Komerční prezentace pro pomalurozpustná hnojiva řady Silvamix®

Václav Nárovec - Jaroslav KubíčekVýzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno


Základní údaje

Hnojiva řady Silvamix® (SILVAMIX®, SILVAGEN®, SILVAFORM®) jsou speciální výrobky určené pro výživu víceletých rostlin. Jde o pevná, zásobní, vícesložková plná hnojiva (obsahují všechny základní živiny: N, P, K i Mg), náležející ke skupině tzv. pomalu rozpustných hnojiv, resp. hnojiv pomalu působících. V zahraniční odborné literatuře se tato skupina hnojiv označuje jako Slow Release Fertilizer (dále jen SRF).

Oblasti použití

Hnojiva řady Silvamix® byla od prvopočátku vyvíjena s výhradním určením pro specifické aplikace v lesním hospodářství. Jako SRF nacházejí tato hnojiva široké použití i v příbuzných odvětvích a oborech, ve kterých se při řízení a usměrňování výživy víceletých rostlin upřednostňuje hledisko "udržitelného" či "ekologicky šetrného" přístupu ke složkám životního prostředí. Využívají se např. při péči o městskou zeleň, při zakládání a ošetřování výsadeb stromů a keřů podél komunikací a vodotečí, k podpoře růstu dřevin na rekultivovaných pozemcích atd. Jejich aplikace jsou součástí moderního pojetí péče o výživu rostlin také v ovocnářství, v okrasné zahradnictví, při pěstování chmele i řady jiných úzce účelových víceletých kultur a rostlin (hnojení sportovních trávníků, golfových hřišť, bonsaje, tropické a subtropické rostliny apod.).

Pozvolné uvolňování živin

Zdrojem pomalu působícího dusíku ve výrobcích řady Silvamix® jsou makromolekulární látky - polykondenzáty methylenmočoviny (Ureaform). Jde o neionogenní sloučeniny vzniklé chemickou kondenzací močoviny s formaldehydem. Užitné vlastnosti předmětných polykondenzátů methylenmočoviny jako hnojiv jsou předurčeny při jejich výrobě stechiometrií výchozích reaktantů, vstupujících do chemické reakce. Reakční poměr močoviny a formaldehydu determinuje zejména délky a tím i rozpustnosti vzniklých polykondenzátových řetězců. Ve výrobcích Silvamix® byla stechiometrie reaktantů optimalizována tak, aby v klimatických podmínkách kontinentální části Evropy poskytovaly výsledné polykondenzáty methylenmočoviny rostlinám (lesním dřevinám) dusík po dobu minimálně 2 vegetačních období.

Pozvolné uvolňování ostatních živin z lesních hnojiv řady Silvamix® (fosfor, draslík, hořčík) vyplývá z malé vodorozpustnosti použitého podvojného fosforečnanu hořečnato- draselného. Dynamika uvolňování živin z SRF hnojiv řady Silvamix® je tedy primárně ovlivněna chemickými vlastnostmi použitých výchozích surovin a teprve sekundárně následnými technologickými úpravami výsledné hnojivové hmoty (např. jejím tvarováním tlakem).

Obecnou výhodou hnojiv typu SRF je, že umožňují i mimo vegetační období aplikovat do výživného prostředí rostlin (do půdy) potřebnou dávku dusíku bez rizika jeho neefektivní ztráty vyplavením nebo bez nebezpečí poškození rostlin nadměrnou dusíkatou výživou. Tuto přednost mají močovinoformaldehydová pomalu působící hnojiva mimo jiného i proto, že polykondenzáty methylenmočoviny účinně uvolňují močovinu do půdy, v níž se tato mineralizuje na rostlinám přístupné formy dusíku, teprve při teplotách nad 15 °C. Aplikovaný dusík je tedy rostlinami využíván výhradně v době nejvyšších požadavků na výživu, tj. během vegetace.

Přehled hnojiv řady Silvamix®

Lesní hnojiva řady Silvamix® jsou nabízena ve třech finálních aplikačních formách - v prášku, v granulích a v tabletách gramáže 5, 10 a 15gramů - a v širokém spektru produktů s odlišným (odstupňovaným) zastoupením (podílem) hlavních živin. Přehled základní nabídky výrobků řady Silvamix® uvádí webová prezentace výrobce.

Užití v lesním hospodářství (Reference)

Specifikem vývoje lesních hnojiv řady Silvamix® je nejen dlouhodobá spolupráce výrobce s vědeckovýzkumnou základnou (Výzkumný ústav anorganické chemie v Ústí nad Labem, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady, Lesnická a environmentální fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Instytut Badawczy Leśnictwa ve Varšavě, Lesnický výskumný ústav ve Zvolenu aj.), ale i přímý podíl hospodářské praxe na formulaci jednotlivých výrobků (vědecko-výrobní sdružení při bývalém podnikovém ředitelství Severočeských státních lesů v Teplicích, Oblastní inspektoráty a Lesní správy Lesů ČR, s. p. v oblastech Krušných a Jizerských hor, aj.).

Lesní hnojiva řady Silvamix® byla vyvíjena již od roku 1983. Při jejich přípravě se vždy důsledně vycházelo z požadavků a připomínek lesnické praxe a zejména ve formě hnojivých tablet se od poloviny 80. let minulého století stále uplatňují k přihnojování výsadeb lesních dřevin na imisních a kalamitních holinách či v jinak pro obnovu lesa ztížených poměrech České republiky, Polska, Slovenska, ale i Nového Zélandu a dalších zemí. Stále častěji se efektivně používají i v lesních školkách při pěstování prostokořenného i krytokořenného sadebního materiálu pro obnovu lesa.

Řada publikovaných pozitivních výsledků zkoušení biologické účinnosti pomalu působících hnojiv řady Silvamix® v lesním hospodářství je k dispozici v odborných lesnických časopisech a ve sbornících vědeckých konferencí a seminářů. Praktické zkušenosti s těmito hnojivy z lesnických provozů jsou shrnuty v monografii "Silvamix - moderní hnojivo pro lesní hospodářství" [aut.: Kubelka, L., vydalo nakladatelství Lesnická práce s.r.o. v roce 2001], v níž jsou popsána východiska, způsoby aplikací i výsledky rozsáhlého použití předmětných hnojiv zejména v lesní školkařské praxi i na imisních holinách v severních Čechách (Krušné hory, Jizerské hory), v Polsku (Krkonoše) i v jiných oblastech.

Podrobné údaje

Podrobné údaje o lesních hnojivech řady Silvamix® včetně výsledků a závěrů mnoha uskutečněných aplikačních zkoušek v lesním hospodářství ČR, Slovenska, Polska a Kanady jsou aktuálně k dispozici i na internetu (http://www.silvamix.com).

Použitá literatura:

Kubelka, L.: Tvarovaná hnojiva a jejich použití v imisních oblastech. Lesnická práce, 66, 1987, č. 10, s. 441 - 445.

Kubelka, L.: Technologie obnovy lesa. Lesnická práce, 67, 1988, č. 7, s. 323 - 327.

Kubelka, L.: Silvamix - moderní hnojivo pro lesní hospodářství. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy, nakladatelství Lesnická práce 2001. 39 s.

Nárovec, V.: Hnojivé tablety v soustavách hnojení lesních kultur. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 128 - 129.


* * *

Primární pramen (citace):

Pomalurozpustná lesní hnojiva řady Silvamix®. [Slow release forestry fertilizers of the Silvamix® family]. Lesnická práce, 83, 2004, č. 4, s. 214.