Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.

Narozen 28. 11 1957 v Ústí nad Orlicí.
Ve VÚLHM, Výzkumné stanici Opočno zaměstnán od 1990.

Vzdělání

 • Lesnické odborné učiliště Svoboda nad Úpou ukončeno 1975
 • Střední lesnická technická škola Trutnov ukončena 1979
 • Vysoká škola zemědělská v Praze, agronomická fakulta, obor meliorace ukončena 1983

Výzkumná činnost

Do zaměstnání jsem nastoupil na podzim roku 1983 k Východočeským státním lesům, Stavebnímu závodu Hradec Králové na středisko Lesotechnických meliorací a biologické činnosti. Nejprve jsem pracoval jako mistr v biologické činnosti a od roku 1986 jako mistr a stavbyvedoucí hrazení bystřin a meliorací. V roce 1990 jsem nastoupil jako výzkumný pracovník do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumné stanice Opočno, kde pracuje dodnes. Na tomto pracovišti řeším výzkumné projekty týkající se úpravy vodního režimu k podpoře obnovy porostů a hydrologie horského zamokřeného povodí. Podílel jsem se na řešení etapy Meliorace lesních půd k zlepšení funkční účinnosti lesního fondu ve výzkumném úkolu Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů pod vlivem průmyslových imisí. Dále na dílčím úkolu Minimalizace důsledků antropogenních vlivů na lesní ekosystémy pěstebními opatřeními. Na subprojektu 02 projektu Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích. V současné době spolupracuji na subprojektu 01 výzkumného záměru Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Poskytuji též poradní činnost v oboru lesotechnických meliorací a hrazení bystřin.

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

Stručné charakteristiky povodí U Dvou louček

Jsem provozovatelem malého horského zamokřeného povodí ve vrcholové partii Orlických hor (odkaz k prohlížení f o t o g a l e r i e [prezentace ve formátu PPT; velikost souboru 36 MB !!!]). Povodí se nachází na pozemcích správy Kolowratských lesů v katastru obce Říčky v 0rlických horách.

Popis povodí

Experimentální povodí U Dvou louček bylo založeno k řešení problematiky odvodnění zamokřeného lesního povodí umístěného na horském svahu. Poloha povodí je určena zeměpisnými souřadnicemi l6o 30' 56'' východní délky a 50o l3' 16'' severní šířky. Nadmořská výška povodí je 880 m až 950 m, průměrná výška podle hypsografické křivky 922 m n.m. Povodí je vějířovité (náhradní obrazec parabola s délkou strany B 820 m), má délku rozvodnice 2 290 m (součinitel členitosti rozvodnice 1,13) a délku údolnice 530 m. Rozloha povodí činí 32,6 ha. Povodí vykazuje proměnlivý sklon, v dolní části 7,5 o, ve střední 8,5 o a v horní 4,3 o. Průměrný sklon vypočtený z průběhu vrstevnic je 6,4 o. Údolnice má sklon 5,4 o. Jihozápadní expozice povodí přechází v okrajových částech v jihovýchodní a západní. Vodoteč odvodňující povodí je tvořena dvěma rameny. Pravé je 340 m dlouhé a má sklon 5,9 o, levé rameno o sklonu 5,3 o je dlouhé 300 m. Čtvrtina rozlohy povodí je ovlivněna vysokou hladinou spodní vody (protékající voda a prameniště). Plocha vzrostlého bukosmrkového porostu (průměrný věk 70 let) činila v roce 1991 6,8 ha (21 % plochy) a do roku 1995 vlivem dalšího rozpadu smrkových ekosystémů poklesla na 5,7 ha (17,5 %). Zbývající plocha povodí je imisní holosečí (povodí leží v pásmu ohrožení porostů imisemi A) s různověkou smrkovou kulturou o maximálním stáří deseti let. Cestní síť v povodí má hustotu 62 m.ha-1 a je tvořena zemními odvozními a přibližovacími cestami.
Odvodňovací opatření, sledující obnovení funkčnosti existující odvodňovací sítě a podchycení odtoku z pramenišť a bezodtokových míst, se uskutečnilo na ploše větší než 2 ha. Délka odvodňovacích příkopů přitom dosáhla ca 500 m.
K získávání vstupních dat se měří na povodí srážky osmi staničními srážkoměry a dvěma ombrografy napojenými na automatickou meteostanici NOEL. Zjišťovány jsou i další charakteristiky půdně ovzdušné sféry, sleduje se také dynamika imisního toku sumační metodou. Dále je měřen vertikální průsak na horninové podloží deseti lyzimetry v hloubce 0,75 m o celkové ploše 1 m2 a laterální odtok z rozhraní organického a minerálního horizontu a z rozhraní kypřejší a ulehlejší minerální vrstvy. Hladina spodní vody je sledována 52 jehlovými sondami (hladinoměrnými trubicemi) ve dvou transektech (po spádnici a napříč příkopů) a na čtyřech mikroplochách lišících se vegetačním krytem (porost rašeliníku, třtiny, metlice a smíšený). Sací tlak půdy je měřen v hloubkách od 0,3 do 0,6 m na dvou vlhkostně odlišných mikroplochách o velikosti 10 x 10 m celkem 168 tenzometry. Průtok ve vodoteči byl sledován plovákovým limnigrafem Metra, od léta 1996 ho zaznamenává kombinovaný plovákový a manometrický limnigraf fy NOEL s automatickým sběrem dat. Na povodí se nacházejí tyto lesní typy: 7K3 - kyselá buková smrčina, třtinová na plošinách

7T1 - podmáčená chudá jedlová smrčina, rašeliníková na malých plochách
7P1 - kyselá jedlová smrčina, třtinová na velkých i malých plošinách
7S1 - svěží buková smrčina, šťavelová

Publikace

 • ČERNOHOUS, V.: Problematika odvodňování lesních půd v imisních oblastech (na příkladu území Východočeských státních lesů). [Problems of the forest soil drainage in the air pollution areas on the example of territory of the Eastern Bohemian State Forests]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 5, s. 137 - 141.
 • ČERNOHOUS, V.: Výzkum zamokřeného horského povodí. [Research of a waterlogged mountain watershed]. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice. Sborník z pracovního semináře ... 17. a 18. března 1992 v Českých Budějovicích. Ed. K. Matějka. České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 66 - 68.
 • ČERNOHOUS, V.: Srážkové a odtokové poměry zamokřeného smýceného povodí ve vrcholové partii Orlických hor. [Precipitation and runoff relations on a waterlogged cut watershed in the top region of the Orlické hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 2, s. 33 - 36.
 • ČERNOHOUS, V.: Hladina podzemní vody a půdní vláha v zamokřeném povodí po imisních těžbách. [Relations of precipitation water table, and soil moisture in mountainous waterlogging watershed after immission logging]. Zprávy lesnického výzkumu, 41, 1996, č. 2, s. 5 - 8.
 • ČERNOHOUS, V.: Stav a vývoj lesních porostů v Orlických horách. [Condition and development forest stands in the Orlické hory Mts]. In: Orlice '97. Konference: průvodce. Letohrad, 9. - 10. října 1997. Žamberk, Sdružení obcí a měst Orlice 1997, s. 112 - 114.
 • ČERNOHOUS, V. - ŠACH, F.: Transformace srážek zamokřeným lesním povodím na horském svahu. [Precipitation transformation by a waterlogged forest watershed on a mountain slope]. (Upravený poster). In: Současné problémy lesnické hydrologie. Sborník semináře. Brno, 26. - 27. 9. 1996. Ed. M. Kravka. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997, s. 15 - 23.
 • ČERNOHOUS, V.: Srážkoodtokové poměry zamokřeného povodí po imisních těžbách. [Precipitation and run-off conditions of waterlogged catchment after felling due to air pollution]. Zprávy lesnického výzkumu, 43, 1998, č. 2, s. 1 - 4.
 • ČERNOHOUS, V. - ŠACH, F.: Vliv lesa na retenci a akumulaci vody v lesních povodích a možnosti jejich zvyšování. [Forest influence on water retention and accumulation in forest watersheds and possibilities of their increasing]. In: Hydrologická bilance a možnosti zvyšování složek retence a akumulace vody. Sborník přednášek ... Praha, 5. 2. 1998. Red. J. Fídler. Praha, ČZU 1998, s. 10 - 20.
 • ČERNOHOUS, V.: Suché periody v Orlických horách během vegetačního období a jejich potenciální vliv na ujímavost, odrůstání a zdravotní stav smrkových kultur. [The drought periods in the Orlické hory Mountains during growing season and their potential impact on rooting, growth and health condition of young spruce plantation]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 25 - 29. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 • ČERNOHOUS, V.: Úprava vodního režimu lesních pozemků. [Water regime arrangement of forest lands]. Farmář. Měsíčník pro každého zemědělce, 7, 2001, č. 10, s. 78 - 80.
 • HRUŠKA, J. - FOTTOVÁ, D. - ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Změny chemismu půd a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor. [Changes of soil and surface water chemistry as a result of long-term acidification of the Orlické hory Mts]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 13 - 24. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 • ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Water budget in a young stands of substitute tree species in immission region of the Trutnov Piedmont in the Czech Republic. [Vodní bilance v mladých porostech náhradních dřevin v imisní oblasti Trutnovské pahorkatiny v České republice]. Lesnictví, 40, 1994, č. 5, s. 211 - 216.
 • ŠACH, F. - FOTTOVÁ, D. - BALCAR, V. - ČERNOHOUS, V. - KACÁLEK, D. - NÁROVEC, V.: Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách? [Contemporary damage of forest stands in the Orlické hory Mts]. Lesnická práce, 78, 1999, č. 10, s. 452 - 455.
 • ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Druhová diverzita a zdravotní stav restaurovaných smrkových kultur. [Tree species diversity and health stage of restored spruce plantation]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 81 - 86. -Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 • ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Forest ecosystems, their management by man and floods in the Orlické hory Mts in summer 1997. [Lesné ekosystémy, ich obhospodarovanie človekom a povodne v Orlických horách v lete roku 1997]. Ekológia (Bratislava), 19, 2000, č. 1, s. 72 - 91.
 • ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Pěstební problémy s obnovou lesa v Orlických horách. [Silvicultural problems of forest regeneration in the Orlické hory Mts]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 66 - 67. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
 • ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Redukce úrodnosti půdy a růstu smrkových kultur v důsledku mechanizovaného shrnování klestu. [Reduction of soil fertility and young spruce stand growth due to mechanized windrowing]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 65 - 72. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 • ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V. - ŠORM, L.: Vývraty bukových výstavků - liniové meliorační a zpevňující prvky? [Windfalls of beech seed-trees - linear ameliorative and stabilizing elements?]. In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 165 -166. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
 • KACÁLEK, D. - ČERNOHOUS, V. - ŠICHAN, R.: Porostní poměry a stav přirozené obnovy přirozeného smíšeného lesa v okolí lokality Hlodný. [Forest stand conditions and a state of natural regeneration in the mixed forest stand in a locality of Hlodný]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 249 - 260. - ISBN 80-86461-13-0.