PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2001

 1. BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Informace o projektu "Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží". [Information on the project "Causes of the forest ecosystems damage, prognosis its development and proposals of forest management measures in regions impacted by long term air pollution"]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 169 - 176. - ISBN 80-86461-06-8
 2. BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Prosadby porostů náhradních dřevin bukem lesním v horách. [European beech underplantings into substitute tree species stands in the mountains]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 193 - 202. - ISBN 80-86461-13-0
 3. BALCAR, V.: Some experience of European birch (Betula pendula Roth) and Carpatian birch (Betula carpatica W. et K.) planted on the ridge part of the Jizerské hory Mts. [Některé zkušenosti s břízou (Betula pendula Roth a B. carpatica) vysazenou v hřebenové části Jizerských hor]. Journal of Forest Science, 45, 2001, Special Issue, s. 150 - 155.
 4. BALCAR, V.: Umělá obnova lesních porostů v horských podmínkách. [Artificial regeneration of forest stands in mountain conditions]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 135 - 138. - ISBN 80-86461-13-0
 5. BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Vývoj výsadeb břízy bělokoré a břízy karpatské v hřebenové partii Jizerských hor. [Development of European birch and Carpathian birch plantations on the ridge part of the Jizerské hory Mts]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 193 - 200, 223. - ISBN 80-86461-11-4
 6. ČERNOHOUS, V.: Úprava vodního režimu lesních pozemků. [Water regime arrangement of forest lands]. Farmář. Měsíčník pro každého zemědělce, 7, 2001, č. 10, s. 78 - 80.
 7. CHROUST, L.: Počátky výzkumu výchovy mladých porostů na VS Opočno. [Start of research on tending of young stands in Research Station Opočno]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 63 - 68. - ISBN 80-86461-11-4
 8. CHROUST, L.: Thinning experiment in a Scots pine forest stand after 40-year investigations. Journal of Forest Science, 47, 2001, č. 8, s. 356 - 365.
 9. CHROUST, L.: Výsledky úrovňové a podúrovňové výchovy borového porostu. [Results of crown and low thinning in pine stand]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 6, s. 252 - 254, fot. příl. 3. stránka obálky.
 10. JANČAŘÍK, V. (rec.): Nárovec, V., Dicyklický růst výhonů u borovice a nápravná pěstební opatření v nejmladších kulturách. [Dicyclic growth of shoots of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) and the improvement silvicultural measures in the youngest pine cultures]. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2000. 31 s. In: Lesnická práce, 80, 2001, č. 3, s. 124 - 125.
 11. JURÁSEK, A.: Historie a současnost Výzkumné stanice Opočno. [History and presence of the Research Station Opočno]. In: Odkaz opočenského lesního hospodářství Huga Koniase. Sborník referátů z celostátního semináře. Ed. Jiří Souček, Vladimír Tesař. Opočno, 17. 5. - 18. 5. 2001. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 2 - 6. - ISBN 80-86461-09-2
 12. JURÁSEK, A.: Historie a současnost Výzkumné stanice Opočno. [History and the presence of Research Station Opočno]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 19 - 26. - ISBN 80-86461-11-4
 13. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Možnosti využití výpěstků lesních dřevin ze skleníkových technologií pro zalesňování v horských podmínkách. [Possibility of use planting stock grown by greenhouse technology for reforestation in mountain conditions]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 115 - 126. - ISBN 80-86461-13-0
 14. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Obaly pro pěstování sadebního materiálu. [Containers for planting stock production]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 5, s. 202 - 204.
 15. JURÁSEK, A.: Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců buku a dubu. [Technologies for raising plantable planting stock of beech and oak from cuttings]. Lesnický průvodce č. 1/2001. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001. 30 s. - ISSN 0862-7657
 16. JURÁSEK, A.: Pěstování sadebního materiálu pro zalesňování v horských polohách. [Growing of planting material for reforestation in mountain conditions]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 61 - 63. - ISBN 80-86461-13-0
 17. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Služby poskytované VS Opočno pro vlastníky lesa při hodnocení kvality sadebního materiálu, standardy sadebního materiálu. [Services provided by Forest Research Station Opočno for forest owners and standards of forest reproductive material]. In: Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Sborník přednášek pro účastníky semináře. Prostějov, 17. a 18. října 2001. České Budějovice, INPROF 2001, s. 1 - 12.
 18. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Systém ověřování biologické vhodnosti různých typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. [Control system for assessing biological availability of containers for growing containerised seedlings]. In: Krytokořenný sadební materiál. Sborník z celostátního semináře. Řečany nad Labem, 23. 8. 2001. Raduň, Sdružení lesních školkařů ČR 2001, s. 1 - 8.
 19. JURÁSEK, A.: Využití metody řízkování k získání sadebního materiálu buku a zásady použití plastových chráničů sazenic při obnově lesa. [Use of vegetative propagation by cuttings in growing planting stock of beech (Fagus silvatica L.) and fundamentals of tree shelters use in forest stands establishment]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 117 - 120. - ISBN 80-86461-06-8
 20. JURÁSEK, A.: Výzkum v lesním školkařství a zalesňování na VS Opočno v současných podmínkách. [Current research on forest nursery management and reforestation in Research Station Opočno]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 89 - 96. - ISBN 80-86461-11-4
 21. KACÁLEK, D. - BALCAR, V.: Ovlivnění vývoje bukových výsadeb porosty náhradních dřevin v horách. [Impact of substitute tree species stands upon beech plantations in the mountains]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 131 - 136. - ISBN 80-86461-06-8
 22. KACÁLEK, D. - ČERNOHOUS, V. - ŠICHAN, R.: Porostní poměry a stav přirozené obnovy přirozeného smíšeného lesa v okolí lokality Hlodný. [Forest stand conditions and a state of natural regeneration in the mixed forest stand in a locality of Hlodný]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 249 - 260. - ISBN 80-86461-13-0
 23. KANTOR, P. - ŠACH, F.: Kvantifikace biomasy listů mladých smrkových a bukových porostů v Orlický horách. [Foliage biomass quantification of young spruce and beech stands in the Orlické hory Mts]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 31 - 42. - ISBN 80-86461-13-0
 24. KRIEGEL, H.: Einfluss unterschiedlicher Pflanzensortimente der Buche auf das Anwuchsprozent und das Wachstum der Kulturen. [Vliv rozdílného sadebního materiálu buku na ujímavost a růst kultur]. In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau. XIV. Gemeinsames Waldbau - Kolloquium "Brno - Tharandt". Brno und Křtiny, 12. - 14. 10. 2000. Ed. V. Tesař. Brno, Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft 2000, s. 51 - 53. - ISBN 80-7157-481-3
 25. KRIEGEL, H.: Vývoj mladých kultur založených v rozdílných sponech v horských imisních polohách rozčleněných valy. [Growth of young plantings founded by planting in various spacing on mountain clear-cuts dissected by windrows]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 171 - 192. - ISBN 80-86461-13-0
 26. KRIEGEL, H.: Vývoj smrkových kultur na antropogenně narušených plochách v Krušných horách. [Development of spruce young plantations on localities influenced by human activities in the Krušné hory Mts]. In: Krajina, les a lesní hospodářství. Výzkumné záměry LF ČZU v Praze 2000. Sborník z celostátní konference. I. díl. Kostelec nad Černými lesy, 22. a 23. ledna 2001. Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, s. 218 - 223. - ISBN 80-213-0703-X
 27. KRIEGEL, H.: Zakládání a růst kultur na těžko zalesnitelných plochách v Krkonoších. [Establishment and growth of cultures at hardly afforestable areas in the Krkonoše Mts]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 8, s. 352 - 353.
 28. KRIEGEL, H.: Zakládání a růst kultur v imisních oblastech Krušných hor. [Reforestation and performance of plantings on reconstructed localities influenced by air pollution in the Ore Mts.]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 121 - 129. - ISBN 80-86461-06-8
 29. KRIEGEL, H.: Zakládání kultur v horských exponovaných polohách Krkonoš. [Forest plantation in mountain exposed sites in the Krkonoše Mts]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 201 - 204, 226 - 231. - ISBN 80-86461-11-4
 30. LOKVENC, T.: Přínos opočenského pracoviště pro vědu a praxi v oborech lesního školkařství a zalesňování. [Contribution of Research Station Opočno to science and practice of forest disciplines nursery management and reforestation]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 29 - 46. - ISBN 80-86461-11-4
 31. MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Metody hodnocení kvality sadebního materiálu. [Methods of assessing of planting stock quality]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 205 - 208, 224 - 225. - ISBN 80-86461-11-4
 32. MRAZEK, F. (rec.): Narovec, V., Dizyklisches Wachstum der Triebe von Kiefern und verbessernde Pflegemassnahmen in jüngsten Kiefernkulturen (tschechisch). Kostelec nad Cernymi lesy, Lesnicka prace 2000. 31 s. In: AFZ/Der Wald, 2001, č. 25, s. 1366.
 33. NÁROVEC, V.: Historie agrochemického testování půd v lesních školkách. [History of agrochemical soil testing in forest nursery practice]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 177 - 189.
 34. NÁROVEC, V.: K nálezu houby Ascocalyx abietina v Orlických horách. [Comments to the find of the fungus Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn. on twigs of spruces in the Orlické hory Mts]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 6, s. 268 - 270.
 35. NÁROVEC, V. - JURÁSEK, A.: Niekoľko poznámok k lesným hnojivám Silvamix a k prihnojovaniu lesných kultúr. [Some notes on forest fertilizers Silvamix and fertilizing of forest plantations]. In: Špeciálne lesné tabletované a práškové dlhodobo rozpustné hnojivá Silvamix, Silvagen, Silvaform. Vyd. 1. Znojmo, Ecolab Znojmo 2001, s. 50 - 53. - Slovenské vydání sborníku z roku 2000.
 36. NÁROVEC, V.: 100x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením. [Forest fertilization]. Vyd. 2. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2001. 31 s. - ISBN 80-86386-16-3
 37. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Možnosti ovlivnění zdravotního stavu a statické stability smrkových porostů v pásmu ohrožení imisemi A v Jizerských horách. [Occasions of influence on health condition and static stability of Norway spruce stands in zone of air pollution A in the Jizerské hory Mts]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 333 - 350. - ISBN 80-86461-13-0
 38. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Současná experimentální základna pro výzkum obnovy a výchovy lesních porostů. [Present experimental base for investigation of forest stands regeneration and tending]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 209 - 218. - ISBN 80-86461-11-4
 39. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Struktura mladých modřínových porostů ve vztahu k výchovným zásahům. [Structure of young larch stands in connection with thinnings]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 145 - 150. - ISBN 80-86461-06-8
 40. PAŠŤÁLKOVÁ, H. - VACEK, S. - MATĚJKA, K.: Vegetační dynamika v ekosystémech klečového vegetačního stupně v Krkonoších. [Vegetation dynamic in the ecosystems of dwarf pine vegetation zone in the Krkonoše Mts]. In: Problematika lesnické typologie. III. Sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými lesy. Ed. J. Viewegh . Kostelec nad Černými lesy, 9. a 10. 1. 2001. Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, s. 53 - 62. - ISBN 80-213-0797-8
 41. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S. - SOUČEK, J.: Die Dynamik des Bodenchemismus in Waldbeständen mit überwiegendem Buchenanteil im Rýchory-Gebiet (Rehhorn - östliches Riesengebirge. [Dynamika půdního chemismu lesních porostů s převažujícím podílem buku v oblasti Rýchory - východní Krkonoše]. In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau. XIV. Gemeinsames Waldbau - Kolloquium "Brno - Tharandt". Brno und Křtiny, 12. - 14. 10. 2000. Ed. V. Tesař. Brno, Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft 2000, s. 77 - 79. - ISBN 80-7157-481
 42. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Lesníci a ekologové: konfrontace, koexistence nebo kooperace? [Foresters and ecologists: confrontation, coexistence or cooperation]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 2, s. 80 - 81.
 43. PROCHÁZKOVÁ, Z. - PALÁTOVÁ, E. - MARTINCOVÁ, J.: Qualität der Bucheckern aus verschiedenen Ernten und ihr Einfluss auf Lagerungsfähigkeit und Auflaufen der Samen. [Kvalita bukvic z různých úrod a její vliv na skladovatelnost a vzcházivost osiva]. In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau. XIV. Gemeinsames Waldbau - Kolloquium "Brno - Tharandt". Brno und Křtiny, 12. - 14. 10. 2000. Ed. V. Tesař. Brno, Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft 2000, s. 45 - 50. - ISBN 80-7157-481-3
 44. ŘEŠÁTKO, M. - JURÁSEK, A.: Služby vlastníkům lesa. [Services for forest owners]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 12, s. 548 - 549.
 45. SLODIČÁK, M.: Diferenciace pěstebních opatření v porostech náhradních dřevin. [Differentiation of silvicultural treatments in stands of substitute tree species]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 151 - 162. - ISBN 80-86461-06-8
 46. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Dlouhodobé sledované experimenty s porostní výchovou v imisní oblasti Trutnovska. [The long-term thinning experiments in the air-polluted area Trutnovsko (NE Bohemia)]. Zprávy lesnického výzkumu, 45, 2000, č. 2, s. 1 - 6. - Res. angl.
 47. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Proč je důležité vychovávat lesní porosty. [Importance of thinning of forest stands]. Farmář. Měsíčník pro každého zemědělce, 7, 2001, č. 3, s. 92 - 93.
 48. SLODIČÁK, M.: Současné problémy výchovy lesních porostů v horských podmínkách. [Actual problems of thinning of forest stands in mountainous conditions]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 277 - 280. - ISBN 80-86461-13-0
 49. SLODIČÁK, M.: Současné zaměření výzkumu porostní výchovy na Výzkumné stanici v Opočně. [Present orientation of thinning research in Opočno Research Station]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 109 - 118. - ISBN 80-86461-11-4
 50. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Statická stabilita a zdravotní stav různě vychovávaných smrkových porostů v pásmu ohrožení imisemi B v Jizerských horách. [Static stability and health condition of Norway spruce stands with various thinning regimes in zone of air pollution B in the Jizerské hory Mts]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 317 - 332. - ISBN 80-86461-13-0
 51. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Thinning of substitute stands of birch (Betula sp.) and blue spruce (Picea pungens) in an air-polluted area of the Ore Mts. [Probírky náhradních porostů břízy (Betula sp.) a smrku pichlavého (Picea pungens) v Krušných horách, oblasti vystavené znečištění ovzduší]. Journal of Forest Science, 47, 2001, Special Issue, s. 139 - 145.
 52. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výsledky experimentu s výchovou smíšených porostů břízy a smrku pichlavého v Krušných horách. [Results from experiment with thinning of mixed birch-blue spruce stands in the Ore Mts.]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 137 - 143. - ISBN 80-86461-06-8
 53. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Zásady výchovy smrkových porostů v podmínkách antropogenně změněného ekotopu. [Thinning principles for Norway spruce stands in conditions changed by anthropogenic influences]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 351 - 370. - ISBN 80-86461-13-0
 54. SOUČEK, J.: Výsledek převodů na výběrný les započatých H. Koniasem. [Results of conversions into selection forest started by H. Konias]. In: Odkaz opočenského lesního hospodářství Huga Koniase. Sborník referátů z celostátního semináře. Ed. Jiří Souček, Vladimír Tesař. Opočno, 17. 5. - 18. 5. 2001. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 18 - 25. - ISBN 80-86461-09-2
 55. ŠACH, F.: Lesnické meliorace jako součást výzkumu pěstování lesů ve Výzkumné stanici v Opočně. [Forestry amelioration as a part of silvicultural investigation in the Forest Research Station in Opočno]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 119 - 124. - ISBN 80-86461-11-4
 56. VACEK, S. - MAYOVÁ, J.: K problematice vegetační stupňovitosti NP Šumava. [Problems of the altitudinal zonation of the vegetation in the Šumava National Park]. In: Problematika lesnické typologie. III. Sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými lesy. Ed. J. Viewegh . Kostelec nad Černými lesy, 9. a 10. 1. 2001. Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, s. 63 - 65. - ISBN 80-213-0797-8
 57. VACEK, S.: Obnova lesních porostů v narušených podmínkách prostředí. [Forest stand regeneration in disturbed site conditions]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 97 - 108, 221. - ISBN 80-86461-11-4
 58. VACEK, S.: Padesát let lesnické typologie na Opočensku. [The 50th anniversary of forest typology in the Opočno Region]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně ... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 169 - 176, 222. - ISBN 80-86461-11-4
 59. VACEK, S.: Přirozená obnova lesních porostů v horských oblastech. [Natural regeneration of forest stands in the mountain regions]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 205 - 207. - ISBN 80-86461-13-0
 60. VACEK, S. - SOUČEK, J.: Přirozená obnova v horských lesích Sudet. [Natural regeneration in the mountains of Sudety]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 239 - 248. - ISBN 80-86461-13-0
 61. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Structure, development and management of floodplain forests in the Nature Reserve Dubno. In: Management of floodplain forests in Southern Moravia. Proceedings of the international conference held in Židlochovice, Czech Republic, May 13 to 16, 2000. Ed. J. Kulhavý, M. Hrib, E. Klimo. Brno, Mendel University of Agriculture and Foresty 2001, s. 123 - 132. - ISBN 80-7157-491-0
 62. Václav Nárovec - Stokrát o hnojení v lese. [Václav Nárovec - Forest fertilization]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 12, s. 554. - Recenze
 63. Odkaz opočenského lesního hospodářství Huga Koniase. [Heritage of forest practice (in Opočno Region) started by Hugo Konias]. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 17. 5. - 18. 5. 2001. Ed. J. Souček, V. Tesař. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 96 s.
 64. 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně při příležitosti 80. výročí vzniku VÚLHM. [50 years of forestry research in Opočno. Proceedings from the conference ...]. Sest. A. Jurásek, J. Novák, M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 232 s. - ISBN 80-86461-11-4
 65. Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia pedagogickovědeckých a vědeckovýzkumných pracovišť oboru Pěstování lesa. Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. [Actual problems of silviculture in mountain forests. Proceedings from the 3rd Czecho-Slovak scientific symposium ...]. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 370 s. - ISBN 80-86461-13-0
 66. Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. [Results of forestry research in air-polluted area of the Ore Mts]. Sborník z celostátní konference konané v rámci Grantového programu Phare ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 177 s. - ISBN 80-86461-06-8
 67. Výzkumná stanice Opočno. Přehled publikační činnosti 1951 - 2000. [Research Station at Opočno. List of publications 1951 - 2000]. Sest. F. Šach ... [et al.]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001. 156 s. - ISBN 80-86461-14-9