
 15. DUŠEK V.: Výzkum vegetačního klidu sazenic se zaměřením na možnost jejich dlouhodobého skladování v klimatizovaných prostorách bez ztráty na kvalitě. 1975, 104 s.
 16. DUŠEK V., JIROUŠEK L.: Automatická závlahová souprava pro aplikaci doplňkové závlahy a závlah účelových ve specializovaných lesních školkách. 1975, 49 s.
 17. DUŠEK V.: Pěstování obalených sazenic se zaměřením na větší dimenze a zkrácení výrobní doby. 1979, 81 s.
 18. CHROUST L.: Porostní výchova dubových mlazin a tyčkovin na Opočensku. 1955, str. 160.
 19. CHROUST L.: Ekologická šetření v borových mlazinách až tyčkovinách se zřetelem na porostní výchovu. 1959, str. 154.
 20. CHROUST L.: Prořezávky ve smrkových mlazinách a tyčkovinách. 1963, str. 77.
 21. CHROUST L.: Prořezávky v čistých dubových tyčkovinách. 1966. str. 92
 22. CHROUST L.: Pěstebně výnosové zhodnocení výchovných sečí v mladém borovém porostu. 1969, str. 65.
 23. CHROUST. L.: Racionalizace výchovy mladých porostů hlavních hospodářských dřevin (sm, bor, db). 1971, 20 s.
 24. CHROUST L.: Racionalizace výchovy mladých jehličnatých porostů s ohledem na těžební technologii. 1975, 50 s.
 25. CHROUST L.: Výzkum ekologického účinku sečí v porostech týnišťské borovice. 1978, 160 s.
 26. CHROUST L.: Diferenciace výchovy mladých jehličnatých porostů ve stupních jdbk a dbbk. 1979. 103 s.
 27. CHROUST L.: Ekologie výchovných sečí v mladých sm a bo porostech. 1980. 63 s.
 28. KADLUS Z.: Výzkum přirozené obnovy podle typů biometrickým měřením. 1961, str. 243.
 29. KADLUS Z.: Vývoj skupinovitého a okrajového zmlazení jedle, smrku a buku na bohatších typech bukového až jedlovo-bukového stupně na příkladu Jeseníků. 1964, str. 65.
 30. KADLUS Z.: Zhodnocení obnovních postupů na chudších typech jedlovo-bukového stupně v Orlických horách. 1966, str. 61.
 31. KADLUS Z.: Zhodnocení obnovních postupů na typech jedlin dubo-bukového stupně se zřetelem na jedli. 1968, str. 84.
 32. KANTOR P.: Stanovení hydrické účinnosti smrku a buku v horských polohách. 1979, 58 s.
 33. KANTOR P.: Vliv buku na produkci a hydrickou účinnost smrkových porostů ve smrkobukovém stupni. 1980, 94 s.
 34. LOKVENC T.: Dřeviny Krkonoš. 1955, str. 94.
 35. LOKVENC T.: Historie porostů nad lesní hranicí v Krkonoších. 1957. str. 90.
 36. LOKVENC T.: Plán zalesnění oblasti nad horní hranicí lesa v Krkonoších. I - východní část 1957, str. 117, II - západní část 1960, str. 93.
 37. LOKVENC T.: Zhodnocení pokusů se zalesněním subalpinské oblasti Krkonoš. 1962, str. 74.
 38. LOKVENC T.: Pěstování sazenic lesních dřevin v rašelinocelulózových kelímcích. 1965, str. 51.
 39. LOKVENC T.: Výsledky použití rašelino-celulózových kelímků při zalesňování. 1969, str. 89.
 40. LOKVENC T.: Preventivní ochrana sazenic před vysýcháním při zalesňování. 1972. 30 s.
 41. LOKVENC T.: Koncepce racionalizace zalesňování. 1973, 54 s.
 42. LOKVENC T., KRIEGEL H.: Aplikace metody Paperpots pro poměry ČSR. 1975. 121 s.
 43. LOKVENC T., KRIEGEL H., TEMMLOVÁ B.: Kvalitativní ukazatelé sazenic pro různé stanovištní podmínky. 1975, 70 s.
 44. LOKVENC T.: Rozbor příčin ztrát v kulturách lesních dřevin na území ČSR v roce 1976. 1976, 40 s.
 45. LOKVENC T.: Návrh diferenciace zalesňování podle hospodářských souborů lesních typů. 1978, 46 s.
 46. LOKVENC T.: Zhodnocení sadebního materiálu s obalenými kořeny používaného pro zalesňování v ČSR. 1979, 93 s.
 47. LOKVENC T., KRIEGEL H.: Diferenciace sadebního materiálu smrku a borovice pro hlavní hospodářské soubory. 1979, 56 s.
 48. MAREŠ V.: Vliv obnovních sečí na produkci obnovovaných porostů ve stupni smrko-bukovém a buko-smrkovém. 1973, 78 s.
 49. MOTTL J., DUŠEK V.: Generativní množení osiky. 1955, str. 132.
 50. MOTTL J., KUBÍČEK J.: Vzorový projekt výsadby topolů na PLZ Opočno. 1955, str. 62.
 51. MOTTL J., KUBÍČEK J., NĚMEC JIŘÍ: Růstové rozdíly topolů v chlumní oblasti PLZ Opočno. 1957, str. 518.
 52. MOTTL J., KUBÍČEK J., NĚMEC JIŘÍ: Zhodnocení plánu výsadby topolů v oblasti LZ Opočno. 1960, str. 224.
 53. NETOLICKÝ J.: Využití triazinových sloučenin v lesních školkách. 1963, str. 59.
 54. NETOLICKÝ J.: Výzkum využití Alipuru v lesních školkách. 1966, str. 30.
 55. NETOLICKÝ J.: Výzkum využití herbicidů na bázi kyseliny2,4,5-trichlorfenoxyoctové 2,4,5-T na různé druhy buřeně. 1969, str. 28.
 56. PEŘINA V., VOJTA F.: Převody dubových pařezin v českých krajích. 1956. str. 79.
 57. PEŘINA V.: Přeměny borových monokultur na Opočensku. 1957, str. 487.
 58. PEŘINA V., FANTA J.: Přeměny smrkových monokultur na Opočensku, část III. Zhodnocení některých úkonů pěstební techniky. 1958. str. 229.
 59. PEŘINA V., KADLUS Z.: Přeměny smrkových monokultur na Opočensku, část II. Využití typologických podkladů při přeměnách smrkových monokultur. 1958, str. 375.
 60. PEŘINA V., TESAŘ V., PEŠKA R.: Přeměny smrkových monokultur na Opočensku, část I. Typologické třídění lesů a vývoj lesního hospodářství. 1958, str. 355.
 61. PEŘINA V., VACEK J.: Chemické ničení výmladků dubu. 1959, str. 74.
 62. PEŘINA V., KAUT V., TESAŘ V., ŠVORCOVÁ Š., TUŠL M., NEHYBA J.: Rozsah kouřových škod na Trutnovsku, zvláště v okolí elektrárny ve Rtyni. 1960, str. 95.
 63. PEŘINA V.: Výzkum zakládání lesních kompostů. 1964, str. 68.
 64. PEŘINA V.: Použití herbicidů na bázi kyseliny 2,2 - dichlorpropionové, trichloroctanu sodného a triazinů při zalesňování holin. 1965. str. 40.
 65. PEŘINA V.: Použití arboricidů při pročistkách listnatých mlazin. 1968, str. 44.
 66. PEŘINA V.: Výzkum přípravy půdy pro přirozenou obnovu borovice. 1969, str. 72.
 67. PEŘINA V.: Technika pěstování lesních porostů. (Souborná zpráva hlavního úkolu B-O-30-5). 1970, str. 49.
 68. PEŘINA V.: Výzkum obnovních sečí v borových porostech typu borových doubrav na plistocenních terasách. 1973, 52 s.
 69. PEŘINA V., CHROUST L., LOKVENC T.: Řešení hospodářských způsobů a zásad hospodaření v borových porostech typu borových doubrav na plistocenních terasách. 1973, 81 s.
 70. PEŘINA V., KANTOR P.: Koncepce diferenciace obnovních způsobů. 1973. 134 s.
 71. PEŘINA V., KANTOR P., MAREŠ V.: Výzkum obnovních sečí ve smrkových porostech ve stupních smrkobukovém a bukosmrkovém. 1975, 77 s.
 72. PEŘINA V., KANTOR P., CHROUST L., LOKVENC T.: Řešení hospodářských způsobů a zásad hospodaření ve smrkových porostech ve stupních smrkobukovém a bukosmrkovém. 1975, 100 s.
 73. PEŘINA V., KANTOR P., ŠACH F.: Výzkum obnovních sečí ve smrkových porostech ve stupních jedlobukovém a dubobukovém. 1975, 67 s.
 74. PEŘINA V., KREČMER V.: Hospodářské způsoby a jejich formy v lesích s převážně vodohospodářským významem. 1975, 85 s.
 75. PEŘINA V., KREČMER V., ŠACH F., DRESSLER M., RÉMAN Z., KŘEČEK J., SKÝPALA J., BENEŠ J., JAŘABÁČ M.: Vzorový projekt pro zvýšení vodohospodářské funkce lesa v povodí vodárenské nádrže. 1977. 112 s.
 76. PEŘINA V., ŠACH F., MAREŠ V.: Diferenciace obnovních způsobů ve stupních jedlobukovém a dubobukovém. 1979, 50 s.
 77. PEŘINA V., KREČMER V.: Řešení provozních způsobů v lesích vodohospodářského určení vodárenských povodí. 1980, 44 s.
 78. PEŘINA V.: Způsoby pěstování lesních porostů podle přírodních podmínek s respektováním užitečných funkcí lesa. 1980, 82 s.
 79. TESAŘ V.: Stav pěstování lesa v oblastech zasažených kysličníkem siřičitým. 1963, str. 55.
 80. TESAŘ V.: Vývoj smrkových porostů středního stáří na zkusných plochách na Trutnovsku. 1965, str. 23.
 81. TESAŘ V.: Odrůstání kultur po přihnojení vápencem a diabasem ve rtyňské kouřové oblasti. 1966, str. 46.
 82. TESAŘ V., VINŠ B.: Zjištění poklesu přírůstu a ocenění ztrát v oblasti Trutnovska. 1967, str. 35.
 83. TESAŘ V.: Změny ve struktuře a obhospodařování smrkových porostů středního věku pod vlivem kysličníku siřičitého. 1968, str. 43.
 84. TESAŘ V.: Soustava hospodářských opatření v kouřové oblasti Trutnovska. 1970, str. 57.
 85. TESAŘ V.: Výchova mladých smrkových porostů postižených imisemi. 1974. 57 s.
 86. TESAŘ V.: Hospodářský systém v lesních porostech ovlivněných imisemi v jedlobukovém stupni. 1975, 56 s.
 87. TESAŘ V.: Kritéria posuzování potřeby a účinnosti pěstebních zásahů v mladých smrkových porostech ovlivněných imisemi. 1978. 93 s.
 88. TESAŘ V.: Znečištění ovzduší kysličníkem siřičitým na Trutnovsku. 1979. 51 s.
 89. TESAŘ V.: Provozní cíle pro oblasti se znečištěným ovzduším. 1980, 53 s.
 90. TOMAN J., KADLUS Z.: Zhodnocení jamkové a štěrbinové sadby. 1956, str. 312.
 91. TOMAN J., NOVOTNÝ M.: Ekonomika zalesňování. 1958, str. 445.
 92. TOMAN J.: Zalesňování mrazových kotlin. 1959, str. 125.
 93. TOMAN J.: Vypracování metody pro určování potřeby závlah v lesních školkách. 1967, str. 27.
 94. ZAKOPAL V.: Vliv porostů přípravných dřevin (břízy) na prostředí kalamitních holin v oblasti středočeské (křivoklátské). 1957. str. 160.
 95. ZAKOPAL V.: Zhodnocení vývoje převodů na LZ Opočno. 1963, str. 91.
 96. ZAKOPAL V.: Zhodnocení vývoje zkusných ploch převodů na tvar výběrný (i podrostního hospodářství) na LZ Opočno ve skupině typů Fageto-Quercetum (Tileto-Quercetum), Ulmeto Fraxinetum. 1965, str. 87.
 97. ZAKOPAL V.: Dynamika přírůstu a obnovy při podrostním hospodářství ve stupni sm-bk (Orlické hory). 1970, str. 87.