Ing. Ondřej Špulák

Narozen 27. září 1978 v Náchodě. V roce 1997 absolvoval Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové a nastoupil na Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, na které v roce 2002 úspěšně uzavřel studium Lesního inženýrství. Diplomovou práci zpracoval na katedře Pěstování lesů na téma "Stav lesních ekosystémů přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály". Pracovníkem VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno je od roku 2004 po dokončení civilní služby tamtéž. Působí v pracovním kolektivu věnujícímu se obnově lesa, kde se věnuje problematice přeměn druhové skladby porostů náhradních dřevin v imisních oblastech, problematice obnovy porostů při horní hranici rozšíření buku a vývoji přírodních a přírodě blízkých horských lesů. Dále spolupracuje na výzkumu zalesňování zemědělských půd. Od roku 2006 spolupracuje na výkonu pověření MZe Expertní a poradenská činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů.

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)


Výběr publikovaných prací:


2006:


BALCAR, V. - ŠPULÁK, O.: Poškození dřevin pozdním mrazem a krycí efekt lesních porostů při obnově lesa v Jizerských horách. [Late-spring frost damage to trees and forest stand shelter effect upon new plantations in the Jizerské Hory Mts]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 399 - 407. - ISBN 80-86461-71-8

ŠPULÁK, O.: Příspěvek k historii zalesňování zemědělských půd v České republice. [Contribution to the history of afforestation of the farm land in the Czech Republic]. In: Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy 17. 1. 2006. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze; Jíloviště-Strnady, VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 15 - 23. - ISBN 80-213-1435-4 (ČZU v Praze); - ISBN 80-86461-59-9 (VÚLHM Jíloviště-Strnady)

ŠPULÁK, O. - MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení změn fluorescence chlorofylu smrku ztepilého na začátku jarní růstové aktivity. [Assessment of spring pattern of chlorophyll fluorescence in Norway spruce needles]. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 425 - 434. - ISBN 80-86461-71-8

ŠPULÁK, O. - SOUČEK, J. - VACEK, S.: Evaluation of the health development on the research plots in the Krkonoše Mts. during 25 years of monitoring. In: Stabilization of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. Research results presented on international scientific conference supported by research project MZe-0002070201 "Stabilization of the forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity under changing ecological conditions". Opočno 5. - 6. 9. 2006. Ed. Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2006, s. 259 - 270. - ISBN 80-86461-71-8


2005:


SOUČEK, J. - ŠPULÁK, O.: Srovnání výpočtu denních teplot různými postupy. [Comparison of daily temperatures calculated by various methods]. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zborník zo VII. Česko-slovenského vedeckého sympózia vedeckopedagogických a vedeckovýskumných pracovísk v odbore pestovanie lesa. Zvolen 6.9. - 7.9. 2005. Ed. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2005 s. 86 - 90. ISBN 80-228-1489-X

ŠPULÁK, O.: Možnosti přirozené obnovy buku jako významné meliorační a zpevňující dřeviny. [Possibilities of the natural regeneration of European beech - important soilimproving and reinforcing tree species]. In: Místo biologické meliorace v obnově lesních stanovišť. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy 17. 2. 2005. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Česká zemědělská univerzita 2005, s. 43 - 52. - ISBN 80-213-1293-9. - Text je též dostupný na přiloženém CD-ROM.

VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - ŠPULÁK, O.: Půdy základních porostních typů Krkonoš a možnosti jejich biologické meliorace. [Soils of the basic stand types of the Krkonoše Mountains and possibilities of their biological reclamation]. In: Místo biologické meliorace v obnově lesních stanovišť. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy 17. 2. 2005. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Česká zemědělská univerzita 2005, s. 29 - 41. - ISBN 80-213-1293-9. - Text je též dostupný na přiloženém CD-ROM.


2003:


ŠPULÁK, O. - DYTRTOVÁ, R.: Ekologická výchova - geneze cílů a úkolů. [Environmental Education - Evolution of its Goals and Functions]. Zemědělská - Pôdohospodárska škola, 66, 2003, č. 2, s. 5 - 6.


* * *
Za správnost: Ing. Ondřej Špulák
Zapsáno: 24. ledna 2005
Poslední změna: 15. února 2007

* * *