Stanislav Vacek

1. Osobní data

Titul: Doc., RNDr., DrSc.
Datum a místo narození: 17. 7. 1954, Broumov
Rodinný stav: ženatý, 2 děti
Zaměstnavatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno
tel.: 494 668 391 nebo 494 668 392 (linka 147); fax: 494 668 393; mobil 603 247 897;
e-mail: vacek@vulhmop.cz


2. Profesní vzdělání:

Po ukončení základní školy jsem v roce 1970 absolvoval Lesnické odborné učiliště ve Svobodě nad Úpou. Na Střední lesnické technické škole v Trutnově jsem maturoval v roce 1974. Geobotaniku - rostlinnou ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem ukončil obhájením diplomové práce "Struktura a vývoj autochtonní smrčiny" a státní závěrečnou zkouškou v r. 1979. V r. 1980 jsem na Přírodovědecké fakultě UK v Praze obhájil rigorózní práci "Analýza autochtonní smrčiny v Krkonoších" a vykonal státní rigorózní zkoušku z rostlinné ekologie, půdní biologie a pedologie. V r. 1986 jsem obhájil kandidátskou disertační práci "Dynamika strukturálních změn v přírodních smrkových lesích pod vlivem imisí v Krkonoších. V r. 1989 jsem ukončil postgraduální studium, specializované na statistické metody v lesním hospodářství, v Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky VŠZ v Praze se sídlem v Kostelci nad Černými lesy. Obhájil jsem zde písemnou postgraduální práci "Dynamika strukturálních změn ve smrkobukových porostech pod vlivem imisí" a vykonal závěrečnou zkoušku z lesnické statistiky a matematického modelování. V r. 2001 jsem obhájil doktorskou disertační práci "Struktura, vývoj a management lesních ekosystémů Krkonoš".

3. Stěžejní výzkumné aktivity

Spektrum mého odborného a tím i publikačního zájmu je velmi široké - od ekologie (pedologie, fytocenologie, typologie, dendroekologie, struktura a vývoj ekosystémů, morfologická proměnlivost lesních i nelesních ekosystémů, imisní fytotoxikologie, systémová analýza a modelování procesů růstu i vývoje lesních ekosystémů), přes problematiku ochrany přírody (ekosystémový výzkum v různých kategoriích chráněných území, ochranářský management, ochranářská osvěta) až po problematiku obhospodařování, zejména pak pěstování lesů s důrazem na horské polohy a především pak smrkové, bukové i smíšené lesy (diferenciace i management ochranných lesů, přírodě blízké způsoby obhospodařování lesů, lesní semenářství, přirozená obnova, podsadby, hřížení).
Moji hlavní odbornou náplní v průběhu uplynulých dvacetitřech let (1979 - 2001) byl výzkum obnovy lesních porostů, který již od počátku mých výzkumných aktivit byl směrován do oblastí postihovaných imisně ekologickými stresy, především v horských polohách. K mým stěžejním výzkumným okruhům v první polovině 80. let patřila diferenciace ochranných horských lesů a studium jejich struktury, růstu, vývoje a postupů obnovy. V druhé polovině 80. let důležitým úkolem bylo poznání porostotvorných schopností významných náhradních dřevin (břízy a jeřábu) a studium symptomů poškození hlavních dřevin horských poloh (smrku, buku a kleče). V první polovině 90. let jsem se výzkumně zabýval především použitelností a prosperitou autochtonních i zdomácnělých druhů, dílčích populací, ekotypů či klonů dřevin potenciálně vhodných do horských imisních oblastí. V druhé polovině 90. let jsem zvýšenou pozornost věnoval problematice přirozené, kombinované a umělé obnovy bukových a smíšených porostů s bukem.
V rámci své poměrně rozsáhlé grantové i poradní činnosti jsem se zaměřil především na ekosystémový výzkum a přírodě blízké způsoby obhospodařování či péče o lesní ekosystémy ve zvláště chráněných územích.
Mé výzkumné práce vycházejí z přesvědčení, že základem plánovitého a cílevědomého usměrňování, resp. pěstování lesa jsou exaktní poznatky o vlastnostech dřevin, o přirozené dynamice struktury, o zákonitostech růstu a vývoje lesních společenstev v různých imisně ekologických podmínkách. Vycházím přitom zejména ze studia zákonitostí růstu, vývoje, stupně narušení a regenerace přírodního lesa dané oblasti. Na základě znalostí narušení dílčích složek a vzájemných vazeb v rámci ekosystémů, vzhledem k jejich potenciálně rovnovážnému stavu, vytvářím strategii jejich obnovy a stabilizace. Při tom se zaměřuji především na přírodě blízké způsoby obhospodařování lesů či péče o lesní ekosystémy.

4. Publikační činnost

Do konce roku 2000, jsem opublikoval 118 vědeckých prací, 149 odborných prací a 88 populárně naučných prací, tj. celkem 355 prací. Z toho 30 vědeckých a odborných prací je napsáno v angličtině a 13 vědeckých a odborných prací vyšlo v zahraničí (mimo Slovensko).
V bibliografii citačních indexů (Science Citation Index) vydávaných v Philadelphii mám dosud 22 záznamů. Dále jsem se jako autor či spoluautor podílel na sepsání 92 stěžejních manuskriptů (desítky dalších rukopisů většinou do rozsahu 10 stran včetně příloh v jejich přehledu neuvádím). Zejména se jednalo o výzkumné zprávy (dílčí, výroční a závěrečné), studie, realizační výstupy a rozsáhlejší poradní činnost. U řady těchto výzkumných úkolů, projektů či grantů jsem byl odpovědným řešitelem či koordinátorem.


5. Odborný růst a zařazení

V letech 1979 - 1986 jsem byl zařazen jako odborný pracovník, v letech 1986 - 1990 jako vědecký pracovník a od r. 1990 jsem samostatný vědecký pracovník.
Od r. 1980 jsem samostatným řešitelem výzkumných úkolů v rámci resortu lesního hospodářství. Od r. 1991 se podílím i na koordinaci projektů MZe a MŽP, od r. 1998 grantů GAČR a od r. 1992 i mezinárodních výzkumných projektů dotovaných holandskou nadací FACE, Švýcarským národním fondem a Světovou bankou.
V letech 1991 - 1995 jsem byl vedoucím oddělení Obnovy a výchovy lesních porostů a od r. 1995 jsem vedoucím oddělení Obnovy lesa.

6. Odborné mimoústavní aktivity

Mimo VÚLHM uplatňuji své odborné schopnosti a vědomosti v různých vědeckých radách, poradních sborech, odborných výběrových organizacích a redakčních radách. V současné době jsem členem předsednictva Odboru lesního hospodářství ČAZV, národním koordinátorem Rezoluce S4 - Přizpůsobení obhospodařování horských lesů novým podmínkám životního prostředí - Štrasburské ministerské konference o ochraně evropských lesů, členem Grémia ministra životního prostředí pro národní parky, předsedou sekce Pěstování lesa NLK, místopředsedou vědecké rady Správy KRNAP, členem poradních sborů: SCHKO ČR, CHKO Jizerské hory, CHKO Broumovsko, CHKO Orlické hory a CHKO Český kras. Podílím se i na práci redakční rady vědeckého časopisu Journal of Forest Science, sborníků Opera corcontica, Příroda a časopisu Krkonoše. Dále jsem členem International Association for Landscape Ecology, New York Academy of Sciences a České botanické společnosti.
Dílčím způsobem se angažuji i v pedagogickém procesu. Jsem členem Oborové rady pro doktorandské studium v oboru Pěstování lesa na LF ČZU v Praze a v oboru Životní prostředí na CHTF Univerzity Pardubice. Podílím se i na výchově diplomantů (jsem konzultantem 11 diplomových prací) a doktorandů (jsem školitelem či školitelem specialistou 9 doktorských disertačních prací). Externě přednáším ekologií v Pedagogickém centru v Hradci Králové. Dle potřeby externě přednáším na LF ČZU v Praze a LDF MZLU v Brně.
V komunální sféře jsem za sdružení nezávislých v zastupitelském sboru v Novém Městě nad Metují, kde zároveň vedu ekologickou komisi Rady města.

7. Literatura

1979
Odborné práce

VACEK, S.: Zdravotní stav a snížená fruktifikace autochtonních smrkových porostů jako odraz imisního zatížení v oblasti A - O systému Mumlavy. In: Problematika lesů v Krkonošském národním parku. Vrchlabí, KRNAP 1979, s. 53 - 61. - Res. angl.

1980
Odborné práce

VACEK, S.: Analýza struktury a vývoje lesního ekosystému, nezbytný předpoklad odborné péče o rezervace. In: Ochrana přírodního genofondu Krkonošského národního parku a velkoplošných chráněných území. Špindlerův Mlýn, KRNAP 1980, s. 43 - 49. - Res. angl.

1981
Vědecké práce

VACEK, S.: Kvalita fruktifikace autochtonní horské smrčiny v Krkonoších. In: Práce VÚLHM. 59. Jíloviště - Strnady, VÚLHM 1981, s. 135 - 154. - Res. angl.

VACEK, S.: Věková struktura autochtonní horské smrčiny v Krkonoších. Lesnictví, 27, 1981, č. 3, s. 213 - 228. - Res. angl.

VACEK, S.: Zdravotní stav a snížená fruktifikace autochtonních smrkových porostů jako odraz imisního zatížení v oblasti anemo-orografického systému Mumlavy. In: Opera corcontica. 18. Praha, Stát. zeměd. nakl. 1981, s. 89 - 103. - Res. angl.

VACEK, S.: Kvantita produkce šišek v autochtonních ochranných smrkových porostech. Zpr. lesn. Výzk., 26, 1981, č. 4, s. 18 - 22.

Odborné práce

VACEK, S.: Vyhlídky na úspěch přirozené obnovy v ochranných horských lesích Krkonoš. Lesn. Práce, 60, 1981, č. 3, s. 118 - 124.
VACEK, S.: Problematika ochranných lesů. Krkonoše, 14, 1981f, č. 10, s. 16 - 19; č. 11, s. 16 - 19.

1982
Vědecké práce

VACEK, S.: Analýza horizontální struktury autochtonní horské smrčiny. In: Práce VÚLHM. 61. Jíloviště - Strnady, VÚLHM 1982, s. 101 - 122. - Res. angl.

TESAŘ, V. - ANDĚL, P. - SCHWARZ, O. - VACEK, S. : Poznatky o míře ovlivnění lesních porostů Krkonoš imisemi na úrovni roku 1979. In : Opera corcontica. 19. Praha, Stát. zeměd. nakl. 1982, s. 79 - 94. - Res. angl.

VACEK, S.: Metodický příspěvek k možnostem prognózování vývoje ekosystému s využitím vstupních údajů z autochtonních ochranných lesů v Krkonoších. In: Sborník referátů z konference mladých vědeckých pracovníků v lesním hospodářství. Díl 2. Brno, Vys. šk. zeměděl. 1982, s. 95 - 111.

VACEK, S.: Ekologické aspekty dekompozice biomasy v autochtonních ochranných smrčinách. Zpr. lesn. Výzk., 27, 1982, č. 2, s. 5 - 11.

Odborné práce

VACEK, S.: Vliv imisí na lesní porosty v Krkonoších. In: Životní prostředí venkovské krajiny. Brno, Vys. šk. zeměd. 1982, s. 141 - 149.

JURÁSEK, A. - MAREŠ, V. - VACEK, S.: Vliv znečištění ovzduší na plodivost smrkových porostů. Lesn. Práce, 61, 1982, č. 11, s. 492 - 503.
VACEK, S.: Ekologická paměť a tajemství letokruhů. Krkonoše, 15, 1982, č. 7, s. 16 - 19.

1983
Vědecké práce

VACEK, S.: Morfologická proměnlivost šišek autochtonního smrku v Krkonoších. Lesnictví, 29, 1983, č. 9, s. 755 - 772. - Res. angl.

VACEK, S.: Morfologická proměnlivost autochtonních smrkových populací v Krkonoších. Lesnictví, 29, 1983, č. 4, s. 265 - 284. - Res. angl.

VACEK, S.: Mikroklimatický výzkum v Labském dole v zimě 1977/1978 se zaměřením na ekologii sněhové pokrývky. In: Opera corcontica. 20. Praha, Stát. zeměd. nakl. 1983, s. 37 - 68. - Res. angl.

Odborné práce

VACEK, S.: Ekologické aspekty dekompozice kmenů v autochtonních ochranných smrčinách. In: Hniloby lesních dřevin a ochrana proti nim. Sborník ze semináře ČSVTS. Brno, ČSVTS 1983, s. 92 - 100. - Res. angl.

KOVÁŘ, P. - KOVÁŘOVÁ, M. - VACEK, S.: Několik fytocenologických záznamů z pastvin v Pieninách. Zpr. Čs. Bot. Společ., 1983, č. 18, s. 145 - 147. - Res. angl.

VACEK, S. - MAREŠ, V. - JURÁSEK, A.: Morfologická proměnlivost a kvalita semenné produkce bukových porostů. Zpr. lesn. Výzk., 28, 1983, č. 4, s. 6 - 11.

VACEK, S.: Ekologie poškození horských ochranných lesů. Zpr. lesn. Výzk., 28, 1983, č. 1, s. 29 - 33.

VACEK, S. - JURÁSEK, A. - BALCAR, Z.: Příspěvek k produkci a odhadu úrody bukvic. Lesn. Práce, 62, 1983, č. 8, s. 354 - 360.

VACEK, S.: Státní přírodní rezervace Bukačka. Orlické hory, 1983, č. 3, s. 11 - 12.

VACEK, S. - MAREŠ, V.: Státní přírodní rezervace Pod Vrchmezím. Orlické hory, 1983, č. 4, s. 12 - 15.

DVOŘÁKOVÁ, I. - VACEK, S.: Ekologická krize lužního ekosystému Zbytka. Orlické hory, č. 3, 1983, s. 20 - 26.

VACEK, S. : Ekologie horní hranice lesa. Krkonoše, 17, 1983, č. 7, s. 20 - 24.

JURÁSEK, A. - VACEK, S.: Kdo z koho vůči buku? Červec nebo imise? Krkonoše, 16 , 1983, č. 12, s. 18 - 19.

VACEK, S.: Vliv imisí na plodivost smrkových porostů Orlických hor. In: Přežijí lesy Orlických hor rok 2000? Vlastivědná tribuna. Deštné, únor 1983, s. 10.

1984
Vědecké práce

VACEK, S.: Diferenciace ochranných lesů v horských oblastech. In: Práce VÚLHM. 65/1. Jíloviště Strnady, VÚLHM 1984, s. 43 - 87. - Res. angl.

VACEK, S. - MAREŠ, V.: Morfologická proměnlivost smrkových populací podle šišek v Orlických horách. In: Práce VÚLHM. 65/2. Jíloviště - Strnady, VÚLHM 1984, s. 253 - 303. - Res. angl.

VACEK, S. - BALCAR, Z. - JURÁSEK, A.: Struktura původních bučin ve východních Krkonoších. Lesnictví, 30, 1984, č. 9, s. 767 - 782. - Res. angl.

VACEK, S.: Analýza fytocenóz na Strmé stráni v Krkonoších. In: Opera corcontica. 21. Praha, Stát. zeměd. nakl. 1984, s. 67 - 101. - Res. angl.

VACEK, S.: Ekologické souvislosti poškození v porostech na horní hranici lesa v Krkonoších. In: Opera corcontica. 21. Praha, Stát. zeměd. nakl. 1984, s. 157 - 165. - Res. angl.

VACEK, S.: Příspěvek k diferenciaci horských ochranných lesů. Zpr. lesn. Výzk., 29, 1984, č. 4, s. 20 - 26.

Odborné práce

VACEK, S.: Státní přírodní rezervace Sedloňovský vrch. Orlické hory, 1984, č. 5, s. 27 - 28.

VACEK, S.: Státní přírodní rezervace Černý důl. Orlické hory, 1984, č. 6, s. 15 - 17.

VACEK, S. - NETÍKOVÁ, M.: Halín - botanická zahrada Podorlicka. Orlické hory, č. 5, 1984, s. 20 - 23.

DVOŘÁKOVÁ, I. - VACEK, S.: Kdo z koho v luhu Zbytka - vodohospodáři nebo ochranáři? Orlické hory, č. 6, 1984, s. 12 - 15.

VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Zvítězí buk nad imisemi? Krkonoše, 19, 1984, č. 7, s. 12 - 13.

VACEK, S.- JURÁSEK, A.: Kdo z koho vůči buku? Mráz nebo imise? Krkonoše, 17, 1984, č. 9, s. 20 - 21.

VACEK, S.: Zeleň a krajina Orlických hor a Podorlicka. Orlické hory, č. 5, 1984, s. 14 - 17.

VACEK, S.: Vegetační poměry chráněného naleziště U Kunštátské kaple. Orchis, Zpravodaj botanické sekce ČSOP při Správě CHKO Orlické hory, listopad 1984, s. 5 - 7.

1985
Vědecké práce

VACEK, S. - MAREŠ, V.: Morfologická proměnlivost a kvalita bukvic ze semenných let 1982 - 1984. In: Práce VÚLHM. 66. Jíloviště - Strnady, VÚLHM 1985, s. 45 - 73.- Res. angl.

VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Olistění jako kritérium hodnocení zdravotního stavu bukových porostů pod vlivem imisí. Lesnictví, 31, 1985, č. 7, s. 579 - 600. - Res. angl.

Odborné práce

VACEK, S.: Výchova k péči o životní prostředí ve VÚLHM VS Opočno. In: Sborník Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky VŠZ v Praze. [Sv.] 4/1985. Praha, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 163 - 167. - Res. angl.

VACEK, S.: Příspěvek k odborné péči o maloplošná zvláště chráněná území pod vlivem imisí. Památky a Příroda, 10, 1985, č. 5, s. 293 - 295. - Res. angl.

VACEK, S.: Státní přírodní rezervace Komáří vrch. Orlické hory, 1985, č. 7, s. 15 - 17.

PŘIBYLOVÁ, L. - VACEK, S.: Jedovaté rostliny v zahradách předškolních zařízení. Orlické hory, 1985, č. 8, s. 20 - 24.

ZATLOUKALOVÁ, H. - VACEK, S.: Z historie botanického průzkumu Orlických hor. Orlické hory, 1985, č. 8, s. 16 - 19.

VACEK, S.: Příspěvek k odborné péči o maloplošná zvláště chráněná území pod vlivem imisí ve vrcholových partiích Orlických hor. Orchis, Zpravodaj botanické sekce ČSOP při Správě CHKO Orlické hory, květen 1985, s. 2 - 5, prosinec 1985, s. 1 - 3.

VACEK, S. - MAREŠ, V.: Státní přírodní rezervace Chropotínský háj. Orlické hory, 1985, č. 8, s. 13 - 16.

1986
Vědecké práce

VACEK, S.: Textura a poškození stromů v ochranných smrkových lesích ovlivňovaných imisemi. In: Práce VÚLHM. 69. Jíloviště - Strnady, VÚLHM 1986, s. 167 - 188. - Res. angl.

LEPŠ, J. - VACEK, S.: Matematické modely vývoje lesních porostů a jejich využití. Lesnictví, 32, 1986, č. 8, s. 687 - 706. - Res. angl.

LEPŠ, J. - VACEK, S.: Use of transition matrices for prediction of the development of the spruce population in the Giant Mountains. In: Simulation of Systems in Biology and Medicine. Praha, Dům techniky ČSVTS 1986, 5 s. na mikrofiších.

VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Fruktifikace bukových porostů pod vlivem imisí. In: Opera corcontica. 23. Praha, Stát. zeměd. nakl. 1986, s. 111 - 141. - Res. angl.

Odborné práce

VACEK, S.: Dynamika odlistění ochranných lesů pod vlivem imisí v Krkonoších. Zpr. lesn. Výzk., 31, 1986, č. 4, s. 4 - 7.

VACEK, S.: Dynamika odlistění ochranných lesů pod vlivem imisí. In: Preventivní a nápravná opatření v ohrožených fytocenózách. Praha, Dům techniky ČSVTS 1986, s. 34 - 40. - Res. angl.

VACEK, S.: Osudy pralesních smrčin. Krkonoše, 19, 1986, č. 12, s. 6 - 7.

VACEK, S. - JURÁSEK, A.: Přežijí houby v přirozených bučinách? Krkonoše, 19, 1986, č. 3, s. 6 - 7.

VACEK, S.: Státní přírodní rezervace U glorietu. Orlické hory, 1986, č. 9, s. 18 - 21.

VACEK, S.: Státní přírodní rezervace U černoblatské louky. Orlické hory, 1986, č. 10, s. 27 - 29.

VACEK, S.: Vegetační stupňovitost Orlických hor. Orchis, Zpravodaj botanické sekce ČSOP při Správě CHKO Orlické hory, březen 1986, s. 5 - 8.

VACEK, S. - ŠMÍDOVÁ, V.: Znečištění sněhu a námrazy v Orlických horách. Orlické hory, 1986, č. 10, s. 10 - 13.

VACEK, S. - ZATLOUKALOVÁ, H.: Vegetace Orlických hor. Orlické hory, 1986, č. 10, s. 13 - 18.

VACEK, S. - DVOŘÁKOVÁ, I.: Odumírání jedle bělokoré na Chlumu. Orlické hory, 1986, č. 9, s. 12 - 14.

1987
Vědecké práce

VACEK, S.: Strukturální proměny smrkových porostů pod vlivem imisí. In: Práce VÚLHM. 71. Jíloviště - Strnady, VÚLHM 1987, s. 155 - 192. - Res. angl.

VACEK, S.: A mathematical model of defoliation dynamics of spruce forests due to immissions. In: Commun. Inst. For. Czechosl. Vol. 15. Jíloviště - Strnady, VÚLHM 1987, s. 55 - 73.

VACEK, S. - LEPŠ, J.: Changes in the horizontal structure in a spruce forest over a 9-year period of pollutant exposure in the Krkonoše Mountains, Czechoslovakia. For. Ecol. and Mgmt., 22, 1987, č. 3/4, s. 291 - 295.

VACEK, S. - VAŠINA, V. - MAREŠ, V.: Analýza autochtonních smrkobukových porostů SPR V bažinkách. In: Opera corcontica. 24. Praha, Stát. zeměd. nakl. 1987, s. 95 - 132. - Res. angl.
VACEK, S. - LEPŠ, J. - TESAŘ, V.: Skladba mladých březových porostů na Trutnovsku. Lesnictví, 33, 1987, č. 4, s. 343 - 360. - Res. angl.

JURÁSEK, A. - VACEK, S.: Příspěvek k problematice mrazových kýl buku lesního. In: Opera corcontica. 24. Praha, Stát. zeměd. nakl. 1987, s.133 - 144. - Res. angl.

VACEK, S.: Morfologická proměnlivost buku lesního v Krkonoších. Zpr. lesn. Výzk., 32, 1987, č. 4, s. 1 - 6.

Odborné práce

VACEK, S.: Matematický model vývoje autochtonních smrkových porostů pod vlivem imisí v Krkonoších. [Věstník ČSAZ, 34, 1987, č. 7, s. 426 - 428.

VACEK, S. - MAREŠ, V.: Morfologická proměnlivost a kvalita bukvic v různých imisně ekologických poměrech. Lesn. Práce, 66, 1987, č. 6, s. 254 - 258.

VACEK, S.: Chráněné rostliny Orlických hor. Orlické hory, 1987, č. 11, s. 16 - 19.

ZATLOUKALOVÁ, Z. - VACEK, S.: Květena lesních louček na Olešnicku. Orlické hory, 1987, č. 11, s. 19 - 21.

VACEK, S. - MAREŠ, V. : Státní přírodní rezervace U Houkvice. Orlické hory, 1987, č. 11, s. 23 - 26.

VACEK, S.: Evidované lokality státní ochrany přírody na katastru obce Mokré. Orchis, Zpravodaj botanické sekce ČSOP při Správě CHKO Orlické hory, 1987, č. 2, s. 4 - 8.

VACEK, S.: Chráněný přírodní výtvor Louka u Broumaru. Orchis - zpravodaj botanické sekce ČSOP při Správě CHKO Orlické hory, 1987, č. 1, s. 5 - 9.

VACEK, S.: Jubilejní almanach SLŠ v Trutnově. Lesnická práce, 66, 1987, č. 10, s. 470 - 471.

1988
Vědecké práce

VACEK, S. - VAŠINA, V. - BALCAR, Z.: Analýza autochtonních bukových porostů SPR Rýchory a Boberská stráň. In: Opera corcontica. 25. Praha, Stát. zeměd. nakl. 1988, s. 13 - 55. - Res. angl.

VACEK, S.: Dynamics of the defoliation of beech forest stands under the influence of air pollution. In: 3. IUFRO Buchensymposium. Zvolen, 3. 6. - 6. 6. 1988. Zvolen, VŠLD 1988, s. 377 - 388.

Odborné práce

VACEK, S. - LOKVENC, T.: Ekoprogram města Opočna a jeho městských částí na léta 1987 - 1990 s výhledem do roku 2000. Opočno, Městský národní výbor 1988. 116 s.

VACEK, S.: Vymírání společenstev a organismů Orlických hor a Podorlicka. Orlické hory, 1988, č. 12, s. 3 - 6.

VACEK, S.: Státní přírodní rezervace Zadní Machová. Orlické hory, 1988, č. 12, s. 15 - 17.

VACEK, S.: Systém, vývoj, rozšíření a význam jehličnanů. In: Kučera, J.: Plody jehličnatých dřevin (průvodce výstavou), Botanická sekce ČSOP při Správě CHKO Orlické hory. Hlinné, 1988, s. 2 - 4.

1989
Vědecké práce

VACEK, S.: Model of the development of spruce stands under the influence of immissions on the basis of Leslie's matrix. In: Commun. Inst. For. Czechosl. Vol. 16. Jíloviště - Strnady, VÚLHM 1989, s. 23 - 42.

VACEK, S.: Dynamika změn ve smrkobukových porostech pod vlivem imisí. In: Práce VÚLHM. 74. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1989, s. 239 - 276. - Res. angl.

Odborné práce

VACEK, S. - VAŠINA, V.: Přirozené vegetativní rozmnožování smrku Picea abies (L.) Karsten. In: Vegetativní množení smrku, buku a jiných lesních dřevin. Sborník přednášek ze semináře. Brno, Vys. šk. zeměd. 1989, s. 54 - 60. - Res. angl.

VACEK, S.: Poškození bukových porostů pod vlivem imisí. Lesn. Práce, 68, 1989, č. 11, s. 494 - 500.

MAREŠ, V. - VACEK, S.: Vliv valů klestu na zdravotní stav kultur. Lesn. Práce, 68, 1989, č. 9, s. 396.

VACEK, S.: Dávné cesty květeny a zvířeny. Orlické hory, 1989, č. 13, s. 23 - 25.

1990
Vědecké práce

VACEK, S.: Analýza autochtonních smrkových populací na Strmé stráni v Krkonoších. [Analysis of autochthonous Norway spruce populations at Strmá stráň locality in the Krkonoše Mts]. In: Opera corcontica. 27. Praha, Stát. zeměd. nakl. 1990, s. 59 - 103. - Res. angl.
VACEK, S. - DVOŘÁKOVÁ, I.: Ekologická analýza lužního ekosystému Zbytka. [Ecological analysis of the floodplain ecosystem Zbytka]. In: Náchodsko od minulosti k dnešku. Sv. 3. Náchod, Okresní muzeum 1990, s. 213- 233.

Odborné práce

VACEK, S.: Fruktifikace bukových porostů pod vlivem imisí v Krkonoších. In: Úkoly semenářství a šlechtění při obhospodařování lesů v imisních oblastech. Sborník referátů z 8. celostátní konference. Špindlerův Mlýn, ČSAZ 1990, s. 145 - 151.

VACEK, S. - VAŠINA, V.: Ovlivňování přirozeného vegetativního množení smrku v Krkonoších. In: Úkoly semenářství a šlechtění při obhospodařování lesů v imisních oblastech. Sborník referátů z 8. celostátní konference. Špindlerův Mlýn, ČSAZ 1990, s. 161 - 163.

VACEK, S.: Přírodní poměry. In: Mráček, Z. et al.: Lesní hospodářství v Krkonoších. Praha, ČSVTS 1990, s. 5 - 17.

VACEK, S.: Rekreace a sport. In: Mráček, Z. et al.: Lesní hospodářství v Krkonoších. Praha, ČSVTS, 1990, s. 64 - 69.

VACEK, S. - VAŠINA, V.: Vegetativní rozmnožování smrku v horách. Lesn. Práce, 69, 1990, č. 8, s. 377 - 378.

1991
Vědecké práce

VACEK, S. - LEPŠ, J.: Použití Leslieho matic pro predikci vývoje smrkových porostů pod vlivem imisí. Lesnictví, 37, 1991, č. 2, s. 133 - 150. - Res. angl.

LOKVENC, T. - VACEK, S.: Vývoj dřevin vysazených na holině a pod porostem rozpadávajícím se vlivem imisí. Lesnictví, 37, 1991, č. 6, s. 435 - 456. - Res. angl.

VACEK, S. - TESAŘ, V.: Skladba mladých jeřábových porostů v Krkonoších. Lesnictví, 37, 1991, č. 6, s. 469 - 487. - Res. angl.

VACEK, S. - LEPŠ, J.: Analýza vegetačních změn v bukových porostech Orlických hor. Lesnictví, 37, 1991, č. 12, s. 993 - 1007. - Res. angl.

VACEK, S. - VAŠINA, V.: Poškození smrkových porostů imisně ekologickými vlivy. In: Opera corcontica. 28. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1991, s. 105 - 130. - Res. angl.

VACEK, S.: Porostotvorné schopnosti břízy a jeřábu pod vlivem imisí. Zprávy lesn. Výzk., 36, 1991, č. 3, s. 19 - 23.

Odborné práce

LOKVENC, T. - VACEK, S. : Problematika podsadeb porostů v imisních oblastech. Lesn. Práce, 70, 1991, č. 9, s. 271 - 274. - Res. angl.

VACEK, S.: Porostotvorné schopnosti břízy a jeřábu v imisních oblastech. Lesn. Práce, 70, 1991, č. 12, s. 358 - 362. - Res. angl.

1992
Vědecké práce

VACEK, S.: Symptomy poškození smrku obecného (Picea abies /L./ Karst.). In: Opera corcontica. 29. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1992, s. 183 - 189. - Res. angl.

VACEK, S.: Struktura a vývoj mladých jeřábových a březových porostů. In: Opera corcontica. 29. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1992, s. 85 - 121. - Res. angl.

VACEK, S. - LEPŠ, J.: Analýza vegetačních změn ve smrkových porostech Orlických hor. Lesnictví, 38, 1992, č. 9/10, s. 733 - 749. - Res. angl.

VACEK, S.: Zdravotní stav bukových porostů v různých imisně ekologických podmínkách Krkonoš. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice. Ed. K. Matějka. České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 97 - 106. - Res. angl.

VACEK, S. - BALCAR, V.: Příspěvek k ekologii lesních dřevin v Krkonoších. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice. Ed. K. Matějka. České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 91 - 96. - Res. angl.

VACEK, S.: Dynamika odlistění bukových porostů pod vlivem imisí v Krkonoších. In: Ekologicko-ekonomický význam buka. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie drevárskej fakulty Tech. Univ. vo Zvolene. Zvolen 1992, s. 72 - 78. - Res. angl.

Odborné práce

VACEK, S.: Dynamika poškození horských ochranných lesů Krkonoš. [Dynamics of damage to protective mountain forest stands in the Krkonoše Mts]. In: Hospodaření v lesích při horní hranici lesa. Sborník z mezinárodní konference. Kouty nad Desnou, červen 1992. Praha, Ministerstvo zemědělství a Čs. lesn. společnost 1992, s. 262 - 286. - Res. něm.

VACEK, S.: Rozšíření a ekologie dřevin. In: Lokvenc, T. et al.: Zalesňování Krkonoš. Vrchlabí, Správa KRNAP, 1992, s. 26 - 31.

HANIŠ, J. - MINX, A. - VACEK, S.: Diferenciace lesů. In: Lokvenc, T. et al.: Zalesňování Krkonoš. Vrchlabí, Správa KRNAP, 1992, s. 18 - 23.

VACEK, S. - MINX, A. - LOKVENC, T.: Vegetativní rozmnožování smrku hřížením. In: Lokvenc,T. et al.: Zalesňování Krkonoš. Vrchlabí, Správa KRNAP, 1992, s. 74 - 76.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Possibilities of spruce reproduction by layering in the timberline ecotone. In: Clonal growth and biodiversity in severe environments. Abstract. Dvorská Bouda (Krkonoše), 14. - 19. 9. 1992. Průhonice, Botanický ústav ČSAV 1992, s.18.

VACEK, S.: Vývoj autochtonních dřevin pod vlivem imisí v Krkonoších. In: Vliv měnících se podmínek prostředí na produkci lesních dřevin. Bílý Kříž 1992. Brno, Ústav systematické biologie a ekologie ČSAV 1992, s. 126 - 129. - Res. angl.

VACEK, S. - LOKVENC, T.: Obnova ochranných lesů v Krkonoších podsadbami. Lesn. Práce, 71, 1992, č. 5, s. 141 - 144. - Res. angl.

LOKVENC, T. - VACEK, S. - MINX, A.: Provozní využití vegetativního rozmnožování smrku v Krkonoších. Lesn. Práce, 71, 1992, č. 3, s. 75 - 78. - Res. angl.

VACEK, S.: Krajinou Orlických hor a Podorlicka. Náchod, Okresní úřad Rychnov n. Kn. 1992. 125 s. - Res. angl.

1993
Vědecké práce

VACEK, S.: Vegetační změny ve smrkových a bukových porostech. In: Práce VÚLHM. 78. Jíloviště Strnady, VÚLHM 1993, s. 33 - 49. - Res. angl.

VACEK, S.: Zdravotní stav bukových porostů v různých imisně ekologických podmínkách. In: Opera corcontica. 30. Praha, Zeměd. nakl. Brázda 1993, s. 21 - 51. - Res. angl.

LOKVENC, T., VACEK, S.: Geneze a perspektivy obnovy krkonošských lesů. In: Opera corcontica. 30. Zeměd. nakl. Brázda 1993, s. 11 - 19 - Res. angl.

LOKVENC, T. - VACEK, S. : Použití autochtonních a zdomácnělých dřevin pro zalesňování imisních holin. In: Opera corcontica. 30. Zeměd. nakl. Brázda 1993, s. 53 - 71. - Res. angl.

Odborné práce

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Čapí svět. Dobruška, ReDe 1993, 57 s.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Imisně ekologické poměry, zdravotní stav a obnova lesních ekosystémů v Orlických horách. In: Panoráma. 1., Dobré, Natura 1993, s. 33 - 46. - Res. něm.

VACEK S.- PODRÁZSKÝ, V.: Development trends in forests of the Krkonoše Mts under imission load. In: Mountain national parks and biosphere reserves - monitoring and management. Abstract, Krkonoše National Park (Czech Repulic), 20 - 23. 9. 1993, s. 39.

VACEK, S. - ŠACH, F. - KRIEGEL, H.: Regeneration of forests by underplanting in the Krkonoše Mts. In: Mountain national parks and biosphere reserves - monitoring and management. Abstract, Krkonoše National Park (Czech Republic), 20 - 23. 9. 1993, s. 40.

VACEK, S.: Research of forest ecosystems in the Giant mountains. In: Follow-up work with the Strasbourg resolutions in the Czech Republic. Prague, Ministry of Agriculture of the Czech Republic 1993, s. 31 - 32.

VACEK, S.(rec.) - UHLÍŘ, J.: Bibliografie lesnického školství na území Československa v letech 1969 - 1992. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1992. 342 s. In: Lesn. Práce, 72, 1993, č. 6, s. 186.

1994
Vědecké práce

VACEK, S. - CHROUST, L. - SOUČEK, J.: Produkční analýza autochtonní smrčiny. Lesnictví, 40, 1994, č. 11, s. 457 - 469. - Res. angl.

VYŠNÝ, J. - VACEK, S. - GÖMÖRY, D. - PAULE, L. - COMPS, B. - THIÉBAUT, B.: Genetická premenlivosť vybraných populácií buka lesního (Fagus sylvatica L.) vo východných Čechách. In: Opera corcontica. 31. Vrchlabí, KRNAP 1994, s. 93 - 103. - Res. angl.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Půdy ochranných lesů Krkonoš. In: Opera corcontica. 31. Vrchlabí, KRNAP 1994, s. 5 - 21, - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MAREŠ, V.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. III. Trendy půdního vývoje. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 1. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 177 - 183. - Res. angl.

VACEK, S.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. II. Vegetační změny. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 1. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 167 - 175. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MAREŠ, V.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. I. Změny ve stromovém patře. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 1. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 153 - 164. - Res. angl.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. II. Stav výživy borovice lesní a smrku ztepilého. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 1. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 145 - 151. - Res. angl.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. I. Stav lesních půd. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 1. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. Praha, Český ústav ochrany přírody 1994, s. 137 - 143. - Res. angl.

VACEK, S. - LEPŠ, J.: Dynamics of decline and horizontal structure of the autochthonous mountain Norway spruce stands. In: Management of Forests Damaged by Air Pollution. Proceedings of the Workshop IUFRO… Trutnov, Czech Republic, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Prague, Ministry of Agriculture /1995/, s. 9 - 14.

VACEK, S. - TESAŘ, V. - LEPŠ, J.: The composition and development of young mountain ash and birch stands. In: Management of Forests Damaged by Air Pollution. Proceedings of the Workshop IUFRO … Trutnov, Czech Republic, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Prague, Ministry of Agriculture /1995/, s. 87 - 96.

VACEK, S. - LOKVENC, T. - BALCAR, V. - HENŽLÍK, V.: Obnova a stabilizace lesa v horských oblastech Sudet. In: Protection of forest ecosystems, selected problems of forestry in Sudety Mts. Eds. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 93 - 119. - Res. angl.

BALCAR, V. - VACEK, S. - HENŽLÍK, V.: Poškození a úhyn lesních porostů v Sudetských horách. In: Protection of forest ecosystems, selected problems of forestry in Sudety Mts. Eds. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 29 - 57. - Res. angl.

BALCAR, V. - VACEK, S.: Monitoring znečištění ovzduší v horských oblastech Sudet. In: Protection of forest ecosystems, selected problems of forestry in the Sudeten Mts. Eds. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 195 - 216. - Res. angl.

VACEK, S. - LOKVENC, T.: Forest regeneration of the Medvědí hřbet area in the Hrubý Jeseník Mts. In: Forest regeneration in the extremely air polluted region of the Hrubý Jeseník Mts. International Symposium Proceedings. Loučná nad Desnou, 28. - 29. June 1994, Brno, VŠZ 1994, s. 37 - 42.

Odborné práce

BALCAR, V. - VACEK, S.: Znečištění ovzduší v horských oblastech. In: Stav horských lesů Sudet v České republice. Eds. A. Jurásek, S. Vacek. Opočno, VÚLHM Výzkumná stanice 1994, s. 51 - 72. - Res. angl.

BALCAR, V. - VACEK, S. - HENŽLÍK, V.: Dynamika poškození lesních porostů v horských oblastech. In: Stav horských lesů Sudet v České republice. Eds. A. Jurásek, S. Vacek. Opočno, VÚLHM Výzkumná stanice 1994, s. 73 - 100. - Res. angl.

VACEK, S. - LOKVENC, T. - BALCAR, V. - HENŽLÍK, V.: Strategie obnovy a stabilizace lesa v horských oblastech. In: Stav horských lesů Sudet v České republice. Eds. A. Jurásek, S. Vacek. Opočno, VÚLHM Výzkumná stanice 1994, s. 25 - 50. - Res. angl.

VACEK, S.: Dynamika poškození bukových porostů v Orlických horách. In: Obhospodarovanie bukových a zmiešaných porostov s prímesou buka. Ed. M. Kamenský. Zvolen, LVÚ 1994, s. 175 - 182. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Decline of pine forests in the protected area Broumovsko and their nutrition status. In: Investigation of the forest ecosystems and of forest damage. Lowland and submontane forests and monitoring of the forest status. Ed. K. Matějka. Praha, VÚLHM 1994, s. 176 - 183.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Monitorování lesních ekosystémů. In: Monitorování změn vegetace - metody a principy. Ed. K. Prach. Praha, ČÚOP 1994, s. 22 - 29.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Změny chemismu lesních půd Krkonoš. Zpr. lesn. Výzk., 39. 1994, č. 4, s. 51 - 52. - Res. angl.

JURÁSEK, A. - VACEK, S. (eds.): Úvod. In: Stav horských lesů Sudet v České republice. Opočno, VÚLHM VS 1994, s. 3 - 4.

VACEK, S.: Hesla struktury a vývoje porostů. In: Lesnický naučný slovník. 1. díl. /A-O/ Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1994, 743 s., příl.

VACEK, S.: Z červené knihy chráněných částí přírody Krkonoš: horské smrčiny. Krkonoše, 27, 1994, č. 6, s. 10.

1995
Vědecké práce

VACEK, S.: Decline dynamics in mixed spruce-beech stands of the Krkonoše Mts. In: Investigation of Forest Ecosystems and Forest Damage. Proceedings of a Workshop held in Opočno on April 25. - 27. 1995. Ed. K. Matějka. Praha 1995, s. 119 - 129.

VACEK, S. - SOUČEK, J.: Stabilization of forest stands on the timberline by layering of the Norway spruce. In: Investigation of Forest Ecosystems and Forest Damage. Proceedings of a Workshop held in Opočno on April 25. - 27. 1995. Ed. K. Matějka. Praha 1995, s. 186 - 193.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Development trends in forests of the Krkonoše Mts under emission load. In: Mountain National Parks and Biosphere Reserves: Monitoring and Management. Proceedings of International Conference. Špindlerův Mlýn, Krkonoše National Park, 20. - 23. September 1993. Eds. J. Flousek, G. C. S. Roberts. Vrchlabí, Krkonoše National Park Administration 1995, s. 69 - 74.

VACEK, S. - ŠACH, F. - KRIEGEL, H.: Regeneration of forests by underplanting in the Krkonoše Mts. In: Mountain National Parks and Biosphere Reserves: Monitoring and Management. Proceedings of International Conference. Špindlerův Mlýn, Krkonoše National Park, 20. - 23. September 1993. Eds. J. Flousek, G. C. S. Roberts. Vrchlabí, Krkonoše National Park Administration 1995, s. 135 - 139.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - LOKVENC, T.: Possibilities of spruce reproduction by layering in the timberline ecotone. In: Mountain National Parks and Biosphere Reserves: Monitoring and Management. Proceedings of International Conference. Špindlerův Mlýn, Krkonoše National Park, 20. - 23. September 1993. Eds. J. Flousek, G. C. S. Roberts. Vrchlabí, Krkonoše National Park Administration 1995, s. 141 - 145.

MAREŠ, V. - LOCHMAN, V. - PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Changes in forest diversity under the influence of acid deposition (Orlické hory Mts, Czech Republic). Caring for the Forest: Research in Changing World. IUFRO. World congress. Tampere - Finland, 6. - 12. 4. 1995, [16 s.].

VACEK, S.- PODRÁZSKÝ, V.: Changes in forest diversity under the influence of acid deposition (Krkonoše Mts, Czech Republic). In: Caring for the Forest: Research in Changing World. IUFRO. World congress. Tampere - Finland, 6. - 12. 4. 1995, [16 s.].

Odborné práce

VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Podsadby lesních porostů. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe. Praha, MZe ČR 1995, č. 21, 32 s. - Res. angl.

VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Přirozená obnova lesních porostů. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe. Praha, MZe ČR 1995, č. 20, 46 s. - Res. angl.

VACEK, S. - SOUČEK, J.: Poškození lesů Krkonoš jelení zvěří a jejich řešení. In: Škody zvěří a jejich řešení. Brno, MZLU 1995, s. 109 - 112. - Res. angl.

VACEK, S.: Hesla struktury a vývoje porostů. In: Lesnický naučný slovník. 2. díl. /P-Ž/ Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1995, 683 s., příl.

VACEK, S. - LOKVENC, T.: Hřížení - záchrana vysokohorského smrku. Krkonoše, 28, 1995, č. 7, s. 12 - 13.

VACEK, S.: Jeleni, les a ochrana přírody. Krkonoše, 28, 1995, č. 2, s. 4 - 5.

1996
Vědecké práce

VACEK, S. - LEPŠ, J.: Spatial dynamics of forest decline: the role of neighbouring trees. Journal of Vegetation Science, 7, 1996, s. 789 - 798.

VACEK, S. - CHROUST, L. - SOUČEK, J.: Produkční analýza autochtonních bučin. [Production analysis of autochthonous beech stands]. Lesnictví, 43, 1996, č. 2, s. 54 - 66. - Res. angl.

VACEK, S. - LEPŠ, J. - ŠTEFANČÍK, I. - CICÁK, A.: Precision of visual estimates of tree defoliation. Lesnictví, 43, 1996, č. 2 s. 49 - 53.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - PELC, F.: Ekologické poměry, skladba a management komplexu Jizerskohorských bučin. Lesnictví, 42, 1996, č.1, s. 20 - 34. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. III. Dynamika poškození reliktních borů. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 5. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice II. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1996, s. 109 - 112. - Res. angl.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. V. Stav výživy lesních dřevin v přírodních rezervacích makroelementy. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 5. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice II. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1996, s. 137 - 144. - Res. angl.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. IV. Stav půd v přírodních rezervacích. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 5. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice II. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1996, s. 123 - 136. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Struktura a vývoj reliktních borů v CHKO Broumovsko. In: Środowisko przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stolowych. Sympozjum naukowe. Kudowa Zdrój, 11 - 13. października 1996, Kudowa Zdrój, Wyd. Parku Narodowego Gór Stolowych 1996, s. 151 - 158. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Dynamika poškození reliktních borů v CHKO Broumovsko. In: Środowisko przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stolowych. Sympozjum naukowe. Kudowa Zdrój, 11 - 13. października 1996. Kudowa Zdrój, Wyd. Parku Narodowego Gór Stolowych 1996, s. 159 - 165. - Res. angl.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Stav lesních půd na pískovcových útvarech v CHKO Broumovsko. In: Środowisko przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stolowych. Sympozjum naukowe. Kudowa Zdrój, 11 - 13. października 1996. Kudowa Zdrój, Wyd. Parku Narodowego Gór Stolowych 1996, s. 95 - 100. - Res. angl.

VACEK, S.: Vývoj zdravotního stavu lesních porostů na TVP v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 28 - 43. - Res. angl.

VACEK, S. - MATĚJKA, K. - ŠACH, F.: Analýza vegetačních změn na půdách náchylných k introskeletové erozi. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 89 - 100. - Res. angl.

VACEK, S. - LEPŠ, J. - BASTL, M.: Vegetační změny na výzkumných plochách ve smrkových, smrkobukových a bukových porostech v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 114 - 124. - Res. angl.

VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J. - KRIEGEL, H. - ŠACH, F.: Využití podsadeb pro obnovu lesa v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 170 - 179. - Res. angl.

PAŠŤÁLKOVÁ, H. - VACEK, S. - MÁLKOVÁ, J. - MATĚJKA, K. - BASTL, M.: Vliv kleče horské na rostlinná společenstva v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 241 - 251. - Res angl.

LOKVENC, T. - VACEK, S. - ŠTURSA, J.: Vývoj zdravotního stavu a plodivosti kleče horské v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 252 - 260. - Res angl.

Odborné práce

LOKVENC, T. - VACEK, S. - SOUČEK, J.: Použití autochtonních dřevin pro obnovu lesa v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 164 - 169. - Res. angl.

VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Zkušenosti s hřížením smrku v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 192 - 200. - Res angl.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S. - PAŠŤÁLKOVÁ, H.: Půdy klečového lesního vegetačního stupně v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 236 - 240. - Res angl.

VACEK, S. (ed.): Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku Opočno, 15. - 17.4. 1996. Opočno, VÚLHM VS 1996. 350 s.

VACEK, S.: Lesnický výzkum v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 1 - 3.

SCHWARZ, O. - ANDĚL, P. - HOŠEK, J. - VACEK, S.: Ekologické vztahy poškození smrkových porostů v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 52 - 58. - Res. angl.

SOUČEK, J. - VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Sněhové poměry a jejich vliv na vývoj výsadeb na strmých svazích v Krkonoších. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku, Opočno 15. - 17.4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM VS 1996, s. 108 - 113. - Res. angl.

VACEK, S.: Konference monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Lesnictví, 42, 1996, č. 10, s. 487 - 488. - Res. angl.
VACEK, S.: Zvyšování podílu buku v lesních porostech a problémy jejich pěstování. Lesnictví, 42, 1996, č. 1, s. 1 - 2. - Res. angl.

VACEK, S.: Mezinárodní konference "Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku". Bulletin Národního lesnického komitétu, 1996, č. 3/4, s. 18 - 19.
VACEK, S.: Hesla struktury a vývoje porostů. In: Pěstování lesa v heslech. Studijní příručka. Ed. V. Tesař. Brno, MZLU 1996, 95 s.

VACEK, S. (rec.): Padesát let lesnického školství v Trutnově 1945 - 1995. Almanach. Trutnov, SLŠ 1995. 290 s. In: Lesn. Práce, 75, 1996, č. 7, s. 14 - 15.

LOKVENC, T. - VACEK, S.: Obnova horských lesů podsadbami. Krkonoše, 29, 1996, č. 10, s. 14 - 15.

1997
Vědecké práce

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 10. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice III. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 143 - 152. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. IV. Struktura a vývoj reliktních borů. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 11. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice III. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 125 - 141. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. : Ohrožení lesních ekosystémů na pískovcových útvarech CHKO Broumovsko. V. Vegetační změny v reliktních borech. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 11. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice IV. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 171 - 182. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VII. Analýza změn v NPR Bukačka a NPR Trčkov. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 11. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice IV. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 183 - 199. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v CHÚ Podorlicka. I. Analýza změn v PR Zbytka. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 11. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice IV. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 95 - 114. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v CHÚ Podorlicka. II. Analýza změn v PR Dubno. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 11. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice IV. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1997, s. 115 - 142. - Res. angl.

BALCAR, V. - VACEK, S.: Monitoring znečištění ovzduší v horských oblastech Sudet. In: Protection of forest ecosystems, selected problems of forestry in the Sudeten Mts. Eds. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1997, s. 195 - 216. - Res. angl.

BALCAR, V. - VACEK, S. - HENŽLÍK, V.: Poškození a úhyn lesních porostů v Sudetských horách. In: Protection of forest ecosystems, selected problems of forestry in Sudety Mts. Eds. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1997, s. 29 - 57. - Res. angl.

VACEK, S. - LOKVENC, T. - BALCAR, V. - HENŽLÍK, V.: Obnova a stabilizace lesa v horských oblastech Sudet. In: Protection of forest ecosystems, selected problems of forestry in Sudety Mts. Eds. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1997, s. 93 - 119. - Res. angl.

1998
Vědecké práce

MATĚJKA, K. - VACEK, S. - SCHWARZ, O.: Modelování vývoje zdravotního stavu smrkových porostů Krkonoš s použitím satelitních snímků. Lesnictví, 44, 1998, č. 8, s. 333 - 343. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Struktura a vývoj přírodních smrkových porostů v Krkonoších. In: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie. nr. 332. Sesja Naukowa z. 56, Kraków, Akademia Rolnicza 1998, s. 177 - 195. - Res. angl.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Vývoj pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v období 1980 - 1993. In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej v Przesiece, Przesieka 15. - 18. X. 1997. Tom 2. Poznaň, Wydawnictwo Acarus 1998, s. 185 - 189. - Res. angl.

Odborné práce

VACEK, S. Recenze - Trutnovský park. Lesn. Práce, 77, 1998, č. 1, s. 33.

VACEK, S.: K životnímu jubileu ing. Luďka Chrousta, CSc. Lesn. Práce, 77, 1998, č. 4, s. 155 - 156.

VACEK, S.: "Léčení krkonošských lesů rezonanční terapií". Krkonoše, 31, 1998, č. 10, s. 24 - 25.

VACEK S. - BALCAR V.: Ekologie a zdravotní stav březových porostů v Orlických horách. In: Panoráma. 6. Dobré, Natura 1998, s. 59 - 64. - Res. něm.

VACEK, S. - PELC, F.: Záchrana genofondu a přírodě blízké způsoby hospodaření v komplexu Jizerskohorských bučin. In: Obhospodařování lesa podle zásad Pro silva. Seminář k trvale udržitelnému obhospodařování lesa. Křtiny 2. a 3. dubna 1998. SLP "Masarykův les" Křtiny, 1998, s. 35 -39. - Res. angl.

VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J: Změny druhové skladby v lesních ekosystémech Krkonoš. In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej v Przesiece, Przesieka 15. - 18. X. 1997. Tom 2. Poznaň, Wydawnictwo Acarus 1998, 177 - 184 s. - Res. angl.

LOKVENC, T. - VACEK, S. - SOUČEK, J: Aktuální problémy klečového vegetačního stupně. In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej v Przesiece, Przesieka 15. - 18. X. 1997. Tom 2. Poznaň, Wydawnictwo Acarus 1998, 125 - 131 s. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Management NPR a PR v CHKO Orlické hory. Příspěvky ze semináře "Příroda Orlických hor a jejich podhůří" Část 2. Acta musei Richnoviensis. Sect. natur., 5, 1998, č. 3, s. 117 - 132. - Res. angl.

1999
Vědecké práce

VACEK, S. - MATĚJKA, K.: The state of forest stands on permanent research plots in the Krkonoše Mts in years 1976 - 1997. Journal of Forest Science, 45, 1999, č. 7, s. 291 - 315.

VACEK S. - BALCAR V.: Contribution to ecology and health state of birch stands in the Sudeten mountains. Journal of Forest Science, 45,1999, č. 4, s. 181 - 185.

VACEK, S. - LEPŠ, J.: Vegetační dynamika v lesních ekosystémech Krkonoš. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, Materiály 17, 1999, s. 89 - 101. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Soil chemistry changes in the Krkonoše Mts during the last decade. In: Effect of global climate change on boreal and temperate forests. Eds. K. Vančura, V. Šrámek. Praha, Jíloviště - Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 1999, s. 85 - 88.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S. - SOUČEK, J.: Vliv přírodních a antropogenních faktorů na strukturu a vývoj lesních ekosystémů v CHÚ Podorlicka. III. Dynamika půdních změn přírodní rezervace Peklo. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 14. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice IV. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1999, s. 107 - 126. - Res. angl.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VIII. Analýza změn v PR Pod Vrchmezím a PR Sedloňovský vrch. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 14. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice V. Ed. L. Kirschnerová. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1999, s. 145 - 167. - Res. angl.

VACEK, S. - MATĚJKA, K. - ŠACH, F.: Vegetační změny na půdách náchylných k introskeletové erozi. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí. Bedřichov v Jizerských horách, 12. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 107 - 112. - Res. angl.

VACEK, S. - SOUČEK, J. - LOKVENC,T.: Využití podsadeb pro obnovu horských lesů. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí. Bedřichov v Jizerských horách, 12. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 77 - 84. - Res. angl.

VACEK, S. - BASTL, M. - LEPŠ, J.: Vegetation changes in forests of the Krkonoše Mts over a period of air pollution stress (1980 - 1995). Plant Ecology, 1999, 143, s. 1 - 11.

VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V.: Porostní poměry, obnova a stabilizace komplexu Jizerskohorských bučin. Sborn. Severočes. Muz. - Přir. Vědy 21, Liberec, 1999, s.7 - 44. - Res. angl.

Odborné práce

VACEK, S.: Příprava a tvorba plánu péče pro maloplošná zvláště chráněná území. In: Přírodě blízké hospodaření v lesích chráněných krajinných oblastí. Průhonice 30.3. 1999. Ed. P. Moucha. Praha, SCHKO ČR, ČLS 1999, s. 85 - 97.

VACEK, S. - SOUČEK, J.: Obnova a stabilizace komplexu jizerskohorských bučin. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí. Bedřichov v Jizerských horách, 12. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 57 - 69. - Res. angl.

BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - VACEK, S.: Rekonstrukce porostů náhradních dřevin prosadbami buku lesního (Fagus sylvatica L.). In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí. Bedřichov v Jizerských horách, 12. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 135 - 140. - Res. angl.

VACEK, S.: Lze revitalizovat lesy rezonanční terapií? GEOINFO, Odborný dvouměsíčník pro GIS a DPZ. 1999, č. 2, s. 12 - 13.

VACEK, S. - BALCAR, V.: Mezinárodní seminář o Evropských lesích v Trentu. Journal of Forest Science, 45, 1999, č.7, s. 337 - 340. - Res. angl.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S - MOSER, W. K.: Návrh kritérií pro ponechání části lesa přirozenému vývoji v podmínkách IIA zón Národního parku Šumava. Journal of Forest Science, 45, 1999, č. 9, s. 430 - 436. - Res. angl.

VACEK, S.: Ekologické aspekty dekompozice odumřelého dřeva v autochtonní smrčině. In: Význam odumřelého dřeva v lesních ekosystémech. Sborník přednášek ze semináře. Vranov nad Dyjí 8. a 9. 10. 1999. Ed. T. Vrška. Vranov nad Dyjí, SNPP, ČLS 1999, s. 49 - 60.

VACEK, S.: Přírodě blízký les, kritéria jeho hodnocení a cesty k jeho přiblížení s ohledem na problematiku habrových doubrav. [Close to nature forest. Criteria of its assessment. Close to nature silviculture in oak-hornbeam forests]. In: Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny s ohledem na Český kras. Svatý Jan pod Skalou 26.10. 1999. Ed. V. Švihla. Svatý Jan pod Skalou, SCHKO Český kras, ČAZV 1999, s. 7 - 13.

VACEK, S.: Výzkum obnovy lesních porostů ve VÚLHM Výzkumné stanici Opočno. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů z I. česko-slovenského vědeckého semináře pedagogicko-vědeckých a vědecko-výzkumných pracovišť v oboru Pěstování lesů. Křtiny 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, MZLU LDF 1999, s. 183 - 190.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Obnova biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu přirozeného výskytu smrku na území NP Šumava - výzkumný projekt. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů z I. česko-slovenského vědeckého semináře pedagogicko-vědeckých a vědecko-výzkumných pracovišť v oboru Pěstování lesů. Křtiny 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, MZLU LDF 1999, s. 65 - 69.

BURANSKÝ, M. - NEHYBA, J. - VACEK, S.: Plán péče navržené přírodní rezervace "Peklo" okres Náchod 1995 - 2004. In: I. Míchal, V. Petříček a kol.: Péče o chráněná území. II. Lesní společenstva. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1999, s. 646 - 660.

2000
Vědecké práce

VACEK, S. - MATĚJKA, K.: Dynamika vegetačních změn na výzkumných plochách v lesních porostech v Krkonoších v letech 1976 - 1995. In: Sborník příspěvků ze semináře Problematika lesnické typologie II. Kostelec nad Černými lesy 11. - 12. 1. 2000. Ed. J. Viewegh. Praha, ČZU, LF - Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin 2000, s. 93 - 106. - Res. angl.

VACEK, S. - SOUČEK, J. - MAYOVÁ, J.: Struktura a zdravotní stav vybraných lesních ekosystémů v NP Šumava. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník referátů z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy 1. a 2. 12. 1999. Eds. V. Podrázský, S. Vacek, I. Ulbrichová. Praha, ČZU LF, Lesnická práce 2000, s. 4 - 6.

VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V.: Natural conditions and management of the forest complex Jizerskohorské bučiny. Přírodní poměry a management komplexu Jizeskohorských bučin . Journal of Forest Science, 46, 2000, č. 10, 445- 467 pp.

VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V. - PELC, F.: Natural conditions and management of the forest complex Jizerskohorské bučiny. [Přírodní poměry a management komplexu JHizerskohorských bučin]. Journal of Forest Science, 46, 2000. č. 10, s. 445 - 467.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Analýza změn v přírodní rezervaci Jelení lázeň. In: Panoráma, 8. Dobré, Natura 2000, s. 33 - 44. - Res. něm.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Influence on the invironment on the health state of relict pine forests in the Broumovsko Protected Landscape Area, Ne Bohemia. In: Příroda. Sborník prací z ochrany přírody. Sv. 17. Monitoring vybraných přirozených společenstev a populací rostlinných indikátorů v České republice. VI. Ed. L. Kirschnerová. Praha, agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2000, s. 81 - 100.

Odborné práce

VACEK, S.: Zdravotní stav lesních porostů na TVP v Krkonoších v letech 1976 - 1998. In: Geoekologické problémy Krkonoš (4). soubor abstraktů... Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a . Marková. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 39.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Souvislosti, příčiny a průběh kůrovcové kalamity na území Národního parku Šumava. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník referátů z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy 1. a 2. 12. 1999. Eds. V. Podrázský, S. Vacek, I. Ulbrichová. Praha, ČZU LF, Lesnická práce 2000, s. 4 - 6.

VACEK, S. - BALCAR, V.: Možnosti obnovy a stabilizace lesních ekosystémů Orlických hor. In: Sborník referátů z celostátního semináře Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Opočno 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM VS 2000, s. 117 - 132. - Res. angl.

VACEK, S. - MAYOVÁ, J.: K problematice vegetační stupňovitosti NP Šumava. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník referátů z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy 27. a 28. 11. 2000. Eds. V. Podrázský, Hana Ryšánková, S. Vacek, I. Ulbrichová. Praha, ČZU LF, Lesnická práce 2000, 138 - 141 s.

VACEK, S - PODRÁZSKÝ, V.: Přírodě blízké lesy - cíle a prostředky lesnického managementu v NP Šumava. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník referátů z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy 1. a 2. 12. 1999. Eds. V. Podrázský, S. Vacek, I. Ulbrichová. Praha, ČZU LF, Lesnická práce 2000, s. 100 - 102.

VACEK, S. - HANIŠ, J. - MINX, A. - FIŠERA, J. - PODRÁZSKÝ, V. - BALCAR, V.: Vývoj poškození lesních ekosystémů Orlických hor. In: Sborník referátů z celostátního semináře Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Opočno 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM VS 2000, s. 39 - 64. - Res. angl.

LOKVENC, T. - VACEK, S. - SOUČEK, J.: Obnova porostů podsadbami. In: Sborník referátů z celostátního semináře Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Opočno 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM VS 2000, s. 137 - 139. - Res. angl.

SIMON, J. - VACEK, S.: Strategie obnovy nepůvodních porostů smrkového lesního vegetačního stupně. In: Obnova lesů ve smrkovém stupni Hrubého Jeseníku. Bělá pod Pradědem-Filipovice 8. - 9.9. 2000. Hradec Králové, LČR, ČIS- PRO SILVA BOHEMICA 2000, s. 46 - 51.

BALCAR, V. - VACEK, S.: Sudeten mountains in the Czech Republic: growing conditions, regeneraion and stabilization of mountain forests. Pohoří Sudetské soustavy v České republice - růstové podmínky, obnova a stabilizace horských lesů . In: Multipurpose management of mountain forests: concepts, methods, techniques. Symposium International. Communications. Pralognan-la-Vanoise, France, 25 - 30. June 2000. Pralognan-la-Vanoise, European Observatory of Mountain Forest, IUFRO 2000, s. 168 - 177.

BALCAR, V. - VACEK, S.: Informace. Mezinárodní seminář o trvale udržitelném hospodaření v horských oblastech v Rakousku. Journal of Forest Science, 46, 2000, č. 8, s. 389 - 392. - Res. angl.

PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Přírodě blízký les z pohledu biologického a ekonomického. In: Sborník referátů Přírodě blízké hospodaření v lesích CHKO Křivoklátsko. Křivoklát 6. - 7. 6: 2000. ČLS, MZE ČR, CHKO Křivoklátsko 2000. s. 10 - 13.

VACEK, S - PODRÁZSKÝ, V.: Předmluva - Přínos lesnického řešení ekologických a environmentálních problémů. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník referátů z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy 27. a 28. 11. 2000. Eds. V. Podrázský, Hana Ryšánková, S. Vacek, I. Ulbrichová. Praha, ČZU LF, Lesnická práce 2000, 4 - 6 s.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Možnosti využití podsadeb při obnově lesů NP Šumava. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník referátů z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy 27. a 28. 11. 2000. Eds. V. Podrázský, Hana Ryšánková, S. Vacek, I. Ulbrichová. Praha, ČZU LF, Lesnická práce 2000, 99 - 106 s.

MOSER, K. - PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Diameter structure as an indicator of the forest state and of the future forest stand development. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník referátů z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy 27. a 28. 11. 2000. Eds. V. Podrázský, Hana Ryšánková, S. Vacek, I. Ulbrichová. Praha, ČZU LF, Lesnická práce 2000, 107 - 113 s.

VACEK, S. - MAYOVÁ, J.: Zdravotní stav lesních porostů na TVP v NP Šumava. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník referátů z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy 27. a 28. 11. 2000. Eds. V. Podrázský, Hana Ryšánková, S. Vacek, I. Ulbrichová. Praha, ČZU LF, Lesnická práce 2000, 142 - 152 s.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Trendy a prioritní úkoly v lesích chráněných území. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. Sborník referátů z celostátní konference. Kostelec nad Černými lesy 27. a 28. 11. 2000. Eds. V. Podrázský, Hana Ryšánková, S. Vacek, I. Ulbrichová. Praha, ČZU LF, Lesnická práce 2000, 153 - 155 s.

VACEK, S. - SOUČEK, J.: Obnova komplexu Jizerskohorských bučin. In: Pestovanie lesa v zmenemých ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumnýhc pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 68 - 71. - ISBN 80-228-0974-8.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MATĚJKA, K.: Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krknoších v letech 1980 - 1998. In: Geoekologické problémy Krkonoš (4). Soubor aspektů ... Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a J. Marková. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 39.

PAŠŤÁLKOVÁ, H. - VACEK, S. - MATĚJKA, K. - MÁLKOVÁ, J.: Dynamika V porostech kleče horské v Krkonoších. In: Geoekologické problémy Krkonoš (4). soubor abstraktů ... Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a J. Marková. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 29 - 30.

VACEK, S.: Ekologie lesních ekosystémů. Studijní text pro seminář č. 1364. Hradec Králové, Pedagogické centrum 2000, 120 s.

VACEK, S. - SIMON, J.: Plány péče pro zvláště chráněná území jako podklad pro tvorbu LHP či LHO. In: Zájmy a záměry ochrany přírody a životního prostředí ve vazbě na lesní hospodářské plánování. Pracovní teze prřednesených referátů. Brno, červen 2000. Sest. J. Simon a A. Buček, Brno. LDF, MZLU 2000, s. 34 - 42.

SIMON, J. - BUČEK, A. - MACKŮ, J. - KADAVÝ, J. - VACEK, S.: Hospodářská úprava lesů (vybrané části pro krajinné inženýrství). Studijní texty. Brno, MZLU, 2000, 136 s.