PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2002


 1. BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Poškození kultur břízy bělokoré a břízy karpatské v hřebenové partii Jizerských hor. [Damage to European birch and Carpathian birch plantations on the ridge part of the Jizerské hory Mts.]. In: Současné trendy v pěstování lesů. Výroční mezinárodní seminář pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, 16. a 17. 9. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, s. 1 - 5. - ISBN 80-213-0938-5
 2. BALCAR, V.: Present climatic conditions of experimental areas on ridges of the Jizerské hory Mts. In: 10 years of global change research in the Czech Republic. Conference abstracts proceedings. Ostravice, October 22 - 25, 2002. [Brno], Laboratory of Ecological Physiology of Forest Trees 2002, nestr.
 3. ČERNOHOUS, V.: Kolísání základního odtoku vlivem evapotranspirace. [Influence of evapotranspiration to variations of basic outflow]. In: Současné trendy v pěstování lesů. Výroční mezinárodní seminář pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, 16. a 17. 9. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, s. 6 - 10. - ISBN 80-213-0938-5
 4. CHROUST, L.: Jak dál ve výchově borových porostů? [Tending of pine stands]. In: Borovice - semenářství, školkařství, pěstování. Sborník referátů celostátního semináře. Mimoň, 25. 6. 2002. Praha, Česká lesnická společnost 2002, s. 47 - 51.
 5. CHROUST, L.: Výchova borových porostů. [Tending of pine stands]. Lesnická práce, 81, 2002, č. 1, s. 26 - 28.
 6. JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J.: Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. [Biological suitability testing of containers used for containerized planting stock: the present situation]. Lesnická práce, 81, 2002, č. 11, s. 498.
 7. JURÁSEK, A.: ČSN 482115 - sadební materiál lesních dřevin. [Forest reproductive material]. Lesnická práce, 81, 2002, č. 6, s. 265.
 8. JURÁSEK, A. a kol.: Komentář k ČSN 48215. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest reproductive material]. Praha, Český normalizační institut 2002. 27 s. - ISBN 80-7283-089-9
 9. JURÁSEK, A.: Obnova lesa v horských podmínkách z pohledu lesnického výzkumu. [Forest regeneration in the mountain conditions from the viewpoint of forest research]. In: Současnost a budoucnost lesní krajiny Jizerských hor. Mezinárodní konference. Hejnice, 6. - 7. 6. 2001. Liberec, Společnost pro Jizerské hory 2002, s. 16 - 21.
 10. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Ochrana sadebního materiálu po zalesňování plastovými chrániči. [Protection of trees in young plantations by plastic tree shelters]. Zprávy lesnického výzkumu, 45, 2000, č. 4, s. 6 - 9.
 11. JURÁSEK, A.: Pomůckou pro výběr kvalitní obalené sadby bude "Katalog doporučených pěstebních obalů". [Catalogue of recommended containers for planting stock]. Lesu zdar, 8, 2002, spec. č. Genetika 2002, s. 5.
 12. JURÁSEK, A.: Současné možnosti využití metody řízkování při pěstování sadebního materiálu smrku, buku a dubu. [Present possibilities of propagation by cuttings method on planting stock of spruce, beech and oak]. In: Využívání vegetativně namnoženého reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník přednášek z celostátního semináře. Olešná, 28. - 29. 5. 2002. České Budějovice, INPROF 2002, s. 11 - 17.
 13. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv místa školky, způsobů pěstování a třídění na růst sazenic horského smrku po výsadbě na holiny. [Influence of altitude of nursery, containerized technology and sorting intensity on performance of spruce (Picea abies (L.) KARSTEN) from high altitude seed sources after outplanting]. In: Opera Corcontica. 37. Vol. 2. Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference . . . Svoboda nad Úpou, 19. - 21. září 2000. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2001, s. 608 - 615. - ISBN 80-86418-12-X
 14. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Využití legislativy EU pro tvorbu národního standardu kvality sadebního materiálu. [National quality standards of forest reproductive material and legislation of the European Community]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 1, s. 64 - 66.
 15. JURÁSEK, A.: Zásady pro použití plastových chráničů sadebního materiálu při zalesňování. [Rules for use of plastic tree shelters of planting stock in reforestation]. Lesnický průvodce 1/2002. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002. 16 s. - ISBN 80-86461-22-X
 16. KACÁLEK, D. - NOVÁK, J.: Oheň ve službách lesního hospodářství v USA. [How fires serve to forest management in USA]. Lesnická práce, 81, 2002, č. 6, s. 262 - 265. Fot. příl. na 4. s. obálky.
 17. KACÁLEK, D.: Porostní poměry přirozeného smíšeného lesa v okolí zaniklého hradu Hlodný. [Stand conditions of natural mixed forest around the perished castle Hlodný]. In: Panorama, 2002, č. 10, s. 29 - 39. - ISBN 80-86483-02-9
 18. KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J.: Problematika zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků v České republice. [Matter of low-yield lands reforestation in the Czech Republic]. In: Současné trendy v pěstování lesů. Výroční mezinárodní seminář pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, 16. a 17. 9. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, s. 39 - 45. - ISBN 80-213-0938-5
 19. KANTOR, P. - ŠACH, F.: Možnosti lesů při tlumení povodní. [Possibilities of forest ecosystems to reduce floods]. Lesnická práce, 81, 2002, č. 11, s. 493 - 495.
 20. KRIEGEL, H.: Ovlivnění vývoje a zdravotního stavu borových kultur sadebním materiálem a technologiemi výsadby. [Effects of stock types and planting technologies on pine plantations establishment]. Zprávy lesnického výzkumu, 45, 2000, č. 4, s. 1 - 5.
 21. KRIEGEL, H.: Růst bukových kultur zakládaných na holé seči a ve smrkové mlazině. [Growth of the young beech stands established on clear-cut area and in spruce thicket]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 1, s. 11 - 13.
 22. KRIEGEL, H.: Vývoj cílových dřevin v průběhu přeměny stávajícího porostu ve sledovaných imisně ekologických podmínkách Krušných hor (plocha Fláje). [Development of target species during conversions of species composition in substitute tree species stands in monitored air pollution and ecological conditions in the Ore Mts. (experimental plot Fláje)]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2001. Sborník z celostátní konference . . . Teplice, 14. 3. 2002. Sest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002, s. 125 - 134. - ISBN 80-86461-20-3
 23. KRIEGEL, H.: Vývoj kultur zakládaných v exponovaných horských polohách Sudet. [Development of young plantings in exposed mountain localities in northern Bohemia]. Zprávy lesnického výzkumu, 45, 2000, č. 3, s. 10 - 14.
 24. KRIEGEL, H.: Vývoj smrkových mlazin poškozených v Krušných horách v zimním období 1995 - 1996. [Growth of young spruce stands damaged during winter 1995 - 1996 in the Krušné hory Mts.]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 2, s. 82 - 85.
 25. KRIEGEL, H.: Zakládání a růst lesních kultur na antropogenně narušených plochách v imisních oblastech Krušných hor. [Reforestation and performance of plantings on localities influenced by human activities in the Krušné hory Mts.]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 2, s. 77 - 81.
 26. LOCHMAN, V. - BALCAR, V. - ŠEBKOVÁ, V. - TESAŘ, V.: Vývoj půdních vlastností na výzkumných plochách v okolí elektrárny Trutnov - Poříčí (Lanovka, Rokytník, Studenec). [Development of soil properties on the research plots in the vicinity of electric power plant Trutnov-Poříčí (Lanovka, Rokytník, Studenec)]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 1, s. 14 - 24.
 27. LOKVENC, T.: Budní hospodářství Labské louky. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. 14. Semily, Okresní archiv 2001, s. 69 - 90.
 28. LOKVENC, T.: Historie kosodřeviny v Krkonoších (Pinus mugo Turra ssp. pumilio Franco). [History of the Giant Mts.´ dwarf pine (Pinus mugo Turra ssp. pumilio Franco)]. In: Opera Corcontica. 38. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2001, s. 21 - 42. - ISBN 80-86418-22-7
 29. LOKVENC, T.: Kauza Přední Rennerovky 1938. [Přední Rennerovka cause, 1938]. Krkonoše, 35, 2002, č. 2, s. 18 - 19.
 30. LOKVENC, T.: Mapky "hořeních pastvin". Krkonoše, 35, 2002, č. 3, s. 36 - 37.
 31. LOKVENC, T.: Servituty - služebnosti v horách. Krkonoše, 35, 2002, č. 1, s. 24 - 25.
 32. LOKVENC, T.: Smyky v Peci. Krkonoše - Jizerské hory, 35, 2002, č. 5, s. 14 - 15.
 33. MALÁ, J. - CVIKROVÁ, M. - CVRČKOVÁ, H. - MÁCHOVÁ, P. - MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení růstu výpěstků in vitro třešně ptačí (Prunus avium). [Growth of in vitro cultivars of the wild cherry (Prunus avium) assessment]. In: Využívání vegetativně namnoženého reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník přednášek z celostátního semináře. Olešná, 28. - 29. 5. 2002. České Budějovice, INPROF 2002, s. 21 - 25.
 34. NÁROVCOVÁ, J. - SKUHRAVÁ, M.: Problém bejlomorky bukopupenové v lesních školkách v České republice. [Problem of gall midge Contarinia fagi in forest nurseries of the Czech Republic]. In: Současné trendy v pěstování lesů. Výroční mezinárodní seminář pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, 16. a 17. 9. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, s. 105 - 109. - ISBN 80-213-0938-5
 35. NÁROVCOVÁ, J. - SKUHRAVÁ, M.: Příčiny poškození buku v lesních školkách. [Causes of damage to beech (Fagus sylvatica) in forest nurseries]. Lesnická práce, 81, 2002, č. 3, s. 120 - 123.
 36. NÁROVCOVÁ, J: Zkušenosti s ochranou proti bejlomorce bukopupenové. [Experience in protection against gall midge Contarinia fagi]. In: Příčiny poškození buku v lesních školkách a možnosti preventivních opatření. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno 30. 5. 2002. Kravaře, Ave Centrum 2002, s. 6 - 7. - ISBN 80-86268-04-7
 37. NÁROVEC, V.: Houba Ascocalyx abietina v dotazech a odpovědích. [Fungus Ascocalyx abietina in questions and answers]. Lesnická práce, 81, 2002, č. 7, s. 324 - 325.
 38. NÁROVEC, V.: Ohlasy na nález houby Ascocalyx abietina v Orlických horách. [Response to the find of the fungus Ascocalyx abietina in the Orlické hory Mts.]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2001/2002. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 21. 3. 2002. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002, s. 62 - 65. - ISBN 80-86461-21-1
 39. NÁROVEC, V.: Vývoj agrochemického testování půd v lesních školkách. [Development of agrochemical soil testing in forest nursery practice]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 2, s. 90 - 94.
 40. NÁROVEC, V.: Zkušenosti se zakládáním a pěstováním borových porostů prvního věkového stupně. [Experience with establishment and cultivation of pine stands of the first age degree]. In: Borovice - semenářství, školkařství, pěstování. Sborník referátů celostátního semináře. Mimoň, 25. 6. 2002. Sest. J. Janota. Praha, Česká lesnická společnost 2002, s. 32 - 43.
 41. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Dlouhodobý efekt silných podúrovňových zásahů ve smrkových porostech v Orlických horách. [Long-term effect of heavy thinning from below on Norway spruce stands in the Orlické hory Mts]. In: Současné trendy v pěstování lesů. Výroční mezinárodní seminář pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, 16. a 17. 9. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, s. 149 - 157. - ISBN 80-213-0938-5
 42. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Long-term experiments with thinning of forest stands. In: Long term air pollution effect on forest ecosystems. The 20th international meeting for specialists in air pollution effects on forest ecosystems. Book of abstracts. Zvolen, August 30 - September 1, 2002. Zvolen, Forest Research Institute Zvolen 2002, volně vložený list. - ISBN 80-88853-51-6
 43. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Register of experimental base for forest tending research in the Czech Republic. In: Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde. Jahrestagung 2002. Schwarzburg, 13. - 15. Mai 2002. Hrsg. G. Kenk. [Freiburg], Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 2002, s. 65 - 70. - ISSN 1432-2609
 44. PAŠŤALKOVÁ, H. - PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Soils in the dwarf pine altitudinal zone of the Giant Mts. In: Opera Corcontica. 38. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2001, s. 207 - 217. - ISBN 80-86418-22-7
 45. PAŠŤALKOVÁ, H. - VACEK, S. - MATĚJKA, K. - MÁLKOVÁ, J.: Vegetation dynamics in dwarf pine ecosystems in the western Giant Mts. In: Opera Corcontica. 38. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2001, s. 89 - 121. - ISBN 80-86418-22-7
 46. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Změny půd reliktních borů v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. [Soil changes in relict pine forests in the Broumovsko protected landscape area]. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 19. Botanický výzkum a ochrana přírody. Sborník prací z konference České botanické společnosti, konané ve dnech 24. - 25. listopadu 2000 v Praze. Ed. J. Danihelka. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2001, s. 123 - 130. - ISBN 80-86064-57-3
 47. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Effect of thinning of air-polluted Norway spruce stands in the Czech Republic. In: Long term air pollution effect on forest ecosystems. The 20th international meeting for specialists in air pollution effects on forest ecosystems. Book of abstracts. Zvolen, August 30 - September 1, 2002. Zvolen, Forest Research Institute Zvolen 2002, s. 64. - ISBN 80-88853-51-6
 48. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Forest thinning research in Opočno Research Station. In: Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde. Jahrestagung 2002. Schwarzburg, 13. - 15. Mai 2002. Hrsg. G. Kenk. [Freiburg], Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 2002, s. 56 - 64. - ISSN 1432-2609. - Poslední strana textu vytištěna na volně vloženém listu.
 49. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J. - KACÁLEK, D.: Pěstební zásahy v náhradních porostech smrku pichlavého (výsledky experimentu Fláje II za období 1996 - 2001). [Silvicultural measures in substitute blue spruce stands (results of experiment Fláje II in 1996 - 2001)]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2001. Sborník z celostátní konference . . . Teplice, 14. 3. 2002. Sest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002, s. 143 - 154.
 50. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výchova porostů se sníženou stabilitou. [Reduced stability stand tending]. In: Setkání lesníků Vysočiny 2002. Hospodaření na vodou ovlivněných půdách Vysočiny. Sborník referátů ze semináře. Zubří u Nového Města na Moravě, 6. 6. 2002. Nové Město na Moravě, Lesní správa 2002, s. 19 - 36.
 51. SOUČEK, J.: Conversion of a forest managed under systems involving coupes to a selection forest on an example of the Opuky research area. Journal of Forest Science, 48, 2002, č. 1, s. 1 - 7.
 52. SOUČEK, J.: PRO SILVA Bohemica a harvestory. [PRO SILVA Bohemica and harvesters]. Lesnická práce, 81, 2002, č. 6, s. 270.
 53. SOUČEK, J.: Převod lesa pasečného na výběrný na příkladu VP Opuky. [Conversion of a forest managed under systems involving coupes to a selection forest on an example of the Opuky research area]. Disertační práce. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2002. 141 s., příl.
 54. SOUČEK, J. - LOKVENC, T. - VACEK, S. - ŠTURSA, J.: Site and stand conditions of dwarf pine stands. In: Opera Corcontica. 38. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2001, s. 43 - 61. - ISBN 80-86418-22-7
 55. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: K oceňování půdoochranné funkce lesa jako ochranné environmentální funkce. [Contribution to monetary valuation of soil conservation function as an environmental protection function]. In: Současné trendy v pěstování lesů. Výroční mezinárodní seminář pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, 16. a 17. 9. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, s. 184 - 191. - ISBN 80-213-0938-5
 56. TESAŘ, V. - BALCAR, V. - LOCHMAN, V. - NEHYBA, J.: Results of the long-term restoration of forests in a landscape affected by air pollution. In: Proceedings of the IUFRO conference on restoration of boreal and temperate forests. Documenting forest restoration knowledge and practices in boreal and temperate ecosystems. Comp. E.S. Gardiner, L.J. Breland.Vejle (Denmark), April 28 - May 2, 2002. B.m., Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, s. 169 - 170. Reports No. 11/2002. - ISBN 87-7903-140-4
 57. VACEK, S. - BALCAR, V.: An approach for conciliating public expectations and biological capacities. In: The formulation of integrated management plans (IMPs) for mountain forests. Research course. Bardonecchia (Italy), 30 June - 6 July 2002. [Chambery Copivit], European Observatory for Mountain Forests (EOMF) [2002], s. 59 - 66.
 58. VACEK, S. - BALCAR, V.: Czech Republic. In: White Book 2000 on Mountain Forest in Europe. Saint Jean d´Arvey, European Observatory of Mountain Forests [2002], s. 45. - Též vydána fr., it. a něm. mutace.
 59. VACEK, S.: Mezinárodní rok hor. [International year of mountains]. Krkonoše - Jizerské hory, 35, 2002, č. 12, s. 44 - 45.
 60. VACEK, S.: Přírodě blízký management v lesích "maloplošných" zvláště chráněných území. [Close-to-nature management in small area forests, especially in protected regions]. In: Limity a rizika uplatňování produkčních funkcí lesa ve zvláště chráněných územích. Sborník referátů ze semináře se zahraniční účastí. Brno a Litovel, 14. 5. a 15. 5. 2002. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2002, s. 29 - 42. - ISBN 80-7157-585-2
 61. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MATĚJKA, K.: Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980 - 1998. [State dynamics of forest soils on PRP in the Giant Mountains in the period 1980 - 1998]. In: Opera Corcontica. 37. Vol. 1. Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference . . . Svoboda nad Úpou, 19. - 21. září 2000. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2001, s. 150 - 155. - ISBN 80-86418-11-1
 62. VACEK, S. - BALCAR, V.: Strategy of forest restoration in the Czech part of the "black triangle". In: Proceedings of the IUFRO conference on restoration of boreal and temperate forests. Documenting forest restoration knowledge and practices in boreal and temperate ecosystems. Comp. E.S. Gardiner, L.J. Breland. Vejle (Denmark), April 28 - May 2, 2002. B.m., Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, s. 147 - 148. Reports No. 11/2002. - ISBN 87-7903-140-4
 63. VACEK, S. - MATĚJKA, K.: Vegetační změny v bukových a smrkových porostech Orlických hor v letech 1951 - 2001. [Beech and spruce stands vegetation changes in the Eagle Mountains in 1951 - 2001]. In: Problematika lesnické typologie IV. Sborník příspěvků ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 30. - 31. 1. 2002. Praha, Česká zemědělská univerzita 2002, s. 11 - 15. - ISBN 80-213-0913-X
 64. VACEK, S.: Zdravotní stav lesních porostů na TVP v Krkonoších v letech 1976 - 2000. [Healthy state development of forest stands on permanent research plots in the Giant Mountains]. In: Opera Corcontica. 37. Vol. 2. Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference . . . Svoboda nad Úpou, 19. - 21. září 2000. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2001, s. 536 - 541. - ISBN 80-86418-12-X
 65. Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2001. [Results of forestry research on the Ore Mts. in 2001]. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 14. 3. 2002. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002. 170 s. - ISBN 80-86461-20-3
 66. ČSN 48 2115 - změna Z1. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest reproductive material. Amendment]. [Zprac. A. Jurásek a O. Mauer]. Praha, Český normalizační institut 2002. 15 s.