RNDr. Jarmila Martincová

Seznam publikovaných prací z období 1983 - 2001

Publikace z období 1983 - 2001:

 1. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Možnosti pěstování semenáčků smrku pro automatické školkování v pevných obalech. [Growing of seedlings in rigid containers for automatized transplanting]. Zprávy lesnického výzkumu, 28, 1983, č. 3, s. 6 - 11.
 2. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Přepravky pro lesní školky. [Plastic shipping containers for forest nurseries]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 12, s. 544 - 547.
 3. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Vratné a nevratné obaly pro skladování a dopravu sadebního materiálu. [Returnable and non-returnable containers for storage and transport of seedlings]. Lesnický průvodce č. 2/1985. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1985. 28 s.
 4. DUŠEK, V. - BRKLOVÁ, A. - HOMOLÁČ, J. - PROVAZNÍKOVÁ, D. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Sadební obal s řízenou dobou rozpadu a způsob jeho výroby. [Planting container with the controlled degradability and the way of its production]. 7. 5. 1987. 3 s. - Pat. ČSSR 267 994.
  DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Skladování, balení a expedice prostokořenných sazenic. [Storage, packaging, and shipping of bare-rooted seedlings]. Lesnický průvodce č. 3/1987. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1987. 52 s.
 5. DUŠEK, V. - BRKLOVÁ, A. - HOMOLÁČ, J. - PROVAZNÍKOVÁ, D. - MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Sadební obal s řízenou dobou rozpadu a způsob jeho výroby. [Planting container with the controlled degradability and the way of its production]. 7. 5. 1987. 3 s. - Pat. ČSSR 267 994.
  DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Skladování, balení a expedice prostokořenných sazenic. [Storage, packaging, and shipping of bare-rooted seedlings]. Lesnický průvodce č. 3/1987. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1987. 52 s.
 6. DUŠEK, V. - MARTINCOVÁ, J.: Volba obalů pro obalovanou sadbu. [Choice of the container types for growing of containerized plants]. Bulletin TEI. Série Pěstování č. 2/1988. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1988. 3 s.
 7. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení kvality sadebního materiálu listnatých dřevin. [An assessment of broadleaves planting stock quality]. In: Problematika pěstování sazenic listnatých dřevin. Sborník referátů z celostátního semináře dne 25. 9. 1996 v Holčovicích-Spáleném. Opava, AVE 1996, s. 33 - 37. - ISBN 80-902042-1-X.
 8. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Možnosti použití obalů pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. [Possibilities of use of various containers for planting stock production in forestry]. Lesnická práce, 75, 1996, č. 8, s. 274 - 275.
 9. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Problematika aklimatizace a specifického růstu sadebního materiálu horského smrku. [Acclimation and specific growth of planting stock of the mountain spruce]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 133 - 141. - ISBN 80-902200-7-X.
 10. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv nadmořské výšky školky na kvalitu sadebního materiálu horského smrku. [Influence of altitude of nursery on quality of planting stock of Norway spruce]. In: Práce VÚLHM. 81. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1996, s. 93 - 104.
 11. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - LOKVENC, T.: Krytokořenný sadební materiál a úspěšnost obnovy lesa. [Containerized planting stock and success of forest regeneration]. In: Pěstování a užití krytokořenného sadebního materiálu. Sborník referátů z mezinárodní konference. Trutnov, 26.5. - 28.5. 1999. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1999, s. 5 - 23. - ISBN 80-7157-361-2.
 12. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Návrh národního standardu kvality sadebního materiálu. [Recommendation for national quality standards of forest reproductive material]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 9 - 20. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.
 13. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Služby poskytované VS Opočno pro vlastníky lesa při hodnocení kvality sadebního materiálu, standardy sadebního materiálu. [Services provided by Forest Research Station Opočno for forest owners and standards of forest reproductive material]. In: Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Seminář. Sborník přednášek. Přelouč, červen 2000. České Budějovice, INPROF 2000, s. 34 - 45.
 14. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika růstu horských populací smrku v extrémních podmínkách. [Growth patterns of mountain provenances of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) in extreme conditions]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 48 - 51. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
 15. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Vliv místa školky, způsobů pěstování a třídění na růst sazenic horského smrku po výsadbě na holiny. [Influence of altitude of nursery, containerized technology and sorting intensity on performance of spruce (Picea excelsa /L./ Karsten) from high altitude seed sources after outplanting]. In: Geoekologické problémy Krkonoš. (4). Soubor abstraktů přihlášených referátů, krátkých sdělení a posterů. Vrchlabí, září 2000. Sest. J. Štursa a J. Marková. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku 2000, s. 14.
 16. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. [Quality control of forest reproductive material, offer of the specialized laboratory, practical knowledge]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 43 - 46. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.
 17. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Základní informace o sadebním materiálu lesních dřevin pro vlastníky lesa. [Basic information about forest tree planting stock for forest owners]. Farmář. Měsíčník pro každého zemědělce, 6, 2000, č. 10, s. 77 - 79.
 18. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Možnosti využití výpěstků lesních dřevin ze skleníkových technologií pro zalesňování v horských podmínkách. [Possibility of use planting stock grown by greenhouse technology for reforestation in mountain conditions]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 115 - 126. - ISBN 80-86461-13-0.
 19. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Obaly pro pěstování sadebního materiálu. Lesnická práce, 80, 2001, č. 5, s. 202 - 204.
 20. JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Systém ověřování biologické vhodnosti různých typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. In: Krytokořenný sadební materiál. Sborník z celostátního semináře. Řečany nad Labem, 23. 8. 2001. Raduň, Sdružení lesních školkařů ČR 2001, s. 1 - 8.
 21. LOKVENC T., MARTINCOVÁ J.: Vysychání smrkových a jedlových sazenic po vyzvednutí z půdy. 1975, Lesnictví 21, 7: 627 - 632.
 22. MARTINCOVÁ J.: Některé problémy růstu a vývoje kořenových systémů při pěstování obaleného sadebního materiálu. 1977, Zprávy lesnického výzkumu 23, 3: 4 - 7.
 23. MARTINCOVÁ J.: Růst a vývoj kořenů při pěstování sazenic v obalech. 1977, Lesnická práce 56, 9: 401 - 404.
 24. MARTINCOVÁ J.: Změny morfogeneze kořenových systémů semenáčků pěstovaných v obalech. 1980, In: Výroba obaleného sadebního materiálu, Křtiny, Lesnická fakulta VŠZ, Brno: 57 - 63.
 25. MARTINCOVÁ J.: K pěstování sadebního materiálu břízy pro imisní oblasti. 1980, Zprávy lesnického výzkumu VÚLHM 25, 4, s. 17 - 22.
 26. MARTINCOVÁ, J.: Pěstování sadebního materiálu břízy pro imisní oblasti s využitím plastikových krytů. [Growing of planting stock of birch with the use of plastic covers for air pollution regions]. In: Práce VÚLHM. 61. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1982, s. 53 - 75. - Res. angl.
 27. MARTINCOVÁ, J. - HRABÍ, L.: Posuzování vegetačního klidu sadebního materiálu z hlediska vhodnosti pro skladování v klimatizovaných skladech. [Evaluation of dormancy in planting stock with respect to their storability]. Lesnictví, 31, 1985, č. 1, s. 21 - 32. - Res. angl.
 28. MARTINCOVÁ, J.: Zlepšení podmínek pro vzcházení síjí a jejich ochrana zakrýváním fólií. [Improvement of conditions of seed germination and protection of seeds by plastic foil]. In: Předosevní příprava semen a komplexní péče o síje. Sborník referátů semináře.11. - 12. září 1985. Brno, Vysoká škola zemědělská 1985, s. 53 - 63.
 29. MARTINCOVÁ, J.: Biotechnické podmínky pro dopravu sadebního materiálu. [Principles of proper transport of planting stock]. In: Péče o sadební materiál. Sborník referátů. 17. března 1987. Brandýs nad Labem, Dům techniky ČSVTS 1987, s. 14 - 17.
 30. MARTINCOVÁ, J.: Obaly pro dopravu prostokořenných sazenic. [Containers for transport of bare-rooted seedlings]. Zprávy lesnického výzkumu, 32, 1987, č. 3, s. 1 - 6.
 31. MARTINCOVÁ, J.: Možnosti hodnocení fyziologického stavu sazenic pomocí měření jejich elektrické admitance nebo impedance. [Possibilities of the evaluation of tree plants physiological condition by means of their electrical admittance or impedance measurement]. In: Práce VÚLHM. 72. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1988, s. 37 - 74. - Res. angl.
 32. MARTINCOVÁ, J.: Zásady správné manipulace se sadbovým materiálem od vyzvednutí po výsadbu. [Principles of proper seedling handling during the period from lifting to planting]. Lesnická práce, 67, 1988, č. 4, s. 163 - 167.
 33. MARTINCOVÁ, J.: Měření odolnosti k mrazu u sazenic jehličnanů jako prostředek pro určování jejich schopnosti snášet dlouhodobé skladování. [Frost hardiness measurement in coniferous seedlings as a mean of estimating their readiness for long-term storage]. Zprávy lesnického výzkumu, 34, 1989, č. 3, s. 1 - 9.
 34. MARTINCOVÁ, J.: Některé poznatky školkařského výzkumu v NDR. [News of the nursery research in the German Democratic Republic]. Lesnická práce, 68, 1989, č. 7, s. 299 - 301.
 35. MARTINCOVÁ, J.: Production of uniform planting stock in Czechoslovakia. [Pěstování stejnorodého sadebního materiálu v Československu]. Forestry, 62, 1989, Supplement, s. 39 - 47.
 36. MARTINCOVÁ, J.: Možnosti hodnocení fyziologického stavu sazenic lesních dřevin pomocí měření jejich impedance nebo admitance. [Possibilities of the evaluation of tree plant physiological condition by means of their electrical admittance or impedance measurement]. In: Elektronické měřicí přístroje pro lesní hospodářství. Praha, Dům techniky ČSVTS 1990, s. 54 - 64.
 37. MARTINCOVÁ, J.: Sezónní dynamika elektrické vodivosti jako znak růstové aktivity sazenic. [Seasonal dynamics of electrical conductivity as a sign of growth activity of seedlings]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 4, s. 12 - 15.
 38. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení fyziologické kvality sadebního materiálu a možnosti praktického využití. [Evaluation of the planting stock physiological quality and the possibilities of practical use]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 3, s. 15 - 19.
 39. MARTINCOVÁ, J.: Možnosti a úskalí hodnocení fyziologické kvality sazenic na základě měření jejich elektrické vodivosti nebo odporu. [Possibilities and risks of the assesment of the physiological quality of forest tree plants]. Lesnická práce, 71, 1992, č. 7, s. 201 - 204.
 40. MARTINCOVÁ, J.: Posuzování vhodnosti sazenic pro podzimní vyzvedávání podle jejich fyziologického stavu. [Evaluation of planting stock sustainability for autumn lifting by their physiological attributes]. Zprávy lesnického výzkumu, 37, 1992, č. 2, s. 9 - 12.
 41. MARTINCOVÁ, J.: Assessing of seasonal pattern of plant physiological condition. [Hodnocení sezónních změn fyziologického stavu sazenic]. In: Marking the grade. An international symposium on planting stock performance and quality assessment. Abstracts. Sault Ste. Marie (Canada), Ontario Forest Research Institute 1994, s. 59.
 42. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení fyziologické kvality sadebního materiálu. [Possibilities of assessing the physiological quality of nursery stock]. In: Školkařské technologie a předosevní příprava semen. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Praha (CZ) - Zundert (NL), 4. - 8. dubna 1995. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1995, s. 43 - 53.
 43. MARTINCOVÁ, J.: Vývoj růstových anomálií u semenáčků borovice lesní ve školkách. [Growth disturbance in Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in forest nurseries]. Zprávy lesnického výzkumu, 41, 1996, č. 4, s. 8 - 11.
 44. MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A. - HRABÍ, L.: Influence of air pollution on seed quality. [Vliv znečištění ovzduší na kvalitu semen]. In: Proceedings of the forest seed collection, treatment and storage workshop. Opočno, Czech Republic, May 4 - 8, 1995. Ed. Z. Procházková, K. Vančura. Jíloviště-Strnady, Forestry and Game Management Research Institute [1997], s. 45 - 50.
 45. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení fyziologické kvality sazenic. [An assessment of plant physiological quality]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 4, s. 144 - 145.
 46. MARTINCOVÁ, J.: Příčiny ztrát při manipulaci se sadebním materiálem lesních dřevin. [Reason for loss forest trees seedling handling]. In: Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník přednášek ... Brno, březen 1998. České Budějovice, INPROF 1998, s. 35 - 41.
 47. MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Zalesňování silným sadebním materiálem s využitím plastových chráničů. [Afforestation by heavy planting stock with use of treeshelters]. In: Poloodrostky a odrostky lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního semináře České lesnické společnosti dne 6. 10. 1998 v Budišově u Třebíče. Zlín, Lesy České republiky 1998, s. 34 - 38. - ISBN 80-02-01236-4.
 48. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení kvality sadebního materiálu před výsadbou. [Assessing of planting stock quality before outplanting]. Lesnická práce, 78, 1999, č. 3, s. 124 - 125.
 49. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu. [Assessing of morphological and physiological quality of planting stock]. In: Pěstování lesů v podmínkách antropicky změněného prostředí. Sborník referátů ... Křtiny, 14. a 15. 9. 1999. Ed. P. Kantor. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita [1999], s. 161 - 164. - ISBN 80-7157-392-2.
 50. MARTINCOVÁ, J.: Kvalita sadebního materiálu borovice lesní a optimální způsoby pěstování v lesních školkách. [Quality of plant material of Scotch pine and optimal ways of breeding in forest nurseries]. Zprávy lesnického výzkumu, 44, 1999, č. 4, s. 1 - 5. - Res. angl.
 51. MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A. - TOŠOVSKÝ, J.: Manipulace se stratifikovanými bukvicemi a výsevy kontrolních vzorků v Opočně. [Manipulation with stratification beech nuts and sowings control samples in Opočno]. In: Pěstování sadebního materiálu z dlouhodobě skladovaného osiva buku a jedle. Hradec Králové, 17. června 1999. Hradec Králové, Česká lesnická společnost 1999, s. 21 - 24. - ISBN 80-902042-9-5.
 52. MARTINCOVÁ, J.: Možnost předcházet sporům a neúspěchům při zalesňování pomocí hodnocení kvality sadebního materiálu. [Possibilities for prevention of arguments and afforestation failures by planting stock quality assessment]. Lesu zdar. Měsíčník pracovníků Lesů České republiky a příznivců lesa, 1999, zvl. č. Genetika '99, s. 12 - 13.
 53. MARTINCOVÁ, J.: Hodnocení kvality sadebního materiálu jako poradenská služba pro školkaře a vlastníky lesa. [Assessing of planting stock quality as advisory service for nurserymen and forest owners]. In: Progresívne spôsoby pestovania sadbového materiálu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen, 7. - 8. september 1999. Ed. Ľ. Šmelková, I. Repáč. 1. vyd. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 37 - 42. - Res. angl. - ISBN 80-228-0886-5.
 54. MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Informace o používaných metodách hodnocení kvality sadebního materiálu, instruktáž správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality. [Methods of assessment of planting stock quality and selection of representative samples for laboratory analysis]. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 65 - 74. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.
 55. MARTINCOVÁ, J.: Poznatky o hodnocení kvality sadebního materiálu. [Evaluation of planting stock quality]. Lesnická práce, 79, 2000, č. 3, s.114 - 116. - Res. angl.
 56. PROCHÁZKOVÁ, Z. - PALÁTOVÁ, E. - MARTINCOVÁ, J.: Qualität der Bucheckern aus verschiedenen Ernten und ihr Einfluss auf Lagerungsfähigkeit und Auflaufen der Samen. [Kvalita bukvic z různých úrod a její vliv na skladovatelnost a vzcházivost osiva]. In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau. XIV. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium "Brno - Tharandt". Brno und Křtiny, 12. - 14. 10. 2000. Ed. V. Tesař. Brno, Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft 2000, s. 45 - 50. - ISBN 80-7157-481-3.
 57. MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Metody hodnocení kvality sadebního materiálu. [Methods of assessing of planting stock quality]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 205 - 208, 224 - 225. - ISBN 80-86461-11-4.

Poslední aktualizace stránky: 19. března 2007