Ing. Horst KRIEGEL, CSc.

Ing. Horst KRIEGEL, CSc. (narozen 13. 9. 1941, Slaný - Polsko) absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (1964). Po ukončení studia pracoval tři roky na LZ Vrchlabí, jako technik polesí. Od roku 1967 je vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumné stanice v Opočně. Zabýval se zalesňováním lesních porostů, zejména vhodnými technologickými postupy, obnovou lesa na těžko zalesnitelných plochách a ovlivněním výskytu václavky obecné v borových kulturách. Je členem mezinárodní pracovní skupiny pro pěstování lesa v oblasti středoevropského hnědouhelného regionu, spoluřešitelem tří DÚ výzkumného úkolu "Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností" řešeného od roku 1995 a výzkumného projektu "Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností" řešeného od roku 2001. Je pracovníkem pověřeným odebíráním vzorků exportovaných semen podle předpisů ISTA International Rules of Seed Testing (1996) pro ISTA laboratoř CSDL 02. V roce 1982 obhájil kandidátskou disertační práci Výběr sadebního materiálu borovice lesní pro mechanizovanou výsadbu.

Přehled nejdůležitějších publikovaných prací:

 1. KRIEGEL H.: Nový substrát pro pěstování semenáčků. 1970. Lesnická práce 49, 2 : 86 - 87.
 2. KRIEGEL H.: Zkušenosti se zalesňováním kalamitních holin v Krkonoších. 1974, Lesnická práce 53, 2: 81 - 84.
 3. KRIEGEL H., LOKVENC T.: Automatická závlaha obalených sazenic. 1974, Lesnická práce 53, 11: 521 - 522.
 4. KRIEGEL H.: Příspěvek k pěstování sadebního materiálu Nisulovou metodou. 1975, Zprávy lesnického výzkumu 21, 1: 5 - 10.
 5. LOKVENC T., KRIEGEL H., TEMMLOVÁ B.: Závislost mezi morfologickou kvalitou sazenic a jejich růstem po výsadbě. 1977, Práce VÚLHM, 50: 49 - 68.
 6. KRIEGEL H.: Možnosti zvýšení odolnosti borových kultur proti suchu. 1978, Lesnická práce 57, 5: 207 - 212.
 7. KRIEGEL H.: Vliv hloubky výsadby na ujímavost a růst borových kultur. 1979, Lesnická práce 58, 10: 462 - 465.
 8. KRIEGEL, H.: Ovlivnění ujímavosti a růstu borových kultur rozdílnou hloubkou výsadby. [Influence of the planting depth on the survival and growth of Scots pine plantations]. In: Práce VÚLHM. 57. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1980, s. 55 - 72. - Res. angl.
 9. KRIEGEL, H.: Sadbový materiál borovice lesní pro mechanizovanou výsadbu. [Planting stock of Scots pine for mechanized planting]. In: Práce VÚLHM. 63/1. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1983, s. 201 - 234. - Res. angl.
 10. KRIEGEL, H.: Problematika mechanizované výsadby a sadbového materiálu borovice lesní. [Problematics of mechanized planting and planting stock of Scots pine]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 8, s. 348 - 354.
 11. KRIEGEL, H.: Vliv kvality sadbového materiálu na růstové procesy borových kultur. [Influence of the planting stock quality on the growth of Scots pine plantations]. Lesnická práce, 63, 1984, č. 1, s. 16 - 22.
 12. KRIEGEL, H.: Vliv mechanizované výsadby na růst kořenů borovice. [Influence of mechanized planting on the root growth of Scots pine seedlings]. Zprávy lesnického výzkumu, 31, 1986, č. 3, s. 9 - 14.
 13. KRIEGEL, H.: Růst a vývoj borových kultur s deformovanými kořeny. [Growth and development of Scots pine plantations with root deformations]. Zprávy lesnického výzkumu, 35, 1990, č. 1, s. 17 - 20.
 14. JURÁSEK, A. - KRIEGEL, H. - HANČL, Z.: Nové biostimulátory růstu. [New growth stimulators]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 1, s. 42 - 43.
 15. KRIEGEL, H.: Faktory ovlivňující mechanizovanou výsadbu a kvalitu borových kultur. [Factors influencing the mechanized planting of pine seedlings and quality of young pine plantations]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 1, s. 22 - 24.
 16. KRIEGEL, H.: Ovlivňují valy z těžebního odpadu podmínky pro růst kultur? [Do windrows influence growth conditions in young plantations?]. Zprávy lesnického výzkumu, 36, 1991, č. 4, s. 23 - 25.
 17. KRIEGEL, H.: Vliv morfologické kvality sadbového materiálu na růst kultur v horských imisních oblastech. [The influence of morphological quality of the planting stock on plantations growth in the air pollution areas in mountains]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 12, s. 363 - 365.
 18. KRIEGEL, H.: Poškození kultur některými živočišnými škůdci. [Damage of plantations done by some pests and harmful animals]. Lesnická práce, 71, 1992, č. 5, s. 144 - 147.
 19. KRIEGEL, H. - TVRDKOVÁ, J. - ANDĚL, P.: Růst dřevin v juvenilním stadiu v oblasti chemické těžby uranových rud ve Stráži pod Ralskem. [The growth of tree species in a juvenile phase on the area the chemical mining of uranous ores in Stráž pod Ralskem]. Lesnictví, 38, 1992, č. 9/10, s. 805 - 822.
 20. KRIEGEL, H.: Růst kultur v imisních oblastech v prvních letech po výsadbě. [Growth of forest plantations in air-polluted areas in the first years after planting]. Lesnictví, 40, 1994, č. 4, s. 121 - 131.
 21. KRIEGEL, H.: Růst kultur na plochách rozčleněných valy z těžebních zbytků. [Growth of plantations on plots limited by windrows]. In: Práce VÚLHM. 80. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1995, s. 53 - 63.
 22. KRIEGEL, H.: Růst a zdravotní stav borových kultur založených rozdílnými technologiemi a sadebním materiálem. [Growth and health state of pine plantations founded by various technologies and planting stock]. Zprávy lesnického výzkumu, 43, 1998, č. 3/4, s. 1 - 6.
 23. KRIEGEL, H.: Ovlivnění ekologických poměrů a růstu kultur (podsadeb) v horských oblastech odumírajícím smrkovým porostem. [Influence of ecological conditions and growth of cultures (underplantings) in mountainous areas by dying spruce stand]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Práce VÚLHM. 82. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 93 - 113. - Res. angl. - ISSN 0139 - 5807.
 24. KRIEGEL, H.: Einfluss unterschiedlicher Pflanzensortimente der Buche auf das Anwuchsprozent und das Wachstum der Kulturen. [Vliv rozdílného sadebního materiálu buku na ujímavost a růst kultur]. In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau. XIV. Gemeinsames Waldbau - Kolloquium "Brno - Tharandt". Brno und Křtiny, 12. - 14. 10. 2000. Ed. V. Tesař. Brno, Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft 2000, s. 51 - 53. - ISBN 80-7157-481-3.
 25. KRIEGEL, H.: Zakládání a růst kultur na těžko zalesnitelných plochách v Krkonoších. [Establishment and growth of cultures at hardly afforestable areas in the Krkonoše Mts]. Lesnická práce, 80, 2001, č. 8, s. 352 - 353.

Výzkumné zprávy:

 1. LOKVENC T., KRIEGEL H.: Aplikace metody Paperpots pro poměry ČSR. 1975. 121 s.
 2. LOKVENC T., KRIEGEL H., TEMMLOVÁ B.: Kvalitativní ukazatelé sazenic pro různé stanovištní podmínky. 1975, 70 s.
 3. LOKVENC T., KRIEGEL H.: Diferenciace sadebního materiálu smrku a borovice pro hlavní hospodářské soubory. 1979, 56 s.
 4. KRIEGEL, H.: Vyhodnocení tolerance dřevin vůči vlivu hydrochemické těžby na prostředí z hlediska konečné rekultivace vyluhovacích polí. [Evaluation of tree species tolerance to environmental changes as effected by hydrochemical extraction with respect to recultivation of extraction fields]. Stráž pod Ralskem, Výzkumný a vývojový ústav 1988. 24 s.
 5. KRIEGEL, H. - JURÁSEK, A.: Zpráva o používání aminokyselin Aminol forte, Fosnutren a Kadostim firmy Jaminex, a. s. v roce 1992 u smrku ztepilého a borovice lesní. [Report of application the Aminol forte, Fosnutren, and Kadostim amino acids produced by the Jaminex comp. to Norway spruce and Scots pine in 1992]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 8 s., příl.
 6. KRIEGEL, H. - JURÁSEK, A.: Zpráva o používání biostimulátorů Bioalgeen na lesní dřeviny v juvenilním stadiu v letech 1989 - 1991. [Report of application the stimulator Bioalgeen to young forest trees in 1989 - 1991]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1992. 6 s., příl.
 7. KRIEGEL, H. - JURÁSEK, A.: Zpráva o testování aminokyselin Aminol forte, Fosnutren, Kadostim, Humiforte N 6 a Quelato c. forte firmy Jaminex, a. s. v roce 1993 na smrku ztepilém, borovici lesní a buku lesním. [Report of application the Aminol forte, Fosnutren, Kadostim, Humiforte N 6, and Quelato c. forte amino acids produced by the Jaminex comp. to Norway spruce, Scots pine, and European beech]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1993. 52 s.
 8. KRIEGEL, H.: Optimalizace zakládání porostů s borovicí. I. Optimalizace zakládání borových kultur. [Optimization of establishment of stands with pine. I. Optimization of establishment of pine cultures]. Realizační výstup etapy výzkumného úkolu Zakládání a pěstování borových porostů prvního věkového stupně v ekotopech narušených antropogenní činností. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1998. 5 s.

Sborníky:

 1. KRIEGEL, H.: Vliv mechanizované výsadby na kvalitu zakládaných kultur. Biologické požadavky pro další vývoj mechanizace výsadby sazenic. [Influence of mechanized planting on established plantation quality. Biological requirements for further development of mechanized plantation establishment]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1985. 48 s., 5 s. tb.
 2. KRIEGEL, H.: Pěstování a výsadba sazenic borovice lesní. [Growing and planting of Scots pine transplants]. In: Pěstování porostů borovice lesní. Celostátní sympozium . Hradec Králové, 21. - 22. června 1988. Hradec Králové, Dům techniky ČSVTS 1988, s. 43 - 52.
 3. KRIEGEL, H.: Optimalizace hektarových počtů sazenic. [Optimalization of hectare counts of plants]. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1990. 79 s., tb.
 4. KRIEGEL, H.: Technologie zalesňování kalamitních holin. [Reforestation techniques on disaster clear-cuts]. Závěrečná zpráva za etapu dílčího úkolu Obnova a rekonstrukce lesních porostů pod vlivem imisí projektu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů ... Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1994. 115 s.
 5. VACEK, S. - ŠACH, F. - KRIEGEL, H.: Regeneration of forests by underplantings in the Krkonoše Mts. [Obnova lesů v Krkonoších podsadbami]. In: Mountain national parks and biosphere reserves: monitoring and management. Proceedings of the international conference. Špindlerův Mlýn, Krkonoše National Park, CZ, 20 - 23 September 1993. Ed. J. Flousek, G.C.S. Roberts. Vrchlabí, Krkonoše National Park Administration 1995, s. 135 - 139.
 6. KRIEGEL, H. - ŠACH, F. - VACEK, S. - BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Obnovní postupy uplatňované na půdách narušených buldozerovou a bagrovou přípravou, na půdách ohrožených introskeletovou erozí a na extrémních imisních holinách. [Regeneration methods applied on soils disturbed by bulldozer windrowing and excavator site preparation, on soils endangered by introskeletal erosion and on harsh clearcuts afflicted by air pollution]. Závěrečná zpráva dílčího úkolu projektu Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 15 s.
 7. VACEK, S. - BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - KRIEGEL, H. - PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Rámcové zásady obnovy a zakládání bukových a smíšených porostů s bukem v měnících se ekologických poměrech. [General principles of regeneration and foundation of beech and mixed stands in changed ecological conditions]. Realizační výstup dílčího projektu. In: Jurásek, A.: Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Realizační výstupy dílčích projektů ... za období 1995 - 2000. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 29 s.
 8. KRIEGEL, H.: Obnova lesa a ochrana kultur v horských polohách Krkonoš ohrožených introskeletovou erozí. [Reforestation and protection of plantations in mountain areas of the Krkonoše Mts endangered by introskeletal erosion]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 186 - 191. - ISBN 80-902200-7-X.
 9. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J. - KRIEGEL, H. - ŠACH, F.: Využití podsadeb pro obnovu lesa v Krkonoších. [Research and use of underplantings in the forest restoration in the Krkonoše Mts]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ... Opočno, 15 - 17. 4. 1996. Ed. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 170 - 179. - ISBN 80-902200-7-X.
 10. KRIEGEL, H.: Gesundheitszustand von Kiefernkulturen in Abhängigkeit von Pflanztechnologie und Pflanzensortiment. [Health condition of pine plantations in relation to various technologies and planting stock sortiment]. In: Die Baumart Kiefer im ökologischen Waldbau (bei hohen Umweltbelastungen). XIII. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium Brno - Tharandt. Niederspree, 30. 9. - 2. 10. 1998. Dresden, Technische Universität 1998, s. 105 - 109.
 11. KRIEGEL, H.: Technologie obnovy lesa na půdách náchylných k introskeletové erozi. [Technologie of reforestation on soils suffered from introskeletal erosion]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 95 - 100. - ISBN 80-902615-4-X.
 12. KRIEGEL, H.: Einfluss unterschiedlicher Pflanzensortimente der Buche auf das Anwuchsprozent und das Wachstum der Kulturen. [Vliv rozdílného sadebního materiálu buku na ujímavost a růst kultur]. In: Die Baumart Buche im ökologischen Waldbau. XIV. Gemeinsames Waldbau-Kolloquium "Brno - Tharandt". Brno und Křtiny, 12. - 14. 10. 2000. Ed. V. Tesař. Brno, Mendel-Universität für Land- und Forstwirtschaft 2000, s. 51 - 53. - ISBN 80-7157-481-3.
 13. KRIEGEL, H.: Růst smrkových kultur zakládaných v imisních oblastech Krušných hor. [Growth of spruce plantations in air-polluted regions of the Krušné hory Mts]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 52 - 56. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
 14. KRIEGEL, H.: Vývoj smrkových kultur na antropogenně narušených plochách v Krušných horách. [Development of spruce young plantations on localities influenced by human activities in the Krušné hory Mts]. In: Krajina, les a lesní hospodářství. Výzkumné záměry LF ČZU v Praze 2000. Sborník z celostátní konference. I. díl. Kostelec nad Černými lesy, 22. a 23. ledna 2001. Praha, Česká zemědělská univerzita 2001, s. 218 - 223. - ISBN 80-213-0703-X.
 15. KRIEGEL, H.: Zakládání a růst kultur v imisních oblastech Krušných hor. [Reforestation and performance of plantings on reconstructed localities influenced by air pollution in the Ore Mts.]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 1. 3. 2001. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 121 - 129. - ISBN 80-86461-06-8.
 16. KRIEGEL, H.: Vývoj mladých kultur založených v rozdílných sponech v horských imisních polohách rozčleněných valy. [Growth of young plantings founded by planting in various spacing on mountain clear-cuts dissected by windrows]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 171 - 192. - ISBN 80-86461-13-0.
 17. KRIEGEL, H.: Zakládání kultur v horských exponovaných polohách Krkonoš. [Forest plantation in mountain exposed sites in the Krkonoše Mts]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství 2001, s. 201 - 204, 226 - 231. - ISBN 80-86461-11-4.