Ing. Vratislav Balcar, CSc.

Ing. Vratislav Balcar, CSc. (23.3.1943 Praha) absolvoval lesnické učiliště (Zelená Lhota 1960), Střední lesnickou technickou školu (Trutnov 1964) a Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (1969). V letech 1969 - 1976 pracoval v lesním provozu jako těžební technik u LZ Český Krumlov. Od r. 1976 je výzkumným pracovníkem VÚLHM, Výzkumné stanice v Opočně. V roce 1987 obhájil kandidátskou disertační práci "Tolerance dřevin v juvenilním stadiu k průmyslovým imisím". Jako vědecký pracovník řeší problematiku spojenou s obnovou lesních porostů poškozovaných znečištěním ovzduší (volba druhové skladby, tolerance dřevin k imisně ekologickým stresům, podpora výsadeb melioračními a fytomelioračními opatřeními, přeměny porostů náhradních dřevin, biomonitoring imisní zátěže).
Podílel na řešení výzkumných úkolů "Provozní cíle pro oblasti se znečištěným ovzduším" (1976 - 1979), "Minimalizace ztrát způsobovaných znečištěním ovzduší v lesích" (1980 - 1984), "Obhospodařování horských lesů" (1985), "Pěstování lesních porostů v různých imisně ekologických poměrech" (1983 - 1990), "Stabilizace a rozvoj produkční a mimoprodukčních funkcí lesů" (1991 - 1995) a "Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností" (1996 - 2000). Koordinoval projekt dotovaný MŽP "Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží" (1999 - 2000), byl řešitelem subprojektu "Přírodě blízké způsoby obnovy lesů Jizerských hor" (1997 - 2000) a spoluřešitelem projektu MZe "Přestavba lesa postiženého imisemi - Demonstrační objekt Broumov".
V rámci poradní činnosti koordinoval ve východních Čechách biomonitoring zatížení lesů sirnými sloučeninami pomocí listových analýz (1986 - 1992, 1999) a biomonitoring stavu výživy lesů (1994). Zabývá se zjišťováním příčin poškození lesních dřevin a spolupracuje s vysokými a středními školami při vedení a konzultování studentských diplomavých a absolventských prací. Podílí se na mezinárodních aktivitách v rámci rezolucí H4 a S4 (Strategie procesu dlouhodobé adaptace evropských lesů na klimatické změny, Přizpůsobení obhospodařování horských lesů novým podmínkám.životního prostředí).

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

Výběr z publikací

BALCAR, V.: Výsadbové pokusy při imisním zatížení v Polsku. [Tree species experimental plots in air polluted areas in Poland]. Zprávy lesnického výzkumu, 29, 1984, č. 1, s. 46 - 49.
BALCAR, V.: Air pollution effect on growth of 19 species of forest trees in the course of 5 years after planting out and symptoms of injury. [Vliv imisí na růst 19 dřevin v průběhu 5 let po výsadbě a symptomy poškození]. In: XIII. Internationale Arbeitstagung forstlicher Rauchschaden-Sachverständiger. Most, 27. 8. - 1. 9. 1984. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1986, s. 286 - 298.
BALCAR, V.: Tolerance dřevin v juvenilním stadiu k průmyslovým imisím. [Tolerance of tree species in the juvenile stage to industrial air pollution]. In: Práce VÚLHM. 69. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1986, s. 137 - 165. - Res. angl.
BALCAR, V.: Vývoj pokusných kultur smrku ztepilého (Picea excelsa Link.) v pásmech ohrožení A, B, D. [Development of experimental plantations of Norway spruce in air polluted areas]. In: Práce VÚLHM. 71. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1987, s. 67 - 100. - Res. angl.
BALCAR, V.: Air pollution monitoring on the base of Norway spruce leaf analyses in East Bohemian forests. [Monitoring znečištění ovzduší na základě listových analýz smrku ztepilého v lesích východních Čech]. In: Ecological monitoring in forestry. First workshop IUFRO. Ústí nad Labem, September 24. - 29., 1989. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1989, s. 135 - 141.
BALCAR, V. - DUŠEK, M.: Biologický monitoring znečištění ovzduší v lesích východních Čech. [Biological monitoring of air pollution in the forests of Eastern Bohemia]. Lesnická práce, 69, 1990, č. 5, s. 209 - 211. - Res. angl.
BALCAR, V.: Vývoj pokusných výsadeb jedle bělokoré (Abies alba Mill.) pod vlivem imisí. [The development of experimental silver fir plantation under the influence of air pollution]. Lesnická práce, 70, 1991, č. 2/3, s. 63 - 65.
BALCAR, V. - DUŠEK, M.: Nové výsledky biologického monitoringu znečištění ovzduší ve východních Čechách. [New results of the biological monitoring of the air pollution in Eastern Bohemia]. Lesnická práce, 71, 1992, č. 1, s. 11 - 14.
BALCAR, V.: Akutní poškození tří druhů smrku u trutnovské elektrárny. [Acute injury of three spruce species near Trutnov power station]. Zprávy lesnického výzkumu, 38, 1993, č. 1, s. 21 - 26.
BALCAR, V.: Characteristics of air pollution load. [Charakteristika imisního zatížení]. In: Silvicultural systems for forests damaged by air pollution in the Region of Trutnov. Basic information and a field trip guide. IUFRO workshop. Management of forests impacted by air pollution. Trutnov, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Brno, University of Agriculture 1994, s. 5 - 7.
BALCAR, V. - VACEK, S.: Monitoring znečištění ovzduší v horských oblastech Sudet. [Air pollution monitoring in the Sudeten Mts]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 195 - 216. - ISBN 83-86241-28-4.
BALCAR, V. - VACEK, S. - HENŽLÍK, V.: Poškození a úhyn lesních porostů v Sudetských horách. [Injury and decline of forest stands in the Sudeten Mts]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 29 - 57. - ISBN 83-86241-28-4.
BALCAR, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Založení výsadbového pokusu v hřebenové partii Jizerských hor. [Establishment of a tree planting experiment in the ridge part of the Jizerské hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 39, 1994, č. 2, s. 1 - 7.
BALCAR, V.: Growth and development of 12 European beech (Fagus silvatica L.) provenances planted in surroundings of the Trutnov power plant. [Růst a vývoj 12 proveniencí buku lesního (Fagus silvatica L.) pěstovaných v okolí trutnovské elektrárny]. In: Management of forests damaged by air pollution. Proceedings of the workshop IUFRO ... Trutnov, Czech Republic, June 5 - 9, 1994. Ed. V. Tesař. Prague, Ministry of Agriculture [1995], s. 63 - 70.
BALCAR, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Zvýšení vitality kultur lesních dřevin aplikací horninových mouček při obnově lesa na kalamitních holinách Jizerských hor. [Vitality improvement of forest tree plantations by application of milled rocks on calamity clearcuts in the Jizerské hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 40, 1995, č. 3/4, s. 44 - 49.
BALCAR, V.: Acute air pollution injury of ten coniferous species in the Trutnov Region. [Akutní poškození deseti druhů jehličnanů imisemi na Trutnovsku]. Lesnictví, 42, 1996, č. 10, s. 460 - 472.
BALCAR, V.: Akutní poškození lesních dřevin imisemi. [Acute injury of forest tree species due to air pollution]. In: Uhlířová, H.: Symptomy poškození lesních dřevin. Příručka usnadňující rozlišování příčin poškození. Sest. ... s kol. aut. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1996. 244 s.
BALCAR, V.: Imisní zátěž lesních dřevin monitorovaná listovými analýzami. [Air pollution stress on forest trees monitored by leaf analyses]. In: Ekologické monitorování. Sborník referátů ze semináře ... Kostelec nad Černými lesy, 21. - 22. října 1996. Brno, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 1996, s. 34 - 41.
BALCAR, V.: Vývoj výsadeb 12 proveniencí buku lesního (Fagus sylvatica L.) na pokusné ploše pod vlivem imisí. [Development of plantations of 12 provenances of European beech (Fagus sylvatica L.) on an experimental plot as affected by air pollution]. Lesnictví, 42, 1996, č. 2, s. 67 - 76.
BALCAR, V. - NEHYBA, J. ml. - NEHYBA, J. st. - TESAŘ, V.: Výsledky dlouhodobé přestavby lesa postiženého imisemi na Trutnovsku. Základní informace a průvodce exkurzí České lesnické společnosti 23. a 24. května 1997. [Long-term reconstruction results of forest damaged by air pollution in the Trutnov Region]. Brno, Česká lesnická společnosti 1997. 24 s.
BALCAR, V.: Obnova lesů v Jizerských horách. [Reforestation of the Jizerské hory Mts]. Lesnická práce, 77, 1998, č. 9, s. 338 - 340.
BALCAR, V.: Support of forest plantations in the mountains by application of finely ground dolomitic limestone. [Podpora lesních výsadeb v horách aplikací jemně mletého dolomitického vápence]. In: Wagner, R.G. - Thompson, D.G.: Third international conference on forest vegetation management: Popular summaries. Forest Research Information Paper No. 141. Sault Ste. Marie (Canada), Ontario Forest Research Institute 1998, s. 386 - 388. - ISBN 0-7778-7656-6.
BALCAR, V.: Vývoj výsadeb lesních dřevin ve smrkovém vegetačním stupni v Jizerských horách. [Development of forest tree plantations in the spruce zone in the Jizerské hory Mts]. In: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie. Nr 332. Sesja Naukowa. Zeszyt 56. Struktura i dynamika górskich borów swierkowych. Sympozjum ... Kraków - Zakopane, 25-27 wrzesnia 1997. Krakow, Wyd. AR 1998, s. 259 - 271. - ISSN 0239-9342.
BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: K použití autochtonních dřevin pro výsadbu na imisních holinách Jizerských hor. [Contribution to autochthonous tree species applicability to reforestation of clearcuts due to salvage felling in the Jizerské hory Mts]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 70 - 76. - ISBN 80-902615-4-X.
BALCAR, V. - KACÁLEK, D. - VACEK, S.: Rekonstrukce porostů náhradních dřevin prosadbami buku lesního Fagus sylvatica L. [Substitute tree species reconstruction by underplantings of European beech, Fagus sylvatica L.]. In: Obnova a stabilizace horských lesů. Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí ... Bedřichov v Jizerských horách, 12. 10. - 13. 10. 1999. Sest. M. Slodičák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 135 - 140. - ISBN 80-902615-4-X.
BALCAR, V.: Development of European and Carpatian birch plantations stressed by air pollution in the mountains. [Vývoj výsadeb břízy bělokoré a břízy karpatské v horách v oblastech se znečištěním ovzduší]. In: The Ore Mountains 2000: Norway spruce and birch dying current state. Abstracts. [Kovářská], September 18-22, 2000. Jíloviště-Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2000, s. 18.
BALCAR, V.: Ekologické krytí výsadeb buku lesního náhradním porostem smrku pichlavého. [Ecological cover of European beech plantations by substitute blue spruce stand]. In: Výsledky a postupy výzkumu v imisní oblasti SV Krušnohoří. Sborník referátů z celostátního semináře konaného v rámci Phare-programu přeshraniční spolupráce ... Teplice, 4. 2. 2000. Sest. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 85 - 88. - Res. angl. - ISBN 80-902615-7-4.
BALCAR, V. - LOCHMAN, V. - NEHYBA, J.: Přestavba lesa postiženého imisemi. [Transformation of forest damaged by air pollution]. Demonstrační objekt Broumov. Ed. V. Tesař. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000. 95 s., příl.
BALCAR, V.: Vývoj výsadeb buku lesního do porostů náhradních dřevin v Jizerských horách. [Development of European beech planted to substitute tree species stands in the Jizerské hory Mountains]. In: Pestovanie lesa v zmenených ekologických podmienkach. Zborník referátov z 2. česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogickovedeckých a vedeckovýskumných pracovísk v odbore Pestovanie lesa. Zvolen, 5. a 6. september 2000. Zost. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita 2000, s. 44 - 47. - Res. angl. - ISBN 80-228-0974-8.
BALCAR, V. - HYNEK, V.: Vývoj výsadeb buku lesního (Fagus sylvatica L.). [Development of European beech (Fagus sylvatica L.)]. Journal of Forest Science, 46, 2000, č. 1, s. 1 - 18. - Res. angl.
PEŘINA, V. - BALCAR, V.- POLÍVKA, M.: Žloutnutí jehličí smrkových porostů na území VLS Horní Planá. [Yellowing needles in Norway spruce stands in Horní Planá Region]. Šumava, 1990, č. 31, s. 7 - 8.
PODRÁZSKÝ, V. - BALCAR, V.: Liming of spruce plantations on the top locality of the Jizerské hory Mts. [Vápnění smrkové kultury v hřebenové partii Jizerských hor]. Scientia Agriculturae Bohemica, 27, 1996, č. 4, s. 271 - 282. - ISSN 0582-2343.
VACEK, S. - BALCAR, V.: Příspěvek k ekologii lesních dřevin v Krkonoších. [Contribution to the forest tree species ecology in the Krkonoše Mts]. In: Studium horských lesních ekosystémů a jejich poškození v České republice. Ed. K. Matějka. České Budějovice, Ústav krajinné ekologie ČSAV 1992, s. 91 - 96.
VACEK, S. - LOKVENC, T. - BALCAR, V. - HENŽLÍK, V.: Obnova a stabilizace lesa v horských oblastech Sudet. [Forest regeneration and stabilization in the Sudeten Mountain Region]. In: Protection of forest ecosystems. Selected problems of forestry in Sudety Mountains. Ed. P. Paschalis, S. Zajaczkowski. Warszawa, Biuro GEF 1994, s. 93 - 119. - ISBN 83-86241-28-4.
VACEK, S. - BALCAR, V.: Contribution to ecology and health state of birch stands in the Sudeten Mountains. [Příspěvek k ekologii a zdravotnímu stavu březových porostů v Sudetské soustavě]. Journal of Forest Science, 45, 1999, č. 4, s. 181 - 185.
VACEK, S. - BALCAR, V.: Možnosti obnovy a stabilizace lesních ekosystémů Orlických hor. [Possibilities of regeneration and stabilization of forest ecosystems in the Orlické hory Mts.] In: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000, s. 117 - 132. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
VACEK, S. - BALCAR, V.: Sudeten Mountains in the Czech Republic - growing conditions, regeneration and stabilization of mountain forests. [Sudetská soustava v České republice - růstové podmínky, obnova a stabilizace horských lesů]. In: Multipurpose management of mountain forests: concepts, methods, techniques. Symposium international. Communications. Pralognan-la-Vanoise, France, 25-30 June 2000. Pralognan-la-Vanoise, European Observatory of Mountain Forest, IUFRO 2000, s. 168 - 177.
BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Prosadby porostů náhradních dřevin bukem lesním v horách. [European beech underplantings into substitute tree species stands in the mountains]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 193 - 202. - ISBN 80-86461-13-0
BALCAR, V.: Some experience of European birch (Betula pendula Roth) and Carpatian birch (Betula carpatica W. et K.) planted on the ridge part of the Jizerské hory Mts. [Některé zkušenosti s břízou (Betula pendula Roth a B. carpatica) vysazenou v hřebenové části Jizerských hor]. Journal of Forest Science, 45, 2001, Special Issue, s. 150 - 155.
BALCAR, V.: Umělá obnova lesních porostů v horských podmínkách. [Artificial regeneration of forest stands in mountain conditions]. In: Současné otázky pěstování horských lesů. Sborník z 3. česko-slovenského vědeckého sympozia ... Opočno, 13. 9. - 14. 9. 2001. Ed. M. Slodičák, J. Novák. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 135 - 138. - ISBN 80-86461-13-0
BALCAR, V. - KACÁLEK, D.: Vývoj výsadeb břízy bělokoré a břízy karpatské v hřebenové partii Jizerských hor. [Development of European birch ansd Carpathian birch plantations on the ridge part of the Jizerské hory Mts]. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník z celostátní konference konané ve dnech 12. 9. - 13. 9. 2001 v Opočně... Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2001, s. 193 - 200, 223. - ISBN 80-86461-11-4
BALCAR, V. - LOCHMAN, V. - TESAŘ, V.: Vliv imisí na chemismus srážkové a půdní vody v okolí trutnovské elektrárny. [The influence of air pollutants on the chemistry of precipitation and soil water in the neighbourhood of Trutnov power station]. In: Práce VÚLHM. 77. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1992, s. 101 - 127.

Úplný seznam publikovaných odborných publikací , dále i autorství závěrečných zpráv a realizačních výstupů výzkumných úkolů je uveden v prezentaci VÚLHM VS Opočno